สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่และสถานที่กำหนด
ระหว่าง วันที่ 6 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญโย
2. เด็กหญิงปิยะนุช  นิยมวงศ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก้วละมุล
2. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายคมสัน  ฝางคำ
2. เด็กชายอดิเทพ  จันทร์แจ้ง
3. เด็กชายเจษฎา  ทองขาว
 
1. นางอำไพ  วงค์จันทร์
2. นางสาวศิริพร  หาดคำ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงธัญพิชา  วงษ์ภักดี
2. เด็กชายนนทวัตร  พรมมา
3. เด็กหญิงอริศรา  จบลา
 
1. นางอำไพ  วงค์จันทร์
2. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงนิชาภัทร์  ถึงปัดชา
2. เด็กชายสืบสกุล  อินทฤทธิ์
 
1. นางจิราพร  อุดม
2. นางสาวเบญจพร   แสนธะนู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   ศรีอาจ
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชิณพันธ์
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนุศิญาภรณ์  ใสพรม
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
8 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายพีรชัย  บัวไข
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีบ้านใหม่
2. เด็กชายกันติทัด  เถระพันธ์
3. เด็กชายกิตติพัทธิ์  ขันแก้ว
4. เด็กหญิงขวัญนภา  โทนะพันธ์
5. นางสาวจิดาภา  นิลไทย
6. เด็กหญิงจิราพร  ทับพันธ์
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  นิลทัย
8. นายจิรายุส  การะเกษ
9. เด็กหญิงชัชกานต์  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงฐิติกานต์  พรมพิมพ์
11. นางสาวดรุณี  นิลทัย
12. นายธนพงษ์  ศรีลาชัย
13. เด็กชายธนพนธ์  คชพันธ์
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  จิตมั่น
15. นายปฏิพัทธ์  สาระดี
16. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ประจิตร
17. เด็กชายปราณวัติ  ประถม
18. นายปริญญาเอก  การะเกษ
19. เด็กหญิงปิยชนก  สร้างไธสงค์
20. เด็กชายพรภวิษณ์  จิตมั่น
21. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หาญหงษ์
22. นางสาวพิยดา  บุญราช
23. เด็กชายภูรินัท  ผาบวิชัย
24. นายภูวนาท  โพธิ์ศรี
25. นางสาวมรกต  ทรดี
26. เด็กหญิงรัชนีกร  ธรรมโคตร
27. เด็กหญิงวรรณภา  สารศรี
28. เด็กหญิงสิริยาพร  ธรรมโคตร
29. นางสาวอุมาพร  มีแสง
30. เด็กหญิงเพียงเดือน  โพธิวัฒน์
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
2. นายเอกวิทย์  นารีย์
3. นางวรันทร  ใจนวล
4. นางพิไลลักษณ์  พละศักดิ์
5. นางเสน่หา  หารไชย
6. นางสุลัดดา  ดาวเรือง
7. นางรัตนา  พรรณโรจน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงวิมลทิพย์  หนูนอ
2. เด็กหญิงเดือนดารา   มาพบ
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
2. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  สมดี
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงปภาวี  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงรมิตา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ยามชื่น
 
1. นายุุสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสิทธิเมืองชัย  เมืองจันทร์
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กชายณัฐดนัย  สรรพวุธ
 
1. นายสิทธิเมืองชัย  เมืองจันทร์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. นายจิระกิตต์  แก้วแสน
2. เด็กชายธัญทิพ  ณ ร้อยเอ็ด
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายกฤตกัณต์   ไหวพริบ
2. เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายธัญเทพ  ณ ร้อยเอ็ด
2. เด็กชายพณพันธ์  นันทบุตร
 
1. นายศิริสันต์  มณีนิล
2. นายศักดา  สีหาบุตร
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ยางงาม
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายปริภัทร  สุระโคตร
 
1. นางวรรณภา  สอนศรี
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายปริภัทร  สุระโคตร
 
1. นางวรรณภา  สอนศรี
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายบุญยวีร์  โพสิม
 
1. นางวรรณภา  สอนศรี
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายสรวิชญ์  โกศล
2. เด็กชายสุวิวัฒน์  บาลสันเทียะ
 
1. นางวนิดา  บุญราช
2. นางวรรณภา  สอนศรี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กหญิงซีเนเมเร็มเจนนี่  อดิโมร่า
 
1. นางเยาวณี  แก่นสาร
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายศกลรัตน์  อุปสาร
 
1. นางสาวจิริยาภรณ์  มีพันธ์
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายชาญณรงค์  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวมยุรี   ศรีภักดิ์
 
25 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายอนุชิต  พิลา
 
1. นางพัชมณ  วรศักดิ์โยธิน
 
26 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1. เด็กชายธนิก  ติละบาล
2. เด็กชายพีรภัทร  หาญสมุทร
3. เด็กชายพีรวัฒน์  สีเสน
 
1. นายปัญญา  มากมูล
2. นางสุดาพร  ร่วมบุญ
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรรณวลัย  โชติ
 
1. นางพัชมณ  วรศักดิ์โยธิน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงจินดาวรรณ  หวังสุดดี
2. เด็กหญิงอรพิน  สมบัติ
3. เด็กหญิงออมสิน  เกษมชัยสุข
 
1. นางสาวปิยมาส  กิ่งแก้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจิรา  โยธิคาร์
 
1. นายวิทยากร  บุญศักดิ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติยากร  บุญศักดิ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  โนนยาง
2. เด็กชายภานุวัตร  อาจสาลี
3. เด็กหญิงรัตนพร  ลางไธสง
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สีหบุตร
5. เด็กหญิงอัญชลีพร  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวพิมสิริ  โพธิ์ทอง
2. นางเยาวณี  แก่นสาร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กชายธนกฤต  ห้วยจันทร์
2. เด็กหญิงนันฑิตา  ภักดีกุล
3. เด็กหญิงพัชริดา  แก่นสาร
4. เด็กหญิงรัชณี  บุตรสี
5. เด็กชายโชคชัย  โสมะมี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์
2. นางสาวพิมสิริ  โพธิ์ทอง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ไชยภักดี
2. เด็กหญิงกีรติ  สมพุฒิภุชงค์
3. เด็กชายจักพัฒน์  เดียงสา
4. เด็กชายสันติภาพ  บุตรดี
5. เด็กหญิงเนตรนภิส  ทิพย์รักษา
 
1. นายประสิทธิ์  เสมศรี
2. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 46 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  จันท่าม่วง
 
1. นางสาวทับทิม  จันทสุวรรณ
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสาริน  ลางไธสง
2. เด็กหญิงเนตรนภิส  ทิพย์รักษา
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สลุงใจดี
2. นายประสิทธิ์  เสมศรี
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ติมทอง
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ปล้องอ้อย
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ปรีมา
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พิมพ์สาลี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญศักดิ์
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
2. นางประภาศรี  ผมพันธ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายสุพจน์   บุญคำอาจหาญ
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายนที  ขำรัตน์
2. เด็กชายฤทธิ์ธิชัย  ถิ่นกำแพง
3. เด็กชายวราพล  ไชยบำรุ่ง
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
2. นางประภาศรี  ผมพันธ์
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.25 ทอง 20 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  วังกาวรรณ๋
 
1. นางสาวจิราพร  เครืองแสง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงธัญพิชา  สายทอง
2. เด็กชายศุภกิตต์  เสนคะ
 
1. นางวิภา  กองมะลี
2. นางลาวัลย์  สังวรณ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกุลจิรา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงณัฐชา  คำนึง
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ทาวัน
5. เด็กหญิงธัฐชนก   สุดใจ
6. เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ศรีพรมมา
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  กะติยะกุล
8. เด็กหญิงวรัชยา  มีแสง
9. เด็กหญิงวรัฐญา  สุขสอน
10. เด็กหญิงสิรินดา  จงราช
 
1. นางสาวสุวรรณี  จันทะนา
2. สิบเอกเกียรติศักดิ์  กองกูล
3. นายมนูญ  หล้าธรรม
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายธนบูรณ์  มีพันธ์
2. เด็กหญิงนัตตยา  ญาติทอง
3. นางสาวพัชราภา  พรหมเงิน
4. เด็กหญิงรินยดา  จันทรังษี
5. เด็กชายสมศักดิ์  ผุดผาย
 
1. MissMaria Eleofe   M.Magtahas
2. MissElenita Cultura  Sumabal
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐฐาวลัย  ใจบำรุง
2. เด็กชายสุทธิโชค  มองเคน
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
2. นายอนงค์  ชัยธรรม
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  หารไชย
2. เด็กหญิงกานต์สิริ  ทริรัมย์
 
1. นายอนงค์  ชัยธรรม
2. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายชนาธิป  ชะบา
2. เด็กชายราเชนทร์  ชมภูเทพ
 
1. นายอนงค์  ชัยธรรม
2. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพล  จิตมั่น
2. เด็กชายศรัณพจน์  จงเรียน
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  วงษ์คำ
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
2. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นางสาวพิยดา  บุญราช
2. นางสาวสิริญญา  แย้มศรี
3. นางสาวอุมาพร  มีแสง
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
2. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐผไท  อาบรัมย์
2. เด็กชายธนภัทร  แสวงผล
 
1. นายอนงค์  ชัยธรรม
2. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกทะโล
2. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  พลแหง
3. เด็กหญิงพรรณิภา  อิ่มสมบัติ
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์  โคตพันธ์
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงศศิภา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงศิรประภา  ดวงมาลา
3. เด็กหญิงอัญชลี  บุดดาวงค์
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์  โคตพันธ์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ศิลารักษ์
2. เด็กชายพัสกร  เขียวอ่อน
 
1. นายอนงค์  ชัยธรรม
2. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายอัมรินทร์  สุธาวรรณ์
 
1. นางอมราวดี  ด่านลี
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชลิตา  ประโทนเทพ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มนัยนิล
 
1. นายอนงค์  ชัยธรรม
2. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายแทนพงศ์  สุขเกษม
 
1. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงปิญาภรณ์  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายพัฒพล  จอมเกาะ
 
1. นางอารี  สระทอง
2. นางอัญชลี  โยธิคาร์
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทองนาค
 
1. นางอารี  สระทอง
 
60 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทวงษ์
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
 
61 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงวนิดา  เครือแสง
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
62 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงวนิดา  เครือแสง
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
63 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายณิชคุณ  บุญยงค์
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
64 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุระโคตร
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
65 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงรัชยา  ยวนยี
 
1. นางภัทร์ธนพร  แดงเรืองรัมย์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายจุลดิศ  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กตะศิลา
 
1. นางภัทร์ธนพร  แดงเรืองรัมย์
2. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายดลวีร์  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายแสงชัย  สวัสสี
 
1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
2. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  บุตรบุราณ
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงอลิชา  ทองรัตน์
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกนกอร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงอารียา  บุญสำเร็จ
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
2. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกันธิมา  จวงจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง
3. เด็กหญิงอารียา  บุญสำเร็จ
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
2. เด็กชายประมุกข์  วงษ์ซา
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ทองมูล
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  ผาสุข
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  ผาสุข
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงพันธิพา  ถิ่นกำแพง
 
1. นางเฉลา  ทองสิงห์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  บุตรบุราณ
2. เด็กหญิงปนัดดา  อรัญทม
 
1. นางเฉลา  ทองสิงห์
2. นางนันทนัช  จันทำ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เขียวสะอาด
2. เด็กชายภัทรพล  วิลัยเกษ
3. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วดี
 
1. นายสุขเกษม  มืดทับไทย
2. นายพลกฤต  ชัยสนาม
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปานพันธ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  นามวงศ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  จังอินทร์
4. เด็กหญิงพันธิพา  ถิ่นกำแพง
5. เด็กหญิงรุ่งวิมล  ถนอมหมู่
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  ตนัยศักดิ์
2. นางเฉลา  ทองสิงห์
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ทองมูล
2. เด็กชายชัยวิวัฒน์  เสาเวียง
3. เด็กชายปณชัย  พิลัย
4. เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง
5. เด็กหญิงพัชรา  ดาวเรือง
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริ้งเพราะ
7. เด็กชายศุภกร  วรครุธ
8. เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์
9. เด็กชายอนุชิต  โมตา
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ชนะภัย
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
2. นางสาวเพ็ญนภา  รักษาพันธ์
3. นายสมนึก  พันมะลี
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายคุณาวุฒิ  แสงแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีสลับ
3. เด็กชายธนชัย  กำแพงใหญ่
4. เด็กชายนรเศรษฐ์  เมืองจันทร์
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  ไชยราช
6. เด็กชายวชิรพล  วิลัยเกษ
7. เด็กชายสุวรรณ  จันทมาศ
8. เด็กชายเทิดพงษ์  บุดดาวงศ์
 
1. นายเจริญ  บุญอุดม
2. นายพลกฤต  ชัยสนาม
3. นายสุบรรณ  แก้วฤทธิ์
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงณปภา  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงสิรินธิรา  พันธ์ไผ่
 
1. นางสาวสุวรรณี  จันทะนา
2. นายมนูญ  หล้าธรรม
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงสุภาพร  เจตนา
 
1. นางสาวสุวนันท์  หลงชิน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงจีรภา  สงวนพิมพ์
 
1. นางสาวสุวนันท์  หลงชิน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.75 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ปรีมา
 
1. นางอนุรดี  แสงพยับ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายอดิเทพ  รวมธรรม
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกทะโล
 
1. นางอนุรดี  แสงพยับ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์เพชร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฆ้องนอก
4. เด็กหญิงรัชสีรี  อภัย
5. เด็กหญิงวิภาวัลย์  สมบัติ
 
1. นางสาวสุวนันท์  หลงชิน
2. นางสาวจาตุพร  มหา
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงจิราพา  สงวนพิมพ์
2. เด็กหญิงดวงมณี  อินทร์อ่อน
 
1. นางสาวสุวนันท์  หลงชิน
2. นางสิริรักษ์  สองบุญ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงนันทพร  นรสาร
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายธีรภัทร  มัจฉาวัง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันเมล์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติมา  จำเริญ
 
1. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
94 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 1. เด็กหญิงนฤมล  สะยะวุฒิ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สีนิกรณ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  เขียวผึ้ง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เฉิดวาสนา
2. นางสาวจตุพัฒน์  พิมภา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  หาญกล้า
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
96 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สมพงษ์
2. เด็กหญิงสุชาณา  ก้านบัว
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  สิงห์โท
 
1. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
2. นางอุทัย  ทองดี
 
97 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กุลโชติ
 
1. นายเอกภพ  วันซวง
 
98 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กชายชวากร   ไชยสนาม
2. เด็กชายณฐกร   เติมศักดิ์
3. เด็กชายสิรินทร์    ดีนันท์
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์   จันเทศ
2. นางสาวฟ้านภา   ศรีบาง
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยโชติ
2. เด็กชายจักรพงษ์  มะณีล้ำ
 
1. นายบำรุง  โพธิ์งาม
2. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
100 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กชายกิตติคุณ  สุ่มมาตย์
2. เด็กชายทัศน์พล  ชัยสุวรรณ
3. เด็กชายธนพงษ์  สันทาลุนัย
 
1. นางอุทัย  ทองดี
 
101 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงจริยา  ภาที
2. เด็กหญิงพรไพลิน  สมพงษ์
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  สิงห์โท
 
1. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
2. นางอุทัย  ทองดี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงกชกร  สีกุดเรือ
2. เด็กชายดำรง  ถิลา
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เสาศิริ
 
1. นางทองใส  เลิศรัตนาวดี
2. นางวันเพ็ญ  โลนะลุ
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.25 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติมา  จำเริญ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยวรรณ
3. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  นรสาร
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  จิตติพันธ์
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เชื้อนาวัง
 
1. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
2. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทัตพิชา  แสวงผล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สุระนัย
3. เด็กหญิงพรรณธร  วิระสิงห์
4. เด็กหญิงศุกร์หรรษา  ใยเมือง
5. เด็กหญิงโชติรส  ชมภูเทพ
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางสาวภาวินี  ชิณพันธ์
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันยา  บุดดาวงศ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  มีใจดี
3. เด็กหญิงธัญวลัย  ห้วยจันทร์
4. เด็กหญิงอุมาวดี  แสงศร
5. เด็กหญิงเบญญา  หารไชย
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรภัทร  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  อันทะปัญญา
 
1. นางอุบล  สีหะวงษ์
2. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 44 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายอภิชาติ  บัวศรี
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แปหวิน
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุภาพร  มณีนิล
2. เด็กชายอภิธาร  สมสุข
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
109 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จีนชำนิ
2. เด็กชายพิทยา  สังข์เกิด
3. เด็กชายพีระพล  กตะศิลา
 
1. นางมธุรส  แก้วหลวง
2. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน
 
110 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 1. เด็กหญิงชัญญา  สาสังข์
 
1. นางสาวสุนันทา  นาห่อม
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา   วงศ์สามารถ
 
1. นางสาวสุมาลี   สุหร่าย
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์พล   งามศิริ
 
1. นางหนูพิน   ธรรมนิยม
 
113 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาวดี  บุตรศรี
2. เด็กหญิงลักขณา   วรครุธ
3. เด็กหญิงวริศรา    วงศ์สามารถ
 
1. นางสารภี   ธรรมบุตร
2. นางสาวสุมาลี    สุหร่าย
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงจิราภา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉายลักษณ์
3. เด็กหญิงชญานุช  เกียรติกมลเลิศ
4. เด็กหญิงชลิตา  ผิวเหลือง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีบัวบาน
6. เด็กหญิงธาราพร  วุฒิประเสริฐ
7. เด็กหญิงปิยพรรณ  ภูมิโครักษ์
8. เด็กหญิงวิชญาพร  เลิกสิงโต
9. เด็กหญิงอริสรา  จักริน
10. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วจันทร์
 
1. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
2. นางสุนทรีย์  ทองเทพ
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน   แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงธัญชนก   ภูแข่งหมอก
3. เด็กหญิงธิดาพร   ดีมงคล
4. เด็กหญิงนภาภรณ์   หินพราย
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   สอนแสง
 
1. นางอัญวีณ์   สาระฉัตรภิรมย์
2. นางหนูพิน   ธรรมนิยม
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี   แก้วฤทธิ์
2. เด็กหญิงรุ่งวิมล   พอใจ
3. เด็กหญิงวริศรา   วงศ์สามารถ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  วงษาวดี
5. เด็กหญิงศิริปัญญา   บัวไข
 
1. นางนิธินาถ   เรืองนาม
2. นางอัญวีณ์   สาระฉัตรภิรมย์
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์   พูลทอง
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์   แท่นทอง
3. เด็กหญิงบุษญา  เจตนา
4. เด็กหญิงปาริชาติ    คีรี
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ   ดวนใหญ่
6. เด็กหญิงพรพิชชา   วงษ์พวง
7. เด็กหญิงลัดดา   ผกาแดง
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   เห็นศิล
9. เด็กหญิงอรพิน    สัมพันธ์
10. เด็กหญิงอัญชุลีกร   อินทะ
 
1. นางสาวสุมาลี   สุหร่าย
2. นางสารภี   ธรรมบุตร
3. นางดาวรัตน์   สำแดงภัย
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปานพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  จังอินทร์
 
1. นายวิสันต์  เข็มแก้ว
2. นายธิพัชศกร  พรมลา
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงวนิดา  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงบัว  สมพร
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงกริณฑา  โพธิบุตร
2. เด็กหญิงศลิษา  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
2. นางนันทนา  มีชัย
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วคำ
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สีหะบุตร
3. เด็กชายธนภัทร  กัณฑ์หา
 
1. นางอำนวย  อาจสาลี
2. นางอมราวดี  ด่านลี
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายทัตพงศ์  อินทร์ธรรม
2. เด็กชายธนภัทร  กัณฑ์หา
3. เด็กชายสุทธิโชค  มองเคน
 
1. นายสุพิชญ์  นรสาร
2. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มีใจดี
2. เด็กหญิงชฎาพร  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงอุมาวดี  แสงศร
 
1. นางอำนวย  อาจสาลี
2. นางอมราวดี  ด่านลี
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธนิกร  พิมสาร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุดดี
 
1. นางอำนวย  อาจสาลี
2. นางอมราวดี  ด่านลี
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายนำภา  มนัยนิล
2. เด็กชายอภิธาร  สมสุข
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
2. นางอำนวย  อาจสาลี
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายทณวัฒน์  บัวศรี
2. เด็กชายประมุกข์  วงษ์ซา
3. เด็กชายอนุชิต  โมตา
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นายรัฐวิทย์  สกุณีธีรภรณ์
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิดาภา  เชื้อหงษ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มณีนิล
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชะบา
4. เด็กหญิงเกษมณี  จับจั่น
5. เด็กหญิงเสาวภา  ศรีสุรักษ์
 
1. นางอำนวย   อาจสาลี
2. นางอมราวดี  ด่านลี
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เวียงคำ
2. เด็กหญิงวัลวิภา  บุญสมัคร
 
