สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุบลราชธานี เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 64 17 6 2 87
2 บ้านโนนก่อ 39 5 1 5 45
3 บ้านหนองเม็ก 35 12 2 3 49
4 บ้านนกเต็น 35 5 6 7 46
5 ชุมชนบ้านระเว 30 7 2 6 39
6 บ้านไร่ 29 9 1 6 39
7 บ้านนาโพธิ์กลาง 26 2 3 2 31
8 บ้านโนนยานาง 23 7 6 7 36
9 บ้านหนองกุง 22 5 2 4 29
10 ไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) 22 3 1 4 26
11 ชุมชนบ้านเชียงแก้ว 22 0 0 2 22
12 บ้านหนามแท่ง 18 7 2 3 27
13 บ้านโนนหนองบัว 17 1 1 1 19
14 นิคมสร้างตนเอง ๒ 16 4 4 1 24
15 บ้านโนนกาหลง 16 4 1 2 21
16 บ้านบะไห 16 1 2 1 19
17 บ้านห้วยหมาก 15 3 3 2 21
18 บ้านป่ากุงน้อย 15 3 1 3 19
19 บ้านคำหนามแท่ง 15 1 5 5 21
20 บ้านนาเจริญ 15 1 1 1 17
21 บ้านนาจาน 14 8 1 1 23
22 บ้านสำโรง 14 4 3 2 21
23 บ้านกุ่ม 14 3 0 1 17
24 บ้านคำหว้า 13 10 4 4 27
25 บ้านฟ้าห่วน 13 8 5 5 26
26 บ้านหนองแสง-วังอ่าง 13 8 4 3 25
27 ชุมชนบ้านวังสะแบง 13 4 2 1 19
28 อนุบาลศรีเมืองใหม่ 13 3 1 2 17
29 บ้านหนองเชือก 13 2 3 5 18
30 บ้านนาบัว 13 2 1 1 16
31 บ้านหนองขุ่น 13 1 0 3 14
32 บ้านโนนม่วงโนนจิก 12 5 4 3 21
33 บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) 12 5 0 7 17
34 บ้านปากบุ่ง 12 1 1 0 14
35 บ้านหินลาดแสนตอ 12 1 0 2 13
36 ชุมชนห้วยไผ่ 12 1 0 1 13
37 บ้านนาคาย 11 9 0 1 20
38 ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา 11 5 2 2 18
39 บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) 11 4 0 1 15
40 บ้านคำหมาไนร่องเข 11 0 1 0 12
41 บ้านนาโพธิ์ 11 0 0 2 11
42 บ้านด่าน 10 5 1 3 16
43 บ้านสร้างแก้ว 10 3 5 6 18
44 บ้านชาดฮี 10 3 1 0 14
45 บ้านหนองผือ 10 2 1 0 13
46 ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) 10 1 2 0 13
47 บ้านดงแถบ 10 1 1 1 12
48 บ้านป่ากุงใหญ่ 10 1 0 0 11
49 บ้านโนนสุข 9 8 2 2 19
50 บ้านโคกเที่ยง 9 7 2 5 18
51 บ้านชาด 9 4 3 2 16
52 บ้านดอนงัว 9 4 1 2 14
53 บ้านพลาญชัย 9 1 1 3 11
54 บ้านเลิงบาก 9 1 1 1 11
55 บ้านตุงลุงเหนือ 9 1 1 0 11
56 บ้านโพธิ์ศรี 9 1 0 2 10
57 บ้านแขมใต้ 9 1 0 1 10
58 บ้านเอือดใหญ่ 9 1 0 0 10
59 บ้านลาดวารี 9 0 0 2 9
60 บ้านคำก้อม 8 5 2 3 15
61 บ้านแก้งกอก 8 5 0 2 13
62 บ้านหนองสองห้องดอนตูม 8 4 2 2 14
63 บ้านห้วยยาง 8 2 0 2 10
64 บ้านคำผ่าน 8 2 0 0 10
65 บ้านโนนสว่าง 8 1 1 1 10
66 บ้านจันทัย 8 1 0 1 9
67 บ้านท่าช้าง 8 0 2 0 10
68 บ้านห้วยแดง 7 3 3 1 13
69 บ้านฝางคำสามัคคี 7 3 1 6 11
70 บ้านแก่งดูกใส 7 3 1 1 11
71 บ้านนางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) 7 3 0 0 10
72 บ้านดอนโด่-โคกเลียบ 7 3 0 0 10
73 บ้านหนองคูณ 7 0 0 0 7
74 บ้านม่วงโคน 7 0 0 0 7
75 บ้านโนนค้อลุคุ 6 6 0 2 12
76 บ้านนาชุม 6 4 5 4 15
77 บ้านภูหล่น 6 2 0 0 8
78 บ้านนาห้วยแคน 6 2 0 0 8
79 บ้านดอนก่อ 6 1 1 0 8
80 บ้านไฮหย่อง 6 0 1 0 7
81 บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) 5 3 1 2 9
82 บ้านโนนคูณ 5 2 1 0 8
83 บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง 5 2 0 1 7
84 บ้านหนองห้าง 5 2 0 1 7
85 บ้านโนนม่วง 5 2 0 0 7
86 บ้านหนองกอก 5 1 1 0 7
87 บ้านนาเลิน 5 1 1 0 7
88 บ้านขัวแคน 5 1 0 0 6
89 บ้านดงดิบ 5 1 0 0 6
90 บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) 5 1 0 0 6
91 นิคมสร้างตนเอง ๕ 5 0 0 2 5
92 บ้านแหลมทอง 5 0 0 0 5
93 บ้านซะซอม 5 0 0 0 5
94 บ้านนาแค 5 0 0 0 5
95 บ้านเหล่าอินทร์แปลง 4 3 1 0 8
96 บ้านดอนตะลี 4 2 1 3 7
97 บ้านดอนขวาง 4 2 1 1 7
98 บ้านสุวรรณวารี 4 2 0 0 6
99 บ้านห้วยน้ำใส 4 1 3 0 8
100 บ้านสะพือท่าค้อ 4 1 2 1 7
101 บ้านท่าเสียวคันลึม 4 1 1 1 6
102 บ้านนาเอือด 4 1 0 3 5
103 บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) 4 1 0 2 5
104 บ้านห้วยสะคาม 4 1 0 2 5
105 บ้านดอนพันชาด 4 1 0 1 5
106 บ้านนาโพธิ์ใต้ 4 1 0 0 5
107 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๑๗ 4 0 1 0 5
108 บ้านตุงลุง 4 0 0 2 4
109 บ้านโนนกุง 4 0 0 1 4
110 บ้านโดมประดิษฐ์ 4 0 0 1 4
111 บ้านวังพอก 4 0 0 0 4
112 บ้านป่าเลา 4 0 0 0 4
113 บ้านจิกลุ่ม 3 5 2 2 10
114 บ้านไร่ใต้ 3 3 1 2 7
115 บ้านนาคอ 3 3 1 0 7
116 บ้านเม็ก 3 1 2 0 6
117 บ้านดอนโพธิ์ 3 1 2 0 6
118 บ้านห้วยเดื่อ 3 1 0 0 4
119 บ้านสร้างถ่อ 3 1 0 0 4
120 บ้านบุ่งคำ 3 1 0 0 4
121 บ้านเหล่าคำ 3 0 1 1 4
122 บ้านกุดเรือคำ 3 0 0 1 3
123 บ้านภูมะหรี่ 3 0 0 1 3
124 บ้านโนนจันทร์ 3 0 0 0 3
125 บ้านผักหย่า 3 0 0 0 3
126 บ้านคำบง 3 0 0 0 3
127 บ้านทุ่งนาเมือง 3 0 0 0 3
128 บ้านสิม 3 0 0 0 3
129 บ้านหนองชาด 3 0 0 0 3
130 บ้านหินโงม 2 4 0 1 6
131 บ้านกุดชมภู 2 3 3 0 8
132 บ้านสวาสดิ์ 2 3 2 5 7
133 บ้านคำเตย 2 3 2 0 7
134 บ้านห้วยดู่ 2 3 1 0 6
135 บ้านนามน(สามัคคีวิทยา) 2 3 0 2 5
136 บ้านราษฎร์เจริญ 2 2 1 0 5
137 บ้านแก่งยาง 2 2 1 0 5
138 บ้านโนนจิก 2 1 2 0 5
139 บ้านดูกอึ่ง 2 1 1 2 4
140 หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) 2 1 1 1 4
141 บ้านหุ่งหลวงพะเนียด 2 1 1 0 4
142 บ้านห้วยหมากใต้ 2 1 1 0 4
143 บ้านหนองโน 2 1 0 1 3
144 บ้านหนองโพธิ์ 2 0 1 0 3
145 บ้านแก่งกบ 2 0 1 0 3
146 บ้านชาด(พิบูล) 2 0 1 0 3
147 บ้านจุการ 2 0 1 0 3
148 บ้านงิ้ว 2 0 0 1 2
149 ตชด.บ้านแก่งศรีโคตร 2 0 0 1 2
150 บ้านโชคอำนวย 2 0 0 1 2
151 บ้านหนองสองห้อง 2 0 0 1 2
152 บ้านคันเปือย 2 0 0 0 2
153 บ้านนาหว้า 2 0 0 0 2
154 บ้านโนนข่า-โนนยาง 2 0 0 0 2
155 บ้านนาดี 2 0 0 0 2
156 เจริญสุขศึกษา 2 0 0 0 2
157 บ้านยอดดอนชี 2 0 0 0 2
158 บ้านห้วยไฮ 2 0 0 0 2
159 บ้านแขมเหนือ 2 0 0 0 2
160 บ้านสงยาง 1 2 1 2 4
161 บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข 1 2 1 0 4
162 บ้านเดื่อสะพานโดม 1 1 1 1 3
163 บ้านสระคำ 1 1 1 0 3
164 บ้านดงนา 1 1 1 0 3
165 บ้านคันท่าเกวียน 1 1 0 0 2
166 บ้านคำเขื่อนแก้ว 1 1 0 0 2
167 บ้านม่วงฮี 1 1 0 0 2
168 บ้านหัวเห่ว 1 0 2 0 3
169 บ้านบากชุม 1 0 2 0 3
170 บ้านหนองกุงน้อย 1 0 1 1 2
171 บ้านหนองบัวฮี 1 0 0 2 1
172 เพียงหลวง ๑๒ 1 0 0 2 1
173 บ้านตามุย 1 0 0 1 1
174 บ้านจิกเทิง 1 0 0 1 1
175 บ้านไทรงาม 1 0 0 1 1
176 บ้านถิ่นสำราญ 1 0 0 1 1
177 บ้านคำไหล 1 0 0 0 1
178 บ้านลาดควาย 1 0 0 0 1
179 บ้านสัน 1 0 0 0 1
180 ตชด.บ้านป่าหญ้าคา 1 0 0 0 1
181 นิคม 2 อนุบาล 1 0 0 0 1
182 บ้านคำเม็กห้วยไผ่ 1 0 0 0 1
183 บ้านนาแก 1 0 0 0 1
184 บ้านบุ่งคำ(สาขาดอนใหญ๋) 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองหอย 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองไผ่(ศรีเมืองใหม่) 1 0 0 0 1
187 บ้านกุดก่วยโนนเจริญ 0 1 1 1 2
188 บ้านแก่งกอก 0 1 1 0 2
189 บ้านบัวทอง 0 1 0 1 1
190 นิคมสร้างตนเอง 2 0 1 0 0 1
191 นิคมสร้างตนเอง ๓ 0 1 0 0 1
192 บ้านนาทอย 0 1 0 0 1
193 บ้านอ่างหินน้อย 0 1 0 0 1
194 บ้านโพนแพง 0 1 0 0 1
195 บ้านโหง่นขาม 0 1 0 0 1
196 บ้านโนน 0 0 2 1 2
197 บ้านนาทม 0 0 1 1 1
198 บ้านบัวแดง 0 0 1 0 1
199 บ้านหินสูง 0 0 1 0 1
200 บ้านนาโป่งโพน 0 0 0 1 0
201 บ้านวังแคน 0 0 0 1 0
202 บ้านคำเตย (ศรีเมืองใหม่) 0 0 0 0 0
203 บ้านดอนน้ำคำ 0 0 0 0 0
204 สิริปัญญาพิทยา 0 0 0 0 0
รวม 1,349 373 183 234 1,905