สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่และสถานที่กำหนด
ระหว่าง วันที่ 6 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 1. เด็กชายคณิศร  สมหมาย
2. เด็กชายธนากร  ทาจิตร์
3. เด็กชายนิทัศน์  มะโนรัตน์
4. เด็กชายปวริศ  รักษาชนม์
5. เด็กชายพงษธร  ทะนาชัย
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ  สิงห์ทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  โนนสาย
2. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ศรีจักร
 
1. นางสาวฝนฤดี  เกษศิริ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 1. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีวิเชียร
2. เด็กชายเอกพล  ทองแรง
 
1. นายเทิดชัย  มิ่งสายทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 1. เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์  ใจดี
 
1. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 1. เด็กหญิงสิริโฉม  เย็นใจ
 
1. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 1. เด็กหญิงสุธาริณี  คุณสิงห์
 
1. นางสาวพัชรี  ใจดี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรศรี
 
1. นางยุพิน  คำดำ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกษิดิศ  อาจวิชิต
2. เด็กชายอนุพนธ์  มะเดื่อ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นายอัครพล  เหลืองอรุณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคหนู
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุดชอบ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุโขพันธ์
3. เด็กชายคชาธาร  ศรีจำปา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพันธ์
5. เด็กชายวรวีร์  มีฤทธิ์
6. เด็กชายวรเมธ  บุญผุย
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีพูล
8. เด็กหญิงสุพีรยา  คำเกษ
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองปัญญา
10. เด็กชายเตวิช  มีสมาน
 
1. นางปิยธิดา  แสนยนต์ตระกูล
2. นางพัชนี  บุญลี
3. นางวริศรา  นันตะกุล
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  จัตุรัส
2. เด็กหญิงสิริมล  ประเทืองไทย
3. เด็กหญิงสุวิมล  ถาวร
 
1. นางทองมี  มะลิย์
2. นางสาวสงัด  หล้าศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทิดา  ไชยฉลาด
 
1. นายทองอินทร์  ศรีเลิศ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายกฤษณกัณฑ์  สมสุข
 
1. นายสุภชัย  ผสมสา
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงรุจิรา  บัวจันทร์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
15 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายจิรทีปต์  นาคนวล
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  กรีรัมย์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วหาญ
2. นายธนบดี  ถาวร
 
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายจิรทีปต์  นาคนวล
2. เด็กชายตรัยคุณ  ทองคำ
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  กรีรัมย์
 
1. นายธีระนันต์  อัครชาติ
2. นางสาววัชราภรณ์  แก้วหาญ
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายศักรินทร์  การเกษ
2. เด็กชายอภิวิชญ์  จันทพล
3. เด็กชายอัศวิน  วงค์ก่อ
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
2. นายธีระนันต์  อัครชาติ
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายศักรินทร์  การเกษ
2. เด็กชายอภิวิชญ์   จันทพล
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
2. นายธีระนันต์  อัครชาติ
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงวาสนา  อินทะรักษ์
 
1. นางนวนันท์  รอดคืน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กหญิงฟ้าใส  ไชยา
2. เด็กหญิงศุภาพร  จันดาศรี
 
1. นายโรสยานนท์  จันทร์หอม
2. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กหญิงจิรา  วรรณพัตน์
2. เด็กหญิงฐานิต  ค้ำคูณ
 
1. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
2. นางผกามาศ  โกฎแสน
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญมั่น
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  นิยม
3. เด็กหญิงบุญญานุช  รองสุพรรณ
 
1. นายณรงค์เกียรติศักดิ์  พลศักดิ์
2. นายยุทธนา  มะโน
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เชยจิตร
 
1. นางรัตนา  ธรรมบุตร
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายอติคุณ  ศรีธเนศ
 
1. นางนฤมล  สุตะพันธ์
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายชัยวิชิต  อ่อนหวาน
2. เด็กชายปัญณวิชญ์  สุตะพันธ์
3. เด็กชายภูริทัต  อินคำแหง
 
1. นางดารา  บัวส่อง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงจุฬามณี  มีชัย
2. เด็กหญิงณัฐพร  เจริญ
3. เด็กหญิงอภิชญา  กิ่งป้อง
 
1. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายกวิน  สอนกุพันธ์
2. เด็กชายนราวิทย์  คำหอม
3. เด็กชายพรชัย  ดีครัน
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นางฉันทนา  สมภาค
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงวาสนา  วรษา
 
1. นางอารีย์  ไชยสาร
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายณัฐริกา  ดวทอง
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  โมลา
3. เด็กหญิงอพิชญา  ดวงน้อย
 
1. นายอมรศักดิ์  ประเสริฐศรี
2. นางมนัญญา  สุขเขตต์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ไชยสาร
2. เด็กหญิงพิริญา  เรืองรักษ์
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
2. นางสาวธิดารัตน์  ลาธุลี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุตมงค์
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวกินรีย์  ประสิทธิ์
 
33 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กชายพรต  พิจารณ์
2. เด็กชายสุริยันต์  แก่นใส
3. เด็กชายอัครวัฒน์  ตาสอน
 
1. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
2. นางสาวเพียร  สุภาพ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงนิชานันท์  อ่วมคำ
 
1. นางนัฐกานต์  สมหมาย
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรวิเศษ
 
1. นางนัฐกานต์  สมหมาย
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมพิลา
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายพีรพัฒน์   บำรุงแคว้น
 
1. นายกฤษฎางค์  พันหอม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ทาเขียว
 
1. นางสาวระเบียบ  สอนบุญทอง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ตุลิที
 
1. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ตุลิที
 
1. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นนทะวงษ์
2. เด็กหญิงพรลภัส  วันทอง
3. เด็กหญิงภิญญดา  รัตนะวัน
 
1. นายวิทยา  นครพันธ์
2. นายสุภาพ  อำนวย
 
42 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงณัฐชา  พิลา
2. เด็กหญิงอรพิมล  สีหาอาจ
3. เด็กหญิงอริสา  รัตนะวัน
 
1. นายวิทยา  นครพันธ์
2. นายวิชิต  อักษรพิมพ์
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายจตุรวิชญ์  ศรีนาม
2. เด็กหญิงจันทิมา  มูลคำสี
 
1. นางสาวธนิษฐา  แจ่มศรี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงจิดาภา  นนทะวงษ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปู่พะบุญ
3. เด็กหญิงพิรารักษ์  รัตนะวัน
4. เด็กหญิงภิญญดา  รัตนะวัน
5. เด็กหญิงสุธีกานต์  ปะนามะสา
 
1. นายวิชิต  อักษรพิมพ์
2. นายวิทยา  นครพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายบุญญานนท์  รัตนวัน
 
1. นายวิชิต  อักษรพิมพ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายกิตติภพ  วันดี
2. เด็กชายชยานันท์  ธรรมนิยม
3. เด็กชายปิยวัฒน์  จำปาพันธ์
4. เด็กชายรังสิมันต์  เพ็งแจ่ม
5. เด็กหญิงอุษามณี  เพ็งแจ่ม
 
1. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
2. นางสาวติยนา  รินจันทร์
 
47 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจังเอิน 1. เด็กชายพิรวัส  ถาวร
2. เด็กชายศุภกร  หลายยอด
3. เด็กชายสมพร  บัวเชย
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
2. นางสาวอรพรรณ  พรมพิลา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กชายกันต์ดนัย  คำเสียง
 
1. นางสุฤดี  อาจสาลี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กหญิงเมธปรียา  มังกรเลิศศิริ
 
1. นางสุฤดี  อาจสาลี
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สมเขาใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  มุงคุณ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วมณี
4. เด็กหญิงปาลิตา  นาหลง
5. เด็กชายราชาวดี  หฤทัย
6. เด็กหญิงอุทัย  บรรเทิงใจ
 
1. นายประจักร  พันธ์งาม
2. นางสาวสุพัตรา  ผาแก้ว
3. นางสาวสุชาวดี  จันทร
 
51 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรอง
3. เด็กหญิงวิชชุตา  สุมาฤทธิ์
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
2. นายประจักร  พันธ์งาม
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กชายทักษ์ธรรม  คำโสภา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วมณี
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
2. นายรังสฤษดิ์  บุญปัญญา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงฐิติภา  วรรณวงษ์
 
1. นางวนัสสุดา  เจตนา
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงมลฤดี  บุตรดี
2. เด็กชายสุพศิน  วิรุณพันธ์
 
1. นางวนัสสุดา  เจตนา
2. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทุมศรีมา
2. เด็กชายวรพล  โพธิ์ทอง
 
1. นายวิชัย  บัวทอง
2. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กชายจันทนนท์  ประสมสิน
 
1. นางไอลัดดา  มูลลิสาร
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ไชยชาญ
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
58 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วิรุณพันธ์
 
1. นางสมจิตร  นวลใส
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายภานุวิชน์  พรรษา
2. เด็กชายรักษ์ศิลป์  พรรษา
 
1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
2. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเชือก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  มาลี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  เครือแสง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สังวัง
 
1. นางวิไล  ศรีแก้ว
 
61 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายอิทธิชัย  รบกล้า
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปัญญา
 
62 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สุทธสนธิ์
2. เด็กหญิงวณิชย์ชยา  ยินดี
3. เด็กหญิงสุขาวดี  เลากลาง
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปัญญา
2. นางอุบลวรรณ  แก้วคำ
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 1. เด็กหญิงสิริขวัญ  สู่สุข
 
1. นางสาวสุนันทา  นาห่อม
 
64 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 1. เด็กหญิงชัญญา  สาสังข์
 
1. นางสาวสุนันทา  นาห่อม
 
65 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายธีรภัทร  โคตรสีเมือง
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 1. เด็กหญิงจริยาพร  คูคำ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญศรี
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย   สุวรรณคำ
 
1. นางผกามาศ  ศรีโสภา
2. นางจินตนา  ทองด้วง
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงวิไลพร  หนองหงอก
 
1. นางณัทธิดา  ประสมทอง
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายตุลยวัต  มูลกุศล
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธนาวุธ  สุขจันทร์
2. เด็กชายอัสนัย  ดีวัน
 
1. นายทศพร  ศรีละพันธ์
2. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ครองสิงห์
2. เด็กชายอัสนัย  ดีวัน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
71 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายวีรชัย  เวียงแก
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ครองสิงห์
2. เด็กชายอัสนัย  ดีวัน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธนาวุธ  สุขจันทร์
2. เด็กชายอัสนัย  ดีวัน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นายทศพร  ศรีละพันธ์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงนริศรา  ใจเย็น
 
1. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงชฎาธาร  วงค์อาษา
2. เด็กหญิงธนัญชนก  สมบัติวงศ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วละมุล
4. เด็กหญิงนิภาพร  ทรัพย์เจริญ
5. เด็กหญิงบุญณิกา  ผักไหม
6. เด็กหญิงพิชญาพร  จังอินทร์
7. เด็กหญิงภาณุมาส  วิเศษชาติ
8. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วละมุล
9. เด็กหญิงอารีพร  ลือตะนา
10. เด็กหญิงเตชิตา  สาลีพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  สมสุข
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
3. นางสาวผุสรารัตน์  ชัยภา
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายนรินธร  ผ่านพินิจ
 
1. นางนิฤมล  จันทนา
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงจิราพร  ชาดี
 
1. นางสาวเกษฎาภรณ์  เสาเวียง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายวรินธร  จันกุลธร
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายสิทธิชัย  คิดทำ
 
1. นางสาวเกษฏาภรณ์  เสาเวียง
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ถาวร
 
1. นางมนัสนันท์  อินทศรี
 
81 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กชายณัฐดนัย  สรรพวุธ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เสาสุวรรณ์
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสิทธิเมืองชัย  เมืองจันทร์
 
82 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นคำ
3. เด็กชายสุรทิน  เฟื่องบุญ
 
1. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
2. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโทะ 1. นายธรนินทร์  ใยเม้า
 
1. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
84 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  มีประยูร
2. เด็กชายพัชรพล  วงษ์ทอง
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สงค์พิมพ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บุญพรม
3. เด็กหญิงสุฑิตา  ภาลุน
4. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยพันธ์
5. เด็กหญิงหน่อย  ศรีจันทร์
 
1. นายวัฒนพงษ์  มะรีจันทร์
2. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
 
86 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงฐานิดา  บุตดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  มาต๊ะ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  สงค์พิมพ์
 
1. นายอัมพร  เกษกุล
2. นางสาวฐิติรัตน์  ดวงแสง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโทะ    
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยพันธ์
 
1. นายศุภกฤต  แก้วใสย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโทะ    
90 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงนพมาศ  บุดดี
2. เด็กหญิงสุฑิตา  ภาลุน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ภาเภา
 
1. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
2. นายอภิชัย  บุญเลิศ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายสุบิน  ศรียันต์
 
1. นายอภิชัย  บุญเลิศ
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายกลวัชร  หอมวงษ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์ภักดี
3. เด็กชายญาณวิทย์  มาตรา
4. เด็กชายวรกานต์  วงษ์ภักดี
5. เด็กชายวินทกร  วงษ์ภักดี
6. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  หงษ์อินทร์
 
1. นายสำราญ  วงค์จอม
2. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
3. นางอำไพ  วงค์จันทร์
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  คำเนตร
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  อินทะสอน
 
1. นางสาวศิริพร  หาดคำ
2. นางสาวอำไพ  ผักไหม
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ชัยวัฒน์ วรครุฑ
2. เด็กชายชายกฤษดา   ศรีรัง
3. เด็กชายทีรพล    โจ้นลี่
 
1. นางเบญจมาพร  วงค์ภักดี
2. นางสาวสุดใจ  ถาวร
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงรัชฎาพร      หาญกลาง
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์     อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงอัยยา     จันทร์ลอย
 
1. นางสาวทองใส      ยอดนิล
2. นางสาววิจิตร     พงษาปาน
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายพัชรพล    สุดตา
2. เด็กชายสุรเดช  ชื่นชม  
 
1. นางสาวทองใส      ยอดนิล
2. นางสาววิจิตร     พงษาปาน
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายทรงศักดา    เหล็กศรี
2. เด็กชายวรรธนันท์    บุญมา
 
1. นางสาวทองใส      ยอดนิล
2. นางสาววิจิตร     พงษาปาน
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายวัชรากร     แก้วพิมพ์
2. เด็กชายวินัย    ดีลุน
 
1. นางสาวทองใส      ยอดนิล
2. นางสาววิจิตร     พงษาปาน
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายกิตติกรณ์     แสงทอง
2. เด็กหญิงชญาดา      มั่นยืน
3. เด็กหญิงปาริชาติ    นาโนน
 
1. นางจิราวรรณ    เลขลบ
2. นางสาวปนัดดา      พวงอก  
 
100 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายธนภัทร  สุทนต์
2. เด็กชายฤทธิเดช  สุทธืสาร
 
1. นางดวงฤดี  ทองอาบ
2. นางสาวเบญจพร  แสนธะนู
 
101 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายจีรัฒน์   ทองหลอม
2. เด็กชายฤทธิเดช   สุทธืสาร
 
1. นางสาวเบญจพร   แสนธะนู
2. นางสาวนางดวงฤดี    ทองอาบ
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายชินภูมิ    นะเอี่ยม
 
1. นางสาวนันทนา  สุวรรณ์
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายชินภูมิ     นะเอี่ยม
2. เด็กหญิงทิพกฤตา    วินทชัย
 
1. นางสาวทองใส      ยอดนิล
2. นางสาววิจิตร     พงษาปาน
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงพัชราวดี  เกตุเอี่ยม
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
 
105 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 1. เด็กชายธนกร  คำเมือง
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ผมคำ
 
1. นางนิธิกานต์  นนทศิลา
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายคุณากร  ประกอบกิจ
2. เด็กชายธนภัทร  สิงห์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสมปรารถนา  จันทร์ทอง
 
1. นางวณิชยา  บุรุษ
2. นางสาวนิศาชล  แก่นจันทร์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายศิลปากร  พรดีมา
 
1. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสุคินทร์  นามบุดดี
 
1. นายสุทธิโรจน์  สกุลนิธิวัฒน์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายชินกฤต  สมจิตร
2. เด็กหญิงวัสยา  ชินบุตร
 
1. นายสากล  ศรีโสดาพล
2. นายกรกวิน  กุลชาติ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 1. เด็กหญิงภูษณิศา  สุรินทร์
 
1. นายสุพจน์  สิงห์ทอง
 
111 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  ศรีโพนทอง
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
 
112 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. นายนที  ดาวช่วย
 
1. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายจักรภัทร  สุทธิสนธ์
2. เด็กชายนพวิชญ์  ดาวช่วย
3. เด็กชายวนะภูมิ  ปลายชัยภูมิ
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
2. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายชุมพร  ตุ้มคำ
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
 
115 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 1. เด็กชายธนพน  บุดดาลัย
2. เด็กชายวันชนะ  พลแสน
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ผาริโน
2. นางสาวยอดขวัญ  สุทาวัน
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงมาริสา  รัชกุล
 
1. นางอรวรรณ์  อุตสาหะ
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกอร   มิ่งภูเขียว
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  ศรีพะยัค
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดา
2. นางวีรยา  ปุณะปรุง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงอรจิรา  คำเภา
 
1. นางพรรณวดี  โตมาก
 
119 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายศุภวัฒน์  ลาลุน
 
1. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงนิรัชพร  กะตั๋น
2. เด็กหญิงปภาดา  สายสินธ์
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  นีละพันธ์
4. เด็กหญิงยุวดี  ชิณพันธ์
5. เด็กหญิงอัญชรินทร์  สุวะไกร
 
1. นางธันยบูรณ์  หนองกก
2. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงวรนุช  สังวร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แพทย์นาดี
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ขุ่ยภูมี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แพทย์นาดี
 
123 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงชลณิฌา  โรมพันธ์
2. เด็กหญิงพฤกษานันท์  เถาเครือมาศ
3. เด็กหญิงเปรมสุดา  เพ็งภา
 
1. นางทองทิพย์  บุญอินทร์
2. นางสาวสุพัตรี  ศรศรี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงเกวลิน  สายหงษ์
 
1. นางโสรญา  โพธิ์งาม
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงธัญสินี  เยี่ยงอย่าง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  โสดใหม่
 
1. นางสาววิมาลา  พิมพ์แก้ว
2. นางยุพา  สินศิริ
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ตาทอง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ราชูโส
 
1. นางสาววิมาลา  พิมพ์แก้ว
2. นางยุพา  สินศิริ
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
 
128 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กชายนราวิชญ์  จันทา
 
1. นางกตัญชลี  ปิตะสิงห์
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายกิตติพงศ์์  สุธาตุ
2. เด็กหญิงพัชชิญาพร  ผามณี
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  บุญเต็ม
2. นายประดิษฐ  สระทอง
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  เมืองจันทร์
 
1. นางเกษราภรณ์  สุขจันทร์
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงนันทิชา   ทับทิมทอง
 
1. นางมลิวรรณ  เจริญตาม
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กชายเจตพล  จันทสิทธิ์
 
1. นางประภาพร  ลีลาภักดีพงศ์
 
133 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ธารจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรจิตร  รำไทสงค์
3. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  ห่อไทยสงค์
 
1. นางอนัญชิตา  สมศรี
2. นายเถกิงภพ  แสนพันธุ์
 
134 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 1. เด็กหญิงธนพร  งาหอม
2. เด็กหญิงพรรษชล  ถาจันทร์
3. เด็กหญิงอุษามณี  เบ้าแบบดี
 
1. นางอนัญชิตา  สมศรี
2. นายเถกิงภพ  แสนพันธุ์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สาดา
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
136 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กชายธีระพันธ์  จิตกลาง
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ยืนยง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กหญิงปริยากร  เชื้อคำเพ็ง
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  สีโลรัตน์
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ประทุมวงศ์
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
2. นางสาวยุพาวดี  พาหา
 
138 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีชัยตุง
2. เด็กชายชวิน  ทองใบ
3. เด็กชายนพวิชญ์  จันทะโคตร
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายบัญญัติ  บุญอินทร์
 
139 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กชายธีรภัทร์   จันทะแจ่ม
2. เด็กชายลือชัย  โนนน้อย
 
1. นายสมเกียรติ  ทองใจ
2. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กหญิงนลินี  สังขโอภาส
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
 
141 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สหัสจันทร์
2. เด็กชายชยานันท์  ประทีปโกสุมภ์
3. เด็กชายสุตนันท์วศิน  ขาวสะอาด
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
2. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
142 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายณัฐพัฒน์   บุดดาวงค์
2. เด็กหญิงนัดนภา  ดวงบุบผา
 
1. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
2. นางยาใจ  สุนทรวารี
 
143 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สหัสจันทร์
2. เด็กชายธนพล  พิลัย
3. เด็กหญิงอริศรา  โพธิโสภา
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
2. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
144 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายกนกศักดิ์  จันภิรมย์
2. เด็กหญิงกวินธิดา  สหัสจันทร์
3. เด็กหญิงอริศรา  โพธิโสภา
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
2. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
145 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายทัชพงษ์  เทียนแก้ว
2. เด็กชายนพสินธ์    เข็มทอง
3. เด็กชายพีระวิชญ์   ด่านระหาร
 
