สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่และสถานที่กำหนด
ระหว่าง วันที่ 6 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงกันยกรณ์  ปิยะวงค์
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิยะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองแย้ม
 
1. นางอารี  เพียรพานิชย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงปัญญณัฐ  บุญศรัทธา
 
1. นางศุวณิตย์  ราชคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงกันติศา  เจนถูกใจ
 
1. นางสาวศิริพร  หาดคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายธีรกร  แก้วดี
 
1. นางชารินี  บัวจูม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงรัญธิดา  ยางงาม
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิยะวงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  แจ้งสว่าง
 
1. นายกนกศักดิ์  ทวีธนาวาณิชย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรรษา
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กหญิงโสฬพรรณี  อาจสาลี
 
1. นางกัลยา  โพธิวัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  วันทมาศ
 
1. นายประดิษฐ  คล้ายสงคราม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงสุปราณี  ภูสุวรรณ
 
1. นางวราวรรณ  พลที
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสิรินภา  การะเกษ
 
1. นางสุภาวดี  ครองยุทธ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงปภาดา  ช่างกระโทก
 
1. นางนงค์รักษ์  สวัสดิ์ศรี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงศศิชา  พรหมทา
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิทักษา
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงทิพย์วารี  บุตรบุราณ
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงรัชดา  ดีเพียร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นางสาวอุมาพร  มีแสง
 
1. นายยศสรัล  โพธิ์งาม
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยหาญ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อ่อนผา
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  หาดคำ
 
1. นายวิทยา  พรหมทา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุอร  จันทร์แดง
 
1. นางสาวยุวดี  พงค์ษาปาน
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงจุุฑารัตน์  เพ็งสอน
 
1. นายวิศรุต  แก้วสมุทร์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงพัชราภา  ตาทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  งามโสม
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปัทมะ
 
1. นางสาววิจิตรา  อายุยืน
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงพรธิดี  ทองตัน
 
1. นางทองปอน  ภูมิกาล
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงปพิชญา  โพธิบุตร
 
1. นางสายชล  ท่าโพธิ์
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงนัฐกานต์   บุญยารุณ
 
1. นางอุษาวลี  แก่นจักร
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงดาวพระศุกร์  แสกระโทก
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  คำขจร
 
1. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงวิยะดา  สมานชัย
 
1. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  อำนวย
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กชายภูรินทร์  สายสุด
 
1. นางสาวแววมณี  สมบัติ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุญเย็น
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงวรัญญา  จันทำ
 
1. นางน้อยมณี  โพธิ์งาม
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  ไชยนคร
 
1. นางบุญหนา  ศรีชัย
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงรวิพา  บุระพา
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงวนิดา  ศิริจันทร์
 
1. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงปิ่นมุก  คำผง
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา   วงศ์สามารถ
 
1. นางสาวสุมาลี   สุหร่าย
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงธีมาพร  หลอดทอง
 
1. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายวรินทร  กุหลาบหอม
 
1. นางวาสนา   มะโนรัตน์
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงธิดา  ผลดี
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงธิติสุดา  วิรุณพันธ์
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. นางสาวณิชา  ริศนาเคน
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงศิวปรียา  เหลาแก้ว
 
1. นางสงบ  สิงห์เขาภู
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงปิยภรณ์  อาจภักดี
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  อ่อนผา
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายการัณยภาส  ศรศรี
 
1. นางบานเย็น  ชะบา
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงสิริยากร  คุณสิงห์
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงลัดดา  ไกรเพชร
 
1. นายอุทัย  ทุมพัฒน์
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงอริสา  แก้วคำแพง
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงพิไลลักษณ์  หาญกล้า
 
1. นางอนุรดี  แสงพยับ
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกุสุมา  สินสวัสดิ์
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงนัทธมน  แสงกล้า
 
1. นายสวัสดิ์  จันทะพันธ์
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  โนนสูง
 
1. นางสาวแววมณี  สมบัติ
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ใจคำวัง
 
1. นางสาววิจิตรา  อายุยืน
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กชายณัฐนันท์  สาดา
 
1. นางกองแก้ว  ทองนำ
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พันธ์เพ็ชร
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายกฤษณะ  ยาทะเล
 
1. นางสาวสุวรรณี  อุ่นคำ
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. นางสาวกานต์ธิดา  เจนถูกใจ
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
61 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแข้ 1. นายณัฐนันท์  จันธิมา
 
1. นางสุพรรณี  เข็มทอง
 
62 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวศศิวิมล  สุขม่วง
 
1. นางอุดม  สุระโคตร
 
63 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงวันทนีย์  กิ่งสวัสดิ์
 
1. นายประดิษฐ  คล้ายสงคราม
 
64 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงธิดา  ทุมพัฒน์
 
1. นายอุทัย  ทุมพัฒน์
 
65 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุุ้ยกลาง
 
1. นางนุชิตรา  กาฬภักดี
 
66 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงเยาวดี  ยอดคำตัน
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
67 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  ชุมจันทร์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  แก้วภักดี
 
68 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุพิตรา  ไชยโคตร
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
69 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงธนพร  เจนสำโรง
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
 
70 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กหญิงรุจิรา  มีพันธ์
 
1. นางเสนาะดี  ศรีมูล
 
71 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงพัชราภา  สาระวัน
 
1. นางนฤมล  แดงเดื่อ
 
72 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 88 ทอง 7 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงอริศรา  พงษ์เพชร
 
1. นายถวัลย์  บุญราช
 
73 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงมัทธนา  ทองอินทร์
 
1. นายเกรียงไกร  เกษสร
 
74 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กชายพัชรดนัย  บุญเรือง
 
1. นางสุขรัตน์  อุดมผุย
 
75 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  นิมมา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริยาน
 
76 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงทิพธัญญา  งามแสง
 
1. นางพัชรี  ก่ำจันทึก
 
77 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สกุลแก้ว
 
1. นางสาวอัมรา  บุญช่วย
 
78 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ขันติวงศ์
 
1. นางรุ่งทิวา  หงษ์อินทร์
 
79 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86.5 ทอง 14 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกฤตาภา  บุญอารี
 
1. นางกัลยาภรณ์  พรหมทา
 
80 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 1. เด็กหญิงพศิกา  เข็มโคตร
 
1. นางสาวจันจิรา  สิงห์ทอง
 
81 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 86 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงสุชานาฏ  ศรีโพนทอง
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
 
82 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงวรรณนิภา  คำเสนา
 
1. นางปิยะรัตน์  แก้วคันโท
 
83 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 1. เด็กหญิงศศินา  บุญยอ
 
1. นางเพียรใจ  วันทรวง
 
84 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  อิ่มบุญ
 
1. นางสาวแววมณี  สมบัติ
 
85 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85 ทอง 18 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  แหวนหล่อ
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
 
86 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สมสร้าง
 
87 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 83 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงบุญศิริกานต์  เกษกุล
 
1. นางเอื้ออารีย์  เรืองศิริ
 
88 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 83 ทอง 23 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงสุวรรณา  ไชยมาตร
 
1. นางสาวกัญฐณา  สีหนารถ
 
89 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82.5 ทอง 25 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงสุธารัตน์  เกตศิริ
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
90 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82.5 ทอง 25 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงนภัสสร  เป้าเงิน
 
1. สิบเอกศราวุธ  จิบจันทร์
 
91 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82.5 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ต้นทัพไทย
 
1. นางวรรณภรณ์  กระมล
 
92 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 1. เด็กหญิงณภัทร   ลาสิงหาญ
 
1. นางสาววนิดา  บุตรเทวินทร์
 
93 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 82 ทอง 28 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วคำ
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  เชื้อเพราะ
 
94 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81.5 ทอง 30 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงศุติกาณจน์  มะนาศรี
 
1. นางสาวรัตนาพร  เทียรคา
 
95 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81.5 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงชวัลกร  วงค์ละคร
 
1. นางมาลา  แสงสิงห์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงบุญเรือง
 
1. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล
 
97 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ภูเงิน
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายสุธีรภัทร  โพธิ์ศรี
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.5 ทอง 35 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์คำ
 
1. นางหนูจันทร์  หาดี
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.5 ทอง 35 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงเมธาวี  สมนึก
 
1. นางสาวศิริพร  หาดคำ
 
101 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.5 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงพิยดา  อินโบราณ
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
 
102 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง 38 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงเพียงออ  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิยะวงษ์
 
103 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80 ทอง 38 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   ศรีอาจ
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
104 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ภูผาหลวง
 
1. นายปัญญา  มากมูล
 
105 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกฤตยา  บึงไกร
 
1. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
106 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงไปรยา  เหมกุล
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
107 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงปลื้มกมล  วงศรีสังข์
 
1. นางประภารัตน์  พรหมทา
 
108 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงณัฐชา  พิลา
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
109 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงธิชากานต์  กองแก้ว
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
 
110 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์  อภิวันทโกสีย์
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  บึงไกร
 
1. นางสาวสุกัญญา   งามแสง
 
112 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุวิเสน
 
1. นางมนัสนันท์  อินทศรี
 
113 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ค่ำคูณ
 
1. นางสาวจันทราทิพย์  วิรุณพันธ์
 
114 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันแก้ว
 
1. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
115 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงณัฐพร  ก้านเพชร
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
116 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 85 ทอง 13 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงวันวิสา  บุตรดี
 
1. นางอาภรณ์  มุขประดับ
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสุจิตรา  ใจมนต์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงพิชญาภา  วังคีรี
 
1. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
 
119 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 80 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  โคตะทัน
 
1. นางนภาพร  บุญปัญญา
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปุย
 
1. นางบุญมี  รองเมือง
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงนลัท  พะวร
 
1. นายสิทธิพงษ์  วิลาพันธ์
 
122 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงเมธาวดี  ตาวะสี
 
1. นางสาวบังอร  ศรีคำภา
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภาเพา
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
 
124 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงนิภาธร  บุญวงษ์
 
1. นายอุทัย  ทุมพัฒน์
 
125 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติมา  จำเริญ
 
1. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
126 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พรจันทร์
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
127 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงฟาตีมาห์  พงศ์ศรีดา
 
1. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
128 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ธรรมวัตร
 
1. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล
 
129 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายทศพล  ใสศรี
 
1. นางนฤมล  ศรีระษา
 
130 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงฉันทิสา  ศรียันต์
 
1. นางกลมลิวรรณ  แก้วใส
 
131 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงนภาพร  อินทรากอง
 
1. นางพบพร  วงศ์วรรณา
 
132 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายปกรณ์  บุญอินทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
133 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมบูรณ์สุข
 
1. นางรัชนีกร  คงคูณ
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายธนกฤต  ทองสุข
 
1. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
135 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายวิศราพล  ผ่องจิตร
 
1. นางพิศมัย  วิรุณพันธ์
 
136 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงพัชริดา  คุณตะโย
 
1. นางประยงค์  บุญประถัมภ์
 
137 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เจริญต้น
 
1. นางลำดวน  สายแก้ว
 
138 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงอภิญญา  สงพิมพ์
 
1. นางสมานจิตร  หมื่นสุข
 
139 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กชายธัญกร  อินทา
 
1. นางทองพันธ์  ขอวร
 
140 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์หอม
 
1. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ
 
141 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงพรวลัย  แสงแก้ว
 
1. นางสาวธัญกมล  นึกชอบ
 
142 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายกวีวัตท์  แจ่มวัน
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงศรัณย์ณภัทร  อินตา
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
144 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กหญิงนันทมาศ  บุญงาม
 
1. นางสุเพียร  ดวงนิล
 
145 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงมาริสสา นุชนารถ  ฟอก
 
1. นางเทวี  จำปี
 
146 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนบ้านขะยูง 1. เด็กหญิงอภิญญา  หว่างอุ้น
 
1. นางมณีรัตน์  แก้วสมุทร์
 
147 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  ธรรมวัตร
 
1. นางนวลฉวี  คัมมัน
 
148 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 1. เด็กหญิงวิภาดา  พิทักษา
 
1. นางสมควร  พรมภักดี
 
149 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงอัจฉริยภรณ์  ศักดิ์เมือง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 24 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงจิรฐิดา  แก้วศรี
 
1. นางธัญญธร  รัตนวัน
 
151 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 24 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  หลักบุญ
 
1. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรรณพนัช  โพธิวัฒน์
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
153 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ไชยสนาม
 
1. นางปิยะรัตน์  แก้วคันโท
 
154 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  สีตะริสุ
 
1. นางประภา  ทองตัน
 
155 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงพิมรภัทร  สายสิน
 
1. นางศิริญญา  ไกรเมฆ
 
156 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชิณพันธ์
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
157 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนกฤต  ประภัสสร
 
1. นางพงษ์สุดา  พวงสาย
 
158 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83.5 ทอง 28 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงคุณานนต์  ศรีละพันธ์
 
1. นางบุษบา  รมยาคม
 
159 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงรังสิมา  สุโพธิ์
 
1. นางสุดใจ  สุบินทร์
 
160 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    ทองชื่น
 
1. นางวรรณศรี   ชราศรี
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายกฤติธี  อ่อนหวาน
 
1. นายทวีโชค  แพงภูงา
 
162 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปภาดา  สายสินธ์
 
1. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
163 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงบัว  สมพร
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
164 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1. เด็กชายหฤษฎ์  ลาภอนันต์พิทักษ์
 
1. นางวรรณภรณ์  กระมล
 
165 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงสายธารทิพย์  ทัดแก้ว
 
1. นางนุชรินทร์  พุทธวงค์
 
166 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงวิชญาดา  ชิณพันธ์
 
1. นางวิไลพันธ์  ทุมพัฒน์
 
167 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนการกุศลวัดบ้านโดด 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  พิมพ์นนท์
 
1. นางประนอม  ใจดี
 
168 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงรัชนีพร  แสงแก้ว
 
1. นางศริ  ยางงาม
 
169 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 83 ทอง 35 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เกตุกุล
 
1. นายประภาษ  สังข์ทอง
 
170 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 46 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  จันท่าม่วง
 
1. นางสาวทับทิม  จันทสุวรรณ
 
171 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 46 โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กหญิงอริศรา   อรรคบุตร
 
1. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
 
172 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 46 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  แสงสาย
 
173 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 46 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สิงห์นาค
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
 
174 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 82 ทอง 46 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กหญิงภัทรวดี   นามประมา
 
1. นายธัชธรรม์  ทองเลิศ
 
175 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 51 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงอุษณีย์  ถึงพันธ์
 
1. นางปิยนันท์  เพ็งแจ่ม
 
176 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 51 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงยลธิดา  โพธิ์ศรี
 
1. นางณัฐธินี  โกฏิยี่
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 51 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงวรรณภา  โสพันธ์
 
1. นางปาริษา  เสวะนา
 
178 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  โพธิ์งาม
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
 
179 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรอง
 
1. นายประจักร  พันธ์งาม
 
180 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงนุชเบญญา  พรมภักดี
 
1. นางวิราพร  วงศ์จอม
 
181 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายวัชรชัย  วรโพด
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายวัฒนพล  เกษกุล
 
1. นางจรูญศรี  สุมินทนะ
 
183 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กหญิงสุภนิช  เนตรภักดี
 
1. นางสาวพัชรี  เสาร์สุด
 
184 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89 ทอง 7 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชาดง
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
 
185 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.75 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กชายสุพศิน  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวสุทธิดา  พันธ์งาม
 
186 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.25 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายพงศกร  ศรฤทธิ์
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
187 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนุศิญาภรณ์  ใสพรม
 
1. นางวารุณี  พรหมคุณ
 
188 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงกัณต์กนิษฐ์  ไกรแก้ว
 
1. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
189 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.75 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงอริส่า  รัตนะวัน
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84.25 ทอง 13 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชุมจันทร์
 
1. นางสาวธัญกมล  นึกชอบ
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83.5 ทอง 14 โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงมณฑิรา  เหิงขุนทด
 
1. นางปัทมาศ  จันทสิทธิ์
 
192 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.75 ทอง 15 โรงเรียนบ้านขะยูง 1. เด็กชายพีรพล  น้อยโส
 
1. นางอารีรักษ์  ไตรบัญญัติกุล
 
193 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82.25 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ขันติวงษ์
 
1. นางชรินรัตน์  อินทะพันธ์
 
194 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงชนานันท์  เข็มโคตร
 
1. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงวรัทยา  บุญธรรมมา
 
1. นางประภา  ทองตัน
 
196 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.75 ทอง 19 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงบุหงา  เรืองศรี
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
197 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80.25 ทอง 20 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  วังกาวรรณ๋
 
1. นางสาวจิราพร  เครืองแสง
 
198 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงอลิชา  ทองรัตน์
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
 
199 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงวารุณี  อ้วนผุย
 
1. นางสาวรมิดา  นามโคตร
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงค์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
201 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรโพด
2. เด็กชายวัชรชัย  วรโพด
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
2. นางเกษร  โสภาสพ
 
202 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีเสน่ห์
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศุภศร
 
1. นางกาญจนา  ทองดีเลิศ
 
203 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงดุลยา  เกษกุล
2. เด็กหญิงธนพร  เสวะนา
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
2. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
204 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กชายพัชรพล  จิตรโสภา
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุตรน้ำคำ
 
1. นางสาวปิยทิพย์  โต๊ะเล็ก
2. นางจันทร  อ่อนศรี
 
205 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงชฎาพร  แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงภิญญดา  รัตนะวัน
 
1. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
206 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายนทีทัศน์  ร่มโพธิ์
2. เด็กหญิงเกษรศิริ  วังสันติ
 
1. นางกิตติยา  โนนสูง
2. นางสาวพรนรินทร์  โสภาพ
 
207 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญโย
2. เด็กหญิงปิยะนุช  นิยมวงศ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  แก้วละมุล
2. นางอินทุอร  กัญญาชาติ
 
208 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายกฤษฎา  คำด่าน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  กะตะศิลา
 
1. นางวิราภรณ์  การะเกษ
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
209 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายอานนท์  มั่งคง
2. เด็กชายเทียนชัย  พิมพา
 
1. นางอุบล  ศรีสุระ
2. นางสาวจริยา  ไชยสนาม
 
210 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 87 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  จูเกษม
2. เด็กหญิงภิริสา  เสิกภูเขียว
 
1. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
211 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านอะลาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  สลักคำ
2. เด็กหญิงมณฑิรา  จำปาอ่อน
 
1. นายสมคิด  ศิริจันทร์
2. นางสาวเบญจมาศ  เทวารัมย์
 
212 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงกริณฑา  โพธิบุตร
2. เด็กหญิงศลิษา  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
2. นางนันทนา  มีชัย
 
213 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายตะวัน  ทุมณี
2. เด็กหญิงพอเพียง  โชติประสิทธิ์สกุล
 
1. นายพยนต์  ชมภูวงศ์
2. นางสาวอุษาสวรรค์  ขันโสดา
 
214 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  โลนะชาติ
2. นายอัษฎายุธ  ธรรมวัตร
 
1. นางอุดม  สุระโคตร
2. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
215 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงจันทิวา  นานวล
2. เด็กหญิงปภาดา  สมภาค
 
1. นางจรัส  ศรีละพันธ์
2. นายสุเทพ  รุ่งเรือง
 
216 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงจิณณ์จุฑา  สีหานาม
2. เด็กหญิงอนัญพร  เวียงคำ
 
1. นางสาวกาญจนา  งามโสม
2. นางสาวนิภา  ประยงค์หอม
 
217 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงพรศิริ  วงศ์ราช
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  วงศ์ราช
 
1. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
2. นางสาววันนา  อ่อนขาว
 
218 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายธีรวัฒน์   อ่อนสำอาง
2. เด็กหญิงนนทิยา   บุญสวัสดิ์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
2. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
 
219 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โนนสูง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุดหาญ
 
1. นางอรวรรณ์  อุตสาหะ
2. นายอิทธิกร  พรมลี
 
220 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงธนิษฐา  เชยจิตร
2. เด็กหญิงแพรวา  บุญมา
 
1. นางรัตนา  ธรรมบุตร
2. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กชายธนัทชัย  กะริยะ
2. เด็กหญิงลักษมี  แสนมนตรี
 
1. นายประดิษฐ  คล้ายสงคราม
2. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
222 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กชายณัชกมล   ถ้ำทอง
2. เด็กหญิงศุภิสรา   จันโสม
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางอนงค์  รัตนวัน
 
223 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงธนพร  มธุรส
2. เด็กหญิงสิริวิมล  อินตะนัย
 
1. นางกฤษณา  สมบัติ
2. นางเพชรี  ฤทธิเดช
 
224 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ไชยชาญ
2. เด็กหญิงอุษมา  อุกาวงษ์
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นางสาวจารุภา  ดาวเรือง
 
225 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงธนัญชนก  สว่างจิตร์
2. เด็กหญิงอนันตา  ตามพงษ์
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
2. นายสมยศ  ไชยโยธา
 
226 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงกุญช์ณิชา  มั่นทองคำ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รัตนะวัน
 
1. นายวิทยา  นครพันธ์
2. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
227 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชิณพันธ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สอนศรี
 
1. นางประภารัตน์  พรหมทา
2. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
 
228 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงนิศมา  กุลพัฒน์
2. เด็กหญิงอริยามล  เงินขาว
 
1. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
2. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
 
229 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 88 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1. เด็กหญิงปณิดา  อุประ
2. เด็กหญิงวรรณิดา  บุตรดี
 
1. นายปัญญา  มากมูล
2. นางสาวมยุรี  ชาภักดี
 
230 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เศษบุญ
2. เด็กหญิงณิชาดา  เฉื่อยรัมย์
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
2. นายสมชาย  ทองอินทร์
 
231 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงบุณณดา  วงภักดี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนสูง
 
1. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ์
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
232 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายจิรภัทร  ไกรวิเศษ
2. เด็กหญิงปุษยา  ชุมจันทร์
 
1. นางธันวา  รัตนวัน
 
233 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 84 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงวิมลทิพย์  หนูนอ
2. เด็กหญิงเดือนดารา   มาพบ
 
1. นางเฉลา  ยอดเพ็ชร
2. นายปิยวัฒน์  สาสังข์
 
234 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงจิราพา  สงวนพิมพ์
2. เด็กหญิงดวงมณี  อินทร์อ่อน
 
1. นางสาวสุวนันท์  หลงชิน
2. นางสิริรักษ์  สองบุญ
 
235 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 82 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  มาลัย
 
1. นางสมหมาย  ไชยโพธิ์
 
236 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 81 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สมศรี
2. เด็กชายวีระพงษ์   ศรีรอง
 
1. นายยุทธศิลป์  สุขชัยบวร
2. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
 
237 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุระ
2. เด็กหญิงศุภัชญา  คุณเถื่อน
 
1. นางสาววันนา  อ่อนขาว
2. นางสาวเพิ่มพูน  จันทร์เต็ม
 
238 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงดุษฎี  ไชยสาร
2. เด็กหญิงเหนือณณี  ยามี
 
1. นายพินิจ  คำดำ
2. นายรุจิภาส  คำแก้ว
 
239 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงปนัดดา  พลีใส
2. เด็กหญิงสุนิชา  ศรีจักร
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
2. นายประดิษฐ  คล้ายสงคราม
 
240 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองค้อ
2. เด็กหญิงอพิยดา  ธรรมบุตร
 
1. นายวีรพงษ์  พลที
2. นางวราวรรณ  พลที
 
241 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกนกอร  เข็มทอง
2. เด็กหญิงอารียา  บุญสำเร็จ
 
1. นางฉันทนา  จำปาสุข
2. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
 
242 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายอนุชิต  พันธ์ศรี
 
1. นางปารวี  นครพันธ์
 
243 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จุุ้ยกลาง
 
1. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
 
244 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงกนกพร  วงค์ภักดี
 
1. นางปาริชาติ  หลักเพชร
 
245 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 1. เด็กชายเจษฎา  ฉันทวี
 
1. นางสาวสุภาพร  ไชยวงค์
 
246 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายนิธินันท์  จันธิมา
 
1. นางศิรินาท  แก้วมหาชัย
 
247 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงวรกมล  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวปิยะนุช  เครือแสง
 
