สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่และสถานที่กำหนด
ระหว่าง วันที่ 6 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อุปชาย
 
1. นางสาวเกษฏาภรณ์  เสาเวียง
 
2 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายธนกร  ชลพอง
2. เด็กหญิงสุทธิมาศ  เสาร์ทอง
 
1. นางสาวสุมลทา  ศรีโพนทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 1. เด็กชายกฤษณะ  คงชูดี
2. เด็กชายกสานต์  แพทย์เมืองจันทร์
3. เด็กชายชยานันท์  พรมวัง
4. เด็กชายพีระชัย  ไชยแก้ว
5. เด็กชายภานุพงษ์  คงชูดี
6. เด็กชายวรวิทย์  แทนจำรัส
7. เด็กชายสิปปกร  ไชยฤทธิ์
8. เด็กชายอภิสร  สุนทร
9. เด็กชายอโนชา  โนนกลาง
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แท่นแก้ว
 
1. นายประเสริฐ  แหวนวงษ์
2. นายอนัญชิตา  สมศรี
3. นายเถกิงภพ  แสนพันธุ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  วงศ์เปียง
2. เด็กหญิงปณิตา  บุญตา
 
1. นายอนงค์  ชัยธรรม
2. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายธีระชัย  จำปาทิพย์
 
1. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 63.75 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสระภู 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บัวสีแดง
2. เด็กชายชลกร   ประสาร
3. เด็กหญิงณัฐสุภา  แสนสุข
4. เด็กหญิงทรงอัปสร  พวงแก้ว
5. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีลาชัย
6. เด็กชายธวัชชัย  ไพฑูลย์
7. เด็กหญิงพิยดา  อรัญทม
8. เด็กชายวิทยศักดิ์  ประสาร
9. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญพัฒน์
10. เด็กชายเมธาสิทธิ์  แก้วดี
 
1. นายณรงค์   สิทธิจรรยากุล
2. นายนิรุต  โสพัฒน์
3. นางสมัย  หงวนกระโทก
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยบำรุง
2. เด็กชายปัญญา  เสาศิริ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สมตน
 
1. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
2. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงพัชรพร  พะวร
 
1. นางภัทรภาดา  บััวสาย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 โรงเรียนบ้านแข้ 1. นายศุภวิชญ์  ตาดี
2. เด็กชายสถาพร  โกสินทร์
 
1. นางสาวอาทิตยาพร  โพธิ์คำ
2. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายณพงศ์  จันลา
2. เด็กชายพงศกร  ผาแก้ว
3. เด็กชายเจนณรงค์  โนนน้อย
 
1. นายสัญญา  แก้วภักดี
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงตะหลับเพชร  เมืองจันทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  ราษี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงอภิญญา  สีพะนัด
 
1. นายศุภณัฐ  งามศิริ
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 68.2 ทองแดง 5 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ตั้นปา
2. เด็กชายธนกฤต  เชี่ยวชาญ
3. เด็กชายวิษณุกร  บุญอินทร์
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
2. นายรังสฤษดิ์  บุญปัญญา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงพรนภา  จันทบุตร
2. เด็กหญิงอภิริญา  ฤกษ์สว่าง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
2. นางสาวสุรชา  ยศรุ่งเรือง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายทรงวุฒิ  สิงห์สาย
2. เด็กชายทินภัทร  ไชวิชา
3. เด็กชายอนุชา  มาพล
 
1. นางหนูกาน  รัตนะโสภา
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกีรติ  สมพุฒิภุชงค์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สลุงใจดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงชญานี  แก้วจันทร์
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงบุญณิกา  ผักไหม
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงพิชญาพร  จังอินทร์
4. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วละมุล
5. เด็กหญิงอารีพร  ลือตะนา
6. เด็กหญิงเตชิตา  สาลีพันธ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
2. นางสาวปัทมวรรณ  บัญชาเมฆ
3. นางสาวผุสรารัตน์  ชัยภา
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายอิทธิพล  อนุพันธ์
 
1. นางเย็นจิต  น้อยพรหม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงดวงกมล  พันธ์เพ็ชร
 
1. นางสาวภัทราวดี  พลงาม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายธีรภัทร  ปูพบุญ
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  พงษ์ภา
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายชาญณรงค์  พอกล้า
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงนพมาศ  บุดดี
2. เด็กชายสุบิน  ศรียันต์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ภาเภา
 
1. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
2. นายอัมพร  เกษกุล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  จังอินทร์
 
1. นางอนุรดี  แสงพยัพ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงพิมพิลัย  ธรรมชาติ
 
1. นางสาวสุจิราพร  สอิ้งทอง
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  หล้าสิงห์
 
1. นายเกรียงไกร  เกษสร
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงนิดชา  ยวนนา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ไกรวิเศษ
3. เด็กชายพิริษา  คำอ้วน
4. เด็กหญิงวัทนาวิภา  โซ่เงิน
5. เด็กหญิงสิริพร  ยางน้อย
6. เด็กหญิงเพชรธารารัตน์   ภาชู
 
1. นางหนูจันทร์  หาดี
2. นางสาวธินีนาถ  ร่วมจิตร
3. นายโกศล  เกิดสุข
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงนภษร  พันธสีมา
 
1. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชีวาพร  คำบุญมา
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงชลนภา  พารุณ
 
1. นายศุภณัฐ  งามศิริ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ค่ำคูณ
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายเฉลิมชัย  สุขศรี
 
1. นางอรนิตย์   น้ำจันทร์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  เชื่อมกลาง
 
1. นางสาวภัทราวดี  พลงาม
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านกงพาน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุญด้วง
 
1. นางสาวจรรยาลักษณ์  จันมณี
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงวรรณพร  แสงสกุล
 
1. นางอารี  สระทอง
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีคำภา
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงอชิตา  สมสุข
 
1. นายโกศล  เกิดสุข
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงจุติมาพร  คลองกระทา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วงษาไชย
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายภัทรพงศ์  จงราช
 
1. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายคันธรัตน์  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  พวงทอง
3. เด็กชายทินกร  อรรคบุตร
4. เด็กหญิงนันทิพร  ศรีระบุตร
5. เด็กหญิงพัชรพร  พีระภาค
6. เด็กชายเกรียงภพ  ภูนาเหลา
 
1. นายอภิลักษณ์  โยทร
2. นายจันทราทิศ  คำวันสา
3. นางพิศมัย  วิรุณพันธ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงคิมเบอร์ลี่   เออร์วิน มัคคาย
 
1. นางโสรญา  โพธิ์งาม
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงสุรางคนางค์  อธิพงษ์
 
1. นางนงพร  ใสกระจ่าง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสันติภูมิ  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายเจษฎา  จูมกุมาร
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายพายุ  สมบัติ
 
1. นางเกสราณี  แสงดวงตา
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 63.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงอิสราภรณ์  รัตนะวัน
 
1. นางสาวธนิษฐา  แจ่มศรี
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงฑิวาพร  แก้วใสย์
 
1. นางจุฬารัตน์  แก้วใสย์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงจุุฑามาศ  เข็มรถ
 
1. นางพยอม  หลักหาญ
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 1. เด็กหญิงชลลดา  บัวจูม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญศิริ
3. เด็กหญิงแพทริยา  วงษ์บา
 
1. นางสาวจันทร์ธิดา  ทองปัญญา
2. นางรุ่งทิวา  หงษ์อินทร์
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายฐิติพงศ์  นรสาร
2. เด็กชายธนพนธ์  อินทร์เหลา
 
1. นางอำนวย  อาจสาลี
2. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงอชิตา  สมสุข
 
1. นางหนูจันทร์  หาดี
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธนภัทร  พิมพะธรรม
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสากล  ศรีโสดาพล
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชิณพันธ์
2. เด็กหญิงธนพร  ปานทอง
3. เด็กหญิงรัญชิดา  พรหมทา
4. เด็กหญิงวาสิตา  งามเจริญ
5. เด็กหญิงวิมลทิพย์  หนูนอ
6. เด็กหญิงศิริยากร  ม่วงอ่ออน
 
1. นางสาวกุญช์ชญา  พรหมคุณ
2. นางสาวนงรักษ์  นนท์ตา
3. นางสาวรวิสรา  รัตโน
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองค้อ
 
1. นางสาวระเบียบ  สอนบุญทอง
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิดา  สมัครผล
 
1. นางสาวอัญชลี  เกษสุพงษ์
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงศิริวิมล  สุภีร์
 
1. นายกำธร  ฤทธิเดช
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แท่นแก้ว
 
1. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายพิชญะ  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงกัลยา  หอมอ่อน
 
1. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานภักดี
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายอดิศร  พรพรม
 
1. นางสาวพรนรินทร์  โสภาพ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกวีศักดิ์  คำแก้ว
 
1. นายรัฐวิทย์  สกุณีธีรภรณ์
 
65 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายประมุกข์  วงษ์ซา
2. เด็กชายรชต  ขวัญทอง
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
2. นางนิตยาภรณ์  คันศร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายพงศกร  ผาแก้ว
 
1. นายกิตติกรณ์  ไชยสาร
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายธีรภัทร  เบิกบาล
 
1. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายกิตติภัสร์  บุญที
 
1. นางสาวกัลยาณี  ประดับศรี
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธนาวุธ  สุขจันทร์
2. เด็กชายอัสนัย  ดีวัน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กชายชโนดม  ปลอดรอด
2. เด็กชายพิพัฒน์พล  บุตรศรี
 
1. นายเกษม  ชัยบำรุง
2. นางสาวลัดดา  พรหมทา
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ศิริประภา
 
1. นางสาวกาญจนา  งามโสม
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายเอคคนิศวร์  แก้วสมุทร์
 
1. นางสาวภัทราวดี  พลงาม
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงนงค์ลักษณ์  วังกุล
 
1. นางสาวปริดา  เสนาบุตร
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กชายอัครชัย  ประมวล
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กหญิงพัฒนดี  โกกะพันธ์
2. เด็กหญิงเขมิกา  ไชยพิมพ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ  สมบัติ
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงดวงตาชนก  ผลพูล
 
1. นางอุษาวลี  แก่นจักร
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  พรมจันทร์
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  ชาวโยธา
 
1. นางอุทัยวัลย์  คมประโคน
2. นางสาวสุวรรณี  อุ่นคำ
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ขันติวงษ์
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายธนโชติ  ศิริจันทร์
 
1. นางสมปอง  อัปมะนัง
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงณิชกมล  ฮุยพิทักษ์
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
 
81 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายณัฐพล  อาคเดช
 
1. นางสาวสุจิราพร  สอิ้งทอง
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายฤทธิ์ธิชัย  ถิ่นกำแพง
2. เด็กชายวราพล  ไชยบำรุ่ง
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์  โคตพันธ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกวีศักดิ์  คำแก้ว
 
1. นายสมนึก  พันมะลี
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  จังอินทร์
 
1. นางอนุรดี  แสงพยับ
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายอนุทัย  สายสาร
 
1. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงเหนือณณี  ยามี
 
1. นางสาวจิราพรรณ  มูลเซอร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายภูรินัท  ผาบวิชัย
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายจิรพนธ์  กันตรง
 