1. นายสุพิชญ์  นรสาร
2. นางลิสา  ศรีไพล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกนกอร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงกันธิมา  จวงจันทร์
3. เด็กหญิงจิรนันท์  ปานพันธ์
4. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
5. เด็กหญิงปัญญาพร  พรมตา
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  จังอินทร์
7. เด็กหญิงพันทิพา  ถิ่นกำแพง
8. เด็กหญิงระพีพรรณ  ผาสุข
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมนึก
10. เด็กหญิงอารียา  บุญสำเร็จ
 
1. นางสาวปภัชญา  สร้อยสกุล
2. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
3. นางนันทนัช  จันทำ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  ชาญนอก
2. เด็กชายอนุศักดิ์  คำลา
3. เด็กชายเจตพล  จันทสิทธิ์
 
1. นายวุฒิชัย  ดาวเรือง
2. นางสาวฐิติยา  บุญกันหา
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกตัญชลี  ประนม
2. เด็กหญิงกิตติพร  บุญเติม
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  เขียวสะอาด
4. เด็กชายจักรพงษ์  โกสม
5. เด็กชายจักรพันธ์  คันธี
6. เด็กชายจิตติ  สมจิตร
7. เด็กหญิงจีรนันท์  นามวงศ์
8. เด็กชายจีรศักดิ์  วงศ์โสภา
9. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเจียร
10. เด็กชายชลธี  สุขศรี
11. เด็กชายณัฎฐนิส  เจตนา
12. เด็กชายทัตต์ดนัย  สุจิตร
13. เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  สุเรรัมย์
14. เด็กหญิงทิพมาศ  โพธิ์นอก
15. เด็กชายธงศักดิ์  กิ่งวงศา
16. เด็กชายธนศักดิ์  ระวังชนม์
17. เด็กหญิงธนิดา  อินทะ
18. เด็กชายธีรชัย  สุทโท
19. เด็กหญิงนงนภัส  มหาธาตุ
20. เด็กหญิงบุษราภรณ์  สมจิตร
21. เด็กชายประมุกข์  วงษ์ซา
22. เด็กชายปริญญา  ศรีชัยญา
23. เด็กหญิงพรนภา  ทองทวี
24. เด็กชายภูวนารถ  พรมลา
25. เด็กหญิงมณีเนตร  รักษาพันธ์
26. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ไชยบำรุง
27. เด็กหญิงวรัญญา  แสงพยับ
28. เด็กชายวีระเดช  มหาเนตร
29. เด็กชายศิริราช  ชุมชัย
30. เด็กชายศิริวัฒนา  วงศ์ษา
31. เด็กหญิงสุกัญญา  ระเมียดดี
32. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันพัน
33. เด็กชายอภิวัฒน์  ตะสีรัมย์
34. เด็กชายอรรถพล  มาลัย
35. เด็กหญิงอารียา  ขันคำ
36. เด็กหญิงเกศกนก  กุดกันยา
37. เด็กหญิงเมริษา  ธรรมนิยม
 
1. นายสมนึก  พันมะลี
2. นางอัญชลี  พลบุญ
3. นายณัฐชัย  เชิงหอม
4. นางอรนุลักษ์  จันทร์แจ้ง
5. นายธิพัชศกร  พรมลา
6. นางนิตยาภรณ์  คันศร
7. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
8. นางสาวลัดดา  ผมพันธ์
 
133 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงจัสมิน  เอเชีย สเปนซ์
2. เด็กชายเจตพล  จันทสิทธิ์
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
2. นางสาวฐิติยา  บุญกันยา
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิตา   แก้วกอง
 
1. นางมัทนา    ประจำ
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กชายสิรภัทร   มะลิทอง
 
1. นางสาวปิยะพร   ไชยเสนา
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 37 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภัสรา  สมฤทธิ์
 
1. นางอำพร   วังเอก
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงค์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงกริณฑา  โพธิบุตร
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  คำขจร
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงมัทธนา  ทองอินทร์
 
1. นายเกรียงไกร  เกษสร
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงธิชากานต์  กองแก้ว
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายกฤษฎา  คำด่าน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  กะตะศิลา
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงบัว  สมพร
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงวนิดา  ศิริจันทร์
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  ลือชัย
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงทรรศิกา  กำยาน
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงจิราภัค  ผิวจันทร์
2. เด็กหญิงสุฐิตา  ชะบา
 
1. นางสำเนียง  อนุพันธ์
2. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงนพคุณ  อาจหาญ
2. เด็กหญิงนิรมล  สุทธิโพธิ์
 
1. นางอุชณี  มายา
2. นางกวินนาถ   ทุมมา
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ชะบา
2. เด็กชายบัณฑิต  มายา
3. เด็กหญิงวนิดา  ใจงาม
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
2. นายสุพิษย์  ไชยงาม
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงจินดามณี  วารินทร์
2. เด็กหญิงหทัยทัต  เครือแสง
3. เด็กหญิงเมธาพร  สายชนะ
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
2. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80 ทอง 26 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา   ใยแสง
 
1. นายธนากร   โฆษา
 
152 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกษมา   คนสารี
2. เด็กชายจิรสิน    บุญใหญ่
3. เด็กหญิงศศิกานต์   วงษาวดี
 
1. นางอรทัย   ศิริจันทร์
2. นางอำพร   วังเอก
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงมัทธนา  ทองอินทร์
 
1. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายอนาวิล  ทวีสาร
2. เด็กหญิงอิศวรา  สาสนาม
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ตรองจิต
2. เด็กชายธนพนธ์  สิงห์เทพ
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงธัญพร  นึกสู้
2. เด็กชายนิรวัฒน์  สุทธิโพธิ์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญราช
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  เครือแสง
5. เด็กหญิงสุภวดี  ศรีโสภา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุ่นใจ
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นายสุพิษย์  ไชยงาม
3. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายกวีศักดิ์  คำแก้ว
 
1. นายสมนึก  พันมะลี
 
158 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกตัญชลี  ประนม
2. เด็กชายกวีศักดิ์  คำแก้ว
3. เด็กชายจักรพงษ์  โกสม
4. เด็กชายจักรพันธ์  คันธี
5. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  ทองมูล
6. เด็กชายจิตติ  สมจิตร
7. เด็กชายจีรศักดิ์  วงศ์โสภา
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำเจียร
9. เด็กชายชลธี  สุขศรี
10. เด็กหญิงทิพมาศ  โพธิ์นอก
11. เด็กชายธีระชัย  สุทโท
12. เด็กหญิงนงนภัส  มหาธาตุ
13. เด็กหญิงบุษราภรณ์  สมจิตร
14. เด็กชายปณชัย  พิลัย
15. เด็กชายปริญญา  ศรีชัยญา
16. เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง
17. เด็กหญิงพัชรา  ดาวเรือง
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริ้งเพราะ
19. เด็กหญิงมณีเนตร  รักษาพันธ์
20. เด็กชายรชต  ขวัญทอง
21. เด็กหญิงวรัญญา  แสงพยับ
22. เด็กชายศิริราช  ชุมชัย
23. เด็กชายศิริวัฒนา  วงศ์ษา
24. เด็กชายศุภกร  วรครุธ
25. เด็กหญิงสุธาสินี  บุญสวัสดิ์
26. เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์
27. เด็กชายอนุชิต  โมตา
28. เด็กหญิงเกศกนก  กุดกันยา
29. เด็กหญิงเนตรนภา  ชนะภัย
 
1. นายสมนึก  พันมะลี
2. นางอัญชลี  พลบุญ
3. นายสุขเกษม  มืดทับไทย
4. นายธิพัชศกร  พรมลา
5. นางเฉลา  ทองสิงห์
6. นายรัฐวิทย์  สกุณีธีรภรณ์
7. นางสาวเพ็ญนภา  รักษาพันธ์
 
159 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธนกฤต  อาจศรี
 
1. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
 
160 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กชายสุพจน์  พื้นพันธ์
 
1. นางอรสุดา  โพธิ์ภักดี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจติภรณ์   ติระพงษ์
2. เด็กชายจิรสิน  บุญใหญ่
3. เด็กหญิงชนวรรณ  จอมเกาะ
4. เด็กหญิงชนัญชิตา   มะนู
5. เด็กหญิงชมพูนุท   ระวังชนม์
6. เด็กหญิงพลอยนภาพรรณ   คำนนท์
7. เด็กหญิงพัชราลักษณ์   มูลพันธ์
8. เด็กหญิงรัญชิดา   สุภาปุ
9. เด็กหญิงรุ่งฤดี   ชมพูจันทร์
10. เด็กหญิงสมศิริ  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางอำพร   วังเอก
2. นางหนูพิน    ธรรมนิยม
3. นางสาวปิยะพร   ไชยเสนา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี   แก้วฤทธิ์
2. เด็กหญิงอภัสรา   จันทร์ดัด
3. เด็กหญิงเบญจพร   ใจงาม
 
1. นางอำพร   วังเอก
2. นางมัทนา   ประจำ
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  หาญกล้า
 
1. นางอนุรดี  แสงพยับ
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงอัมพรใจ  ทองบ่อ
 
1. นางสาวรจจินิจ  สีเสน
 
165 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงลลิตา  พานทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร  สุวรรณา
3. เด็กหญิงสุภาพร  วิจิตร
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
2. นางชารินี  บัวจูม
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงกริณฑา  โพธิบุตร
 
1. นายสุพิษย์  ไชยงาม
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กชายนฑวัฒ  สุวานิช
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กชายนฑวัฒ  สุวานิช
 
1. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงค์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญชพร  ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวพิชญาภา  ทองปาน
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายดำรง  ถิลา
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงค์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงค์
 
1. นางสาวพิชญาภา  ทองปาน
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  เสาศิริ
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงค์
 
1. นางสาวพิชญาภา  ทองปาน
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  เสาศิริ
 
1. นางสาวพิชญาภา  ทองปาน
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายภูชนะ  ไกรสิงห์
 
1. นายสมนึก  พันมะลี
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 26 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงจัสมิน  เอเชีย สเปนซ์
 
1. นางประภาพร  ลีลาภักดีพงศ์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายประสงค์  ทาโพนทัน
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  หารินทะชาติ
 
1. นายประสงค์  ทาโพนทัน
 
181 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอะลาง 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  วงศ์อามาตร
 
1. นายสมคิด  ศิริจันทร์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงมลรดา  คูณนาเมือง
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
183 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  ภาวัง
 
1. นางสาวรจจินิจ  สีเสน
 
184 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายจิรพงศ์  ไหมพรม
2. เด็กชายภูมิภัทร  ทองโส
 
1. นายประสงค์  ทาโพนทัน
2. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 1. เด็กชายธนพน  บุดดาลัย
2. เด็กชายปกรณ์  นำตระกูลพัฒนา
3. เด็กชายวันชนะ  พลแสน
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน
2. นางสาวนิตยา  สิมมา
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชาย วรวิทย์    สีแก้ว
2. เด็กหญิง วิภาวดี   คำแก้ว
3. เด็กหญิง เสาวภา  กตะศิลา
4. เด็กหญิงชญานันท์  โพธิบุตร
5. เด็กหญิงณัฐกานต์   สีแก้ว
 
1. นายพิชัย  ชูเส้นผม
2. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงธนัญญา  ปิศิลป์
2. เด็กหญิงนันทิยา  สุจริต
3. เด็กหญิงปฑิตตา  หลักงาม
4. เด็กหญิงพิจิตรา  สันโสภา
5. เด็กหญิงพิราพร  ไหมพรม
6. เด็กหญิงอัญชนก  โคมทอง
 
1. นางวิราภรณ์  การเเกษ
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
3. นางดวงใจ  ถวิลรัก์ษ์
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เที่ยงแท้
2. เด็กหญิงทัศนีย์  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์เพ็ชร
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  ป้องอ้อย
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ขำต้นวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  ระย้าทอง
2. นางจินตนา  เกษาหอม
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.5 ทอง 35 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์คำ
 
1. นางหนูจันทร์  หาดี
 
190 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายธนชัย  เหมาะทอง
2. เด็กชายนิรุช  บุญเติม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญเทศ
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางนิตยาภรณ์  คันศร
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง
3. เด็กหญิงสุภาพร  วิจิตร
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกิตติพร  บุญเติม
2. เด็กหญิงทิพมาศ  โพธิ์นอก
3. เด็กหญิงพรนภา  ทองทวี
 
1. นางสาวปภัชญา  สร้อยสกุล
2. นายธิพัชศกร  พรมลา
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงทัศน์ลักษณ์  สุเรรัมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ขันพัน
3. เด็กหญิงเมริษา  ธรรมนิยม
 
1. นางสาวปภัชญา  สร้อยสกุล
2. นางอัญชลี  พลบุญ
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทิรา   อนันเต่า
 
1. นางอัญวีณ์   สาระฉัตรภิรมย์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชชา   ดุชิตา
 
1. นางหนูพิน    ธรรมนิยม
 
196 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงพันธิพา  ถิ่นกำแพง
2. เด็กหญิงรุ่งวิมล  ถนอมหมู่
3. เด็กชายศุภกร  วรครุธ
 
1. นางสาวปภัชญา  สร้อยสกุล
2. นายธิพัชศกร  พรมลา
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กหญิงปิยะนุช  จำปาพันธ์
2. เด็กชายวีระวิทย์  ไชยเสนา
 
1. นางหอมจันทร์  จำปาพันธ์
2. นางลักษณา  เทพชู
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผดาวัลย์
2. เด็กหญิงนฤมล  บัวศรี
 
1. นางหอมจันทร์  จำปาพันธ์
2. นายบรรจง  จำปาพันธ์
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงทิวาทิพย์  พิมตา
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. นางสาวศิวปรียา  เหลาแก้ว
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
 
201 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
2. เด็กหญิงพัชรา  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมนึก
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
2. นางนิตยาภรณ์  คันศร
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายธีรเมธ  คำจินดา
2. เด็กชายบุษกร  ทองภู
3. เด็กชายปิยะ  ผ่านพินิจ
 
1. นางลักษณา  เทพชู
2. นางหอมจันทร์  จำปาพันธ์
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  สิงห์คำ
2. เด็กชายอนุชัย  ค้ำคูณ
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ไชยเสนา
 
1. นางลักษณา  เทพชู
2. นายวัชระ  สุรวิทย์
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงชนินาถ  ไหลหลั่ง
 
1. นางอุทัย  ทองดี
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กชายธนา  ไพพิษ
2. เด็กชายธนากร  สุขเจริญ
3. เด็กชายพิชัย  สิงห์คำ
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางธนัชพร  บุตศรี
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ใยมงคล
 
1. นางอุทัย  ทองดี
 
207 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงจีรนันท์  นามวงศ์
2. เด็กหญิงชฏาทิพย์  ดมอุ่นดี
3. เด็กหญิงธิติมา  สายแสน
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
208 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  จันทร์ละมูน
2. เด็กหญิงธารารัตน์  สุภาพ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุดดาชุย
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางธนัชพร  บุตศรี
 
209 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงญาดารัตน์  สุขบรรเทิง
2. เด็กหญิงปวีณา  ประนม
3. เด็กหญิงสุภาพร  สุวรรณา
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
2. นางชารินี  บัวจูม
 
210 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แปหวิน
2. เด็กชายธนพล  หารไชย
3. เด็กหญิงธมนพร  ศรีละพันธ์
 
1. นางศศิธร  หวะสุวรรณ
2. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81.5 ทอง 30 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงศุติกาณจน์  มะนาศรี
 
1. นางสาวรัตนาพร  เทียรคา
 
212 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายธนดล  สังวัง
2. เด็กชายมาฆินทร์  มากมาย
3. เด็กหญิงอัญธิชา  เบ้าทอง
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวธินีนาถ  ร่วมจิตร
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรหึง
2. เด็กชายวลัญช์กร  หล่าชิว
 
1. นางยุภาพร  ดวงน้อย
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมพิลา
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงพัชชา  จังอินทร์
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  เชื้อบุญ
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดสาย
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 13 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หวังสุข
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางสาววรินทร์ดา  ผู้มีสัตย์
2. นางสาวสมหญิง  เว็งอาจ
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ศรีหานุ
2. เด็กหญิงเบญจพร  ผาลา
 
1. นางสาววรินทร์ดา  ผู้มีสัตย์
2. นางสาวสมหญิง  เว็งอาจ
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงอชิตา  สมสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงปริญญา  สุภาวดี
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายธนา  เหล็กดีเศษ
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงสิริพร  ยางน้อย
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายชนะพล  บัวพันธ์
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กชายนนทภัทร  ปราบมนตรี
 
1. นายอาทิติญา  ใยแสง
 
226 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กชายกฤษณ์ธชัย  ขันธเสน
2. เด็กชายฐิติวัชร์  แท่นสอน
3. เด็กชายภูวนัย  อินธิไชย
 
1. นายปวีณวัชร์  บุญยิ่ง
 
227 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แข็งแรง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินธิไชย
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แก้วชา
 
1. นายปวีณวัชร์  บุญยิ่ง
 
228 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายธนโชติ  แผ่นศิลา
2. เด็กหญิงศรันย์ญาภรณ์  เหง้าโพธิ์
3. เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ผลจำรัส
 
1. นางละมัย  พลศักดิ์
2. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กชายกิตธิพงษ์  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มนัส
3. เด็กหญิงบุญสิตา  เต็มสุข
4. เด็กหญิงพรทิพย์  สุวรรณเวียง
5. เด็กชายวันฤดี  ธรรมชาติ
6. เด็กหญิงสุภัชชา  วัฒนา
 
1. นายวิฑูร  เสมอสาย
2. นางสาวสายสุดา  โพธิ์อารีย์
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ลุนลาดชิด
 
1. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายกวิน  สอนกุพันธ์
2. เด็กชายนราวิทย์  คำหอม
3. เด็กชายพรชัย  ดีครัน
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นางกาญจนา  ใยแสง
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กชายธนกรณ์  แหวนหล่อ
2. เด็กชายธนพนธ์  แหวนหล่อ
3. เด็กชายปัณฑ์ณัฐ  ตรีโภคา
 
1. นางสาวจริญรัตน์  ธรรมวัตร
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงเขมรัตน์  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายธนาโชค  จังอินทร์
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
235 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงวาสินี  ดอนไพรติ่ง
 
1. นางบุษยมาศ   พันธ์ขาว
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายสุริยา  อาจสาลี
 
1. นางธันยบูรณ์  หนองกก
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายธนากรณ์  กุแก้ว
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
 
238 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายอัษฎา  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอินประภา  สาสังข์
 
1. นางละมัย  นันทะหมุด
2. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
 
240 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  โครตเจริญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำนล
3. เด็กหญิงปัญจมา  พิมพ์วงษา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แพทย์นาดี
2. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 35 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปภาดา  สายสินธ์
 
1. นางธันยบูรณ์  หนองกก
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำนล
2. เด็กหญิงปัญจมา  พิมพ์วงษา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แพทย์นาดี
2. นายวิญญู  วงศ์สรรพธิสา
 
243 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายณัฐพล  เพชรเลิศ
2. เด็กหญิงนฤมล  ลาลุน
 
1. นางละมัย  นันทะหมุด
2. นางธัญธนาภรณ์  วงศ์สรรพธิสา
 
244 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปภาดา  สายสินธ์
 
1. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ลาลุน
2. เด็กชายวรโชติ  สัมฤทธิ์
 
1. นางละมัย  นันทะหมุด
2. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
246 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายธีรวัฒน์   อ่อนสำอาง
2. เด็กหญิงนนทิยา   บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
2. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงศศิกานต์  สังวร
 
1. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
 
248 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วคำ
2. เด็กชายจิรายุทธ  โพธิ์จันทึก
3. เด็กชายจีรวัฒน์  โคตรเจริญ
4. เด็กหญิงชลธิชา  คำนล
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  วารินทร์
6. เด็กหญิงดาริณี  บัวหุ่ง
7. เด็กชายธนวัฒน์  กัณหาธรรม
8. เด็กชายธีรวัฒน์   อ่อนสำอาง
9. เด็กหญิงนนทิยา   บุญสวัสดิ์
10. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสวัสดิ์
11. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีธรรม
12. เด็กหญิงปภาวี  นกแก้ว
13. เด็กชายพงศ์ภีระ  ถาหนองบัว
14. เด็กหญิงมัตลิกา  บัวสอน
15. เด็กหญิงรวิวรรณ  พลพงษ์
16. เด็กหญิงศศิกานต์  สังวร
17. เด็กชายสมชาย  สกุลไทย
18. เด็กชายสุรนาท  สุทธสน
19. เด็กหญิงสุวนันท์  แก่นจันทร์
20. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญอินทร์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
2. นางสาวจันทร์จิรา  แพทย์นาดี
3. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
4. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
5. นายวิญญู  วงศ์สรรพธิสา
 
249 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายธัญศิษฐ์  โภคาพัฒนเสถียร
2. เด็กหญิงพิริสา  บุญญะวงษ์
3. เด็กหญิงวาสนา  อุปชา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พิมศร
2. นางสาวจารุวรรณ  วงษ์สาลี
 
250 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงทิพยรัตน์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงธัญชนก  เดชบุรัมย์
3. เด็กหญิงนรินทร์ดาว  ยิ่งยงค์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พิมศร
2. นางสาวกุลนวดี  ไชยมณี
 