248 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายกิตติธัช  บุญเฉลี่ยว
 
1. นางอรชร  คำแปล
 
249 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายศุกลวัฒน์  วิรุณพันธ์
 
1. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
250 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์พล   งามศิริ
 
1. นางหนูพิน   ธรรมนิยม
 
251 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญมานัส
 
1. นายอารมย์   ดาวเรือง
 
252 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธนกฤต  อาจศรี
 
1. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
 
253 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายเกียรตินริน  ปัทมะ
 
1. นางณัฐกานต์  สุทธิ
 
254 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงนวพร  ชาวนา
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
255 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  วรรณพิมพ์
 
1. นายทวี  วรรณสุทธิ์
 
256 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงธนัญญา  โคตรเจริญ
 
1. นางพยอม  หลักหาญ
 
257 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
 
258 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงกุลปรียา  นามฤทธิ์
 
1. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
259 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแข้ 1. นายณัฐนันท์  จันธิมา
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี
 
260 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงนรีรัตน์  ช่างชัย
 
1. นางพุธกานต์  ถาวร
 
261 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงปวีณา  โสดา
3. เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต
 
1. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
2. นายพิชิต  ชูลิขิต
 
262 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายณภัทร  ปิวิถะ
2. เด็กหญิงสุภัชชา  โฉมไธสง
3. เด็กหญิงอภิญญา  พรมพุ้ย
 
1. นางสาวสุภัทรา  นามคุณ
2. นางสาวพิจิตรา  กมลพรรณ์
 
263 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน
2. เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา
3. เด็กหญิงพรธีรา  เกษมศรี
 
1. นางฉลวย  ภาคคำ
2. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
 
264 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  คำปุย
2. เด็กหญิงปนัดดา  กลางพิมาย
3. เด็กหญิงวริศรา  จิกหาร
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
 
265 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ถาวร
2. เด็กหญิงนภัสร  โปร่งจิต
3. เด็กหญิงมยุรา  หอมจันทร์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  ถมคำ
2. นางสาวสุทธิตา  ไชยปัญญา
 
266 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงธันยพร  คำมูล
2. เด็กหญิงพัชรพร  สีบัว
3. เด็กหญิงยลดา  อุ่นคำ
 
1. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
2. นางสาวกิติยา  ลาภูตะมะ
 
267 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายบรรณสรณ์  วิเศษชาติ
2. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  สุจันทา
3. เด็กหญิงวรัทยา  โสภา
 
1. นางสาวพนิดา  ดวงเดือน
2. นางสาวเบญจมาศ  บัววงศ์
 
268 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  มิ่งมิตรวัน
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีหวาด
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่ซิม
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
 
269 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงกันธิมา  จวงจันทร์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง
3. เด็กหญิงอารียา  บุญสำเร็จ
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
270 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นายจิรายุส  การะเกษ
2. นางสาวพิยดา  บุญราช
3. นางสาวมรกต  ทรดี
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
2. นางสาวสุชิรา  โพธิวัฒน์
 
271 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชนพล  แสงแก้ว
2. เด็กชายศรัณยวิชญ์  เกตษา
3. เด็กหญิงศรุตา  ดีลุน
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
272 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เตคำหันต์
2. เด็กชายวัชรพล  อินฉลาด
3. เด็กหญิงอติกานต์  ชราสิงห์
 
1. นางสิริรักษ์  สองบุญ
2. นางสาวสุวนันท์  หลงชิน
 
273 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  คำปุย
2. เด็กหญิงปนัดดา   กลางพิมาย
3. เด็กหญิงวริศรา  จิกหาร
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางสาวพิมพิมล  จันทร์ผอง
 
274 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 1. เด็กชายณภัทร  จักรสาน
2. เด็กหญิงรัตญาคร  หาญชิงชัย
3. เด็กชายเอกรินทร์  ทินราช
 
1. นางสาวชไมพร  คำชาย
2. นางเพชรรัตน์   อันทะชัย
 
275 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงวณิศรา  โพธิ์อำไพ
2. เด็กหญิงวัฒนาพร  พิศวงษ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พิมมะศรี
 
1. นางอรนิตย์   น้ำจันทร์
2. นายสุเทพ  รุ่งเรือง
 
276 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิง จิรวรรณ  วงนารินทร์
2. เด็กหญิงปนัดดา  โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สิงห์กุรัง
 
1. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
2. นางสาวจิราพร  ชาวมูล
 
277 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสาริน  ลางไธสง
2. เด็กหญิงเนตรนภิส  ทิพย์รักษา
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สลุงใจดี
2. นายประสิทธิ์  เสมศรี
 
278 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงปุญยาพร  แก่นจักร
2. เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
279 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายภัทรธนกร  เทียบคุณ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  มีบุญ
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
2. นางสาวมณีรัตน์  โสภาสุข
 
280 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายชัยมงคล  เกษสุภะ
2. เด็กชายอรรถชัย  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวสายันต์   แหวนหล่อ
2. นางสาวจุฑามาศ  กุชโร
 
281 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กหญิงคณิตสร  โคตรพันธ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  ภู่จันทึก
 
1. นางลักขณา  สุขอ้วน
2. นายสุเพียบ  ทองนำ
 
282 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  แพทย์มด
2. เด็กชายโชติภณ  สำเภา
 
1. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
2. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
 
283 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กชายณัฐนันท์  แสนตา
2. เด็กชายลัทธพล  สาดา
 
1. นายกิติพงษ์  จันทร์เทศ
2. นางสาวสุภาพร  สายหล้า
 
284 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงธัญนัดดา   คุณเถื่อน
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  ลายน้ำเงิน
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
285 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐฐาวลัย  ใจบำรุง
2. เด็กชายสุทธิโชค  มองเคน
 
1. นางสาวพรทิพย์  จันหัวนา
2. นายอนงค์  ชัยธรรม
 
286 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงปิญาภรณ์  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายพัฒพล  จอมเกาะ
 
1. นางอารี  สระทอง
2. นางอัญชลี  โยธิคาร์
 
287 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายวีระยุทธ  ไสดวง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  แท่นทอง
 
1. นางอรนิตย์   น้ำจันทร์
2. นายประมวล  สุขอ้วน
 
288 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงนภัสสร  มั่งมี
2. เด็กหญิงนลัท  พะวร
 
1. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
2. นายสุวัฒน์  อาจสาลี
 
289 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายธีรภัทร  หล้าธรรม
 
1. นางสุกัญญา  ดาวเรือง
 
290 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กชายชัชชัย  เสาร์หงษ์
 
1. นางณัฐกานต์  สุทธิ
 
291 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริปี
 
1. นายพิชิต  บรรเทา
 
292 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงทิพย์ประภา  บุตราช
 
1. นางสาวมณีรัตน์  โสภาสุข
 
293 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กชายพีรณัฐ  พาหา
 
1. นางวราภรณ์  อรรคบุตร
 
294 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กชายปัญญาวิสิฏฐ์  สายศรี
 
1. นายอรุณศักดิ์  จันทโชติ
 
295 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงจันทิมา  ไชยา
 
1. นางณัฐญาณี  ไชยปัญญา
 
296 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายกษณ  โพธิ์งาม
 
1. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
297 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ตุลิที
 
1. นางคัดนานต์  บรรเทา
 
298 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายมนัส  บุญปัญญา
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
 
299 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงวิไลพร  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กุชโร
 
300 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายกิตติธัช  พรจันทร์
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
301 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. นายนที  ดาวช่วย
 
1. นางวาสนา  แท่นแก้ว
 
302 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทองนาค
 
1. นางอารี  สระทอง
 
303 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  สายเพชร
 
1. นางวรรษมน  อารีย์
2. นายสิทธิพงษ์  สุขเสริม
 
304 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกฤษติกาล  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ทองค้อ
 
1. นายวีรพงษ์  พลที
2. นางวราวรรณ  พลที
 
305 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายภานุพงศ์  นกเอี้ยง
2. เด็กชายศุภณัฐ   ทองแสง
 
1. นางสาวธนิษฐา   แจ่มศรี
 
306 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกันตาพร   สังเกต
2. เด็กชายธีรภัทร  กองแก้ว
 
1. นางสาวอารีรักษ์   โพธิวัฒน์
 
307 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายณัฐเดช  กันทะพันธ์
2. เด็กชายธนศักดิ์  แก้วใส
 
1. นางสาวสายันต์  แหวนหล่อ
2. นางสาทอน  สังข์ขาว
 
308 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 91 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายธีรภัทร  พลมนตรี
2. เด็กชายเก้ามงคล  แสนสุด
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางสาวพิมพิมล  จันทร์ผอง
 
309 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ภูผาหลวง
2. เด็กหญิงณัชวดี  นนทศิลา
 
1. นายปัญญา  มากมูล
2. นางสาวมยุรี  ชาภักดี
 
310 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 89 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เมืองจันทร์
2. เด็กชายณภัทร  จงกฎ
 
1. นางอุมาพร  สุวรรณดี
2. นางสุนทรา  พรหมทา
 
311 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงวนิดา  คำเสียง
2. เด็กหญิงเกตนภา  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ตรีโชคสุวรรณ
2. นางสาวชนาพร  ตรีโชคสุวรรณ
 
312 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงนฤมล  คำอาทิด
2. เด็กหญิงพัชรา  วังหนองโพน
 
1. นายเกตระวงค์  บุญยงค์
 
313 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 83 ทอง 11 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงอภิญญา  ลาสิทธิรัตน์
2. เด็กหญิงเบญจพร  ครองยุทธ
 
1. นางเอ็มอร  พุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชิน  พุมมา
 
314 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 81 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  วิรุณพันธ์
2. เด็กหญิงธนัชชา  จันทร์คำลอย
 
1. นางนันทิยา  เหลื่อมนอก
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
315 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 80 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายพงศ์ภรณ์  ยอดใส
2. เด็กชายวราวุฒิ  ขันติวงษ์
 
1. นางอารี  สระทอง
2. นางอัญชลี  โยธิคาร์
 
316 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ใยอาจ
2. เด็กหญิงอริศรา  กิ่งมะนาว
 
1. นางวรรษมน  อารีย์
2. นายสิทธิพงษ์  สุขเสริม
 
317 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  พรจันทร์
2. เด็กหญิงเอมอร  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวเยาวภา  ดวงไชย
 
318 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
2. เด็กชายประมุกข์  วงษ์ซา
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบัติ
2. นางฉลวย  ภาคคำ
 
319 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุตมงค์
2. เด็กหญิงธิดา  ผลดี
 
1. นางวิลาสินี  พรหมศรี
2. นางสาวภัทรฐิณี  ดวงน้อย
 
320 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพธะโสม
2. เด็กชายโชคธนชัย  สายชมภู
 
1. นางยุพิน  คำดำ
2. นางสาวนิลาวรรณ์  พิชัยช่วง
 
321 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายชัยภัทร  ศุภนาม
2. เด็กชายอธิปบดินทร์  แก้วนารินทร์
 
1. นายกะมนต์  แก้วสมุทร์
2. นางอุทัยวัลย์  คมประโคน
 
322 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายดลวัต  ทิพย์รักษ์
2. นายนที  ดาวช่วย
 
1. นางวาสนา  แท่นแก้ว
2. นางสาวพรนรินทร์  โสภาพ
 
323 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายสวิตต์  พละสนธิ
2. เด็กชายสุบิน  ศรียันต์
 
1. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  สาลีพันธ์
 
324 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายธนิสร  รัจนัย
2. เด็กชายธนโชติ  บุญเอนก
 
1. นางสาวจุฑามาศ  กุชโร
 
325 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงดวงพร  หลักบุญ
2. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีวงศ์จันทร์
 
1. นางสาวพิมพิมล  จันทร์ผอง
2. นางสาวจิราพร  ชาวมูล
 
326 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายปฏก  นะลาวงค์
 
1. นางสาวบังอร  แหวนหล่อ
 
327 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงวิจิตรา  ยินดี
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
 
328 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงณภัทร  สืบราช
 
1. นางสาวจิราพร  ชาวมูล
 
329 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงชนาธิปวรรณ  จันทอง
 
1. นางวราวรรณ  พลที
 
330 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กชายธีรพงษ์  คำหล้า
 
1. นายอนุวัฒน์  อินทร์ตา
 
331 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายติณณภพ  ชูลิขิต
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
 
332 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายภาสวุฒิ  มีกุล
 
1. นางสุนทรา  พรหมทา
 
333 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กหญิงคณิตสร  โคตรพันธ์
 
1. นายสุเพียบ  ทองนำ
 
334 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชิณพันธ์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
 
335 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายเอคคนิศวร์  แก้วสมุทร์
 
1. นางอุทัยวัลย์  คมประโคน
 
336 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายวชิรพล  อมรโรจน์วรวุฒิ
 
1. นายประมวล  สุขอ้วน
 
337 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงปพัชญา  หนุกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  เกษสุพงษ์
 
338 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมพันธ์
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
 
339 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงพนิดา  ชมภู
 
1. นางสุวรรณี  สุนทรธีรกุล
 
340 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงจริญญา  โสภา
 
1. นางอุทัยวัลย์  คมประโคน
 
341 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ตุลาดิลก
2. เด็กหญิงอัจฉริญาดา  วันทา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม
 
1. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
2. นางนคร   ศรีสุธัญญาวงค์
 
342 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายดนุเดช  สุหงษา
2. เด็กหญิงพรสินี  ไชยสาร
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  อ่อนนางรอง
 
1. นางสาวอัญชุลี  หลอดคำ
2. นางอารีย์  ไชยสาร
 
343 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 1. เด็กชายดลธรรม  จันหอม
2. เด็กหญิงศุภานัน  ปิยะวงศ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  พลพงษ์
 
1. นางนิภาดา  มุกดาดี
2. นางสาววรรณภัทร์  โพธิวัฒน์
 
344 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง
2. เด็กชายกิตติธัช  จุ้ยแจ้ง
3. เด็กหญิงศศิธาร  เครือแสง
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
 
345 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กหญิงกนกอร  แก้วใสย์
2. เด็กชายณัชกมล   ถ้ำทอง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   อินทะชัย
 
1. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
2. นางสาวพัชรี  ศรีไหม
 
346 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงวธิดา  นากรณ์
3. เด็กหญิงไปรยา  เหมกุล
 
1. นางสุมาลี  ธรรมวัตร
2. นางสาทอน  สังข์ขาว
 
347 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาวดี  บุตรศรี
2. เด็กหญิงลักขณา   วรครุธ
3. เด็กหญิงวริศรา    วงศ์สามารถ
 
1. นางสารภี   ธรรมบุตร
2. นางสาวสุมาลี    สุหร่าย
 
348 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  ไชยโยธา
2. เด็กหญิงฐิติมา  หงษ์ศิลา
3. เด็กชายบัญชา  เสาศิริ
 
1. นายสมยศ  ไชยโยธา
2. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
349 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายณัฏฐเดช  สุนทรธีรกุล
2. เด็กหญิงรัตนวดี  สมสาย
3. เด็กชายอนันท์  ไกรวิเศษ
 
1. นางส่องศรี  ชูลิขิต
2. นางสาวอารยา   ยางงาม
 
350 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงดุสิตา  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงบุษญา  กองแก้ว
3. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
 
1. นางประยูร   ลำยงหอม
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
351 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1. เด็กหญิงฐิติพร  สุขสอน
2. เด็กหญิงนภาพร  อุดมผุย
3. เด็กชายภาคภูมิ  สีเหลือง
 
1. นางพรพิไล  ไชยพรรณา
2. นางรัชนีย์  ศรีสุรักษ์
 
352 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 1. เด็กหญิงกชกร  พะคะนวล
2. เด็กหญิงมณีกานต์  ขจรมา
3. เด็กหญิงวรรณษา  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวรจจินิจ  สีเสน
2. นางประกายแก้ว  พัฒจักร
 
353 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  โครตเจริญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำนล
3. เด็กหญิงปัญจมา  พิมพ์วงษา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  แพทย์นาดี
2. นายปิยพงษ์  แก่นจักร
 
354 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงพิชญ์นารี  อนุพันธ์
2. เด็กหญิงศรินยา  บุญระวัง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  งาหอม
 
1. นางศิริมาศ  พวงพินิจ
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
 
355 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงชญานันท์  คำนัล
2. เด็กหญิงพัชรพร  นันทะบุตร
3. เด็กหญิงอภิญญา  ไพรทอง
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
2. นางสาวสุธิดา  กตะศิลา
 
356 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายกรกฎ  บุตรจินดา
2. เด็กชายภานุพงศ์  นกเอี้ยง
 
1. นายวิทยา  นครพันธ์
2. นางพิสมัย  อักษรพิมพ์
 
357 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์ดา  บุดดา
2. เด็กหญิงสุพรทิพย์  แพทย์มด
3. เด็กหญิงสุลิสา  พวงยอด
 
1. นางสาวพรพันธ์  พันธพัฒน์
2. นางสาวสุพัตรา  วิเชียร
 
358 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายกวิน  ผุยดี
2. เด็กหญิงทิพพิมล  แซ่แซ
3. เด็กหญิงพรภิรมย์  ศรชัย
 
1. นางวรรณภา  พรหมคุณ
2. นางสาวกองวดี  ดวงจันทร์
 
359 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กชายธนดล  สังวัง
2. เด็กชายมาฆินทร์  มากมาย
3. เด็กหญิงอัญธิชา  เบ้าทอง
 
1. นางสาวธัญรดา  อาจหาญ
2. นางสาวธินีนาถ  ร่วมจิตร
 
360 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทับสุวรรณ
2. เด็กหญิงพลอยสวย  สาผาย
3. เด็กชายสิทธิโชค  เพ็ชรเกื้อ
 
1. นายไชยนต์  สีหาอาจ
2. นางณัฐญาณี  ไชยปัญญา
 
361 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงศศิภา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงศิรประภา  ดวงมาลา
3. เด็กหญิงอัญชลี  บุดดาวงค์
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์  โคตพันธ์
 
362 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายปราชญ์ธิปัตย์  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  แสนเลิศ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  มะเดื่อ
 
1. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
2. นางผุดผ่อง  เสาร์ศิริ
 
363 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงนภเกตน์  อุ่นแดง
2. เด็กหญิงพัชรา  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สมนึก
 
1. นางจรูญศรี  เสาวภากาญจน์
2. นางนิตยาภรณ์  คันศร
 
364 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กชายชยากร  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  ปัดถา
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  ขอสุข
 
1. นางลัดดาวัลย์  วันทา
2. นางสาวนรินทร์  นัยนิตย์
 
365 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายกิตติธัช  พรจันทร์
2. เด็กชายตุลยวัต  มูลกุศล
3. เด็กหญิงธัญนัดดา   คุณเถื่อน
 
1. นางพนิดา  พงษ์พัง
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
366 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  โสพันธ์
2. เด็กหญิงปริยนุช  ชำนิกุล
3. เด็กหญิงอรปรียา  ศิลาวงค์
 
1. นางลัดดาวัลย์  วันทา
2. นางสาวนรินทร์  นัยนิตย์
 
367 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงกาญจนาพร  พิมพะธรรม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสะอาด
3. เด็กหญิงสุภัทธิญา  แก้วสะอาด
 
1. นางพนิดา  พงษ์พัง
2. นางวาสนา  พิมพะธรรม
 
368 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิราภา  งามแสง
2. เด็กหญิงจุฬามณี  ภูสถาน
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  โสดา
 
1. นางสาวศิริกัญญา  สุวรรณคำ
2. นางสุรางคนา  รอดสุขโข
 
369 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงกาญจนวดี  ภิรมย์รักษ์
2. เด็กหญิงณัฐชาภัทร  สุทโธ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมพิลา
 
1. นางสาวอิงอร  ศุภศร
2. นางวิภาพร  ศรีจักร
 
370 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  เงินเย็น
2. เด็กหญิงสุพิณยา  ทิพอุตร์
3. เด็กหญิงอิสรีย์  ยอดงาม
 
1. นางเมตตา  ชินวงษ์
2. นางสาวเกศรินทร์  มะโนรัตน์
 
371 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงชนัญภรณ์  อภิวันทโกสีย์
2. เด็กหญิงปิยนุช  บุตรศรี
3. เด็กหญิงพิไลพรรณ์  พวงสมบัติ
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
372 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 1. เด็กชายธนกฤต  พิมศร
2. เด็กหญิงนภา  แสนทวีสุข
3. เด็กชายภานุพงศ์  ชะนิดกุล
 
1. นายสำราญ  ธรรมบุตร
2. นายอภิชิต  การินทร์
 
373 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สมเขาใหญ่
2. เด็กหญิงปาลิตา  นาหลง
3. เด็กหญิงพิมพิลา  สุขเหลือง
 
1. นางมณีวรรณ  ทราบรัมย์
2. นายรังสฤษดิ์  บุญปัญญา
 
374 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ติระพงษ์
2. เด็กชายฐิติพงษ์  ภูคำศักดิ์
3. เด็กชายสิริวัฒน์  ดวงไชย
 
1. นางสาวกันติยา  รัตนวัน
2. นางสาวมนิวรรณ  ศรีหวาด
 
375 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 1. เด็กชายธนภูมิ  ศิลาโชติ
2. เด็กหญิงวิภาพร  แสนพันนา
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เงินจันทร์
 
1. นางจิรา  เหลืองทอง
2. นายอำพล  บุญรอง
 
376 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงปณิดา  ดวงนิล
3. เด็กชายปรานต์  ศรีธนะชาติ
 
1. นางศิรินภา  อุทุม
2. นางสมบูรณ์  งามล้วน
 
377 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 1. เด็กหญิงธันญ์ชนก  เร่งพิมาย
2. เด็กชายศิลานนท์  เกตุสาคร
3. เด็กชายโชคชัย  สีคำ
 
1. นางนิภาดา  มุกดาดี
2. นางสาววรรณภัทร์  โพธิวัฒน์
 
378 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงณจิตรา  คูคำ
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันเทศ
3. เด็กหญิงปุญยาพร  ทองด้วง
 
1. นางบุศรา  เตรียมสติ
2. นางสาวสุธิดา  กตะศิลา
 
379 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงพรพิมล  แจ่มศรี
2. เด็กหญิงรุ่งรวิน  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงสิรินธร  แก้วใสย์
 
1. นางส่องศรี  ชูลิขิต
2. นางสาวอารยา   ยางงาม
 
380 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกนกนภา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงชญาน์นันท์  นิธิสุรฐานนท์
3. เด็กหญิงอภิญญา  จันทะพร
 
1. นางสาวพิมพ์สมัย  ตุ้ยเจริญ
2. นางสาวอัจฉรัชฌา  พันธ์แก้ว
 
381 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายธนศักดิ์  อ่อนศรี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พลยุทธ
3. เด็กหญิงสุรารัตน์  หอมมาลา
 
1. นางสาวอุษาสวรรค์  ขันโสดา
2. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
382 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงณัฐมน  ศรีเกิดวงษ์
3. เด็กหญิงนิศาชล  สังข์ขาว
 
1. นายเอกยุทธ  แพทย์มด
2. นางสาวสุพัตรา  วิเชียร
 
383 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงณัฎฐากร  สันติเวศม์
2. เด็กหญิงวัณณิสา  วงศ์ภักดี
3. เด็กหญิงอนันตญา  คะหาญ
 
1. นางสาวศินิทรา  บุญเลิศ
2. นางสาววิจิตรา  คำด้วง
 
384 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงชนิสรา  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงเกวลิน  สายหงษ์
3. เด็กหญิงไพรินทร์  บุญอินทร์
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  สนิท
2. นางโสรญา  โพธิ์งาม
 
385 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงกรพิน  บุญส่ง
2. เด็กหญิงญาณิศา  สุภาพันธ์
3. เด็กชายทวีชัย  โพธิพันธ์
 
1. นางนิชญานันท์  แสงภารา
2. นายโชคชัย  ชนะ
 
386 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงนภัสสร  พรมลา
3. เด็กชายรวีโรจน์  เชื้อแฉ่ง
 