1. นางสาวสุภาวรรณ์  ศรีปัตเนตร
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  ปัญญาใส
 
1. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนะวัน
 
1. นางอทิตยา  ดาวเรือง
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   ใจมั่น
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ขุนพันธ์
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงนภัสสร  สอนบุญทอง
 
1. นางสาวอัญชลี  เกษสุพงษ์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พลเมือง
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กหญิงอนันดา  พรหมทัต
 
1. นายสุเพียบ  ทองนำ
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์แจ้ง
 
1. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวธิดารันต์  สุระโคตร
2. นางสาวอลิษา  ธรรมวัตร
 
1. นางอุดม  สุระโคตร
2. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 1. เด็กชายธีรภัทร  อาญาสิทธิ์
 
1. นางสาวฝนฤดี  เกษศิริ
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชนะกานต์  สำแดงภัย
 
1. นางอรนิตย์   น้ำจันทร์
 
99 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ธุสาวัน
 
1. นางสาวนิลาวรรณ์  พิชัยช่วง
 
100 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายอิทธิพัธท์  นนทะวงษ์
 
1. นางยุพิน  คำดำ
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายสุรทิน  เฟื่องบุญ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก้วละมุล
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงเบญจารัตน์  แหวนหล่อ
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
 
103 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายณัฐพล  สมบัติ
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายอัครเดช  ลุนลาดชิด
 
1. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กิรัมย์
 
1. นางสาวภัทราวดี  พลงาม
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงศศินา  รอดขำ
 
1. นางสมปอง  อัปมะนัง
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายรัฐนันท์  นามวงษ์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายรัฐนันท์  นามวงษ์
2. เด็กชายรัตนชัย  อุกาวงษ์
3. เด็กชายสุริยันต์  นาห่อม
 
1. นางภัทร์ธนพร  แดงเรืองรัมย์
2. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนันทิตา  กำทอง
 
1. นางนวลจันทร์  ผาสุก
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มณีนิล
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  นกทอง
 
1. นางเทียมจันทร์  มณีวงณ์
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 61 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงพิริสา  บุญญะวงษ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ศรีสมุทร
 
113 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กมล
 
1. นายทวี  วรรณสุทธิ์
 
114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 1. เด็กชายสรายุทธ  วรรณวงษ์
 
1. นางไพวรรณ  สุทาวัน
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อนันต์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นุพพล
3. เด็กชายวิศราพล  ผ่องจิตร
4. เด็กหญิงศิริยุภาพร  กมล
5. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ชุมเดช
 
1. นางพิศมัย  วิรุณพันธ์
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญมานัส
 
1. นางเกษร  โสภาสพ
 
117 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จินาวัลย์
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
118 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรรณภา  สารศรี
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงปริภาดา  ยอดสาย
 
1. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันทา
2. เด็กหญิงสาวิกา  ผลดี
 
1. นางสาวกาญจนา  งามโสม
2. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
 
121 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสังข์
 
1. นายศุภณัฐ  งามศิริ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โสดใหม่
 
1. นางนงพร  ใสกระจ่าง
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษีสังข์
2. เด็กชายเสกสรร  ถาพันธ์
 
1. นายกฤษฎา  กองแก้ว
2. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงสุภา  ธรรมบุตร
 
1. นางคัดนานต์  บรรเทา
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพิริษา  พวงพันธ์
 
1. นางสาวอรทัย  โพธิราช
 
126 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พลเมือง
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงปวริศา  กฤษณาการ
 
1. นางสาววิชุดา  อำนวย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงทิวา  ไชยวุฒิ
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แพทย์มด
 
1. นางสาวปริดา  เสนาบุตร
2. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
129 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงธีมาพร  หลอดทอง
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายอนุชา  สุดสังข์
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายสิทธิชัย  รัตนวัน
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
 
132 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กชายวสุรัตน์  โล่ห์ทอง
 
1. นางวราภรณ์  อรรคบุตร
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สนิทชอบ
2. เด็กหญิงสิริยากร  คุณสิงห์
3. เด็กหญิงสิริวิมล  คุณสิงห์
 
1. นายวรพจน์  ลาเต
2. นางธาริณี  ประทุมขำ
 
134 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐพนธ์  แสงเขียว
 
1. นายภิรมย์  พรหมทา
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงศิรินดา  ผลลิ้มสุขสันติ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แพงศรี
3. เด็กหญิงอรจิรา  เขียวรัมย์
 
1. นายชนินทร์ดนัย  แก้วใส
 
136 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายรัตนชัย  อุกาวงษ์
 
1. นางสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายดลวีร์  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายแสงชัย  สวัสสี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงจัสมิน   เอเชีย สเปนซ์
2. เด็กหญิงสิยาพร  คุ่ยสาหร่าย
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
2. นายวุฒิชัย  ดาวเรือง
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญชพร  ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวพิชญาภา  ทองปาน
 
140 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายจักรภัทร์  สาขะยัง
2. เด็กชายทนงศักดิ์  เมินหา
 
1. นายอลงกรณ์  ช่างไชย
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายกฤษณะ  พรหมจันทร์
2. เด็กชายธรรมรักษ์  ชมจุมจัง
3. เด็กชายรังสรรค์  เอิ่ยมชัย
4. เด็กชายวรวิทย์  สัมโย
5. เด็กชายศรันย์ภัทร  แก้วจันทร์
6. เด็กชายสมพงษ์  ภูนุภา
 
1. นายสมหวัง  ศรัทธานุ
2. นายสุชาติ  เมืองจันทร์
3. นายจำเริญ  ศรีธร
 
142 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงธัญญภรณ์  หนองยาง
 
1. นายสัมฤทธิ์  ขันติวงศ์
 
143 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกฤษณีย์  ทองสุทธิ์
2. เด็กชายธนบัตร  หงษ์อินทร์
 
1. นางประยูร  ลำยงหอม
2. นายชลวิทย์  วงษ์สุมาลี
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกันติทัต  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  กุมมารหล่า
3. เด็กชายปกรณ์  บุญอินทร์
4. เด็กชายวรพจน์  พลรักษา
5. เด็กหญิงสุธารัตน์  เกตศิริ
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงภาวินี  คำบู่
 
1. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นนทะวงษ์
 
1. นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์
 
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเชือก 1. เด็กหญิงชยาภา  อุตรวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพรรณษา  ไชยมณี
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
2. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นายคุณัญญา  ศรฤทธิ์
 
1. นางอุดม  สุระโคตร
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  คำปุย
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
 
150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 69.7 ทองแดง 14 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กชายณภัทธ  แก้วเหลา
2. เด็กชายสิรภัทธ  วงษ์จร
 
1. นางสาวสุนิษา  จำปากุล
2. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ  สมบัติ
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ดุสีดา
 
1. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กชายณัฐพล  ชาติมนตรี
2. เด็กชายวีรภัฏ  พันธ์ศรี
 
1. นางวราภรณ์  อรรคบุตร
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  พาหา
 
153 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นวนพา
 
1. นายภิรมย์  พรหมทา
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายคุณากร  กรกัน
2. เด็กชายปิยะณัฐ  นางาม
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก้วละมุล
2. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านแข้ 1. นางสาวณิชา  ทองศักดิ์
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายเสกสันต์  สิทธิโท
 
1. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
157 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านโทะ 1. นายธรนินทร์  ใยเม้า
 
1. นายอภิชัย  บุญเลิศ
 
158 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สุขจันทร์
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธนกฤต  อาจศรี
 
1. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
 
160 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กชายเปรมศักดิ์  บุญสิงห์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ถมคำ
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65.75 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงจิราพัชร   ทัดแก้ว
 
1. นายวิศรุต  แก้วสมุทร์
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ผาบจันดา
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ราษี
 
1. นางสาวลัดดา  พรหมทา
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  อย่างร่มเย็น
 
1. นางอรวรรณ์  อุตสาหะ
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 65.33 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงชาลิดา  โถทอง
2. เด็กหญิงฐิตาพร  ไวแสง
3. เด็กหญิงฐิติมา  สิทโท
4. เด็กหญิงนันทิยา  สิทธิโท
5. เด็กหญิงนิภาพร  สิทธิโท
6. เด็กชายผดุงศักดิ์  วงละคร
7. เด็กหญิงพรริตา  เกตุพุฒิ
8. เด็กชายยอดชาย  ชิณพันธ์
9. เด็กชายวีรภัทร  สิทธิโท
10. เด็กหญิงเด่นดาว  ดอกเกษ
 
1. นายทวีศักดิ์  ราษี
2. นางธีร์ธุตา  บุญชู
3. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเขมิกา  บุษบา
 
1. นางสาวราตรี  แพงมา
 
167 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เงางาม
 
1. นางสาวอิศราพร  วรรณศิลป์
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายคงฤทธิ์  ราชประเสริฐ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ทองแสน
3. เด็กชายนาวี  บัวพร
4. เด็กชายพัสกร  ศรียันต์
5. เด็กชายวิทวัส  ขันอาสา
6. เด็กชายสิรวิชญ์  แสงฟุ้ง
 
1. นายสมพร  สินงาม
2. นายเศกสันติ์  แสงใสแก้ว
3. นางรื่นเริง  หลาวทอง
 
169 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายพงศธร  เจียงวง
2. เด็กชายภัครพล  ฤทธิชุตินธร
 
1. นางสาวภัทราวดี  พลงาม
2. นางสาวปาจรีย์  พรหมศรี
 
170 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 1. เด็กชายชนเดช  จันทป
2. เด็กชายนิติทัศน์  พันมะลี
3. เด็กชายศตวรรษ  เกวียนยนต์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ทองเสน
2. นางปราณีย์   มะลิทอง
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยสาร
2. เด็กหญิงรัชณี  ไทยเมืองพล
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางสาวผกาวรรณ   แป้นจันทร์
 
172 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 69.11 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายนิติภูมิ  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายสิทธิชัย  ขอดใจ
 
1. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
2. นางสาวพรนรินทร์  โสภาพ
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงศ์ละคร
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านกงพาน 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  เมืองพวล
 
1. นางอุไร  นาสารีย์
 
175 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธนบูรณ์  นิยม
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวันวิสา  จำเริญ
 
1. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
177 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 1. เด็กชายประกาสิทธิ์  สุรินทราช
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีละพันธ์
 
1. นางลีนมน  วันศรี
2. นางดอกรัก  ช่วงสันเทียะ
 
178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธนกฤต  อาจศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  นกทอง
 
1. นางอำนวย   อาจสาลี
2. นางลิสา  ศรีไพล
 
179 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายทีรภัทร  วรเลิศ
 
1. นางรุ่งนภา  ระย้าทอง
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงวรนุช  สังวร
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายอิสระ  กันหา
 
1. นางจันทร์จิรา  คำจันทร์
 
182 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายณพงศ์  จันลา
2. เด็กหญิงดุษฏี  ไชยสาร
3. เด็กหญิงเหนือณณี  ยามี
 