251 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงณิชาภา  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงนริศรา  สาวิโล
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  สุปัตติ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  พิมศร
2. นางสาวดวงกมล  ศรีสมุทร
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กชายธัญศิษฐ์  โภคาพัฒนเสถียร
2. เด็กชายองอาจ  ตะธุง
 
1. นางสาวกุลนวดี  ไชยมณี
2. นางสาวธิดารัตน์  พิมศร
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศุภศร
 
1. นางสาววาสนา   คูคำ
 
254 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กหญิงกุสุมา   ใจสุระ
2. เด็กชายวิชัยยุทธ  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวกฤติยา  พรมมา
2. นางสาววาสนา   คูคำ
 
255 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กชายกฤชณัท  ป้องป้าน
2. เด็กชายทรงพล  พิมสร
 
1. นายสมศักดิ์  โคตรเจริญ
2. นายชัยณรงค์  บุระณะ
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กชายศิริมงคล  วงศสุข
 
1. นายสุพัฒน์  เข็มโคตร
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กหญิงชลดา  เหมือนตา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พวงภา
 
1. นางสาววาสนา   คูคำ
2. นางสาวณัฎฐณิชา  บุญศรี
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กหญิงวรางคณา  นามสมุทร
 
1. นางสาววาสนา   คูคำ
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กหญิงรณกร  บุญขวาง
 
1. นางสาววาสนา   คูคำ
 
260 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  จันดาดาล
2. เด็กชายนนทฤทธิ์  นราวงษ์
3. เด็กหญิงบัวตอง  นามวงษา
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
261 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายภูธเนศ  สมสุข
2. เด็กชายเพชรจินดา  โคตรพันธ์
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายมาฆินทร์  มากมาย
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
263 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์  อภิวันทโกสีย์
2. เด็กหญิงปิยนุช  บุตรศรี
3. เด็กหญิงมัลลิกา  สีทา
 
1. นางอดุลย์  ศรเพชร
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
264 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงมาริสสา นุชนารถ  ฟอก
 
1. นางเทวี  จำปี
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงญาณภา  มงคล
2. เด็กหญิงภัทราพร  สายสิงห์
 
1. นางสาวมณีกาญ  ไชยมณี
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
266 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์  อภิวันทโกสีย์
2. เด็กหญิงภัทราพร  สายสิงห์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  สีทา
 
1. นางอดุลย์  ศรเพชร
2. นางสาวมณีกาญ  ไชยมณี
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงปรารถนา  รักธง
 
1. นายเทวฤทธิ์   จำปี
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงภัทราพร  สายสิงห์
 
1. นางสาวมณีกาญ  ไชยมณี
 
269 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์  อภิวันทโกสีย์
2. เด็กหญิงปิยนุช  บุตรศรี
3. เด็กหญิงพิไลพรรณ์  พวงสมบัติ
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 23 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สีทา
 
1. นายเทวฤทธิ์  จำปี
 
271 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์  อภิวันทโกสีย์
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
 
272 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงชนัญญา  โพธิ์หอม
2. เด็กหญิงปาจรีย์  จันทร
3. เด็กหญิงศิริมา  กองเกิด
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
273 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวส่อง
2. เด็กหญิงระนิตา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมศร
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  ดัชถุยาวัตร
6. เด็กหญิงสุทัศนันท์  แผงอ่อน
7. เด็กหญิงสุพรรณวดี  แผงอ่อน
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  กุแก้ว
9. เด็กหญิงเพ็ญริสา  โพศรีขาม
10. เด็กหญิงเมธาวดี  ตาวะสี
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
2. นายพิเชฐ  ไชยก้ง
3. นางสนธยา  แข็งขันธ์
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเมธาวดี  ตาวะสี
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายธนากร  พรมดี
2. เด็กหญิงพิยดา  เชื้อหงษ์
 
1. นางลลนา  บุญเย็น
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
276 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายคฑาวุธ  ตั้งมั่น
2. เด็กหญิงนลิสษา  วาปีนา
3. เด็กหญิงนวรัตน์  แก่นสาร
4. เด็กหญิงพิยดา  โพธิ์ปัสสา
5. เด็กหญิงวันวิสา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
2. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ลาลุน
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมศร
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
279 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชยานันท์  บัวส่อง
2. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  พรมดี
3. เด็กหญิงมัลลิกา  กุแก้ว
 
1. นางสนธยา  แข็งขันธ์
2. นางสาวกนกวลัย  ป้องแก้ว
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงทิพารัตน์  ก้านเกษ
2. เด็กหญิงประรัตน์ดา  ทองสุทธิ์
3. เด็กหญิงพุทธิชา  ผุยผง
4. เด็กหญิงรินรดา  ทับปัน
5. เด็กหญิงศิรินภา  พานจำนงค์
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
2. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเมธาวดี  ตาวะสี
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
282 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมศร
3. เด็กหญิงสุทัศนันท์  แผงอ่อน
4. เด็กหญิงสุพรรณวดี  แผงอ่อน
5. เด็กหญิงเมธาวดี  ตาวะสี
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
2. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งใหญ่
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงอริศรา  งามตรง
 
1. นางนวลมณี  คุณวาที
2. นางลลนา  บุญเย็น
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายธนกร  พรมดี
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
285 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเมธาวดี  ตาวะสี
 
1. นางสาวบังอร  ศรีคำภา
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เยี่ยงกาย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  งามตรง
 
1. นางนวลมณี  คุณวาท
2. นางลลนา  บุญเย็น
 
287 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สาลี
2. เด็กชายอิสระ  กันหา
 
1. นางนันทา  บุญพบ
2. นางสุณัฎฐา  รุ่งราม
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายภานุพงษ์  ดรุณพันธ์
 
1. นายสัญญา  แก้วภักดี
 
289 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงจุติมาพร  คลองกระทา
2. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สาลี
3. เด็กหญิงปรียาพร  สุขสอาด
4. เด็กชายภานุพงศ์  ดรุณพันธ์
5. เด็กชายอิสระ  กันหา
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
290 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สาลี
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
 
291 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงจุติมาพร  คลองกระทา
2. นางสาวดุษฎี  ไชยสาร
3. เด็กชายรัตธพล  กิ่งทวยหาร
 
1. นายรุจิภาส  คำแก้ว
2. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
 
292 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. นายณพงศ์  จันลา
2. นางสาวดุษฎี  ไชยสาร
 
1. นายรุจิภาส  คำแก้ว
2. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สาลี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วงษาไชย
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริสุข
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บัวหลาย
3. เด็กหญิงสันศนีย์  ไกรจันทร์
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
295 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงปรียาพร  สุขสอาด
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
 
296 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงดุษฎี  ไชยสาร
2. เด็กหญิงเหนือณณี  ยามี
 
1. นายพินิจ  คำดำ
2. นายรุจิภาส  คำแก้ว
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายกันตพงศ์  ไชยสาร
2. เด็กชายณัฐพล  สาลี
3. เด็กชายธนาวิน  ประโคนศรี
 
1. นายรุจิภาส  คำแก้ว
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 36 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงปวีณา  ไชยสาร
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ธรรมศร
3. เด็กหญิงโชติกา  คำงาม
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
2. นางสุณัฏฐา  รุ่งราม
 
299 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กหญิงรุจิรา  มีพันธ์
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
300 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีชัยตุง
2. เด็กชายธีรภัทร  หล้าธรรม
3. เด็กหญิงนลินี  สังขโอภาส
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายบัญญัติ  บุญอินทร์
 
301 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหลี่ยมโลก
2. เด็กชายนพวิชญ์  จันทะโคตร
 
1. นายบัญญัติ  บุญอินทร์
2. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงนันธิญา  บุญช่วย
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลึ่มนอก
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
304 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายกวีวัตท์  แจ่มวัน
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายสุริยา  หนองคู
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงนันธิญา  บุญช่วย
 
1. นางสาวอรทัย  บุญช่วย
 
307 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงชนานันท์  เข็มโคตร
 
1. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
 
308 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  งามแสง
 
1. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายวันชัย  พรมดี
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
310 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายนิธิกร  ทองอาจ
2. เด็กหญิงรัศมี  ผมพันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา  ศิริทาน
 
1. นางสาวอมิตา  สุปัตติ
2. นางสาวอรทัย  บุญช่วย
 
311 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กันหาเขียว
2. เด็กชายปริญญา  ชมภู
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
2. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลึ่มนอก
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายสุริยา  หนองคู
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
314 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายศุภกร  ศรีธรรม
2. เด็กหญิงไปรยา  งามแสง
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
2. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
 
315 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงชนานันท์  เข็มโคตร
 
1. นางสาวอรทัย  บุญช่วย
 
316 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงนิรินพร  ทับสุวรรณ
2. เด็กชายสุปัญญา  งามแสง
3. เด็กชายอดิศร  ชูพินิจ
 
1. นางญาภา  อินแสวง
2. นางอุมาทิพย์  หนองกก
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายสิทธิชัย  คิดทำ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
318 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายพีรพล  โอดพิมพ์
2. นายวีรชัย  จงราช
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นายชัยวัฒน์  ศาลา
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายอนุวัฒน์  โมตา
 
1. นางวรรณนิภา  กัณฑ์หา
 
320 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. นายกิตติพัฒน์  มะยม
2. นายฐานพัฒน์  อุปชาย์
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นายชัยวัฒน์  ศาลา
 
321 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงธันวา  พันทอง
 
1. นางสาวเกษฎาภรณ์  เสาเวียง
 
322 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงกรกนก  ร่วมสุข
2. เด็กหญิงกรณิกา  เนียมหอม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สิมมา
4. เด็กหญิงวราพจน์  เข็มโคตร
5. เด็กชายสิทธิชัย  คิดทำ
 
1. นายชัยวัฒน์  ศาลา
2. นางวรรณนิภา  กัณฑ์หา
 
323 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันทร
 
1. นางจิรภิญญา  พงษ์ภา
 
324 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 1. เด็กชายทศพล  อินเสาร์
 
1. นางสาวณัฐพร  ลือขจร
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 1. เด็กชายเจษฎา  ดำเกลี้ยง
 
1. นางหนูจง  กลับสุข
 
326 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพัชราภา  วรรณทอง
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
327 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร  อุ่นคำ
2. เด็กชายวงศกร  แหวนหล่อ
3. เด็กชายอรรถพล  แหวนหล่อ
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
2. นางสาวชนกนันท์  บุตรพรม
 
328 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายวิทยา  สำเภา
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
329 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงนภัสรดา  คำพระ
2. เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ใส
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิวัฒน์
2. นายสรพลรชต  โพธิวัฒน์
 
330 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาลี
2. เด็กชายธนา  ไพพิษ
3. เด็กหญิงมาลิญา  ลาดบาศรี
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางธนัชพร  บุตศรี
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 32 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญมั่น
 
1. นางสาววาสนา  พรมศรี
 
332 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงพิชชากร  รู้พูด
3. เด็กหญิงวิรดา  อัมพวา
 
1. นางสาววาสนา  พรมศรี
2. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
 
333 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กชายวธัญญู  เครือแสง
2. เด็กหญิงอนุสรา  จันทร์หอม
 
1. นางเตือนใจ  สมสุข
2. นางวรรันธร  ทองสุทธิ์
 
334 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์คำ
2. เด็กชายอภินันท์  สิงห์คำ
 
1. นายยุทธนา  มะโน
2. นางสาวพรพรรณ  โพธิวัฒน์
 
335 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงวิรดา  อัมพวา
 
1. นางเตือนใจ  สมสุข
2. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
 
336 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงทัชชกร  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงนภสร  สมพร
3. เด็กชายรัชชานนท์  สิงห์คำ
4. เด็กชายวสันต์  นิลผาย
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  กระแสร์โสม
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางเตือนใจ  สมสุข
 
337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อัมพวา
 
1. นายยุทธนา  มะโน
 
338 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญยัง
 
1. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กชายศรายุทธ  อ้วนศรี
 
1. นายทวี  วรรณสุทธิ์
 
340 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงกนกกรณ์   พูนทองคำ
2. เด็กหญิงเนตรอัปสรณ์   สุวรรณสิงห์
 
1. นายปฏิพล  กมล
2. นายอรพิน  ผาสุข
 
341 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  วรรณพิมพ์
 
1. นายทวี  วรรณสุทธิ์
 
342 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คำปลิว
2. เด็กชายอนุรักษ์  กมล
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
2. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
343 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โสตินัย
2. เด็กหญิงนิติยา  สิงห์โท
3. เด็กชายมินทดา  เสียงเย็น
 
1. นายปฏิพล  กมล
2. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
344 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กชายภัคพล  แก้วกาหลง
2. เด็กชายอนุกูล  คำผาย
3. เด็กชายโชคดี  ศรีพลัง
 
1. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน
2. นางสาวเอลียาห์  อรกุล
 
345 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กชายสุรเดช  แสนคาร
 
1. นางมธุรส  แก้วหลวง
 
346 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงเพชรใส  คำอ้วน
 
1. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน
 
347 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์วิลา
2. เด็กหญิงวริศรา  เพียโคตร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูมั่นนา
 
1. นายนวล  โสดถานา
2. นางสาวอาทิตยา  นวลวัน
 
348 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ทวีสาร
2. เด็กหญิงศุภลักษ์  สระบัวทอง
 
1. นางมธุรส  แก้วหลวง
2. นายนวล  โสดถานา
 
349 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พวงสี
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  สู่สุข
 
1. นางสาวเกษมณี  เกษสุพะ
2. นางสาวสรินทร์  กระสังข์
 
350 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศุภศร
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โพธิ์ภักดิ์
3. เด็กหญิงศิรินภา  แสงครุฑ
 
1. นางปราณี  คำทา
2. นางสาวศิรภัสสร  แผ่นศิลา
 
351 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 1. เด็กชายเจษฎา  ฉันทวี
 
1. นางสาวสุภาพร  ไชยวงค์
 
352 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไชยา
 
1. นางณัฐญาณี  ไชยปัญญา
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81.79 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐภัทร  หงส์ยนต์
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ประภาสัย
 
1. นายคำไชย  ไชยปัญญา
2. นางณัฐญาณี  ไชยปัญญา
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายปุณญาณัฐรัฐ  สิงห์เทพ
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงนัฐนิกา  ภาชู
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
 
356 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงวนิดา  ชันษา
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงวนิดา  ชันษา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  จันโท
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
358 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงวิยดา  ชันษา
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายเอกพัทธ์  อาจหาญ
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายกวิน  ศรีน้ำคำ
2. เด็กชายจิรเมธ  สระบัวทอง
3. เด็กชายภาวัต  ประกาศเวชกิจ
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
2. นายคำไชย  ไชยปัญญา
 
361 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงปาณิตา  ชันษา
3. เด็กหญิงปารวี  สุดดี
4. เด็กหญิงภัสชานันท์  จันทร์โท
5. เด็กหญิงโชติกา  อบเชย
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
2. นางสุราลัย  สนโสภา
 
362 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงอลีนา  นรสาร
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
 
363 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชะบา
2. เด็กชายวัชรพล  เด็กทองหลาง
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
2. นางสุราลัย  สันโสภา
 
364 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงสู่ขวัญ  หงส์คำ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงนัฐนิกา  ภาชู
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายธันวา  หารไชย
 
1. นางวินัฎฐา  สิงห์เทพ
 
367 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทวีสาร
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สำสาลี
3. เด็กหญิงประภาภัทร  สิงห์เทพ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยดี
5. เด็กหญิงสุธิดา  ชาวงษ์
6. เด็กชายอนุชา  พันธ์เหมา
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เฉิดวาสนา
2. นางสาวจตุพัฒน์  พิมภา
3. นางสาววิชุดา  วงศ์หงษ์
 
368 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 1. เด็กหญิงธัญพร  ดาวรีรัมย์
2. เด็กหญิงประณิตา  พื้นพันธ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  แสนเสน่ห์
 
1. นางสาวจตุพัฒน์  พิมภา
2. นางสาวนงลักษณ์  เฉิดวาสนา
 
369 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  คำหลง
2. เด็กชายเจษฎา  ศิริสุข
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เฉิดวาสนา
2. นายเพชรเอก  ภาชู
 
370 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 1. เด็กชายธนกฤต  อินทร์แก้ว
2. เด็กชายปวีณ  ศรีคำภา
3. เด็กชายวรวัฒน์  แสนสุข
 
1. นายเพชรเอก  ภาชู
2. นางสาวจตุพัฒน์  พิมภา
 
371 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสุวิมล  บุญทะวงษ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เฉิดวาสนา
2. นางสาวจตุพัฒน์  พิมภา
 
372 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 1. เด็กชายดลธรรม  จันหอม
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พลพงษ์
 
1. นางนิภาดา  มุกดาดี
2. นางสาววรรณภัทร์  โพธิวัฒน์
 
373 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 1. เด็กชายดลธรรม  จันหอม
2. เด็กหญิงศุภานัน  ปิยะวงศ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พลพงษ์
 
1. นางนิภาดา  มุกดาดี
2. นางสาววรรณภัทร์  โพธิวัฒน์
 
374 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 1. เด็กหญิงธันญ์ชนก  เร่งพิมาย
2. เด็กชายศิลานนท์  เกตุสาคร
3. เด็กชายโชคชัย  สีคำ
 
1. นางนิภาดา  มุกดาดี
2. นางสาววรรณภัทร์  โพธิวัฒน์
 
375 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายวิศราพล  ผ่องจิตร
 
1. นางพิศมัย  วิรุณพันธ์
 
376 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  อนันต์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ผ่องจิตร
3. เด็กหญิงรัตศิตา  ศรีอำนาจ
4. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นุพพล
5. เด็กชายวิศราพล  ผ่องจิตร
6. เด็กชายวีระชัย  บุญเพชร
7. เด็กหญิงศิริยุภาพร  กมล
8. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ชุมเดช
9. เด็กชายอนุชิต  เหล่าจันอัน
10. เด็กชายอภินันท์  บุญตะนัย
 
1. นางพิศมัย  วิรุณพันธ์
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กชายธีรภัทร  พลพงษ์
 
1. นางสาวสุวิมล  สีมุน
 
378 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กชายพงศกร  ทองสุทธิ์
2. เด็กชายสรศักดิ์  กันหารินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  บุญศล
2. นางกฤษฎาพร  บุญศล
 
379 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หินกอง
2. เด็กหญิงปวริศา  แก้วโกฏ
3. เด็กหญิงรัตตินันท์  ศรีภูมาตย์
 
1. นางกฤษฎาพร  ุบุญศล
2. นางอรทัย  เสาวยงค์
 
380 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงกัลยากร  หมุดทอง
2. เด็กหญิงปราณปรียา  มุละนะ
3. เด็กชายสิริภพ   อินทะวุท
 
1. นางสุธาสินี  บุญชาลี
2. นางสาวสุวิมล  สีมุน
 
381 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พลพงษ์
2. เด็กชายจักรภัทร  ขันกสิกรรม
3. เด็กหญิงเอมมิกา  กมล
 
1. นางสาววรรณา  กองตุ้น
2. นางจินตนา  คำศรี
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 29 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงปรารถนา  เชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวสุวิมล  สีมุน
 
383 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงอลิสรา  นิลวัน
 
1. นางสาวสุวิมล  สีมุน
 
384 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปัสสา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  บุญศล
2. นางกฤษฎาพร  บุญศล
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรสง่า
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
386 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงธารทิพย์ภา  บุญตะนัย
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
387 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงปานศนุ  ทองสุทธิ์
2. เด็กชายภัทรพล  วิชัย
 
1. นางสาวประภาพร  บุญตะนัย
2. นางสาวสุวิมล  สีมุน
 
388 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีคำ
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
389 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ธรรมวัตร
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
390 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82.5 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ต้นทัพไทย
 
1. นางวรรณภรณ์  กระมล
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 33 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  ทองด้วง
 
1. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
392 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กชายหฤษฎ์  ลาภอนันต์พิทักษ์
 
1. นางวรรณภรณ์  กระมล
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 32 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  รักความซื่อ
 
1. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
394 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงกชกร  สมศรี
2. เด็กหญิงกอบลาภ  สุภาพ
3. เด็กหญิงปารีณา  เครือแสง
4. เด็กหญิงศศินา  ลาวรรณ
5. เด็กหญิงสุมินตรา  แก้วรักษา
 
1. นายชลธาร  ศิริโสตร์
2. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
395 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายธนา  โลนะชาติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โอภาสชัย
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
2. นางสาววารินี  โตยะบุตร
 
396 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญตะนัย
2. เด็กหญิงปณิดา  บุญยัง
3. เด็กหญิงปภากานต์  วิรุณพันธ์
4. เด็กหญิงปภาวรรณ  วิรุณพันธ์
5. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  สายสิน
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นางดาริกา  ทีพารัตน์
 
397 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์  ไกรแก้ว
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
398 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายอภิชาติ  สุระโคตร
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
 
399 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สวัสสี
 
1. นางวิไลยพรรณ  ทองเลิศ
 
400 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงปารีณา  เครือแสง
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
401 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงพัชราภา  สาระวัน
 