1. นางสาวณัฐณิชา  โปร่งจิต
2. นางศิริรัตน์  แขมคำ
 
387 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติธัช  เซาะลอ
2. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เศรษศรี
 
1. นายพีรชัย  วงษ์เลิศ
2. นางสุรางคนา  รอดสุขโข
 
388 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงทรงอัปสร  วาฤกษ์ดี
2. เด็กหญิงธารารัตน์  นิลกร
3. เด็กหญิงเบญจพร  หงษาล้วน
 
1. นายกฤษฎา  กองแก้ว
2. นายโกวิท  เนื้อนวล
 
389 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงชาลิสา  อุตมงค์
2. เด็กหญิงธิดา  ผลดี
3. เด็กหญิงพิริญา  เรืองรักษ์
 
1. นางอมรรัตน์  ปะนาโท
2. นางสาวภัทรฐิณี  ดวงน้อย
 
390 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วคำ
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สีหะบุตร
3. เด็กชายธนภัทร  กัณฑ์หา
 
1. นางอำนวย  อาจสาลี
2. นางอมราวดี  ด่านลี
 
391 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์จำจันนทร์
2. เด็กหญิงธิดา  ทุมพัฒน์
3. เด็กหญิงสุธิดา  โทนุบล
 
1. นางสรญา  มนตรีโพธิ์
2. นางสาวสุธารัตน์  จันทร
 
392 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีชัยตุง
2. เด็กชายธีรภัทร  หล้าธรรม
3. เด็กหญิงนลินี  สังขโอภาส
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
2. นายบัญญัติ  บุญอินทร์
 
393 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายธนบัตร  หงษ์อินทร์
2. เด็กหญิงศรุตา  วิเศษศรี
3. เด็กหญิงแพรวา  ปะติเต
 
1. นางประยูร   ลำยงหอม
2. นางธันยพัฒน์  สุตะพันธ์
 
394 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  จันดาดาล
2. เด็กชายนนทฤทธิ์  นราวงษ์
3. เด็กหญิงบัวตอง  นามวงษา
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
395 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงปวีณา  โสดา
3. เด็กชายภัทรศิริ  โพธิ์ทอง
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
 
396 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายต้นกล้า  หลักบุญ
2. เด็กชายธีระนิตย์  บุญโย
3. เด็กชายเกษม  จิตจง
 
1. นายชูชาติ   พรหมอุ่น
2. นายสมยศ  สมนึก
 
397 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  แก้วรักษา
2. เด็กชายภัทรวรรธ  ศรียันต์
3. เด็กหญิงมณฑิตา  ชารีวัน
 
1. นางศิรินภา  อุทุม
2. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
 
398 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 1. เด็กชายวัชรพล  กลางสวัสดิ์
2. เด็กชายเทียนชัย  ดวงน้อย
3. เด็กหญิงโสภิตา  ดวงน้อย
 
1. นางสาวรัชนก  แสงแย้ม
2. นางสาวอัมรา  บุญช่วย
 
399 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักพรหม
2. เด็กชายภาณุเดช  แจ่มศรี
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  ลาพา
 
1. นายตรีภพ  สีดา
2. นางบุศรา  เตรียมสติ
 
400 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายทัตพงศ์  อินทร์ธรรม
2. เด็กชายธนภัทร  กัณฑ์หา
3. เด็กชายสุทธิโชค  มองเคน
 
1. นายสุพิชญ์  นรสาร
2. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
 
401 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงนริศรา  แก้วบัวขาว
2. เด็กหญิงสิริวรัญญา  อินทรสิถิตย์
3. เด็กชายสืบวงค์  สิทธิ
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
402 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ดวงทอง
2. นางสาวณิชา  ทองศักดิ์
3. นางสาวพรรณนิภา  แก้วมหาวงษ์
 
1. นางสาวภัทรฐิณี  ดวงน้อย
2. นางอมรรัตน์  ปะนาโท
 
403 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ราชชารี
2. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จิวะพันธ์ชัย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  น้อยเกิด
 
1. นางสาวอัจฉรัชฌา  พันธ์แก้ว
2. นางสาวพิมพ์สมัย  ตุ้ยเจริญ
 
404 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์รักษ์
2. เด็กหญิงบัณฑิตาพร  เจนดง
3. เด็กหญิงอนัญญา  บัวไขย
 
1. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
2. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
 
405 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กชายกฤตปกรณ  สร้อยคำหลา
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  วิเชียร
3. เด็กหญิงสุดา  คำบุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
2. นางศิรินภา  อุทุม
 
406 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงนิภาพร  แสงราม
2. เด็กหญิงปฐมาวดี  สร้อยจิตร
3. เด็กหญิงศิริพร  เบ้านอก
 
1. นางสาวอินทิรา  ศิริเลิศ
2. นางสาวอิงอร  ศุภศร
 
407 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กชายธมน  คงเจริญ
2. เด็กหญิงธิติพร  โสภากุล
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูนี
 
1. นางสาวสุพัตรา  วิเชียร
2. นางสาวสายสุนีย์  ใจสว่าง
 
408 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศุภศร
2. เด็กหญิงทิพย์ธารา  มูลวงษ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ขมิ้น
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
 
409 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายนิธิกร  ทองอาจ
2. เด็กหญิงรัศมี  ผมพันธ์
3. เด็กหญิงแพรวา  ศิริทาน
 
1. นางสาวอมิตา  สุปัตติ
2. นางสาวอรทัย  บุญช่วย
 
410 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงชนัญญา  โพธิ์หอม
2. เด็กหญิงปาจรีย์  จันทร
3. เด็กหญิงศิริมา  กองเกิด
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
411 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงจุติมาภรณ์  ขันติวงศ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  สุทธิปรีชานันท์
3. เด็กหญิงพชรพร  จอมคำสิงห์
 
1. นางสาวรัตติยา  รัตนอุดม
2. นางประภาภรณ์  ไพบูลย์มั่นคง
 
412 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกทะโล
2. เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  พลแหง
3. เด็กหญิงพรรณิภา  อิ่มสมบัติ
 
1. นางประภาศรี  ผมพันธ์
2. นางสาวนงลักษณ์  โคตพันธ์
 
413 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุตรดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  อ่อนน้อม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใสงาม
 
1. นางวาสนา  พิมพะธรรม
2. นางพนิดา  พงษ์พัง
 
414 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มีใจดี
2. เด็กหญิงชฎาพร  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงอุมาวดี  แสงศร
 
1. นางอำนวย  อาจสาลี
2. นางอมราวดี  ด่านลี
 
415 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเปือยขาม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เหลี่ยมโลก
2. เด็กชายนพวิชญ์  จันทะโคตร
 
1. นายบัญญัติ  บุญอินทร์
2. นางสาวอุบลรัตน์  โนนน้อย
 
416 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายมิ่งมงคล  จันทร์วิเศษ
2. เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต
 
1. นายพิชิต  ชูลิขิต
2. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
 
417 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สิงห์คำ
2. เด็กชายอภินันท์  สิงห์คำ
 
1. นายยุทธนา  มะโน
2. นางสาวพรพรรณ  โพธิวัฒน์
 
418 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สงคราม
2. เด็กชายนัฐภูมิ  บุญปั้น
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางพูนทรัพย์  แสงงาม
 
419 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กหญิงนันท์ฐิตา  สมัญ
2. เด็กหญิงสุทธิตา  ขุนคิ้น
 
1. นางศิรินภา  อุทุม
2. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
 
420 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงคัชรินทร์  ดวงนิล
2. เด็กชายชัชพิสิฐ  มั่นคง
 
1. นางยุพา  สินศิริ
2. นางสาววิมาลา  พิมพ์แก้ว
 
421 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายดำเนินชัย  สิมตะมะ
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุดดี
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
422 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 82 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  โฉมสุภาพ
2. เด็กหญิงวรสุดา  บัวบุตร
 
1. นายวิสิทธิ์  ศรีจังอินทร์
2. นางสาวกัณทิมา  พุทธวงศ์
 
423 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กชายพันทวี  แสงแก้ว
2. เด็กชายวรายุทธ  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวสุธิดา  พรหมคุณ
2. นายอุทิศ  โพธิ์งาม
 
424 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายธนากร  ชาวบ้านกลาง
2. เด็กชายเพชร  ชมนาวัง
 
1. นางนิชญานันท์  แสงภารา
2. นายโชคชัย  ชนะ
 
425 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กชายภูธเนศ  สมสุข
2. เด็กชายเพชรจินดา  โคตรพันธ์
 
1. นางกรรณิการ์  ตุระเพ็ญ
2. นางสาวจิราภรณ์  บุตรศรี
 
426 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 11 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงจัสมิน  เอเชีย สเปนซ์
2. เด็กชายเจตพล  จันทสิทธิ์
 
1. นางเรืองอุไร  สีสดดี
2. นางสาวฐิติยา  บุญกันยา
 
427 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายธเนศ  จันทะนาม
2. เด็กชายสุทิน  เพชรด่านเหนือ
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
2. นางพัชรวลี  ศรีจักร์
 
428 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กหญิงณิชา  กาญจนกำยาน
2. เด็กชายรัฐศาสตร์  บรรจงรัตน์
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  แก้วใส
2. นางมยุรี  บุญเย็น
 
429 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายอนุชา  สังข์ทอง
2. เด็กชายโชคชัย  สมาลีย์
 
1. นายกิตติกร  สอนคำเสน
2. นางสมศรี  แก้วพรม
 
430 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายกฤตพร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  เกษร
 
1. นายพีรชัย  วงษ์เลิศ
2. นายภิรมย์  พรหมทา
 
431 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1. เด็กชายธนพล  จันทร์โสม
2. เด็กชายสุรศักดิ์  วังหลวง
 
1. นายทิวา  ทรายทวีป
2. นายสังเวียน  จันโท
 
432 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายธนพจน์  ศรีลาพันธ์
2. เด็กชายวงศกร  จันทวี
 
1. นายบุญหลาย  ขันติวงศ์
2. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
433 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กชายธนพร  ดวงศรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุนิษา  จำปากุล
2. ว่าที่ร้อยตรีวัลลภ  สมบัติ
 
434 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายกุลธวัช  จันทร์ดี
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ก่ำเกลี้ยง
 
1. นายทำนอง  วงศ์จอม
2. นางราตรี  สุพิมพ์
 
435 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 85.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายคมทอง  เครือแสง
2. เด็กชายสิทธิ์ธทา  แพงศรี
 
1. นายณัฐภูมิ  บัวส่อง
2. นายพิชัย  ชูเส้นผม
 
436 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 85.59 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายณัทชพัฒน์  มาพบ
2. เด็กชายสมชาย  จันภิรมย์
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
437 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 84.4 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายนพชัย  คำลา
2. เด็กชายพัชรดนย์  ทัดเทียม
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
438 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 82.78 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กชายวรปรัชญ์  พลเวียงธรรม
2. เด็กชายศิริพงษ์  ศรีสร้อย
 
1. นางยุพา  สินศิริ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  จันทเขต
 
439 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 81.79 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายณัฐภัทร  หงส์ยนต์
2. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ประภาสัย
 
1. นายคำไชย  ไชยปัญญา
2. นางณัฐญาณี  ไชยปัญญา
 
440 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายธนภัทร  แสงโฮง
2. เด็กชายธนาตย์  ปานนิล
 
1. นายนพดล  สอนโกษา
2. นายธนาชัย  การะเกษ
 
441 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายรัตนภูมิ    เรืองประโคน
2. เด็กหญิงสุวราภรณ์   เสนาพล
 
1. นายธนบดี  ถาวร
2. นางสาววัชราภรณ์   แก้วหาญ
 
442 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายธีรโชติ  กั้วนามน
2. เด็กชายอนันตชัย  ลมรื่น
 
1. นางสาววารินี  โตยะบุตร
2. นายอัครเบศร์  หลาวทอง
 
443 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กชายปรัชญา  แก้วสาคู
2. เด็กชายรัฐชัย  พิลาวัน
 
1. นายพัฒนพงษ์  คำสัตย์
2. นายภาณุวัฒน์  คำสัตย์
 
444 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กชายธีรภัทร  พาหา
2. เด็กชายธีรภัทร  พาหา
 
1. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
2. นางสาวพัชรี  ศรีไหม
 
445 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายจีระกิต  ชูวิชา
2. เด็กชายภัทรพล  จันทร์ดำ
 
1. นายณัฐภูมิ  บัวส่อง
2. นายพิชัย  ชูเส้นผม
 
446 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 1. เด็กชายพีรพาส  โนนกลาง
2. เด็กชายรติกร  โยโพธิ์
 
1. นายลีนมน  วันศรี
2. นางสาวกาญจนา  ชุมศรี
 
447 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 93 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายจิรายุ  ภาชู
2. เด็กชายณัฒฐกร  วงษ์นาค
 
1. นายเลิศพงษ์  ธรรมกิตติพันธ์
2. นายสุพิชญ์  คำจันทร์
 
448 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กชายกิตติธัช  อินหอม
2. เด็กชายปฎิพล  ชารินทร์
 
1. นายบุญแปลง  นาทา
2. นายนันทะกิด  แก้วดี
 
449 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 1. เด็กชายติณณภพ  มนไธสง
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  อาจสาลี
 
1. นายวิจารย์  อาจสาลี
2. นายทองเปรม  ศรีโพนทอง
 
450 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กชายฉัตรชัย  สุขจันทร์
2. เด็กชายปิยณัฐ์  แก้วจันทร์
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
451 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายธนิกร  พิมสาร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุดดี
 
1. นางอำนวย  อาจสาลี
2. นางอมราวดี  ด่านลี
 
452 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐมล  ศิริมงคล
2. เด็กชายศรายุทธ  แสนกล้า
 
1. นายสมใจ  กิ่งคำ
2. นางสาวนิศาชล  แก่นจันทร์
 
453 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายณัฐกร  อินทรสิถิตย์
2. เด็กชายเมธัส  บัวศรี
 
1. นางราตรี  สุพิมพ์
2. นายทำนอง  วงศ์จอม
 
454 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 86 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กชายธนากร  สามงามวี
2. เด็กชายศรายุทธ  ตากิ่มนอก
 
1. นายวิวัฒน์  สิงห์นาค
2. นายประภาษ  สังข์ทอง
 
455 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 85 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายขวัญพล  สังขวิจิตร
2. เด็กชายสรวิชญ์  รัตนสาร
 
1. นายศักดา  บุญปัญญา
2. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
456 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กชายธนพนธ์  การะเกษ
2. เด็กชายวชิรวิทย์  คงเจริญ
 
1. นายชัยรัตน์  พัศดร
2. นางพรพิมล  พัศดร
 
457 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กชายกฤชณัท  ป้องป้าน
2. เด็กชายทรงพล  พิมสร
 
1. นายสมศักดิ์  โคตรเจริญ
2. นายชัยณรงค์  บุระณะ
 
458 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายทศวัฒน์  ขาวพรม
2. เด็กชายประวิทย์  อรรคบุตร
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
459 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  คำปลิว
2. เด็กชายอนุรักษ์  กมล
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
2. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
460 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายธนกร  กรกัน
2. เด็กชายพนมกร  รักชอบ
 
1. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
2. นางสาวศันศนีย์  วงศ์ภักดี
 
461 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายพรชัย  นรดี
2. เด็กชายวีรภัทร  จิระเกียรติกุล
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
2. นางสาวธมนวรรณ  คนฉลาด
 
462 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายชยพล  มะเดื่ือ
2. เด็กชายชัชวาล   กีดกัน
 
1. นางปิยะนันท์  สุทนต์
2. นางเพ็ญธิดา  อินนอก
 
463 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชิณพันธ์
2. เด็กชายเมธี  ดวงชัย
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
464 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายณัฐพล  อินทร์โน
2. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วจีน
 
1. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
465 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุวรรณคำ
2. เด็กชายธีระยุทธ   กันทะพันธ์
 
1. นายอัครพล  เหลืองอรุณ
2. นางยุภาพร  งามเจริญ
 
466 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วรครุฑ
2. เด็กชายชานน  โสภา
 
1. นางสาวสุวรรณี  อุ่นคำ
2. นายชนินทร์ดนัย  แก้วใส
 
467 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายจุลดิศ  ไกรแก้ว
2. นายภาณุวิชญ์  พรรษา
 
1. นายอัครเบศร์  หลาวทอง
2. นางสาววารินี  โตยะบุตร
 
468 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายชนะพงษ์  วงษ์ภักดี
2. เด็กชายวรเมธ  แหวนเงิน
 
1. นายจิรทิปต์  ผาธรรม
2. นางสาวธมนวรรณ  คนฉลาด
 
469 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กอนินัย
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุทธิสนธ์
 
1. นางละเอียด  พงษ์สุวรรณ
2. นางสุภารัตน์  บุญเฟื่องฟู
 
470 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายธเนศพล  สงค์พิมพ์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  บัวเขียว
 
1. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
2. นายอัมพร  เกษกุล
 
471 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายนำภา  มนัยนิล
2. เด็กชายอภิธาร  สมสุข
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ชะบา
2. นางอำนวย  อาจสาลี
 
472 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วิชายง
2. เด็กชายสมชาย  ชำนิกุล
 
1. นายสนธยา  เดิมทำรัมย์
2. นางแสงเดือน  เดิมทำรัมย์
 
473 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เผดิม
2. เด็กหญิงณัฐรดา  ภาคแก้ว
3. เด็กหญิงพรภิมล  เพ็งแจ่ม
4. เด็กหญิงอมรรัชฎ์ดี  งามม้าว
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  บุญมาก
 
1. นางวัฒนา  จันทร์เทศ
2. นางอรัญญา  สูงเรือง
 
474 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ดีเสมอ
2. เด็กหญิงนชิตา  เติมใจ
3. เด็กหญิงบุญญาภา  มะเค็ง
4. เด็กหญิงภัคพิตา  แสงกล้า
5. เด็กหญิงวรางคณา  พุทธวงศ์
 
1. นางอรทัย  สังขรัตน์
2. นางศิริพร  เศรษฐบุตร
 
475 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงชฎาพร  สังข์พันธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พลบุตร
3. เด็กหญิงทุมพร  พวงยอด
4. เด็กหญิงวรรณฎีการ์  วงค์ภักดี
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงขรณ์
 
1. นางสาวธนัชพร  ตะนะภักดิ์
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  บัวพร
 
476 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.75 ทอง 4 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกันติทัต  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฎฐกานต์  กุมมารหล่า
3. เด็กชายปกรณ์  บุญอินทร์
4. เด็กหญิงสุธารัตน์  เกตศิริ
5. เด็กชายไกรวิชญ์  น้อยบาท
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
477 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกิริดาวรรณ  นันนอง
2. เด็กหญิงจารุกิต  ไชยสีมา
3. เด็กหญิงพรทิวา  แข่งขัน
4. เด็กหญิงวิชญาพร  โพธิ์ศรี
5. เด็กหญิงอภิญญา  บอนเพชร
 
1. นายเริงฤทธิ์  บรรเทา
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  บุญนำ
 
478 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญตะนัย
2. เด็กหญิงปณิดา  บุญยัง
3. เด็กหญิงปภากานต์  วิรุณพันธ์
4. เด็กหญิงปภาวรรณ  วิรุณพันธ์
5. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  สายสิน
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นางดาริกา  ทีพารัตน์
 
479 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.75 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กหญิงจิราภา  ถิ่นกำแพง
2. เด็กหญิงณปภัช  ลิขิตถาวรชัย
3. เด็กชายสุภศิน  เบ้าจันทึก
4. เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์แจ้ง
5. เด็กหญิงโชติกา  ยอดสาย
 
1. นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า
2. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
480 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.5 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขะยูง 1. เด็กหญิงชฎาพร  สายเนตร
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชื่นชม
3. เด็กหญิงณัฐหทัย  ช้างชาลี
4. เด็กหญิงวิภาดา  ภูแช่มโชติ
5. เด็กหญิงอภิญญา  หว่างอุ้น
 
1. นางมณีรัตน์  แก้วสมุทร์
2. นางอารีรักษ์  ไตรบัญญติกุล
 
481 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงปัณณธร  บุญยงค์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุณมาศ
4. เด็กหญิงวริศรา  แต้มงาม
5. เด็กหญิงอภัสรา  จันทำ
 
1. นางสมานจิตร  หมื่นสุข
2. นางยุพา  สินศิริ
 
482 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.75 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เจริญต้น
2. เด็กชายชยพล  บัวบาล
3. เด็กหญิงณิชา  อุดพวง
4. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  วงค์ภักดี
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  วันเวียน
 
1. นางพรสวรรค์  ขาวแร่
2. นางสาวพัชรี  เสาร์สุด
 
483 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 1. เด็กหญิงฉันทิสา   ศรียันต์
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญยอด
3. เด็กหญิงสุทธิรักษ์  พันธ์ชนะ
4. เด็กหญิงสุนิตา  เผืองบุญ
5. เด็กหญิงแพรวา  ธรรมสาละ
 
1. นางกลมลิวรรณ  แก้วใส
2. นางดารา  บุญสิงห์
 
484 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 12 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงทิพารัตน์  ก้านเกษ
2. เด็กหญิงประรัตน์ดา  ทองสุทธิ์
3. เด็กหญิงพุทธิชา  ผุยผง
4. เด็กหญิงรินรดา  ทับปัน
5. เด็กหญิงศิรินภา  พานจำนงค์
 
1. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
2. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
 
485 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.75 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  ฉิมลี
2. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  รักษาธรรม
3. เด็กหญิงปาลิตา  โสพิน
4. เด็กหญิงพรพิชา  ผดุงชอบ
5. เด็กหญิงเอมิกา  สุโพธิ์
 
1. นายอานนท์  เดียงสา
2. นางธนพร  ศรีละพันธ์
 
486 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง 14 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกชพร  แก้วแสน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำศรี
3. เด็กหญิงรุ้งลดา  สมพงษ์
4. เด็กหญิงวรรณภา  สารบุญมา
5. เด็กหญิงอาภากรณ์  กาญจรัส
 
1. นางสาวสุกัญญา   ศิลาวงศ์
2. นางนุชจรินทร์  พิลัย
 
487 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรดี
2. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีละพันธ์
3. เด็กหญิงพรรชิมา  หีบแก้ว
4. เด็กหญิงวรรชิญา  อิ่มสะอาด
5. เด็กหญิงสุภัทรา  ชื่นคุ้มกลาง
 
1. นางสาวฐิติมา  กิ่งถา
2. นางสาววรารักษ์  บุญปลูก
 
488 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.75 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แสนเสริม
2. เด็กหญิงกัญจน์ชญา  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงทักศอรวดี  โพธิ์พุ่ม
4. เด็กหญิงรัชวิภาภรณ์  ขันแก้ว
5. เด็กหญิงลลนา  ชาติผา
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
2. นางวรันทร  ใจนวล
 
489 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 17 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิรุวรรณ  หอยจันทร์
2. เด็กหญิงช่อผกา  ปุพบุญ
3. เด็กชายพงศกร  อุสาย
4. เด็กหญิงพิชญาภา  แพงแสน
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  เงินล้าน
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นางเย็นจิต  น้อยพรหม
 
490 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.5 ทอง 18 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงนีรนุช  ศรีพันธ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  พิทักษา
3. เด็กหญิงภริดา  กล่อมสกุล
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริ
5. เด็กหญิงสายธาร  ของสกุล
 
1. นางสาวประภาพร  จันแดง
2. นางสาวสุกัญญา  พาที
 
491 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.25 ทอง 19 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชุติมา  จำเริญ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยวรรณ
3. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  นรสาร
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  จิตติพันธ์
5. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เชื้อนาวัง
 
1. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
2. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
492 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 20 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฑ  ธรรมวัตร
2. เด็กหญิงธิติมา  นากรณ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  วิรุณพันธ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  วิรุณพันธ์
5. เด็กหญิงเยาวภรณ์  ปาปะเบา
 