1. นางยาใจ  สุนทรวารี
2. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี
 
146 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายจันทกร  บุดดาวงค์
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  บุดดาวงค์
3. เด็กชายธนพนธ์  หงษ์ชาติ
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
2. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
147 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายกฤตภาส  จุ่นจุ๋ย
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  สิงห์เกื้อ
3. เด็กชายธนพล  พิลัย
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
2. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
148 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายกฤตภาส  จุ่นจุ๋ย
2. เด็กหญิงกวินธิดา  สหัสจันทร์
3. เด็กชายชยานันต์  ประทีปโกสุมภ์
4. เด็กชายธนพนธ์  หงษ์ชาติ
5. เด็กชายพีระวิชญ์  ด่านระหาญ
6. เด็กหญิงศิรินภา  เข็มทอง
7. เด็กหญิงอริศรา  โพธิ์โสภา
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
2. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
3. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
149 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายสันติภูมิ  พงษ์สุวรรณ
 
1. นางวชิราภรณ์  บุญมาก
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ช่างชัย
 
1. นางพุธกานต์  ถาวร
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงปานชีวา  โพธิ์พันธ์
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผมพันธ์
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองบ่อ
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงปานชีวา  โพธิ์พันธ์
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงเปมิกา  สุทธสนธ์
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผมพันธ์
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงมุจรินทร์  งามแสง
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  เกษรสมบัติ
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ภูมี
2. เด็กชายพงษธร   สอนศรี
3. เด็กหญิงฟาริดา  สะมะแอ
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
2. นางสมจิตร  แขมคำ
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายศุภณัฐ   พรมเกษ
2. เด็กชายอนุชิต  จันโท
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สอนศรี
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
2. นางสมจิตร  แขมคำ
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงนันทวดี  ใยเพ็ง
 
1. นายสมบัติ  เหล็กดี
 
162 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกฤษฏาพร   ใยอาจ
 
1. นางพุธกานต์  ถาวร
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านไผ่   1. นางสาวทองกลม  ป้องแก้ว
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงสุชารวี  วงค์ภักดี
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตนะเวฬุ
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงสุชารวี  วงค์ภักดี
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตนะเวฬุ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงกัลยากร  แผลงฤทธิ์
 
1. นางกนกกาญจน์   รัตนะเวฬุ
 
167 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพงสิม 1. เด็กหญิงอัจฉริยะภัค   หงษ์สุขเจริญ
 
1. นางอุทัย  ทิพมนต์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กชายพิพัฒน์  พงษ์สุระ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  บัวจูม
 
1. นายเอกยุทธ  แพทย์มด
2. นางสาวธิดารัตน์  เชี่ยวชาญ
 
169 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กหญิงรัตมณี  บุตรศาสตร์
2. เด็กชายวันไชย  แพทย์มด
3. เด็กชายอนวัช  แสนกล้า
 
1. นางสาวสุพัตรา  วิเชียร
2. นางสาวธิดารัตน์  เชี่ยวชาญ
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงรัมย์
2. เด็กหญิงวัลวิภา  บุญสมัคร
 
1. นายสุริยงค์  นรสาร
2. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
171 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายสุทธิโชค  มองเคน
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายราเชนทร์  ชมภูเทพ
 
1. นางสาวราตรี  แพงมา
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงโชติโรส  ชมภูเทพ
 
1. นางสาวราตรี  แพงมา
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายสิทธิโชค  ไตรรัตน์
 
1. นายสุวรรณ  ป้องสีดา
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรธัช  ศรีวะรมย์
 
1. นางมณี  ประดับศรี
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติมา  จำเริญ
 
1. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  สุโพธิ์
2. เด็กชายปัญญากร  ศักดิ์เทวิน
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
2. นางสาวรัตนากร  โพธิ์ทองวาณิชกุล
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านโพนเมือง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ประจญ
 
1. นางจิรัชญา  แก้วภักดี
 
179 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงนุชศรา  ศรีแก้ว
2. เด็กชายบารมี  พรหมพิลา
3. เด็กหญิงสุชาวดี  อรัญทม
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
180 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   วิเศษชาติ
2. เด็กชายอนุสรณ์  คุปตนนท์
3. เด็กชายเจษฎา  พุ่มประสบ
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ   พันธ์ขาว
 
181 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณิชา  กานจนกำยาน
2. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์คำจันทร์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พรมภักดี
 
1. นางมยุรี  บุญเย็น
2. นายชูชาติ  พรหมอุ่น
 
182 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงศรวณีย์  ขุนพรหม
 
1. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์จำจันนทร์
 
1. นางจินตนา  สมนึก
 
184 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านมะฟัก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  นวนวัน
2. เด็กชายธนพล  คำมั่น
3. เด็กชายยุทธนา  อุอิ่ม
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
2. นางสาวกาญจนา  โคตะพันธ์
 
185 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านมะฟัก 1. เด็กชายจิรัชเมธ  บุทศรี
2. เด็กหญิงวิราวรรณ  มีมาก
 
1. นางสาวณัฐธิดาพร  นาห่อม
2. นางชัญญา  พรมมะลิ
 
186 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านมะฟัก 1. เด็กชายธนพล  คำมั่น
 
1. นางชัญญา  พรมมะลิ
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านมะฟัก 1. เด็กชายธนพล  คำมั่น
 
1. นายสมศักดิ์  กตะศิลา
2. นายณัฐพงษ์  แหวนหล่อ
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุตรวิเศษ
 
1. นางลักษณา  เทพชู
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อินทรีย์
 
1. นางลักษณา  เทพชู
 
190 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงชุติมา  พวงทอง
2. เด็กหญิงนันทิพร  ศรีระบุตร
3. เด็กหญิงพัชรพร  พีระภาค
 
1. นางสาวกฤษณา  เปล่งปลั่ง
 
191 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงจิราพร  คำผง
2. เด็กหญิงจิราภา  ดาวซ้อน
3. เด็กหญิงพิชชาพร  แซ่จัง
 
1. นางสาววรรณลดา   สุดเนตร
2. นางสาวอนัญญา   พรมพุ้ย
 
192 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงจิตตาภา  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรนินท์  ธนารัตติกุล
3. เด็กหญิงเกดแก้ว  สุขพร้อม
 
1. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
2. นางนงค์รักษ์  สวัสดิ์ศรี
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงจิตตาภา  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงพาทินทิดา  กุดทองดี
 
1. นางสาวอนัญญา  พรมพุ้ย
2. นางสาววินัย  สัมโย
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงธิดาอ้อม  ภูษา
 
1. นางสาวอธิกา  พันธ์แก้ว
 
195 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กหญิงวันดี  โปร่งจิตร
2. เด็กชายสุธิศักดิ์  โคตแสง
 
1. นางสุเพียร  ดวงนิล
2. นางสาวแววมณี  สมบัติ
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายคชวัตร  รูปสอาด
2. เด็กชายจักรพันธ์  ลำนัย
3. เด็กชายธนโชติ  คำหล้า
4. เด็กชายธีรพงษ์  คำหล้า
5. เด็กชายธีระศักดิ์   หนูบุญมาก
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
2. นางสาวมณี  สุทธสนธ์
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายก่อเกษม  งามแสง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  สระสิงห์
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โนนม่วง
 
1. นางสาวปนิดา  ทองเปลว
2. นางสุภาวดี  เพ็งพันธ์
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศิริเรือง
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใยพรม
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สระสิงห์
2. เด็กหญิงปยุดา  ธัมวัฒน์วิสุทธิ์
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
2. นางชลชนก  หินพราย
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายศุภชัย  สุดเอี่ยม
 
1. นางสาวผกาวรรณ   แป้นจันทร์
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายจักรพันธ์  ลำนัย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใยพรม
 
1. นางชลชนก  หินพราย
2. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  กุลาเทศ
 
1. นางวาสนา  โสระพันธ์
 
204 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงปุณยนุช   บริบาล
 
1. นางวิไลพร  ทีน้ำคำ
2. นายบัณฑิต   สุตะพันธ์
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กุมมารหล่า
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงปรีดาพร  วันโน
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
207 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 1. เด็กชายภานุพงศ์  ชะนิดกุล
2. เด็กชายอนุชิต  บริสุทธิ์
 
1. นายสรศักดิ์  ทัดประไพ
2. นายสำราญ  ธรรมบุตร
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสระภู 1. เด็กชายธนวัฒน์  คำลือไชย
 
1. นางสุภัทรา  บรรลังค์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กชายทิวากร  นุศรีจันทร์
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรแสน
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสามขา    
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายวีระพงษ์   ศรีรอง
 
1. นายสมทรง   สุภาลักษณ์
 
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สมศรี
2. เด็กชายวีระพงษ์   ศรีรอง
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
2. นายยุทธศิลป์  สุขชัยบวร
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายอภินันท์  บริสุทธิ์
 
1. นายกิตติชัย  จันทร์แจ้ง
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงค์
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
215 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายคมชาญ  เรืองสา
2. เด็กชายณภัทร  ชูเลิศ
3. เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ขันสุวรรณา
 
1. นายสุนทร  นิยม
2. นางสมพร  นิยม
 
216 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชิณศรี
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
 
217 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายนพรัตน์  ดอนกลาง
3. เด็กชายสมพงษ์  รื่นนุสาร
 
1. นางเพชรา  ชมภูวงศ์
2. นางสาวอุษาสวรรค์  ขันโสดา
 
218 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองกก 1. เด็กหญิงพิริสา  บุญญะวงษ์
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  สุปัตติ
3. เด็กหญิงอภัสรา  ลาฤทธิ์
 
1. นายสมพร  เสถียรกุลวงศ์
2. นางพิชญา  โพธิวัฒน์
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มั่นคง
 
1. นายอดิศักดิ์  เข็มเอก
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ยอดใส
 
1. นายสมพล  เมืองแพน
 
221 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ไชยภักดี
2. เด็กชายจักพัฒน์  เดียงสา
 
1. นายประสิทธิ์  เสมศรี
2. นางสาวเสาวนีย์  สลุงใจดี
 
222 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1. เด็กชายจิระวัฒน์  แสนเลิศ
2. เด็กชายศิลา  เมืองจันทร์
3. เด็กชายสมคิด  สมศรี
 
1. นางสาวสุธิชา  คำชาลี
2. นางสาวรื่นฤดี  ขันติวงษ์
 
223 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กชายจีระวัฒน์  ศรเศษ
2. เด็กชายอนุพงษ์  พันธ์ไผ่
 
1. นายทองใส  ยางน้อย
2. นางสาวศิรินภา  พรมเหล็ก
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงวารีวัลย์  ศรีภูมาตย์
 
1. นางสงบ  สิงห์เขาภู
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายนันทยศ  ภาชู
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ภิมุข
 
226 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงมนัสนัน  รอดอุด
2. เด็กหญิงโสรยา  ศรีสุนนท์
 
1. นายภาสกร  อุคำ
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กชายวรินทร  พรจันทร์
2. เด็กชายศุภรัตน์  คำเขียน
3. เด็กหญิงสุมิตตา  รูปโปร่ง
 
1. นางอุทัย  ทองดี
 
228 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ    
229 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองผือ   1. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
230 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายสิทธิกร  พิมพ์พันธ์
 
1. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
231 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองผือ    
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ทองออน
 
1. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
233 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กชายอภิชาติ  ปัญญาสูง
 
1. นางสาวเมทินี  โพธิวัฒน์
 
234 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) 1. เด็กหญิงจิรติกาญจน์  บุญธง
2. เด็กชายวัฒนา  มูลเหล็ก
 
1. นายวิเชียร  บุญราช
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อุ่นขาว
 
1. นายวิเชียร  บุญราช
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.๒) 1. เด็กหญิงอัญญาณี  หมั่นองทุ่ม
 
1. นายวิเชียร  บุญราช
 
237 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงสุนิชา  ศรีจักร
 
1. นางอรทัย  คนขยัน
 
238 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงพันณิตา  ชัยปลัด
2. เด็กหญิงสิริยากร  คุณสิงห์
 
1. นางสาวยุพารัตน์  แก้ววงษ์
2. นางสาวกฤตยา  สอนศรี
 
239 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กชายธนพล  ชัยวงษา
 
1. นางอรทัย  คนขยัน
 
240 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงนฤมล  เหล่านอก
2. เด็กชายอติยะ  เรืองสมบัติ
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
2. นางสุลัดดา  ดาวเรือง
 
241 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงพิชญาภา  มะโนรัตน์
2. เด็กหญิงรังสิมา  คูณผล
3. เด็กหญิงสุวิมล  สารภาค
 
1. นางจารุวรรณ  กันตรี
2. นางสาวสุภาพร  บัวพันธ์
 
242 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายปรเมทธ์  ดีนวนพะเนา
 
1. นายอานัติ  จันทร์เทศ
 
243 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายธเนศ  เกิดพิบาล
 
1. นายเลิศ  แขมคำ
 
244 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงศิริลักษณื  สีลาทิพ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  รันทร
3. เด็กหญิงสุภัสรา  แก้วเพ็ชร
 
1. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
2. นางสาวภัชฎาภรณ์  ศรชัย
 
245 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายพิชญะ  ทุมพร
 
1. นางกุลปรียา   แก้วศรีหาวงศ์
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กชายกมลภพ  พันธ์งาม
2. เด็กชายจรัญ  คุณสาร
3. เด็กชายพิชญะ  ทุมมา
 
1. นายเลิศ  แขมคำ
2. นางสาวภัชฎาภรณ์  ศรชัย
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  บรรเทา
2. เด็กหญิงลักษมี  ระสอน
 
1. นายวิสันต์  เข็มแก้ว
2. นายธิพัชศกร  พรมลา
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน
2. เด็กหญิงพรธีรา  เกษมศรี
 
1. นายวิสันต์  เข็มแก้ว
2. นายธิพัชศกร  พรมลา
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
250 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู    
251 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงพัชรธิดา  รักษาพันธ์
2. เด็กชายภานุพงษ์  มหาธาตุ
3. เด็กหญิงอนันตยา  ป้อมแก้ว
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นายรัฐวิทย์  สกุณีธีรภรณ์
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์
 
1. นายสมนึก  พันมะลี
 
253 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นวลอินทร์
2. เด็กหญิงพรธีรา  เกษมศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  อารีเอื้อ
 
1. นายวิสันต์  เข็มแก้ว
2. นางสาวปภัชญา  สร้อยสกุล
 
254 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายธีระชัย  สุทโท
2. เด็กชายวัชรพงษ์  สุดสังข์
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
2. นางนิตยาภรณ์  คันศร
 
255 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
 
1. นางเฉลา  ทองสิงห์
 
256 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แขมสูงเนิน
2. เด็กหญิงประภัสสร  ชัยดี
3. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิริจันทร์
4. เด็กหญิงศศิภา  ประเสริฐสังข์
5. เด็กหญิงสริยา  ปรีมา
 
1. นายมงคล  สองบุญ
2. นางสาวกนกวรรณ  ไชยบำรุ่ง
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  วงค์ภักดี
2. เด็กหญิงสมิตานันท์  สีสด
 
1. นางสิริรักษ์  สองบุญ
2. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองห้าง    
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายปฐมพงษ์  สระทอง
 
1. นายพรหมมินทร์  แสงย้อย
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายฤทธิ์ธิชัย  ถิ่นกำแพง
 
1. นางอนุรดี  แสงพยับ
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงรัตนกมล  วงค์ศรีชัย
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายอนุภลร์  สกุลสม
 
1. นางอนุรดี  แสงพยับ
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  จังอินทร์
 
1. นางอนุรดี  แสงพยับ
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงสุธิชา  อาจไพรินทร์
 
1. นางอนุรดี  แสงพยับ
 
265 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กชายชูศักดิ์   มั่นคง
2. เด็กชายอดิสรณ์  สุวรรณไชย
 
1. นายสุวัจน์  เรืองแสง
2. นางมยุรี  มหาจักร์
 
266 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กชายธนากร  กันตรง
 
1. นางสาวสุวภัทร   อินทร์ทรงพล
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิงชลธิฌา   มังกรรัตน์
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์   วงศ์จอม
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์  อภิวันทโกสีย์
2. เด็กหญิงพิไลพรรณ์  พวงสมบัติ
3. เด็กหญิงภัทราพร  สายสิงห์
 
1. นางอดุลย์  ศรเพชร
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
269 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายยวพล  สมชาติ
 
1. นายพิชัย  ชูเส้นผม
 
270 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวรรณวลัย  โชติ
 
1. นางอัจฉรา  เเสงดี
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กชายภัทรินทร์  บุญเย็น
2. เด็กชายรณกร  บุญปัญญา
3. เด็กชายศักดิ์ศิษฐ์  ไชยพรรณา
 
1. นางสุนารี  พรหมคุณ
2. นางสาวญดากานต์  โสประดับ
 
272 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรียา
 
1. นายเกษม  ชัยบำรุง
 
273 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 1. เด็กชายธนากร  ไชยภิบาล
2. เด็กชายปราโมทย์  สมปอง
3. เด็กชายสุทธิเดช  อินธรรม
 
1. นายนิรันดร์  แท่นแก้ว
2. นายภาณุ  พุฒพวง
 
274 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม    
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม    
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  โถทอง
 
1. นายสุรพล  แพงศรี
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม    
278 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงอนิลทิตา  ศิริบุตร
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เอี้ยงไธสงค์
 
1. นายสุรวุฒิ  พิลัย
2. นายปฎิภาณ  พุทธวงค์
 
279 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายเจษฎา  พรมจันทร์
 
1. นางสาวปาลิดา  เพิ่มผล
 
280 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกฤตพร  เกตุแก้ว
2. เด็กชายกิตติธัช  เซาะลอ
3. เด็กชายวรวุธ  กุตาวัน
4. เด็กชายเจษฎา  คำอาษา
5. เด็กชายเอกราช  เมืองแสน
 
1. นางนันทยา  สุภาลักษณ์
2. นางสาวฐิติกานต์  เศรษศรี
 
281 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกนิศ  แหวนหล่อ
2. เด็กชายชยพล  สุระ
3. เด็กชายธีรภัทร  แขมคำ
4. เด็กชายศิรายุทธ  พงษาปาน
5. เด็กชายสุดปราชญ์  สุดทา
6. เด็กชายเพชรใหม่  ดีโนนอด
 
1. นายศักดิ์อุดร  อินทร์โสม
2. นายภิรมย์  พรหมทา
3. นางสาวแพนณภา  ไชยปัญญา
 
282 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายชยพล  สุระ
 
1. นางสาวแพนณภา  ไชยปัญญา
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
 
1. นางนันทยา  สุภาลักษณ์
 
284 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุดทา
2. เด็กหญิงธิดา  พันพลู
3. เด็กหญิงนิภาพร  ภูมิลา
4. เด็กหญิงมนต์นภา   แก้วสะอาด
5. เด็กหญิงเมธาวี  นันทะพันธ์
 
1. นางนันทยา  สุภาลักษณ์
2. นางสาวฐิติกานต์  เศรษศรี
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายวิชญ์พล  เศรษศรี
 
1. นางเสาวลักษณ์  งามจิตต์
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายจุฑาภัทร  อรรคศรีวร
 
1. นางสาวศิตาพัชญ์  โถทอง
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติธัช  เซาะลอ
 
1. นางนันทยา  สุภาลักษณ์
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงสุนิตา  บุญเกิด
3. เด็กหญิงเกษมณี  ครุดแก้ว
 
1. นางอาภรณ์  มุขประดับ
 
289 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทัต
2. เด็กชายวสันต์  นุศรีจันทร์
 
1. นายทองใส  อินทร์ทอง
2. นางวรสรรค์  บุตรดี
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)    
291 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายสุวภัทร  บุญฑล
2. เด็กหญิงแก้วขวัญ  ใยเมือง
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นางเย็นจิต  น้อยพรหม
 
292 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)    
293 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)    
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)    
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)    
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)    
297 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายศุภวัทน์  โนนน้อย
 
1. นายธวัชชัย  หล้าธรรม
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงณฐมน  อุปเทห์
 
1. นายกิตติกรณ์  ไชยสาร
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  บุญทาทิพย์
 
1. นางสาววรรณิภา  กองแก้ว
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  บุญยงค์
2. เด็กหญิงพรรธิกา  ทักษิณ
3. เด็กหญิงลลิตา  บุญส่ง
 
1. นางสาววรรณิภา  กองแก้ว
2. นายสุพร  บุญยงค์
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิบุตร
2. เด็กชายประภากร  กตะศิลา
3. เด็กชายยุทธนา  อามาตร
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
2. นางนรมล  นึกชอบ
 
302 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  ทิมเสถียร
2. เด็กหญิงพิมพิชชา  จันทะสาร
 
1. นายชัยมงคล  สิมมา
2. นางสาวณัฐกฤตา  พะนิรัมย์
 
303 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายชนะชัย  อาจศรี
2. เด็กชายฐานวัฒน์  พรรษา
3. เด็กชายศิรชัย  สะเดา
 
1. นายสำราญ  บุญธรรม
2. นางอุษาวลี  แก่นจักร
 
304 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายฐานวัฒน์  พรรษา
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีกำแหง
3. เด็กชายอนันต์  อุไรโคตร
 
1. นายทินกร  บุญสาลี
2. นางวาสนา  นิยม
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงลักษณารีย์   กตะศิลา
 
1. นางสาวกรกนก  นนท์ศิลา
 
306 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงต้องวันทิพย์  นนท์ศิลา
2. เด็กชายพสิน  ศรีเกษ
 
1. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
2. นางสาวสุภัทรา  ศรียา
 
307 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  สุจินพำ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  สณฑ์สกุณา
3. เด็กหญิงศศิชา  พรหมทา
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
308 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พรหมศรี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ลือขจร
3. เด็กหญิงอริศรา  ลือขจร
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
309 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  สิทธิ์ขุนทด
2. เด็กชายภูมิบดี  สุวรรณเตมีย์
3. เด็กหญิงสิริปรียา  สุขใจ
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
2. นายศักดา  บุญปัญญา
 
310 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  ลำดับมาก
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายสรวิชย์  รัตนสาร
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
312 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงจันทร์จรัสพร  พลายด้วง
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
313 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงวริษฐา  ชุษณะทัศน์
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
314 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงพัชรา  เอี่ยมสีทอง
2. เด็กหญิงศศิประภา  ปาชา
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
2. นายเลิศพงศ์  ศรีเกษ
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายปัญญาธรณ์  เมืองคำ
2. เด็กหญิงภาวิณี  กลิ่นกล้า
3. เด็กชายรัชมินทร์  เทียมทอง
4. เด็กหญิงศรีสุดา  พันธ์งาม
5. เด็กชายศุภกิจ  ดวงศรี
6. เด็กหญิงสาวิตรี  กล้าเกิด
 
1. นายสมคิด  แก้วศรีหาวงศ์
 
316 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงกชพร  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงสุเมธินี  ประจักษ์จิต
 
1. นางนิภาพร  พิมพ์สังกุล
2. นายอนันต์  พิมพ์สังกุล
 
317 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายวันเฉลิม  กลิ่นกล้า
2. เด็กชายสถาพร  ศรชัย
 
1. นายอนันต์  พิมพ์สังกุล
2. นางนิภาพร  พิมพ์สังกุล
 
318 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายสายชล  ช่องวารินทร์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  แซ่เอ็ง
 
1. นายอนันต์  พิมพ์สังกุล
2. นางนิภาพร  พิมพ์สังกุล
 
319 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายฐิติวิชญ์  โพธิ์ขาวจิระกุล
2. เด็กชายนราทร  นันทรินทร์
 
1. นายอนันต์  พิมพ์สังกุล
2. นางนิภาพร  พิมพ์สังกุล
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงวริษฐา   ทองด้วง
 
1. นางจิตติมา  นาใจคง
 
321 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายนันธชัย  นันยังน้อย
 
1. นายมนตรี  หลักหาญ
 
322 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงสุพิชฌา  ภาวัง
 
1. นางสาวรจจินิจ  สีเสน
 
323 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  มงคล
2. เด็กหญิงปภาวี  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงอริยามล  เงินขาว
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาครินทร์
2. นางสาวนิภาวรรณ  สมสุข
 
324 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศิลาวงค์
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
 
325 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สีเล
 
1. นางทองใส  สามยอด
 
326 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ทองภาพ
 
1. นางทองใส  สามยอด
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายธวัชชัย  คชพันธ์
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ์งาม
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงจันทร์ดี  ศิริจันทร์
 
1. นายศิริพงษ์  พรมแสง
 
330 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงจันทิวา  นานวล
2. เด็กหญิงชัญญาณัฎฐ์  ปัดถา
3. เด็กหญิงนิธิพร  ไชยราช
4. เด็กหญิงพรชิตา  อรัญทม
5. เด็กหญิงวริศรา  โพธิ์อำไพ
6. เด็กหญิงอัญชลี  ราชบุญคุณ
 
1. นางศิริสุดา  เย็นสมุทร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
331 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณัทฐิกา  อรัญทม
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ราชบุญคุณ
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศิลาวงค์
4. เด็กหญิงพชรพร  จอมคำสิงห์
5. เด็กหญิงพรพิมล  บุญเติม
6. เด็กหญิงสุมิตรา  จำปาหอม
 
1. นางศิริสุดา  เย็นสมุทร
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
332 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายนันทวุฒิ  บังอร
 
1. นายอำนาจ  ปะนาโท
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กชายฐิติคุณ  ทองไทย
 
1. นายเผ่าพงศ์  มีชัย
 
334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กชายสหรัฐ  แก่นสาร
 
1. นางสาวศรัญญา   พรมลา
 
335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงสวณีย์  แทนศรีดา
2. เด็กหญิงโสพิศประภา   ครองไธสง
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมลา
 
336 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านขะยูง 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชื่นชม
 
1. นางมณีรัตน์  แก้วสมุทร์
 
337 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมพ์นนท์
 
1. นางประนอม  ใจดี
 
338 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงธัญพิชา  สายทอง
2. เด็กชายศุภกิตต์  เสนคะ
 
1. นางวิภา  กองมะลี
2. นางลาวัลย์  สังวรณ์
 
339 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงณปภา  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงสิรินธิรา  พันธ์ไผ่
 
1. นางสาวสุวรรณี  จันทะนา
2. นายมนูญ  หล้าธรรม
 
340 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกุลจิรา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงณัฐชา  คำนึง
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ทาวัน
5. เด็กหญิงธัฐชนก   สุดใจ
6. เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ศรีพรมมา
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  กะติยะกุล
8. เด็กหญิงวรัชยา  มีแสง
9. เด็กหญิงวรัฐญา  สุขสอน
10. เด็กหญิงสิรินดา  จงราช
 
1. นางสาวสุวรรณี  จันทะนา
2. สิบเอกเกียรติศักดิ์  กองกูล
3. นายมนูญ  หล้าธรรม
 
341 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.25 ทอง 20 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  วังกาวรรณ๋
 
1. นางสาวจิราพร  เครืองแสง
 
342 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  ชุมจันทร์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  แก้วภักดี
 
343 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แก่นสน
2. เด็กหญิงชนิสรา  ขันที
3. เด็กหญิงอนุตตรีย์  คำไฮ
 
1. นางสาวนิภาพร  วงศ์ละคร
2. นางสาวณัฐธยาน์  จันทร
 
344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐชา  บัวมาศ
2. เด็กหญิงสิริยากร  นิเรียงรัมย์
 
1. นางสาวสุธิดา  เพ็งแจ่ม
2. นายอัครพงษ์  ดาวเรือง
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์สุ่ย
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เขียวแก้ว
 
1. นายอัครพงษ์  ดาวเรือง
2. นายชนาธิป  พละสุ
 
346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายกิติพันธ์  จันทร์แสน
2. เด็กชายนิรวิทธ์  ผมพันธ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
2. นายอัครพงษ์  ดาวเรือง
 
347 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บึงไกร
 
1. นางสาวสุกัญญา   งามแสง
 
348 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงศิริณญา  นุ่มนวล
2. เด็กหญิงสวรรยา  บุตรราช
3. เด็กหญิงสุณีวรรณ  ศรีพวงราช
 
1. นางสาวจิริยาภรณ์  มีพันธ์
2. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
349 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศรีอินทร์
2. เด็กชายชุติพนธ์  สาลี
3. เด็กชายธวัชฒ์  ทองคำ
4. เด็กหญิงมาริษา  แก้วจันทร์
5. เด็กหญิงลินฤดา  ศิริบุญ
6. เด็กหญิงศิวะนาถ  ฝากทอง
7. เด็กหญิงสุภาวินี  กลิ่นกลัด
8. เด็กหญิงสุรินรัตน์  แซ่จึง
9. เด็กหญิงอุษามณี  ชนะภัย
10. เด็กหญิงเจนจิรา  คำเมืองน้อย
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
2. นางสุนทรีย์  ทองเทพ
3. นายพิชาญ  ใยขันธ์
 
350 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกนกนภา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงชญาน์นันท์  นิธิสุรฐานนท์
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันทะพร
 
1. นางสาวพิมพ์สมัย  ตุ้ยเจริญ
2. นางสาวอัจฉรัชฌา  พันธ์แก้ว
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ราชชารี
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จิวะพันธ์ชัย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยเกิด
 
1. นางสาวอัจฉรัชฌา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวพิมพ์สมัย  ตุ้ยเจริญ
 
352 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงพรทิวา  ศรีบุญ
2. เด็กชายรัฐพล  วรษา
3. เด็กหญิงรินดาวรรณ  ดาสันทัด
 
1. นางสาวมยุรี   ศรีภักดิ์
2. นางสาวสมประสงค์  สายเพ็ชร
 
353 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง 14 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกชพร  แก้วแสน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำศรี
3. เด็กหญิงรุ้งลดา  สมพงษ์
4. เด็กหญิงวรรณภา  สารบุญมา
5. เด็กหญิงอาภากรณ์  กาญจรัส
 
1. นางสาวสุกัญญา   ศิลาวงศ์
2. นางนุชจรินทร์  พิลัย
 
354 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุตรราช
2. เด็กหญิงจิราภา  วิมุกตายนต์
3. เด็กหญิงวทันยา  บัวเขียว
4. เด็กหญิงวรรณนา  บุญโพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงศิริณญา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวสุนทรีย์  ทองเทพ
2. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
 
355 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มหัสสา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญส่ง
3. เด็กชายกิตตินาท  ขาวสะอาด
4. เด็กชายจักรี  ช่างคำ
5. เด็กชายชัยอนันต์  สุฤทธิ์
6. เด็กชายธราเทพ  ธรรมนิยม
7. เด็กชายปยุรนันท์  ผ่านสุข
8. นางสาวพรทิพย์  โพธิ์มา
9. เด็กหญิงพัทรนันท์  ศรีสมุทร
10. เด็กชายพีรภัทร  บริสุทธิ์
11. นางสาวภัทลัดดา  สุพิมพ์
12. เด็กชายภานุวัฒน์  บัวไขย์
13. เด็กชายภูมิพัฒน์  เลาเลิศ
14. เด็กชายศิริเกียรติ์  มีเพชร์
15. เด็กหญิงสภาวินี  กลิ่นกลัด
16. เด็กหญิงสุรินรัตน์  แซ่จึง
17. เด็กชายอดิศักดิ์  เมืองงามโส
18. เด็กหญิงอุษามณี  ชนะภัย
19. เด็กหญิงเจนจิรา  เมืองคำน้อย
20. เด็กชายเฉลิมชัย  บุญชม
 
1. นางณิชาภา  รักษาศิริ
2. นางสุนทรีย์  ทองเทพ
3. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
4. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
5. นางสาวณชลนิภา  ธรรมนิยม
 
356 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงอริษา  ภักดิ์จรุง
 
1. นางสาวสุนทรีย์  ทองเทพ
 
357 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 44 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายจิรายุ  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  แสงนนท์
 
1. นางสาวณิชาภา  รักษาศิริ
2. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
 
358 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายศกลรัตน์  อุปสาร
 
1. นางสาวจิริยาภรณ์  มีพันธ์
 
359 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายกุลปริยา  สืบสิงห์
 
1. นายวุฒิพงษ์  น้อยพรหม
 
360 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีจักร์
 
1. นายวุฒิพงษ์  น้อยพรหม
 
361 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายชาญณรงค์  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวมยุรี   ศรีภักดิ์
 
362 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง 7 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  คงทอง
2. เด็กหญิงอรดี  สารรัตน์
 
1. นางนวลภัสสร  บุญช่วย
2. นางยุวรี  ธรรมนิยม
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายกฤษนัย  สาแย้ม
2. เด็กชายก้องภพ  พลอยงาม
3. เด็กชายคฤหาสณ์  จุลพล
4. เด็กชายจักรภัทร  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงณิชดา  แหวนวงษ์
6. เด็กหญิงดอกไม้  สุสวดโม้
7. เด็กชายธนาธาร  เกษร
8. เด็กชายธวัฒน์ชัย  มะโนรัตน์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไกรทอง
10. เด็กชายธีรศักดิ์  ปรางสุข
11. เด็กชายธีระชัย  สุทธิมา
12. เด็กชายนรภัทร  ศรีบุญเรือง
13. เด็กหญิงนันทิพร  จันทสาร
14. เด็กหญิงนิตติญา  ฉลาดเลิศ
15. เด็กชายปฏิภาณ  ชอบทำทาน
16. เด็กชายปฏิมากร  ชอบทำทาน
17. เด็กหญิงพรนภา  ณรงค์ชัย
18. เด็กหญิงพรพิมล  ตั้งมั่น
19. เด็กชายภูมิพัฒน์  เลาเลิศ
20. เด็กหญิงรัชดาพร  สิทธร
21. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จุลเกต
22. เด็กชายวรวุฒิ  คุณสาร
23. เด็กหญิงวรินทร  มารทอง
24. เด็กหญิงวิมลมณี  หล้าธรรม
25. เด็กชายสมพร  ภักดิ์ดี
26. เด็กชายสมพร  ภักดิ์พร
27. เด็กหญิงสุมินตรา  พวงจำปา
28. เด็กชายสุรชัย  จันทร์ทอง
29. เด็กชายสุเมธาธิบ  กองแก้ว
30. เด็กชายอชิรวัฒน์  สดไสย
31. เด็กชายอภินนันต์  ขันแก้ว
32. เด็กชายอภิรักษ์  พรหมทัต
33. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเปลว
34. เด็กหญิงอาภากรณ์  วรรณสุข
35. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  มะลิงาม
36. เด็กหญิงเบญจศิริ  โนนน้อย
37. เด็กหญิงเพชรรัตน์  สง่าศรี
38. เด็กหญิงแก้วกัลยา  มั่นทอง
 
1. นายอาชวิน  เลขลบธนาทิพ
2. นางสาวเบญจมาศ  ขาวสะอาด
3. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
4. นายวุฒิพงษ์  น้อยพรหม
5. นางสาวนาฏวดี  โสพัฒน์
6. นางสาวสุกัญญา   วันทอง
7. นางสาวลัดดา  บุญตา
8. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.6 ทอง 32 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงอภัสรา  เพียงทอง
 
1. นางสาวลิชรภรณ์  วงษ์วรรณา
 
365 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุปัตติ
2. เด็กหญิงชญาดา  วงศ์ละคร
3. เด็กหญิงนิตยา  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงปวีณา  เสาเกลียว
5. เด็กหญิงสรัลชนา  ชีวะฐา
6. เด็กหญิงสุพรรษา  อันทะโคตร
7. เด็กหญิงอริศรา  ฮวบสกุล
 
1. นางสาวนาถวดี  โสพัฒน์
2. นางสาวเบญจมาศ  ขาวสะอาด
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  พันธ์ไหล
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  ชีวะฐา
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
 
368 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พอใจ
 
1. นายอาชวิน  เลขลบธนาทิพ
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 18 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงเพชรดา  ผลดี
 
1. นางสาวลิชรภรณ์  วงษ์วรรณา
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.2 ทอง 16 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายวงศ์ศิริ  ศรีษะแก้ว
 
1. นางสาวลิชรภรณ์  วงษ์วรรณา
 
371 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 46 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แสงสาย
 
372 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงจิราภา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉายลักษณ์
3. เด็กหญิงชญานุช  เกียรติกมลเลิศ
4. เด็กหญิงชลิตา  ผิวเหลือง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีบัวบาน
6. เด็กหญิงธาราพร  วุฒิประเสริฐ
7. เด็กหญิงปิยพรรณ  ภูมิโครักษ์
8. เด็กหญิงวิชญาพร  เลิกสิงโต
9. เด็กหญิงอริสรา  จักริน
10. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วจันทร์
 
1. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
2. นางสุนทรีย์  ทองเทพ
 
373 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายณภัทร  ปิวิถะ
2. เด็กหญิงสุภัชชา  โฉมไธสง
3. เด็กหญิงอภิญญา  พรมพุ้ย
 
1. นางสาวสุภัทรา  นามคุณ
2. นางสาวพิจิตรา  กมลพรรณ์
 
374 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 90 ทอง 11 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงปาริษา  คำวงษา
 
1. นางสาวสุกัญญา   พิมพ์ทอง
 
375 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมสอาด
 
1. นางสาวอักษรารักษ์  ฤทธิเดช
 
376 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายพัทธนันท์  ศรีสมบุตร
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ผู้มีสัตย์
 
377 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐธิกา  นะวะทิตย์
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ไชยรักษา
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
2. นางลัดดา  บุญตา
 
378 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงนันทนา  ทีมอย
2. เด็กชายภัทรชัย  ถาจันทร์
 
1. MissGuo  Rong
2. MissSun Li  Ying
 
379 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86.5 ทอง 14 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกฤตาภา  บุญอารี
 
1. นางกัลยาภรณ์  พรหมทา
 
380 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงนัทธมน  แสงกล้า
 
1. นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์
 
381 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงชลลิณี  ชาแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เสียงอ่อน
3. เด็กหญิงวริศรา  จงกลาง
4. เด็กหญิงวิภาดา  รัตนวัน
5. เด็กหญิงเกตแก้ว  นนทิกร
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
382 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายพัชรดนัย  สุนเวียง
2. เด็กหญิงอธิตติญา  ตุนา
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์
 
383 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุภัสชา  จันเหลือง
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
384 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พวงพันธ์
 
1. นางสาวยุพา  ปิยะวงษ์
 
385 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  รัตนวัน
 
1. นางช่อพิกุล  พันธ์ศรี
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงชลนิภา  อุดมสุวรรณ์
 
1. นางยุพิน  คำดำ
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงมนัสธิดา  แก้วใส
 
1. นายวุฒิศักดิ์  ครองยุทธ
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงธิมาพร  ทองบ่อ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายอานัส  แสงสืบ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายชนะศักดิ์  สายชมภู
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุตรศรี
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงธัญพร  วันเพ็ญ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 84.3 ทอง 4 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงวริศรา  กาหลง
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายอานนท์  แสงสืบ
 
1. นางทิพยวรรณ  ศรีดาว
 
395 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทาราบุตร
2. เด็กหญิงธนภรณ์  รัตนะวัน
3. เด็กชายสุชาดา  คำทา
 
1. นางสาวชนาพร  แก้วแสน
2. นางสาววิลาวัลย์  วายอดรักษ์
 
396 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงธัญญาพร  พรมขัน
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  จีนนอก
3. เด็กหญิงพัฒน์ณิชา  แก้วคำ
 
1. นางสุดารัตน์  คำโสภา
2. นางสาววิจิตรา  โยธา
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงปนัดดา  บุตรศรี
 
1. นางยุพิน  คำดำ
 
398 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  รัตนวัน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นนทะวงษ์
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์
 
399 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพธะโสม
2. เด็กชายโชคธนชัย  สายชมภู
 
1. นางยุพิน  คำดำ
2. นางสาวนิลาวรรณ์  พิชัยช่วง
 
400 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงนัทธมน  แสงกล้า
 
1. นางสาวยุพา  ปิยะวงษ์
 
401 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พวงพันธ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นนทะวงษ์
 
1. นางสาวณัฐฐินันท์  สุโพธิ์
2. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
402 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงอริศรา  พงษ์เพชร
 
1. นายถวัลย์  บุญราช
 
403 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธนพนต์  จำปาแก้ว
2. เด็กชายภูวดล  งามศิริ
 
1. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
2. นายอัครพล  เหลืองอรุณ
 
404 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงอวิรดา  หลักบุญ
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
2. นางสาวกุญช์ชญา  พรหมคุณ
 
405 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  วารินทร์
2. เด็กชายภาณุเมศ  งามเจริญ
 
1. นางอรทัย  ทองทรัพย์ทวี
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
406 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวดแก้ว
2. เด็กชายธีระพัฒน์  งามศิริ
 
1. นางอรทัย  ทองทรัพย์ทวี
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
407 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายวรรณธสิน  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงอรณัฐ  ศรีสาวรรณ
 
1. นางอรทัย  ทองทรัพย์ทวี
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุวรรณคำ
2. เด็กชายธีระยุทธ   กันทะพันธ์
 
1. นายอัครพล  เหลืองอรุณ
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
409 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  อินเหลา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
410 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จินาวัลย์
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
411 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อรนนท์
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  ชื่นเกษม
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
2. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
412 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงอรณัฐ  ศรีสาวรรณ
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
413 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกวีกร  นครไชย
2. เด็กชายธนัญชัย  คำเกษ
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สุขสอน
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
2. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
414 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธนภัทร  ม่วงอ่อน
2. เด็กชายพัสกร  คำเมืองมูล
3. เด็กชายพิรัชชัย  ดวงชัย
 
1. นางนารีนาถ  สมพงษ์
2. นางอรนุช  นนท์ตา
 
415 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชิณพันธ์
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
416 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนุศิญาภรณ์  ใสพรม
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
417 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงวิมลทิพย์  หนูนอ
2. เด็กหญิงเดือนดารา   มาพบ
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
2. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
 
418 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นิลกิจ
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
 
419 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงเกวลี  ชมภู
 
1. นางฐานิกา  พรหมทา
 
420 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   ศรีอาจ
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
421 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กชายกฤษณ์ธชัย  ขันธเสน
2. เด็กชายฐิติวัชร์  แท่นสอน
3. เด็กชายภูวนัย  อินธิไชย
 
1. นายปวีณวัชร์  บุญยิ่ง
 
422 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กชายกิตธิพงษ์  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มนัส
3. เด็กหญิงบุญสิตา  เต็มสุข
4. เด็กหญิงพรทิพย์  สุวรรณเวียง
5. เด็กชายวันฤดี  ธรรมชาติ
6. เด็กหญิงสุภัชชา  วัฒนา
 