1. นางนฤมล  แดงเดื่อ
 
402 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ไชยชาญ
2. เด็กหญิงอุษมา  อุกาวงษ์
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
403 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายนิพิฏเดชา  ชมภู
2. เด็กหญิงพันธิวา  ผกาแดง
3. เด็กชายสุทธิลักษณ์  นากรณ์
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
2. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โอภาสชัย
 
1. นายชัยชนะ  เครือพงษ์ศักดิ์
 
405 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรรษา
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
406 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเฌอ
2. เด็กชายปกรณ์  ทีพารัตน์
3. เด็กหญิงวรรณณิการ์   แผ่นศิลา
 
1. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
2. นางสาวศรศรี  บุญชม
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงชญานันท์  นามวงษ์
2. เด็กชายเจษฎา  เปรมปรีดา
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
2. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายธีรโชติ  กั้วนามน
2. เด็กชายอนันตชัย  ลมรื่น
 
1. นางสาววารินี  โตยะบุตร
2. นายอัครเบศร์  หลาวทอง
 
409 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 1. เด็กชายธนพน  บุดดาลัย
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โชติชัย
3. เด็กชายวันชนะ  พลแสน
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน
2. นางสาวจันจิรา  สิงห์ทอง
 
410 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 1. เด็กชายธนพน  บุดดาลัย
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โชติชัย
3. เด็กชายวันชนะ  พลแสน
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน
2. นางสาวยอดขวัญ  สุทาวัน
 
411 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 1. เด็กหญิงพศิกา  เข็มโคตร
 
1. นางสาวจันจิรา  สิงห์ทอง
 
412 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงรังสิมา  สุโพธิ์
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายชนสรณ์  โพธิ์ทองวาณิชกุล
2. เด็กชายอภิชาติ  บุญกอง
 
1. นางสาวรัตนากร  โพธิ์ทองวาณิชกุล
2. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงกชกร  พะคะนวล
2. เด็กหญิงมณีกานต์  ขจรมา
3. เด็กหญิงวรรณษา  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวรจจินิจ  สีเสน
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
415 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงชลดา  ศรีคำ
 
1. นายประกายแก้ว  พัฒจักร
 
416 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์คำลอย
 
1. นางนันทิยา  เหลื่อมนอก
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
417 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงณัฐลักษณ์  นาห่อม
2. เด็กหญิงธิดา  ศรีหล้า
3. เด็กหญิงไอรดาภรณ์  อบเชย
 
1. นางนฤมล  แดงบุญเรือง
2. นางสาวดาวนภา  วิรุณพันธ์
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงนภัสรดา  ภูมาตนา
2. เด็กชายวิชากร  พรรษา
 
1. นางสาวดาวนภา  วิรุณพันธ์
 
419 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่รอย
2. เด็กชายวรายุทธ  คำมา
 
1. นางเบญรัตน์  พวงคำ
2. นางอรสิริ  แซ่จึง
 
420 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  จันดาดาล
2. เด็กชายคณากร  บุญมาก
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  กองเกิด
 
1. นางอดุลย์  ศรเพชร
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
421 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงทักษพร  สีนอ
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
422 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงลลิตา  พงษ์วิเศษ
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญเฮ้า
2. เด็กหญิงเพียงเดือน  โพธิวัฒน์
 
1. นางทัศนีย์  แก้วภักดี
2. นางจิราภรณ์  เถาว์โท
 
424 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงนริสรา  อ่วมไธสง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกรินทร์
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  วาดเกษม
4. เด็กหญิงเนาวรัตน์  มีศาสตร์
5. เด็กหญิงเพชรี  สุขะตะ
 
1. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
2. นางสาวประภาพร  จันแดง
 
425 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  ดวงนิล
2. เด็กหญิงชลิตา  บุญสำเร็จ
3. เด็กหญิงสิรินทรา  สีบุตรเรียน
 
1. นางธันยพร  บุญเติม
2. นางสาวดารณี  สมัครผล
 
426 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายคมสัน  ภาเภา
2. เด็กชายบริวัตร  วงษ์เจริญ
3. เด็กชายปัญญา  ทะวะศรี
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสอาด  เชื้อทอง
 
427 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายฑีฆายุ  วิยาสิงห์
2. เด็กชายนพคุณ  คำประสงค์
3. เด็กชายปุณณวิช  นวลอินทร์
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางสอาด  เชื้อทอง
 
428 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงทักษพร  สีนอ
2. เด็กหญิงสมัชญา  สุขเพิ่ม
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
2. นางสาวยุภาวรรณ  จวงพันธ์
 
429 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กหญิงนัญธนิชา  ยุวพรม
2. เด็กหญิงภริดา  มายา
3. เด็กหญิงศิริประภา  ตากิ่มนอก
 
1. นางลักษณา  เทพชู
2. นายวัชระ  สุรวิทย์
 
430 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นายธนพล  จิตมั่น
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
431 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุอร  จันทร์แดง
 
1. นางสาวยุวดี  พงค์ษาปาน
 
432 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายหัสชัย  จันทเสน
 
1. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
 
433 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บนสันเที๊ยะ
 
1. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
 
434 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนสุด
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
435 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนสุด
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
436 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายปรีชา  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
437 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายภูดิศ  มัธุรัตน์
 
1. นางพยอม  หลักหาญ
 
438 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงสิริยากร  สิมารัตน์
 
1. นางพยอม  หลักหาญ
 
439 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  สังบัวดง
 
1. นางพยอม  หลักหาญ
 
440 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมพร
 
1. นางสาวลลนา  แช่หาง
 
441 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายดลภพ  การบรรจง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงวารินทร์รัตน์  วงค์นาอินทร์
4. เด็กชายศุษจรงค์กร  วันมานะ
5. เด็กชายอาทิตย์  ราษีบุตร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
2. นางสาวสุดารัตน์  หัสคำ
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงอรอุมา  สืบสิงห์
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทองปัญญา
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
444 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงไอลดา  เกษอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายบัญชา  เสาศิริ
2. เด็กหญิงสุพรรณภรณ์  พิสรูป
 
1. นายสมยศ  ไชยโยธา
2. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
446 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงชโรธร  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงภัทราพร  กุลวงษ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  โยธิคาร์
 
1. นางทัศณีย์  สมจิตร
2. นางอัญชลี  เอี่ยมยิ้ม
 
447 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สว่างจิตร์
2. เด็กหญิงอนันตา  ตามพงษ์
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
2. นายสมยศ  ไชยโยธา
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  พงญาติ
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ไชยโยธา
2. เด็กหญิงฐิติมา  หงษ์ศิลา
3. เด็กชายบัญชา  เสาศิริ
 
1. นายสมยศ  ไชยโยธา
2. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
450 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญรอย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  วรครุธ
 
1. นางพรทิพย์  ศรีจันทร์
2. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
451 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.75 ทอง 19 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงบุหงา  เรืองศรี
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายธนพจน์  ศรีลาพันธ์
2. เด็กชายวงศกร  จันทวี
 
1. นายบุญหลาย  ขันติวงศ์
2. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
453 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  รัตมาน
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เจริญรอย
 
1. นางรุ่งศิริรัตน์  โนนสูง
2. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
 
454 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ไชยบำรุง
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
455 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายกฤษฎา  การบรรจง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  นามวงค์
3. เด็กหญิงดารารัตน์  โรจน์แจ้ง
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีหวาด
5. เด็กหญิงอินทิรา  ผะกาแดง
 
1. นายบุญหลาย  ขันติวงศ์
2. นางสาวทัศยา  สิมาจารย์
 
456 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงวารินทร์รัตน์  วงค์นาอินทร์
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
457 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กชายธัญกร  อินทา
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงนิภาพร  แสงราม
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  สร้อยจิตร
3. เด็กหญิงศิริพร  เบ้านอก
 
1. นางสาวอินทิรา  ศิริเลิศ
2. นางสาวอิงอร  ศุภศร
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงช่อผกา  วรครุธ
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงสิริพรรณ  กุลทา
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
 
461 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงกาญจนวดี  ภิรมย์รักษ์
2. เด็กหญิงณัฐชาภัทร  สุทโธ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมพิลา
 
1. นางสาวอิงอร  ศุภศร
2. นางวิภาพร  ศรีจักร
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงช่อผกา  วรครุธ
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
 
463 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงชิตาภา  ถะนัด
3. เด็กหญิงพัชลี  บุญเต็ม
 
1. นางทวี  ชูกำแพง
 
464 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ไชยรักษา
2. เด็กหญิงสิริพรรณ  กุลทา
 
1. นายวีรกุล  มนต์ฤทธานุภาพ
2. นางสาวอิงอร  ศุภศร
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงกัลยา  โยธา
2. เด็กหญิงณัฐชาภัทร  สุทโธ
3. เด็กหญิงดารารัตน์  ไชยรักษา
4. เด็กหญิงนิภาพร  แสงราม
5. เด็กหญิงปริญากรณ์  หอมวัน
6. เด็กหญิงปรียานุช  ยังกิด
7. เด็กหญิงรัถยา  สำราญสิทธิ์
8. เด็กหญิงศิริพร  เบ้านอก
9. เด็กหญิงอารียา  มารศรี
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมพิลา
 
1. นายปิ่น  กาญจรัส
2. นายอุดม  ทาจันทร์
3. นางนันทนา  โพธิ์ขาว
 
466 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ทองแพรว
2. เด็กหญิงทัศนาพร  หาศิริ
3. เด็กหญิงพัสวี  ไทยอัฐวิถี
 
1. นางทวี  ชูกำแพง
 
467 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  วิชัย
2. เด็กชายนัฐภูมิ  บุญปั้น
3. เด็กชายบารมี  พรหมพิลา
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
468 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงกัลนิกา  วิบูลย์อรรถ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สงคราม
3. เด็กหญิงนุชศรา  ศรีแก้ว
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
2. นายบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
469 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงกิตติยา  ชูกำแพง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สงคราม
3. เด็กหญิงนุชศรา  ศรีแก้ว
 
1. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
470 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สงคราม
2. เด็กชายนัฐภูมิ  บุญปั้น
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
 
471 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงธัญชนก  เสาศิริ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ไชยบำรุง
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 25 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงอริสา  บุญหนุน
 
1. นางลภัสรดา  นามวงค์
 
473 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงกิตติยา  ชูกำแพง
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  พลเทพ
3. เด็กหญิงสุชาวดี   อรัญทม
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
474 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงรัตติยา  ชัยวิชา
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เศรษศรี
 
1. นางสาวศิตาพัชญ์  โถทอง
2. นางสาวแพนณภา  ไชยปัญญา
 
475 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระภู 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  โคตภูเขียว
2. เด็กชายมัณฑนากร   กองสุข
3. เด็กหญิงวรานิชา  แสงดี
 
1. นางลันดร  เชื้อแน่น
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    กงทอง
 
1. นางสาวเบญจพร  แสนธะนู
 
477 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจิรทีปต์  สมบูรณ์เพ็ง
2. เด็กชายปรมินทร์  ขาวสุข
3. เด็กชายอภินันท์  บริสุทธิ์
 
1. นายสราวุฒิ  งามเลิศ
2. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายอภินันท์  บริสุทธิ์
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายฉัตรชัย  ศาสนา
2. เด็กชายชวลิต  ซึ้งรัมย์
3. เด็กชายภคินธร  หงศิลา
 
1. นายสราวุฒิ  งามเลิศ
2. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายกนกศักดิ์  เสาศิริ
2. เด็กชายธวัชชัย  สุฤทธิ์
3. เด็กชายนันทวุฒิ  พุฒจันทร์
 
1. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
2. นายสราวุฒิ  งามเลิศ
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงชลิตา  ชาวทอง
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ปุยะติ
3. เด็กหญิงมณฑา  พลเวียงธรรม
 
1. นางนวลละออ  ตายูเคน
2. นางดวงมณี  ชัยสนาม
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงจิดาภา  ทองนอก
2. เด็กหญิงจิตสุภา  ทองนอก
3. เด็กหญิงเบญญาภา  จำปาเรือง
 
1. นางวันเพ็ญ  โลนะลุ
2. นางประนอม  ทุนมาก
 
483 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  สาระชาติ
 
1. นางนันทนัช  จันทำ
2. นางเฉลา  ทองสิงห์
 
484 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายธราดล  ศรีเลิศ
2. เด็กชายราชย์เศรษฐ์  ดวงบุตร
3. เด็กชายอัครินทร์  ศรีหวาด
 
1. นางอรนุลักษ์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวลัดดา  ผมพันธ์
 
485 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายธีรกร  แก้วดี
 
1. นางชารินี  บัวจูม
 
486 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.1 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา
 
1. นางอัญชลี  พลบุญ
 
487 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน
2. เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา
3. เด็กหญิงพรธีรา  เกษมศรี
 
1. นางฉลวย  ภาคคำ
2. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
488 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงชาลิสา  เนาวโรจน์
2. เด็กหญิงลักษมี  ระสอน
3. เด็กหญิงอรวรรยา  ถนอมพุทธ
 
1. นางชารินี  บัวจูม
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
489 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายชินวัฒน์  งามมีศรี
2. เด็กชายปฐมพงษ์  ถนอมหมู่
3. เด็กชายพงษ์ศิริ  สุดโท
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นายรัฐวิทย์  สกุณีธีรภรณ์
 
490 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงชาลิสา  เนาวโรจน์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญเทศ
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน
2. เด็กหญิงธันย์ชญาภรณ์  โนนยาง
3. เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
2. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
492 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายจารุวิชญ์  บุญใหญ่
2. เด็กชายธนกฤต  กิ่งถา
3. เด็กชายนฤนาท  ไชยยิ่ง
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นายรัฐวิทย์  สกุณีธีรภรณ์
 
493 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เตคำหันต์
2. เด็กชายวัชรพล  อินฉลาด
3. เด็กหญิงอติกานต์  ชราสิงห์
 
1. นางสิริรักษ์  สองบุญ
2. นางสาวสุวนันท์  หลงชิน
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกรนันท์  ท้าวนิล
2. เด็กชายกวีวัฒน์  รัตนสุพรหมกุล
 
1. นางสาวปุณณดา  จิระจงวัฒนา
2. นางทองใส  สามยอด
 
495 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงธนพร  มธุรส
2. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตะนัย
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
2. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
496 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีชารัตน์
 
1. นางสาวสุมาลี  ประจำ
 
497 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา  บุตราช
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โสภาสุข
 
498 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายสรวิชญ์  ฤาชา
2. เด็กหญิงอัญชลี  ลาภเงินเฉลิม
3. เด็กหญิงโยษิตา  ขันติวงษ์
 
1. นางนวลศรี  ฐานะวันดี
2. นางสาววราศิริ  อินทวัฒน์
 
499 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองแย้ม
 
1. นางอารี  เพียรพานิชย์
 
500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชญานันย์  ทองกลม
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์รักษ์
3. เด็กหญิงศศิธร  ระวังชนม์
 
1. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
2. นายสมทนงค์  อินทศรี
 
501 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีบาง
2. เด็กหญิงสิริกร  อิ้งจะนิล
3. เด็กหญิงอรพลิน  โนนกลาง
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
502 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์รักษ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตาพร  เจนดง
3. เด็กหญิงอนัญญา  บัวไขย
 
1. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
2. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
 
503 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  มะนู
2. เด็กชายตนุภัทร   ทองเชื้อ
3. เด็กหญิงวรัชญา  ศรีละพันธ์
 
1. นางพิริยา  หล้าธรรม
2. นางสาวนิรัตน์ดา  สำแดงภัย
 
504 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ตุลาดิลก
2. เด็กหญิงอัจฉริญาดา  วันทา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางนคร   ศรีสุธัญญาวงค์
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  จรัสดำรงนิตย์
2. เด็กชายวชากร  ปชาคุณานนท์
 
1. นางทองใส  สามยอด
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
506 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  ธรรมวัตร
 
1. นางนวลฉวี  คัมมัน
 
507 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงธิติชญาน์  แถวนาชุม
 
1. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ดีเสมอ
2. เด็กหญิงนชิตา  เติมใจ
3. เด็กหญิงบุญญาภา  มะเค็ง
4. เด็กหญิงภัคพิตา  แสงกล้า
5. เด็กหญิงวรางคณา  พุทธวงศ์
 
1. นางอรทัย  สังขรัตน์
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
509 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.25 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายวรภพ  คำวัน
 
1. นายNepthali Egos  Navarro
 
510 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายภัทรธนกร  เทียบคุณ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  มีบุญ
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
2. นางสาวมณีรัตน์  โสภาสุข
 
511 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายวชิรพล  อมรโรจน์วรวุฒิ
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
 
512 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกฤตยา  บึงไกร
 
1. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
513 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  โพธิ์งาม
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
 
514 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินทนิ
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
 
515 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เมืองจันทร์
2. เด็กชายณภัทร  จงกฎ
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
516 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสาจันทร์
2. เด็กหญิงพัชริญาณ์  พัณพิชญนันท์
3. เด็กหญิงพิชชาอร  สมใจ
4. เด็กหญิงวรนุช  สีหาบุตร
5. เด็กหญิงวรัญญา   โพธิวัฒน์
 
1. นางอรทัย  สังขรัตน์
2. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
 
518 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชนพล  แสงแก้ว
2. เด็กชายศรัณยวิชญ์  เกตษา
3. เด็กหญิงศรุตา  ดีลุน
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงจิรธิดา  ลูกแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  สดไสย
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พุฒน้อย
4. เด็กชายปิยังกูร  สุปัตติ
5. เด็กชายเรณุวัฒน์  สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวปุณณดา  จิระจงวัฒนา
2. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
520 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงภาสินี  บุญเต็ม
 
1. นายNepthali Egos  Navarro
 
521 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายภาสวุฒิ  มีกุล
 
1. นางสุนทรา  พรหมทา
 
522 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงวิยะดา  สมานชัย
 
1. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
523 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงดุลยา  เกษกุล
2. เด็กหญิงธนพร  เสวะนา
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
2. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
524 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงรชาพรรณ  ธนกิตติยานุกูล
 
1. นางธีรนุช   พุกซื่อตรง
 
525 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายกิตติธัช  บุญเฉลี่ยว
 
1. นางอรชร  คำแปล
 
526 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภักดี
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แพทย์กลาง
 
1. นางธีรนุช   พุกซื่อตรง
 
527 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงธนพร  เจนสำโรง
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
 
528 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  โสพันธ์
2. เด็กหญิงปริยนุช  ชำนิกุล
3. เด็กหญิงอรปรียา  ศิลาวงค์
 
1. นางลัดดาวัลย์  วันทา
2. นางสาวนรินทร์  นัยนิตย์
 
529 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วิมลสุข
2. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  จงราช
 
1. นางสาวเสริมทรง  สมบัตร
 
530 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายกิติพันธ์  จันทร์แสน
2. เด็กชายนิรวิทธ์  ผมพันธ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
2. นายอัครพงษ์  ดาวเรือง
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุตรราช
2. เด็กหญิงจิราภา  วิมุกตายนต์
3. เด็กหญิงวทันยา  บัวเขียว
4. เด็กหญิงวรรณนา  บุญโพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงศิริณญา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวสุนทรีย์  ทองเทพ
2. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
 
532 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พันธ์ไหล
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
 
533 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก่นสน
2. เด็กหญิงชนิสรา  ขันที
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  คำไฮ
 
1. นางสาวนิภาพร  วงศ์ละคร
2. นางสาวณัฐธยาน์  จันทร
 
534 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง 7 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  คงทอง
2. เด็กหญิงอรดี  สารรัตน์
 
1. นางนวลภัสสร  บุญช่วย
2. นางยุวรี  ธรรมนิยม
 
535 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์สุ่ย
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เขียวแก้ว
 
1. นายอัครพงษ์  ดาวเรือง
2. นายชนาธิป  พละสุ
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงนันทนา  ทีมอย
2. เด็กชายภัทรชัย  ถาจันทร์
 
1. MissGuo  Rong
2. MissSun Li  Ying
 
537 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  ชีวะฐา
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
 
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง 11 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงปาริษา  คำวงษา
 
1. นางสาวสุกัญญา   พิมพ์ทอง
 
539 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐชา  บัวมาศ
2. เด็กหญิงสิริยากร  นิเรียงรัมย์
 
1. นางสาวสุธิดา  เพ็งแจ่ม
2. นายอัครพงษ์  ดาวเรือง
 
540 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พอใจ
 
1. นายอาชวิน  เลขลบธนาทิพ
 
541 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายกุลปริยา  สืบสิงห์
 
1. นายวุฒิพงษ์  น้อยพรหม
 
542 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  นะวะทิตย์
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ไชยรักษา
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
2. นางลัดดา  บุญตา
 
543 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86.5 ทอง 14 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกฤตาภา  บุญอารี
 
1. นางกัลยาภรณ์  พรหมทา
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงอริษา  ภักดิ์จรุง
 
1. นางสาวสุนทรีย์  ทองเทพ
 
545 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกนกนภา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงชญาน์นันท์  นิธิสุรฐานนท์
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันทะพร
 
1. นางสาวพิมพ์สมัย  ตุ้ยเจริญ
2. นางสาวอัจฉรัชฌา  พันธ์แก้ว
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 44 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายจิรายุ  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  แสงนนท์
 