1. นางรุ่งรัก  จันทรกีรติสกุล
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
493 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.5 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรรณนิภา  โนนยาง
2. เด็กชายภานุวัตร  อาจสาลี
3. เด็กหญิงรัตนพร  ลางไธสง
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สีหบุตร
5. เด็กหญิงอัญชลีพร  อ่อนหวาน
 
1. นางสาวพิมสิริ  โพธิ์ทอง
2. นางเยาวณี  แก่นสาร
 
494 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงจิราวดี  แสนเลิศ
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พรจันทร์
3. เด็กหญิงพิณรภัทร  สิมตะมะ
4. เด็กหญิงสุชาดา  สิมตะมะ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  นิมมา
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริยาน
 
495 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงปาณิตา  ชันษา
3. เด็กหญิงปารวี  สุดดี
4. เด็กหญิงภัสชานันท์  จันทร์โท
5. เด็กหญิงโชติกา  อบเชย
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
2. นางสุราลัย  สนโสภา
 
496 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงกรวีณา  เพ็งพันธ์ภูธง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงชุลิตา  จันสนิท
4. เด็กหญิงณภัทร   พงษ์สุระ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  บุตรวงศ์
 
1. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
2. นางสุปราณี  สังข์ทอง
 
497 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกนกอร  ทองแย้ม
2. เด็กหญิงจิรัชยา  สิงห์นาค
3. เด็กหญิงนวพร  ชาวนา
4. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีแก้ว
5. เด็กหญิงวิกาวี  พรมมา
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
2. นางสาวณัฐติยา  โนนกอง
 
498 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายพงศธร  วิเศษ
2. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญเสริม
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  บุญยง
4. เด็กชายอนุพงษ์  บางประดง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุภศิริ  ไชยโย
2. นางพัชมณ  วรศักดิ์โยธิน
 
499 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายจักรภัทร  คำมะภา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  บุญอินทร์
3. เด็กหญิงวรัญญา  สายสิญจน์
4. เด็กหญิงวัชราพร  ศรีรักษา
5. เด็กหญิงสุชานาฏ  ศรีโพนทอง
 
1. นางองุ่น  โนนสูง
2. นางอัมพร  จอมเกาะ
 
500 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 28 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกุลนภา  ประเทืองไทย
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เกาะทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  นิลศรี
4. เด็กหญิงภัทรกัลญา  ศรีบาล
5. เด็กหญิงสิริน  ศรีราตรี
 
1. นายทองอินทร์  ศรีเลิศ
2. นางทองมี  มะลิย์
 
501 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  พันธ์ศรี
3. เด็กชายทวัชชัย  ด้วงลำโกน
4. เด็กชายทิพย์รัตน์  ศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงสุวภัทร  รักษาเมือง
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
2. นางสาวมีนา  เศรษฐบุตร
 
502 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายทศพล  ใสศรี
2. เด็กชายธันยธร  โสดา
3. เด็กชายยุทธพล  อุตมี
4. เด็กหญิงรุจิรา  สามา
5. เด็กชายสิทธิชัย  ทับพิมาย
 
1. นางนฤมล  ศรีระษา
2. นางเสาวลักษณ์  งามจิตต์
 
503 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  เที่ยงแท้
2. เด็กหญิงทัศนีย์  วงค์ภักดี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธ์เพ็ชร
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  ป้องอ้อย
5. เด็กหญิงภัทราวดี  ขำต้นวงศ์
 
1. นางรุ่งนภา  ระย้าทอง
2. นางจินตนา  เกษาหอม
 
504 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 31 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สาระวิถี
2. เด็กหญิงณัชชา  จิตพงษ์
3. เด็กหญิงธนาพร  เติมไธส่ง
4. เด็กหญิงธัญพัชชา  บัวหุ่ง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชมพู
 
1. นางวริศรา  นันตะกุล
2. นางกันตพร  คำหอม
 
505 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กหญิงชนากาน   พาหา
2. เด็กชายชนิปรียา   อำนวย
3. เด็กหญิงณิชาภัทร   นนท์พละ
4. เด็กหญิงปนิตรา  รัตนะวัน
5. เด็กหญิงเพชรภรณ์  จันทรางกูล
 
1. นางกาญจนา  แรงรอบ
2. นายธัชธรรม์  ทองเลิศ
 
506 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  แหวนหล่อ
2. เด็กหญิงวิลาสิณี  แหวนหล่อ
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีเย้อ
4. เด็กหญิงเบญจารัตน์  แหวนหล่อ
5. เด็กหญิงโสรญา  จองโพธิ์
 
1. นายวาท  ทรงอาจ
2. นางสาวจริญรัตน์  ธรรมวัตร
 
507 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์ดา  บุดดา
2. เด็กหญิงธิติพร  โสภากุล
3. เด็กหญิงนิศาชล  สังข์ขาว
4. เด็กหญิงสุภนิช  เนตรภักดี
5. เด็กหญิงเปรมวดี  แสงธรรม
 
1. นางสาวพัชรี  เสาร์สุด
2. นางพรสวรรค์  ขาวแร่
 
508 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กหญิงกนกอร  แก้วใสย์
2. เด็กหญิงชนัญชิตา  อำนวย
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ดารา
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สู่บุญ
5. เด็กหญิงศุภิสรา   จันโสม
 
1. นางกาญจนา  แรงรอบ
2. นายธัชธรรม์  ทองเลิศ
 
509 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงนภัทร  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงนัทธมน  ธรรมนิยม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ็งแจ่ม
4. เด็กหญิงอรจิรา  เกษกุล
5. เด็กหญิงเกษมณี  ธรรมนิยม
 
1. นางวัฒนา  จันทร์เทศ
2. นางอรัญญา  สูงเรือง
 
510 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงนติกาญจน์  สารีพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  สกุลสุจริต
3. เด็กหญิงวิภาภรณ์  บุญส่ง
4. เด็กหญิงศิรินันท์  เพชรดี
5. เด็กหญิงอรอุมา  บังจันทร์
 
1. นายเริงฤทธิ์  บรรเทา
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  บุญนำ
 
511 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงกมลพร  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สังข์ขาว
3. เด็กหญิงญาณิศา  เผ่าพันธ์
4. เด็กหญิงรวิพา  บุระพา
5. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวพร
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
2. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
 
512 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขะยูง 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  คิดกล้า
2. เด็กหญิงภัทรวดี  นามวงค์
3. เด็กหญิงรมย์ชลี  พิพิธกุล
4. เด็กหญิงรัตนา  บุญสำเร็จ
5. เด็กหญิงสาธิดา  ชารินทร์
 
1. นางจิราภา  ชมภู
2. นางสาวธัญญการน์  บุญเติม
 
513 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  สมเขาใหญ่
2. เด็กชายทักษ์ธรรม  คำโสภา
3. เด็กหญิงปาลิตา  นาหลง
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ศรีรอง
5. เด็กหญิงราชาวดี  หฤทัย
 
1. นางฐิติกานต์  ปํญญาเพียร
2. นายประจักร  พันธ์งาม
 
514 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพา
2. เด็กหญิงชุติมา  บุญครอง
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมวัฒน์
4. เด็กหญิงรัตน์ติยา  คำแก้ว
5. เด็กหญิงลลิตา  วิรุณพันธ์
 
1. นายอานนท์  เดียงสา
2. นางธนพร  ศรีละพันธ์
 
515 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงกันด์สุดา  ไชยสาร
2. เด็กหญิงบุญธิตา  วนาพันธ์
3. เด็กหญิงปุญญาพร  พุฒิพิทักษ์
4. เด็กหญิงวิชญาพร  สุทธสนธ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  จิตมั่น
 
1. นางสาวผกาวรรณ   แป้นจันทร์
2. นางสาวมณี  สุทธสนธ์
 
516 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงประกรณ์  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
4. เด็กหญิงปุณยนุช   บริบาล
5. เด็กหญิงละออรัตน์  หงษ์อินทร์
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
2. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
517 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงชลลิณี  ชาแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เสียงอ่อน
3. เด็กหญิงวริศรา  จงกลาง
4. เด็กหญิงวิภาดา  รัตนวัน
5. เด็กหญิงเกตแก้ว  นนทิกร
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
518 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายบุณยานุช  โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จำปาพันธ์
3. เด็กหญิงลลิตา  คำเลิศ
4. เด็กชายวัฒนพล  เกษกุล
5. เด็กหญิงศุภักษร  พรหมลี
 
1. นางสุรดา  พุทธวงศ์
2. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
519 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงกัญจนพร  สีตะวัน
2. เด็กหญิงนิรุชา  สวนดอกไม้
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  จังอินทร์
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  บุญประเคน
5. เด็กหญิงสิรินทรา  ภูคะฮาด
 
1. นางจันทรรัตน์  ดีใจ
2. นางสาวเพชรไพรินทร์  บัวพร
 
520 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ประสาจันทร์
2. เด็กหญิงพัชริญาณ์  พัณพิชญนันท์
3. เด็กหญิงพิชชาอร  สมใจ
4. เด็กหญิงวรนุช  สีหาบุตร
5. เด็กหญิงวรัญญา   โพธิวัฒน์
 
1. นางอรทัย  สังขรัตน์
2. นางนงลักษณ์  ศรีสุธรรม
 
521 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคกเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ฉลาดทำ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   ขันติวงษ์
3. เด็กหญิงปรีชญา  ขันติวงษ์
4. เด็กหญิงปัญญาพร  จันทราทิพย์
5. เด็กหญิงสุภลักษณ์  สมศรี
 
1. นางสาวนิลนารถ  เสาเวียง
2. นางสาวจุฬามณี  สุรเสนา
 
522 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เศษบุญ
2. เด็กหญิงนุชเนตร  อาจคำพัน
3. เด็กหญิงพรศิริ  อิราชา
4. เด็กหญิงสุธิดา  หงษ์พิพิธ
5. เด็กหญิงอัดฉริยา  บุตรดี
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
2. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชติ
 
523 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงทัตพิชา  แสวงผล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สุระนัย
3. เด็กหญิงพรรณธร  วิระสิงห์
4. เด็กหญิงศุกร์หรรษา  ใยเมือง
5. เด็กหญิงโชติรส  ชมภูเทพ
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางสาวภาวินี  ชิณพันธ์
 
524 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  อรรคบุตร
2. เด็กหญิงญานิน  โชติสนธ์
3. เด็กหญิงนันท์ชพร  บุญอินทร์
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เกษสุภะ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญกล้า
 
1. นางนันท์นภัส   บุญาช
2. นางปารวี  นครพันธ์
 
525 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กชายธนกฤต  ห้วยจันทร์
2. เด็กหญิงนันฑิตา  ภักดีกุล
3. เด็กหญิงพัชริดา  แก่นสาร
4. เด็กหญิงรัชณี  บุตรสี
5. เด็กชายโชคชัย  โสมะมี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์
2. นางสาวพิมสิริ  โพธิ์ทอง
 
526 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงนวนันท์  เขียวผึ้ง
2. เด็กหญิงบุญประเสริฐ  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันทร
4. เด็กหญิงพีรดา  ตุลาคม
5. เด็กหญิงศิริวิภา  วงตาดี
 
1. นางจิรภิญญา  พงษ์ภา
2. นางณัทธิดา  ประสมทอง
 
527 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กหญิงนันท์ฐิตา  สมัญ
2. เด็กหญิงปณิดา  ดวงนิล
3. เด็กหญิงพิมพ์ไพลิน  แก้วรักษา
4. เด็กหญิงมณฑิรา  ชารีวัน
5. เด็กหญิงสุทธิตา  ขุนคิ้น
 
1. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
2. นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า
 
528 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงมนัสนัน  รอดอุด
2. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยโย
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ราดทวี
4. เด็กหญิงออม  อุมัชเสถียร
5. เด็กหญิงโสรยา  ศรีสุนนท์
 
1. นายภาสกร  อุคำ
2. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
529 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  บุตรราช
2. เด็กหญิงจิราภา  วิมุกตายนต์
3. เด็กหญิงวทันยา  บัวเขียว
4. เด็กหญิงวรรณนา  บุญโพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงศิริณญา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวสุนทรีย์  ทองเทพ
2. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
 
530 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุฤทธิ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์เพชร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฆ้องนอก
4. เด็กหญิงรัชสีรี  อภัย
5. เด็กหญิงวิภาวัลย์  สมบัติ
 
1. นางสาวสุวนันท์  หลงชิน
2. นางสาวจาตุพร  มหา
 
531 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองภิระ
2. เด็กหญิงปัญจพร  สอนศรี
3. เด็กหญิงปาริตา  โคตรพันธ์
4. เด็กหญิงศรธินันท์  นามะนี
5. เด็กหญิงอุษามณี  เรืองสมบัติ
 
1. นางกิตติยา  โนนสูง
2. นางสาวพรนรินทร์  โสภาพ
 
532 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 1. เด็กหญิงกัญญาณีย์  บุตรจะโป๊ะ
2. เด็กหญิงนภัทร  จันดำ
3. เด็กหญิงประภัทรสรณ์  พวงท้าว
4. เด็กหญิงพิริศา  มีนวลจันทร์
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ภูติวัติ
 
1. นายผจญ  แผ่นแก้ว
2. นางศิริรัตน์  ไพพงษ์
 
533 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 25 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงกชนันทน์  ขาวพรม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ทองปัญญา
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  จันทร์พิทักษ์
4. เด็กหญิงยุวธิดา  อาจยาพวง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปรัสพันธ์
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
2. นางสาวอรอนงค์  พันธ์ศรี
 
534 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณิชกุล  ธรรมโคตร
2. เด็กหญิงภัทราพร  จิตมั่น
3. เด็กหญิงสุกัญญาพร  แอด
4. เด็กหญิงสุตาภัทร  จิตมั่น
5. เด็กหญิงอินทร์สุดา  อรรคบุตร
 
1. นางวรันทร  ใจนวล
2. นางสมยงค์  ทองเลิศ
 
535 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  ศรีเภา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  อ้วนผุย
3. เด็กชายศศิวัฒน์  บุญเลิศ
4. เด็กชายอภิมุข  จันทร์เพชร
5. เด็กหญิงเมทินี  บุญยงค์
 
1. นางพัชมณ  วรศักดิ์โยธิน
2. นางสาวสุภศิริ  ไชยโย
 
536 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองแสน
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  สันป่าแก้ว
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สังเสน
4. เด็กหญิงสุธิดา  บุตรวงษ์
5. เด็กหญิงเกวลิน  รังไสย์
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นางนรมล  นึกชอบ
 
537 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  มั่นคง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทำ
3. เด็กหญิงปาลิตา  ตามอง
4. เด็กหญิงภัทรพรรณ  เมืองแก้ว
5. เด็กหญิงสุชาสินี  สงพิมพ์
 
1. นางสาวกาญจนา  งามโสม
2. นางสาวนิภา   ประยงค์หอม
 
538 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายคฑาวุธ  ตั้งมั่น
2. เด็กหญิงนลิสษา  วาปีนา
3. เด็กหญิงนวรัตน์  แก่นสาร
4. เด็กหญิงพิยดา  โพธิ์ปัสสา
5. เด็กหญิงวันวิสา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คงสุข
2. นางนภาภรณ์  บุญเย็น
 
539 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กหญิงธนาพร  บุญโสภาพ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  รักษาวงศ์
3. เด็กหญิงวารีรัตน์  บุดจัน
4. เด็กหญิงวิริญารัตน์  โสภี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงศ์เลิศ
 
1. นางสาวฐิติมา  กิ่งถา
 
540 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 28 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงกชกร  สมศรี
2. เด็กหญิงกอบลาภ  สุภาพ
3. เด็กหญิงปารีณา  เครือแสง
4. เด็กหญิงศศินา  ลาวรรณ
5. เด็กหญิงสุมินตรา  แก้วรักษา
 
1. นายชลธาร  ศิริโสตร์
2. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
541 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมศร
3. เด็กหญิงสุทัศนันท์  แผงอ่อน
4. เด็กหญิงสุพรรณวดี  แผงอ่อน
5. เด็กหญิงเมธาวดี  ตาวะสี
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
2. นางสาวอรวรรณ  ยิ่งใหญ่
 
542 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชลรินทร์
2. เด็กหญิงจันทิมา  ศรศรี
3. เด็กหญิงชุติมา  ขันเดช
4. เด็กหญิงอัญถวดี  ใยเพ็ง
5. เด็กหญิงอัญถวดี  ผนึกทอง
 
1. นางสาวณัฐรินีย์  บัวพันธ์
2. นางสาวสุชฏาพร  ชำนาญ
 
543 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงจุฑามาส  กาลเมฆ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กำเพ็ชร
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุปผามาตัง
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  คชพันธ์
5. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  ภูมิสุวรรณ์
 
1. นางอรทัย  สังขรัตน์
2. นายศิริสันต์  มณีนิล
 
544 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ดมอุ่นดี
2. เด็กหญิงมลฐกานต์  นิยม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาสีพันธ์
4. เด็กหญิงศิริประภา  ทุมพร
5. เด็กหญิงสุภาวดี  จิตนอบ
 
1. นางนิภาพร  ศิลาโชติ
2. นางสาวพัชรินทร์  ขุนพันธ์
 
545 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกันยา  บุดดาวงศ์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  มีใจดี
3. เด็กหญิงธัญวลัย  ห้วยจันทร์
4. เด็กหญิงอุมาวดี  แสงศร
5. เด็กหญิงเบญญา  หารไชย
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
546 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงกันนิกา   ละมณี
2. เด็กหญิงจิราพร  พงษ์จันโอ
3. เด็กหญิงณัฐฎาภรณ์  ดวงศรี
4. เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  มีศรี
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไพรศาล
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
2. นายไชยนต์  สีหาอาจ
 
547 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปานพันธ์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  นามวงศ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  จังอินทร์
4. เด็กหญิงพันธิพา  ถิ่นกำแพง
5. เด็กหญิงรุ่งวิมล  ถนอมหมู่
 
1. นางสาวอุไรลักษณ์  ตนัยศักดิ์
2. นางเฉลา  ทองสิงห์
 
548 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงจริยา  ชูเนตร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงนิตยา  วรรณวงษ์
4. เด็กหญิงอภิญญา  คำพรม
5. เด็กหญิงอุบลวรรณา  อุกาวงษ์
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
 
549 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กชายทวีวัฒน์  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงนัทธมน  ประจิมทิศ
3. เด็กหญิงวนัสพร  ภูมลา
4. เด็กหญิงวรัญญา  รัตนพลแสน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  เผ่าผาง
 
1. นางนันทยา  สุภาลักษณ์
2. นางอัมพร  สอนเจริญ
 
550 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน   แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงธัญชนก   ภูแข่งหมอก
3. เด็กหญิงธิดาพร   ดีมงคล
4. เด็กหญิงนภาภรณ์   หินพราย
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   สอนแสง
 
1. นางอัญวีณ์   สาระฉัตรภิรมย์
2. นางหนูพิน   ธรรมนิยม
 
551 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายกฤษฎา  การบรรจง
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  นามวงค์
3. เด็กหญิงดารารัตน์  โรจน์แจ้ง
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีหวาด
5. เด็กหญิงอินทิรา  ผะกาแดง
 
1. นายบุญหลาย  ขันติวงศ์
2. นางสาวทัศยา  สิมาจารย์
 
552 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองดี
2. เด็กชายทิวัตถ์  หลักงาม
3. เด็กหญิงประภาพร  เข็มโคตร
4. เด็กหญิงพิมลวรรณ  นาครินทร์
5. เด็กหญิงสุภาวดี  สีเสน
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางธนพร  ศรีละพันธ์
 
553 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บัวผัน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  สกุลแก้ว
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เหล่าพรประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุวิชชา  ดวงศรี
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีนะพันธ์
 
1. นางสาวอัมรา  บุญช่วย
2. นางสาวรัชนก  แสงแย้ม
 
554 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงทัชชกร  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงนภสร  สมพร
3. เด็กชายรัชชานนท์  สิงห์คำ
4. เด็กชายวสันต์  นิลผาย
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  กระแสร์โสม
 
1. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
2. นางเตือนใจ  สมสุข
 
555 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี   แก้วฤทธิ์
2. เด็กหญิงรุ่งวิมล   พอใจ
3. เด็กหญิงวริศรา   วงศ์สามารถ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  วงษาวดี
5. เด็กหญิงศิริปัญญา   บัวไข
 
1. นางนิธินาถ   เรืองนาม
2. นางอัญวีณ์   สาระฉัตรภิรมย์
 
556 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงประกรณ์  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
4. เด็กหญิงปุณยนุช   บริบาล
5. เด็กหญิงละออรัตน์  หงษ์อินทร์
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
557 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายดลภพ  การบรรจง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงวารินทร์รัตน์  วงค์นาอินทร์
4. เด็กชายศุษจรงค์กร  วันมานะ
5. เด็กชายอาทิตย์  ราษีบุตร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ผะกาแดง
2. นางสาวสุดารัตน์  หัสคำ
 
558 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงจิรธิดา  ลูกแก้ว
2. เด็กชายธนภัทร  สดไสย
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พุฒน้อย
4. เด็กชายปิยังกูร  สุปัตติ
5. เด็กชายเรณุวัฒน์  สุวรรณไตรย์
 
1. นางสาวปุณณดา  จิระจงวัฒนา
2. นางสุมิตรา  พวงศรี
 
559 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เหลาคำ
2. เด็กชายวงศกร  มีมาก
3. เด็กหญิงสาวิตรี  อินทร์คำ
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สันทาลุไนย์
5. เด็กหญิงออม  อุมัชเสถียร
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
2. นายภาสกร  อุคำ
 
560 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ผูกพันธ์
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิสรา  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงอรพิชญ์  ภูมิสุข
5. เด็กหญิงอารียา   ลาภูตะมะ
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางรตพร  พลเยี่ยม
 
561 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงจินตภาส์  วรโพด
2. เด็กหญิงปภาดา  สาลีวัน
3. เด็กหญิงปวีณา  สันโสภา
4. เด็กชายศุภโชค  ดงแดง
5. เด็กหญิงสุประวีณ์  เกษร
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางธนพร  ศรีละพันธ์
 
562 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงนริสรา  อ่วมไธสง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกรินทร์
3. เด็กหญิงสุวรรณษา  วาดเกษม
4. เด็กหญิงเนาวรัตน์  มีศาสตร์
5. เด็กหญิงเพชรี  สุขะตะ
 
1. นางทิพย์ศุภา  ออไธสง
2. นางสาวประภาพร  จันแดง
 
563 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 9 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ปริญ
2. เด็กหญิงบุณณดา  วงภักดี
3. เด็กหญิงมุฑิตา  แสนสูง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนสูง
5. เด็กหญิงเพชรลดา  วงค์ภักดี
 
1. นายวัชระ  ศรีวิพันธุ์
2. นายธนกร  พันวัน
 
564 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 10 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงกิตฏิญาพร  อุไรโคตร
2. เด็กหญิงกุลนิดา  ลาลุน
3. เด็กหญิงบุณยวีร์  อุ่นคำ
4. เด็กหญิงรังสิมา  สิทโท
5. เด็กหญิงศุธางคุ์รัตน์มณี  วงศ์พิมล
 
1. นางสาววาสนา  กตะศิลา
2. นางอุษาวลี  แก่นจักร
 
565 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราพร  ทับพันธ์
2. เด็กหญิงจิราพัชร  ชะยุมาตร
3. เด็กหญิงปิยชนก  สร้างไธสงค์
4. เด็กหญิงรัชนีกร  ธรรมโคตร
5. เด็กหญิงสิริยาพร  ธรรมโคตร
 
1. นายสังวาลย์  ผงกุลา
2. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
 
566 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงดมิสา  จินพันธ์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา   ตาติจันทร์
3. เด็กหญิงนัฐกมล   สาคร
4. เด็กหญิงสุธาทิพยฺ   เหลือสำราญ
5. เด็กหญิงอัยยา  จันทร์ลอย
 