1. นายวิฑูร  เสมอสาย
2. นางสาวสายสุดา  โพธิ์อารีย์
 
423 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรหึง
2. เด็กชายวลัญช์กร  หล่าชิว
 
1. นางยุภาพร  ดวงน้อย
 
424 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมพิลา
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
425 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงพัชชา  จังอินทร์
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
426 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  เชื้อบุญ
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
427 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดสาย
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
428 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 13 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หวังสุข
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางสาววรินทร์ดา  ผู้มีสัตย์
2. นางสาวสมหญิง  เว็งอาจ
 
429 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ศรีหานุ
2. เด็กหญิงเบญจพร  ผาลา
 
1. นางสาววรินทร์ดา  ผู้มีสัตย์
2. นางสาวสมหญิง  เว็งอาจ
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง 22 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กชายนนทภัทร  ปราบมนตรี
 
1. นายอาทิติญา  ใยแสง
 
431 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แข็งแรง
2. เด็กหญิงปาริชาติ  อินธิไชย
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แก้วชา
 
1. นายปวีณวัชร์  บุญยิ่ง
 
432 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81.5 ทอง 30 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงศุติกาณจน์  มะนาศรี
 
1. นางสาวรัตนาพร  เทียรคา
 
433 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กชายธนพนธ์  พรหมคุณ
2. เด็กชายธนพัฒน์  บูรณิจฉ์ฐานพัฒน์
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เกิดเขียว
 
1. นางกันตพร  คำหอม
2. นางวริศรา  นันตะกุล
 
434 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 31 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สาระวิถี
2. เด็กหญิงณัชชา  จิตพงษ์
3. เด็กหญิงธนาพร  เติมไธส่ง
4. เด็กหญิงธัญพัชชา  บัวหุ่ง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชมพู
 
1. นางวริศรา  นันตะกุล
2. นางกันตพร  คำหอม
 
435 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กหญิงภูริชญา  แขมคำ
2. เด็กหญิงอรวรรณยา  ศรีชาเยช
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุโขพันธ์
 
1. นางพัชนี  บุญลี
2. นางวริศรา  นันตะกุล
 
436 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กชายคชาธาร  ศรีจำปา
2. เด็กชายธนพนธ์  พรหมคุณ
3. เด็กชายธนพัฒน์  บูรณิจฉ์ฐานพัฒน์
 
1. นายอภิชาติ  นามวงษ์
2. นายธนนชัย  จันล่องคำ
 
437 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุโขพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์คำ
4. เด็กชายพงศ์พระยา  อินลาโต
5. เด็กหญิงรินลดา  แดงวิมล
6. เด็กชายวรวีร์  มีฤทธิ์
7. เด็กชายวิทวัส  คงมี
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีพูล
9. เด็กหญิงสุพีรยา  คำเกษ
10. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทะกิจ
 
1. นายอภิชาติ  นามวงษ์
2. นางศิริวิมล  นามวงษ์
3. นางสาวนิตยา  พรหมทา
 
438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กหญิงจินตนา  มังกร
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เจียงวงศ์
 
1. นายสนั่น  พระทน
2. นางสาวสุพรรณณี  หงษ์งาม
 
439 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กหญิงชนาภา  ศรีกระหวัน
2. เด็กชายณัฐชนนทร์  แก้วนารินทร์
3. เด็กหญิงเอื้อมพร   บุญเทียม
 
1. นางพัชมณฑ์  คำพิหล้า
2. นางสาวประสาทพร  อุ่นคำ
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กชายกิตติธัช  อินหอม
2. เด็กชายปฎิพล  ชารินทร์
 
1. นายบุญแปลง  นาทา
2. นายนันทะกิด  แก้วดี
 
441 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กหญิงทิตยา  สุฤทธิ์
 
1. นางศุภิสรา  ชัยณรงค์
 
442 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กหญิงเกตุมณี  ป้องชาลี
 
1. นางพัชมณฑ์  คำพิหล้า
 
443 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูสีนวน
 
1. นางศุภิสรา  ชัยณรงค์
 
444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 89 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กหญิงจันทิมา  สระแก้ว
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บัวพันธ์
 
445 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 28 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนภา  ประเทืองไทย
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เกาะทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นิลศรี
4. เด็กหญิงภัทรกัลญา  ศรีบาล
5. เด็กหญิงสิริน  ศรีราตรี
 
1. นายทองอินทร์  ศรีเลิศ
2. นางทองมี  มะลิย์
 
446 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงณิรชา  ใสงาม
 
1. นางสาวรังสิยา  สุกิจวัฒนกุล
 
447 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 8 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  วงเมาะ
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทร์ศร
 
1. นายชำนาญ  ไชยโยธา
2. นางอังคณางค์  ไชยโยธา
 
448 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 40 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชโลธร  ยิ้มทอง
2. เด็กหญิงพิชญา  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  จิตรโคตร
 
1. นางสาวรังสิยา  สุกิจวัฒนกุล
2. นายชำนาญ  ไชยโยธา
 
449 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  บัวหุ่ง
2. เด็กชายศรัญญู  บุตราช
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ประทุมสุวรรณ
 
1. นายชำนาญ  ไชยโยธา
2. นางอังคณางค์  ไชยโยธา
 
450 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกงพาน 1. เด็กชายนพนนท์  แก้วสมุทร์
 
1. นายวินัส  จำปี
 
451 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายกฤษณกัณฑ์  สมสุข
2. เด็กชายกิตติพงษ์  สุระโคตร
3. เด็กชายธีรเดช  คาวี
4. เด็กชายศิรชัช  โคตรเจริญ
5. เด็กชายศุกลวัฒน์  วิรุณพันธ์
6. เด็กชายเอกวัฒน์  บุดดี
 
1. นางสาวสุรชา  ยศรุ่งเรือง
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
3. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล
 
452 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวธิดารัตน์  สุระโคตร
2. นางสาวปณัฐดา  อินทร์พวง
3. นายอัษฎายุธ  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กุชโร
2. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
453 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวจารุภัทร  สุระโคตร
2. เด็กหญิงวิไลพร  ธรรมวัตร
3. นางสาวศศิวิมล  สุขม่วง
 
1. นายอุดม  สุระโคตร
2. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
454 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เพ็ชรักษา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก้วใสย์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พรรษา
2. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
455 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายพงศ์พนิช  สุระโคตร
2. เด็กหญิงสุกฤตา  พิมพ์พุฒ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พรรษา
2. นางสาวหฤทัยทิพย์  ไกรวิเศษณ์
 
456 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงรัชดา  ดีเพียร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
457 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงไปรยา  เหมกุล
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
458 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีเสน่ห์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศุภศร
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
459 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  โลนะชาติ
2. นายอัษฎายุธ  ธรรมวัตร
 
1. นางอุดม  สุระโคตร
2. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงวธิดา  นากรณ์
3. เด็กหญิงไปรยา  เหมกุล
 
1. นางสุมาลี  ธรรมวัตร
2. นางสาทอน  สังข์ขาว
 
461 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายศุกลวัฒน์  วิรุณพันธ์
 
1. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
462 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายชัยมงคล  เกษสุภะ
2. เด็กชายอรรถชัย  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวสายันต์   แหวนหล่อ
2. นางสาวจุฑามาศ  กุชโร
 
463 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงวิไลพร  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กุชโร
 
464 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายธันวา  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงธิดาทิพย์  พุกไชยนาม
 
1. นางสาวสุรชา  ยศรุ่งเรือง
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
465 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฑ  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงธิติมา  นากรณ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  วิรุณพันธ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  วิรุณพันธ์
5. เด็กหญิงเยาวภรณ์  ปาปะเบา
 
1. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
466 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงกนกพร  ธรรมวัตร
2. เด็กชายศิรชัช  โคกเจริญ
 
1. นางสาวสุรชา  ยศรุ่งเรือง
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
467 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายกิตติชัย  คำแก้ว
2. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวสายันต์  แหวนหล่อ
2. นางสุมาลี  ธรรมวัตร
 
468 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงจันทร์แรม  โคกแก้ว
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เครือแสง
3. เด็กหญิงรุจิรา  บัวจันทร์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
469 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายจักรธรณ์  ศุภศร
2. เด็กชายนาวิน  ห่วงทอง
3. เด็กชายศรุต  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวสร้อยสุด  บุญช่วย
2. นางสาวสุรชา  ยศรุ่งเรือง
 
470 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ค่ำคูณ
 
1. นางสาวสายันต์  แหวนหล่อ
 
471 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลานุสัตย์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
472 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายธีรภัทร  ปูพบุญ
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
473 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นายอัษฎายุธ  ธรรมวัตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80.8 ทอง 23 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายพงศกร  ศรฤทธิ์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีเสน่ห์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ลานุสัตย์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงกชชกรณ์  สุทธิประภา
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายธีรภัทร  ปูพบุญ
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นายอัษฎายุธ  ธรรมวัตร
 
1. นางวรรณภา  แก้วภักดี
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 25 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศุภศร
 
1. นางวรรณภา  แก้วภักดี
 
481 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงนริศรา  ธรรมวัตร
2. เด็กชายภานุวัฒน์  นิลวัน
3. เด็กหญิงวินชะญา  วิรุณพันธ์
 
1. นางณัฐธิดา  กองไกรรัตน์
2. นางอัมพร  คงทอง
 
482 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงชติกาญจน์  คำแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐฌิชา  แจ้งไข่
3. เด็กหญิงเบญญภา  วิรุณพันธ์
 
1. นางณัฐธิดา  กองไกรัตน์
2. นางอัมพร  คงทอง
 
483 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดมิ่ง
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
484 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงรุจิรา  บัวจันทร์
 
1. นางสาวสร้อยสุดา  บุญช่วย
 
485 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวชวัลลักษณ์  จำกัด
2. นางสาวสุทธิดา  สุระโคตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นายสุภชัย  ผสมสา
 
486 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ธรรมวัตร
 
1. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล
 
487 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายพงศกร  ศรฤทธิ์
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
488 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวศศิวิมล  สุขม่วง
 
1. นางอุดม  สุระโคตร
 
489 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายณัฐเดช  กันทะพันธ์
2. เด็กชายธนศักดิ์  แก้วใส
 
1. นางสาวสายันต์  แหวนหล่อ
2. นางสาทอน  สังข์ขาว
 
490 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายธนิสร  รัจนัย
2. เด็กชายธนโชติ  บุญเอนก
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กุชโร
 
491 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงบุญเรือง
 
1. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล
 
492 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆกัลจาย
2. เด็กหญิงอนันตญา   กระสังข์
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สาลีพันธ์
 
1. นางเบญญาณัฎฐ์  มูลประดับอรรจ
2. นางสาวพิสมัย  เดชฤทธิ์
 
493 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายชวพล    มังษะชาติ
2. เด็กชายชัยวัฒน์   นาคนวล
 
1. นายธีระนันต์  อัครชาติ
2. นางสาวจันทร์  นาคนวล
 
494 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงพรชิตา   สีตะวัน
2. เด็กหญิงสุวราภรณ์   เสนาพล
 
1. นายธีระนันต์  อัครชาติ
2. นางสาวจันทร์  นาคนวล
 
495 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายจิรทีปต์  นาคนวล
2. เด็กชายตรัยคุณ  ทองคำ
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  กรีรัมย์
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
2. นายธีระนันต์  อัครชาติ
 
496 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายธีรภัทร   สุธงษา
2. เด็กชายอภินันท์   นนทะจันทร์
3. เด็กชายเอกภพ   สมบัติวงษ์
 
1. นางจันทรมณี  นาคนวล
2. นางสาวจันทร์  นาคนวล
 
497 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   อินทร์ตา
2. เด็กชายปริพัฒน์   นาคนวล
3. เด็กชายพสธร  กระสังข์
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
2. นายธีระนันต์  อัครชาติ
 
498 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายรัตนภูมิ    เรืองประโคน
2. เด็กหญิงสุวราภรณ์   เสนาพล
 
1. นายธนบดี  ถาวร
2. นางสาววัชราภรณ์   แก้วหาญ
 
499 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อินทร์ตา
2. เด็กชายตรีรัตน์  กรีรัมย์
3. เด็กชายปริพัฒน์  นาคนวล
 
1. นางสาวสุวิชญา   กระสังข์
2. นางสาววัชราภรณ์  แก้วหาญ
 
500 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายจิรทีปต์  นาคนวล
2. เด็กชายตรัยคุณ  ทองคำ
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
2. นายธีระนันต์  อัครชาติ
 
501 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  กรีรัมย์
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
 
502 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงสุชาดา  บุญภา
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
 
503 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา   ศิลาชัย
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
 
504 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายวสุธันย์   ยอดแก้ว
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
 
505 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงอนันตญา  กระสังข์
 
1. นางสาวสุวิชญา  กระสังข์
 
506 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายกุลโรจน์  แก้วจันทร์
2. เด็กชายชนะศักดิ์  กระสังข์
 
1. นางเบญญาณัฎฐ์  มูลประดับอรรจ
2. นางหญิงวดี  ลาภูตะมะ
 
507 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เงินโพธิ์
2. เด็กชายเกล็ดสนัย  สุภาวหา
 
1. นางหญิงวดี  ลาภูตะมะ
2. นางเบญญาณัฎฐ์  มูลประดับอรรจ
 
508 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เจือจันทร์
 
1. นางจันทรมณี  นาคนวล
 
509 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 1. เด็กชายจิรายุ  สิงขรณ์
 
1. นางธนิดา  มณีล้ำ
 
510 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นรดี
 
1. นางโสภิดา  วงศ์จอม
 
511 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กระสังข์
 
1. นางโสภิดา  วงศ์จอม
 
512 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ไชยโชติ
2. เด็กชายจักรพงษ์  มะณีล้ำ
 
1. นายบำรุง  โพธิ์งาม
2. นายประสงค์  เพ็งแจ่ม
 
513 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กชายภาคิน  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  จำนิล
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางปัทมาศ  จันทสิทธิ์
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กชายกิตติพัศ  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงนีรนุช  ศรีวัง
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บัวจันทร์
2. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวัง
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
516 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  หนูพันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงโชคดี  สร้อยสมุทร
 
1. นางยุภาพร  บัวพันธ์
2. นางสุภาวรรณ  มะณีล้ำ
 
517 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงฟาตีมาห์  พงศ์ศรีดา
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
518 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เหิงขุนทด
 
1. นางปัทมาศ  จันทสิทธิ์
 
519 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงเยาวดี  ยอดคำตัน
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
520 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงขนิษฐา   เพียจันทึก
2. เด็กหญิงขวัญจิรา    สุวรรณศรี
3. เด็กหญิงนวรัตน์    ใจหมั่น
 
1. นายเฉลิมชัย  ดาแก้ว
2. นางสาวชนกสุดา  โยธิคาร์
 
521 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กหญิงชญานิน  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญยอ
 
1. นายสุพิชัย  จันดวง
2. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
 
522 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กหญิงญาดาวดี  จันทะสิทธิ์
2. เด็กหญิงผ่องนพคุณ  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงพรนภา  หงษ์คำ
4. เด็กหญิงเกศิณี  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงเกษรินทร์  เครือแสง
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชา  เครือแสง
 
1. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
2. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
3. นายสุพิชัย  จันดวง
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กหญิงณัฐกร  กิตติพันธิ์
2. เด็กชายธนกฤต  พุฒวงค์
 
1. นางผกามาศ  โกฎแสน
2. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 44 โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กชายนิพพิชญน์  พันนา
2. เด็กหญิงพรนภา  หงษ์คำ
 
1. นางผกามาศ  โกฎแสน
2. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
 
525 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กชายธีธัช  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   จันดาศรี
3. เด็กหญิงไอลดา  บุญโพธิงาม
 
1. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
2. นายโรสยานนท์  จันทร์หอม
 
526 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กชายยุทธนา  พิมทอง
2. เด็กชายรุ่งรดิศ  เครือแสง
3. เด็กชายเวชพิสิษฐ์  พละเดช
 
1. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
2. นายโรสยานนท์  จันทร์หอม
 
527 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กชายอรรถพล  ไชยเสนา
 
1. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
 
528 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 46 โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กหญิงอริศรา   อรรคบุตร
 
1. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
 
529 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์แสน
2. เด็กชายธีระศักดิ์  ทาจันทร์
 
1. นางสาวจริยา  ไชยสนาม
2. นางสาวสุภัตรา  สกุลแก้ว
 
530 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายอานนท์  มั่งคง
2. เด็กชายเทียนชัย  พิมพา
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางสาวจริยา  ไชยสนาม
 
531 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.8 ทอง 37 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กหญิงศิวนาถ  ฑีฆะพันธ์
 
1. นางสาวจริยา  ไชยสนาม
 
532 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาลี
2. เด็กชายธนา  ไพพิษ
3. เด็กหญิงมาลิญา  ลาดบาศรี
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางธนัชพร  บุตศรี
 
533 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงพิชชากร  รู้พูด
3. เด็กหญิงวิรดา  อัมพวา
 
1. นางสาววาสนา  พรมศรี
2. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
 
534 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์คำ
2. เด็กชายอภินันท์  สิงห์คำ
 
1. นายยุทธนา  มะโน
2. นางสาวพรพรรณ  โพธิวัฒน์
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงทัชชกร  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงนภสร  สมพร
3. เด็กชายรัชชานนท์  สิงห์คำ
4. เด็กชายวสันต์  นิลผาย
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  กระแสร์โสม
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางเตือนใจ  สมสุข
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กชายวธัญญู  เครือแสง
2. เด็กหญิงอนุสรา  จันทร์หอม
 
1. นางเตือนใจ  สมสุข
2. นางวรรันธร  ทองสุทธิ์
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงวิรดา  อัมพวา
 
1. นางเตือนใจ  สมสุข
2. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
 
538 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กชายธนา  ไพพิษ
2. เด็กชายธนากร  สุขเจริญ
3. เด็กชายพิชัย  สิงห์คำ
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางธนัชพร  บุตศรี
 
539 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  จันทร์ละมูน
2. เด็กหญิงธารารัตน์  สุภาพ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  บุดดาชุย
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางธนัชพร  บุตศรี
 
540 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงนภัสรดา  คำพระ
2. เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ใส
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิวัฒน์
2. นายสรพลรชต  โพธิวัฒน์
 
541 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 32 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุญมั่น
 
1. นางสาววาสนา  พรมศรี
 
542 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 86.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  อัมพวา
 
1. นายยุทธนา  มะโน
 
543 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายธนากร  สามงามวี
2. เด็กชายศรายุทธ  ตากิ่มนอก
 
1. นายวิวัฒน์  สิงห์นาค
2. นายประภาษ  สังข์ทอง
 
544 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ประถมบุตร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ดวงอาจ
2. นางนันทนิตย์  นามบุตร
 
545 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เกตุกุล
 
1. นายประภาษ  สังข์ทอง
 
546 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โนนกลาง
 
1. นางสาคร  อุคำ
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ขันติวงษ์
2. เด็กชายสิทธิพร  สมัญญา
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  มะโนรัตน์
 
548 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปุยคำ
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
549 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ขันติวงษ์
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
550 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงพัชริดา  คุณตะโย
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
 
551 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ขันติวงษ์
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
552 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.5 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงพิยดา  อินโบราณ
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
 
553 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 1. เด็กชายดลธรรม  จันหอม
2. เด็กหญิงศุภานัน  ปิยะวงศ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พลพงษ์
 
1. นางนิภาดา  มุกดาดี
2. นางสาววรรณภัทร์  โพธิวัฒน์
 
554 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 1. เด็กหญิงธันญ์ชนก  เร่งพิมาย
2. เด็กชายศิลานนท์  เกตุสาคร
3. เด็กชายโชคชัย  สีคำ
 
1. นางนิภาดา  มุกดาดี
2. นางสาววรรณภัทร์  โพธิวัฒน์
 
555 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 1. เด็กชายดลธรรม  จันหอม
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พลพงษ์
 
1. นางนิภาดา  มุกดาดี
2. นางสาววรรณภัทร์  โพธิวัฒน์
 
556 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายนิธิกร  ทองอาจ
2. เด็กหญิงรัศมี  ผมพันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา  ศิริทาน
 
1. นางสาวอมิตา  สุปัตติ
2. นางสาวอรทัย  บุญช่วย
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กันหาเขียว
2. เด็กชายปริญญา  ชมภู
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
2. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายศุภกร  ศรีธรรม
2. เด็กหญิงไปรยา  งามแสง
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
2. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
 
559 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายสุริยา  หนองคู
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
560 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายวันชัย  พรมดี
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
561 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงนันธิญา  บุญช่วย
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
562 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.4 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลึ่มนอก
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
563 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงนันธิญา  บุญช่วย
 
1. นางสาวอรทัย  บุญช่วย
 
564 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ลึ่มนอก
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
565 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.4 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายสุริยา  หนองคู
 
1. นางไพริน  ผมพันธ์
 
566 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายกวีวัตท์  แจ่มวัน
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
 
567 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงชนานันท์  เข็มโคตร
 
1. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
 
568 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงชนานันท์  เข็มโคตร
 
1. นางสาวอรทัย  บุญช่วย
 
569 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  งามแสง
 
1. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
 
570 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 31 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทองสุข
 