1. นางสาวณิชาภา  รักษาศิริ
2. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
 
547 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 46 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แสงสาย
 
548 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมสอาด
 
1. นางสาวอักษรารักษ์  ฤทธิเดช
 
549 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ราชชารี
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จิวะพันธ์ชัย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยเกิด
 
1. นางสาวอัจฉรัชฌา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวพิมพ์สมัย  ตุ้ยเจริญ
 
550 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายวงศ์ศิริ  ศรีษะแก้ว
 
1. นางสาวลิชรภรณ์  วงษ์วรรณา
 
551 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีอินทร์
2. เด็กชายชุติพนธ์  สาลี
3. เด็กชายธวัชฒ์  ทองคำ
4. เด็กหญิงมาริษา  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงลินฤดา  ศิริบุญ
6. เด็กหญิงศิวะนาถ  ฝากทอง
7. เด็กหญิงสุภาวินี  กลิ่นกลัด
8. เด็กหญิงสุรินรัตน์  แซ่จึง
9. เด็กหญิงอุษามณี  ชนะภัย
10. เด็กหญิงเจนจิรา  คำเมืองน้อย
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
2. นางสุนทรีย์  ทองเทพ
3. นายพิชาญ  ใยขันธ์
 
552 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บึงไกร
 
1. นางสาวสุกัญญา   งามแสง
 
553 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงศิริณญา  นุ่มนวล
2. เด็กหญิงสวรรยา  บุตรราช
3. เด็กหญิงสุณีวรรณ  ศรีพวงราช
 
1. นางสาวจิริยาภรณ์  มีพันธ์
2. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
554 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 32 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงอภัสรา  เพียงทอง
 
1. นางสาวลิชรภรณ์  วงษ์วรรณา
 
555 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายพัทธนันท์  ศรีสมบุตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ผู้มีสัตย์
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง 14 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกชพร  แก้วแสน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำศรี
3. เด็กหญิงรุ้งลดา  สมพงษ์
4. เด็กหญิงวรรณภา  สารบุญมา
5. เด็กหญิงอาภากรณ์  กาญจรัส
 
1. นางสาวสุกัญญา   ศิลาวงศ์
2. นางนุชจรินทร์  พิลัย
 
557 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 18 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงเพชรดา  ผลดี
 
1. นางสาวลิชรภรณ์  วงษ์วรรณา
 
558 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายณภัทร  ปิวิถะ
2. เด็กหญิงสุภัชชา  โฉมไธสง
3. เด็กหญิงอภิญญา  พรมพุ้ย
 
1. นางสาวสุภัทรา  นามคุณ
2. นางสาวพิจิตรา  กมลพรรณ์
 
559 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีจักร์
 
1. นายวุฒิพงษ์  น้อยพรหม
 
560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงพรทิวา  ศรีบุญ
2. เด็กชายรัฐพล  วรษา
3. เด็กหญิงรินดาวรรณ  ดาสันทัด
 
1. นางสาวมยุรี   ศรีภักดิ์
2. นางสาวสมประสงค์  สายเพ็ชร
 
561 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุปัตติ
2. เด็กหญิงชญาดา  วงศ์ละคร
3. เด็กหญิงนิตยา  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงปวีณา  เสาเกลียว
5. เด็กหญิงสรัลชนา  ชีวะฐา
6. เด็กหญิงสุพรรษา  อันทะโคตร
7. เด็กหญิงอริศรา  ฮวบสกุล
 
1. นางสาวนาถวดี  โสพัฒน์
2. นางสาวเบญจมาศ  ขาวสะอาด
 
562 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิมตะมะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงศศิกาญเกล้า  พรมลี
 
1. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
2. นางสาวนุชรี   ผู้มีสัตย์
 
563 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงขวัญแข  เหลาคำ
3. เด็กหญิงทักษอร  ประทุมราช
 
1. นางสาวนุชรี   ผู้มีสัตย์
2. นางกาญจนา  สุราวุธ
 
564 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุระ
2. เด็กหญิงศุภัชญา  คุณเถื่อน
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
565 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์โท
2. เด็กหญิงอาภากร  มีพรเจริญกิจ
 
1. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
2. นางสาวกัลยาณี  ทองปัญญา
 
566 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายดำเนินชัย  สิมตะมะ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุดดี
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
567 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงรัตนากร  ไชยสนาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  รามศรี
3. เด็กหญิงสุภัทรา  สังสม
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญทวี
2. เด็กชายเจษฎา  ประคองใจ
 
1. นางพัชวลี  ศรีจักร์
2. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชโย
2. เด็กหญิงปรียานุช  โพธิ์ศรี
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
2. นางพัชวลี  ศรีจักร์
 
570 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  พิมพะธรรม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสะอาด
3. เด็กหญิงสุภัทธิญา  แก้วสะอาด
 
1. นางพนิดา  พงษ์พัง
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
571 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงปภาวี  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงรมิตา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ยามชื่น
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงปภาวี  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงแสงเดือน  แก้วจันทร์
 
1. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
2. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บัวไข
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
574 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กชายณัฐพล  กองคำ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  เสริมวิเศษ
3. เด็กชายศรัณย์  บุญระสิงห์
 
1. นางนิตยา  มะเดื่อ
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
575 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  บุญราช
 
1. นางนิตยา  มะเดื่อ
 
576 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วราศัย
2. เด็กหญิงรมิตา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงอนิตยา  ยอดกุล
 
1. นางนิตยา  มะเดื่อ
2. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
577 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กชายฉัตรชัย  สุขจันทร์
2. เด็กชายปิยณัฐ์  แก้วจันทร์
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
578 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงปนัดดา  มุขมนตรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ธรรมอาดูล
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
579 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงโศรดา  พิมพ์แมน
 
1. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
2. นางนิตยา  มะเดื่อ
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงกัญญนัท  เอื้องด้วง
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
581 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.2 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงพรพิมล  ใยดวง
 
1. นางวราภา  พิลัย
 
582 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงมงคลศิริ  วรรณศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธิชา  คำชาลี
 
583 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงชลณิชา  ธนู
 
1. นายธนพล  มะลิ
 
584 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กชายคมกฤต  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงพณิตา  จันทร์โท
3. เด็กชายศุภรัตน์  คำเขียน
 
1. นายรังสรรค์  บัวพันธ์
2. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
 
585 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  มีม้วน
 
1. นายภาสกร  อุคำ
 
586 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.4 ทอง 33 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงวรัญญา  บุญยิ่ง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริยาน
 
587 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงสุณิตา  พิลา
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  สิงห์โท
3. เด็กหญิงสุมิตตา  รูปโปร่ง
 
1. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
2. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงนรากร  พาที
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ห้าวหาญ
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชุมทอง
 
1. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
2. นายรังสรรค์  บัวพันธ์
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิมตะมะ
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงจิราวดี  แสนเลิศ
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สิมตะมะ
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
2. นายรังสรรค์  บัวพันธ์
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พรจันทร์
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
592 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงกิรัตยา  แจ้งทอง
2. เด็กหญิงจุฑามณี  อนันเอื้อ
 
1. นายรังสรรค์  บัวพันธ์
2. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กชายวงศกร  มีมาก
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงมนัสนัน  รอดอุด
2. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยโย
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ราดทวี
4. เด็กหญิงออม  อุมัชเสถียร
5. เด็กหญิงโสรยา  ศรีสุนนท์
 
1. นายภาสกร  อุคำ
2. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
595 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พรจันทร์
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงจิราวดี  แสนเลิศ
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พรจันทร์
3. เด็กหญิงพิณรภัทร  สิมตะมะ
4. เด็กหญิงสุชาดา  สิมตะมะ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  นิมมา
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริยาน
 
597 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นิมมา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริยาน
 
598 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงพรไพลิน  สมพงษ์
2. เด็กหญิงสุนิต  พิลา
3. เด็กหญิงสุภาวิตา  สิงห์โต
 
1. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
2. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เหลาคำ
2. เด็กชายวงศกร  มีมาก
3. เด็กหญิงสาวิตรี  อินทร์คำ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สันทาลุไนย์
5. เด็กหญิงออม  อุมัชเสถียร
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
2. นายภาสกร  อุคำ
 
600 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงรวินันท์  มะโนรัตน์
 
1. นายสมพล  เมืองแพน
 
601 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ยอดใส
2. เด็กชายวราวุฒิ  ขันติวงษ์
 
1. นางอารี  สระทอง
2. นางอัญชลี  โยธิคาร์
 
602 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงจีรภิญญา  สามัคคีสายัณห์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  คำยอด
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  รัสมี
 
1. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
2. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
 
603 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สัมมะวงศ์
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  ใจดี
3. เด็กหญิงศรัญญา  บัวไขย์
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางอัญชลี  โยธิคาร์
 
604 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงรวินันท์  มะโนรัตน์
 
1. นายสมพล  เมืองแพน
 
605 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.67 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงปวริศา  ทับทิมหิน
2. เด็กชายศรันย์พร  พวงท้าว
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยฤทธิ์
 
1. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
2. นางอัญชลี  โยธิคาร์
 
606 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายสุทธิดา  เจริญธง
 
1. นายสมพล  เมืองแพน
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  ศรีเภา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อ้วนผุย
3. เด็กชายศศิวัฒน์  บุญเลิศ
4. เด็กชายอภิมุข  จันทร์เพชร
5. เด็กหญิงเมทินี  บุญยงค์
 
1. นางพัชมณ  วรศักดิ์โยธิน
2. นางสาวสุภศิริ  ไชยโย
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพงศธร  วิเศษ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญเสริม
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  บุญยง
4. เด็กชายอนุพงษ์  บางประดง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุภศิริ  ไชยโย
2. นางพัชมณ  วรศักดิ์โยธิน
 
609 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายเกียรติวงค์  สินสิริ
 
1. นางอัจฉรา  แสงดี
 
610 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกตัญญู  ผมคำ
2. เด็กชายกลทีป์  บูรภักดิ์
3. เด็กชายติณณภพ  ศรชัย
 
1. นายบุญเสาร์  อุตมี
2. นางสาววิลัยพร  จารุการณ์
 
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  แสงดี
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงแก้ว
 
1. นางพัชมณ  วรศักดิ์โยธิน
 
613 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธิดาพร  โยธี
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จังอินทร์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไวยทรง
 
1. นางพัชมณ  วรศักดิ์โยธิน
2. นางสาวสตรีรัตน์  พรหมคุณ
 
614 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงพัชริดา  คุณตะโย
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ขันติวงษ์
2. เด็กชายสิทธิพร  สมัญญา
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  มะโนรัตน์
 
616 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปุยคำ
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
617 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.5 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงพิยดา  อินโบราณ
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ขันติวงษ์
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
619 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ขันติวงษ์
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
620 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงนาค
 
1. นายชวน  อินทศรี
 
621 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เหลาศรี
2. เด็กชายชัยณรงค์  มานะ
3. เด็กหญิงดวงพร  บริยัง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  อินทศรี
2. นางสาวพิชามญชุ์  บุบผา
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยศรีรัมย์
 
1. นางทวีวงศ์  ทาริยะอินทร์
 
623 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงวรางคณา  พรมจันทร์
2. เด็กชายสุกฤษฏิ์  อินกานอน
 
1. นางสาวอนัญญา  พรมพุ้ย
2. นายประเสริฐ  จานสิบสี
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กชายจอมพล  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  แซ่จัง
 
1. นางสมพร  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายนัทธวัฒน์  พัณพิชญนันท์
 
625 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กชายกีรติ  บัวเขียว
2. เด็กชายพรหมราช  ผู้มีสัตย์
3. เด็กชายวีระภาพ  นันกวน
 
1. นางนงค์รักษ์  สวัสดิ์ศรี
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
 
626 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงพิชญ์นารี  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงศรินยา  บุญระวัง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  งาหอม
 
1. นางศิริมาศ  พวงพินิจ
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
 
627 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงปภาดา  ช่างกระโทก
 
1. นางนงค์รักษ์  สวัสดิ์ศรี
 
628 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงจิตตาภา  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงพาทินธิดา  กุดทองดี
 
1. นางสาวอนัญญา  พรมพุ้ย
2. นางสาววรรณลดา  สุดเนตร
 
629 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กชายธิติรัตน์  สุพรรณ
2. เด็กหญิงพิชญากร  บุญระวัง
3. เด็กหญิงศศิประภา  กล้าหาญ
 
1. นางสาววรรณลดา  สุดเนตร
2. นางเกศกนก  แจ้งสว่าง
 
630 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงจิราภา  ดาวซ้อน
2. เด็กชายวสันต์  แพทย์เมืองจันทร์
 
1. นางสาวอนัญญา  พรมพุ้ย
2. นางเกศกนก  แจ้งสว่าง
 
631 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 36 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงจิรุณา  พลาหล
2. เด็กหญิงชุติมา  สุพร
3. เด็กหญิงวราพัชร  แพทย์เมืองจันทร์
 
1. นางสาวอนัญญา  พรมพุ้ย
2. นายประเสริฐ  จานสิบสี
 
632 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงปภาดา  ช่างกระโทก
 
1. นางสาววินัย  สัมโย
 
633 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1. เด็กชายธนพล  จันทร์โสม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  วังหลวง
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นายสังเวียน  จันโท
 
634 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  รัสมัย
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทุมชะ
 
1. นางสาวศศิวิมล  จันโท
2. นางกุลธิดา  จินดา
 
635 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำภาพักตร์
2. เด็กหญิงศศิภา  ศรีพิลา
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  รามณี
2. นางสุดากาญจน์  ไชยเกตุ
 
636 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กชายปัญญาวิสิฏฐ์  สายศรี
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
 
637 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กชายอันดามัน  โนนกลาง
2. เด็กชายเปรมศักดา  ศรีสุข
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
2. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฉลาดทำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   ขันติวงษ์
3. เด็กหญิงปรีชญา  ขันติวงษ์
4. เด็กหญิงปัญญาพร  จันทราทิพย์
5. เด็กหญิงสุภลักษณ์  สมศรี
 
1. นางสาวนิลนารถ  เสาเวียง
2. นางสาวจุฬามณี  สุรเสนา
 
639 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กชายธนกร  จงลา
2. เด็กชายนันทวัฒน์  วดีศิริศักดิ์
3. เด็กชายภูวกฤต  พุทธรักษา
 
1. นายพงศกร  นาชัยนาค
2. นายสุพล  สุพิมพ์
 
640 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  สีตะริสุ
 
1. นางประภา  ทองตัน
 
641 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.3 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงวรัทยา  บุญธรรมมา
 
1. นางวรารัตน์  สมพงษ์
 
642 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงวรัทยา  บุญธรรมมา
 
1. นางประภา  ทองตัน
 
643 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงนิชานันท์  แพงคำ
2. เด็กหญิงพรนิมิตร  ผางทุม
 
1. นางสาวพรรณิภา  มีศรี
2. นายทวีศักดิ์   ราชสมบัติ
 
644 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กชายพีรศักดิ์  ชูไชยะ
 
1. นางวรารัตน์  สมพงษ์
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.5 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กชายทวีศักดิ์  พรหมทา
 
1. นายชินกร  พิมพ์ทอง
 
646 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงอภิสรา  จันละบุตร
2. เด็กชายไกรวิทย์  อาสนสุวรรณ
 
1. นายทวีศักดิ์  ราษี
2. นายวิทยา  พรหมทา
 
647 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธงไชย
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ไชยภักดิ์
 
1. นายศักดิ์ศรี  สมพงษ์
2. นางวรารัตน์  สมพงษ์
 
648 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กชายกิตติธัช  ก้านเกษ
2. เด็กหญิงศรีวรรณ  สัมโย
3. เด็กหญิงสุชานันท์  สัมพันธ์วงศ์
 
1. นางอารีย์รัตน์  มะโนรัตน์
2. นางสาวนิติญา  นามวงศ์ษา
 
649 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธงไชย
 
1. นางวรารัตน์  สมพงษ์
 
650 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 85.5 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  สีตะริสุ
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  กงล้อม
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงนภัสรวี  ภูนนทา
 
1. นายชินกร  พิมพ์ทอง
 
652 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายกนกพล  กว้างนอก
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเสนา
 
1. นางธนพร  ศรีละพันธ์
 
653 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงสิริยากร  สิมารัตน์
 
1. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์
 
654 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  จิรานันท์สิริ
 
1. นางทองมี  หารไชย
 
655 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายนิติกร  คำพิมพ์
 
1. นางอัปสร  ราษีบุษย์
 
656 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงชินณิชา  บุญญาตระกูล
2. เด็กหญิงพีระดา  โพซา
3. เด็กหญิงมณีพลอย  วิรุณพันธ์
 
1. นางพรนิชา  นรสาร
2. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์
 
657 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันเมล์
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
658 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันเมล์
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
 
659 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. นายสมัคร  สังวัง
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
 
660 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายสมัคร  สังวัง
2. เด็กชายสุวัชร์  สาริดดี
3. เด็กชายอนันตชัย  แดงบุญเรือง
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
 
661 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทับสุวรรณ
2. เด็กหญิงพลอยสวย  สาผาย
3. เด็กชายสิทธิโชค  เพ็ชรเกื้อ
 
1. นายไชยนต์  สีหาอาจ
2. นางณัฐญาณี  ไชยปัญญา
 
662 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขะยูง 1. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  บุญช่วย
2. เด็กหญิงรัตน์ฑิกาญจน์  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงเพชรชมภู  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางจิราภา  ชมภู
2. นางมยุรีย์  บุญเติม
 
663 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านขะยูง 1. เด็กหญิงอภิญญา  หว่างอุ้น
 
1. นางมณีรัตน์  แก้วสมุทร์
 
664 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง 1. เด็กชายพีรพล  น้อยโส
 
1. นางมณีรัตน์  แก้วสมุทร์
 
665 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ใสพิมพ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สุมาลีย์
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
666 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กชายวสันต์   แพทย์เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงสุชาดา  ผู้มีสัตย์
 
1. นางสาวอนัญญา  พรมพุ้ย
2. นายนัทธวัฒน์  พัณพิชญนันท์
 
667 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายนวิน  หนองข่า
2. เด็กชายเจนณรงค์  โนนน้อย
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
668 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วโลมา
2. เด็กชายพงศ์ธารา  ปัดชา
3. เด็กชายวิวัฒน์  พรมศรี
 
1. นางนันทนา  โพธิ์ขาว
2. นางวิภาพร  ศรีจักร
 
669 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กชายนที  ปัดชา
2. เด็กชายรวิพล  แกจะสน
 
1. นางนันทนา  โพธิ์ขาว
2. นายวีรกุล  มนต์ฤทธานุภาพ
 
670 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงยุวดี  เตียวฮวยหยี
2. เด็กชายศรันยู  ภูนุภา
 
1. นางสมพร  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นางเกศกนก  แจ้งสว่าง
 
671 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เศษบุญ
2. เด็กหญิงณิชาดา  เฉื่อยรัมย์
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
2. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เศษบุญ
2. เด็กหญิงนุชเนตร  อาจคำพัน
3. เด็กหญิงพรศิริ  อิราชา
4. เด็กหญิงสุธิดา  หงษ์พิพิธ
5. เด็กหญิงอัดฉริยา  บุตรดี
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
2. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชติ
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  สมสิทธิ์
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงนุชเนตร  อาจคำพันธุ์
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
 
675 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงนุชเนตร  อาจคำพัน
 
1. นางสาวศิรนภา  พรมเหล็ก
 
676 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  คำแก้ว
2. เด็กชายศักดา  คาวี
 
1. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
2. นายพิชัย  ชูเส้นผม
 
677 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสดาจันทร์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ขันชมภู
 
1. นายสมชาย  ทองอินทร์
2. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชติ
 
678 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.16 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เศษบุญ
 
1. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชติ
 
679 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  สมสิทธิ์
 
1. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชติ
 
680 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ศรเศษ
2. เด็กชายอนุพงษ์  พันธ์ไผ่
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
2. นางสาวศิรินภา  พรมเหล็ก
 
681 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายพัทธดนย์  พรมจันทร์
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
682 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เศษบุญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  โสดาจันทร์
3. เด็กหญิงอัดฉริยา  บุตรดี
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
2. นางสาวศิรินภา  พรมเหล็ก
 
683 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงณิชาดา  เฉื่อยรัมย์
2. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  คำภา
3. เด็กหญิงนุชเนตร  อาจคำพัน
 
1. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
2. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
684 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ยืนยงค์
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
 
685 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นางสาวกมลชนก  พวงศรี
2. นายปริญญาเอก  การะเกษ
 
1. นางจิราภรณ์  เถาว์โท
 
686 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  คำภา
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
 
687 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงเยาวดี  ยอดคำตัน
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
688 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงฟาตีมาห์  พงศ์ศรีดา
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
689 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เหิงขุนทด
 
1. นางปัทมาศ  จันทสิทธิ์
 
690 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายพีรพัทธ์  อาจวงษ์สา
 
1. นางสาวศิรินภา  พรมเหล็ก
 
691 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงสุธิดา  หงษ์พิพิธ
 
1. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชติ
 
692 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงณิชากร  พันธ์เพชร
2. เด็กหญิงธิติมาพร  พลแหง
3. เด็กหญิงรัตนกมล  วงษ์ศรีชัย
4. เด็กหญิงศศิธร  ลิ้มศิริ
5. เด็กหญิงศศิภา  ประเสริฐสังข์
6. เด็กหญิงสุริยาพร  ปรีมา
 