1. นายเฉลิมชัย  นาใจคง
2. นายบุญมา  คำอุดม
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายชัชชพงษ์  ประพาฬ
2. เด็กชายชินภูมิ      นรเอี่ยม
3. เด็กหญิงนันทิชา    จัตุรัส
4. เด็กหญิงนิชาภัทร    ถึงปัดชา
5. เด็กหญิงพีชญา  จีระฐานันท์กิจ
6. เด็กชายศุภกร    ไชยสาร
 
1. นางจิราพร  อุดม
2. นายทองปัญญา    โนนสูง
3. นายวรรณศรี     ชราศรี  
 
184 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กชายธนา  พูนทองคำ
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ยินดี
 
1. นางสาวอรพิน  ผาสุข
2. นายทวี  วรรณสุทธิ์
 
185 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กชายจารุเดช  หอมวัน
2. เด็กชายธนปพล  ปัดชา
 
1. นายอารมย์  ทองหลอม
2. นายวีรกุล  มนต์ฤทธานุภาพ
 
186 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประนม
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมาเสน
3. เด็กชายวีรภาพ  พอใจ
4. เด็กหญิงสุนิสา  รักษาพันธ์
5. เด็กหญิงอรวี  วงศ์ใหญ่
6. เด็กหญิงเปรมสุดา  ใจนิ่มนวล
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นายสุบรรณ  แก้วฤทธฺ์
3. นางนันทนัช  จันทำ
 
187 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงกัญญนัท  เอื้องด้วง
2. เด็กหญิงสุวรรณณา  ไชยสุนทร
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์  ทองดี
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  แก้วประสิทธิ์
3. เด็กหญิงวิจิตร  แสงอรุณ
4. เด็กชายศุภกร  ชูติรัมย์
5. เด็กชายสิงหนาถ  กุลไวทย์โกวิทย์
6. เด็กชายเปรมศักดิ์  บุญสิงห์
 
1. นายพัฒนา  สมบัติ
2. นางสาวสุทธิตา  ไชยปัญญา
3. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
 
189 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 1. เด็กชายกฤษณะ  สงพิมพ์
2. เด็กชายญานิษา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางเพียร  งามเจริญ
2. นางสาวดาวจรัสศรี  มั่นคง
 
190 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงเบญจพร  สาสังข์
 
1. นางสาววราภรณ์  โชติรัตนากูล
 
191 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ขันทะวัตร
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปิยชนก  สร้างไธสงค์
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 68.47 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายชัชพิพัฒน์  สุขอินทรีย์
2. เด็กชายมานินเทพ  สมนึก
 
1. นายนพดล  สอนโกษา
2. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
195 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทุมพัฒน์
2. เด็กหญิงนิภาธร  บุญวงษ์
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองภาพ
 
1. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
2. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายวิทยา  สำเภา
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
197 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายธนโชติ  โพธิ์งาม
2. เด็กชายปิยวัฒน์  เพ็งสอน
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
2. นายกฤษฎา  กองแก้ว
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงนลพรรรณ  มีไม้ดี
 
1. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิดา  สมัครผล
2. เด็กหญิงนภัสสร  สอนบุญทอง
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดา
2. นางนุชรัตน์  อาจสาลี
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
 
1. นางวาสนา   มะโนรัตน์
 
201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนากานต์  รักษาวงค์
2. เด็กหญิงธัญพร  ประทุมวัน
 
1. นางสาวศศิประภา  อินทฤทธิ์
2. นางสาววราภรณ์  วัชรานุสรณ์
 
202 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายพุฒินันท์  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายศศิวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
2. นายภาณุวัฒน์  คำสัตย์
 
203 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายจิรศักดิ์  รัตนวัน
2. เด็กชายบารมี  หอมดี
 
1. นายพงศ์นภา  ทองปัญญา
2. นายเกตระวงค์  บุญยงค์
 
204 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กชายภูริวัฒน์  พันธ์แก้ว
2. เด็กชายสุริยา  วงค์ภักดี
 
1. นายจาตุพร  ศรียันต์
2. นายอุดร  ศรีผุย
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุพัตรา  กันหาพร
 
1. นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงชุติมา  ขันเดช
2. เด็กชายธนวัฒน์  พุทธเสน
 
1. นางสาวอุณารัตน์  สอนศรี
2. นางสมจิตร  แขมคำ
 
207 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กชายธนพล  มนต์ทอง
2. เด็กชายพิชยะ  ขันแก้ว
 
1. นายชัยรัตน์  พัศดร
2. นางพรพิมล  พัศดร
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงนันตกาญจ์  ศิลาวงค์
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงอัยยา  จันทร์ลอย
 
1. นางสาวดุษดี  วัฒนพานิช
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  พิกุล
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
211 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 1. เด็กชายชินภัทร  ชมชื่น
2. เด็กหญิงรุจิรา  ธรรมสอน
 
1. นางรุ่งนภา  เทียบคุณ
2. นายประสาท  จันทนา
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงอรพรรณ  เอี่ยมอมรพันธ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ศรีสมุทร
 
213 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กชายอภิเดช  คำเหลือง
 
1. นางจันทร  อ่อนศรี
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 60 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงปทิตตา  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวศิริพร  หาดคำ
 
215 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กชายธนพัฒน์  หนองเหล็ก
 
1. นางอรทัย  คนขยัน
 
216 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 68.42 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายเดชณรงค์  เกษี
2. เด็กชายไชยเชษฐ์  วิสิทธิ์
 
1. นางนันทนา  ศรีลาชัย
2. นายอนุชา  ศรีวงษ์
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงจริยา  ชูเนตร
2. เด็กหญิงนิตยา  วรรณวงษ์
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นางสมจิตร  นวลใส
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลวัน
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กุชโร
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ลุนลาดชิด
 
1. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
220 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แสงนคร
 
1. นางสมปอง  อัปมะนัง
 
221 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐผไท  อาบรัมย์
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
 
222 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กชายวิชัย  สุดโฉม
 
1. นางสาวชมัยภรณ์  วงษ์ภักดี
 
223 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีธรรม
 
1. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สาลี
 
1. นายพินิจ  คำดำ
 
225 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  สีตะริสุ
2. เด็กหญิงธันยพร  บุญแสง
3. เด็กหญิงปิยดา  ญาติทอง
 
1. นางสาวจิตติมาภรณ์  โสพัฒน์
 
226 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองจันดา
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
227 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 67.45 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กชายฐิติกานต์  รามศรี
2. เด็กชายพีระวุฒิ  ลาพันธ์
 
1. นายภาสกร  อุคำ
2. นายรังสรรค์  บัวพันธ์
 
228 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงวรุณรัตน์  พรหมทา
 
1. นางสาวนภัสภรณ์  ทองแท้
 
229 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายกันติทัด  เถระพันธ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
 
230 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นางสาวกมลชนก  พวงศรี
2. นายปริญญาเอก  การะเกษ
3. นางสาวสิริญญา  แย้มศรี
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทะแจ่ม
2. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กชายสะสมทรัพย์  คำสิงห์
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
232 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันโท
2. เด็กหญิงธวัลลักษณ์  ใยนุข
3. เด็กหญิงปิยะดา  ภักศรี
 
1. นายเสกสรร  สุขตัน
2. สิบเอกวีระพงษ์  แก้ววงษ์
 
233 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงศิรินทิรา  เกษศิริ
 
1. นางสาวกองวดี  ดวงจันทร์
 
234 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายอิทธิพัธท์  นนทะวงษ์
 
1. นายถวัลย์  บุญราช
 
235 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  แหวนหล่อ
 
1. นางกัลยาณี  บุพศิริ
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ผู้มีสัตย์
2. เด็กชายวุฒิพร  จันทร์ทอง
 
1. นางวาสนา   มะโนรัตน์
2. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพัชริดา  พานทอง
 
1. นางสาวปฏิญญา  ถาพันธ์
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงอรณัฐ  ศรีสาวรรณ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านกงพาน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์ษาโท
 
1. นางอุไร  นาสารีย์
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงอุบลวรรณา  อุกาวงษ์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
241 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเจียร
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  ผาสุข
 
1. นายสุบรรณ  แก้วฤทธิ์
2. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงทิวาทิพย์  พิมตา
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เจริญธง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ศิลาวงศ์
 
1. นางอารี  สระทอง
2. นางอัญชลี  โยธิคาร์
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายธนภัทร  กุนเสน
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  นันทะสาร
 
1. นางนุชรา  นรสาร
2. นางสาคร  ลาลี
 
245 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายวรินทร  กุหลาบหอม
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะเดื่ือ
 
1. นายจำเริญ  ศรีธร
2. นายสมพล  เมืองแพน
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุระโคตร
 
1. นางสาวสายันต์  แหวนหล่อ
 
247 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กชายณัฐพล  จันดาพืช
2. เด็กชายธนพล  บุผา
3. เด็กชายธนาวุฒิ  พืชทองหลาง
4. เด็กชายยุทธศาสตร์   ทองละมุล
5. เด็กชายรัฐภูมิ  พวงสุข
6. เด็กชายวรากร   ทองดีวงษ์
 
1. นายสิทธิโชค  เพ็งพันธ์
2. นายภาณุวัฒน์   นางวงค์
 
248 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 67.43 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชนาธิป  การปลูก
2. เด็กชายปัญญากร  ระวังชนม์
 
1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
2. นางสาวสุพิชฌาย์  เชื้อเพราะ
 
249 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงธนพร  โคตรสมบัติ
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยพันธ์
 
1. นายวัฒนพงษ์  มะรีจันทร์
 
251 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายกวีพล  แหวนหล่อ
2. เด็กชายฉัตรชัย  ยอดแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล  หมีบังเกิด
4. เด็กชายพงศกร  แสงใส
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิพย์ศรี
6. เด็กชายเจษฎา  หงษ์อินทร์
 
1. นายโรม  ดีทั่ว
2. นางอทิตยา  ดาวเรือง
3. นางสาววิมลรัตน์  อุ่นใจ
 
252 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 66.26 ทองแดง 20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธีระพัฒน์  งามศิริ
2. เด็กชายสุรพัศ  เฮงสมบูรณ์
 
1. นายอัครพล  เหลืองอรุณ
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
253 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 1. เด็กชายชนะชัย  สมศรี
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ธารจันทร์
3. เด็กชายปริญญา  รู้รอบดี
4. เด็กชายพีรชัย  ไชยแก้ว
5. เด็กชายภานุพงษ์  คงชูดี
6. เด็กชายศรายุทธ  ตะแก้ว
 
1. นายวรวิทย์  ยายีรัมย์
2. นายประเสริฐ  แหวนวงษ์
3. นางอนัญชิตา  สมศรี
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เดชผมรัมย์
2. เด็กหญิงสมิตา  ทองคำ
 
1. นางพุธกานต์  ถาวร
 
255 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านอะลาง 1. เด็กชายทักดนัย  แสงมณี
2. เด็กหญิงนันท์มนัส  สิงห์ทองห้าว
3. เด็กหญิงปาณิสรา  สำเร็จงาน
4. เด็กชายภูวเดช  บุญเสมอ
5. เด็กหญิงสิริมณีปรียา  สาลีอาจ
6. เด็กหญิงสุภัทตรา  โคดม
 