1. นางนฤมล  สุตะพันธ์
 
571 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงกัลยา  เสาร์ศิริ
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  โสพันธ์
 
1. นางนฤมล  สุตะพันธ์
2. นางอทิตยา  ดาวเรือง
 
572 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงจิราพร  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงเนตรนภา  หงสา
 
1. นางอทิตยา  ดาวเรือง
2. นางนฤมล  สุตะพันธ์
 
573 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายกิตติภพ  อ่อนหวาน
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วอุดม
3. เด็กชายชัยวิชิต  อ่อนหวาน
4. เด็กชายณัฐชัย  วันโน
5. เด็กชายณัฐชัย  วัณโน
6. เด็กชายทรัพย์ทวี  ฉันท์พิสิฐสกุล
7. เด็กชายธนากร  พิมพิชัย
8. เด็กชายธันยธรณ์  ธรรมวัตร
9. เด็กชายธีระพงษ์  เหมือนตา
10. เด็กชายนพพร  เพ็งศิริ
11. เด็กชายนันทวัฒน์  ปิยะวงษ์
12. เด็กชายปิยะณัฐ  โสระจันทร์
13. เด็กชายพงศกร  จำปา
14. เด็กชายภาคิน  สุตะพันธ์
15. เด็กชายภูริทัต  อินคำแหง
16. เด็กชายวัระวัตร  ธรรมวัตร
17. เด็กหญิงวิภาพร  ล้านทอง
18. เด็กหญิงศศิวิมล  ฉ่ำเจริญ
19. เด็กชายศิริโชค  ช่วงโชติ
20. เด็กชายสุชาติ  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาคร  กองแก้ว
2. นางดารา  บัวส่อง
3. นางสาววิมลรัตน์  อุ่นใจ
4. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
5. นางนฤมล  สุตะพันธ์
6. นางอทิตยา  ดาวเรือง
 
574 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงจิราพร  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงณัฏฐา  โพธิวัฒน์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงห์สุข
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ประจวบสุข
5. เด็กชายธนกร  ศรีอำนาจ
6. เด็กหญิงธนิษฐา  เชยจิตร
7. เด็กหญิงธรรสินี  ฉันท์พิสิฐสกุล
8. เด็กชายนนธวัช  อรรคบุตร
9. เด็กหญิงนภาลัย  ทองนัด
10. เด็กหญิงปาลิตา  พรมโสภา
11. เด็กหญิงปิยากร  บริบาล
12. เด็กหญิงพรรณิภา  นันทะเสน
13. เด็กหญิงพิจิตรา  บุญทศ
14. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีอำนาจ
15. เด็กหญิงภัทรศยา  สุริวงษ์
16. เด็กหญิงรจนา  ธัญญากนก
17. เด็กหญิงรัตติการ  บุญอยู่
18. เด็กหญิงรัตนมณี  แสงใสย์
19. เด็กหญิงวิภาวรรณ  กัณทนเวทย์
20. เด็กหญิงศิริปภา  ฉิ่งสูงเนิน
21. เด็กชายสัณห์พิชญ์  สาลี
22. เด็กชายสิรภพ  ศรีธเนศ
23. เด็กหญิงสิริพรรณิกา  สุตะพันธ์
24. เด็กหญิงสุธิดา  คลาดโรค
25. เด็กหญิงสุวภัทร  รัตนะวัน
26. เด็กชายอนาวิล  ทองสุทธิ์
27. เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ใหญ่
28. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุสาสน์
29. เด็กหญิงแพรวา  บุญมา
30. เด็กชายโชคชัย  แสงใส
 
1. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
2. นางรัตนา  ธรรมบุตร
3. นายโรม  ดีทั่ว
4. นางสาววิมลรัตน์  อุ่นใจ
5. นางสาคร  กองแก้ว
6. นางอทิตยา  ดาวเรือง
7. นางนฤมล  สุตะพันธ์
8. นางศศิวงศ์  อันทอง
 
575 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายสิรภพ  ศรีธเนศ
2. เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ใหญ่
 
1. นายโรม  ดีทั่ว
 
576 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เชยจิตร
2. เด็กหญิงแพรวา  บุญมา
 
1. นางรัตนา  ธรรมบุตร
2. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
 
577 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายกิตติภพ  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงจริญญาพร  หงส์อินทร์
3. เด็กหญิงธันรดา  ปราบวงษา
4. เด็กชายธีระพงษ์  เหมือนตา
5. เด็กชายปัญณวิชญ์  สุตะพันธ์
6. เด็กชายพิสิษฐ์  สิมมา
7. เด็กชายภูริทัต  อินคำแหง
8. เด็กชายวีรภัทร  เสากลาง
9. เด็กชายวีระวัตร  ธรรมวัฒน์
10. เด็กหญิงแพรวา  บุญมา
 
1. นายโรม  ดีทั่ว
2. นางอทิตยา  ดาวเรือง
3. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
 
578 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายกรกฤต  ใยอิ้ม
2. เด็กชายธีรภัทร  พฤกษา
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นางสาวนิลาวัลย์  สาระโท
 
579 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงวรสุดา  บัวบุตร
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  โพสาวัง
3. เด็กหญิงอภิชญา  กิ่งป้อง
 
1. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
2. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
580 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงชลญาพร  ศรีสด
2. เด็กหญิงพรรณณัฐดา  บัวดี
 
1. นางสาวมนต์ทิพย์  ศรีบูรณ์
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
581 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงวรสุดา  บัวบุตร
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  โพสาวัง
3. เด็กหญิงอภิชญา  กิ่งป้อง
 
1. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โฉมสุภาพ
2. เด็กชายกศิภพ   กลัดภิบาล
3. เด็กหญิงจุฬามณี  มีชัย
4. เด็กชายธารัณยภาส  อินตา
5. เด็กหญิงวรสุดา  บัวบุตร
6. เด็กหญิงวิชุรดา  เขตนิมิตร
7. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงศ์
8. เด็กชายโสภณ  ปะกำแหง
 
1. นายแสง  ศรีโสม
2. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
3. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
 
583 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โฉมสุภาพ
2. เด็กหญิงวรสุดา  บัวบุตร
 
1. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงศ์
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
585 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จิตต์กลาง
2. เด็กชายรณกฤต  สมใจ
3. เด็กชายเปรมณัฐ  มีชัย
 
1. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
2. นางกาญจนา  ใยแสง
 
586 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายกวิน  สอนกุพันธ์
2. เด็กชายนราวิทย์  คำหอม
3. เด็กชายพรชัย  ดีครัน
 
1. นายสุทิน  เพ็งพันธ์
2. นางกาญจนา  ใยแสง
 
587 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เพ็งคำปั้ง
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
588 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงไอย์ญาฎา  ดอกแก้ว
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
589 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงศ์
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
590 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนช้อย
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
591 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงชลญาพร  ศรีสด
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
592 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 25 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงชลญาพร  ศรีสด
 
1. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
593 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงศรัณย์ณภัทร  อินตา
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
594 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายพัชรดนัย  บุญเรือง
 
1. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
595 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงรัศมี  ศรีดำ
2. เด็กหญิงวรรณภา  ชุ่มศรี
3. เด็กหญิงสิริโสภา  พุทธวงค์
 
1. นางสาวบุษบา  ทอนเสา
2. นางฉวีมล  ศรีพันธ์
 
596 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กชายศุภชัย  ม่วงสีทอง
 
1. นายวีรพล  ถาวร
 
597 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปาติปา
2. เด็กชายธนศักดิ์   คงคะหาญ
 
1. นางสาวบุษบา  ทอนเสา
2. นางฉวีมล  ศรีพันธ์
 
598 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   ถาวร
2. เด็กหญิงสุภัทรา   สาลี
 
1. นายวีรพล  ถาวร
2. นางนิรมล  ถาวร
 
599 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงธัญลัด โปร่งจิต  โปร่งจิต
2. เด็กหญิงพรธีรา   อ่อนพฤกษ์ภููมิ
3. เด็กชายภัทรณัสม์  ถาวร
 
1. นางฉวีมล  ศรีพันธ์
2. นางสาวบุษบา  ทอนเสา
 
600 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงพิไรภรณ์  ศิลาวงศ์
3. เด็กหญิงอนงค์นุช  อ่อนนางรอง
 
1. นางสาวจิราพร  ชาวมูล
2. นางสาวกาญจนา  กุลาเทศ
 
601 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยหาญ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อ่อนผา
 
602 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  อาจภักดี
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อ่อนผา
 
603 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปุย
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
604 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายดนุเดช  สุหงษา
2. เด็กหญิงพรสินี  ไชยสาร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อ่อนนางรอง
 
1. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
2. นางอารีย์  ไชยสาร
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงนีรนุช  ศรีพันธ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  พิทักษา
3. เด็กหญิงภริดา  กล่อมสกุล
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริ
5. เด็กหญิงสายธาร  ของสกุล
 
1. นางสาวประภาพร  จันแดง
2. นางสาวสุกัญญา  พาที
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงนริสรา  อ่วมไธสง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกรินทร์
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  วาดเกษม
4. เด็กหญิงเนาวรัตน์  มีศาสตร์
5. เด็กหญิงเพชรี  สุขะตะ
 
1. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
2. นางสาวประภาพร  จันแดง
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พานจันทร์
2. เด็กชายธนพัฒน์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  พาที
2. นางสาวประภาพร  จันแดง
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายประสบโชค  สำรวย
2. เด็กหญิงเพชรี  สุขะตะ
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
2. นางสาวพัชรี  ทองสูรย์
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายนวดล  ชูกลิ่น
2. เด็กหญิงวาสนา  วรษา
 
1. นางสาวกาญจนา  กุลาเทศ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อ่อนผา
 
610 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายสราวุธ  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
 
611 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงเกศรามณี  เลขลบ
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
 
612 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์มณี
 
1. นางวิจิตร  ศรีสุรักษ์
 
613 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ทาสา
 
1. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
 
614 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีหวาด
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
615 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงจันทนา  วงนารินทร์
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
616 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  มากเมือง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจแก้ว
3. เด็กชายไหมไทย  เมตตา
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางสาวพิมพิพล  จันทร์ผอง
 
617 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงจิดาภา  ยอดแก้ว
 
1. นางอารีย์  ไชยสาร
 
618 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงพรสินี  ไชยสาร
 
1. นางอารีย์  ไชยสาร
 
619 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงช่อผกา  ครุธวงค๋
 
1. นางอารีย์  ไชยสาร
 
620 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายเก้ามงคล  แสนสุด
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
 
621 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ซิม
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
622 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.4 ทอง 12 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ดวงอาทิตย์
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
 
623 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายรัฐภูมิ  ทาสา
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
624 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงศ์สุพันธ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อ่อนผา
 
625 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงพรรณธิญา  แผนทำลา
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ดวงอาทิตย์
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
2. นางสาวรัตนวลี  ทองคำ
 
626 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายจิรโชติ  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
627 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.8 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ดวงอาทิตย์
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
628 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  วงค์สุพันธ์
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
629 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ซิม
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
630 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 29 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงศศิประภา  ไชยกิจ
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
 
631 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปุย
2. เด็กหญิงอำไพ  วรรยุมา
 
1. นางผดุงพร  นวลสาย
2. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
 
632 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  คำปุย
2. เด็กหญิงปนัดดา  กลางพิมาย
3. เด็กหญิงวริศรา  จิกหาร
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
 
633 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  มิ่งมิตรวัน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีหวาด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ซิม
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
 
634 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  คำปุย
2. เด็กหญิงปนัดดา   กลางพิมาย
3. เด็กหญิงวริศรา  จิกหาร
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางสาวพิมพิมล  จันทร์ผอง
 
635 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิง จิรวรรณ  วงนารินทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สิงห์กุรัง
 
1. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
2. นางสาวจิราพร  ชาวมูล
 
636 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายธีรภัทร  พลมนตรี
2. เด็กชายเก้ามงคล  แสนสุด
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางสาวพิมพิมล  จันทร์ผอง
 
637 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงดวงพร  หลักบุญ
2. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีวงศ์จันทร์
 
1. นางสาวพิมพิมล  จันทร์ผอง
2. นางสาวจิราพร  ชาวมูล
 
638 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ยินดี
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
 
639 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงณภัทร  สืบราช
 
1. นางสาวจิราพร  ชาวมูล
 
640 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงสุชาวดี  พิริยะพงษ์
 
1. นางพัชญ์สิตา  โพธิ์สังข์
 
641 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีวงค์จันทร์
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
642 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปุย
2. เด็กหญิงอำไพ  วรรยุมา
 
1. นางผดุงพร  นวลสาย
2. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
643 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายจิรโชติ  แซ่ฉั่ว
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
2. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
 
644 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 1. เด็กชายธนภูมิ  ศิลาโชติ
2. เด็กหญิงวิภาพร  แสนพันนา
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เงินจันทร์
 
1. นางจิรา  เหลืองทอง
2. นายอำพล  บุญรอง
 
645 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.2 ทอง 48 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 1. เด็กหญิงอภิญญา  ลุนพงษ์
 
1. นายอำพล  บุญรอง
 
646 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 1. เด็กหญิงวิภาดา  พิทักษา
 
1. นางสมควร  พรมภักดี
 
647 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เหลาศรี
2. เด็กชายชัยณรงค์  มานะ
3. เด็กหญิงดวงพร  บริยัง
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  อินทศรี
2. นางสาวพิชามญชุ์  บุบผา
 
648 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงนาค
 
1. นายชวน  อินทศรี
 
649 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยศรีรัมย์
 
1. นางทวีวงศ์  ทาริยะอินทร์
 
650 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำเเดง
2. เด็กหญิงพิรดา  สาลีทำ
 
1. นางสาวสุวรรณา  งามแสง
2. นางศิริรัตน์  ไพพงษ์
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณีย์  บุตรจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงนภัทร  จันดำ
3. เด็กหญิงประภัทรสรณ์  พวงท้าว
4. เด็กหญิงพิริศา  มีนวลจันทร์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ภูติวัติ
 
1. นายผจญ  แผ่นแก้ว
2. นางศิริรัตน์  ไพพงษ์
 
652 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายทศพร  เสียงใส
2. เด็กชายอณัณทร์ตชัย  พุทธรักษ์
 
1. นางสาวอาทิตยาพร  โพธิ์คำ
2. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
 
653 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายทศพร  เสียงใส
2. เด็กชายอณัณทร์ตชัย  พุทธรักษ์
 
1. นางสาวอาทิตยาพร  โพธิ์คำ
2. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
 
654 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงธิดา  ผลดี
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
655 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุตมงค์
2. เด็กหญิงธิดา  ผลดี
3. เด็กหญิงพิริญา  เรืองรักษ์
 
1. นางอมรรัตน์  ปะนาโท
2. นางสาวภัทรฐิณี  ดวงน้อย
 
656 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดวงทอง
2. นางสาวณิชา  ทองศักดิ์
3. นางสาวพรรณนิภา  แก้วมหาวงษ์
 
1. นางสาวภัทรฐิณี  ดวงน้อย
2. นางอมรรัตน์  ปะนาโท
 
657 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายกิตติกวิน  ศรีภิรมย์
2. เด็กชายจักรพรรณ  ทัดแก้ว
3. เด็กหญิงชนิดาพร  ปุยคำ
 
1. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
2. นางเฉวียง  ศิริจันทร์
 
658 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุตมงค์
2. เด็กหญิงธัญญา  ผลดี
3. นางสาวอารีรัตน์  ศรีละพันธ์
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี
2. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
659 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงณัฐหทัยพร  โพธารินทร์
 
1. นางปาริษา  เสวะนา
 
660 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายนิธินันท์  จันธิมา
 
1. นางศิรินาท  แก้วมหาชัย
 
661 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. นายณัฐนันท์  จันธิมา
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายรชต  จำปากุล
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ชุมชัย
 
1. นางกัลยรัตน์  ทองตัน
2. นางศิรินาท  แก้วมหาชัย
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ประครองศรี
2. เด็กชายปวริศร์  เท้าสิงห์
 
1. นางเฉวียง  ศิริจันทร์
2. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
 
664 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงจิตรา  เสาเกลียว
 
1. นางกัลยรัตน์  ทองตัน
 
665 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายส่งเสริม  สุคนธา
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
666 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยสาร
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
667 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายสถาพร  โกสินทร์
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
668 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแข้ 1. นางสาวพรสุดา  อ้อมชมภู
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
669 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงธัญญา  ผลดี
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
670 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงนุษบา  แสงใสแก้ว
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
671 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายมีชัย  บุตรแสน
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุญธง
3. เด็กหญิงอมราภรณ์  ศึกรัมย์
 
1. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
2. นางกนกอร  ชูนพรัตน์
 
672 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแข้ 1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีละพันธ์
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
673 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงนุษบา  แสงใสแก้ว
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
674 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงจักรีพร  เรืองรักษ์
2. เด็กหญิงบุตรธิตา  ยอดคุณ
3. เด็กหญิงภาวิณี  อุดหนุน
 
1. นางมนัญญา  สุขเขตต์
2. นางเฉวียง  ศิริจันทร์
 
675 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ไชยสาร
2. เด็กหญิงชาลิสา  อุตมงค์
 
1. นายวีระชัย  ดวงธนู
2. นางสาวธิดารัตน์  ลาธุลี
 
676 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 51 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงวรรณภา  โสพันธ์
 
1. นางปาริษา  เสวะนา
 
677 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแข้ 1. นายณัฐนันท์  จันธิมา
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
678 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุตมงค์
2. เด็กหญิงธิดา  ผลดี
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี
2. นางสาวภัทรฐิณี  ดวงน้อย
 
679 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแข้ 1. นายณัฐนันท์  จันธิมา
2. นางสาวพรสุดา  อ้อมชมภู
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี
2. นายอมรศักดิ์  ประเสริฐศรี
 
680 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทับทิมทอง
2. เด็กชายอภิชาติ  ธรรมวัตร
 
1. นายเสถียร  นิยม
2. นายพิสุทธิ์  บุญเย็น
 
681 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงธนัญญา  บุดดี
2. เด็กหญิงธนิทชา  นิยม
 
1. นายกฤษณา  เพิ่มพูล
2. นายพิสุทธิ์  บุญเย็น
 
682 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ค่ำคูณ
 
1. นางสาวจันทราทิพย์  วิรุณพันธ์
 
683 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงวรกมล  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวปิยะนุช  เครือแสง
 
684 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อุ่นคำ
 
1. นายเสถียร  นิยม
 
685 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 39 โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงดลญา  วงค์ชนะ
 
1. นางสาวจันทราทิพย์  วิรุณพันธ์
 
686 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  สังข์ขาว
2. เด็กหญิงวลัยพร  โวหาร
3. เด็กหญิงสุนิสา  พรรษา
 
1. นางสาวเพียร  สุภาพ
2. นางสาวนกยูง  ปานุเวช
 
687 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อุ่นคำ
 
1. นายเสถียร  นิยม
 
688 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  วรรณพิมพ์
 
1. นายทวี  วรรณสุทธิ์
 
689 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คำปลิว
2. เด็กชายอนุรักษ์  กมล
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
2. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
690 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  อัปการัตน์
2. เด็กหญิงภัทรมาย  เภาเวียงคำ
3. เด็กชายเจษฏากร  โพธิ์งาม
 
1. นายปฏิพล  กมล
2. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
691 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงพรพิมล  กมล
 
1. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
692 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กชายศรายุทธ  อ้วนศรี
 
1. นายทวี  วรรณสุทธิ์
 
693 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญยัง
 
1. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
694 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงกนกกรณ์   พูนทองคำ
2. เด็กหญิงเนตรอัปสรณ์   สุวรรณสิงห์
 
1. นายปฏิพล  กมล
2. นายอรพิน  ผาสุข
 
695 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โสตินัย
2. เด็กหญิงนิติยา  สิงห์โท
3. เด็กชายมินทดา  เสียงเย็น
 
1. นายปฏิพล  กมล
2. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
696 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  รัตมาน
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เจริญรอย
 
1. นางรุ่งศิริรัตน์  โนนสูง
2. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
 
697 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมบุตร
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
698 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ไชยโยธา
2. เด็กหญิงฐิติมา  หงษ์ศิลา
3. เด็กชายบัญชา  เสาศิริ
 
1. นายสมยศ  ไชยโยธา
2. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
699 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายจักรกฤษ  ธรรมชาติ
2. เด็กหญิงวรัชญา  มะเดื่อ
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
2. นายสมยศ  ไชยโยธา
 
700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายกฤษฎา  การบรรจง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  นามวงค์
3. เด็กหญิงดารารัตน์  โรจน์แจ้ง
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีหวาด
5. เด็กหญิงอินทิรา  ผะกาแดง
 
1. นายบุญหลาย  ขันติวงศ์
2. นางสาวทัศยา  สิมาจารย์
 
701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายดลภพ  การบรรจง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงวารินทร์รัตน์  วงค์นาอินทร์
4. เด็กชายศุษจรงค์กร  วันมานะ
5. เด็กชายอาทิตย์  ราษีบุตร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
2. นางสาวสุดารัตน์  หัสคำ
 
702 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงไอลดา  เกษอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
703 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงวารินทร์รัตน์  วงค์นาอินทร์
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
704 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญรอย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  วรครุธ
 
1. นางพรทิพย์  ศรีจันทร์
2. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายบัญชา  เสาศิริ
2. เด็กหญิงสุพรรณภรณ์  พิสรูป
 