1. นางรุ่งนภา  ระย้าทอง
2. นางจินตนา  เกษาหอม
3. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
4. นางสิริรักษ์  สองบุญ
 
693 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กชายกอร์ปกาญ  ยืนยง
2. เด็กหญิงสุชารวี  วงค์ภักดี
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตนะเวฬุ
2. นางสุพรรณ  ไกรยสวน
 
694 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงณิชาดา  เฉื่อยรัมย์
2. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  คำภา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  พันธ์ไผ่
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
2. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชติ
 
695 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงณิชาดา  เฉื่อยรัมย์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  สายชาลี
3. เด็กชายเอกรินทร์  สังเสน
 
1. นางนริญญา  ยอดภิรมย์
2. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กชายกิตติพัศ  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงนีรนุช  ศรีวัง
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บัวจันทร์
2. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวัง
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
698 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญชพร  ตองติดรัมย์
2. เด็กหญิงชฏาพร  พอใจ
3. เด็กหญิงนงนภัส  ยอดสิงห์
 
1. นางทองใส  เลิศรัตนาวดี
2. นายสำราญ  เลิศรัตนาวดี
 
699 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  หนูพันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงโชคดี  สร้อยสมุทร
 
1. นางยุภาพร  บัวพันธ์
2. นางสุภาวรรณ  มะณีล้ำ
 
700 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยบำรุง
2. เด็กชายปัญญา  เสาศิริ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สมตน
 
1. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
2. นายสราวุฒิ  งามเลิศ
 
701 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงกชกร  สีกุดเรือ
2. เด็กชายจตุรงค์  นามวงค์
3. เด็กชายดำรง  ถิลา
 
1. นางสาวพิชญาภา  ทองปาน
2. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
702 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายศุภสิน  คะหาญ
 
1. นางนงฤดี  คำนันต์
 
703 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กชายภาคิน  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จำนิล
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางปัทมาศ  จันทสิทธิ์
 
704 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงธนพร  พิกุลทอง
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
705 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงจงกลณี  สุนนท์
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
706 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงโสภิตนภา  พิศเพ็ง
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
707 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายณัฐพล  สมบัติ
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
708 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงธันยพร  พิมพ์การ
 
1. นายศรีประสิทธิ์  คำพิหล้า
 
709 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายกนกศักดิ์  เสาศิริ
2. เด็กชายธวัชชัย  สุฤทธิ์
3. เด็กชายนันทวุฒิ  พุฒจันทร์
 
1. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
710 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายภคินธร  หงศิลา
2. เด็กชายยุทธการณ์  ระวังชนม์
3. เด็กชายอภินันท์  คางงูเหลือม
 
1. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
711 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  เสาศิริ
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
712 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วคำ
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
713 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวันวิสา  จำเริญ
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
714 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วคำ
 
1. นางสาวภาวินี  ชิณพันธ์
 
715 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจันจิรา  ชะบา
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
716 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงรัมย์
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
717 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สีหบุตร
 
1. นางสาวราตรี  แพงมา
 
718 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วคำ
 
1. นายมณี  ประดับศรี
 
719 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงบุญสิตา  สุทาวัน
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
720 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มณีนิล
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
721 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายกลวัชน์  หยดย้อย
 
1. นางสาวธนัชชญาน์  รจนัย
 
722 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายวิบูลย์  เสาโมก
 
1. นางสาวธนัชชญาน์  รจนัย
 
723 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำชาย
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
724 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงณฤดี  เมืองจันทร์
 
1. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
725 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพนธ์  คชพันธ์
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
 
726 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกงพาน 1. เด็กชายนพนนท์  แก้วสมุทร์
 
1. นายวินัส  จำปี
 
727 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ประถมบุตร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ดวงอาจ
2. นางนันทนิตย์  นามบุตร
 
728 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายธนากร  สามงามวี
2. เด็กชายศรายุทธ  ตากิ่มนอก
 
1. นายวิวัฒน์  สิงห์นาค
2. นายประภาษ  สังข์ทอง
 
729 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เกตุกุล
 
1. นายประภาษ  สังข์ทอง
 
730 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายอานนท์  มั่งคง
2. เด็กชายเทียนชัย  พิมพา
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางสาวจริยา  ไชยสนาม
 
731 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 37 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กหญิงศิวนาถ  ฑีฆะพันธ์
 
1. นางสาวจริยา  ไชยสนาม
 
732 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์แสน
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ทาจันทร์
 
1. นางสาวจริยา  ไชยสนาม
2. นางสาวสุภัตรา  สกุลแก้ว
 
733 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โฉมสุภาพ
2. เด็กชายกศิภพ   กลัดภิบาล
3. เด็กหญิงจุฬามณี  มีชัย
4. เด็กชายธารัณยภาส  อินตา
5. เด็กหญิงวรสุดา  บัวบุตร
6. เด็กหญิงวิชุรดา  เขตนิมิตร
7. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงศ์
8. เด็กชายโสภณ  ปะกำแหง
 
1. นายแสง  ศรีโสม
2. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
3. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
 
734 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายกรกฤต  ใยอิ้ม
2. เด็กชายธีรภัทร  พฤกษา
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นางสาวนิลาวัลย์  สาระโท
 
735 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงชลญาพร  ศรีสด
2. เด็กหญิงพรรณณัฐดา  บัวดี
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
736 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงศ์
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
737 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงวรสุดา  บัวบุตร
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  โพสาวัง
3. เด็กหญิงอภิชญา  กิ่งป้อง
 
1. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
738 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงศรัณย์ณภัทร  อินตา
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
739 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนช้อย
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
740 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายพัชรดนัย  บุญเรือง
 
1. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
741 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงชลญาพร  ศรีสด
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
742 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงศ์
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
743 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เพ็งคำปั้ง
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
744 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จิตต์กลาง
2. เด็กชายรณกฤต  สมใจ
3. เด็กชายเปรมณัฐ  มีชัย
 
1. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
2. นางกาญจนา  ใยแสง
 
745 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โฉมสุภาพ
2. เด็กหญิงวรสุดา  บัวบุตร
 
1. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
746 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 25 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงชลญาพร  ศรีสด
 
1. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
747 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงไอย์ญาฎา  ดอกแก้ว
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
748 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงวรสุดา  บัวบุตร
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  โพสาวัง
3. เด็กหญิงอภิชญา  กิ่งป้อง
 
1. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
2. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
749 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กชายศุภชัย  ม่วงสีทอง
 
1. นายวีรพล  ถาวร
 
750 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปาติปา
2. เด็กชายธนศักดิ์   คงคะหาญ
 
1. นางสาวบุษบา  ทอนเสา
2. นางฉวีมล  ศรีพันธ์
 
751 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงรัศมี  ศรีดำ
2. เด็กหญิงวรรณภา  ชุ่มศรี
3. เด็กหญิงสิริโสภา  พุทธวงค์
 
1. นางสาวบุษบา  ทอนเสา
2. นางฉวีมล  ศรีพันธ์
 
752 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   ถาวร
2. เด็กหญิงสุภัทรา   สาลี
 
1. นายวีรพล  ถาวร
2. นางนิรมล  ถาวร
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงธัญลัด โปร่งจิต  โปร่งจิต
2. เด็กหญิงพรธีรา   อ่อนพฤกษ์ภููมิ
3. เด็กชายภัทรณัสม์  ถาวร
 
1. นางฉวีมล  ศรีพันธ์
2. นางสาวบุษบา  ทอนเสา
 
754 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกานต์  ยุพการณ์
2. เด็กชายจิรายุ  โปร่งจิต
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อัยลา
 
1. นางสาวสุวาลี  จังอินทร์
2. นางวราภรณ์  นามบุตร
 
755 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ละประโคน
2. เด็กหญิงชญาภา  จันทะเขตร์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  พันวัตร์
 
1. นางวราภรณ์  นามบุตร
2. นางสาวสุวาลี  จังอินทร์
 
756 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กชายพัชรพล  จิตรโสภา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรน้ำคำ
 
1. นางสาวปิยทิพย์  โต๊ะเล็ก
2. นางจันทร  อ่อนศรี
 
757 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุวิเสน
 
1. นางมนัสนันท์  อินทศรี
 
758 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถาวร
2. เด็กหญิงนภัสร  โปร่งจิต
3. เด็กหญิงมยุรา  หอมจันทร์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ถมคำ
2. นางสาวสุทธิตา  ไชยปัญญา
 
759 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงรักกล้า  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  คงศรี
 
1. นางจันทร  อ่อนศรี
2. นางสาวอัญชุลี  โปร่งจิต
 
760 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 1. เด็กชายกิตติพศ  จอมใจทิปิ
2. เด็กชายนิธิกร  มั่นคง
3. เด็กชายเอกพล  บุญปก
 
1. นายอดิศักดิ์  เข็มเอก
2. นายอภิวัตร  บุญประสิทธิ์
 
761 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 1. เด็กชายณัฐนิชา  มั่นคง
2. เด็กหญิงนิธิกร  มั่นคง
3. เด็กชายเอกวิน  แสงแก้ว
 
1. นางสาวนฤนาถ  ดวงเดือน
2. นางฉวีมล  ศรีพันธ์
 
762 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิงเนตรทิพย์  วิลัย
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์   วงศ์จอม
 
763 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิง เนตรทิพย์   วิลัย
2. เด็กหญิงสิริญากร  หินอ่อน
3. เด็กหญิงแพรพลอย   ชัยพิมพ์
 
1. นางสาวลำดวน  อินทร์ฉลาด
2. นางสาวกาญจนาภรณ์   วงศ์จอม
 
764 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิงณัฐมนต์  ชัยเสน
2. เด็กหญิงอังค์ริสา  อำไพ
3. เด็กหญิงเขมจิรา  นามบุตร
 
1. นางกาญจนา   ประถมบุตร
2. นางจารุณี  ดวงอาจ
 
765 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เสนาพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์   วงศ์จอม
 
766 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.75 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กชายนนทกร  จันทร์จรัส
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์   วงศ์จอม
 
767 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กชายพีระพล  เก็ตสะวา
2. เด็กชายอดิสรณ์  สุวรรณไชย
 
1. นางสาวสุวภัทร   อินทร์ทรงพล
2. นางสาวกาญจนาภรณ์   วงศ์จอม
 
768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กชายกิตติธร  ศรสำแดง
2. เด็กหญิงเนตรลัดดา  นามบุตร
 
1. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  วงศ์จอม
 
769 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กชายธนากร  กันตรง
2. เด็กหญิงสุชาดา  สีตะริสุ
 
1. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
2. นางสาวสุวภัทร   อินทร์ทรงพล
 
770 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมสำอาง
2. เด็กหญิงชลธิฌา   มังกรรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐรธิดา   ขันติวงษ์
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์   หงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงสิริวิมล   ชาวหันคำ
6. เด็กหญิงสุทธิดา   ระวังชนม์
7. เด็กหญิงอรณภา   ไกรยา
8. เด็กหญิงอริสรา   โนนกอง
9. เด็กหญิงอาริสา  โนนกอง
10. เด็กหญิงเนตรลัดดา   นามบุตร
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์   วงศ์จอม
2. นางสาวลำดวน  อินทร์ฉลาด
3. นางวิไลวรรณ  ไกรยา
 
771 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กชายพีระพันธุ์  ศรีเสริม
2. เด็กหญิงอโรชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางวิไลวรรณ  ไกรยา
2. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
 
772 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เขตนิมิตร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุวรรณวงศ์
3. เด็กหญิงนฤภัทร  สุขวงศ์
 
1. นางกาญจนา   ประถมบุตร
2. นางจารุณี  ดวงอาจ
 
773 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงนฤมล  วงศ์วรรณ
2. เด็กชายอาทร  เจริญ
 
1. นางสาวนิลุบล  สุฤทธิ์
2. นายปฎิภาณ  พุทธวงค์
 
774 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีนุดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุคำ
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมภารเพียง
 
1. นายฐิติภัทร์  ประสุ่มพั้ว
2. นางสาวพลอย  โปร่งปัญญา
 
775 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายกรวิชญ์  กุลชโร
2. เด็กหญิงพิชญานิน  เพ็งสอน
 
1. นางนุชรินทร์  พุทธวงค์
2. นายปฎิภาณ  พุทธวงค์
 
776 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงพัทธิดา  จังอินทร์
 
1. นางสาวนิลุบล  สุฤทธิ์
 
777 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงจุุฑารัตน์  เพ็งสอน
2. เด็กชายอนันต์ชัย   สุทธิ
 
1. นายถนอมศักดิ์  สมภาค
2. นายปฎิภาณ  พุทธวงค์
 
778 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงสุสมปอง  สมภารเพียง
2. เด็กชายเกียงไกร  พิลาธร
 
1. นายปฎิภาณ  พุทธวงค์
2. นางนุชรินทร์  พุทธวงค์
 
779 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยากร  กะตะศิลา
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
780 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีนุดี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สมภารเพียง
 
1. นายสุรวุฒิ  พิลัย
2. นางสาวนิลาวัลย์  สาระโท
 
781 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.6 ทอง 24 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายชนาธิป  ศรีนุดี
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
782 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.8 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยากร  กะตะศิลา
 
1. นางสาวอัมพร  ไพรเขตต์
 
783 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงจุุฑารัตน์  เพ็งสอน
 
1. นายวิศรุต  แก้วสมุทร์
 
784 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายณัฐวัตร  บัวมาศ
2. เด็กหญิงมัฌิมา  ศรีอ่อน
 
1. นายสุรวุฒิ  พิลัย
2. นายปฎิภาณ  พุทธวงค์
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายจักรพงษ์  ประสมบูรณ์
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
786 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ตากลาง
2. เด็กหญิงนฤมล  ระกิติ
3. เด็กชายอานุภาพ  รุ่งแสง
 
1. นายฐิติภัทร์  ประสุ่มพั้ว
2. นางสาวพลอย  โปร่งปัญญา
 
787 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงกัลยากร  กะตะศิลา
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงจิรพัชร  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวนิลุบล  สุฤทธิ์
 
789 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงนพสร  หวังสุข
2. เด็กหญิงศุภิศรา  จันทร์สนิท
 
1. นายสุรวุฒิ  พิลัย
2. นายปฏิภาณ  พุทธวงค์
 
790 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงศิรินทรา  ชาวสวน
 
1. นางประหยัด  มั่นคง
 
791 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ทัดแก้ว
 
1. นางนุชรินทร์  พุทธวงค์
 
792 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีดี
 
1. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกวีพิชญา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงช่อผกา  ศรียงยศ
 
1. นางอรัญญา  สูงเรือง
2. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
794 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายสุทธิราช  เกษกุล
 
1. นางอิศราวดี  จันทะพันธ์
 
795 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  น้อยเขียว
2. เด็กหญิงกัญญนันท์  พันธพัฒน์
3. เด็กหญิงกานต์รวี  วันดี
4. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์คำโม
5. เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวสอาด
6. เด็กชายทวีศักดิ์  กาแก้ว
7. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทศ
8. เด็กหญิงพิมพ์ธันวา  เพ็งแจ่ม
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทำ
10. เด็กหญิงเกวริน  พันธพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
 
796 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายบุญธนาวัฐน์  โปร่งจิต
2. เด็กหญิงวิรดา  แก้วโต
 
1. นางเอื้ออารีย์  เรืองศิริ
 
797 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเติม
 
1. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
798 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงนภัทร  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงนัทธมน  ธรรมนิยม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็งแจ่ม
4. เด็กหญิงอรจิรา  เกษกุล
5. เด็กหญิงเกษมณี  ธรรมนิยม
 
1. นางวัฒนา  จันทร์เทศ
2. นางอรัญญา  สูงเรือง
 
799 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายธนวัต  ธรรมนิยม
2. เด็กชายภัทรพงษ์  หวายฤทธิ์
3. เด็กชายอัมรินทร์  เลพล
 
1. นางจิราพร  โนนสูง
2. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
 
800 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  น้อยเขียว
2. เด็กหญิงกัญญนันท์  พันธพัฒน์
3. เด็กหญิงกานต์รวี  วันดี
4. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์คำโม
5. เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวสอาด
6. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทศ
7. เด็กหญิงพิมพ์ธันวา  เพ็งแจ่ม
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทำ
9. เด็กหญิงอาพัชรา  สิมรุณ
10. เด็กหญิงเกวริน  พันธพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 36 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายธนธรรม  รังสร้อย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทำ
3. เด็กหญิงปาริสรา  เมืองจันทร์
 
1. นางอรัญญา  สูงเรือง
2. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
802 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงปิยะพร  เกษกุล
2. เด็กชายสุธีมน  เพ็ญแจ่ม
 
1. นางเอื้ออารีย์  เรืองศิริ
2. นางวัฒนา  จันทร์เทศ
 
803 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงณิภัทฌาย์คณิต  ศรียงยศ
 
1. นางอิศราวดี  จันทะพันธ์
 
804 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทำ
 
1. นางพิกุล  คำแสน
 
805 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  น้อยเขียว
2. เด็กหญิงกานต์รวี  วันดี
3. เด็กชายกิตติภพ  วันดี
 
1. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
2. นางอิศราวดี  จันทะพันธ์
 
806 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เผดิม
2. เด็กหญิงณัฐรดา  ภาคแก้ว
3. เด็กหญิงพรภิมล  เพ็งแจ่ม
4. เด็กหญิงอมรรัชฎ์ดี  งามม้าว
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญมาก
 
1. นางวัฒนา  จันทร์เทศ
2. นางอรัญญา  สูงเรือง
 
807 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายฐิติพงศ์  พานเงิน
2. เด็กชายธนภัทร  จันทำ
3. เด็กหญิงปริชยา  ภูมิลำเนา
 
1. นางลัคนา  เพ็งแจ่ม
2. นางจิราพร   โนนสูง
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทศ
 
1. นางพิกุล  คำแสน
 
809 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทำ
 
1. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
 
810 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายคณิศร  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายจตุรพร  ขาวสะอาด
4. เด็กชายจิรศักดิิ์  มั่นคง
5. เด็กชายธณากร  ศิริเลิศ
6. เด็กชายธนศักดิ์  เชื้อทอง
7. เด็กชายธนโชติ  เชื้อทอง
8. เด็กชายธีรัช  มิฉะนั้น
9. เด็กชายมนัส  พันธพัฒน์
10. เด็กชายอธิชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
 
811 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 83 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงบุญศิริกานต์  เกษกุล
 
1. นางเอื้ออารีย์  เรืองศิริ
 
812 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายพัชรพล  ตาลโกนกุล
2. เด็กชายสมเกียรติ์  ชารินทร์
3. เด็กชายอนุชา  อุทัย
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีโนนลาน
2. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกลี้ยงไทยสงค์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เเสงดี
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
814 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  พลธร
2. เด็กชายสรวิชญ์  พะวงค์
3. เด็กชายอภิลักษณ์  วงค์ประพันธ์
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.75 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายธนพัฒน์  เจริญจันทรพันธ์
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
816 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐริกา   อุโน
2. เด็กหญิงนฤมล   สินชัย
3. เด็กหญิงวิชิตา   ระยับศรี
 
1. นางลำดวน  ขาวสะอาด
2. นางยาใจ  สุนทรวารี
 
817 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายชยานันต์  ประทีปโกสุมภ์
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
818 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มูลมี
2. เด็กชายภัทรดนัย  เสาหงษ์
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
2. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
 
819 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายภูวนาถ  พันต้น
2. เด็กชายสิทธิเดช  หงษศิลา
3. เด็กชายอนุสรณ์  เกษกุล
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
2. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
820 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายจันทกร  บุดดาวงค์
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  บุดดาวงค์
3. เด็กชายธนพนธ์  หงษ์ชาติ
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
2. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
821 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายรัชชานนท์  สาลีกร
2. เด็กชายวรากร  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
2. นางจรูญศรี   สุมินทนะ
 
822 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายชานุวงค์  โพธิ์งาม
2. เด็กชายนฤนาท  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายสิทธิเดช  หงษ์ศิลา
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
2. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
823 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐลิกา  อุโน
2. เด็กหญิงพรทิพย์   สมรอด
3. เด็กหญิงอภิชญา  พรเอนก
 
1. นางลำดวน  ขาวสะอาด
2. นางยาใจ  สุนทรวารี
 
824 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพัฒน์   บุดดาวงค์
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
 
825 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายชยานันท์  ประทีปโกสุม
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
826 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายธุวานนท์  โจมแก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พรหมลี
 
1. นางภคภร  พรมศักดิ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
827 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   บุดดาวงค์
2. เด็กหญิงปิยธิดา   ก้านสนธิ
3. เด็กหญิงอุษา  สุกลา
 