1. นายบุญเพ็ง  ชมชื่น
2. นางกมลมาลย์  นามวงค์
3. นายสมศักดิ์  บุญชู
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ลุนลาดชิด
 
1. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพัชริดา  พานทอง
 
1. นางสาวปฏิญญา  ถาพันธ์
 
258 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านกงพาน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  นุมขุนทด
2. เด็กหญิงฐนิชา  แก้วมณี
 
1. นายวีระศักดิ์  บุญอุดม
2. นางสาวจรรยาลักษณ์  จันมณี
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายปิยะณัฐ  บำรุง
2. เด็กชายสุรนาท  โมรานอก
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
2. นายอนงค์  ชัยธรรม
 
260 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 63.69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กชายกิตตินันต์  ทิพใสย์
2. เด็กชายพงษ์ศิลา  แก้วกันหา
 
1. นายสุพิษย์  ไชยงาม
2. นายธีระ  มีชัย
 
261 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อ่อนสำอาง
2. เด็กหญิงนนทิยา  บุญสวัสดิ์
3. เด็กหญิงวรนุช  สังวร
 
1. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
2. นางสาวจันทร์จิรา  แพทย์นาดี
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงอามิกา  นันทะสาร
 
1. นายกิตติกรณ์  ไชยสาร
 
263 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 21 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กชายจตุรคาม  กล้าหาญ
2. เด็กชายจักรพงศ์  ศรชัย
3. เด็กชายฐิติคุณ  ทองไทย
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีเสมอ
5. เด็กชายทินวุฒิ  ชัยบุญ
6. เด็กชายสุกริช  เข็มทอง
 
1. นายทรัพย์วิจิตร  ผกากลิ่น
2. นางสาวนิภาภรณ์  ผกากลิ่น
3. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม
 
264 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กชายอัครวินท์  คณะนา
 
1. นายวีรพล  ถาวร
 
265 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงบุษญา  กองแก้ว
 
1. นางประยูร   ลำยงหอม
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงพงษ์ลดา  แพทย์มด
 
1. นายสุริยันต์  สายแก้ว
 
267 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กชายชัยชนะ  เทียมวงษ์
 
1. นายสิริชัย  บุญสิงห์
 
268 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงวธิดา  นากรณ์
 
1. นางสาทอน  สังข์ขาว
 
269 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทะนาชัย
2. เด็กชายปิยะพงษ์  ศรีจักร
3. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีวิเชียร
 
1. นางสาวพจนี  บุญวิทย์
2. นางสาวรัชดาภรณ์  บัวพันธ์
 
270 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นคำ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก้วละมุล
 
271 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายคณิศร  คำลา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทรีย์
3. เด็กชายปราโมทย์  ผสมบูรณ์
4. เด็กหญิงวรัญญา  หงส์ศิริ
5. เด็กหญิงวิภารัตน์  ยางงาม
6. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีสวย
 
1. นายวุฒิชัย  ดาวเรือง
2. นางสาวฐิติยา  บุญกันหา
3. นางมาลินี  ไชยงาม
 
272 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงกชกร  สีกุดเรือ
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
273 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียมใส
 
1. นางสาวบังอร  ศรีคำภา
 
274 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายกิตตพศ  เขียวหอม
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บุตรธิโสม
3. เด็กหญิงปูณยาพร  กลอนกลาง
4. เด็กหญิงรชฎาภรณ์  สาลี
5. เด็กหญิงลลิตา  โสพันธ์
6. เด็กชายวิณธนา  ไชยภิบาล
 
1. นายธวัชชัย  หล้าธรรม
2. นางสุณัฏฐา  รุ่งราม
3. นางนันทา  บุญพบ
 
275 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โสภากุล
 
1. นางเสริฐหทัย  เขียนวงศ์
 
276 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 62 ทองแดง 22 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายจักรี  ช่างคำ
2. เด็กชายอาทิตย์  ศรีสด
 
1. นางสาวอรทัย  สุพิมพ์
2. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีสุวรรณ์
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายสุรพงษ์  มณีวงศ์
 
1. นายสุชาติ  เมืองจันทร์
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงรินทิรา   สารศรี
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
279 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายกฤษฎา  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายกิตติชัย  โขดสันเทียะ
3. เด็กชายทวีชัย  คำเอี่ยม
4. เด็กชายธนู  ทองกลม
5. เด็กชายวรินธร  สุวรรณไตรย์
6. เด็กชายวุฒิชัย  ชนะภักดิ์
 
1. นายสุรพล  แพงศรี
2. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
3. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วงษ์งาม
 
1. นางอทิตยา  ดาวเรือง
 
281 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงนิตยา  จอมเกาะ
 
1. นายอุทัย  ทุมพัฒน์
 
282 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านม่วง 1. นางสาวจารุวรรณ  สมอ้าง
2. เด็กหญิงนิตยา  จอมเกาะ
 
1. นายสมยศ   สมนึก
2. นางจินตนา  สมนึก
 
283 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ตรีแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พงษ์สีดา
3. เด็กหญิงนันธิยา  เขตนอก
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรปัญญา
5. เด็กหญิงสาวนี  ยินดี
6. เด็กหญิงสุนิสา  ยอดโพธิ์
 
1. นายเฉลียว  ศรีธานี
2. นายณัฐพงษ์  นรสาร
3. นางศิริรัตน์  แขมคำ
 
284 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายจอมธรรม  สาลีพันธ์
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผาคำ
 
1. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
286 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงริลณี  ครุธนอก
 
1. นางอรวรรณ์  อุตสาหะ
 
287 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกพร  ศักดา
2. เด็กหญิงคุณิตา  อิสามี
3. เด็กหญิงปวิตรา  แพ่งพนม
4. เด็กหญิงปุณยนุช  มาโค
5. เด็กหญิงรุจิรารัตน์  หนองหงอก
6. เด็กหญิงศศิธร  พรพัมย์
 
1. นายสุทัศน์  แซวรัมย์
2. นางพรรณวดี  โตมาก
3. นางพิราพรรณ  โพธิ์บอน
 
288 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 63.25 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายรัชพล  กิ่งเกล้า
2. เด็กชายโยธิน  ก้านสนธ์
 
1. นางสาวศศิประภา  อินทฤทธิ์
2. นางสาววราภรณ์  วัชรานุสรณ์
 
289 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายธนพร  สมหวัง
2. เด็กชายพงศกร  โชคดี
3. เด็กชายพุฒินันท์  แสงสุวรรณ
4. เด็กชายศศิวัฒน์  ขันติวงศ์
5. เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์งาม
6. เด็กชายสิทธิกร  พิมพ์พันธ์
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
2. นายภาณุวัฒน์  คำสัตย์
3. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
290 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงอธิตติญา  ตุนา
 
1. นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์
 
291 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วบัวขาว
 
1. นางนภาพร  บุญปัญญา
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กชายเจษฎากร  โพธิ์ลาภ
 
1. นางณัฐนันท์พร  ศรีจังอินทร์
 
293 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายกฤษกร  อินจันทน์
2. เด็กชายกฤษฎา  ดาสันทัด
3. เด็กชายชนะพล  แก้วก้อน
4. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สงผัด
5. เด็กชายวีรภาพ  ไชยสนาม
6. เด็กชายอชิระ  อภัยพจน์
 
1. นายทองสา  แสงสิงห์
2. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
3. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กชายศุภกร  เพ็งชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ  สมบัติ
 
295 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงเปรมปรีดา  สนิทชอบ
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงอพิชญา  ดวงน้อย
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงญาดา  หาดสะอาด
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
 
298 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายตะวัน  หารไชย
2. เด็กชายธนพล  โพธิบุตร
3. เด็กชายปธานิน  ชินฮาด
4. เด็กชายปิติภัทร  อินทสาย
5. เด็กชายวรวิทย์  สีแก้ว
6. เด็กชายสิทธิ์ทธาณ์  แพงศรี
 
1. นายพิชัย  ชูเส้นผม
2. นายบุญถิน  แหวนหล่อ
3. นายสุเนตร  อำนวย
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  หาระกุล
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงนิอร  บุญยู้
 
1. นายศุภกฤต  แก้วใสย์
 
301 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐฐาวลัย  ใจบำรุง
 
1. นางลิสา  ศรีไพล
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กชายปฏิพล  เป็งทอง
2. เด็กชายโกเมนทร์  ยอดคำตัน
 
1. นายบำรุง  โพธิ์งาม
2. นางปัทมาศ  จันทสิทธิ์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  เสาศิริ
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงกรณิกา  เนียมหอม
 
1. นางสาวเกษฏาภรณ์  เสาเวียง
 
305 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายณิกร  พรมพุ้ย
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เข็มโคตร
 
1. นายอำนวย  ทองแท้
2. นางจันทิมา  อินทร์ตา
 
306 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพล  ศรียงยศ
2. เด็กหญิงนิตยา  ไกรราม
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
2. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
307 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 62.82 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายสมพล   นาคนวล
2. เด็กชายเมธี   วิเศษชาติ
 
1. นายธนบดี  ถาวร
2. นางสาววัชราภรณ์  แก้วหาญ
 
308 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงสุจิตรตา  ไชยวัน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อย่างร่มเย็น
3. เด็กหญิงอารญา  สมัครผล
 
1. นางนุชรัตน์  อาจสาลี
2. นายสุทัศน์  แซวรัมย์
 
309 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกนกภพ  สุโลรัมย์
2. เด็กชายธัญธนัทศักดิ์  พวงเกษ
3. เด็กชายพาณิภัค  นามวัน
4. เด็กชายฟ้าขอร้อง  มูลเหล็ก
5. เด็กชายศิวนาถ  จันดาสุข
6. เด็กชายสันติภูมิ  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายพรพณา  ผาสุข
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงกรกนก  หลาวทอง
2. เด็กชายก้องกิดากร  จันทิมา
 
1. นายสุพจน์  โพธิ์ทอน
2. นายอภิเดช  ทุมพัง
 
311 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายศุภกร      ไชยสาร
2. เด็กหญิงอรุณรัตน์    สงวนก้ว
 
1. นางสาวเบญจพร   แสนธะนู
2. นางสาวนันทนา  สุวรรณ์
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายนนทฤทธิ์  นราวงษ์
2. เด็กหญิงปิยนุช  บุตรศรี
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
313 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนองข่า
2. เด็กหญิงอามิกา  นันทะสาร
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นายรุจิภาส  คำแก้ว
 
314 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 62.02 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กชายสถิตคุณ  วงษ์จีน
2. เด็กชายเสกสรรค์  กมล
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
2. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
315 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ศิลปเลิศถาวร
 
1. นางเอื้ออารีย์  เรืองศิริ
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  กระสังข์
 
1. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านพะวร 1. นายกิตตินันท์  สีตะวัน
2. นางสาวชลิตา  หารฟ้า
3. นางสาวรุจิรางค์  วงค์ภักดี
 
1. นายราชวัตร  อสิพงษ์
2. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงนภสร  ยาเพชร
2. เด็กชายอนุชา  สุภสอน
 
1. นายเกตระวงค์  บุญยงค์
2. นางสาวอภิรมย์  มะลิ
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กชายญาณวัฒน์  ยอดศร
 
1. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กหญิงญาดาวดี  จันทะสิทธิ์
2. เด็กหญิงภวิษย์พร   ทุมเสน
 
1. นายสุพิชัย  จันดวง
2. นางผกามาศ  โกฏแสน
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สุขสงวน
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  สีรักษา
 
1. นายจาตุรนต์  เพ็งสันต์
2. นางสาววนิดา  บุตรเทวินทร์
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 24 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กชายฐณะศักดิ์  บุญเล่ห์
2. เด็กชายธนดล  วันยุมา
3. เด็กชายธวัชชัย  พิมพ์เพียง
4. เด็กชายปิยะราช  ชูวงศ์
5. เด็กชายศุภสวัสดิ์  โพธิ์คำ
6. เด็กชายสายชล  ศรีประดู่
 
1. นายสิทธิโชค  เพ็งพันธ์
2. นายภาณุวัฒน์   นางวงค์
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายธนโชติ  ศิริจันทร์
 
1. นางสมปอง  อัปมะนัง
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กชายธนกร  แสนกิ่ง
 
1. นายอนุรักษ์  เพ็งแจ่ม
 
325 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายกฤติพงศ์  อาทิบุตร
2. เด็กหญิงวิกาวี  พรมมา
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
2. นางสาวสุกัลยา  เสนาพันธ์
 
326 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายปัญญา  สาระกิจ
2. เด็กหญิงเกศรินทร์ทิพย์  สายเพ็ชร
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นางจุฑามาศ  โพธิจักร์
 
327 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 61.78 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กชายกิตติพศ  มาตรโสภา
2. เด็กชายบัญชา  ศุภศร
 
1. นายพิสุทธิ์  บุญเย็น
2. นายกฤษณา  เพิ่มพูล
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวสุภาพร  สายหล้า
 
329 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงสิริวรัญญา  อินทรสิถิตย์
 
1. นางนภาพร  บุญปัญญา
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายจักรกฤชตรี  มีคุณ
 
1. นายสมชาย  กลางหิน
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายชนะพล  บัวพันธ์
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายวีรภาพ  กระเหว่านาค
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงอภิญญา  เกือกรัมย์
 
1. นางนิรมล  ถาวร
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิงหงษ์ภิรมย์   ภิรมย์นิ่ม
 
1. นางสาวลำดวน  อินทร์ฉลาด
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวิชญ์  ศิลาวงค์
 
1. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
 
336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงดวงอนงค์  จันทสิทธิ์
 
1. นางสาวภาวินี  ชิณพันธ์
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  สีแก้ว
 
1. นางสาวบังอร  แหวนหล่อ
 
338 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 61.76 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ประโยชน์มี
2. เด็กชายวชิรพล  ก้อนฝ้าย
 
1. นางส่องศรี  ชูลิขิต
2. นางสาวอารยา   ยางงาม
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 62 ทองแดง 26 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายสุรพัศ  มีแสง
 
1. นางเอ็มอร  พุมมา
 
340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายกวีวัตท์  แจ่มวัน
2. เด็กหญิงบุษราภรณ์  ชมภู
 
1. นางสาวถนอมศรี  สีตะโกเพชร
2. นางสาวอรทัย  บุญช่วย
 
341 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงชลดา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางปัทมาศ  จันทสิทธิ์
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กชายวโรดม  ศรีธรรม
 
1. นายระบบ  จันทะแจ่ม
 
343 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกันติทัต  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายกิตติชัย  โรจน์ไธสง
2. เด็กหญิงชญานิศ  นิลทัย
 
1. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางสาวอุษาสวรรค์  ขันโสดา
 
345 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงณัฏฐนิภา  เกษศิริ
 
1. นายประดิษฐ  คล้ายสงคราม
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60.46 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กชายศักรินทร์  การะเกษ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  การะเกษ
 
1. นายชัยรัตน์  พัศดร
2. นางพรพิมล  พัศดร
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60.37 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ตรีศาสตร์
2. เด็กชายนฤสรณ์  ศรีสุรักษ์
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
2. นายกฤษฎา  กองแก้ว
 
348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายคฑาเทพ  ศรีบริบูรณ์
 
1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
 
349 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงกุลิสรา  อยู่โคก
2. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  โนนใหญ่
 
1. นายประสาท  จันทนา
 
350 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กชายธนากร  วรครุธ
2. เด็กชายนิชคุณ  เทียมเลิศ
3. เด็กหญิงนุชภารัตน์  โดขุนทด
4. เด็กหญิงรินรดา  เขียนทอง
5. เด็กหญิงอนัญญา  สำโรงแสง
6. เด็กชายอภิรักษ์  สระทอง
 
1. นายวิฑูร  เสมอสาย
2. นางสาวสายสุดา  โพธิ์อารีย์
 
351 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กหญิงธัญญ์นิรชา  ศรีสมพร
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บัวงาม
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
2. นายรินทอง  ศรีมูล
 
352 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายณรงค์กล้า  โพนดาแคบ
2. เด็กหญิงวิภารดา  พิมศร
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นายชัยวัฒน์  ศาลา
 
353 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มีแสง
2. เด็กหญิงมิ้นท์ชนก  บุญศิลป์
 
1. นางเตือนใจ  สังข์วัง
2. นางสาวพรพรรณ  โพธิวัฒน์
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 60.18 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายจารุวัฒน์  บุญเติม
2. เด็กชายวันชัย  พอใจ
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
2. นางนิตยาภรณ์  คันศร
 
355 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1. เด็กชายจิระวัฒน์  แสนเลิศ
2. เด็กหญิงชลณิชา  ธนู
3. เด็กหญิงฑีระรัตน์   ทองลือ
4. เด็กหญิงภัคจิรา  สาธร
5. เด็กหญิงวารุณี  สมพงษ์
6. เด็กหญิงโซเฟีย  สมพงษ์
 
1. นายเอกภพ  วันซวง
2. นางสาวสุธิชา  คำชาลี
3. นางสาวรื่นฤดี  ขันติวงษ์
 
356 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภาคพรม
2. เด็กชายพงศธร  วิเศษ
3. เด็กชายพัชรวาส  ทาวัน
4. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญเสริม
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงแก้ว
6. เด็กชายเกียรติวงค์  สินสิริ
 
1. นายเพชร  พิมพ์น้อย
2. นายบุญเสาร์  อุตมี
 
357 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกัณฑ์กาญจน์  อาจวิชิต
2. เด็กชายจิรวัฒน์  นันทะบุตร
3. เด็กชายธีรภัทร  สมชาติ
4. เด็กชายพิชัยยุทธ  ดวงชัย
5. เด็กชายภาณุเมศ  งามเจริญ
6. เด็กชายรัชชานนท์  คำราช
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
2. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
3. นางอรทัย  ทองทรัพย์ทวี
 
358 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเจริญ
2. เด็กชายบารมี  ขันคำ
3. เด็กหญิงอนันตญา  เมรี
4. เด็กหญิงอุมาพร  แสนสะอาด
5. เด็กหญิงเกตน์สุภา  ทองคำ
6. เด็กชายเกรียงไกร  กลิ่นจันทร์
 
1. นายสุธรรม  คชพันธ์
2. นางสาวผการัตน์  ชมชื่น
 
359 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ถาวร
2. เด็กชายจตุภัทร  เหมือนตา
3. เด็กชายณัฐวัตร  พวงพันธ์
4. เด็กชายพงษ์พัฒน์  หรุ่นนุพันธ์
5. เด็กชายศิวพล  ศรีมูล
6. เด็กชายสรกฤต  พรรณา
 
1. นายคมกริช  ภาสวัสดิ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญพวง
3. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
 
360 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุดใจ
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
 
361 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  สุขจันทร์
 
1. นางเทียนไทย  ดวงตา
 
362 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงวรณัน  สวนจันทร์
 
1. นางสาววิชุดา  อำนวย
 
363 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยอินทร์
 
1. นายจาตุรนต์  เพ็งสันต์
 
364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเรือง
2. เด็กหญิงธนัญชนก  สิงห์นาค
 
1. นายกิติพงษ์  จันทร์เทศ
2. นายทรงพล  สำนัก
 
365 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงอภิชยา  รัตนโสภา
 
1. นางบุญส่ง  แพงภูงา
 
366 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายคุณานนท์  ไชยสาร
2. เด็กชายจักรพงศ์  แก้วประสม
3. เด็กหญิงธานิยา  ลวดทรง
4. เด็กชายน้ำมนต์  อุตรมนติ
5. เด็กหญิงพรไพลิน  อุไรล้ำ
6. เด็กชายยิ่งศักดิ์  วงษา
 
1. นายสุริยันต์  สายหงษ์
2. นายวีระศักดิ์  ประดับศรี
 
367 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายพุทธคุณ  แก้วดี
2. เด็กชายเตชินทร์  จันทร์ใส
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สิงหกุล
2. นางวาสนา  นิยม
 
368 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ชินพันธ์
 
1. นางสาวอรณีย์  เครือโป๊ะ
 
369 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 1. เด็กหญิงมาริษา   นามโครต
 
1. นายสรศักดิ์  ทัดประไพ
 
370 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายอดิศร  พรพรม
 
1. นางกิตติยา  โนนสูง
 
371 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อัมพวา
 
1. นางเกษมณี  โคตรทารินทร์
 
372 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สันทาลุไนย์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริยาน
 
373 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ   ยอดสาย
2. เด็กหญิงณัฐภุูมิ  โพธิคำ
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตนะเวฬุ
2. นางอุทัย  ทิพมนต์
 
374 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  สมคะเณย์
 
1. นางเพียรใจ  วันทรวง
 
375 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายนรภัทร  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวกองวดี  ดวงจันทร์
 
376 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 60 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กชายณัฐนันท์  แสนตา
 
1. นายกิติพงษ์  จันทร์เทศ
 
377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 66 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  วาปีโส
2. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  อรรคบุตร
 
1. นางปิยาภรณ์  แสงภักดี
2. นางสาวจรัสศรี  อำนวย
 
378 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงสโรชินี  งามเจริญ
 
1. นางสาวรวิสรา  รัตโน
 
379 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงภรณ์ชนก  แก้วย้อย
2. เด็กชายเจษฎา  เปรมปรีดา
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
2. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
380 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดคำตัน
2. เด็กชายภาสกร  ศรีสังข์
 
1. นางปัทมาศ  จันทสิทธิ์
2. นายศรายุทธ  เชื้อชัย
 
381 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  วารินทร์
2. เด็กชายอิทธิกร  ทรัพย์สมบัติ
 
1. นายสุพิษย์   ไชยงาม
2. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
 
382 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงพัชรพร  พีระภาค
 
1. นางทักษิณา  สุจริต
 
383 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญากร  แสนจำเริญ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองศรี
 
1. นางสาวปิยทิพย์  โต๊ะเล็ก
2. นายวรวิทย์  ธรรมนิยม
 
384 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 68 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิงกิตติยา  ฉายวิเชียร
2. เด็กชายพัชรพล   ไกรยา
 
1. นางสาวลำดวน  อินทร์ฉลาด
2. นางสาวกาญจนาภรณ์   วงศ์จอม
 
385 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กหญิงมลฤดี   จิตรมั่น
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
 
386 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กหญิงปรัชญาดา  ภูพวก
 
1. นางสุฤดี  อาจสาลี
 
387 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 1. เด็กหญิงปวริศา  วงแวง
2. เด็กหญิงฬุภารัตน์  พันธ์วิริยะกุล
 
1. นางดำเนิน  ใยโท
2. นางดอกรัก  ช่วงสันเทียะ
 
388 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กชายธีรเดช  นันทพันธ์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันติวงศ์
 
1. นายวัชรา  ดวงไชย
2. นายวิชาญ  คำนึง
 
389 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงดวงกมล  วังคีรี
2. เด็กหญิงสุจิตรา  อินตะนัย
 
1. นายศักดิ์อุดร  อินโสม
2. นางสาวพรธิภา  อ่วมวงษ์เปรม
 
390 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กชายอลงกรณ์   จันทร
2. เด็กหญิงอัญมณี  ใจดี
 
1. นางสายหยุด  อุตมี
2. นางณัทธิดา  ประสมทอง
 
391 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรรณวลัย  โชติ
2. เด็กชายอนุชิต  พิลา
 
1. นายธนสมพร  มะโนรัตน์
2. นางสาวสุภศิริ  ไชยโย
 
392 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงธิดานุช  วิชาแหลม
2. เด็กหญิงศรุตา  วิเศษศรี
 
1. นางสาวณัฐรัตน์  สุตะพันธ์
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
393 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เหง้าโพธิ์
 
1. นางจิราภรณ์  เถาว์โท
 
394 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 62 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีอำนาจ
2. เด็กหญิงรัตนมณี  แสงใสย์
 
1. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
 
395 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงธัญชนก  บาลสันเทียะ
 
1. นางกตัญชลี  ปิตะสิงห์
 
396 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วมกต
2. เด็กหญิงฐิตาพร  จันทร์อินทร์
 
1. นายสุพร  บุญยงค์
2. นางสาวดวงเดือน  พรมดี
 
397 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กชายปฎิพัทธ์  ทองแท่ง
2. เด็กหญิงสิริพิชชา  หอยเพชร
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายธันยวิชญ์  แขมคำ
 
398 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายภูมินิติภูมิ  สังขาว
2. เด็กชายมรรษกร  ประทุมวงค์
 
1. นางอุทัยวัลย์  คมประโคน
2. นางสาวสุวรรณี  อุ่นคำ
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายกิตติศักดื์  มอมไทรัตน์
 
1. นายสลัก  พันธ์ขาว
 
400 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กหญิงปัญญาพร  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  มณีนิล
 
1. นางสาวดาวเศวต  วามะกัน
 
401 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงววรณิดา  ความเพียร
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ดีรัตน์
 
1. นางสาวมีนา  เศรษฐบุตร
2. นางพิกุล  วรโคตร
 
402 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงชลัญญา  บุญนำ
2. เด็กชายบุณยกร  สมบัติวงศ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
2. นางสาวจันทร์สุดา  สุขสม
 
403 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงนิชาภา  มีชัย
2. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  เสาศิริ
 
1. นางนันทนา  โพธิ์ขาว
2. นางวิภาพร  ศรีจักร
 
404 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงวนิดา  ใจงาม
 
1. นางสาวจันทิมา   ดวงมาลา
 
405 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  สิงห์สี
 
1. นางอรสุดา  โพธิ์ภักดี
 
406 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐานิตา  บุญยงค์
 
1. นางทิพย์วิภา  ปัดถาอมรหิรัณย์
 
407 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรหมคุณ
 
1. นางสาวลัดดา  พรหมทา
 
408 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 66 ทองแดง 33 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  จันอังคะ
2. เด็กหญิงพิชญา  คงช่วย
 
1. นายศิริชัย  สงผัด
2. นางนภาพร  บุญปัญญา
 
409 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จังอินทร์
 
1. นางสาวสตรีรัตน์  พรหมคุณ
 
410 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  มิ่งไชย
 
1. นางสาวอรุณี  รัตนวัน
 
411 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงจิรารัชต์  บุดดาวงค์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  จ่าคาม
 
1. นางสาวสุวิมล   บัวบาล
2. นางสาวนิภา   ประยงค์หอม
 
412 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โพธิ์แสน
2. เด็กหญิงอรปรียา  พวงยอด
 
1. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
2. นายศักดิ์สิทธิ์  จันทเขต
 
413 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ประสาร
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายจารุเดช  เดชจรูญ
2. เด็กชายธนาดุล  มีศรี
 
1. นายจันทราทิศ  คำวันสา
2. นายอภิลักษณ์  โยทร
 
415 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กหญิงชญานิศ  โคตรคำภา
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  รักความซื่อ
 
1. นางบัวลา  หนองยาง
2. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
416 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  สายชาลี
2. เด็กหญิงสุธิดา  หงษ์พิพิธ
 
1. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
2. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.8 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายพัชรพล  หลักบุญ
 
1. นางจินตนา  สมนึก
 
418 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กชายณัฐพัฒน์   แสนบุญ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  สอนตะคุ
 
1. นางสาวศิริญากร  ศรีนนท์
2. นางสาวลัดดา  พรหมทา
 
419 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หงษ์งาม
2. เด็กหญิงธนาภา  สมานันท์
 
1. นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง
2. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
 
420 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงกาญจณาภรณ์  วงษ์งาม
2. เด็กหญิงสุภาพร  พวงจันทร์
 
1. นางสาวอภิรมย์  มะลิ
2. นางสาวเมทินี  โพธิวัฒน์
 
421 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์อินทร์
2. เด็กชายวรรณชัย  ประคองใจ
 
1. นางสาวฐิติกานต์  เศรษศรี
2. นางนันทยา  สุภาลักษณ์
 
422 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนพันธ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ลา
 
1. นางสาคร  อุคำ
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 35 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายชินดนัย  ดวงดี
2. เด็กหญิงรุ้งรดา  พาชื่นใจ
 
1. นายชัยณรงค์  จันทบาล
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
 
424 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงกตัญญู  อาจปรุ
2. เด็กชายภูธศักดิ์  เสมามิ่ง
 
1. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
2. นางสาวอุมาพร  คำชะนาม
 
425 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แจ้งสันเทียะ
2. เด็กชายณัฐภัทร  กุลเดช
 
1. นายกิติพงษ์  จันทร์เทศ
2. นางสาวสุภาพร  สายหล้า
 
426 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองภิระ
2. เด็กหญิงปาริตา  โคตรพันธ์
 
1. นางกิตติยา  โนนสูง
2. นางสาวพรนรินทร์  โสภาพ
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.5 ทองแดง 36 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กชายปรัตถกร   วันโท
 
1. นางนิธินาถ    เรืองนาม
 
428 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย   พรหมโลก
2. เด็กชายธนกฤต   อิทธิธาดาดร
3. เด็กชายธีปกรณ์   ไชยสนาม
4. เด็กหญิงพิชญา   แก้วฤทธิ์
5. เด็กชายรชต   สุภาปุ
6. เด็กชายสุกฤษฎ์  ลิเครือ
 
1. นางสาวปิยะพร    ไชยเสนา
2. นางหนูพิน   ธรรมนิยม
3. นางอำพร   วังเอก
 
429 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กชายจิรพงษ์  อุทก
2. เด็กชายณัฐณกร  แดงเดื่อ
3. เด็กชายธนพล  กตะศิลา
4. เด็กชายธนา  พูนทองคำ
5. เด็กชายศรฤทธิ์  แพไชยสง
6. เด็กชายสิรภัทร  พลพงษ์
 
1. นายสำเภา  พลพงษ์
2. นายทวี  วรรณสุทธิ์
3. นางสาวธนพร  คุณาพรม
 
430 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คำนันดา
2. เด็กชายนพเก้า  กลั่นสาร
3. เด็กชายพงษ์สิวัฒน์  พลพงษ์
4. เด็กหญิงรวิดา  กุดวงค์แก้ว
5. เด็กชายวัชรินทร์  สมบุุญมาก
6. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทองสุทธิ์
 
1. นายพิชยา  มุกดาดี
 
431 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีนิล
2. เด็กชายธนากร  ฝ่ายขันธ์
3. เด็กชายธนโชติ  พรมโคตร
4. เด็กชายปริวัชร์  วิรุณพันธ์
5. เด็กชายพลวัต  พราวศรี
6. เด็กชายแทนธัญญ์  สุภาพ
 
1. นายชลธาร  ศิริโสตร์
2. นายชัยชนะ  เครือพงษ์ศักดิ์
3. นายสมศักดิ์  นิยม
 
432 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธีรภัทร  คำเสียง
2. เด็กชายพัสกร  ศรชัย
3. เด็กชายวรายุส  กุลพัฒน์
4. เด็กชายอนันตศักดิ์  ทองอาบ
5. เด็กชายอนุชิต  เหมราช
6. เด็กชายเจษฎา  คงจีน
 
1. นายอุทัย  ทุมพัฒน์
2. นายบุญล้น  วิเศษ
3. นายชูชาติ   พรหมอุ่น
 
433 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายจักรกฤษ  หาสอดส่อง
2. เด็กชายนัฐนนท์  กระฉอดนอก
3. เด็กชายรัฐพงษ์  สาลีพันธ์
4. เด็กชายศุภกร  ธรรมบุตร
5. เด็กชายสิทธา  เพียงทอง
6. เด็กชายเกียรติกุล  รัตนะวงศ์
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
2. นางสาวพัชรินทร์  ขุนพันธ์
3. นายพิชิต  บรรเทา
 
434 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 36 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงปฏิมาพันธ์  พันธ์ขาว
 
1. นางสาวกองวดี  ดวงจันทร์
2. นางวรรณภา  พรหมคุณ
 
435 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายธีรโชติ  ปัทมะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองประทุม
 
1. นายปรีชา  สีดาว
2. นายแสนพล  วรโคตร
 
436 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายทักษิณ  บุดศรี
2. เด็กหญิงนฤมล  บัวศรี
 
1. นายบรรจง  จำปาพันธ์
2. นายวัชระ  สุรวิทย์
 
437 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  พวงพันธ์
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กชายดณุพัฒน์  การัตน์
 
1. นายศักดิ์ศรี  สมพงษ์
 
439 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีธานี
 
1. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
440 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงชฎาพร  พลมนตรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุคำ
 
1. นายปฎิภาณ  พุทธวงค์
2. นายถนอมศักดิ์   สมภาค
 
441 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงกนกนภัส  ราชเจริญ
 
1. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
 
442 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กชายณัฐกิจ  สาระทา
2. เด็กหญิงวนคีตา  โคตรพันธ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
2. นายสุเพียบ  ทองนำ
 
443 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายสรสิทธิ์  คำศรี
2. เด็กชายอดิเทพ  จักรคำ
 
1. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม
2. นางวนัสสุดา  เจตนา
 
444 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านเชือก 1. เด็กหญิงมัณฑณา  ภูทิพย์
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เครือแสง
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
2. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
445 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มุงคุณ
 
1. นายประจักร  พันธ์งาม
 
446 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งศรี
 
1. นายอาณัติ  จันทร์เทศ
 
447 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงนัชชา  จันทร์นวล
 
1. นางนิภาพร  พิมพ์สังกุล
 
448 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีนะพันธ์
 
1. นางสาวอัมรา  บุญช่วย
 
449 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 1. เด็กหญิงเมฌยา  ทุมมี
 
1. นางสาววรรณิสา  พรมมา
 
450 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69.25 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์สิริ  ทริรัมย์
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
451 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงโซเฟีย  สมพงษ์
2. เด็กชายไชยธนาทร  ไตรสาร
 
1. นายสกุล  บุญประถัมถ์
2. นางสาวสุธิชา  คำชาลี
 
452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  ศรีเภา
 
1. นางอัจฉรา  แสงดี
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายธีรภัทร  พฤกษา
2. เด็กหญิงรมย์ชลี  พันหอม
3. เด็กหญิงอินทิรา  แผ่นทอง
 
1. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
2. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69.1 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายบุณยกร  สมบัติวงศ์
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
455 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายพรไพศาล  สุขพิสัย
 
1. นายกมณภัฒน์  มาพบ
 
456 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงบุหงา  คำภีระ
2. เด็กหญิงสุทัศนีย์  ทองสุทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  บุญศล
2. นางกฤษฎาพร  บุญศล
 
457 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยศรีรัมย์
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  บุบผา
 
458 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ใยเม้า
2. เด็กหญิงไอย์ญาฎา  ดอกแก้ว
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
 
459 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พันโท
2. เด็กหญิงจิดาภา  อินทอง
 
1. นางสาวอนุจรี  สีวะสา
2. นางสาวธนัชชญาน์  รจนัย
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนัญชิญาณ์  เปี่ยมปิด
2. เด็กหญิงนฤมล  วงศ์คำจันทร์
3. เด็กชายปวิชา  ดาสันทัด
 
1. นางสาวศศิประภา  อินทฤทธิ์
2. นางสาววราภรณ์  วัชรานุสรณ์
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายธนากร  เกตุพุฒิ
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
462 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายกฤษดา  คุณสาร
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางจันทะนา  สมภาค
2. นางเพ็ญศรี  อารีย์
 
463 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกฤตกร  ศาลางาม
2. เด็กหญิงปภัสรา  ปาละ
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร
2. นางสาวแพนณภา  ไชยปัญญา
 
464 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านขะยูง 1. เด็กหญิงรัตน์ฑิกาญจน์  เจริญศิลป์
2. เด็กชายสุรพัศ  สายเนตร
 
1. นางสาวอำภาภรณ์  โรมรินทร์
2. นางจิราภา  ชมภู
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 69 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กชายกิตติพศ  แหวนหล่อ
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
 
466 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  จันหีบ
 
1. นายบุญเลิศ  โนนสูง
2. นางประอรรัตน์  โนนสูง
 
467 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรศิลา
2. เด็กชายภัควัต  ชีวาจร
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามแสง
2. นางศิริรัตน์  ไพพงษ์
 
468 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงสุธิตา  คุมพล
 
1. นางนุชิตรา  กาฬภักดี
 
469 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองจันดา
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
470 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญชม
 
1. นางสาวมยุรี   ศรีภักดิ์
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กชายก้องเกียรติ  สุขประสงค์
2. เด็กหญิงปนัดดา  มุขมนตรี
3. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ธรรมอาดูล
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
472 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ชมจุมจัง
 
1. นางวาสนา   มะโนรัตน์
 
473 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  สำแดงภัย
 
1. นางสาวปิยทิพย์  โต๊ะเล็ก
 
474 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงอรณิชา  วงศ์งาม
 
1. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
475 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงสุนันทา  ครองชัย
 
1. นางประภารัตน์  พรหมทา
 
476 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงธีริศรา  ขวัญนที
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
477 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  แสงดี
 
478 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายชินกฤต  สมจิตร
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงวัสยา  ชินบุตร
 
1. นายสากล  ศรีโสดาพล
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
479 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายยุทธนากร  กระสังข์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วหาญ
 
480 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงสิริวิมล  โพธิ์ศรี
 
1. นางนภาพร  บุญปัญญา
 
481 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายณัฐพล   นะคะรำ
 
1. นางธนาวดี   สุพรม
 
482 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายกฤษฎา  ชันษา
 
1. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
 
483 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายพิษณุ  พิมวัน
 
1. นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์
 
484 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พลลือ
2. เด็กชายสิริชัย  ไชยผา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทับทิม
2. นางสาวกองแก้ว  แก้วนารินทร์
 
485 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายเดชบดินทร์  รักษารอด
 
1. นางสมปอง  อุตสาหะ
 
486 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายวรเมธ  จันทสิทธิ์
 
1. นางประภาพร  ลีลาภักดีพงศ์
 
487 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงปริชญา  ศรชูชีพ
2. เด็กชายภูตะวัน  ไพรศรี
3. เด็กหญิงมาริสสา นุชนารถ  ฟอก
4. เด็กหญิงวรัญญา  วิชิต
5. เด็กชายอาทิตย์  ศรีปัตติวงศ์
6. เด็กหญิงเกศสุณี  ดารุสรัมย์
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นายเทวฤทธิ์  จำปี
3. นางสาวมณีกาญ  ไชยมณี
 
488 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายธนพนธ์  แก้วกันหา
2. เด็กชายพงษ์เพชร  พวงทอง
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นางสาวจิราพรรณ  มูลเซอร์
 
489 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีค้อ
2. เด็กหญิงไหมแก้ว  พัฒจักร
 
1. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
2. นางนันทิยา  เหลื่อมนอก
 
490 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงชาลืสา  จำปาหอม
2. เด็กหญิงสุภัทรา  สาลี
 
1. นายวีรพล  ถาวร
2. นางนิรมล  ถาวร
 
491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กชายกิตติพัศ  ทูลภิรมย์
2. เด็กชายญาณพงษ์  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงนัตยา  แคนหนองแห้ว
4. เด็กหญิงปนุดา  พรมมา
5. เด็กชายพงศกร  ประสิทธิ์
6. เด็กชายวริทธิ  พรพลานามัย
 
1. นายอนันต์  ดาแก้ว
2. นายจำรูญ  พรหมทา
3. นางสาวธิดารัตน์  อินทวงค์
 
492 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์   มณีล้ำ
2. เด็กหญิงวรรณิศา  อินทร์ตา
 
1. นางธนิดา   มณีล้ำ
2. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ  มณีล้ำ
 
493 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรพรม
2. เด็กชายเจษฎาพงษ์  สอนมั่น
 
1. นายทองเปรม  ศรีโพนทอง
2. นางสาววิรัลพัชร  สุตะพันธ์
 
494 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  หลักบุญ
 
1. นางสาวเบญจมาศ  เทพบุตร
 
495 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กชายณฐกร  ทีปชมพู
2. เด็กหญิงศศิวดี  สงพิมพ์
3. เด็กชายศิริศักดิ์  สงพิมพ์
 
1. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
2. นายจาตุพร  ศรียันต์
 
496 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กชายกฤษดา    ศรัทธาธรรม
2. เด็กหญิงทักษพร   มารัมย์
 
1. นางสาวสุพรรณณี  หงษ์งาม
2. นางพัชมณฑ์  คำพิหล้า
 
497 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68.25 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงลักขณา  นุสิทธิ์
 
1. นางสาวจันทราทิพย์  วิรุณพันธ์
 
498 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเชือก 1. เด็กหญิงชยาภา  อุตรวิเศษ
 
1. นายเพียรศิริ  เสถียรกุลวงศ์
 
499 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงพรวลัย  ขันติวงษ์
 
1. นายศุภชาติ  พงษ์ประสพ
 
500 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 1. เด็กหญิงอภิฤดี  แสนรัมย์
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ดีเลิศ
 
1. นางสาวอุทัยรัตน์  กันทะพันธ์
2. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
 
501 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เพชรเอี่ยม
2. เด็กชายสิทธิพล  โพธิ์กิ่ง
 
1. นางสาวอาทิตยาพร  โพธิ์คำ
2. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
 
502 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 63.5 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงศิริณัฐดา  พลยะเขตต์
 
1. นางปิยนันท์  เพ็งแจ่ม
 
503 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กชายณภัทร  รัตนวัน
2. เด็กชายธนาพิสุทธิ์  อุดม
3. เด็กชายนันทชัย  ชุมจันทร์
4. เด็กชายรัชตะ  ทันบุตร
5. เด็กชายศิวกร  พาหา
6. เด็กชายเชาน์วรุจ  พาหา
 
1. นายธัชธรรม์  ทองเลิศ
2. นางอนงค์  รัตนวัน
3. นางกาญจนา  แรงรอบ
 
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายกมลากร  เลาะบุญ
2. เด็กชายพงษ์พันธ์  แก้วพิลา
 
1. นายอุดม  ทองกลม
2. นายสุรพล  แพงศรี
 
505 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 1. เด็กหญิงพิริศา  มีนวลจันทร์
2. เด็กชายภูวเนษร์  พุฒขาว
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามแสง
2. นางศิริรัตน์  ไพพงษ์
 
506 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายจตุพร  ใยรักษ์
2. เด็กชายถิรวัฒน์  เต็มศรี
3. เด็กชายนครชัย  ตุ้มคำ
4. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ประสงค์แก้ว
5. เด็กชายปภาวิน  พิษพิชัย
6. เด็กชายสุริยะ  ดวงละหว้า
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
2. นางอัมพร  จอมเกาะ
3. นางองุ่น  โนนสูง
 
507 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงนุชเนตร  อาจคำพันธ์
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
 
508 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 69 ทองแดง 43 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายปราโมทย์  วารินทร์
2. เด็กชายวราวุทธ์  งามเจริญ
 
1. นายอัครพล  เหลืองอรุณ
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
509 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงทุมพร  พวงยอด
 
1. นางสาวธิดา  ใจมั่น
 
510 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  ไกรยา
 
1. นางดารา  บุญสิงห์
 
511 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฑ  ธรรมวัตร
 
1. นางบังอร  ทองคำ
 
512 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ทิพวัน
2. เด็กหญิงญาณี  พิมพ์ศรี
3. เด็กชายสรสิทธิ์  คำศรี
 
1. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม
2. นางวนัสสุดา  เจตนา
 
513 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62.5 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กหญิงวุฒิธิดา  ศรีจักร์
 
1. นางเสงี่ยมพร  ใยเพ็ง
 
514 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงเกศกนก   ดวงน้อย
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
 
515 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงกนกพร  สีเสน
 
1. นางศุวณิตย์  ราชคำ
 
516 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสวรส  เจริญรัตน์
2. เด็กหญิงอังค์วรา  แสงสีงาม
3. เด็กชายอัษฎาภรณ์  งามแสง
 
1. นายบุญจง  ศรีเลิศ
2. นางอาทิตยา  พรหมศรี
 
517 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายจิรัฐิติกาล  สะพล
 
1. นางกิตติยา  โนนสูง
 
518 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68.5 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   ถาวร
2. เด็กชายสุชานันท์    จันดวง
 