1. นายเรืองชัย   จ่าหล่า
2. นางสาวนันทนา  สุวรรณ์
 
567 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขวัญศิริ  พวงอินทร์
2. เด็กหญิงชลลดา  ระศร
3. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  พวงเกษ
4. เด็กหญิงนันทินี  ไชยสา
5. เด็กหญิงพิริษา  พวงพันธ์
 
1. นายชลอ  รินรัมย์
2. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
568 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุตะพันธ์
2. เด็กหญิงปรียาพร  วันโน
3. เด็กหญิงปุณยนุช   บริบาล
4. เด็กหญิงพิยดา  นามแสง
5. เด็กหญิงศรุตา  วิเศษศรี
 
1. นางวิไลพร   ทีน้ำคำ
2. นายชลวิทย์  วงษ์สุมาลี
 
569 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 1. เด็กหญิงชมจุฑา  พลอาจ
2. เด็กชายธนายุทธ  ศรีด้วง
3. เด็กชายพันธกานต์  ชุนลือชานนท์
4. เด็กหญิงสุจิตรา  หลักสกุล
5. เด็กหญิงแพรพรรณ  มุ่งผลกลาง
 
1. นายวิชาญ  คำนึง
2. นายวัชรา  ดวงไชย
 
570 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำแสน
2. เด็กหญิงพัทธิยา  หลาวทอง
3. เด็กชายวิรัต  แก้วสะอาด
4. เด็กชายสุรพัศ  มีแสง
5. เด็กหญิงอรนันท์  จันทร์ใส
 
1. นายอธิปัตย์  บุญธรรม
2. นางนรมล  นึกชอบ
 
571 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชาย วรวิทย์    สีแก้ว
2. เด็กหญิง วิภาวดี   คำแก้ว
3. เด็กหญิง เสาวภา  กตะศิลา
4. เด็กหญิงชญานันท์  โพธิบุตร
5. เด็กหญิงณัฐกานต์   สีแก้ว
 
1. นายพิชัย  ชูเส้นผม
2. นายณภัทร  พิมพ์ทอง
 
572 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ไชยภักดี
2. เด็กหญิงกีรติ  สมพุฒิภุชงค์
3. เด็กชายจักพัฒน์  เดียงสา
4. เด็กชายสันติภาพ  บุตรดี
5. เด็กหญิงเนตรนภิส  ทิพย์รักษา
 
1. นายประสิทธิ์  เสมศรี
2. นางสาวกมลวรรณ  บุษบงก์
 
573 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดวงสิงห์
2. เด็กชายกฤตวิทยา  ดาสันทัด
3. เด็กหญิงกฤษณา  อำพันลา
4. เด็กชายถิรวัฒน์  บุดดาวงศ์
5. เด็กชายธนชาติ  พวงศรี
 
1. นางสาวเวธนี  ดวงมณีวรเดช
2. นางสาวกาญจนา  แขมคำ
 
574 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิดาภา  เชื้อหงษ์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มณีนิล
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ชะบา
4. เด็กหญิงเกษมณี  จับจั่น
5. เด็กหญิงเสาวภา  ศรีสุรักษ์
 
1. นางอำนวย   อาจสาลี
2. นางอมราวดี  ด่านลี
 
575 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงกรกนก  ร่วมสุข
2. เด็กหญิงกรณิกา  เนียมหอม
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สิมมา
4. เด็กหญิงวราพจน์  เข็มโคตร
5. เด็กชายสิทธิชัย  คิดทำ
 
1. นายชัยวัฒน์  ศาลา
2. นางวรรณนิภา  กัณฑ์หา
 
576 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงจุติมาพร  คลองกระทา
2. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สาลี
3. เด็กหญิงปรียาพร  สุขสอาด
4. เด็กชายภานุพงศ์  ดรุณพันธ์
5. เด็กชายอิสระ  กันหา
 
1. นางสาวนันทชพร  นาห่อม
2. นางสาวสุกัญญา  หงษาล้วน
 
577 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายนันทัชพร   บุญยก
2. เด็กชายนิธิกร  ไชยปัญญา
3. เด็กหญิงศิรินภา   นันทสาร
4. เด็กชายสุธิชัย  ยอดสน
5. เด็กชายเสกสรร  ถาพันธ์
 
1. นายโกวิท  เนื้อนวล
2. นายกฤษฎา  กองแก้ว
 
578 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูเลิศ
2. เด็กหญิงชนิสรา  สิงห์เสนา
3. เด็กชายตะวัน  จันทร
4. เด็กหญิงทิวารัตน์  พิมพ์ไธสงค์
5. เด็กชายธนพนธ์  รัตนประทุม
6. เด็กชายธีรพงษ์  มโนรัตน์
7. เด็กชายธีรพันธ์  มโนรัตน์
8. เด็กหญิงนวนันท์  เขียวผึ้ง
9. เด็กหญิงบุญประเสริฐ  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันทร
11. เด็กหญิงพีรดา  ตุลาคม
12. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กะริยะ
13. เด็กชายวิทวัฒน์  กันต่าย
14. เด็กหญิงวิไลพร  หนองหงอก
15. เด็กหญิงศิริวิภา  วงตาดี
16. เด็กชายศุภสิทธิ์  หนองเหล็ก
17. เด็กชายสุริยา  ศรชัย
18. เด็กหญิงสุรีรัตน์  วันโท
19. เด็กหญิงอัญมณี   ใจดี
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กิ่งแก้ว
 
1. นางณัทธิดา  ประสมทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  ทุมมี
3. นางจิรภิญญา  พงษ์ภา
4. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
5. นางปิยะรัตน์  แก้วคันโท
 
579 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์ดา  บุดดา
2. เด็กหญิงชนินาถ  ยอดอาจ
3. เด็กชายชยพล  สายแวว
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  รัตนทั่ง
5. เด็กชายธมน  คงเจริญ
6. เด็กหญิงธิติพร  โสภากุล
7. เด็กหญิงนิศาชล  สังข์ขาว
8. เด็กชายปราโมทย์  จันทร
9. เด็กชายยศวร  การะเกษ
10. เด็กหญิงรัตนาพร  กิ่งกุล
11. เด็กหญิงรัตมณี  บุตรศาสตร์
12. เด็กหญิงสุนทรียา  ขันทอง
13. เด็กหญิงสุภนิช  เนตรภักดี
14. เด็กชายอนวัช  แสนกล้า
15. เด็กหญิงเปรมวดี  แสงธรรม
 
1. นางสาวพัชรี  เสาร์สุด
2. นางสาวจันทร์สุดา  สมสุข
3. นางพรสวรรค์  ขาวแร่
4. นางอัญชลีพร  ทองบุตร
5. นางสาวสุพัตรา  วิเชียร
 
580 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วคำ
2. เด็กชายจิรายุทธ  โพธิ์จันทึก
3. เด็กชายจีรวัฒน์  โคตรเจริญ
4. เด็กหญิงชลธิชา  คำนล
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  วารินทร์
6. เด็กหญิงดาริณี  บัวหุ่ง
7. เด็กชายธนวัฒน์  กัณหาธรรม
8. เด็กชายธีรวัฒน์   อ่อนสำอาง
9. เด็กหญิงนนทิยา   บุญสวัสดิ์
10. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสวัสดิ์
11. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีธรรม
12. เด็กหญิงปภาวี  นกแก้ว
13. เด็กชายพงศ์ภีระ  ถาหนองบัว
14. เด็กหญิงมัตลิกา  บัวสอน
15. เด็กหญิงรวิวรรณ  พลพงษ์
16. เด็กหญิงศศิกานต์  สังวร
17. เด็กชายสมชาย  สกุลไทย
18. เด็กชายสุรนาท  สุทธสน
19. เด็กหญิงสุวนันท์  แก่นจันทร์
20. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญอินทร์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
2. นางสาวจันทร์จิรา  แพทย์นาดี
3. นางชุติกาญจน์  ประทุมเมฆ
4. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
5. นายวิญญู  วงศ์สรรพธิสา
 
581 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มหัสสา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญส่ง
3. เด็กชายกิตตินาท  ขาวสะอาด
4. เด็กชายจักรี  ช่างคำ
5. เด็กชายชัยอนันต์  สุฤทธิ์
6. เด็กชายธราเทพ  ธรรมนิยม
7. เด็กชายปยุรนันท์  ผ่านสุข
8. นางสาวพรทิพย์  โพธิ์มา
9. เด็กหญิงพัทรนันท์  ศรีสมุทร
10. เด็กชายพีรภัทร  บริสุทธิ์
11. นางสาวภัทลัดดา  สุพิมพ์
12. เด็กชายภานุวัฒน์  บัวไขย์
13. เด็กชายภูมิพัฒน์  เลาเลิศ
14. เด็กชายศิริเกียรติ์  มีเพชร์
15. เด็กหญิงสภาวินี  กลิ่นกลัด
16. เด็กหญิงสุรินรัตน์  แซ่จึง
17. เด็กชายอดิศักดิ์  เมืองงามโส
18. เด็กหญิงอุษามณี  ชนะภัย
19. เด็กหญิงเจนจิรา  เมืองคำน้อย
20. เด็กชายเฉลิมชัย  บุญชม
 
1. นางณิชาภา  รักษาศิริ
2. นางสุนทรีย์  ทองเทพ
3. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
4. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
5. นางสาวณชลนิภา  ธรรมนิยม
 
582 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  ภาลุน
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
583 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงกัญญนัท  เอื้องด้วง
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
584 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงอลีนา  นรสาร
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
 
585 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กชายฐานทัพ  ล้าฟองคำ
 
1. นางทองทิพย์  บุญอินทร์
 
586 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พรจันทร์
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
587 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 6 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจิรา  โยธิคาร์
 
1. นายวิทยากร  บุญศักดิ์
 
588 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 7 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงมัทธนา  ทองอินทร์
 
1. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
589 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงไอลดา  เกษอินทร์
 
1. นางนวลจันทร์  ธรรมแสง
 
590 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กหญิงวรัญญา  ถุนกระโทก
 
1. นางสาวฐิติมา  กิ่งถา
 
591 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอาทิตยา  แสงแก้ว
 
1. นางพัชมณ  วรศักดิ์โยธิน
 
592 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีดี
 
1. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
593 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กหญิงสิรินทรา  มณีรัตน์
 
1. นางสาวปาริยา  โหราฤทธิ์
 
594 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงวริศรา  สายมาลี
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
595 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กหญิงพิชญนันท์  ขันแก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สมสร้าง
 
596 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กหญิงวริศรา  จะปะโคน
 
1. นางสาว นิตยา  ไชยหงษ์
 
597 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  นนท์ศิลา
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
598 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กชายธาวิน  พานเงิน
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
 
599 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายเอกวัชร  สุนทรวารี
 
1. นายผาจิศักดิ์  สุนทรวารี
 
600 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายอภิชาติ  สุระโคตร
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
 
601 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  สมสิทธิ์
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
 
602 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กชายวงศกร  มีมาก
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
603 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   อรรคบุตร
 
1. นายสุพจน์  โพธิ์ทอน
 
604 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  รูปดี
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
605 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายวัฒนพล  เกษกุล
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
606 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยอินทร์
 
1. นางสาววนิดา  บุตรเทวินทร์
 
607 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงวารินทร์รัตน์  วงค์นาอินทร์
 
1. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
608 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1. เด็กหญิงศลิษา  เกิดจันทร์
 
1. นางสาว นิตยา  ไชยหงษ์
 
609 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านบึงหมอก 1. เด็กหญิงลลิตา  ใจมา
 
1. นายสุระ  ดงงาม
 
610 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเติม
 
1. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
611 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กหญิงนรินทร์  วงษ์ภักดี
 
1. นางสาวปาริยา  โหราฤทธิ์
 
612 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงศิริญากรณ์  สาลี
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
 
613 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงอาภัสรา  บัวไข
 
1. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
614 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงอริษา  ภักดิ์จรุง
 
1. นางสาวสุนทรีย์  ทองเทพ
 
615 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พรหมศรี
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
 
616 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงนภัสรวี  ภูนนทา
 
1. นายชินกร  พิมพ์ทอง
 
617 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงรัตติยากร  บุญศักดิ์
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทูลภิรมย์
 
618 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายบุญวรุตม์  สำแดงเดช
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
619 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ชำนิกุล
 
1. นางสาวมณี  สุทธสนธ์
 
620 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงนุชเนตร  อาจคำพันธุ์
 
1. นางสาวสุดาพร  จันทะสอน
 
621 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านปะหละ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  จำปากุล
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ยืนยง
 
622 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามศรีอุ่น
 
1. นางเยาวลักษณ์  บุญชิต
 
623 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  สมพร
 
1. นางสาวรจนา  หลักด่าน
 
624 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 20 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กหญิงโยษิตา  ชูศรีจันทร์
 
1. นางสาวฐิติมา  กิ่งถา
 
625 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงกริณฑา  โพธิบุตร
 
1. นางนันทนา  มีชัย
 
626 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 1. เด็กชายปิยพงษ์  ยองรัตน์
 
1. นางสาวจันทร์ธิดา  ทองปัญญา
 
627 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงณิรชา  ใสงาม
 
1. นางสาวรังสิยา  สุกิจวัฒนกุล
 
628 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงปารีณา  เครือแสง
 
1. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
629 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 25 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงศ์
 
1. นางประยูรศรี  สมใจ
 
630 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายวีระพล   ปุยขาว
 
1. นางจุฑามาศ  โพธิจักร์
 
631 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงอุมารวตี  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวสายชล  ลุนจันทา
 
632 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  วงค์มณี
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์จอม
 
633 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายแทนพงศ์  สุขเกษม
 
1. นางทองสวย  พงษ์จันโอ
 
634 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 33 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  นิชสุข
 
1. นางสาวศรันย์พร  ศรีมะลัย
 
635 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายฉันทพล  พาหา
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
 
636 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงปรียาพร  สุขสอาด
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
 
637 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กหญิงทัศนีย์  รันทร
 
1. นางสาวอนุจรี  สีวะสา
 
638 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยพันธ์
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
 
639 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  จรัสดำรงนิตย์
2. เด็กชายวชากร  ปชาคุณานนท์
 
1. นางทองใส  สามยอด
2. นางอรทัย  สังขรัตน์
 
640 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กชายกิตติพัศ  ศรีสังข์
2. เด็กหญิงนีรนุช  ศรีวัง
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
641 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายจิรภัทร  จำปาพันธ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  อันทะปัญญา
 
1. นางอุบล  สีหะวงษ์
2. นางเทียมจันทร์  มณีวงษ์
 
642 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 4 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุตรหึง
2. เด็กชายวลัญช์กร  หล่าชิว
 
1. นางยุภาพร  ดวงน้อย
 
643 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กชายพีระพันธุ์  ศรีเสริม
2. เด็กหญิงอโรชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางวิไลวรรณ  ไกรยา
2. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
 
644 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กชายวธัญญู  เครือแสง
2. เด็กหญิงอนุสรา  จันทร์หอม
 
1. นางเตือนใจ  สมสุข
2. นางวรรันธร  ทองสุทธิ์
 
645 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงชดาภา  สุชานิธิกุล
2. เด็กชายศุภณัฐ  รุ่งแจ้ง
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
2. นางสาววาสนา  กตะศิลา
 
646 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงนิชาภัทร์  ถึงปัดชา
2. เด็กชายสืบสกุล  อินทฤทธิ์
 
1. นางจิราพร  อุดม
2. นางสาวเบญจพร   แสนธะนู
 
647 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  กันสาย
2. เด็กชายปัญญา  สาระกิจ
 
1. นางสุกัญญา  จำรูญอิสระกุล
2. นางสาวกัญฐณา  สีหนารถ
 
648 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายฐปณวัฒน์  งามตรง
2. เด็กหญิงรติรส  เจริญรัตน์
 
1. นางอาทิตยา  พรหมศรี
2. นางสมปอง  อุตสาหะ
 
649 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงธัญพิชา  สายทอง
2. เด็กชายศุภกิตต์  เสนคะ
 
1. นางวิภา  กองมะลี
2. นางลาวัลย์  สังวรณ์
 
650 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายณัฐดนัย  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงศิรประภา  ผาใต้
 
1. นายบุญยศ  ไชยพันธ์
2. นางสาวศิริพร  เวียงสิมา
 
651 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงปิยะพร  เกษกุล
2. เด็กชายสุธีมน  เพ็ญแจ่ม
 
1. นางเอื้ออารีย์  เรืองศิริ
2. นางวัฒนา  จันทร์เทศ
 
652 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายจักรภัทร  มาอ่อน
2. เด็กหญิงสุธิตา  คุมพล
 
1. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
2. นางสาวอุทมพร  ฉิมมาลี
 
653 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงชญานันท์  นามวงษ์
2. เด็กชายเจษฎา  เปรมปรีดา
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
2. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
654 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงกนกพร  ธรรมวัตร
2. เด็กชายศิรชัช  โคกเจริญ
 
1. นางสาวสุรชา  ยศรุ่งเรือง
2. นางวัชรีภรณ์  กิจเกียรติ์
 
655 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงกิติยากร  บุญรุ่ง
2. เด็กชายชานน  รถไพรี
 
1. นายโกวิทย์  นวลใส
2. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ
 
656 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายภัทรพล  จันทร
2. เด็กหญิงอรชร  สุริเทศ
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นางรตพร  พลเยี่ยม
 
657 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายวศิน  ฝางคำ
2. เด็กหญิงศิวัตรา  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวธมนวรรณ  คนฉลาด
2. นางสาวนฤมล  วงษ์ภักดี
 
658 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กหญิงนิธิวดี  กันหาเขียว
2. เด็กชายปริญญา  ชมภู
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
2. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
 
659 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ขันติวงษ์
2. เด็กชายสิทธิพร  สมัญญา
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  มะโนรัตน์
 
660 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 1. เด็กชายธนพล  ภวังคนันท์
2. เด็กหญิงธัญธร  หอมเนียม
 
1. นางสุรีย์พร  สุขเหลือง
2. นางสาวศศิวิมล  มั่นเจริญ
 
661 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญทวี
2. เด็กชายเจษฎา  ประคองใจ
 
1. นางพัชวลี  ศรีจักร์
2. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
 
662 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 16 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐญาดา  วารินทร์
2. เด็กชายภาณุเมศ  งามเจริญ
 
1. นางอรทัย  ทองทรัพย์ทวี
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
663 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81.6 ทอง 25 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายรชต  จำปากุล
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ชุมชัย
 
1. นางกัลยรัตน์  ทองตัน
2. นางศิรินาท  แก้วมหาชัย
 
664 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กหญิงณัฐกร  กิตติพันธิ์
2. เด็กชายธนกฤต  พุฒวงค์
 
1. นางผกามาศ  โกฎแสน
2. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
 
665 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 1. เด็กหญิงชยากร  สมแก้ว
2. เด็กชายปัญญากร  ไชยนคร
 
1. นางคำมี  ไชยนคร
2. นางเมรี  บุตรสันติ์
 
666 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญรอย
2. เด็กชายอนุวัฒน์  วรครุธ
 
1. นางพรทิพย์  ศรีจันทร์
2. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
667 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายปฏิภาณ  ปูพบุญ
2. เด็กหญิงรัชนีพร  แสงแก้ว
 
1. นางศริ  ยางงาม
2. นางจุฬารัตน์  แก้วใสย์
 
668 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ลาลุน
2. เด็กชายวรโชติ  สัมฤทธิ์
 
1. นางละมัย  นันทะหมุด
2. นางสาวเกณิกา  ทองคำดี
 
669 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายวิษณุ  คำดี
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ภิญโญ
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
2. นางสาววิมัลณัฐ  มุทุกันต์
 
670 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กชายพิชญนันท์  ขันแก้ว
2. เด็กชายอติเทพ  การะเกษ
 
1. นางศิริพร  สมคะเนย์
2. นางสาวกนกวรรณ  สมสร้าง
 
671 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กชายกรวิชญ์  กุลชโร
2. เด็กหญิงพิชญานิน  เพ็งสอน
 
1. นางนุชรินทร์  พุทธวงค์
2. นายปฎิภาณ  พุทธวงค์
 
672 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 26 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กชายอนาวิล  ทวีสาร
2. เด็กหญิงอิศวรา  สาสนาม
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
673 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชะบา
2. เด็กชายวัชรพล  เด็กทองหลาง
 
1. นางวาสนา  น้อยอามาตย์
2. นางสุราลัย  สันโสภา
 
674 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   โพธิวัฒน์
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  สุวรรณสา
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
2. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
 
675 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กหญิงกุสุมา   ใจสุระ
2. เด็กชายวิชัยยุทธ  จันทร์น้อย
 
1. นางสาวกฤติยา  พรมมา
2. นางสาววาสนา   คูคำ
 
676 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโดด 1. เด็กชายธนวัฒน์  สุขเหลือง
2. เด็กหญิงวิรดา  กันต่าย
 
1. นางสายหยุด  อุตมี
2. นางสาวอภิสรา  สาสังข์
 
677 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กชายธนธรณ์  อุทุม
2. เด็กหญิงวัชรภรณ์  กลางชัย
 
1. นางสาวนรากร  สุทธภักดี
 
678 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายณัฐพล  บอนงาม
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  กิ่งแก้ว
 
1. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
2. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
 
679 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กหญิงชนิษฐา  พาหา
2. เด็กชายชาคริต  คำพันธ์
 
1. นางวราภรณ์  อรรคบุตร
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  พาหา
 
680 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงชญาภา  พงษ์วิเศษ
2. เด็กชายพีรพล  ดีใจ
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
2. นางสุกัญญา  ดาวเรือง
 
681 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  พานจันทร์
2. เด็กชายธนพัฒน์  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  พาที
2. นางสาวประภาพร  จันแดง
 
682 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ลาสุธรรม
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญวงค์
 
1. นายคมกริช  ภาสวัสดิ์
2. สิบเอกศราวุธ  จิบจันทร์
 
683 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พลเมือง
2. เด็กชายเจษฎากร  พรมดี
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
2. นางสาวไพรมณี  นันทวงค์
 
684 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กหญิงปิยะนุช  จำปาพันธ์
2. เด็กชายวีระวิทย์  ไชยเสนา
 
1. นางหอมจันทร์  จำปาพันธ์
2. นางลักษณา  เทพชู
 
685 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายภูรินัฐ  สุดธรรม
2. เด็กหญิงสุพิตรา  ไชยโคตร
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
2. นางวรันทร  ใจนวล
 
686 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงธิติกานต์  อุมาลี
2. เด็กชายภูสิทธิ์  จังอินทร์
 
1. นายสงวน  จังอินทร์
2. นางเบญจรัตน์  พวงคำ
 
687 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายธนวัฒน์  ชาดง
2. เด็กหญิงนัฐกานต์   บุญยารุณ
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
2. นางสาววาสนา  กตะศิลา
 
688 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บัวจันทร์
2. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวัง
 
1. นางพุทธชาติ  ไชยสุนทร
2. นางอายุวัฒน์  เพียรภูเขา
 
689 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กชายบัญชา  เสาศิริ
2. เด็กหญิงสุพรรณภรณ์  พิสรูป
 
1. นายสมยศ  ไชยโยธา
2. นางวราภรณ์  อัครจันทร์
 
690 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ขวดแก้ว
2. เด็กชายธีระพัฒน์  งามศิริ
 
1. นางอรทัย  ทองทรัพย์ทวี
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
691 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงสุสมปอง  สมภารเพียง
2. เด็กชายเกียงไกร  พิลาธร
 
1. นายปฎิภาณ  พุทธวงค์
2. นางนุชรินทร์  พุทธวงค์
 
692 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหว้า 1. เด็กชายชินพันฒ์  ไชยสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรกานต์  เอี่ยมประเสริฐ์
 
1. นางสาวศิริพร  เวียงสิมา
2. นายอัษฎากรณ์  วงค์ภักดี
 
693 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงสุพัชญา  บัวพันธ์
2. เด็กชายเอกณรงค์  หลักบุญ
 
1. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
2. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
 
694 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ตรองจิต
2. เด็กชายธนพนธ์  สิงห์เทพ
 