1. นางลำดวน  ขาวสะอาด
2. นางยาใจ  สุนทรวารี
 
828 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลพร  คำขึ้น
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บรรดาศักดิ์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ก้านสนธิ
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
829 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายวัฒนพล  เกษกุล
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงลลิตา  คำเลิศ
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
831 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายบุณยานุช  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จำปาพันธ์
3. เด็กหญิงลลิตา  คำเลิศ
4. เด็กชายวัฒนพล  เกษกุล
5. เด็กหญิงศุภักษร  พรหมลี
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
2. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
832 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  จำนงค์จิตร
2. เด็กหญิงมณีมณฑ์  เพ็งพันธ์ภูธง
3. เด็กชายอริยทรัพย์  โพธิ์งาม
 
1. นางอุดม  เดชกล้า
2. นางสาววรางคณา  กระสังข์
 
833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงบุญญานุช  โพธิ์งาม
 
1. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
834 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายวัฒนพล  เกษกุล
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
835 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงสุชาสิริ  สายพฤกษ์
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
 
836 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายสุตนันท์วศิน  ขาวสะอาด
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
 
837 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายจันทกร  บุดดาวงค์
2. เด็กชายธนพนธ์  หงษ์ชาติ
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
2. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
838 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายเอกวัชร  สุนทรวารี
 
1. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี
 
839 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงกรวีณา  เพ็งพันธ์ภูธง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงชุลิตา  จันสนิท
4. เด็กหญิงณภัทร   พงษ์สุระ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  บุตรวงศ์
 
1. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
2. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
840 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงกุลปริยา  บรรจงจิตร
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ภูทิจักร์
3. เด็กชายณัชพล  ไชยภักดิ์
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
841 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงปภัสตรา  ศรีทน
3. เด็กชายลำไพ  อินทะเสน
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
2. นางสาคร  ลาลี
 
842 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  แก้วภักดี
 
1. นางมุทิตา  อบเชย
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  นามบุญเรือง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีไชย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำเอี่ยม
 
1. นางมุฑิตา  อบเชย
2. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 27 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  คำเอี่ยม
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงปภัสตรา  ศรีทน
3. เด็กหญิงวนิดา  ไชยงาม
 
1. นางมุฑิตา  อบเชย
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายณัฐชพล  ไชยภักดิ์
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
847 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.3 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงวรนิต  เพ็งภา
 
1. นางสาวอรดา  ศรีไชย
 
848 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายธนกฤต  ทองสุข
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
849 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กชายชิราวุธ  หงษ์อินทร์
2. เด็กชายธนพนธ์  หงษ์อินทร์
3. เด็กชายนรวิชญ์  ซ้อนคำ
 
1. นายอลงกรณ์  บุญอินทร์
2. นายสุระ  ดงงาม
 
850 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บริบาล
2. เด็กหญิงไพรินทร์  บุญอินทร์
 
1. นายระบบ  จันทะแจ่ม
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พลเสน
 
851 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80 ทอง 23 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงณัฐชนก  แก้วเกษ
2. เด็กหญิงพิชญา  สุดสาร
3. เด็กหญิงอนุธิดา  บริบาล
 
1. นายสุระ  ดงงาม
2. นางสาวรัชนีฉาย  บุญนาค
 
852 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงลลิตา  ใจมา
 
1. นายสุระ  ดงงาม
 
853 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กชายฐานทัพ  ล้าฟองคำ
 
1. นางทองทิพย์  บุญอินทร์
 
854 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงชนิสรา  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงเกวลิน  สายหงษ์
3. เด็กหญิงไพรินทร์  บุญอินทร์
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สนิท
2. นางโสรญา  โพธิ์งาม
 
855 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงวณิชยา  เศษน้อย
2. เด็กชายเปรมกิตติ์  มาร์ค ฮาเพอร์
 
1. นายระบบ  จันทะแจ่ม
2. นางสาวกัญญาณัฐ  พลเสน
 
856 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์   โลภา
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
857 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงประกรณ์  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
4. เด็กหญิงปุณยนุช   บริบาล
5. เด็กหญิงละออรัตน์  หงษ์อินทร์
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
2. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
858 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วรโพด
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  คำเกิด
3. เด็กหญิงเกวลิน  อ่อนศรี
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
2. นางปิติยาพร  อินคำแหง
 
859 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
3. เด็กหญิงปุณยนุช   บริบาล
4. เด็กหญิงพิยดา  นามแสง
5. เด็กหญิงศรุตา  วิเศษศรี
 
1. นางวิไลพร   ทีน้ำคำ
2. นายชลวิทย์  วงษ์สุมาลี
 
860 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายนนทพัทธ์  สมาฤกษ์
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
861 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82.5 ทอง 25 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  เกตศิริ
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
862 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายปกรณ์  บุญอินทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
863 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกรณ์พงษ์  อิสริยาเลิศสุข
2. เด็กหญิงชนม์ณนันท์  สืบสานธรรม
3. เด็กหญิงอริศรา   หมอยาดี
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
2. นางมยุรา  จันทศรี
 
864 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงปาลิตา  พรมศร
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
865 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายณรงค์ชัย  บุญอินทร์
2. เด็กชายอาทิตย์  บริบาล
 
1. นายชลวิทย์  วงษ์สุมาลี
2. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
866 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงประกรณ์  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
4. เด็กหญิงปุณยนุช   บริบาล
5. เด็กหญิงละออรัตน์  หงษ์อินทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
867 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงปาลิตา  พรมศร
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
868 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกันตาพร   สังเกต
2. เด็กชายธีรภัทร  กองแก้ว
 
1. นางสาวอารีรักษ์   โพธิวัฒน์
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.4 ทอง 19 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงปาลิตา  พรมศร
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
870 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายวัชรชัย  วรโพด
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
871 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายทวีศักดิ์  บริบาล
2. เด็กหญิงศรัญภรณ์  อ่อนศรี
3. เด็กชายสถาพร  สวยรูป
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
2. นางปิติยาพร  อินคำแหง
 
872 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 15 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญชพร  บริบาล
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
873 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   โพธิวัฒน์
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  สุวรรณสา
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
2. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
874 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงปวีณวัชร์  จันทร์แดง
 
1. นางวราภรณ์   ดาวเรือง
 
875 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายธราธร  เปล่งศรี
2. เด็กชายประการัง  จิตรมั่น
3. เด็กชายโกวิท  หูตาชัย
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
2. นายบัณฑิต   สุตะพันธ์
 
876 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรโพด
2. เด็กชายวัชรชัย  วรโพด
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
2. นางเกษร  โสภาสพ
 
877 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หงษ์กลาง
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  บูรณะ
 
1. นายชลวิทย์  วงษ์สุมาลี
2. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
 
878 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญมานัส
 
1. นายอารมย์   ดาวเรือง
 
879 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงจันทนิภา  แก้วงา
2. เด็กหญิงสุพัชญา  บัวพันธ์
3. เด็กชายเอกณรงค์  หลักบุญ
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
2. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
880 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงดุสิตา  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงบุษญา  กองแก้ว
3. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
 
1. นางประยูร   ลำยงหอม
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
881 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงสุพัชญา  บัวพันธ์
2. เด็กชายเอกณรงค์  หลักบุญ
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
882 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายปริญญา  ศรีวิชัย
2. เด็กชายวีระภาพ  สอนเม้า
3. เด็กชายอนุวัฒน์  บุญช่วย
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
2. นายบัณฑิต   สุตะพันธ์
 
883 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกันตาพร   สังเกต
 
1. นางสาวอารีรักษ์   โพธิวัฒน์
 
884 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายธนภัทร  กองแก้ว
 
1. นางสาวอารีรักษ์   โพธิวัฒน์
 
885 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ธารแม้น
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
886 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.1 ทอง 9 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายนนทพัทธ์  สมาฤกษ์
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
887 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกันติทัต  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  กุมมารหล่า
3. เด็กชายปกรณ์  บุญอินทร์
4. เด็กหญิงสุธารัตน์  เกตศิริ
5. เด็กชายไกรวิชญ์  น้อยบาท
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
888 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงขัตติยา  หูตาชัย
2. เด็กหญิงวิภาวี  เส้นศูนย์
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุตะพันธ์
 
1. นางปิติยาพร  อินคำแหง
2. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
889 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.33 ทอง 8 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โพธิวัฒน์
2. เด็กหญิงวราพร  หงษ์อินทร์
3. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ศรีหาบัณฑิต
 
1. นางเพ็ญประภา  โพธิวัฒน์
2. นางประยูร   ลำยงหอม
 
890 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายธนบัตร  หงษ์อินทร์
2. เด็กหญิงศรุตา  วิเศษศรี
3. เด็กหญิงแพรวา  ปะติเต
 
1. นางประยูร   ลำยงหอม
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
891 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรโพด
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กุมมารหล่า
3. เด็กชายธีรวุฒิ  โพธิวัฒน์
4. เด็กชายธเนศ  เพ็งวิชา
5. เด็กหญิงมาฆวดี  อำนวย
6. เด็กชายวัชรชัย  วรโพด
7. เด็กหญิงสุธารัตน์  เกตศิริ
8. เด็กหญิงสุพัชญา  บัวพันธ์
9. เด็กชายเมธาพร  ดาศรี
10. เด็กชายเอกณรงค์  หลักบุญ
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
2. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
3. นายประหยัด  กองแก้ว
 
892 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกฤษณะ  วงค์ทวีรักษ์
2. เด็กชายจรัสรวี  จันทร์ขาว
3. เด็กชายนราวิชญ์  บริบาล
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
2. นายบัณฑิต   สุตะพันธ์
 
893 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงละออรัตน์  หงษ์อินทร์
 
1. นางวราภรณ์   ดาวเรือง
2. นางสาวอารีรักษ์   โพธิวัฒน์
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงปาลิตา  พรมศร
 
1. นางสุวรรณ  กองแก้ว
 
895 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกฤษณีย์  ทองสุทธิ์
 
1. นางวราภรณ์   ดาวเรือง
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสิรินภา  การะเกษ
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 41 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชนิษฐา  พรมโสภา
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
898 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  โพธิวัฒน์
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
899 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอนุสรา  นามแสง
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
900 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์วัฒน์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ทำทอง
3. เด็กหญิงปุณยาพร  โทนะพันธ์
 
1. นางพิไลลักษณ์  พละศักดิ์
2. นางรัตนา  พรรณโรจน์
 
901 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันแก้ว
 
1. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
902 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายภูรินัฐ  สุดธรรม
2. เด็กหญิงสุพิตรา  ไชยโคตร
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
2. นางวรันทร  ใจนวล
 
903 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสิรินภา  การะเกษ
 
1. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
 
904 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐจิราภา  เถระพันธ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  นามแสง
 
1. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
2. นางสาววรัชยา  นิลไทย
 
905 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐภคพล  จิตมั่น
2. เด็กชายพันธวัช  กองสดี
3. เด็กชายรุ่งภพ  จำเริญ
 
1. นายเอกวิทย์  นารีย์
2. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
906 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ขันแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  แก้วภักดี
 
907 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงบุญยานุช  นะราวัง
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
908 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอติญาพร  เงาเพชร
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
909 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำภาปัด
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตุ้มทอง
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
2. นางวรันทร  ใจนวล
 
910 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรรณพนัช  โพธิวัฒน์
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
911 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สีงาม
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
912 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤชภานุช  สองสี
2. เด็กชายธัชพล  กาหลง
3. เด็กชายสุทัธวัฒน์  ธรรมโคตร
 
1. นางรัตนา  พรรณโรจน์
2. นางพิไลลักษณ์  พละศักดิ์
 
913 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงพรรวินท์  ศรีใสย์
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หาญหงษ์
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
2. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
914 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธุวานันท์  ศรีไสย์
2. เด็กชายพงศกร  พิมโบราณ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ฉลาดแย้ม
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
2. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
915 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.75 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนเสริม
2. เด็กหญิงกัญจน์ชญา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงทักศอรวดี  โพธิ์พุ่ม
4. เด็กหญิงรัชวิภาภรณ์  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงลลนา  ชาติผา
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
2. นางวรันทร  ใจนวล
 
916 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ขันแก้ว
 
1. นางสุลัดดา  ดาวเรือง
 
917 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัยวุฒิ  วรลี
2. เด็กชายเกียรติขจร  โพธิวัฒน์
 
1. นางจิราภรณ์  เถาว์โท
 
918 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนพงษ์  ศรีลาชัย
 
1. นางวรันทร  ใจนวล
 
919 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.1 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสิรินภา  การะเกษ
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
920 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายเกียรติขจร  โพธิวัฒน์
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
921 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.25 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายฑีนธรณ์  เนรมิต
 
1. นางสุลัดดา  ดาวเรือง
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.8 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายชัยวุฒิ  วรลี
 
1. นางเสน่หา  หารไชย
 
923 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกวินตา  พิมโบราณ
 
1. นางสุลัดดา  ดาวเรือง
 
924 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุพิตรา  ไชยโคตร
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
925 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปภิชญา  ศรีไสย์
2. เด็กชายภูริณัฐ  สุดธรรม
3. เด็กหญิงเกวลิน  แสงสุด
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
2. นางสาวพัชราวดี  นามเจริญ
 
926 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายมฆวัน  อ่อนศรี
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
927 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงพรธิดี  ทองตัน
 
1. นางทองปอน  ภูมิกาล
 
928 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงพิมพ์ธนา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
929 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงปวีณา  โนนทอง
 
1. นางทองปอน  ภูมิกาล
 
930 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายปฏิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายสุรพล  แพงศรี
 
931 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงณัตชากีรติป์  แก้ววิลัย
2. เด็กหญิงสุภาพร  อินทะเสน
 
1. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
2. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
932 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายปฏิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายสุรพล  แพงศรี
 
933 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงชญานินท์  จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงมาริษา  สาสังข์
 
1. นางทองปอน  ภูมิกาล
2. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
934 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายปฏิมากรณ์  ผุยอุทา
 
1. นายสุรพล  แพงศรี
 
935 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 40 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายปัณณธร  ทองกลม
2. เด็กชายพีรภัทร  อินทะเสน
3. เด็กชายมงคล  พวงราช
 
1. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
2. นางทองปอน  ภูมิกาล
 
936 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  บุญเฮ้า
2. เด็กหญิงพรธิดี  ทองตัน
 
1. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
2. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
 
937 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงรัชนนท์  พวงสุวรรณ
 
1. นายสุรพล  แพงศรี
 
938 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายชัยชนะ  สีหะวงษ์
2. เด็กชายปุณณวิช  จิณะกับ
3. เด็กชายยศพล  ประสาร
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
2. นายอุดม  ทองกลม
 
939 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงปวีณา  โนนทอง
2. เด็กหญิงพรทิพย์  แดนไธสง
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  คำแก้ว
 
1. นางทองปอน  ภูมิกาล
2. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
 
940 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงมาริษา  สาสังข์
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
941 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วาสิงหน
 
1. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
2. นายอุดม  ทองกลม
 
942 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายณัฐพล  บอนงาม
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
2. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
 
943 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายกมลากร  เลาะบุญ
2. เด็กชายกิตติพงศ์  เดชศรี
3. เด็กชายชัยชนะ  สีหะวงษ์
4. เด็กชายภัทรนนท์  สุริยา
5. เด็กชายยศพล  ประสาร
 
1. นายสุรพล  แพงศรี
2. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
944 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายธนศักดิ์  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พลยุทธ
3. เด็กหญิงสุรารัตน์  หอมมาลา
 
1. นางสาวอุษาสวรรค์  ขันโสดา
2. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
945 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายชินดนัย  แก้วคำ
2. เด็กชายนรพล  สีสลับ
3. เด็กชายพัชรพล  โรจน์ไธสง
 
1. นายอุดม  ลาลี
2. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
946 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายปัณณธร  บัวทอง
 
1. นางเพชรา  ชมภูวงศ์
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กหญิงอัญมณี   พิเคราะห์
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
 
948 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายตะวัน  ทุมณี
2. เด็กหญิงพอเพียง  โชติประสิทธิ์สกุล
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
2. นางสาวอุษาสวรรค์  ขันโสดา
 
949 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายสุธีรภัทร  โพธิ์ศรี
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
 
950 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กหญิงศศิประภา  ไกลรักษ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ชะตารุ่ง
 
1. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางสาววิภาวรรณ  คณานิตย์
 
951 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายธีรภัทร  ดงกระโทก
2. เด็กชายนพรัตน์  ดอนกลาง
3. เด็กชายสมพงษ์  รื่นนุสาร
 
1. นางเพชรา  ชมภูวงศ์
2. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
 
952 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงจิราพร  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงเนตรนภา  หงสา
 
1. นางอทิตยา  ดาวเรือง
2. นางนฤมล  สุตะพันธ์
 
953 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เชยจิตร
2. เด็กหญิงแพรวา  บุญมา
 
1. นางรัตนา  ธรรมบุตร
2. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
 
954 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงจิราพร  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงณัฏฐา  โพธิวัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์สุข
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ประจวบสุข
5. เด็กชายธนกร  ศรีอำนาจ
6. เด็กหญิงธนิษฐา  เชยจิตร
7. เด็กหญิงธรรสินี  ฉันท์พิสิฐสกุล
8. เด็กชายนนธวัช  อรรคบุตร
9. เด็กหญิงนภาลัย  ทองนัด
10. เด็กหญิงปาลิตา  พรมโสภา
11. เด็กหญิงปิยากร  บริบาล
12. เด็กหญิงพรรณิภา  นันทะเสน
13. เด็กหญิงพิจิตรา  บุญทศ
14. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีอำนาจ
15. เด็กหญิงภัทรศยา  สุริวงษ์
16. เด็กหญิงรจนา  ธัญญากนก
17. เด็กหญิงรัตติการ  บุญอยู่
18. เด็กหญิงรัตนมณี  แสงใสย์
19. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กัณทนเวทย์
20. เด็กหญิงศิริปภา  ฉิ่งสูงเนิน
21. เด็กชายสัณห์พิชญ์  สาลี
22. เด็กชายสิรภพ  ศรีธเนศ
23. เด็กหญิงสิริพรรณิกา  สุตะพันธ์
24. เด็กหญิงสุธิดา  คลาดโรค
25. เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนะวัน
26. เด็กชายอนาวิล  ทองสุทธิ์
27. เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ใหญ่
28. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุสาสน์
29. เด็กหญิงแพรวา  บุญมา
30. เด็กชายโชคชัย  แสงใส
 
1. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
2. นางรัตนา  ธรรมบุตร
3. นายโรม  ดีทั่ว
4. นางสาววิมลรัตน์  อุ่นใจ
5. นางสาคร  กองแก้ว
6. นางอทิตยา  ดาวเรือง
7. นางนฤมล  สุตะพันธ์
8. นางศศิวงศ์  อันทอง
 
955 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายกิตติภพ  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงจริญญาพร  หงส์อินทร์
3. เด็กหญิงธันรดา  ปราบวงษา
4. เด็กชายธีระพงษ์  เหมือนตา
5. เด็กชายปัญณวิชญ์  สุตะพันธ์
6. เด็กชายพิสิษฐ์  สิมมา
7. เด็กชายภูริทัต  อินคำแหง
8. เด็กชายวีรภัทร  เสากลาง
9. เด็กชายวีระวัตร  ธรรมวัฒน์
10. เด็กหญิงแพรวา  บุญมา
 
1. นายโรม  ดีทั่ว
2. นางอทิตยา  ดาวเรือง
3. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
 
956 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 31 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทองสุข
 
1. นางนฤมล  สุตะพันธ์
 
957 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายกิตติภพ  อ่อนหวาน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วอุดม
3. เด็กชายชัยวิชิต  อ่อนหวาน
4. เด็กชายณัฐชัย  วันโน
5. เด็กชายณัฐชัย  วัณโน
6. เด็กชายทรัพย์ทวี  ฉันท์พิสิฐสกุล
7. เด็กชายธนากร  พิมพิชัย
8. เด็กชายธันยธรณ์  ธรรมวัตร
9. เด็กชายธีระพงษ์  เหมือนตา
10. เด็กชายนพพร  เพ็งศิริ
11. เด็กชายนันทวัฒน์  ปิยะวงษ์
12. เด็กชายปิยะณัฐ  โสระจันทร์
13. เด็กชายพงศกร  จำปา
14. เด็กชายภาคิน  สุตะพันธ์
15. เด็กชายภูริทัต  อินคำแหง
16. เด็กชายวัระวัตร  ธรรมวัตร
17. เด็กหญิงวิภาพร  ล้านทอง
18. เด็กหญิงศศิวิมล  ฉ่ำเจริญ
19. เด็กชายศิริโชค  ช่วงโชติ
20. เด็กชายสุชาติ  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาคร  กองแก้ว
2. นางดารา  บัวส่อง
3. นางสาววิมลรัตน์  อุ่นใจ
4. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
5. นางนฤมล  สุตะพันธ์
6. นางอทิตยา  ดาวเรือง
 
958 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายสิรภพ  ศรีธเนศ
2. เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ใหญ่
 
1. นายโรม  ดีทั่ว
 
959 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงกัลยา  เสาร์ศิริ
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  โสพันธ์
 