1. นายสมยศ  ไชยโยธา
2. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
706 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายธีระพัฒน์  ผะกาแดง
2. เด็กหญิงพลอยนภัส  สีขาว
 
1. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
2. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
707 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทองปัญญา
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
708 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงอรอุมา  สืบสิงห์
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
709 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ไชยบำรุง
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
710 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  พงญาติ
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
711 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทองปัญญา
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
712 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงชโรธร  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงภัทราพร  กุลวงษ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  โยธิคาร์
 
1. นางทัศณีย์  สมจิตร
2. นางอัญชลี  เอี่ยมยิ้ม
 
713 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.75 ทอง 19 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงบุหงา  เรืองศรี
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
714 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายธนพจน์  ศรีลาพันธ์
2. เด็กชายวงศกร  จันทวี
 
1. นายบุญหลาย  ขันติวงศ์
2. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
715 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สว่างจิตร์
2. เด็กหญิงอนันตา  ตามพงษ์
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
2. นายสมยศ  ไชยโยธา
 
716 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายวรรณชัย  ผาคำ
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  พวงภา
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
2. นางสาวสุกัลยา  เสนาพันธ์
 
717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายนันทัชพร   บุญยก
2. เด็กชายนิธิกร  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงศิรินภา   นันทสาร
4. เด็กชายสุธิชัย  ยอดสน
5. เด็กชายเสกสรร  ถาพันธ์
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
2. นายกฤษฎา  กองแก้ว
 
718 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายกรวิชญ์  ราชพิมพา
2. เด็กชายปิยวัฒน์  อินทร์ธรรม
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
2. นางสาวสุกัลยา  เสนาพันธ์
 
719 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง 10 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงธันยพร  บุญเหลือง
2. เด็กหญิงบุญญธิดา  ธรรมบุตร
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
2. นางสาวสุกัลยา  เสนาพันธ์
 
720 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายพีรธัช  ติเหลา
2. เด็กชายสุขสันต์  ถาพันธ์
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
2. นางสาวสุกัลยา  เสนาพันธ์
 
721 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงสุปราณี  ภูสุวรรณ
 
1. นางวราวรรณ  พลที
 
722 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  วาฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงธารารัตน์  นิลกร
3. เด็กหญิงเบญจพร  หงษาล้วน
 
1. นายกฤษฎา  กองแก้ว
2. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
723 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงนวพร  ชาวนา
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
724 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  หล้าธรรม
 
1. นางสุกัญญา  ดาวเรือง
 
725 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริปี
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
726 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ตุลิที
 
1. นางคัดนานต์  บรรเทา
 
727 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกนกอร  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงจิรัชยา  สิงห์นาค
3. เด็กหญิงนวพร  ชาวนา
4. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงวิกาวี  พรมมา
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
2. นางสาวณัฐติยา  โนนกอง
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 25 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกชนันทน์  ขาวพรม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองปัญญา
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  จันทร์พิทักษ์
4. เด็กหญิงยุวธิดา  อาจยาพวง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปรัสพันธ์
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
2. นางสาวอรอนงค์  พันธ์ศรี
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ดมอุ่นดี
2. เด็กหญิงมลฐกานต์  นิยม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาสีพันธ์
4. เด็กหญิงศิริประภา  ทุมพร
5. เด็กหญิงสุภาวดี  จิตนอบ
 
1. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
2. นางสาวพัชรินทร์  ขุนพันธ์
 
730 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายธาวิน  พานเงิน
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
 
731 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงชญาภา  พงษ์วิเศษ
2. เด็กชายพีรพล  ดีใจ
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
2. นางสุกัญญา  ดาวเรือง
 
732 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายฉัตรชัย  พานิช
 
1. นางสุกัญญา  ดาวเรือง
 
733 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 27 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญเลิศ
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
 
734 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายวุฒิชัย  อุดมแก้ว
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
 
735 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงศิรินภา   นันทสาร
 
1. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
736 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงศิรินภา   นันทสาร
 
1. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
 
737 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กระฉอดนอก
2. เด็กหญิงนันทิชา  อินธรรม
3. เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  อรุณเกตุ
 
1. นางศิริณา  คูณตาแสง
2. นางสาวศตพร  พวงเพชร
 
738 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 46 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สิงห์นาค
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
 
739 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองค้อ
2. เด็กหญิงอพิยดา  ธรรมบุตร
 
1. นายวีรพงษ์  พลที
2. นางวราวรรณ  พลที
 
740 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกฤษติกาล  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองค้อ
 
1. นายวีรพงษ์  พลที
2. นางวราวรรณ  พลที
 
741 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงชนาธิปวรรณ  จันทอง
 
1. นางวราวรรณ  พลที
 
742 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายธนกฤต  โสพันธ์
2. เด็กหญิงพชร  พวงเพชร
 
1. นายวีรพงษ์  พลที
2. นางสาวระเบียบ  สอนบุญทอง
 
743 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงวรรนิสา  โพธิแสนหลี
2. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำเอี่ยม
 
1. นายวีรพงษ์  พลที
2. นางสาวระเบียบ  สอนบุญทอง
 
744 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายกรกฎ  บุตรจินดา
2. เด็กชายนัทธพงศ์  บุญอินทร์
 
1. นายวิทยา  นครพันธ์
2. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
745 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายกรกฎ  บุตรจินดา
2. เด็กชายอัมรินทร์  แว่นแก้ว
 
1. นายวิทยา  นครพันธ์
2. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
746 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงณัฐชา  พิลา
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
747 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงชฎาพร  แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงภิญญดา  รัตนะวัน
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
748 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายกมลลักษณ์  วารินทร์
2. เด็กชายกรกฎ  บุตรจินดา
3. เด็กชายกฤตพล  รัตนะวัน
4. เด็กชายธนศักดิ์  รัตนะวัน
5. เด็กชายภานุพงศ์  นกเอี้ยง
6. เด็กชายอัมรินทร์  แว่นแก้ว
 
1. นายสุภาพ  อำนวย
2. นายดิเรก  บุตรจินดา
3. นายวิชิต  อักษรพิมพ์
 
749 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงสุนันทฐิตา  พรพินิสกุลทอง
 
1. นางสาวรัศมี  ชอบธรรม
 
750 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายกรกฎ  บุตรจินดา
2. เด็กชายภานุพงศ์  นกเอี้ยง
 
1. นายวิทยา  นครพันธ์
2. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
751 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายปราชญ์บดินทร์  ศิริจันดา
 
1. นางสาวรัศมี  ชอบธรรม
 
752 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงจันทิมา  มูลคำสี
2. เด็กชายภานุพงศ์  นกเอี้ยง
 
1. นางสาวธนิษฐา  แจ่มศรี
 
753 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 31 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิวัฒน์
 
1. นางบุญส่ง  แพงภูงา
 
754 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 42 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงกุญช์ณิชา  มั่นทองคำ
 
1. นายดิเรก  บุตรจินดา
 
755 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  วัฒนเดช
2. เด็กหญิงพิสินีญ์  อรรคบุตร
3. เด็กชายอภินัทธ์  เถาหอม
 
1. นายทวีโชค  แพงภูงา
2. นางบุญส่ง  แพงภูงา
 
756 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายปราชญ์บดินทร์  ศิริจันดา
2. เด็กหญิงพัณณิตา  สุมาตรา
3. เด็กหญิงอนุชวรา  บุญอินทร์
 
1. นายดิเรก  บุตรจินดา
2. นางบุญตา  บุตรจินดา
 
757 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 41 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงอริสา  รัตนะวัน
 
1. นายวิทยา  นครพันธ์
 
758 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงอริสา  รัตนะวัน
 
1. นายวิทยา  นครพันธ์
 
759 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  มาลาศรี
2. เด็กหญิงณัฐะินันท์  สุขสนิท
3. เด็กหญิงวิจิตรา  รัตนะวัน
 
1. นางบุญตา  บุตรจินดา
2. นางสาวรัศมี  ชอบธรรม
 
760 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายกฤติธี  อ่อนหวาน
 
1. นายทวีโชค  แพงภูงา
 
761 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.75 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงอริส่า  รัตนะวัน
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
762 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงกุญช์ณิชา  มั่นทองคำ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รัตนะวัน
 
1. นายวิทยา  นครพันธ์
2. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
763 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายภานุพงศ์  นกเอี้ยง
2. เด็กชายศุภณัฐ   ทองแสง
 
1. นางสาวธนิษฐา   แจ่มศรี
 
764 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เกษหอม
 
1. นายสุภาพ  อำนวย
 
765 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงกุญช์ณิชา  มั่นทองคำ
2. เด็กชายณัฐพัชร์  แข็งเขา
 
1. นายสุภาพ  อำนวย
2. นางสาววรรณกานต์  แว่นแก้ว
 
766 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กชายอันดามัน  โนนกลาง
2. เด็กชายเปรมศักดา  ศรีสุข
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
2. นายพิเชษ  อินทฤทธิ์
 
767 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กชายปัญญาวิสิฏฐ์  สายศรี
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
 
768 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฉลาดทำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   ขันติวงษ์
3. เด็กหญิงปรีชญา  ขันติวงษ์
4. เด็กหญิงปัญญาพร  จันทราทิพย์
5. เด็กหญิงสุภลักษณ์  สมศรี
 
1. นางสาวนิลนารถ  เสาเวียง
2. นางสาวจุฬามณี  สุรเสนา
 
769 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 1. เด็กชายติณณภพ  มนไธสง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  อาจสาลี
 
1. นายวิจารย์  อาจสาลี
2. นายทองเปรม  ศรีโพนทอง
 
770 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 1. เด็กชายชินวัตร  ตาลพรศรี
2. เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  สะอิ้งทอง
3. เด็กชายณัฐภูมิ  พลลือ
 
1. นางสาวปรางทิพย์  ทองสุทธิ์
2. นางสาววิรัลพัชร  สุตะพันธ์
 
771 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรพรม
 
1. นางสาววันวิสา  ทรัพย์สมบัติ
 
772 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทำ
 
1. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
 
773 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายพัชรพล  ตาลโกนกุล
2. เด็กชายสมเกียรติ์  ชารินทร์
3. เด็กชายอนุชา  อุทัย
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีโนนลาน
2. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
 
774 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 83 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  น้อยเขียว
2. เด็กหญิงกานต์รวี  วันดี
3. เด็กชายกิตติภพ  วันดี
 
1. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
2. นางอิศราวดี  จันทะพันธ์
 
775 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายบุญธนาวัฐน์  โปร่งจิต
2. เด็กหญิงวิรดา  แก้วโต
 
1. นางเอื้ออารีย์  เรืองศิริ
 
776 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เผดิม
2. เด็กหญิงณัฐรดา  ภาคแก้ว
3. เด็กหญิงพรภิมล  เพ็งแจ่ม
4. เด็กหญิงอมรรัชฎ์ดี  งามม้าว
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญมาก
 
1. นางวัฒนา  จันทร์เทศ
2. นางอรัญญา  สูงเรือง
 
777 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงนภัทร  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงนัทธมน  ธรรมนิยม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็งแจ่ม
4. เด็กหญิงอรจิรา  เกษกุล
5. เด็กหญิงเกษมณี  ธรรมนิยม
 
1. นางวัฒนา  จันทร์เทศ
2. นางอรัญญา  สูงเรือง
 
778 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีดี
 
1. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
779 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเติม
 
1. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
780 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงปิยะพร  เกษกุล
2. เด็กชายสุธีมน  เพ็ญแจ่ม
 
1. นางเอื้ออารีย์  เรืองศิริ
2. นางวัฒนา  จันทร์เทศ
 
781 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายธนวัต  ธรรมนิยม
2. เด็กชายภัทรพงษ์  หวายฤทธิ์
3. เด็กชายอัมรินทร์  เลพล
 
1. นางจิราพร  โนนสูง
2. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
 
782 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกวีพิชญา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงช่อผกา  ศรียงยศ
 
1. นางอรัญญา  สูงเรือง
2. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
783 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 36 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายธนธรรม  รังสร้อย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทำ
3. เด็กหญิงปาริสรา  เมืองจันทร์
 
1. นางอรัญญา  สูงเรือง
2. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
784 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทศ
 
1. นางพิกุล  คำแสน
 
785 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายสุทธิราช  เกษกุล
 
1. นางอิศราวดี  จันทะพันธ์
 
786 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงณิภัทฌาย์คณิต  ศรียงยศ
 
1. นางอิศราวดี  จันทะพันธ์
 
787 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายฐิติพงศ์  พานเงิน
2. เด็กชายธนภัทร  จันทำ
3. เด็กหญิงปริชยา  ภูมิลำเนา
 
1. นางลัคนา  เพ็งแจ่ม
2. นางจิราพร   โนนสูง
 
788 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทำ
 
1. นางพิกุล  คำแสน
 
789 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  น้อยเขียว
2. เด็กหญิงกัญญนันท์  พันธพัฒน์
3. เด็กหญิงกานต์รวี  วันดี
4. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์คำโม
5. เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวสอาด
6. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทศ
7. เด็กหญิงพิมพ์ธันวา  เพ็งแจ่ม
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทำ
9. เด็กหญิงอาพัชรา  สิมรุณ
10. เด็กหญิงเกวริน  พันธพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
 
790 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  น้อยเขียว
2. เด็กหญิงกัญญนันท์  พันธพัฒน์
3. เด็กหญิงกานต์รวี  วันดี
4. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์คำโม
5. เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวสอาด
6. เด็กชายทวีศักดิ์  กาแก้ว
7. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทศ
8. เด็กหญิงพิมพ์ธันวา  เพ็งแจ่ม
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทำ
10. เด็กหญิงเกวริน  พันธพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
 
791 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายคณิศร  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายจตุรพร  ขาวสะอาด
4. เด็กชายจิรศักดิิ์  มั่นคง
5. เด็กชายธณากร  ศิริเลิศ
6. เด็กชายธนศักดิ์  เชื้อทอง
7. เด็กชายธนโชติ  เชื้อทอง
8. เด็กชายธีรัช  มิฉะนั้น
9. เด็กชายมนัส  พันธพัฒน์
10. เด็กชายอธิชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
 
792 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 83 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงบุญศิริกานต์  เกษกุล
 
1. นางเอื้ออารีย์  เรืองศิริ
 
793 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 โรงเรียนบ้านจังเอิน 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  กลิ่นนิ่มนวล
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านจังเอิน 1. เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วพวง
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านจังเอิน 1. เด็กชายวิระชัย  สร้อยศักดิ์สุนทร
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านจังเอิน 1. เด็กชายกิตติพล   แก้วพวง
2. เด็กชายธนกร  หมอนคุด
3. เด็กชายอุดมทรัพย์  พูลทอง
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
2. นางสาวนุชนาฎ  พายุพัด
 
797 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กชายกันต์ดนัย  คำเสียง
2. เด็กชายคฑาเทพ  มังษะชาติ
3. เด็กชายวัชพล  สันทาลุนัย
 
1. นายพิศาล  ครุฑเครือ
2. นางสุฤดี  อาจสาลี
 
798 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  งามนัก
2. เด็กหญิงเดือนเต็มดวง  สงพิมพ์
 
1. นางสุฤดี  อาจสาลี
2. นายพิศาล  ครุฑเครือ
 
799 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 15 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กชายประกิจ  แพทย์มด
2. เด็กหญิงอรทัย  สาลีพันธ์
 
1. นางสาวรัตติยากร  โพธิ์ดีตุ้มคำ
 
800 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ทะวาปี
2. เด็กหญิงศรันยา  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงสุภานิจ  โพธิสัตย์
 
1. นางชลลดา  ธรรมโหร
2. นางสาวพิชชานันท์  เพ็งแจ่มตระกูล
 
801 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 1. เด็กชายธนากร  สว่างสุข
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  โสภากุล
 
1. นางสุฤดี  อาจสาลี
2. นายพิศาล  ครุฑเครือ
 
802 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สมเขาใหญ่
2. เด็กหญิงปาลิตา  นาหลง
3. เด็กหญิงพิมพิลา  สุขเหลือง
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
2. นายรังสฤษดิ์  บุญปัญญา
 
803 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สมเขาใหญ่
2. เด็กชายทักษ์ธรรม  คำโสภา
3. เด็กหญิงปาลิตา  นาหลง
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรอง
5. เด็กหญิงราชาวดี  หฤทัย
 
1. นางฐิติกานต์  ปํญญาเพียร
2. นายประจักร  พันธ์งาม
 
804 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงราชาวดี  หฤทัย
 
1. นางสาวสุชาวดี  จันทร
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลาลุน
 
1. นายรังสฤษดิ์  บุญปัญญา
 
806 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.6 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรอง
 
1. นางฐิติกานต์  ปัญญาเพียร
 
807 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรอง
 
1. นางฐิติกานต์  ปัญญาเพียร
 
808 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 26 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สมเขาใหญ่
 
1. นางฐิติกานต์  ปัญญาเพียร
 
809 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรอง
 
1. นายประจักร  พันธ์งาม
 
810 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงกิติยากร  บุญรุ่ง
2. เด็กชายชานน  รถไพรี
 
1. นายโกวิทย์  นวลใส
2. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ
 
811 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงมลฤดี  บุตรดี
2. เด็กชายสุพศิน  วิรุณพันธ์
 
1. นายโกวิทย์  นวลใส
2. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงมลฤดี   บุตรดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชูชื่นพรหม
3. เด็กหญิงสุวิมล   ไชยเสนา
 
1. นายนิมิต  โคตรนิยา
2. นางสาวพัชราภรณ์   พวงพันธ์
 
813 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายสุพศิน  วิรุณพันธ์
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
814 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.9 ทอง 24 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงละอองดาว  ก้องสนั่น
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
815 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง 28 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงปภาดา  ยศรุ่งเรือง
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
816 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.25 ทอง 4 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายสุพศิน  วิรุณพันธ์
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
817 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 30 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงวิภาดา  ดวงพล
 
1. นางอมราพร  เครือพงษ์ศักดิ์
 
818 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์หอม
 
1. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ
 
819 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายสุพศิน  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม
 
820 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทุมศรีมา
2. เด็กหญิงชนาภา  นาห่อม
3. นายณัฐพล  จำปาป่า
 
1. นายไพโรจน์  กมล
2. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
821 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.4 ทอง 33 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กหญิงระวิวรรณ  ทองด้วง
 
1. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
822 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.5 ทอง 32 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  รักความซื่อ
 
1. นายยรรยง  มูลลิสาร
 
823 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กชายหฤษฎ์  ลาภอนันต์พิทักษ์
 
1. นางวรรณภรณ์  กระมล
 
824 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82.5 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ต้นทัพไทย
 
1. นางวรรณภรณ์  กระมล
 
825 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรรษา
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
826 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงธิติสุดา  วิรุณพันธ์
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
827 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทวงษ์
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
 
828 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงวนิดา  เครือแสง
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
829 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงวนิดา  เครือแสง
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
830 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญตะนัย
2. เด็กหญิงปณิดา  บุญยัง
3. เด็กหญิงปภากานต์  วิรุณพันธ์
4. เด็กหญิงปภาวรรณ  วิรุณพันธ์
5. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  สายสิน
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นางดาริกา  ทีพารัตน์
 
831 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงกชกร  สมศรี
2. เด็กหญิงกอบลาภ  สุภาพ
3. เด็กหญิงปารีณา  เครือแสง
4. เด็กหญิงศศินา  ลาวรรณ
5. เด็กหญิงสุมินตรา  แก้วรักษา
 
1. นายชลธาร  ศิริโสตร์
2. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
832 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงจริยา  ชูเนตร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงนิตยา  วรรณวงษ์
4. เด็กหญิงอภิญญา  คำพรม
5. เด็กหญิงอุบลวรรณา  อุกาวงษ์
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
833 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายอภิชาติ  สุระโคตร
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
 
834 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงปารีณา  เครือแสง
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
835 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงชญานันท์  นามวงษ์
2. เด็กชายเจษฎา  เปรมปรีดา
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
2. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
836 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายธนา  โลนะชาติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โอภาสชัย
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
2. นางสาววารินี  โตยะบุตร
 
837 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายจุลดิศ  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กตะศิลา
 
1. นางภัทร์ธนพร  แดงเรืองรัมย์
2. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
838 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายธีรโชติ  กั้วนามน
2. เด็กชายอนันตชัย  ลมรื่น
 
1. นางสาววารินี  โตยะบุตร
2. นายอัครเบศร์  หลาวทอง
 
839 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายนรินทร  นาห่อม
2. เด็กชายภัทรวิชญ์  แสงนวล
3. เด็กชายสราวุฒิ  อินธิพันธ์
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
2. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
840 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายจุลดิศ  ไกรแก้ว
2. นายภาณุวิชญ์  พรรษา
 
1. นายอัครเบศร์  หลาวทอง
2. นางสาววารินี  โตยะบุตร
 
841 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายณิชคุณ  บุญยงค์
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
842 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  สุระโคตร
 
1. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
843 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงรัชยา  ยวนยี
 
1. นางภัทร์ธนพร  แดงเรืองรัมย์
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สวัสสี
 
1. นางวิไลยพรรณ  ทองเลิศ
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายนิพิฏเดชา  ชมภู
2. เด็กหญิงพันธิวา  ผกาแดง
3. เด็กชายสุทธิลักษณ์  นากรณ์
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
2. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
846 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โอภาสชัย
 