1. นางบุญเยี่ยม  สิมาฉายา
2. นางพรรณนิภา  สุทธิสนธิ์
 
695 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายธนา  โลนะชาติ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โอภาสชัย
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
2. นางสาววารินี  โตยะบุตร
 
696 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กชายจอมพล  เมืองจันทร์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  แซ่จัง
 
1. นางสมพร  ทรัพย์สมบูรณ์
2. นายนัทธวัฒน์  พัณพิชญนันท์
 
697 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กชายกิตติชัย  คำแก้ว
2. เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวสายันต์  แหวนหล่อ
2. นางสุมาลี  ธรรมวัตร
 
698 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านจิก 1. เด็กหญิงมลฤดี  บุตรดี
2. เด็กชายสุพศิน  วิรุณพันธ์
 
1. นายโกวิทย์  นวลใส
2. นางสุวรรณิกา  เย็นใจ
 
699 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายธนวัฒน์  ผดาวัลย์
2. เด็กหญิงนฤมล  บัวศรี
 
1. นางหอมจันทร์  จำปาพันธ์
2. นายบรรจง  จำปาพันธ์
 
700 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโกทา 1. เด็กชายศุภกร  ศรีธรรม
2. เด็กหญิงไปรยา  งามแสง
 
1. นางวิไลจิตร  จันทพรม
2. นางธัญลักษณ์  อิ่มวุฒิ
 
701 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 86 ทอง 10 โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายสิทธิโชค  จันทร
2. เด็กหญิงเยาวภา  เคนคำ
 
1. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
2. นางเพ็ญประภา  พรหมทา
 
702 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำภาปัด
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตุ้มทอง
 
1. นางสมยงค์  ทองเลิศ
2. นางวรันทร  ใจนวล
 
703 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงวิรดา  อัมพวา
 
1. นางเตือนใจ  สมสุข
2. นางวรันธร  ทองสุทธิ์
 
704 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กชายกิตติธร  ศรสำแดง
2. เด็กหญิงเนตรลัดดา  นามบุตร
 
1. นางเปรมฤทัย  เกี้ยวไธสง
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  วงศ์จอม
 
705 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงปานศนุ  ทองสุทธิ์
2. เด็กชายภัทรพล  วิชัย
 
1. นางสาวประภาพร  บุญตะนัย
2. นางสาวสุวิมล  สีมุน
 
706 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กชายจักรกริช  ประดาห์
2. เด็กหญิงพันธชล  สีมา
 
1. นางสาวธมนวรรณ  คนฉลาด
2. นางสาวนฤมล  วงษ์ภักดี
 
707 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายประสบโชค  สำรวย
2. เด็กหญิงเพชรี  สุขะตะ
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
2. นางสาวพัชรี  ทองสูรย์
 
708 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงจันทิมา  มูลคำสี
2. เด็กชายภานุพงศ์  นกเอี้ยง
 
1. นางสาวธนิษฐา  แจ่มศรี
 
709 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กหญิงญดาพร  บัวศรี
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  เงาสมรูป
 
1. นางศิริพร  สมคะเนย์
2. นางสุจิตรา  อำนวย
 
710 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มูลมี
2. เด็กชายภัทรดนัย  เสาหงษ์
 
1. นางอรฤทัย  เสาหงษ์
2. นางบุษบา  ร่มบุญทวี
 
711 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ประครองศรี
2. เด็กชายปวริศร์  เท้าสิงห์
 
1. นางเฉวียง  ศิริจันทร์
2. นางสาวสุขเกื้อ  ศิริจันทร์
 
712 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 1. เด็กหญิงจิตรลดา  รัตนะวัน
2. เด็กชายณัฐพล  ชาติมนตรี
 
1. นางวราภรณ์  อรรคบุตร
2. นางสาวเพ็ญพักตร์  พาหา
 
713 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  มณีนิล
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สุขเลิศ
 
1. นางสาวนรากร  สุทธภักดี
 
714 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กชายสรวิชญ์  โคมวย
2. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วเหลา
 
1. นางอรทัย  คนขยัน
2. นายพานิช  คนขยัน
 
715 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  หมื่นศรีพรม
2. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  วงค์ภักดี
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นายวัฒนพงษ์  มะรีจันทร์
 
716 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงทิตยา  วงษ์วรรณา
2. เด็กชายระพีภัทร  ชื่นชม
 
1. นางประภัสสร  ปัทมคัมภ์
2. นางเยาวภา  ดาสันทัด
 
717 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  อามาตย์
2. เด็กชายณัฐธวัช  ชื่นสด
 
1. นางระวีวรรณ  บุญปัญญา
2. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
718 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สมมนา
2. เด็กชายวีระวุฒิ  ศุภเลิศ
 
1. นางสาวศรีประพร  ช่างทองคำ
2. นายวิรัช  บุญรอง
 
719 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงทิพรดา  บุญครอบ
2. เด็กชายธนารักษ์  กาละทอน
 
1. นางกุุลปรียา   ศรีหาวงศ์
 
720 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมดา
2. เด็กชายวีรพงศ์  ตรีแก้ว
 
1. นางนิสสรณ์  ทวีชาติ
2. นางสาวธิดา  ใจมั่น
 
721 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 27 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชโย
2. เด็กหญิงปรียานุช  โพธิ์ศรี
 
1. นายวรวิทย์  ศรีจักร์
2. นางพัชวลี  ศรีจักร์
 
722 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงกรนันท์  ท้าวนิล
2. เด็กชายกวีวัฒน์  รัตนสุพรหมกุล
 
1. นางสาวปุณณดา  จิระจงวัฒนา
2. นางทองใส  สามยอด
 
723 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงดวงกมล  วังคีรี
2. เด็กชายธนากร  สามา
 
1. นางอัมพร  สอนเจริญ
2. นางนันทยา  สุภาลักษณ์
 
724 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงคัทลียา  เกษศิริ
2. เด็กชายอนุชิต  เกษศิริ
 
1. นางอาภรณ์  มีบุญ
2. นางวรรณภา  พรหมคุณ
 
725 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 37 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายชยางกูร  เปี่ยมมาก
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  โพธิ์พันธ์
 
1. นางดวงพร  หลอมทอง
2. นางประภารัตน์  พรหมทา
 
726 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนบ้านสะเดา 1. เด็กชายกฤษฎา  กิ่งเกษ
2. เด็กหญิงชญาภา  ศรียัง
 
1. นางสาวผการัตน์  ชมชื่น
2. นายสมชาย  ใจมนต์
 
727 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายอัษฎา  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอินประภา  สาสังข์
 
1. นางละมัย  นันทะหมุด
2. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
 
728 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติพร  สีหะบุตร
2. เด็กชายเฉลิมชัย  จันทร์เสงี่ยม
 
1. นางอาทิตยา  พรหมศรี
2. นางสมปอง  อุตสาหะ
 
729 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 44 โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กชายนิพพิชญน์  พันนา
2. เด็กหญิงพรนภา  หงษ์คำ
 
1. นางผกามาศ  โกฎแสน
2. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
 
730 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 44 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายจิรายุ  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  แสงนนท์
 
1. นางสาวณิชาภา  รักษาศิริ
2. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
 
731 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 44 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายอภิชาติ  บัวศรี
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  แปหวิน
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
732 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กชายพัชรดนัย  สุนเวียง
2. เด็กหญิงอธิตติญา  ตุนา
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์
 
733 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุภาพร  มณีนิล
2. เด็กชายอภิธาร  สมสุข
 
1. นางมณี  ประดับศรี
2. นางอุบล  สีหะวงษ์
 
734 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วง 1. เด็กชายธีระพงษ์  คุมพล
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองภาพ
 
1. นางนงค์นุช  พิมพ์ศรี
2. นางสาวอุทุมพร  ฉิมมาลี
 
735 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงสุฑิตา  ภาลุน
2. เด็กชายสุบิน  ศรียันต์
 
1. นางบัวเรียน  เป็งคำ
2. นายวัฒนพงษ์  มะรีจันทร์
 
736 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  สาลี
2. เด็กชายอิสระ  กันหา
 
1. นางนันทา  บุญพบ
2. นางสุณัฎฐา  รุ่งราม
 
737 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กชายปรเมศวร์  บัวบาล
2. เด็กหญิงรัญตรี  สาริกาพันดุง
 
1. นายศุภณัฐ  งามศิริ
2. นางสาวสุวิมล  บัวบาล
 
738 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นางสาวดรุณี  นิลไทย
2. นายภูวนาท  โพธิ์ศรี
 
1. นางอริสา  เมืองประทุม
2. นางสาวสุชิรา  โพธิวัฒน์
 
739 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงนฤมล  วงศ์วรรณ
2. เด็กชายอาทร  เจริญ
 
1. นางสาวนิลุบล  สุฤทธิ์
2. นายปฎิภาณ  พุทธวงค์
 
740 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายวรรณธสิน  แก้วกล้า
2. เด็กหญิงอรณัฐ  ศรีสาวรรณ
 
1. นางอรทัย  ทองทรัพย์ทวี
2. นางสาวลำธาร  มาพบ
 
741 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 10 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายจุลดิศ  ไกรแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กตะศิลา
 
1. นางภัทร์ธนพร  แดงเรืองรัมย์
2. นางสุภาภรณ์  สายชนะ
 
742 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายนวดล  ชูกลิ่น
2. เด็กหญิงวาสนา  วรษา
 
1. นางสาวกาญจนา  กุลาเทศ
2. นางสาวเยาวลักษณ์  อ่อนผา
 
743 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงนภัสสร  มั่งมี
2. นายสุริยะ  เยาว์มาลย์
 
1. นางสาวเพชรไพรินทร์  บัวพร
2. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
 
744 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 13 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงทรายขวัญ  โสภากุล
2. นายสินไชย  นาคนวล
 
1. นางสาวธมนวรรณ  คนฉลาด
2. นางสาวนฤมล  วงษ์ภักดี
 
745 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กชายสุเมธ  ผาคำ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สายเพ็ชร
 
1. นายวิรัช  บุญรอง
2. นางสาวศรีประพร  ช่างทองคำ
 
746 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.4 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายบุญประเสริฐ    บุตราช
2. เด็กหญิงสุนิสา   โมรา
 
1. นายเรืองชัย  จ่าหล้า
2. นางสาวนันทนา    สุวรรณ
 
747 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายณัฐพล  เพชรเลิศ
2. เด็กหญิงนฤมล  ลาลุน
 
1. นางละมัย  นันทะหมุด
2. นางธัญธนาภรณ์  วงศ์สรรพธิสา
 
748 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.6 ทอง 17 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงพิภากร  ดอกจันทร์
2. เด็กชายวัฒนะ  ปัดนาวาส
 
1. นางอัมพร  สอนเจริญ
2. นางสาวแพนณภา  ไชยปัญญา
 
749 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วรโพด
2. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  กุมมารหล่า
3. เด็กชายธีรวุฒิ  โพธิวัฒน์
4. เด็กชายธเนศ  เพ็งวิชา
5. เด็กหญิงมาฆวดี  อำนวย
6. เด็กชายวัชรชัย  วรโพด
7. เด็กหญิงสุธารัตน์  เกตศิริ
8. เด็กหญิงสุพัชญา  บัวพันธ์
9. เด็กชายเมธาพร  ดาศรี
10. เด็กชายเอกณรงค์  หลักบุญ
 
1. นางสาวรัชนีกร  หงษ์ทอง
2. นายพงษ์สวัสดิ์   จันดา
3. นายประหยัด  กองแก้ว
 
750 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 1. เด็กหญิงกริษฐา  แหวนหล่อ
2. เด็กชายจิระพัฒน์  มณี
3. เด็กชายธนพนธ์  แหวนหล่อ
4. เด็กชายปัณฑ์ณัฐ  ตรีโภคา
5. เด็กชายปาฏิหารย์  คำแก้ว
6. เด็กหญิงพัชราวดี  เกตุเอี่ยม
7. เด็กชายรัฐนันท์  แหวนหล่อ
8. เด็กหญิงวาทิญา  สิทธิศรี
9. เด็กหญิงเจนจิรา  ละมูล
10. เด็กหญิงเบญญาภา  แหวนหล่อ
 
1. นายสาตรสุข  ทรงพระ
2. นางสุมณฑา  สืบเพ็ง
3. นางสาวจริญรัตน์  ธรรมวัตร
 
751 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงกัลยา  โยธา
2. เด็กหญิงณัฐชาภัทร  สุทโธ
3. เด็กหญิงดารารัตน์  ไชยรักษา
4. เด็กหญิงนิภาพร  แสงราม
5. เด็กหญิงปริญากรณ์  หอมวัน
6. เด็กหญิงปรียานุช  ยังกิด
7. เด็กหญิงรัถยา  สำราญสิทธิ์
8. เด็กหญิงศิริพร  เบ้านอก
9. เด็กหญิงอารียา  มารศรี
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมพิลา
 
1. นายปิ่น  กาญจรัส
2. นายอุดม  ทาจันทร์
3. นางนันทนา  โพธิ์ขาว
 
752 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สุโขพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กันทะพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์คำ
4. เด็กชายพงศ์พระยา  อินลาโต
5. เด็กหญิงรินลดา  แดงวิมล
6. เด็กชายวรวีร์  มีฤทธิ์
7. เด็กชายวิทวัส  คงมี
8. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีพูล
9. เด็กหญิงสุพีรยา  คำเกษ
10. เด็กชายไชยวัฒน์  จันทะกิจ
 
1. นายอภิชาติ  นามวงษ์
2. นางศิริวิมล  นามวงษ์
3. นางสาวนิตยา  พรหมทา
 
753 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ดวงสิงห์
2. เด็กหญิงชนัญชิญาณ์  เปี่ยมปิด
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เข็มแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐพร  ก้านเพชร
5. เด็กหญิงทับทิมแก้ว  งามล้วน
6. เด็กหญิงนฤมล  วงค์คำจันทร์
7. เด็กหญิงรัศศิลักษ์  น้อยพรหม
8. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไชยรักษ์
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  พิทักษา
10. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กองแก้ว
 
1. นางเยาวภา  ดาสันทัด
2. นางสาววราภรณ์  วัชานุสรณ์
3. นางสาวศศิประภา  อินทฤทธิ์
 
754 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 81.66 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศรีหาวัตร
2. เด็กหญิงณฐกร  อ่อนหวาน
3. เด็กชายทินกร  พูลมาก
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ครอบครองวงษ์
5. เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งศรี
6. เด็กชายปรเมทธ์  ดีนวนพะเนา
7. เด็กหญิงวริชญา  คูณชัย
8. เด็กชายศุภากร  เดชไชย
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วเพ็ชร
10. เด็กชายเดชอนันต์  สดโคกกรวด
 
1. นางชลิตา  พงษ์ประสพ
2. นายเลิศ  แขมคำ
3. นายอานัติ  จันทร์เทศ
 
755 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80.66 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงกมลพร  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงจิตรดา  ลาภูตะมะ
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สังข์ขาว
4. เด็กหญิงญาณิศา  เผ่าพันธ์
5. เด็กหญิงรวิพา  บุระพา
6. เด็กหญิงศุพัชชาวดี  จังอินทร์
7. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวพร
8. เด็กหญิงสุภา  ชมสมบัติ
9. เด็กหญิงอริศรา  อินทร์พรหม
10. เด็กหญิงอาริยา  อินทบิน
 
1. นางสาวนวลอนงค์  คำนันต์
2. นางสาวกฤษณา  หมั่นซ่อม
3. นางเบญจรัตน์  พวงคำ
 
756 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงจิราภา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉายลักษณ์
3. เด็กหญิงชญานุช  เกียรติกมลเลิศ
4. เด็กหญิงชลิตา  ผิวเหลือง
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีบัวบาน
6. เด็กหญิงธาราพร  วุฒิประเสริฐ
7. เด็กหญิงปิยพรรณ  ภูมิโครักษ์
8. เด็กหญิงวิชญาพร  เลิกสิงโต
9. เด็กหญิงอริสรา  จักริน
10. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วจันทร์
 
1. นายเกรียงไกร  บัวไขย์
2. นางสุนทรีย์  ทองเทพ
 
757 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์   พูลทอง
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์   แท่นทอง
3. เด็กหญิงบุษญา  เจตนา
4. เด็กหญิงปาริชาติ    คีรี
5. เด็กหญิงปิยะวรรณ   ดวนใหญ่
6. เด็กหญิงพรพิชชา   วงษ์พวง
7. เด็กหญิงลัดดา   ผกาแดง
8. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   เห็นศิล
9. เด็กหญิงอรพิน    สัมพันธ์
10. เด็กหญิงอัญชุลีกร   อินทะ
 
1. นางสาวสุมาลี   สุหร่าย
2. นางสารภี   ธรรมบุตร
3. นางดาวรัตน์   สำแดงภัย
 
758 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุตรดี
2. เด็กหญิงทิพสุภา  โลนุช
3. เด็กหญิงพรรวษา  สังฆะพันธฺ์
4. เด็กหญิงพรศิริ  วงศ์ราช
5. เด็กหญิงพัชราวดี  บุญเทพ
6. เด็กหญิงสายพิน  อุทรพันธ์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใสงาม
8. เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธรักษ์
9. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  วงศ์ราช
10. เด็กหญิงเอมอร  แจ่มจันทร์
 
1. นายวีระ  สุราวุธ
2. นายอรรณพ   วันศรี
3. นางเพ็ญศรี  ชูเลิศ
 
759 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวส่อง
2. เด็กหญิงระนิตา  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขสำราญ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมศร
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  ดัชถุยาวัตร
6. เด็กหญิงสุทัศนันท์  แผงอ่อน
7. เด็กหญิงสุพรรณวดี  แผงอ่อน
8. เด็กหญิงอุบลวรรณ  กุแก้ว
9. เด็กหญิงเพ็ญริสา  โพศรีขาม
10. เด็กหญิงเมธาวดี  ตาวะสี
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
2. นายพิเชฐ  ไชยก้ง
3. นางสนธยา  แข็งขันธ์
 
760 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  น้อยเขียว
2. เด็กหญิงกัญญนันท์  พันธพัฒน์
3. เด็กหญิงกานต์รวี  วันดี
4. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์คำโม
5. เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวสอาด
6. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทศ
7. เด็กหญิงพิมพ์ธันวา  เพ็งแจ่ม
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทำ
9. เด็กหญิงอาพัชรา  สิมรุณ
10. เด็กหญิงเกวริน  พันธพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
 
761 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมสำอาง
2. เด็กหญิงชลธิฌา   มังกรรัตน์
3. เด็กหญิงณัฐรธิดา   ขันติวงษ์
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์   หงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงสิริวิมล   ชาวหันคำ
6. เด็กหญิงสุทธิดา   ระวังชนม์
7. เด็กหญิงอรณภา   ไกรยา
8. เด็กหญิงอริสรา   โนนกอง
9. เด็กหญิงอาริสา  โนนกอง
10. เด็กหญิงเนตรลัดดา   นามบุตร
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์   วงศ์จอม
2. นางสาวลำดวน  อินทร์ฉลาด
3. นางวิไลวรรณ  ไกรยา
 
762 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงกุลจิรา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงณัฐชา  คำนึง
4. เด็กหญิงธนภรณ์  ทาวัน
5. เด็กหญิงธัฐชนก   สุดใจ
6. เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ศรีพรมมา
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  กะติยะกุล
8. เด็กหญิงวรัชยา  มีแสง
9. เด็กหญิงวรัฐญา  สุขสอน
10. เด็กหญิงสิรินดา  จงราช
 
1. นางสาวสุวรรณี  จันทะนา
2. สิบเอกเกียรติศักดิ์  กองกูล
3. นายมนูญ  หล้าธรรม
 
763 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญวงค์
2. เด็กหญิงกรรณภิรมย์  มนทอง
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญใหญ่
4. เด็กหญิงญาณิศา  กุลสิงห์
5. เด็กหญิงณัฐวดี  วันบัวแดง
6. เด็กหญิงพรทิพย์  อังคณานุสรณ์
7. เด็กหญิงพิมล  รู้รอบดี
8. เด็กหญิงภัทรจิตร  รำไทสงค์
9. เด็กหญิงรัตนากร  พันดี
10. เด็กหญิงอัญชรี  ยินดี
 
1. นางอนัญชิตา  สมศรี
2. นางสุภาพันธ์  สุนทร
3. นายเถกิงภพ  แสนพันธุ์
 
764 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโทะ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พลูสระคู
2. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นคำ
3. เด็กหญิงนพมาศ  บุดดี
4. เด็กหญิงนันทินี  นุชขำ
5. เด็กหญิงปัณณพร  จังอินทร์
6. เด็กหญิงลักษณ์นารา  พาลุน
7. เด็กหญิงศศิธร  บุญเลิศ
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ภาเภา
9. เด็กชายสุรทิน  เฟื่องบุญ
10. เด็กชายอดิศักดิ์  พุฒเส็ง
 
1. นางพนัชกร  รักษาพันธ์
2. นายอัมพร  เกษกุล
3. นางสาวสิริยาภรณ์  นันทบุตร
 
765 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  น้อยเขียว
2. เด็กหญิงกัญญนันท์  พันธพัฒน์
3. เด็กหญิงกานต์รวี  วันดี
4. เด็กหญิงชมพูนุช  สิงห์คำโม
5. เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวสอาด
6. เด็กชายทวีศักดิ์  กาแก้ว
7. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทศ
8. เด็กหญิงพิมพ์ธันวา  เพ็งแจ่ม
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  จันทำ
10. เด็กหญิงเกวริน  พันธพัฒน์
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
 
766 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กชายกันต์กวี  ชัยน่วม
2. เด็กชายฉัตรพล  สิงห์ทอง
3. เด็กชายชนาเดช  พรทิพย์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำด้วง
5. เด็กชายธนวัฒน์  บานชื่น
6. เด็กชายปุณญาวัฒน์  แสงสุริยะ
7. เด็กชายพงศกร  วงศ์มณ๊ย์
8. เด็กชายภูชิชย์  สีสัน
9. เด็กชายสุนทร  มุขดา
10. เด็กชายอรรถวัฒน์  ขันตี
 
1. นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า
2. ว่าที่ร้อยตรีวสรรค์  จันดี
3. นายวรเชษฐ  วงศ์ภักดี
 
767 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายจิรศักดิ์  สมจิตต์
2. เด็กชายทยากร  พะวร
3. เด็กหญิงนภัสสร  มั่งมี
4. เด็กหญิงนลัท  พะวร
5. เด็กหญิงนลิน  พะวร
6. เด็กหญิงนิรชา  ไชยวุฒิ
7. เด็กหญิงพัทธ์ธิรา  แพทย์มด
8. นางสาวรุจิรางค์  วงค์ภักดิ์
9. เด็กหญิงสายชล  แซ่กิม
10. นายสุริยะ  เยาว์มาลย์
 
1. นายตรีเมษฐ์  ศิริเรือง
2. นางสาวสุพิชชา  วงค์ภักดี
3. นางสาวจุรีภรณ์  ทิพย์พันธ์
 
768 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายคณิศร  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายจตุรพร  ขาวสะอาด
4. เด็กชายจิรศักดิิ์  มั่นคง
5. เด็กชายธณากร  ศิริเลิศ
6. เด็กชายธนศักดิ์  เชื้อทอง
7. เด็กชายธนโชติ  เชื้อทอง
8. เด็กชายธีรัช  มิฉะนั้น
9. เด็กชายมนัส  พันธพัฒน์
10. เด็กชายอธิชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายสุรศักดิ์  คำแสน
2. นางพิกุล  คำแสน
 
769 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายกิตติภพ  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงจริญญาพร  หงส์อินทร์
3. เด็กหญิงธันรดา  ปราบวงษา
4. เด็กชายธีระพงษ์  เหมือนตา
5. เด็กชายปัญณวิชญ์  สุตะพันธ์
6. เด็กชายพิสิษฐ์  สิมมา
7. เด็กชายภูริทัต  อินคำแหง
8. เด็กชายวีรภัทร  เสากลาง
9. เด็กชายวีระวัตร  ธรรมวัฒน์
10. เด็กหญิงแพรวา  บุญมา
 