1. นายวีรพล  ถาวร
2. นางนิรมล  ถาวร
 
519 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงทิพย์พรหมพร  อ่อนศรี
2. เด็กชายสิทธิโชค  ศิริโสภณ
 
1. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
2. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
 
520 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 1. เด็กชายอาทิตย์  ศรีวิหยัด
 
1. นางสาวกุมาริกา  วรรณวงษ์
 
521 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.7 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายวริศ  กลิ่นดอกพุฒ
 
1. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
522 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.7 ทองแดง 44 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กชายวรากรณ์  วงษ์พวง
 
1. นางสาวนรากร  สุทธภักดี
 
523 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 1. เด็กชายภูชิต  จำปี
2. เด็กหญิงหฤษตยา  สุดสา
 
1. นางหนูจง  กลับสุข
2. นางสาวณัฐพร  ลือขจร
 
524 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ห้าวหาญ
2. เด็กหญิงอารีญา  สระสังข์
 
1. นายทองเปรม  ศรีโพนทอง
2. นางสาวสิริกาญจน์  สุมาลี
 
525 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงพรพิมล  ปุณประวัติ
 
1. นายกมณภัฒน์  มาพบ
 
526 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงพัชรพร  บุญอินทร์
2. เด็กหญิงวาสนา  โพธิ์เย็น
 
1. นางสาวถนอมศรี  สีตะโกเพชร
2. นางไพริน  ผมพันธ์
 
527 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมภู
 
1. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
 
528 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เมินหา
2. เด็กชายธนกิจ  มานัด
 
1. นางสาวกฤษณา  เปล่งปลั่ง
2. นางสาวสุมลทา  ศรีโพนทอง
 
529 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงสุรภา  ทองสุทธิ์
 
1. นายบุรี  อินจักร
 
530 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทำมา
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
 
531 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กชายประเสริฐศักดิ์  เสาศิริ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทับแผลง
 
1. นายอารมย์  ทองหลอม
2. นายวีรกุล  มนต์ฤทธานุภาพ
 
532 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงเกวลิน  สายหงษ์
 
1. นางโสรญา  โพธิ์งาม
 
533 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงมาฆวดี  อำนวย
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
534 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายธนพัฒน์  ขันแก้ว
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
535 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายพินิตย์พล  จันทร
 
1. นายอุทัย  ทุมพัฒน์
 
536 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  สณฑ์สกุณา
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
537 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 45 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กชายคชาธาร  ศรีจำปา
2. เด็กหญิงปนัดดา  วิเชียรเลิศ
 
1. นางกันตพร  คำหอม
2. นางปิยธิดา  แสนยนต์ตระกูล
 
538 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงสุวราภรณ์    เสนาพล
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วหาญ
 
539 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กชายปาณวัตร  จันทร์เทพ
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตนะเวฬุ
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายตะวัน  คงเขียว
 
1. นางรัชนี  ทวีธนวาณิชย์
 
541 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายธนันธร  ดวงชัย
2. เด็กชายศุภชัย  ศิริพันธ์
 
1. นายสุคนธ์  พรหมคุณ
2. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
542 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ปุญญา
 
1. นางสาวณัฐณิชา  โปร่งจิต
 
543 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  นรินทร์รัมย์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิบุตร
 
1. นางสาวละอองดาว  บัวพันธ์
 
544 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สู่บุญ
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
545 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงปานวาด  โทนุบล
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
546 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 45 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา   ไทยโสภา
2. เด็กหญิงสุมิตรา   สาคร
 
1. นายประมูล  สีหา่บุตร
2. นายเฉลิมชัย  ดาแก้ว
 
547 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายชนะพล  ยี่สันเทียะ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินธิพันธ์
 
1. นายดนัย  พันธ์ขาว
2. นายอรรถกร  มุลาลินน์
 
548 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายอภิรักษ์  ขันชมภู
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
 
549 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายฉัตรภาพ  เพ็งแจ่ม
2. เด็กชายชัยวัฒน์  พันธะพัฒน์
3. เด็กชายธวัชชัย  วงค์คำเหลา
4. เด็กชายนรินโชติ  เพ็งพันธ์
5. เด็กชายวรดร  พันธพัฒน์
6. เด็กชายสรวิชญ์  แก้วธรรม
 
1. นายอัมพร  หว่านทอง
2. นายกรกวิน  กุลชาติ
3. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
550 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายตะวัน  ดาวเรือง
2. เด็กชายธีรวิชญ์   อรรคบุตร
3. เด็กชายยุทธศักดิ์  ยอดคำ
4. เด็กชายศรายุทธ  ทองเลิศ
5. เด็กชายอรงกรณ์  อรรคบุตร
6. เด็กชายเอราวัฒน์  อรรคบุตร
 
1. นายพิสันต์  ศรีคำภา
2. นางเกษร  โสภาสพ
 
551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายกิตติพงค์  ชิณพันธ์
2. เด็กชายกิตติภพ  ชิณพันธ์
3. เด็กชายจิรวัฒน์  สิทธิ์โท
4. เด็กชายธนกร  สิทธิวงค์
5. เด็กชายปรวี  จันดวงสี
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศิริพันธ์
 
1. นายถาวร  งามเจริญ
2. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
3. นางดวงพร  หลอมทอง
 
552 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 68.4 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านเชือก 1. เด็กชายกรวิทย์  ไชยเสนา
 
1. นางวิไล  ศรีแก้ว
 
553 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ชลวานิช
2. เด็กชายธีรเดช  สร้อยแก้ว
3. เด็กชายบุญญานนท์  รัตนะวัน
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  สิงห์ดง
5. เด็กชายอภินัทธ์  เถาหอม
6. เด็กชายอรัญชัย  เกษหอม
 
1. นายดิเรก  บุตรจินดา
2. นายสุภาพ  อำนวย
3. นายวิชิต  อักษรพิมพ์
 
554 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 46 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายธนากร  ทองบ่อ
2. เด็กชายปาณชัย  คุ้มพ่วงมี
3. เด็กชายวรินทร  สีดำ
4. เด็กชายวุฒิพงษ์  เจริญวัย
5. เด็กชายอาณาจักร  ใจรู้รอบ
6. เด็กชายไตรภูมิ  สีเทียนสุข
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
2. นางสาวมณี  สุทธสนธ์
3. นางสมปอง  อัปมะนัง
 
555 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธนัญชัย  คำเกษ
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
556 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 1. เด็กชายภัทราวุฒิ  ภูมิลำเนา
 
1. นางสาววิรัลพัชร  สุตะพันธ์
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.2 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายรัฐนนท์  ประสิทธิ์เดชากุล
 
1. นายปราโมทย์  พรรณโรจน์
 
558 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กชายภคพล  ภาเภา
2. เด็กชายเอกราช  วงษ์ภักดี
 
1. นายพรสยาม  ทำมา
2. นางสาวเกศรินทร์  มะโนรัตน์
 
559 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66.25 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กหญิงญาณิศา  มุขดา
 
1. นางสาวแววมณี  สมบัติ
 
560 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านหนองแปน 1. เด็กชายอภิชาติ  พงษ์ภา
 
1. นายกำธร  ฤทธิเดช
 
561 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66.5 ทองแดง 48 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒน์   สะหเดช
2. เด็กชายภัคพล   บำรุงชาติ
 
1. นางหนูพิน   ธรรมนิยม
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษชัย   จารย์คูณ
 
562 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สีทา
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
 
563 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวีรพล  ปุยขาว
 
1. นางสาวอรทัย   โพธิราช
 
564 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายณัทชพัฒน์  มาพบ
 
1. นางประภารัตน์  พรหมทา
 
565 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 48 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจดี
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  บัวพันธ์
 
566 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 65.4 ทองแดง 48 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวอรณีย์  เครือโป๊ะ
 
567 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงฐิดาพร  เดียขุนทด
 
1. นางสาวกุญช์ชญา  พรหมคุณ
 
568 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 69 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายปิติภัทร  สงผัด
 
1. นางสาวภาวินี  เครือวงศา
 
569 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 62.6 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายศุภสิน  คะหาญ
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
570 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายเรืองศักดิ์  หญ้าปล้อง
 
1. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
571 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 49 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายพัทธดล  เอิบสุข
 
1. นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์
 
572 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงปาลิตา  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางสาวอรทัย  ไชยปัญญา
 
573 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1. เด็กชายธนาโชติ  คำผาย
2. เด็กชายภูรัชกานต์  แหวนหล่อ
 
1. นายปัญญา  มากมูล
2. นางสาวมยุรี  ชาภักดี
 
574 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายพงศกร  นพพล
2. เด็กชายพิพัฒน์  สีดวง
 
1. นายอลงกรณ์  ช่างไชย
 
575 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจิราภร  พลแสน
 
1. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชติ
 
576 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 1. เด็กหญิงโสริยา  ศรีสมพร
 
1. นางทองนิ่ม  ธรรมแสง
 
577 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงปณิตา  ระยับศรี
 
1. นางประภารัตน์  พรหมทา
 
578 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านมะฟัก 1. เด็กหญิงหทัยรักษ์  สมสุข
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
 
579 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 68 ทองแดง 50 โรงเรียนบ้านเชือก 1. เด็กชายธนกฤติ  นาคนวน
 
1. นางวิไล  ศรีแก้ว
 
580 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 65 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายสิปปกร  ภาชู
 
1. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
581 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสากล  ศรีโสดาพล
 
582 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 69.4 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิญญา  ลุนพงษ์
 
1. นายอำพล  บุญรอง
 
583 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  บุตรดี
2. เด็กหญิงวณิดา  บุญธง
 
1. นายทองใส  อินทร์ทอง
2. นางวรสรรค์  บุตรดี
 
584 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ทองปัญญา
 
1. นางรุ่งทิวา  หงษ์อินทร์
 
585 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงมุทิตา  สิงห์คำ
 
1. นางธนัชพร  บุตศรี
 
586 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายจอมชัย  อินทร์คำ
 
1. นายวีรยุทธ  จันทะแจ่ม
 
587 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 52 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชิณพันธ์
2. เด็กหญิงเมธาพร  สุทธิโท
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
2. นางสาวอัญชลี  พรหมคุณ
 
588 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กชายภูวนาท  จันทร์โท
 
1. นางระดาวรรณ  วิเศษ
 
589 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68.8 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงอรอุมา  บังจันทร์
 
1. นายปราโมทย์  พรรณโรจน์
 
590 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขันติวงษ์
2. เด็กชายรามินทร์  ทองใจสด
 
1. นางสาวอภิรมย์  มะลิ
2. นางสาวเมทินี  โพธิวัฒน์
 
591 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 60 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านมะฟัก 1. เด็กหญิงยุวดี  แก่นจันทร์
 
1. นายมีศักดิ์  ประสิทธิ์
 
592 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวีระพล  ปุยขาว
 
1. นางสาวอัจฉรา  ขาเรรัมย์
 
593 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 52 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 1. เด็กหญิงพิริศา  มีนวลจันทร์
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามแสง
 
594 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 53 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงศรวณีย์  ขุนพรหม
2. เด็กหญิงสุวิมล  สังข์ทอง
 
1. นายสมยศ   สมนึก
2. นายบุญล้น  วิเศษ