1. นายชัยชนะ  เครือพงษ์ศักดิ์
 
847 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเฌอ
2. เด็กชายปกรณ์  ทีพารัตน์
3. เด็กหญิงวรรณณิการ์   แผ่นศิลา
 
1. นางกาญติมา  ชูศรีพัฒน์
2. นางสาวศรศรี  บุญชม
 
848 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายดลวีร์  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายแสงชัย  สวัสสี
 
1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
2. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
 
849 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์  ไกรแก้ว
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
850 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ไชยชาญ
2. เด็กหญิงอุษมา  อุกาวงษ์
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
851 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงพัชราภา  สาระวัน
 
1. นางนฤมล  แดงเดื่อ
 
852 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเชือก 1. เด็กหญิงชยาภา  อุตรวิเศษ
 
1. นางสาวกัลยานี  บุญประภาศรี
 
853 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายทศวัฒน์  ขาวพรม
2. เด็กชายธีระพงค์  วงละคร
3. เด็กชายนัทพล  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นายสุคนธ์  พรหมคุณ
2. นายถาวร  งามเจริญ
 
854 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  หาดคำ
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
 
855 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงปลื้มกมล  วงศรีสังข์
 
1. นางประภารัตน์  พรหมทา
 
856 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงกมลรส  ศรีสุนนท์
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
857 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงปวีร์ธิดา  เมืองจันทร์
2. เด็กชายเสกสันต์  สิทธิโท
3. เด็กหญิงไปรยา  หอมอ่อน
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
2. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
858 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พลเมือง
2. เด็กชายเจษฎากร  พรมดี
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
2. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
 
859 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายชยางกูร  เปี่ยมมาก
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  โพธิ์พันธ์
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
2. นางประภารัตน์  พรหมทา
 
860 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงศันสนีย์  ศรีลอง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีลอง
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีด้วง
 
1. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
2. นางประภารัตน์  พรหมทา
 
861 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 85.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายณัทชพัฒน์  มาพบ
2. เด็กชายสมชาย  จันภิรมย์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
862 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายทศวัฒน์  ขาวพรม
2. เด็กชายประวิทย์  อรรคบุตร
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
863 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชิณพันธ์
2. เด็กชายเมธี  ดวงชัย
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
864 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีดำ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปัญญา
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 27 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายอิตฏิกร  ปัญญาเฉียบ
 
1. นางสุนทรี  ชูตาลัด
 
866 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายอิทธิชัย  รบกล้า
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปัญญา
 
867 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันธ์ชาติ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยปัญญา
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายประมินทร์  ทองทับ
 
1. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
869 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ลุนลาดชิด
 
1. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
870 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.4 ทอง 39 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงสุนันทา  ครองชัย
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
871 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุ้ยเลิศ
 
1. นางสาวอรัญญา  พันธ์ขาว
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงวรัญทิยา  ชิณพันธ์
 
1. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
873 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงนภัสสร  อัตพงษ์
 
1. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
874 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงอภิสรา  จันละบุตร
2. เด็กชายไกรวิทย์  อาสนสุวรรณ
 
1. นายทวีศักดิ์  ราษี
2. นายวิทยา  พรหมทา
 
875 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ชิณพันธ์
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
876 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วิชายง
2. เด็กชายสมชาย  ชำนิกุล
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
877 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชิณพันธ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สอนศรี
 
1. นางประภารัตน์  พรหมทา
2. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
 
878 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อุ้ยเลิศ
 
1. นางสาวอรัญญา  พันธ์ขาว
 
879 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงปลื้มกมล  วงศ์ศรีสังข์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชิณพันธ์
 
1. นางสาวอรัญญา  พันธ์ขาว
2. นางลภัสรดา  เกณทวี
 
880 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงธนพร  โคตรสมบัติ
2. เด็กหญิงอภิสรา  จันละบุตร
 
1. นางสาวอรัญญา  พันธ์ขาว
2. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
881 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชิณพันธ์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
 
882 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  จีนชำนิ
2. เด็กชายพิทยา  สังข์เกิด
3. เด็กชายพีระพล  กตะศิลา
 
1. นางมธุรส  แก้วหลวง
2. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงเพชรใส  คำอ้วน
 
1. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กชายสุรเดช  แสนคาร
 
1. นางมธุรส  แก้วหลวง
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ทวีสาร
2. เด็กหญิงศุภลักษ์  สระบัวทอง
 
1. นางมธุรส  แก้วหลวง
2. นายนวล  โสดถานา
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กชายภัคพล  แก้วกาหลง
2. เด็กชายอนุกูล  คำผาย
3. เด็กชายโชคดี  ศรีพลัง
 
1. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน
2. นางสาวเอลียาห์  อรกุล
 
887 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์วิลา
2. เด็กหญิงวริศรา  เพียโคตร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูมั่นนา
 
1. นายนวล  โสดถานา
2. นางสาวอาทิตยา  นวลวัน
 
888 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายธนดล  สังวัง
2. เด็กชายมาฆินทร์  มากมาย
3. เด็กหญิงอัญธิชา  เบ้าทอง
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวธินีนาถ  ร่วมจิตร
 
889 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ยืนยงค์
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
 
890 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายภัทธดนย์  พรมจันทร์
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
 
891 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงอชิตา  สมสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์
 
892 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ยืนยงค์
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
 
893 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายพัทธดนย์  พรมจันทร์
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
894 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายชนะพล  บัวพันธ์
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
895 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงปริญญา  สุภาวดี
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
 
896 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายธนา  เหล็กดีเศษ
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
897 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.4 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงสิริพร  ยางน้อย
 
1. นางมะลิ  พรหมทา
 
898 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายธนโชติ  แผ่นศิลา
2. เด็กหญิงศรันย์ญาภรณ์  เหง้าโพธิ์
3. เด็กหญิงสุชาพิชญ์  ผลจำรัส
 
1. นางละมัย  พลศักดิ์
2. นางทัศนีย์  ศรีโวหะ
 
899 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายมาฆินทร์  มากมาย
 
1. นายสนิท  พรหมทา
 
900 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.5 ทอง 35 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์คำ
 
1. นางหนูจันทร์  หาดี
 
901 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 1. เด็กหญิงชัญญา  สาสังข์
 
1. นางสาวสุนันทา  นาห่อม
 
902 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พวงสี
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  สู่สุข
 
1. นางสาวเกษมณี  เกษสุพะ
2. นางสาวสรินทร์  กระสังข์
 
903 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 1. เด็กหญิงธัญชนก  ศุภศร
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โพธิ์ภักดิ์
3. เด็กหญิงศิรินภา  แสงครุฑ
 
1. นางปราณี  คำทา
2. นางสาวศิรภัสสร  แผ่นศิลา
 
904 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงกุลปริยา  บรรจงจิตร
2. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ภูทิจักร์
3. เด็กชายณัชพล  ไชยภักดิ์
 
1. นางสาคร  ลาลี
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
905 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงปภัสตรา  ศรีทน
3. เด็กชายลำไพ  อินทะเสน
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
2. นางสาคร  ลาลี
 
906 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 27 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  คำเอี่ยม
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
907 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายณัฐชพล  ไชยภักดิ์
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
908 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  นามบุญเรือง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีไชย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำเอี่ยม
 
1. นางมุฑิตา  อบเชย
2. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
909 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ดวงมาลา
2. เด็กหญิงปภัสตรา  ศรีทน
3. เด็กหญิงวนิดา  ไชยงาม
 
1. นางมุฑิตา  อบเชย
2. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
910 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.3 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงวรนิต  เพ็งภา
 
1. นางสาวอรดา  ศรีไชย
 
911 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายธนกฤต  ทองสุข
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
912 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงอุดมลักษณ์  แก้วภักดี
 
1. นางมุทิตา  อบเชย
 
913 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  คำขจร
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
914 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงธนัญญา  ปิศิลป์
2. เด็กหญิงนันทิยา  สุจริต
3. เด็กหญิงปฑิตตา  หลักงาม
4. เด็กหญิงพิจิตรา  สันโสภา
5. เด็กหญิงพิราพร  ไหมพรม
6. เด็กหญิงอัญชนก  โคมทอง
 
1. นางวิราภรณ์  การเเกษ
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
3. นางดวงใจ  ถวิลรัก์ษ์
 
915 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายจิรพงศ์  ไหมพรม
2. เด็กชายภูมิภัทร  ทองโส
 
1. นายประสงค์  ทาโพนทัน
2. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
 
916 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงธิชากานต์  กองแก้ว
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
 
917 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายกฤษฎา  คำด่าน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  กะตะศิลา
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
918 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงมัทธนา  ทองอินทร์
 
1. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
919 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายแทนพงศ์  สุขเกษม
 
1. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
920 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายอนาวิล  ทวีสาร
2. เด็กหญิงอิศวรา  สาสนาม
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
921 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ตรองจิต
2. เด็กชายธนพนธ์  สิงห์เทพ
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
922 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายประสงค์  ทาโพนทัน
 
923 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  หารินทะชาติ
 
1. นายประสงค์  ทาโพนทัน
 
924 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงมัทธนา  ทองอินทร์
 
1. นายเกรียงไกร  เกษสร
 
925 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปัทมะ
 
1. นางสาววิจิตรา  อายุยืน
 
926 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายเกียรตินริน  ปัทมะ
 
1. นางณัฐกานต์  สุทธิ
 
927 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายชัชชัย  เสาร์หงษ์
 
1. นางณัฐกานต์  สุทธิ
 
928 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงพณิชพิชา  พิมโพธิ์
 
1. นางสาววิจิตรา  อายุยืน
 
929 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายชัยพร  พัศดร
 
1. นายปรีชา  สีดาว
 
930 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ลีลา
2. เด็กหญิงธีรยา  สาสังข์
3. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ทักษิณ
 
1. นางภาสินี  พรมโสภา
2. นางศรีรักษ์  วงศ์ใหญ่
 
931 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตางจงราช
2. เด็กหญิงพรนภัส  บุญลพ
3. เด็กหญิงวณิดา  นาชัยคำ
 
1. นางภาสินี  พรมโสภา
2. นางศรีรักษ์  วงศ์ใหญ่
 
932 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 34 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงศศวิมล  ปัทมะ
 
1. นางสาวนิศรา  สาธุภาค
 
933 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมบูรณ์สุข
 
1. นางรัชนีกร  คงคูณ
 
934 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ใจคำวัง
 
1. นางสาววิจิตรา  อายุยืน
 
935 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันทร
 
1. นางจิรภิญญา  พงษ์ภา
 
936 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงนวนันท์  เขียวผึ้ง
2. เด็กหญิงบุญประเสริฐ  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันทร
4. เด็กหญิงพีรดา  ตุลาคม
5. เด็กหญิงศิริวิภา  วงตาดี
 
1. นางจิรภิญญา  พงษ์ภา
2. นางณัทธิดา  ประสมทอง
 
937 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูเลิศ
2. เด็กหญิงชนิสรา  สิงห์เสนา
3. เด็กชายตะวัน  จันทร
4. เด็กหญิงทิวารัตน์  พิมพ์ไธสงค์
5. เด็กชายธนพนธ์  รัตนประทุม
6. เด็กชายธีรพงษ์  มโนรัตน์
7. เด็กชายธีรพันธ์  มโนรัตน์
8. เด็กหญิงนวนันท์  เขียวผึ้ง
9. เด็กหญิงบุญประเสริฐ  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันทร
11. เด็กหญิงพีรดา  ตุลาคม
12. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กะริยะ
13. เด็กชายวิทวัฒน์  กันต่าย
14. เด็กหญิงวิไลพร  หนองหงอก
15. เด็กหญิงศิริวิภา  วงตาดี
16. เด็กชายศุภสิทธิ์  หนองเหล็ก
17. เด็กชายสุริยา  ศรชัย
18. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วันโท
19. เด็กหญิงอัญมณี   ใจดี
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิ่งแก้ว
 
1. นางณัทธิดา  ประสมทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  ทุมมี
3. นางจิรภิญญา  พงษ์ภา
4. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
5. นางปิยะรัตน์  แก้วคันโท
 
938 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขเหลือง
2. เด็กหญิงวิรดา  กันต่าย
 
1. นางสายหยุด  อุตมี
2. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
 
939 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ไชยสนาม
 
1. นางปิยะรัตน์  แก้วคันโท
 
940 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  คำเสนา
 
1. นางปิยะรัตน์  แก้วคันโท
 
941 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กหญิงชมจุฑา  พลอาจ
2. เด็กชายธนายุทธ  ศรีด้วง
3. เด็กชายพันธกานต์  ชุนลือชานนท์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  หลักสกุล
5. เด็กหญิงแพรพรรณ  มุ่งผลกลาง
 
1. นายวิชาญ  คำนึง
2. นายวัชรา  ดวงไชย
 
942 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทะนาม
2. เด็กชายธนายุทธ  ศรีด้วง
3. เด็กชายเอกพิพรรธพล  กิตติชัย
 
1. นายวิชาญ  คำนึง
2. นายวัชรา  ดวงไชย
 
943 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กหญิงนิดาวรรณ  จูมสูงเนิน
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
944 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กหญิงชมจุฑา  พลอาจ
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
945 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
946 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กหญิงศศิธร  โต่งจันทร์
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
947 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กชายอภิรักษ์  นันทพันธ์
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
948 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กชายณัฐกร  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
 
949 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กหญิงชมจุฑา  พลอาจ
2. เด็กชายณัฐกร  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงนิดาวรรณ  จูมสูงเนิน
4. เด็กชายพันธกานต์  ชุนลือชานนท์
5. เด็กหญิงศศิธร  โต่งจันทร์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีวงษ์
7. เด็กชายอภิรักษ์  นันทพันธ์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขันติวงศ์
 
1. นางสาวบุศรา  บุรมย์
2. นางสุปัญญา  แววสว่าง
3. นางสาวเบญจมาศ  เทพบุตร
 
950 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  หลักสกุล
 
1. นางสุปัญญา  แววสว่าง
 
951 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.66 ทอง 26 โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กหญิงวีระยา  สะมะลีย์
 
1. นางสาวสุปัญญา  แววสว่าง
 
952 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กชายกฤษฎา  จันทะนาม
2. เด็กชายธนายุทธ  ศรีด้วง
3. เด็กชายบัณฑิต  ดีนา
 
1. นายวัชรา  ดวงไชย
2. นายวิชาญ  คำนึง
 
953 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงวนิดา  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
 
954 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงธัญพร  นึกสู้
2. เด็กชายนิรวัฒน์  สุทธิโพธิ์
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  บุญราช
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  เครือแสง
5. เด็กหญิงสุภวดี  ศรีโสภา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุ่นใจ
 
1. นายธีระ  มีชัย
2. นายสุพิษย์  ไชยงาม
3. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
 
955 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงกริณฑา  โพธิบุตร
2. เด็กหญิงศลิษา  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
2. นางนันทนา  มีชัย
 
956 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงกริณฑา  โพธิบุตร
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
957 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงบัว  สมพร
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
958 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงวนิดา  ศิริจันทร์
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
959 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  ลือชัย
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
960 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงทรรศิกา  กำยาน
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
961 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงจิราภัค  ผิวจันทร์
2. เด็กหญิงสุฐิตา  ชะบา
 
1. นางสำเนียง  อนุพันธ์
2. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
 
962 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงนพคุณ  อาจหาญ
2. เด็กหญิงนิรมล  สุทธิโพธิ์
 
1. นางอุชณี  มายา
2. นางกวินนาถ   ทุมมา
 
963 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ชะบา
2. เด็กชายบัณฑิต  มายา
3. เด็กหญิงวนิดา  ใจงาม
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
2. นายสุพิษย์  ไชยงาม
 
964 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงจินดามณี  วารินทร์
2. เด็กหญิงหทัยทัต  เครือแสง
3. เด็กหญิงเมธาพร  สายชนะ
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
2. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
 
965 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กชายนฑวัฒ  สุวานิช
 
1. นางสำเนียง  อนุพันธ์
 
966 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงกริณฑา  โพธิบุตร
 
1. นายสุพิษย์  ไชยงาม
 
967 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กชายนฑวัฒ  สุวานิช
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
968 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงบัว  สมพร
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
969 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์โท
2. เด็กหญิงอาภากร  มีพรเจริญกิจ
 
1. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
2. นางสาวกัลยาณี  ทองปัญญา
 
970 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงอริสา  แก้วคำแพง
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
971 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงพรศิริ  วงศ์ราช
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  วงศ์ราช
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
972 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกกกนก  บุดดี
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
973 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์โท
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
974 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายกิตติธัช  พรจันทร์
2. เด็กชายตุลยวัต  มูลกุศล
3. เด็กหญิงธัญนัดดา   คุณเถื่อน
 
1. นางพนิดา  พงษ์พัง
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
975 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  พิมพะธรรม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสะอาด
3. เด็กหญิงสุภัทธิญา  แก้วสะอาด
 
1. นางพนิดา  พงษ์พัง
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
976 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุตรดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใสงาม
 
1. นางวาสนา  พิมพะธรรม
2. นางพนิดา  พงษ์พัง
 
977 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วสะอาด
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
978 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายดำเนินชัย  สิมตะมะ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุดดี
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
979 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธเนศ  จันทะนาม
2. เด็กชายสุทิน  เพชรด่านเหนือ
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
980 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายปะติมากร  ทอนไชย
2. เด็กชายสหพัฒน์  ศรีจันทร์เนตร
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ปวยทอง
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
981 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  สีคะหะ
2. เด็กหญิงจารวี  สิมตะมะ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์โท
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
982 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงธัญนัดดา   คุณเถื่อน
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ลายน้ำเงิน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
983 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายกิตติธัช  พรจันทร์
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
984 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญทวี
2. เด็กชายเจษฎา  ประคองใจ
 
1. นางพัชวลี  ศรีจักร์
2. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
 
985 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชโย
2. เด็กหญิงปรียานุช  โพธิ์ศรี
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
2. นางพัชวลี  ศรีจักร์
 
986 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุตรดี
2. เด็กหญิงทิพสุภา  โลนุช
3. เด็กหญิงพรรวษา  สังฆะพันธฺ์
4. เด็กหญิงพรศิริ  วงศ์ราช
5. เด็กหญิงพัชราวดี  บุญเทพ
6. เด็กหญิงสายพิน  อุทรพันธ์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใสงาม
8. เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธรักษ์
9. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  วงศ์ราช
10. เด็กหญิงเอมอร  แจ่มจันทร์
 
1. นายวีระ  สุราวุธ
2. นายอรรณพ   วันศรี
3. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
987 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิชัย  รอดรัศมี
2. เด็กชายศรายุทธ  พิลา
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
 
988 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตุ้มทอง
2. เด็กหญิงธัญนัดดา   คุณเถื่อน
3. เด็กชายวีร์รัศมิ์  อยู่ยงสินธ์
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นางสุกาญดา  ผิวงาม
 
989 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ตุ้มทอง
2. เด็กชายตุลยวัต  มูลกุศล
3. เด็กชายพรพิพัฒน์   ลายน้ำเงิน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นางสุกาญดา  ผิวงาม
 
990 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายปะติมากร  ทอนไชย
 
1. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
991 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วสะอาด
 
1. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
992 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงอริสา  แก้วคำแพง
 
1. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
993 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายกิตติธัช  พรจันทร์
2. เด็กชายชัยภัทร   บุญเจียม
3. เด็กชายธินากร  หงษา
4. เด็กหญิงนุตประวีณ์  พันธ์งาม
5. เด็กหญิงอารยา  ศรีสุข
6. เด็กชายเมธี  ไตรบัญญัติกุล
 
1. นายอรรณพ   วันศรี
2. นายวีระ  สุราวุธ
3. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
994 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สิมตะมะ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงศศิกาญเกล้า  พรมลี
 
1. นางสาวสุภัสสร  ศรัทธานุ
2. นางสาวนุชรี   ผู้มีสัตย์
 
995 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  แก้วสะอาด
2. เด็กหญิงขวัญแข  เหลาคำ
3. เด็กหญิงทักษอร  ประทุมราช
 
1. นางสาวนุชรี   ผู้มีสัตย์
2. นางกาญจนา  สุราวุธ
 
996 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายพีรชัย  บัวไข
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
997 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงรัตนากร  ไชยสนาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  รามศรี
3. เด็กหญิงสุภัทรา  สังสม
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
998 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงจิตตาภรณ์  มุมกลาง
2. เด็กหญิงนริศรา  ใจเย็น
3. เด็กหญิงพิชชาพร  เป็งทอง
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
999 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงสายพิน  อุทรพันธ์
 
1. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
1000 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองมี
2. เด็กชายภาคภูมิ  ส่องแก้ว
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางสาวกัลยาณี  ทองปัญญา
 
1001 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  เหลาคำ
2. เด็กชายไตรรัตน์  จันทร์โท
 
1. นางสุกาญดา  ผิวงาม
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
1002 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงปุณิกา  พุทธรักษ์
2. เด็กชายพันกร  รันทร
3. เด็กชายเด็กชายจรัญ  จันทะนาม
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นางสุกาญดา  ผิวงาม
 