1. นางนฤมล  สุตะพันธ์
2. นางอทิตยา  ดาวเรือง
 
960 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงเกวลี  ชมภู
 
1. นางฐานิกา  พรหมทา
 
961 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธนภัทร  ม่วงอ่อน
2. เด็กชายพัสกร  คำเมืองมูล
3. เด็กชายพิรัชชัย  ดวงชัย
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
2. นางอรนุช  นนท์ตา
 
962 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายวรรณธสิน  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงอรณัฐ  ศรีสาวรรณ
 
1. นางอรทัย  ทองทรัพย์ทวี
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
963 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลกิจ
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
964 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธนพนต์  จำปาแก้ว
2. เด็กชายภูวดล  งามศิริ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นายอัครพล  เหลืองอรุณ
 
965 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงอวิรดา  หลักบุญ
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
2. นางสาวกุญช์ชญา  พรหมคุณ
 
966 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกวีกร  นครไชย
2. เด็กชายธนัญชัย  คำเกษ
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สุขสอน
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
2. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
967 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  วารินทร์
2. เด็กชายภาณุเมศ  งามเจริญ
 
1. นางอรทัย  ทองทรัพย์ทวี
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
968 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงอรณัฐ  ศรีสาวรรณ
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
969 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวดแก้ว
2. เด็กชายธีระพัฒน์  งามศิริ
 
1. นางอรทัย  ทองทรัพย์ทวี
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
970 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จินาวัลย์
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
971 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อรนนท์
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  ชื่นเกษม
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
2. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
972 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสนสุด
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
973 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุวรรณคำ
2. เด็กชายธีระยุทธ   กันทะพันธ์
 
1. นายอัครพล  เหลืองอรุณ
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
974 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  อินเหลา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
975 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ทุมพัฒน์
2. เด็กหญิงธิดา  ทุมพัฒน์
3. เด็กหญิงสุนทรีย์  ศรีทองนวล
 
1. นางยุพา  พรหมทา
2. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
 
976 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายพินิตย์พล  จันทร
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
 
977 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วง 1. นางสาวนิภาธร  บุญวงษ์
 
1. นางสาวกิตติยา  คำปลิว
 
978 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายต้นกล้า  หลักบุญ
2. เด็กชายธีระนิตย์  บุญโย
3. เด็กชายเกษม  จิตจง
 
1. นายชูชาติ   พรหมอุ่น
2. นายสมยศ  สมนึก
 
979 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปานประเสริฐ
 
1. นางสาวเหรียญ  สะมะลี
 
980 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุุ้ยกลาง
 
1. นางสาวกิตติยา  คำปลิว
 
981 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงนุชเบญญา  พรมภักดี
 
1. นางวิราพร  วงศ์จอม
 
982 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วง 1. นางสาวนิภาธร  บุญวงษ์
 
1. นางสาวกิตติยา  คำปลิว
 
983 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  หลักบุญ
 
1. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
 
984 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุุ้ยกลาง
 
1. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
 
985 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 24 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีทองนวล
 
1. นางสาวกิตติยา  คำปลิว
 
986 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธีระพงษ์  คุมพล
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองภาพ
 
1. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
2. นางสาวอุทุมพร  ฉิมมาลี
 
987 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุุ้ยกลาง
 
1. นางนุชิตรา  กาฬภักดี
 
988 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายพินิตย์พล  จันทร
 
1. นางจินตนา  สมนึก
 
989 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีทองนวล
2. เด็กหญิงสุชาวลี  จึงวิเศษพงษ์
3. เด็กหญิงเยาวภา  เคนคำ
 
1. นางยุพา  พรหมทา
2. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
 
990 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงนิภาธร  บุญวงษ์
 
1. นายอุทัย  ทุมพัฒน์
 
991 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.4 ทอง 26 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายพินิตย์พล  จันทร
 
1. นางจินตนา  สมนึก
 
992 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายจีรวัฒน์   กัณฑะพันธ์
2. เด็กชายชนะพล  ทองทัพ
3. เด็กชายเจตนิพัทธิ์  อักษร
 
1. นายชูชาติ  พรหมอุ่น
2. นางมยุรี  บุญเย็น
 
993 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายจักรภัทร  มาอ่อน
2. เด็กหญิงสุธิตา  คุมพล
 
1. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
2. นางสาวอุทมพร  ฉิมมาลี
 
994 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงสุนทรีย์  ศรีทองนวล
 
1. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
 
995 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงลัดดา  ไกรเพชร
 
1. นายอุทัย  ทุมพัฒน์
 
996 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงธิดา  ทุมพัฒน์
 
1. นายอุทัย  ทุมพัฒน์
 
997 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายขวัญชัย  เครื่องทอง
2. เด็กชายณภัทร  ยืนยงค์
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางสาวพิทยาภรณ์  แก้วใส
 
998 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายณัฐภัทร  วรรณ์มา
2. เด็กหญิงนุชวรา  จอมเกาะ
3. เด็กชายสุวโรจน์  ทุมพัฒน์
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นางสาวพิทยาภรณ์  แก้วใส
 
999 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงนิชา  กาญจนกำยาน
 
1. นายสมยศ  สมนึก
 
1000 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายสิทธิโชค  จันทร
2. เด็กหญิงเยาวภา  เคนคำ
 
1. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
2. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
 
1001 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 29 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงนุชวรา  จอมเกาะ
 
1. นางจินตนา  สมนึก
 
1002 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมทา
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
1003 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กชายพิพัฒน์พล  บุตรศรี
2. เด็กชายยศธร  พรหมทา
 
1. นางสาวศิริญากร  ศรีนนท์
2. นางสาวลัดดา  พรหมทา
 
1004 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงเตือนใจ  สีวะสา
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
1005 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ทบเทิบ
2. เด็กหญิงชวิศา  ราษี
3. เด็กชายยุพาพร  เพ็งจันทร์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  นนทศิลา
2. นางสาวจิตติมา  วงศ์จอม
 
1006 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.1 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงเมธาวี  นนท์ศิลา
 
1. นางสาวญดากานต์  โสประดับ
 
1007 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.16 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงเมธาวี  นนท์ศิลา
 
1. นางสาวลัดดา  พรหมทา
 
1008 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงนิตยา  มาศรี
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญปัญญา
3. เด็กหญิงเมธาวี  นนท์ศิลา
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวศิริญากร  ศรีนนท์
 
1009 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเย็น
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
1010 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงเมธาวี  นนท์ศิลา
 
1. นายลัดดา  พรหมทา
 
1011 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กชายจารุกิตติ์  จินาวัลย์
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
1012 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กชายธนาธรณ์  พงษ์ทอง
2. เด็กชายธรรศ  พรหมรักษ์
3. เด็กชายรฐนนท์  บุญปัญญา
 
1. นางบุษรินทร์  พรหมคุณ
2. นางสาวจิตติมา  วงศ์จอม
 
1013 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.66 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กหญิงอนัญญา  พรหมชาติ
 
1. นางระดาวรรณ  วิเศษ
 
1014 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กหญิงชโวทัย  ผิวจันทร์
2. เด็กชายโชติพงษ์  เลิศจริยา
 
1. นางยุพรัตน์  พรหมทา
2. นางระดาวรรณ  วิเศษ
 
1015 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กหญิงกฤติยา  ชนะงาม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  แพงยา
3. เด็กชายปัญณวิทญ์  สุทธปัญญา
 
1. นางระดาวรรณ  วิเศษ
2. นางยุพรัตน์  พรหมทา
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กหญิงอนัญญา  พรหมชาติ
 
1. นายจำรูญ  พรหมทา
 
1017 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แพงยา
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ศรีสมุทร
3. เด็กชายศุภกฤติ  ชาญทองดี
 
1. นางยุพรัตน์  พรหมทา
2. นางระดาวรรณว  วิเศษ
 
1018 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กหญิงวาญาดา  พรหมอุ่น
2. เด็กชายศักดิ์พล  ประสิทธิ์
3. เด็กชายสิริโรจน์  พลสวัสดิ์
 
1. นางระดาวรรณ  วิเศษ
2. นางสาวธิดารัตน์  อินทวงค์
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กหญิงอนัญญา  พรหมชาติ
 
1. นายจำรูญ  พรหมทา
 
1020 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กหญิงธนธร  สุทธปัญญา
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางยุพรัตน์  พรหมทา
2. นางระดาวรรณ  วิเศษ
 
1021 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำนึง
2. เด็กหญิงอริศรา  ลือขจร
 
1. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
2. นางสาวสุภัทรา  ศรียา
 
1022 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงศศิชา  พรหมทา
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
1023 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  นนท์ศิลา
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
1024 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  อามาตย์
2. เด็กชายณัฐธวัช  ชื่นสด
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
2. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
1025 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ภูมินา
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
1026 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุญเย็น
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
1027 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงธภัชชา  สาขะยัง
2. เด็กชายเป็นไท  ไชยบำรุง
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
2. นางจินตนา  พรหมทา
 
1028 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงฉัตรบริรักษ์  ยังสถาน
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ผลชุมแสง
3. เด็กหญิงศุลีพร  ภาคูณ
 
1. นางจิรัชยา  บุญกันหา
2. นางสาวสุภัทรา  ศรียา
 
1029 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงพัชรียา  คำชะนาม
 
1. นางจิรัชยา  บุญกันหา
 
1030 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายสุรชัย  เสน่หา
 
1. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
 
1031 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  มงคล
2. เด็กชายพงศกร  ราชภักดี
3. เด็กชายเจษฎา  คำหอม
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
2. นางนิภาภรณ์  อาจหาญ
 
1032 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พรหมศรี
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
1033 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ลือขจร
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ห้วยจันทร์
 
1. นางจินตนา  พรหมทา
2. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
1034 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงภัทรลาภา  บุญเย็น
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
1035 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายนพชัย  คำลา
2. เด็กชายพัชรดนย์  ทัดเทียม
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
1036 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงพัชรียา  คำชะนาม
 
1. นางจิรัชยา  บุญกันหา
 
1037 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุญเย็น
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
1038 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงตรีวิทย์  วงษ์ใหญ่
2. เด็กชายนวพล  โพนพันธ์
3. เด็กหญิงมุฑิตา  คำดี
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
2. นางนิภาภรณ์  มีบุญ
 
1039 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงพนัชกร  ปุลา
2. เด็กหญิงพัชริยา  คำชะนาม
3. เด็กหญิงวิมลรัตน์  บุญยิ่ง
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
1040 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  โพนพันธ์
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
1041 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายขวัญพล  สังขวิจิตร
2. เด็กชายสรวิชญ์  รัตนสาร
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
1042 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.4 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญปัญญา
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
1043 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายวิษณุ  คำดี
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ภิญโญ
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
2. นางสาววิมัลณัฐ  มุทุกันต์
 
1044 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงพัชรา  เอี่ยมสีทอง
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
1045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กชายคชาธาร  ศรีจำปา
2. เด็กชายธนพนธ์  พรหมคุณ
3. เด็กชายธนพัฒน์  บูรณิจฉ์ฐานพัฒน์
 
1. นายอภิชาติ  นามวงษ์
2. นายธนนชัย  จันล่องคำ
 
1046 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กชายธนพนธ์  พรหมคุณ
2. เด็กชายธนพัฒน์  บูรณิจฉ์ฐานพัฒน์
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เกิดเขียว
 
1. นางกันตพร  คำหอม
2. นางวริศรา  นันตะกุล
 
1047 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุโขพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์คำ
4. เด็กชายพงศ์พระยา  อินลาโต
5. เด็กหญิงรินลดา  แดงวิมล
6. เด็กชายวรวีร์  มีฤทธิ์
7. เด็กชายวิทวัส  คงมี
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีพูล
9. เด็กหญิงสุพีรยา  คำเกษ
10. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทะกิจ
 
1. นายอภิชาติ  นามวงษ์
2. นางศิริวิมล  นามวงษ์
3. นางสาวนิตยา  พรหมทา
 
1048 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 31 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สาระวิถี
2. เด็กหญิงณัชชา  จิตพงษ์
3. เด็กหญิงธนาพร  เติมไธส่ง
4. เด็กหญิงธัญพัชชา  บัวหุ่ง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชมพู
 
1. นางวริศรา  นันตะกุล
2. นางกันตพร  คำหอม
 
1049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กหญิงภูริชญา  แขมคำ
2. เด็กหญิงอรวรรณยา  ศรีชาเยช
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุโขพันธ์
 
1. นางพัชนี  บุญลี
2. นางวริศรา  นันตะกุล
 
1050 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83.61 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจิรทีปต์  สมบูรณ์เพ็ง
 
1. นายสราวุฒิ  งามเลิศ
 
1051 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 1. เด็กชายจิรายุ  สิงขรณ์
 
1. นางธนิดา  มณีล้ำ
 
1052 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  แซ่อึ้ง
 
1. นายสราวุฒิ  งามเลิศ
 
1053 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจิรทีปต์  สมบูรณ์เพ็ง
 
1. นายสราวุฒิ  งามเลิศ
 
1054 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายยุทธการณ์  ระวังชนม์
2. เด็กหญิงศิรินพร  เสาศิริ
3. เด็กหญิงเอมฤดี  ศรไชยญาติ
 
1. นายสำราญ  เลิศรัตนาวดี
2. นางทองใส  เลิศรัตนาวดี
 
1055 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอุ้มรัก  ศิลวงค์
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
1056 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทุมศรีมา
2. เด็กหญิงชนาภา  นาห่อม
3. นายณัฐพล  จำปาป่า
 
1. นายไพโรจน์  กมล
2. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
1057 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นายจิรายุส  การะเกษ
2. นางสาวพิยดา  บุญราช
3. นางสาวมรกต  ทรดี
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
2. นางสาวสุชิรา  โพธิวัฒน์
 
1058 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นางสาวอุมาพร  มีแสง
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
1059 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กระสังข์
 
1. นางโสภิดา  วงศ์จอม
 
1060 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นรดี
 
1. นางโสภิดา  วงศ์จอม
 
1061 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายกุลโรจน์  แก้วจันทร์
2. เด็กชายชนะศักดิ์  กระสังข์
 
1. นางเบญญาณัฎฐ์  มูลประดับอรรจ
2. นางหญิงวดี  ลาภูตะมะ
 
1062 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายรัตนภูมิ    เรืองประโคน
2. เด็กหญิงสุวราภรณ์   เสนาพล
 
1. นายธนบดี  ถาวร
2. นางสาววัชราภรณ์   แก้วหาญ
 
1063 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายชวพล    มังษะชาติ
2. เด็กชายชัยวัฒน์   นาคนวล
 
1. นายธีระนันต์  อัครชาติ
2. นางสาวจันทร์  นาคนวล
 
1064 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา   ศิลาชัย
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
 
1065 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงพรชิตา   สีตะวัน
2. เด็กหญิงสุวราภรณ์   เสนาพล
 
1. นายธีระนันต์  อัครชาติ
2. นางสาวจันทร์  นาคนวล
 
1066 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เงินโพธิ์
2. เด็กชายเกล็ดสนัย  สุภาวหา
 
1. นางหญิงวดี  ลาภูตะมะ
2. นางเบญญาณัฎฐ์  มูลประดับอรรจ
 
1067 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายวสุธันย์   ยอดแก้ว
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
 
1068 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆกัลจาย
2. เด็กหญิงอนันตญา   กระสังข์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สาลีพันธ์
 
1. นางเบญญาณัฎฐ์  มูลประดับอรรจ
2. นางสาวพิสมัย  เดชฤทธิ์
 
1069 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงอนันตญา  กระสังข์
 
1. นางสาวสุวิชญา  กระสังข์
 
1070 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  งามนัก
2. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สงพิมพ์
 
1. นางสุฤดี  อาจสาลี
2. นายพิศาล  ครุฑเครือ
 
1071 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กชายธนากร  สว่างสุข
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  โสภากุล
 
1. นางสุฤดี  อาจสาลี
2. นายพิศาล  ครุฑเครือ
 
1072 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กชายกันต์ดนัย  คำเสียง
2. เด็กชายคฑาเทพ  มังษะชาติ
3. เด็กชายวัชพล  สันทาลุนัย
 
1. นายพิศาล  ครุฑเครือ
2. นางสุฤดี  อาจสาลี
 
1073 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ทะวาปี
2. เด็กหญิงศรันยา  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงสุภานิจ  โพธิสัตย์
 
1. นางชลลดา  ธรรมโหร
2. นางสาวพิชชานันท์  เพ็งแจ่มตระกูล
 
1074 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายสรรค์ติภาพ  ศรีหาวงศ์
 
1. นางสาวชลธิชา  บัวบาล
 
1075 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง 21 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงชฎาธาร  วงค์อาษา
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
1076 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายจิรายุ  รัตน์วิไสย
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
1077 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 31 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ปาแสนกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  บัวบาล
 
1078 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แจ้งสว่าง
 
1. นายกนกศักดิ์  ทวีธนาวาณิชย์
 
1079 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  ผักไหม
2. เด็กชายณัฐวัตร   เปลี่ยมจันทร์
 
1. นายสุเทียน  การะเกต
2. นางสมพร  ชัยวงศ์
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายจิรายุ  รัตน์วิไสย
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
1081 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ปาแสนกุล
2. เด็กหญิงรัชณี  โคตรฤชัย
3. เด็กหญิงริต้า  เกฮาน
 
1. นางสาวสมจิตร  เฟื่องบุญ
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
 
1082 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  พิมพ์คำไหล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมเผ่าวงค์
3. เด็กหญิงชฎาธาร  วงอาษา
4. เด็กหญิงชนากานต์  ปาแสนกุล
5. เด็กชายฐปนวัฒน์  ผักไหม
6. เด็กชายณรงคศักดิ์  วิเศษชาติ
7. เด็กหญิงณัชชา  มีสิทธิ์ดี
8. เด็กชายณัฐกิตตติ์  วิเศษชาติ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสียง
10. เด็กหญิงตติยาพร  บุดดา
11. เด็กหญิงธนัญชนก  สมบัติวงค์
12. เด็กหญิงธันยพร  สมรักษ์
13. เด็กชายนฤเบศวร์  บุญภา
14. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วละมุล
15. เด็กหญิงนันทิชา  แสงอุ่น
16. เด็กชายบรรณสรณ์  วิเศษชาติ
17. เด็กหญิงบุญณิกา  ผักไหม
18. เด็กหญิงปลายฟ้า  วิเศษชาติ
19. เด็กชายพงศ์ภัค  สีตะวัน
20. เด็กหญิงพรรณานารา  นาคนวล
21. เด็กหญิงพิชญาพร  จังอินทร์
22. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แจ้งสว่าง
23. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  สุจันทา
24. เด็กชายภัทรดนัย  วิเศษชาติ
25. เด็กหญิงภาณุมาศ  วิเศษชาติ
26. เด็กหญิงมาริษา  ภูคำน้อย
27. เด็กชายยุทธนา  กระสังข์
28. เด็กหญิงรัชณี  โคตรฤชัย
29. เด็กชายรัฐศาสตร์  อินทร์แก้ว
30. เด็กหญิงริต้า  เกฮาน
31. เด็กหญิงวรัทยา  โสภา
32. เด็กชายสนธยา  เจริญผล
33. เด็กชายสรรค์ติภาพ  ศรีหาวงศ์
34. เด็กชายสันติสุข  กันหะบุตร
35. เด็กชายสิทธิพร  รัตราช
36. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วละมุล
37. เด็กหญิงอรกัญญา  หาดคำ
38. เด็กหญิงอารีพร  ลือตะนา
39. เด็กหญิงเกศกนก  กระสังข์
40. เด็กหญิงเตชิตา  สาลีพันธ์
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
3. นายบูรพา  พันธ์เพชร
4. นายอนวัชร  ผาธรรม
5. นางสาวผุสรารัตน์  ชัยภา
6. นางสมพร  ชัยวงศ์
7. นางสาวปัทมวรรณ  บัญชาเมฆ
8. นายจักรพล  สมบัติวงษ์
 
1083 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 40 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายกิตติพศ  โนนยาง
2. เด็กชายณชพล  มังษะชาติ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  มนตรี
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
2. นายสุเทียน  การะเกต
 
1084 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงฐานิดา  พิศเพ่ง
2. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  เลิศมงคลเวหา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ลุนจักร์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บัววงศ์
2. นางสาวพนิดา  ดวงเดือน
 
1085 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายบรรณสรณ์  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  สุจันทา
3. เด็กหญิงวรัทยา  โสภา
 
1. นางสาวพนิดา  ดวงเดือน
2. นางสาวเบญจมาศ  บัววงศ์
 
1086 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  เลิศมงคลเวหา
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
1087 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงมาริษา  ภูคำน้อย
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  นรดี
 
1. นายสุเทียน  การะเกต
2. นายธนนวัฒน์  สิริเตชะวิรากูล
 
1088 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ภูเงิน
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
 
1089 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงกันติศา  เจนถูกใจ
 
1. นางสาวศิริพร  หาดคำ
 
1090 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงชฎาพร  คำผง
2. เด็กหญิงพรหมพรมณี  คูณศรี
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นายสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
1091 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงษ์ภักดี
2. เด็กชายมีนา  มิ่งมาลี
 
1. นางสาวศิริพร  หาดคำ
2. นางอำไพ  วงค์จันทร์
 
1092 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม