สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ สพป. ศรีสะเกษ เขต ๓

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงปณิตา  เติมใจ
 
1. นางสาวแสงดาว  โพธิ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี
 
1. นางสาวแสงดาว  โพธิ์ทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงธนพร  ธนูทอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริพร  สมทอง
 
1. นางสาวแสงดาว  โพธิ์ทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81.5 ทอง 17 1. เด็กหญิงปภาวี  แขนอก
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธีรยุทธ  สังเสวีข์
 
1. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.25 ทอง 5 1. เด็กชายธนกฤติ  เตชะ
2. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วละมุล
 
1. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
2. นางสาวอรอนงค์  แสงมาศ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วละมุล
 
1. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีสัน
 
1. นางกาญดา  ภูริชญาพงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาญจนพิทักษ์ถิ่น
2. เด็กหญิงภาณิดา  คำกระสัง
3. เด็กชายไชยสิทธิ์  หาดคำ
 
1. นางสาววราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางสาวจิราพร  กิตวัน
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  แก้วคำ
2. เด็กหญิงปณิตา  เติมใจ
3. เด็กชายอมรชัย  บุญประกอบ
 
1. นางสาววราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางสาววนิดา  คำพินิจ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงขวัญ  หาดคำ
3. เด็กหญิงปนัดดา  จันทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางสาววนิดา  คำพินิจ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนราภรณ์  แก้วเพ็ชร
2. เด็กหญิงอรปรียา  กลีบฉวี
3. เด็กหญิงอัยลดา  คะเรรัมย์
 
1. นายประชัญ  สีทา
2. นางสาวจิราพร  กิตวัน
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคฑาธร  ชอุ่มผล
2. เด็กชายธรรมโมนุ  ทองดี
 
1. นางสาวจิราพร  กิตวัน
2. นางสาววนิดา  คำพินิจ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.85 เงิน 11 1. เด็กชายพงศธร  ยาจิตร
2. เด็กชายไชยนันทร์  นรดี
 
1. นายประชัญ  สีทา
2. นางสาวจิราพร  กิตวัน
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายธนวัฒน์  สีสัน
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เจริญวงค์
 
1. นายประชัญ  สีทา
2. นางสาววนิดา  คำพินิจ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต  ทองดาษ
2. เด็กชายสมุย  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นายประชัญ  สีทา
2. นางสาวจิราพร  กิตวัน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนันท์   สีสัน
2. เด็กหญิงพรรวษา  ทองดี
3. เด็กหญิงวรัญญา   ทองดี
4. เด็กหญิงศุภัสสร  คะเรรัมย์
5. เด็กหญิงเกษสิรินทร์  ทองดี
 
1. นางสาวพัชมณ  ม่วงเกิน
2. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สายทอง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ไพรบึง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ต้นทอง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ไพรบึง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองดี
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ไพรบึง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โสมาบุตร
2. เด็กชายเกียรติณรงค์  ทองดี
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ไพรบึง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  สีสัน
2. เด็กหญิงนัทธมน  กอกหวาน
3. เด็กหญิงนิดธิตา  ทองดี
4. เด็กหญิงปรียานาฏ  ทองดี
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองดี
6. เด็กชายวัฒนา  จันดา
7. เด็กหญิงอรอนงค์  สาระรัตน์
8. เด็กหญิงอำนวยพร  ศิริสุข
9. เด็กหญิงอุรัสยา  มะโนรา
10. เด็กหญิงโสภิตนภา  สุวรรณ์นุช
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
2. นางสาวพัชมณ  ม่วงเกิน
3. นางสาวสินีนาฏ  อนุไพร
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี
2. เด็กหญิงศิริพร  สมทอง
 
1. นางสาวสินีนาฏ   อนุไพร
2. นางสาวแสงดาว   โพธิ์ทอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงธนพร  ธนูทอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง 11 1. เด็กหญิงปนัดดา  จันทอง
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรัญญา  ทองดี
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สีสัน
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงศิริพร  สมทอง
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงปรียานาฏ  ทองดี
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกมล  แหวนวงษ์
 
1. นายเอกชัย  คำมา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.83 ทอง 6 1. เด็กหญิงนราภรณ์  แก้วเพ็ชร
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกียรติณรงค์  ทองดี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายเกียรติณรงค์  ทองดี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองดี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    พงษ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เขตนิมิตร
3. เด็กหญิงขวัญ   หาดคำ
4. เด็กหญิงจีรชาตา  ทองดี
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  กาญจนพิทักษ์ถิ่น
6. เด็กหญิงชญาทิพย์  คำเสียง
7. เด็กหญิงชลธิชา   สมพงษ์
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สามานัน
9. เด็กชายณัฐพงษ์  พงษ์ธนู
10. เด็กชายณัฐภรณ์  กาหลง
11. เด็กชายธนกร  คำเสียง
12. เด็กหญิงธัญยชนก  เส้นศูนย์
13. เด็กชายธีรพล  ทองดี
14. เด็กชายนพพงษ์  กงกำปั่น
15. เด็กชายประกฤษฎิ์  สีสัน
16. เด็กหญิงปรายฟ้า  คำเสียง
17. เด็กชายปรเมษฐ์  ปูพบุญ
18. เด็กชายพงศธร  ยาจิตร
19. เด็กหญิงพัชราภา  อินตา
20. เด็กหญิงพิมชนก  อินทะพันธ์
21. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองอ้ม
22. เด็กชายภัทรศกรณ์  ทองดี
23. เด็กชายภาคิน  ต้นทอง
24. เด็กหญิงภาวินี  สีสัน
25. เด็กหญิงมาริสา  ชังจอหอ
26. เด็กหญิงวรัญญา  สาหร่าย
27. เด็กหญิงวิชญาพร  เจริญศิลป์
28. เด็กหญิงวีรยา  แขนอก
29. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีสัน
30. เด็กหญิงศุภากานต์  ปรึกษาดี
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉิมงาม
32. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สุวรรณ์นุช
33. เด็กหญิงเกตุกนก  บริบูรณ์
34. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  จันทร์ดากุล
35. เด็กชายเทพพนม  กราบขุนทด
36. เด็กชายไชยนันทร์    นรดี
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นายเอกชัย  คำมา
3. นางสาวทิพวรรณ  พรมมะลิ
4. นางบังอร  แสนสะอาด
5. นางสาวชนิดาภา   ภิญญาพงศกร
6. นางสาววราภรณ์  โพธิวัฒน์
7. นางสาวพัชมณ  ม่วงเกิน
8. นางสาวสัมพันธ์  ไพศาล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองดี
2. เด็กหญิงกันติยา  วระเชษ
3. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี
4. เด็กหญิงข้าวขวัญ  สีสัน
5. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ธนูทอง
6. เด็กหญิงจิตสุดา  คำเสียง
7. เด็กหญิงชุตินันท์  ภูมิลีกอบกุล
8. เด็กหญิงฐิติกมล  แหวนวงษ์
9. เด็กหญิงณัฐธิชา  สีแสวง
10. เด็กชายธนากร  สีสัน
11. เด็กหญิงธัญพิชฌา   แก้วคำ
12. เด็กหญิงนราภรณ์  แก้วเพ็ชร
13. เด็กหญิงนัทธมน  กอกหวาน
14. เด็กหญิงนิตธิดา  ทองดี
15. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  แก้วละมุล
16. เด็กหญิงปรียานาฏ  ทองดี
17. เด็กชายปรเมศวร์  สุลาเลิศ
18. เด็กหญิงปาริชาต   จันทำ
19. เด็กหญิงพรรณวษา  ทองดี
20. เด็กหญิงพิมพกานต์  ทองดี
21. เด็กหญิงภัทราวดี   วรรณสวาท
22. เด็กชายภาณุวัฒน์  ช่างศรี
23. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ทองดี
24. เด็กหญิงรุ้งพราย  ทองดี
25. เด็กหญิงวรรณภา  สีสัน
26. เด็กหญิงวรา   คำเสียง
27. เด็กชายวัฒนา    จันดา
28. เด็กหญิงศิริวรรณ   ปรึกษาดี
29. เด็กหญิงสุกัญญา  สีแสวง
30. เด็กชายอมรชัย  บุญประกอบ
31. เด็กชายอมรศักดิ์  บุญประกอบ
32. เด็กหญิงอรปรียา  กลีบฉวี
33. เด็กหญิงอรอนงค์   สาระรัตน์
34. เด็กชายอรุพงศ์   อุตรา
35. เด็กหญิงอัยลดา  คะเรรัมย์
36. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองดี
37. เด็กหญิงอำนวยพร  ศิริสุข
38. เด็กหญิงอุรัสยา  มะโนรา
39. เด็กชายเกียรติณรงค์  ทองดี
40. เด็กหญิงโสภิตนภา  สุวรรณ์นุช
 
1. นายสหสิทธิ์  พงษ์สุวรรณ์
2. นางสาววิมลรัตน์  ไพรบึง
3. นางสาวแสงดาว  โพธิ์ทอง
4. นางเบญจมาศ  ตันทอง
5. นายประชัญ  สีทา
6. นายประกิต   บูระภา
7. นางกาญดา  ภูริชญาพงษ์
8. นายเอกชัย  คำมา
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายเกียรติณรงค์  ทองดี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารียา  แก้วกำพล
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองดี
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญรดา  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงมาริสา  ชังจอหอ
 
1. นางเบญจมาศ  ตันทอง
2. นางสาวชนิดาภา   ภิญญาพงศกร
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 62 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงภคพร  ค้ำคูณ
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  กล้วยนิจ
3. เด็กหญิงอชิตา  คำกระสังข์
 
1. นางสาววราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางสาวสิริพร  ศรีกะชา
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 10 1. เด็กหญิงรพีพร  คำเสียง
2. เด็กหญิงรัตนฤทัย  สีสัน
 
1. นายประกิต  บูระภา
2. นางสาวขนิษฐา  ทองดี
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองดี
2. เด็กหญิงจิตสุดา  คำเสียง
3. เด็กหญิงพรรณวษา  ทองดี
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ไพรบึง
2. นางสาวแสงดาว  โพธิ์ทอง
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 -1 -    
46 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษชนก  คำเสียง
2. เด็กหญิงสุทธญาณี  แซ่แต้
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ประกอบศรี
 
1. นางสาวชนิดาภา  ภิญญาพงศกร
2. นางสาวขนิษฐา  ทองดี
 
47 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64.2 ทองแดง 20 1. เด็กชายฐานพล  สีสัน
2. เด็กหญิงณัฐชลิตา  ทองดี
3. เด็กชายศุบิณตรา  เตชะ
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
2. นางสาวอรอนงค์  แสงมาศ
 
48 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 68.2 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ปูพบุญ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  แหวนวงษ์
3. เด็กหญิงไปรยา  ทองดี
 
1. นางบังอร  แสนสะอาด
2. นางสาวอรอนงค์  แสงมาศ
 
49 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงรสริน  สมบูรณ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  แสงมาศ
 
50 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75.6 เงิน 12 1. เด็กชายธนกร  คำเสียง
2. เด็กหญิงพัชราภา  อินทร์ตา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ไพรบึง
2. นางสาวสิริพร  ศรีกะชา
 
51 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีจุมพล
 
1. นางสาวสิริพร  ศรีกะชา
 
52 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตสุดา  คำเสียง
 
1. นางสาวสิริพร  ศรีกะชา
 
53 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลธิชา   สมพงษ์
 
1. นางสาวพัชมณ  ม่วงเกิน