1003 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายตุลยวัต  มูลกุศล
2. เด็กชายทนพล  มีภาพ
3. เด็กชายวิกรานต์  ปาละวงษ์
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
2. นางสุกาญดา  ผิวงาม
 
1004 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุระ
2. เด็กหญิงศุภัชญา  คุณเถื่อน
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
1005 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  พรจันทร์
2. เด็กหญิงเอมอร  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
1006 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงฐานิดา  พิศเพ่ง
2. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  เลิศมงคลเวหา
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ลุนจักร์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  บัววงศ์
2. นางสาวพนิดา  ดวงเดือน
 
1007 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แจ้งสว่าง
 
1. นายกนกศักดิ์  ทวีธนาวาณิชย์
 
1008 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ปาแสนกุล
2. เด็กหญิงรัชณี  โคตรฤชัย
3. เด็กหญิงริต้า  เกฮาน
 
1. นางสาวสมจิตร  เฟื่องบุญ
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
 
1009 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงณัชชา  มีสิทธิ์ดี
2. เด็กหญิงตติยาพร  บุดดา
3. เด็กหญิงศิริวัลย์  ศรีปานเงิน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
2. นางสาวสมจิตร  เฟื่องบุญ
 
1010 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิเศษชาติ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  วิเศษชาติ
3. เด็กหญิงปลายฟ้า  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  บัญชาเมฆ
2. นางสาวผุสรารัตน์  ชัยภา
 
1011 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายบุณยกร  สมบัติวงศ์
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
1012 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  ผักไหม
2. เด็กชายณัฐวัตร   เปลี่ยมจันทร์
 
1. นายสุเทียน  การะเกต
2. นางสมพร  ชัยวงศ์
 
1013 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงมาริษา  ภูคำน้อย
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  นรดี
 
1. นายสุเทียน  การะเกต
2. นายธนนวัฒน์  สิริเตชะวิรากูล
 
1014 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 40 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายกิตติพศ  โนนยาง
2. เด็กชายณชพล  มังษะชาติ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  มนตรี
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
2. นายสุเทียน  การะเกต
 
1015 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.6 ทอง 20 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายจิรายุ  รัตน์วิไสย
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
1016 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.25 ทอง 21 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงชฎาธาร  วงค์อาษา
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
1017 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  พิมพ์คำไหล
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สมเผ่าวงค์
3. เด็กหญิงชฎาธาร  วงอาษา
4. เด็กหญิงชนากานต์  ปาแสนกุล
5. เด็กชายฐปนวัฒน์  ผักไหม
6. เด็กชายณรงคศักดิ์  วิเศษชาติ
7. เด็กหญิงณัชชา  มีสิทธิ์ดี
8. เด็กชายณัฐกิตตติ์  วิเศษชาติ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสียง
10. เด็กหญิงตติยาพร  บุดดา
11. เด็กหญิงธนัญชนก  สมบัติวงค์
12. เด็กหญิงธันยพร  สมรักษ์
13. เด็กชายนฤเบศวร์  บุญภา
14. เด็กหญิงนันทิชา  แก้วละมุล
15. เด็กหญิงนันทิชา  แสงอุ่น
16. เด็กชายบรรณสรณ์  วิเศษชาติ
17. เด็กหญิงบุญณิกา  ผักไหม
18. เด็กหญิงปลายฟ้า  วิเศษชาติ
19. เด็กชายพงศ์ภัค  สีตะวัน
20. เด็กหญิงพรรณานารา  นาคนวล
21. เด็กหญิงพิชญาพร  จังอินทร์
22. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แจ้งสว่าง
23. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  สุจันทา
24. เด็กชายภัทรดนัย  วิเศษชาติ
25. เด็กหญิงภาณุมาศ  วิเศษชาติ
26. เด็กหญิงมาริษา  ภูคำน้อย
27. เด็กชายยุทธนา  กระสังข์
28. เด็กหญิงรัชณี  โคตรฤชัย
29. เด็กชายรัฐศาสตร์  อินทร์แก้ว
30. เด็กหญิงริต้า  เกฮาน
31. เด็กหญิงวรัทยา  โสภา
32. เด็กชายสนธยา  เจริญผล
33. เด็กชายสรรค์ติภาพ  ศรีหาวงศ์
34. เด็กชายสันติสุข  กันหะบุตร
35. เด็กชายสิทธิพร  รัตราช
36. เด็กหญิงอภิชญา  แก้วละมุล
37. เด็กหญิงอรกัญญา  หาดคำ
38. เด็กหญิงอารีพร  ลือตะนา
39. เด็กหญิงเกศกนก  กระสังข์
40. เด็กหญิงเตชิตา  สาลีพันธ์
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
2. นางสาวศิริรัตน์  มังษะชาติ
3. นายบูรพา  พันธ์เพชร
4. นายอนวัชร  ผาธรรม
5. นางสาวผุสรารัตน์  ชัยภา
6. นางสมพร  ชัยวงศ์
7. นางสาวปัทมวรรณ  บัญชาเมฆ
8. นายจักรพล  สมบัติวงษ์
 
1018 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.75 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายสรรค์ติภาพ  ศรีหาวงศ์
 
1. นางสาวชลธิชา  บัวบาล
 
1019 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.8 ทอง 31 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  ปาแสนกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  บัวบาล
 
1020 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83.66 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงณัฐฐณิชา  เลิศมงคลเวหา
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
1021 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายจิรายุ  รัตน์วิไสย
 
1. นายสุเทพ  มังษะชาติ
 
1022 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายบรรณสรณ์  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  สุจันทา
3. เด็กหญิงวรัทยา  โสภา
 
1. นางสาวพนิดา  ดวงเดือน
2. นางสาวเบญจมาศ  บัววงศ์
 
1023 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ภูเงิน
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
 
1024 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงธีมาพร  หลอดทอง
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
1025 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ดวงไชย
 
1. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
2. นายติระวัฒน์  เพ็งแจ่ม
 
1026 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงกชพร  ศรีดาชาติ
2. เด็กชายวีระภัทร  วงเรียนรอต
 
1. นายติระวัฒน์  เพ็งแจ่ม
2. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
 
1027 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ติระพงษ์
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ภูคำศักดิ์
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ดวงไชย
 
1. นางสาวกันติยา  รัตนวัน
2. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
1028 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายหัสชัย  จันทเสน
 
1. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
 
1029 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 23 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายทศพร  ศรีพุฒทา
 
1. นางสาวกันติยา  รัตนวัน
 
1030 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บนสันเที๊ยะ
 
1. นางสุพัฒน์  ผ่านพินิจ
 
1031 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงนวพร  สงวนแก้ว
 
1. นางสาวจิระนันท์  ประพาฬ
 
1032 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายวีระภัทร  วงเรียนรอต
 
1. นายกฤษฎา  โพธิมาศ
 
1033 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 51 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงอุษณีย์  ถึงพันธ์
 
1. นางปิยนันท์  เพ็งแจ่ม
 
1034 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายหัสนันท์  แก้วประโคน
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
1035 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สุริเทศ
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
1036 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงนวพร  สงวนแก้ว
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
1037 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  ประทัด
2. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์แถม
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
2. นางนิฤมล  จันทนา
 
1038 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำภาพักตร์
2. เด็กหญิงศศิภา  ศรีพิลา
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  รามณี
2. นางสุดากาญจน์  ไชยเกตุ
 
1039 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  รัสมัย
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทุมชะ
 
1. นางสาวศศิวิมล  จันโท
2. นางกุลธิดา  จินดา
 
1040 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1. เด็กชายธนพล  จันทร์โสม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  วังหลวง
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นายสังเวียน  จันโท
 
1041 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงกัลยากร  หมุดทอง
2. เด็กหญิงปราณปรียา  มุละนะ
3. เด็กชายสิริภพ   อินทะวุท
 
1. นางสุธาสินี  บุญชาลี
2. นางสาวสุวิมล  สีมุน
 
1042 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กชายพงศกร  ทองสุทธิ์
2. เด็กชายสรศักดิ์  กันหารินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  บุญศล
2. นางกฤษฎาพร  บุญศล
 
1043 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ทองสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปัสสา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  บุญศล
2. นางกฤษฎาพร  บุญศล
 
1044 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงปานศนุ  ทองสุทธิ์
2. เด็กชายภัทรพล  วิชัย
 
1. นางสาวประภาพร  บุญตะนัย
2. นางสาวสุวิมล  สีมุน
 
1045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ธรรมวัตร
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
1046 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีคำ
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
1047 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงธารทิพย์ภา  บุญตะนัย
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
1048 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรสง่า
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
1049 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.25 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กชายธีรภัทร  พลพงษ์
 
1. นางสาวสุวิมล  สีมุน
 
1050 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.2 ทอง 29 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงปรารถนา  เชิดสูงเนิน
 
1. นางสาวสุวิมล  สีมุน
 
1051 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พลพงษ์
2. เด็กชายจักรภัทร  ขันกสิกรรม
3. เด็กหญิงเอมมิกา  กมล
 
1. นางสาววรรณา  กองตุ้น
2. นางจินตนา  คำศรี
 
1052 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หินกอง
2. เด็กหญิงปวริศา  แก้วโกฏ
3. เด็กหญิงรัตตินันท์  ศรีภูมาตย์
 
1. นางกฤษฎาพร  ุบุญศล
2. นางอรทัย  เสาวยงค์
 
1053 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงอลิสรา  นิลวัน
 
1. นางสาวสุวิมล  สีมุน
 
1054 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. นายกิตติพัฒน์  มะยม
2. นายฐานพัฒน์  อุปชาย์
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นายชัยวัฒน์  ศาลา
 
1055 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงกรกนก  ร่วมสุข
2. เด็กหญิงกรณิกา  เนียมหอม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สิมมา
4. เด็กหญิงวราพจน์  เข็มโคตร
5. เด็กชายสิทธิชัย  คิดทำ
 
1. นายชัยวัฒน์  ศาลา
2. นางวรรณนิภา  กัณฑ์หา
 
1056 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายพีรพล  โอดพิมพ์
2. นายวีรชัย  จงราช
 
1. นายอาธร  วิมลสุข
2. นายชัยวัฒน์  ศาลา
 
1057 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงธันวา  พันทอง
 
1. นางสาวเกษฎาภรณ์  เสาเวียง
 
1058 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  อุปชาย์
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
1059 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายสิทธิชัย  คิดทำ
 
1. นายสวาท  อินทร์แก้ว
 
1060 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กชายอนุวัฒน์  โมตา
 
1. นางวรรณนิภา  กัณฑ์หา
 
1061 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงนิรินพร  ทับสุวรรณ
2. เด็กชายสุปัญญา  งามแสง
3. เด็กชายอดิศร  ชูพินิจ
 
1. นางญาภา  อินแสวง
2. นางอุมาทิพย์  หนองกก
 
1062 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 1. เด็กชายเจษฎา  ฉันทวี
 
1. นางสาวสุภาพร  ไชยวงค์
 
1063 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  สมพร
 
1. นางสาวรจนา  หลักด่าน
 
1064 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายพุทธพล  ชัยชาญ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวรจนา  หลักด่าน
2. นางสาวลลนา  แช่หาง
 
1065 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงกวิณตา  ทองด้วง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล็กจีน
3. เด็กชายธีธัช  ทองด้วง
 
1. นางสาวรัชาดา  สุภาสอน
2. นางสาวปัทมาวรรณ  ปัจฉิมมะ
 
1066 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมพร
 
1. นางสาวลลนา  แช่หาง
 
1067 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 23 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงปลายฝน  สีทอง
 
1. นางอมรรัตน์  ขันธบุตร
 
1068 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 39 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธนากร  โถทอง
 
1. นางอมรรัตน์  ขันธบุตร
 
1069 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 40 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  สมพร
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  ศิริวัจนโนดม
 
1. นางสาวรัชาดา  สุภาสอน
2. นางสาวปัทมาวรรณ  ปัจฉิมมะ
 
1070 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธีรภัทร  กุดทา
2. เด็กชายศิวา  ไชยเสนา
3. เด็กชายสุริยะ  ศุภศร
 
1. นางอมรรัตน์  ขันธบุตร
2. นายสมพงษ์  แก้วจันทร์
 
1071 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงศิรินธา  เข็มโคตร
2. เด็กหญิงสุชาดา  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงเกษมณี  เรียงทอง
 
1. นางอมรรัตน์  ขันธบุตร
2. นางสาวปัทมาวรรณ  ปัจฉิมมะ
 
1072 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  สมพร
 
1. นางสาวรจนา  หลักด่าน
 
1073 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุวิเสน
 
1. นางมนัสนันท์  อินทศรี
 
1074 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กชายพัชรพล  จิตรโสภา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรน้ำคำ
 
1. นางสาวปิยทิพย์  โต๊ะเล็ก
2. นางจันทร  อ่อนศรี
 
1075 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงรักกล้า  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  คงศรี
 
1. นางจันทร  อ่อนศรี
2. นางสาวอัญชุลี  โปร่งจิต
 
1076 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกชกานต์  ยุพการณ์
2. เด็กชายจิรายุ  โปร่งจิต
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อัยลา
 
1. นางสาวสุวาลี  จังอินทร์
2. นางวราภรณ์  นามบุตร
 
1077 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกมลนิตย์  ละประโคน
2. เด็กหญิงชญาภา  จันทะเขตร์
3. เด็กหญิงพิชชาภา  พันวัตร์
 
1. นางวราภรณ์  นามบุตร
2. นางสาวสุวาลี  จังอินทร์
 
1078 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถาวร
2. เด็กหญิงนภัสร  โปร่งจิต
3. เด็กหญิงมยุรา  หอมจันทร์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ถมคำ
2. นางสาวสุทธิตา  ไชยปัญญา
 
1079 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่ใจเที่ยง
 
1. นางนิธิกานต์  หาญวลินโรจน์
 
1080 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ภู่ใจเที่ยง
 
1. นางนิธิกานต์  หาญวลินโรจน์
 
1081 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง 10 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  โคตรตาแสง
 
1. นางสาววราพร   ศีลพันธ์
 
1082 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงปภาวี  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงรมิตา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ยามชื่น
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
1083 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงปนัดดา  มุขมนตรี
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  ธรรมอาดูล
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
1084 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  สมดี
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
1085 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงกัญญนัท  เอื้องด้วง
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
1086 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บัวไข
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
1087 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กชายฉัตรชัย  สุขจันทร์
2. เด็กชายปิยณัฐ์  แก้วจันทร์
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
1088 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงปภาวี  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงรมิตา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงเบญจภรณ์  ยามชื่น
 
1. นายุุสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสิทธิเมืองชัย  เมืองจันทร์
 
1089 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กชายณัฐดนัย  สรรพวุธ
 
1. นายสิทธิเมืองชัย  เมืองจันทร์
 
1090 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  บุญราช
 
1. นางนิตยา  มะเดื่อ
 
1091 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงโศรดา  พิมพ์แมน
 
1. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
2. นางนิตยา  มะเดื่อ
 
1092 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงปภาวี  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงแสงเดือน  แก้วจันทร์
 
1. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
2. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
1093 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กชายณัฐพล  กองคำ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  เสริมวิเศษ
3. เด็กชายศรัณย์  บุญระสิงห์
 
1. นางนิตยา  มะเดื่อ
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
1094 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วราศัย
2. เด็กหญิงรมิตา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงอนิตยา  ยอดกุล
 
1. นางนิตยา  มะเดื่อ
2. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
1095 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโทะ 1. นายพิชญะ  วิเศษชาติ
2. นายพิเชษฐ์  บัวเขียว
3. นายภูริภัทร  สาวสุทธิ์
4. นายภูษิต  ไกรยา
5. นายวิชญะ  วงค์เจริญ
6. เด็กชายสุรทิน  เฟื่องบุญ
 
1. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
2. นายอัมพร  เกษกุล
3. นางสาวศันศนีย์  วงศ์ภักดี
 
1096 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงธันยพร  คำมูล
2. เด็กหญิงพรชิตา  วรรณแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  สายแสน
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นางณัฐปภัสร  ไชยบำรุง
 
1097 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงจิตริน  จีนเมือง
2. เด็กหญิงศิริประภา  อยู่รอย
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยพันธ์
 
1. นางสุพิชฌาย์  เชื้อทอง
2. นายอัมพร  เกษกุล
 
1098 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญโย
2. เด็กหญิงปิยะนุช  นิยมวงศ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก้วละมุล
2. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
1099 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงสุธิดา  มาต๊ะ
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
1100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ผูกพันธ์
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงอรพิชญ์  ภูมิสุข
5. เด็กหญิงอารียา   ลาภูตะมะ
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางรตพร  พลเยี่ยม
 
1101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ภาลุน
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
1102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รูปดี
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
1103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยพันธ์
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
1104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายภัทรพล  จันทร
2. เด็กหญิงอรชร  สุริเทศ
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางรตพร  พลเยี่ยม
 
1105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หมื่นศรีพรม
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  วงค์ภักดี
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นายวัฒนพงษ์  มะรีจันทร์
 
1106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงสุฑิตา  ภาลุน
2. เด็กชายสุบิน  ศรียันต์
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นายวัฒนพงษ์  มะรีจันทร์
 
1107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายธนกร  กรกัน
2. เด็กชายพนมกร  รักชอบ
 
1. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
2. นางสาวศันศนีย์  วงศ์ภักดี
 
1108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายธรนินทร์  ใยเม้า
2. เด็กชายปรัชญากร  ศรียันต์
3. เด็กชายลิขิต  ดอกพอง
4. เด็กชายสุบิน  ศรียันต์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ไชยพันธ์
 
1. นายอภิชัย  บุญเลิศ
2. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
1109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายปรัชญากร  ศรียันต์
2. เด็กหญิงสุฑิตา  ภาลุน
 
1. นายอภิชัย  บุญเลิศ
2. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
1110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.8 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงจิตริน  จีนเมือง
 
1. นายอภิชัย  บุญเลิศ
 
1111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลูสระคู
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงนพมาศ  บุดดี
4. เด็กหญิงนันทินี  นุชขำ
5. เด็กหญิงปัณณพร  จังอินทร์
6. เด็กหญิงลักษณ์นารา  พาลุน
7. เด็กหญิงศศิธร  บุญเลิศ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ภาเภา
9. เด็กชายสุรทิน  เฟื่องบุญ
10. เด็กชายอดิศักดิ์  พุฒเส็ง
 
1. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
2. นายอัมพร  เกษกุล
3. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
1112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายธเนศพล  สงค์พิมพ์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  บัวเขียว
 
1. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
2. นายอัมพร  เกษกุล
 
1113 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงธันยพร  คำมูล
2. เด็กหญิงพัชรพร  สีบัว
3. เด็กหญิงยลดา  อุ่นคำ
 
1. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
2. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
 
1114 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายสวิตต์  พละสนธิ
2. เด็กชายสุบิน  ศรียันต์
 
1. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  สาลีพันธ์
 
1115 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. นายธีระวุฒิ  วงษ์ภักดี
2. นายบุญเรือง  อุทจันทร์
3. นายพรชัย  ดวงศรี
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
2. นางปาริชาติ  หลักเพชร
 
1116 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  คำผง
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
1117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เชตะวัน
2. เด็กหญิงจิรนันท์  มานะ
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นายนพดล  สอนโกษา
 
1118 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 87 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายคมสัน  ฝางคำ
2. เด็กชายอดิเทพ  จันทร์แจ้ง
3. เด็กชายเจษฎา  ทองขาว
 
1. นางอำไพ  วงค์จันทร์
2. นางสาวศิริพร  หาดคำ
 
1119 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงธัญพิชา  วงษ์ภักดี
2. เด็กชายนนทวัตร  พรมมา
3. เด็กหญิงอริศรา  จบลา
 
1. นางอำไพ  วงค์จันทร์
2. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
1120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงชฎาพร  คำผง
2. เด็กหญิงพรหมพรมณี  คูณศรี
 
1. นายธนาชัย  การะเกษ
2. นายสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
1121 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงกันติศา  เจนถูกใจ
 
1. นางสาวศิริพร  หาดคำ
 
1122 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. นางสาวณิชา  ริศนาเคน
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
1123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภาเพา
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
1124 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกพร  วงค์ภักดี
 
1. นางปาริชาติ  หลักเพชร
 
1125 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายธนนันท์  หนองห้าง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เขียวเอม
3. เด็กหญิงรุจิกานต์  สอนตะวงค์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  วงค์ภักดี
2. นางสาหร่าย  จันทร์อ่อน
 
1126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายวศิน  ฝางคำ
2. เด็กหญิงศิวัตรา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวธมนวรรณ  คนฉลาด
2. นางสาวนฤมล  วงษ์ภักดี
 
1127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายจักรกริช  ประดาห์
2. เด็กหญิงพันธชล  สีมา
 
1. นางสาวธมนวรรณ  คนฉลาด
2. นางสาวนฤมล  วงษ์ภักดี
 
1128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงทรายขวัญ  โสภากุล
2. นายสินไชย  นาคนวล
 
1. นางสาวธมนวรรณ  คนฉลาด
2. นางสาวนฤมล  วงษ์ภักดี
 
1129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายธนภัทร  แสงโฮง
2. เด็กชายธนาตย์  ปานนิล
 
1. นายนพดล  สอนโกษา
2. นายธนาชัย  การะเกษ
 
1130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายพรชัย  นรดี
2. เด็กชายวีรภัทร  จิระเกียรต