1. นายโรม  ดีทั่ว
2. นางอทิตยา  ดาวเรือง
3. นางสาวทนาวรรณ  สำเนียงนวล
 
770 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายกิตตินันท์  สีตะวัน
2. เด็กชายจักรภัทร  วงศ์ภักดี
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แพทย์มด
4. เด็กชายณัฐนันท์  ศรีเทพ
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ภักดี
6. เด็กชายธีรศักดิ์  สมจิตต์
7. เด็กชายพิสิษฐ์  กอคูณ
8. นายภูธเนศ  รักทา
9. เด็กชายมณีนพรัตน์  บุญภา
10. เด็กชายศุภกิจ  ปุญญา
 
1. นายราชวัตร  อสิพงษ์
2. นายสิทธิพงษ์  วิลาพันธ์
3. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
771 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรบุตร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์พันธ์
 
1. นางมัณทนา   จันทะสิทธิ์
2. นางธนพร  ศรีละพันธ์
 
772 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรวิเศษ
2. เด็กหญิงอิสรา  แก้วใสย์
 
1. นางส่องศรี  ชูลิขิต
2. นายสิน  ยางงาม
 
773 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 1. เด็กชายดลธรรม  จันหอม
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พลพงษ์
 
1. นางนิภาดา  มุกดาดี
2. นางสาววรรณภัทร์  โพธิวัฒน์
 
774 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงณัตชากีรติป์  แก้ววิลัย
2. เด็กหญิงสุภาพร  อินทะเสน
 
1. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
2. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
775 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงพัชญธิดา  โสพัฒน์
2. เด็กหญิงเพชรดา  นาคพุก
 
1. นายสมทนงค์  อินทศรี
 
776 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กชายธุวานนท์  โจมแก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พรหมลี
 
1. นางภคภร  พรมศักดิ์
2. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
777 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง 6 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายธีราธร  การะเกษ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยฤทธิ์
 
1. นางนรมล  นึกชอบ
2. นางสาวนภาพร  ยิ้มสุข
 
778 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กชายสิรภพ  ศรีธเนศ
2. เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ใหญ่
 
1. นายโรม  ดีทั่ว
 
779 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นางสาวชวัลลักษณ์  จำกัด
2. นางสาวสุทธิดา  สุระโคตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
2. นายสุภชัย  ผสมสา
 
780 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  คำปุย
2. เด็กหญิงอำไพ  วรรยุมา
 
1. นางผดุงพร  นวลสาย
2. นางศิรินุทร์  โสภาบุตร
 
781 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ไชยสาร
2. เด็กหญิงชาลิสา  อุตมงค์
 
1. นายวีระชัย  ดวงธนู
2. นางสาวธิดารัตน์  ลาธุลี
 
782 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 1. เด็กหญิงจุุฑารัตน์  เพ็งสอน
2. เด็กชายอนันต์ชัย   สุทธิ
 
1. นายถนอมศักดิ์  สมภาค
2. นายปฎิภาณ  พุทธวงค์
 
783 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายการัณยภาส  ศรศรี
2. เด็กชายชุมพร  ตุ้มคำ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พรหมจันทร์
2. นางบานเย็น  ชะบา
 
784 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1. เด็กหญิงดาราภรณ์  อุดม
2. เด็กหญิงพัชริดา  โคตรคำ
 
1. นายศักดิ์อุดร  อินโสม
2. นางสุรางคนา  รอดสุขโข
 
785 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงอภิสรา  จันละบุตร
2. เด็กชายไกรวิทย์  อาสนสุวรรณ
 
1. นายทวีศักดิ์  ราษี
2. นายวิทยา  พรหมทา
 
786 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายดลวีร์  วิรุณพันธ์
2. เด็กชายแสงชัย  สวัสสี
 
1. นางสาวสุกัญญารัตน์  ไชยงาม
2. นางสาวศิริรัตน์  วรรณวงษ์
 
787 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  รัตนวัน
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นนทะวงษ์
 
1. นายประดิษฐ์  ศรีจันทร์
 
788 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงธันยพร  พิมพ์การ
2. เด็กหญิงปริญญา  พงษ์สะเดา
 
1. นายทองใส  อินทร์ทอง
2. นางวรสรรค์  บุตรดี
 
789 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. นายนพรุจ  สถาน
2. นางสาวภัทราพร  กระสังข์
 
1. นางสาวยุภาพร  เกตุสินรังสรรค์
2. นางสาวศิริพร  หาดคำ
 
790 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายศิวกร  โกบปุเลา
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
791 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายเอกพัทธ์  อาจหาญ
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
792 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงภัทรลาภา  บุญเย็น
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
793 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงอรอุมา  สืบสิงห์
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
794 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 1. เด็กหญิงพณิชพิชา  พิมโพธิ์
 
1. นางสาววิจิตรา  อายุยืน
 
795 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินทนิ
 
1. นางทิพากร  เชิงหอม
 
796 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรมพิลา
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
797 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 85 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ธรรมวัตร
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
798 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงไอย์ญาฎา  ดอกแก้ว
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
799 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กชายกวิน  มูลศิริ
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
 
800 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  โพธิวัฒน์
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
801 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นรดี
 
1. นางโสภิดา  วงศ์จอม
 
802 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวอภิญญาภรณ์  บรรลังก์
 
803 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรหมทา
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
804 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กชายศรายุทธ  อ้วนศรี
 
1. นายทวี  วรรณสุทธิ์
 
805 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 82 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธงไชย
 
1. นางวรารัตน์  สมพงษ์
 
806 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดงแดง 1. เด็กหญิงอชิตา  สมสุข
 
1. นายกิตติศักดิ์  พงไทยสงค์
 
807 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านจังเอิน 1. เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วพวง
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
808 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงบัว  สมพร
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
809 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  โพธิ์เบี้ยว
 
1. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์
 
810 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 80 ทอง 17 โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กชายอัมรินทร์  สุธาวรรณ์
 
1. นางอมราวดี  ด่านลี
 
811 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายภัทรกฤต  ใยอิ้ม
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
 
812 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายกุลปริยา  สืบสิงห์
 
1. นายวุฒิพงษ์  น้อยพรหม
 
813 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงพัชชา  จังอินทร์
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
814 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงวนิดา  ศิริจันทร์
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
815 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีคำ
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
816 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายขวัญวิชญ์  พิสุทธิ์จิระธาดา
 
1. นายตรีภพ  สีดา
 
817 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงเพลงขิม  พิศวงศ์
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
818 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงชนกวนันท์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์
 
819 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอติญาพร  เงาเพชร
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
820 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงสุภาพร  บุญยัง
 
1. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
821 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงอินทิรา  บุญเย็น
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
822 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงวิยดา  ชันษา
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
823 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ไชยบำรุง
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
824 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงณัฏฐิกา   ศิลาชัย
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
 
825 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กหญิงทิตยา  สุฤทธิ์
 
1. นางศุภิสรา  ชัยณรงค์
 
826 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายนิธิกร  พงษ์เกษม
 
1. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
827 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กหญิงวรางคณา  นามสมุทร
 
1. นางสาววาสนา   คูคำ
 
828 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  โพนพันธ์
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
829 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงพิมพ์ธนา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
830 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกระสังข์ 1. เด็กหญิงอชิรญาณ์  กระสังข์
 
1. นางโสภิดา  วงศ์จอม
 
831 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  เงาสมรูป
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
 
832 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงอรทัย  มีคุณ
 
1. นางเนียรนิภา  พวงมะเทศ
 
833 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กชายอัจฉริยะพงษ์  เชิดสุข
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สีนุต
 
834 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายอนุชิต  เอ็นดู
 
1. นายเจนวิทย์  สุรมิตร
 
835 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  นวลสาย
 
1. นางสาวอรุณี  รัตนวัน
 
836 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงบุญญานุช  โพธิ์งาม
 
1. นางภคภร  พรมศักดิ์
 
837 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  เกตุเล็ง
 
1. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
838 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 82 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงเสาวรักษ์  แก้วแสน
 
1. นางสาวอภิญญาภรณ์  บรรลังก์
 
839 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นายจิรายุส  การะเกษ
 
1. นางวรันทร  ใจนวล
 
840 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงปวีณา  วันศร
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
841 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันเมล์
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
 
842 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงเปรมกมล  ประสานทอง
 
1. นายมงคล  สีหะวงษ์
 
843 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไท้โกสม
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
844 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  อินเหลา
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
845 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายธนากรณ์  กุแก้ว
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เนตรวงค์
 
846 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ติมทอง
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
847 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยสาร
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
848 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงพัชราภา  วรรณทอง
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
849 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญโย
 
1. นางเบญจพร  เรืองมณีนพ
 
850 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กหญิงรณกร  บุญขวาง
 
1. นางสาววาสนา   คูคำ
 
851 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สวัสสี
 
1. นางวิไลยพรรณ  ทองเลิศ
 
852 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิมตะมะ
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
853 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กชายมฆวัน  อ่อนศรี
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
854 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงธารทิพย์ภา  บุญตะนัย
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
855 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิตา   แก้วกอง
 
1. นางมัทนา    ประจำ
 
856 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  เชื้อบุญ
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
857 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  นามวงษ์
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
 
858 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  พงญาติ
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
859 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงจุฬารักษ์  ลือชัย
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
860 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงศุภิสรา  อ่อนช้อย
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
861 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กชายจารุกิตติ์  จินาวัลย์
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
862 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงชลณิชา  ธนู
 
1. นายธนพล  มะลิ
 
863 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 15 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายวสุธันย์   ยอดแก้ว
 
1. นายวิศรุต  บัวสาย
 
864 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 15 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงชุตินันท์  บุญราช
 
1. นางนิตยา  มะเดื่อ
 
865 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 15 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์    สงวนแก้ว
 
1. นางสุรีรัตน์   สีหะวงษ์
 
866 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กหญิงเกตุมณี  ป้องชาลี
 
1. นางพัชมณฑ์  คำพิหล้า
 
867 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 19 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงรวินิภา  กตะศิลา
 
1. นายตรีภพ  สีดา
 
868 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 19 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กชายวันชนะ  ใจแก้ว
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สีนุต
 
869 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบัติ
 
1. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
870 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงเพชรใส  คำอ้วน
 
1. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน
 
871 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงอุบลรัตน์  บุญพัฒน์
 
1. นางสาวอภิญญาภรณ์  บรรลังก์
 
872 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 1. เด็กชายทศพล  อินเสาร์
 
1. นางสาวณัฐพร  ลือขจร
 
873 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 23 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงปลายฝน  สีทอง
 
1. นางอมรรัตน์  ขันธบุตร
 
874 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง 23 โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 1. เด็กชายทศพร  ศรีพุฒทา
 
1. นางสาวกันติยา  รัตนวัน
 
875 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 27 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  คำเอี่ยม
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
876 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 27 โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 1. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญเลิศ
 
1. นายธีรพัฒน์  พวงท้าว
 
877 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 27 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  จูเกษม
 
1. นายมนตรี  หลักหาญ
 
878 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง 27 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายอิตฏิกร  ปัญญาเฉียบ
 
1. นางสุนทรี  ชูตาลัด
 
879 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 31 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทองสุข
 
1. นางนฤมล  สุตะพันธ์
 
880 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 31 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิวัฒน์
 
1. นางบุญส่ง  แพงภูงา
 
881 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายอภิชาติ  แซ่จ๋าว
 
1. นายตรีภพ  สีดา
 
882 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  ยอดสาย
 
1. นางสาวพรวิกา  เจตนา
 
883 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายภัทรพล  ใยอิ้ม
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
 
884 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 1. เด็กหญิงวันวิสา  ทองปัญญา
 
1. นางวาสนา  ไชยโยธา
 
885 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.๑๓) 1. เด็กหญิงเตือนใจ  สีวะสา
 
1. นายสงวนศักดิ์  พรหมคุณ
 
886 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1. เด็กชายเอกภวิษย์  มะเดื่อ
 
1. นายเอกอนันต์  สมภาค
 
887 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กหญิงอนันตญา  กระสังข์
 
1. นางสาวสุวิชญา  กระสังข์
 
888 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ภูสีนวน
 
1. นางศุภิสรา  ชัยณรงค์
 
889 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีจักร์
 
1. นายวุฒิพงษ์  น้อยพรหม
 
890 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงทรรศิกา  กำยาน
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
 
891 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ภูมินา
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
 
892 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบุยาว 1. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีสังข์
 
1. นางสาวนิภา   ประยงค์หอม
 
893 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศุภศร
 
1. นางสาววาสนา   คูคำ
 
894 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเขวา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงนาค
 
1. นายชวน  อินทศรี
 
895 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กหญิงอัจฉริยาพร  เชิดสุข
 
1. นางสาวเกษราภรณ์  สีนุต
 
896 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กชายณัฐชพล  ไชยภักดิ์
 
1. นางนันทิยา  สายแก้ว
 
897 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรสง่า
 
1. นางศิวภรณ์  ศรีใหญ่
 
898 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงวนิดา  ชันษา
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
899 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงอนุสรา  นามแสง
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
 
900 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 1. เด็กหญิงอธิชนัน  ยอดคำตัน
 
1. นายณัฐพงษ์  นรสาร
 
901 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 1. เด็กหญิงชลญาพร  ศรีสด
 
1. นางบุญกอง  น้อยพรหม
 
902 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 13 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กชายสุรเดช  แสนคาร
 
1. นางมธุรส  แก้วหลวง
 
903 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเรือง
 
1. นางสาวอภิญญาภรณ์  บรรลังก์
 
904 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านยาง 1. เด็กหญิงเกวลิน  พรพุทธรัตน์
 
1. นางสาวธัญกมล  นึกชอบ
 
905 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงมาริษา  สาสังข์
 
1. นางสมใจ  รัตนะวัน
 
906 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านจังเอิน 1. เด็กชายวิระชัย  สร้อยศักดิ์สุนทร
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
 
907 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 1. เด็กหญิงลลิตา  คำเลิศ
 
1. นางสุรดา  พุทธวงค์
 
908 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงเกศรามณี  เลขลบ
 
1. นางสายจิตร  หอยจันทร์
 
909 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันแก้ว
 
1. นางอัจฉรา  แสงดี
 
910 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง 23 โรงเรียนบ้านห้วย 1. เด็กหญิงปรารถนา  รักธง
 
1. นายเทวฤทธิ์   จำปี
 
911 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กชายศุภชัย  ม่วงสีทอง
 
1. นายวีรพล  ถาวร
 
912 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงสุภัสชา  จันเหลือง
 
1. นางสาวปิยะมาศ  ลีลา
 
913 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายอัครวิน  เจริญโรจน์โภคิน
 
1. นายสันทัด  พวงมะเทศ
 
914 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ค่ำคูณ
 
1. นางสาวสายันต์  แหวนหล่อ
 
915 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 1. เด็กหญิงมงคลศิริ  วรรณศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธิชา  คำชาลี
 
916 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 31 โรงเรียนบ้านจาน 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลาลุน
 
1. นายรังสฤษดิ์  บุญปัญญา
 
917 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 37 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กชายนที  มหาโยธี
 
1. นายเจนวิทย์  สุรมิตร
 
918 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง 37 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงนุชเนตร  อาจคำพัน
 
1. นางสาวศิรนภา  พรมเหล็ก
 
919 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 39 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธนากร  โถทอง
 
1. นางอมรรัตน์  ขันธบุตร
 
920 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 39 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงลักษณพร  โกษาจันทร์
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
 
921 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 91 ทอง 39 โรงเรียนบ้านครั่ง 1. เด็กหญิงดลญา  วงค์ชนะ
 
1. นางสาวจันทราทิพย์  วิรุณพันธ์
 
922 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จินาวัลย์
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
923 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 42 โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุดใจ
 
1. นายทองใส  อุดม
 
924 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 42 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายธีรวัฒน์      ทองหลอม
 
1. นายนายมงคล     สีหะวงษ์  
 
925 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 42 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงกุญช์ณิชา  มั่นทองคำ
 
1. นายดิเรก  บุตรจินดา
 
926 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 46 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 1. เด็กหญิงบูรพา  ปกคลุม
 
1. นางสาวรัชดา  โสพันธ์
 
927 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 46 โรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงเนตรชนก  สีสัน
 
1. นางวณิชยา  บุรุษ
 
928 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 46 โรงเรียนบ้านหนองผือ 1. เด็กหญิงน้ำอิง  สุขเพิ่ม
 
1. นางสาวศุภศรี  ดวงแสง
 
929 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นางสาวอุมาพร  มีแสง
 
1. นางวรันทร  ใจนวล
 
930 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจตุรงค์  นามวงค์
 
1. นางสาวอุทัย  สมจิตร
 
931 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กชายปะติมากร  ทอนไชย
 
1. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
932 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 1. เด็กหญิงธันวา  พันทอง
 
1. นางสาวเกษฎาภรณ์  เสาเวียง
 
933 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงอัยยา  จันทร์ลอย
 
1. นายมงคล  สีหะวงษ์
 
934 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พวงพันธ์
 
1. นางสาวยุพา  ปิยะวงษ์
 
935 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายเกรียงไกร  สอิ้งทอง
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
936 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ปล้องอ้อย
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
937 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กิรัมย์
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
938 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. นายสมัคร  สังวัง
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
 
939 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายวิทยา  สำเภา
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
940 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กชายสถาพร  โกสินทร์
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
941 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สืบบุตร
 
1. นางสาวอัญชลี  เกษสุพงษ์
 
942 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงสาวิตรี   แจ้งสว่าง
 
1. นายมงคล  สีหะวงษ์
 
943 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กชายอนันทชัย  แดงบุญเรือง
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
 
944 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงสายพิน  อุทรพันธ์
 
1. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
945 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงณิชกมล  ฮุยพิทักษ์
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
946 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแข้ 1. นางสาวอารีรัตน์  ศรีละพันธ์
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
947 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กหญิงวรัญทิยา  ชิณพันธ์
 
1. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
948 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงวงศกร  ยาทะเล
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
949 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญชพร  ตองติดรัมย์
 
1. นางสาวพิชญาภา  ทองปาน
 
950 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายธนาโชค  จังอินทร์
 
1. นางเทวารัตน์  จีรพัฒนวรกุล
 
951 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงแก้ว
 
1. นางธัญญาพร  ไชยปัญญา
 
952 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ขันติวงค์
 
1. นางสาวโชติกา  ทบด้าน
 
953 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายดำรง  ถิลา
 
1. นางสุวภัทร  เครื่องจันทร์
 
954 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กหญิงเขมรัตน์  วงค์ภักดี
 
1. นางสาวสุพิชชา  วงศ์ภักดี
 
955 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กชายจีรัฒน์   ทองหลอม
 
1. นายมงคล  สีหะวงษ์
 
956 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีหวาด
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
957 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านแข้ 1. นางสาวพรสุดา  อ้อมชมภู
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
958 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโซงเลง 1. เด็กชายประมินทร์  ทองทับ
 
1. นางสาวสาวตรี  ใยขันธ์
 
959 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงเกษมณี  ครุดแก้ว
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
960 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ปรีมา
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
961 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายธนากร  พรมดี
2. เด็กหญิงพิยดา  เชื้อหงษ์
 
1. นางลลนา  บุญเย็น
2. นางนวลมณี  คุณวาที
 
962 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงณัฏฐญานันท์  คุณวาที
2. เด็กชายปกป้อง  เสนรัตน์
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
963 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เลิศจริยา
2. เด็กหญิงวาริศา  วงศ์สุโพธิ์
 
1. นางสรัญญา  อบอุ่น
2. นายชินเทพ  ปรือปรัก
 
964 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง 4 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมลี
2. เด็กหญิงภัทจีรา  นิยมพันธ์
 
1. นางสาวศรีไพบูลย์  จันทร์ภักดี
2. นางสาวสุดารัตน์  ปัดถา
 
965 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  คำหลง
2. เด็กชายเจษฎา  ศิริสุข
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เฉิดวาสนา
2. นายเพชรเอก  ภาชู
 
966 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง 6 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กระจาย
2. เด็กหญิงอลิตา  พรมราช
 
1. นางสาวมณีรัตน์  บุญชู
2. นางสาวอภิญญาภรณ์  บรรลังก์
 
967 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง 7 โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกนกรัชต์  คงทอง
2. เด็กหญิงอรดี  สารรัตน์
 
1. นางนวลภัสสร  บุญช่วย
2. นางยุวรี  ธรรมนิยม
 
968 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 93 ทอง 8 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  วงเมาะ
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  อินทร์ศร
 
1. นายชำนาญ  ไชยโยธา
2. นางอังคณางค์  ไชยโยธา
 
969 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงจิราวดี  แสนเลิศ
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สิมตะมะ
 
1. นางชนัญชิดา  ภานันท์
2. นายรังสรรค์  บัวพันธ์
 
970 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง 10 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กหญิงชุติมา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  กาหลง
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นางสาวศรันย์พร  ศรีมะลัย
 
971 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 1. เด็กหญิงชมพูนุช  พวงสี
2. เด็กหญิงสิริขวัญ  สู่สุข
 
1. นางสาวเกษมณี  เกษสุพะ
2. นางสาวสรินทร์  กระสังข์
 
972 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงณฐกร  ไชยโคตร
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  เอี่ยมสุพรรณ
 
1. นางสาวภัชฏาพร  ศรชัย
2. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
 
973 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง 13 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หวังสุข
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  เพ็งแจ้ง
 
1. นางสาววรินทร์ดา  ผู้มีสัตย์
2. นางสาวสมหญิง  เว็งอาจ
 
974 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง 14 โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 1. เด็กหญิงธัญชนก  เสาศิริ
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ไชยบำรุง
 
1. นายวิชัย  พุทธวงค์
2. นางบุษยมาศ  พันธ์ขาว
 
975 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 86 ทอง 15 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงธภัชชา  สาขะยัง
2. เด็กชายเป็นไท  ไชยบำรุง
 
1. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
2. นางจินตนา  พรหมทา
 
976 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงโศรดา  พิมพ์แมน
 
1. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
2. นางนิตยา  มะเดื่อ
 
977 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ทวีสาร
2. เด็กหญิงศุภลักษ์  สระบัวทอง
 
1. นางมธุรส  แก้วหลวง
2. นายนวล  โสดถานา
 
978 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อรนนท์
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  ชื่นเกษม
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
2. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
979 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงกัลยา  เสาร์ศิริ
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  โสพันธ์
 
1. นางนฤมล  สุตะพันธ์
2. นางอทิตยา  ดาวเรือง
 
980 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงจิราภัค  ผิวจันทร์
2. เด็กหญิงสุฐิตา  ชะบา
 
1. นางสำเนียง  อนุพันธ์
2. นางวิมลมาศ  ร่วมบุญ
 
981 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายยุทธนา  ไพรทอง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  อินทิพันธ์
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นายทินกร  บุญสาลี
 
982 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงณัฐจิราภา  เถระพันธ์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  นามแสง
 
1. นางรัษฎาภรณ์  ผงกุลา
2. นางสาววรัชยา  นิลไทย
 
983 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กหญิงกวีพิชญา  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงช่อผกา  ศรียงยศ
 
1. นางอรัญญา  สูงเรือง
2. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
984 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงชาลิสา  ปาติปา
2. เด็กชายธนศักดิ์   คงคะหาญ
 
1. นางสาวบุษบา  ทอนเสา
2. นางฉวีมล  ศรีพันธ์
 
985 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริโฉม
2. เด็กหญิงประกายฟ้า  ห่อไทยสงค์
 
1. นายวรวิทย์  ยายีรัมย์
2. นางอนัญชิตา  สมศรี
 
986 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  สุริวงศ์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  สีหาโคตร
 
1. นางเกษร  พรมบุดดี
2. นางไกรษร  หล้าธรรม
 
987 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 1. เด็กหญิงรักกล้า  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงวาสนา  คงศรี
 
1. นางจันทร  อ่อนศรี
2. นางสาวอัญชุลี  โปร่งจิต
 
988 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง 24 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  ผักไหม
2. เด็กชายณัฐวัตร   เปลี่ยมจันทร์
 
1. นายสุเทียน  การะเกต
2. นางสมพร  ชัยวงศ์
 
989 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงพิรานันท์  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงสวรส  สละ
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญพวง
 
990 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายกุลโรจน์  แก้วจันทร์
2. เด็กชายชนะศักดิ์  กระสังข์
 
1. นางเบญญาณัฎฐ์  มูลประดับอรรจ
2. นางหญิงวดี  ลาภูตะมะ
 
991 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 29 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  บุญเฮ้า
2. เด็กหญิงพรธิดี  ทองตัน
 
1. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
2. นางปิ่นอนงค์  ดีทั่ว
 
992 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 32 โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธงไชย
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ไชยภักดิ์
 
1. นายศักดิ์ศรี  สมพงษ์
2. นางวรารัตน์  สมพงษ์
 
993 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 81 ทอง 32 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กหญิงชโวทัย  ผิวจันทร์
2. เด็กชายโชติพงษ์  เลิศจริยา
 
1. นางยุพรัตน์  พรหมทา
2. นางระดาวรรณ  วิเศษ
 
994 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กหญิงปิยะธิดา   นันทะเสน
2. เด็กหญิงผ่องพรรณ  ดงแดง
 
1. นางผานิต  ธรรมบุตร
2. นางสิรพจนา  สีนวนจันทร์
 
995 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  เยี่ยงกาย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  งามตรง
 
1. นางนวลมณี  คุณวาท
2. นางลลนา  บุญเย็น
 
996 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงณปภา  จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงสิรินธิรา  พันธ์ไผ่
 
1. นางสาวสุวรรณี  จันทะนา
2. นายมนูญ  หล้าธรรม
 
997 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วงษ์ภักดี
2. เด็กชายมีนา  มิ่งมาลี
 
1. นางสาวศิริพร  หาดคำ
2. นางอำไพ  วงค์จันทร์
 
998 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 1. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ศรีหานุ
2. เด็กหญิงเบญจพร  ผาลา
 
1. นางสาววรินทร์ดา  ผู้มีสัตย์
2. นางสาวสมหญิง  เว็งอาจ
 
999 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกุง 1. เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์แก้ว
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ประถมบุตร
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ดวงอาจ
2. นางนันทนิตย์  นามบุตร
 
1000 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แสนทวีสุข
2. เด็กหญิงสุวิมล  บุญทะวงษ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  เฉิดวาสนา
2. นางสาวจตุพัฒน์  พิมภา
 
1001 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ผาเงิน
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ร้อยบัญดิษฐ์
 
1. นายชินเทพ  ปรือปรัก
2. นางสรัญญา  อบอุ่น
 
1002 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงพลอยริญ  ไทยเมืองพล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เทพเทียร
 
1. นางสาวศรีไพบูลย์  จันทร์ภักดี
2. นางสาวสุดารัตน์  ปัดถา
 
1003 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุงขาม 1. เด็กหญิงนภัสรดา  คำพระ
2. เด็กหญิงวรัทยา  จันทร์ใส
 
1. นางสาวพรพรรณ  โพธิวัฒน์
2. นายสรพลรชต  โพธิวัฒน์
 
1004 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์ศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุทาวัน
 
1. นายทินกร  บุญสาลี
2. นางวาสนา  นิยม
 
1005 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงนพคุณ  อาจหาญ
2. เด็กหญิงนิรมล  สุทธิโพธิ์
 
1. นางอุชณี  มายา
2. นางกวินนาถ   ทุมมา
 
1006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง 13 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กหญิงนิศามณี  ขันพันธ์
2. เด็กหญิงอุดมพร  สาสังข์
 
1. นางพรพิมล  พัศดร
2. นางสาวกนกวรรณ  สมสร้าง
 
1007 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหอย 1. เด็กชายทวิชัย  บุญเย็น
2. เด็กชายนิธิกร  พงษ์เกษม
 
1. นายสันทัด  พวงมะเทศ
2. นางฐิตานันท์  นิยมพันธ์
 
1008 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงอรอนงค์  วาสิงหน
 
1. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
2. นายอุดม  ทองกลม
 
1009 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงกนกกรณ์   พูนทองคำ
2. เด็กหญิงเนตรอัปสรณ์   สุวรรณสิงห์
 
1. นายปฏิพล  กมล
2. นายอรพิน  ผาสุข
 
1010 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีลาทิพ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  รันทร
 
1. นางสาวภัชฎาภรณ์  ศรชัย
2. นางเยาวลักษณ์  สอนจันดา
 
1011 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโก 1. เด็กหญิงจิราพร  อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงเนตรนภา  หงสา
 
1. นางอทิตยา  ดาวเรือง
2. นางนฤมล  สุตะพันธ์
 
1012 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 1. เด็กหญิงประภัสสร  บัวเชย
2. เด็กหญิงพิระดา  ไชยชิน
 
1. นางสุพัฒนา  ภูมลา
2. นางบัวพันธ์  แสงสิงห์
 
1013 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโนนลาน 1. เด็กหญิงธนธร  สุทธปัญญา
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางยุพรัตน์  พรหมทา
2. นางระดาวรรณ  วิเศษ
 
1014 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกลี้ยงไทยสงค์
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เเสงดี
 
1. นายกรกวิน  กุลชาติ
2. นางสาวศิริพร  ริลทัย
 
1015 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 1. เด็กชายตรีเทพ  สิงจานุสงค์
2. เด็กหญิงอินธิตา  ผาสุกิจ
 
1. นางอนัญชิตา  สมศรี
2. นายวรวิทย์  ยายีรัมย์
 
1016 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  วิมลสุข
2. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  จงราช
 
1. นางสาวเสริมทรง  สมบัตร
 
1017 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงกิรัตยา  แจ้งทอง
2. เด็กหญิงจุฑามณี  อนันเอื้อ
 
1. นายรังสรรค์  บัวพันธ์
2. นางชนัญชิดา  ภานันท์
 
1018 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโนนน้อย 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ลินลาด
2. เด็กหญิงศิริวิภา  สาลี
 
1. นางขันติวรรณ  ไชยปัญญา
2. นายไพรสิน  สายลาม
 
1019 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กหญิงศศิประภา  ไกลรักษ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ชะตารุ่ง
 
1. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
2. นางสาววิภาวรรณ  คณานิตย์
 
1020 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงจิดาภา  วุฒิชัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พวงพันธ์
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
2. นายคมกริช  ภาสวัสดิ์
 
1021 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงปภาวี  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงแสงเดือน  แก้วจันทร์
 
1. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
2. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
1022 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง 28 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กหญิงมาริษา  ภูคำน้อย
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  นรดี
 
1. นายสุเทียน  การะเกต
2. นายธนนวัฒน์  สิริเตชะวิรากูล
 
1023 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บุญพัฒน์
2. เด็กหญิงสุริวิภา  ใยอิ้ม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  บุญชู
2. นางสาวอภิญญาภรณ์  บรรลังก์
 
1024 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  ลือขจร
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ห้วยจันทร์
 
1. นางจินตนา  พรหมทา
2. นางสาววิมลณัฐ  มุทุกันต์
 
1025 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1. เด็กหญิงพัชริดา  คำภาพักตร์
2. เด็กหญิงศศิภา  ศรีพิลา
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  รามณี
2. นางสุดากาญจน์  ไชยเกตุ
 
1026 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านกระเต็ล 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เงินโพธิ์
2. เด็กชายเกล็ดสนัย  สุภาวหา
 
1. นางหญิงวดี  ลาภูตะมะ
2. นางเบญญาณัฎฐ์  มูลประดับอรรจ
 
1027 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  งามเจริญ
2. เด็กหญิงพนารัตน์  งามตรง
 
1. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
2. นายบุญจง  ศรีเลิศ
 
1028 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงกฤษณา  อำพันลา
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  ไชยรักษ์
 
1. นายมนตรี  ขาววิเศษ
2. นางสาววราภรณ์  วัชรานุสรณ์
 
1029 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 1. เด็กหญิงชลดา  เหมือนตา
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พวงภา
 
1. นางสาววาสนา   คูคำ
2. นางสาวณัฎฐณิชา  บุญศรี
 
1030 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   ถาวร
2. เด็กหญิงสุภัทรา   สาลี
 
1. นายวีรพล  ถาวร
2. นางนิรมล  ถาวร
 
1031 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านปลาขาว 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีอักษร
2. เด็กหญิงสิยาพร  คุ่ยสาหร่าย
 
1. นางมาลินี  ไชยงาม
2. นางสาวฐิติยา  บุญกันยา
 
1032 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 35 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โสดาจันทร์
2. เด็กชายอภิรักษ์  ขันชมภู
 
1. นายสมชาย  ทองอินทร์
2. นายพงษ์สุธร  ธรรมโชติ
 
1033 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 40 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กชายตันติกร  รัตนา
2. เด็กชายวิชาญ  แก้วแสน
 
1. นายสิทธิโชค  เพ็งพันธ์
2. นางสาวพิชญาภัค  โพธิ์ศรี
 
1034 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 40 โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 1. เด็กหญิงบูรพา  ปกคลุม
2. เด็กหญิงลลิตา  ศรีสมพร
 
1. นางทองนิ่ม  ธรรมแสง
2. นางสาวรัชดา  โสพันธ์
 
1035 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 80 ทอง 40 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา  สมพร
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  ศิริวัจนโนดม
 
1. นางสาวรัชาดา  สุภาสอน
2. นางสาวปัทมาวรรณ  ปัจฉิมมะ
 
1036 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอรอนงค์  หงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงอริศรา  งามตรง
 
1. นางนวลมณี  คุณวาที
2. นางลลนา  บุญเย็น
 
1037 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เวียงคำ
2. เด็กหญิงวัลวิภา  บุญสมัคร
 
1. นายสุพิชญ์  นรสาร
2. นางลิสา  ศรีไพล
 
1038 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางเอือด 1. เด็กหญิงกมลชนก  ศิริจันทร์
2. เด็กหญิงจุฑามา  ไชยสาร
 
1. นางสาวศรีไพบูลย์  จันทร์ภักดี
2. นางสาวสุดารัตน์  ปัดถา
 
1039 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พิมพ์สาลี
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  บุญศักดิ์
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
2. นางประภาศรี  ผมพันธ์
 
1040 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 1. เด็กหญิงภัทรพร  กันเมล์
 
1. นางอวยพร  สีหาอาจ
 
1041 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 1. นายอัษฎายุธ  ธรรมวัตร
 
1. นายอุดมวิทย์  สุระโคตร
 
1042 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กหญิงจันทนา  วงนารินทร์
 
1. นางสาวปราณี  นาครินทร์
 
1043 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนจินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 1. เด็กหญิงกุลนัฐ  รัตนวัน
 
1. นางช่อพิกุล  พันธ์ศรี
 
1044 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ลาลุน
 
1. นางสุขสันต์  ไชยก้ง
 
1045 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กชายภานุพงษ์  ดรุณพันธ์
 
1. นายสัญญา  แก้วภักดี
 
1046 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 1. เด็กชายสุพจน์   บุญคำอาจหาญ
 
1. นายเศรษฐพล  ผมพันธ์
 
1047 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านตาโกน 1. เด็กหญิงอริสา  แก้วคำแพง
 
1. นายสุพรรณ  รอดสุขโข
 
1048 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. นางสาวธิมาพร  เถระพันธ์
 
1. นางวรันทร  ใจนวล
 
1049 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพะวร 1. นายสุริยะ  เยาว์มาลย์
 
1. นายทิวากร  แจ้งสว่าง
 
1050 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนบ้านแข้ 1. เด็กหญิงธัญญา  ผลดี
 
1. นางสาวแก่นณภา  พันต้น
 
1051 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนบ้านหนองหงอก 1. เด็กหญิงเปรมปรีดา  สนิทชอบ
 
1. นางมะลิ  ไชยโคตร
 
1052 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กหญิงอรณัฐ  ศรีสาวรรณ
 
1. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
1053 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนบ้านนาโนน 1. เด็กหญิงหทัยทิพย์   อ่อนน้อม
 
1. นายมงคล  สีหะวงษ์
 
1054 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กชายสงกรานต์  ดาสันทัด
 
1. นางสาวอัญชลี  เกษสุพงษ์
 
1055 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านอีสร้อย 1. เด็กหญิงสุนิตา  บุญเกิด
 
1. นายสุหาญ  มั่งมี
 
1056 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กหญิงนวพร  ทองอาบ
2. เด็กชายศรายุธ  ดีประดิษฐ์
3. เด็กชายเกียรติพล  ผุยมาตย์
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
1057 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กชายธีธัช  เพิ่มพูล
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์   จันดาศรี
3. เด็กหญิงไอลดา  บุญโพธิงาม
 
1. นางสุมาลี  เพิ่มพูล
2. นายโรสยานนท์  จันทร์หอม
 
1058 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโจดม่วง 1. เด็กชายนิพิฏเดชา  ชมภู
2. เด็กหญิงพันธิวา  ผกาแดง
3. เด็กชายสุทธิลักษณ์  นากรณ์
 
1. นางดาริกา  ทีพารัตน์
2. นางศุภลักษณ์  นากรณ์
 
1059 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กหญิงนิรุชา  ศิริเทศ
2. เด็กชายพีรพล  ศรีคร้าม
3. เด็กชายอภิวัฒน์  สิงหา
 
1. นางสาวเกศรินทร์  มะโนรัตน์
2. นายพรสยาม  ทำมา
 
1060 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายศุภกฤต  สุภาพ
2. เด็กชายเตชสิทธิ์  กอวิภาสกุลวงค์
3. เด็กชายโชคดี  เครือเนียม
 
1. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
2. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์
 
1061 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายชินวัฒน์  งามมีศรี
2. เด็กชายปฐมพงษ์  ถนอมหมู่
3. เด็กชายพงษ์ศิริ  สุดโท
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นายรัฐวิทย์  สกุณีธีรภรณ์
 
1062 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทะพงษ์
2. เด็กชายบัญญวัติ  วันเพ็ญ
3. เด็กชายอภิชาติ  เนียมกุลชร
 
1. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
2. นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า
 
1063 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงณิชารีย์  พิมสาร
2. เด็กหญิงนภัสสร  จอยศิริ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แจ่มศรี
 
1. นางส่องศรี  ชูลิขิต
2. นางจุฬารัตน์  แก้วใสย์
 
1064 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 1. เด็กหญิงธัญพร  ดาวรีรัมย์
2. เด็กหญิงประณิตา  พื้นพันธ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  แสนเสน่ห์
 
1. นางสาวจตุพัฒน์  พิมภา
2. นางสาวนงลักษณ์  เฉิดวาสนา
 
1065 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กชายภัคพล  แก้วกาหลง
2. เด็กชายอนุกูล  คำผาย
3. เด็กชายโชคดี  ศรีพลัง
 
1. นางสาวจริยาวดี  ศรีมีเทียน
2. นางสาวเอลียาห์  อรกุล
 
1066 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  ชะบา
2. เด็กชายบัณฑิต  มายา
3. เด็กหญิงวนิดา  ใจงาม
 
1. นางกวินนาถ  ทุมมา
2. นายสุพิษย์  ไชยงาม
 
1067 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กหญิงภูริชญา  แขมคำ
2. เด็กหญิงอรวรรณยา  ศรีชาเยช
3. เด็กหญิงเนตรนภา  สุโขพันธ์
 
1. นางพัชนี  บุญลี
2. นางวริศรา  นันตะกุล
 
1068 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 1. เด็กชายธันธรณ์  ปราบจันทร์ดี
2. เด็กชายสุรศักดิ์  บุผาสังข์
3. เด็กชายแดนไทย  ลิขิตวรกุล
 
1. นายปฏิพงศ์  เผือกเนียม
2. นางปราณี  แสงมณี
 
1069 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กหญิงนรากร  พาที
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ห้าวหาญ
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ชุมทอง
 
1. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
2. นายรังสรรค์  บัวพันธ์
 
1070 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กชายปาฏิหาริย์  มงคล
2. เด็กชายพงศกร  ราชภักดี
3. เด็กชายเจษฎา  คำหอม
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
2. นางนิภาภรณ์  อาจหาญ
 
1071 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงจินดาวรรณ  หวังสุดดี
2. เด็กหญิงอรพิน  สมบัติ
3. เด็กหญิงออมสิน  เกษมชัยสุข
 
1. นางสาวปิยมาส  กิ่งแก้ว
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม
 
1072 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 1. เด็กชายปวิกรณ์  สิทธิเดช
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  โกกะพันธ์
3. เด็กหญิงอริสา  ไพโรจน์
 
1. นางพรรณวดี  โตมาก
2. นางพิราพรรณ  โพธิ์บอน
 
1073 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านพะวร 1. เด็กชายธนกฤต  กระสังข์
2. เด็กหญิงธัญชนก  จำนงค์สุข
3. เด็กหญิงวรรณฎีการ์  วงค์ภักดี
 
1. นายธนกร  พันวัน
2. นางสาวธนัชพร  ตะนะภักดิ์
 
1074 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายกฤตพงษ์  ผันผาย
2. เด็กชายปุณณะวิช  สำราญจิตร์
3. เด็กชายพัทธพล  ยอดจักร์
 
1. นางอัมพร  จอมเกาะ
2. นางองุ่น  โนนสูง
 
1075 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กชายณัฐพล  กองคำ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  เสริมวิเศษ
3. เด็กชายศรัณย์  บุญระสิงห์
 
1. นางนิตยา  มะเดื่อ
2. นายสมเกียรติ  มะเดื่อ
 
1076 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ทองแพรว
2. เด็กหญิงทัศนาพร  หาศิริ
3. เด็กหญิงพัสวี  ไทยอัฐวิถี
 
1. นางทวี  ชูกำแพง
 
1077 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนอนุบาลจอมจิต 1. เด็กชายนครินทร์  สินขาว
2. เด็กหญิงมุกธิตา  พิมพ์เพียง
3. เด็กชายอัครนันท์  พรรโมก
 
1. นางสาววรารักษ์  บุญปลูก
2. นางสาวกนกวรรณ  ขะยูง
 
1078 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กหญิงชฎาธาร  วงค์อินทร์
2. เด็กหญิงรมิตา  แก้วปัดชา
3. เด็กหญิงอธิชา  สมเผ่า
 
1. นางสาวพิมพ์ใจ  จิตมั่น
2. นางสาวสุนันทา  ชมชื่น
 
1079 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 18 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 1. เด็กชายกวีกร  นครไชย
2. เด็กชายธนัญชัย  คำเกษ
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  สุขสอน
 
1. นางสาวเปรมาศ  บัวพันธ์
2. นายวีระพงษ์  พรหมคุณ
 
1080 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 1. เด็กหญิงนันทินากรณ์  สาคร
2. เด็กหญิงปัฐมาวดี  ดีภักดิ์
3. เด็กชายสถาพร  ดีเลิศ
 
1. นางสุพัฒนา  ภูมลา
2. นางสาวรัชนก  สมอ
 
1081 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปภิชญา  ศรีไสย์
2. เด็กชายภูริณัฐ  สุดธรรม
3. เด็กหญิงเกวลิน  แสงสุด
 
1. นางสุดใจ  อ่อนหวาน
2. นางสาวพัชราวดี  นามเจริญ
 
1082 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านขวาว 1. เด็กหญิงธัญลัด โปร่งจิต  โปร่งจิต
2. เด็กหญิงพรธีรา   อ่อนพฤกษ์ภููมิ
3. เด็กชายภัทรณัสม์  ถาวร
 
1. นางฉวีมล  ศรีพันธ์
2. นางสาวบุษบา  ทอนเสา
 
1083 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 1. เด็กชายชัยนรงธ์  ศรีวัง
2. เด็กหญิงมุทิตา  สุตะพรม
3. เด็กชายสถาพร  ศรีประดู่
 
1. นายณัฐพงษ์  นรสาร
2. นายเฉลียว  ศรีธานี
 
1084 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 1. เด็กชายปฏิภาณ  มูลศิริ
2. เด็กชายพิชยะ  ขันแก้ว
3. เด็กชายเติ้ลธนพล  มนต์ทอง
 
1. นายชัยรัตน์  พัศดร
2. นางพรพิมล  พัศดร
 
1085 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 83 ทอง 25 โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายศุภกิตต์  ดีรัตน์
2. เด็กชายสิทธิโชค  กมล
3. เด็กหญิงสุวภัทร  รักษาเมือง
 
1. นางพิกุล  วรโคตร
2. นางสาวมีนา  เศรษฐบุตร
 
1086 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สุทธะสาร
3. เด็กหญิงสุรัฐิกาล  นวลแสง
 
1. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
2. นางรัตนา  บึงไกร
 
1087 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  นามบุญเรือง
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีไชย
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำเอี่ยม
 
1. นางมุฑิตา  อบเชย
2. นางอำนาจ  นามวงศ์
 
1088 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กชายดนุสรณ์  อินทร์ธรรม
2. เด็กหญิงนิลธิดา  พวงราช
3. เด็กหญิงสุณิสา  ศรปราบ
 
1. นางเย็นจิต  น้อยพรหม
2. นางพบพร  วงศ์วรรณา
 
1089 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านคูสระ 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  วัฒนเดช
2. เด็กหญิงพิสินีญ์  อรรคบุตร
3. เด็กชายอภินัทธ์  เถาหอม
 
1. นายทวีโชค  แพงภูงา
2. นางบุญส่ง  แพงภูงา
 
1090 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 31 โรงเรียนบ้านมะยาง 1. เด็กชายธีรเมธ  คำจินดา
2. เด็กชายบุษกร  ทองภู
3. เด็กชายปิยะ  ผ่านพินิจ
 
1. นางลักษณา  เทพชู
2. นางหอมจันทร์  จำปาพันธ์
 
1091 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 36 โรงเรียนบ้านสามขา 1. เด็กหญิงพิราวรรณ  พิมพ์ทอง
2. เด็กชายวันชนะ  หลักงาม
3. เด็กหญิงอิรวดี  ทองไส
 
1. นางสาวปาณิสรา  บัวพันธ์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  บุญพวง
 
1092 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 36 โรงเรียนบ้านโคก 1. เด็กชายธนธรรม  รังสร้อย
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  จันทำ
3. เด็กหญิงปาริสรา  เมืองจันทร์
 
1. นางอรัญญา  สูงเรือง
2. นางสุภาวดี  เกษกุล
 
1093 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 36 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กหญิงจิรุณา  พลาหล
2. เด็กหญิงชุติมา  สุพร
3. เด็กหญิงวราพัชร  แพทย์เมืองจันทร์
 
1. นางสาวอนัญญา  พรมพุ้ย
2. นายประเสริฐ  จานสิบสี
 
1094 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 36 โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 1. เด็กหญิงปวีณา  ไชยสาร
2. เด็กหญิงศิริวิมล  ธรรมศร
3. เด็กหญิงโชติกา  คำงาม
 
1. นางชลลดา  ทองเกลียว
2. นางสุณัฏฐา  รุ่งราม
 
1095 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 40 โรงเรียนบ้านตาทอง 1. เด็กชายกิตติพศ  โนนยาง
2. เด็กชายณชพล  มังษะชาติ
3. เด็กชายณัฐภูมิ  มนตรี
 
1. นางสมพร  ชัยวงศ์
2. นายสุเทียน  การะเกต
 
1096 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 40 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชโลธร  ยิ้มทอง
2. เด็กหญิงพิชญา  กิ่งแก้ว
3. เด็กหญิงอภิญญา  จิตรโคตร
 
1. นางสาวรังสิยา  สุกิจวัฒนกุล
2. นายชำนาญ  ไชยโยธา
 
1097 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 40 โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1. เด็กชายปัณณธร  ทองกลม
2. เด็กชายพีรภัทร  อินทะเสน
3. เด็กชายมงคล  พวงราช
 
1. นางรัตน์ธิดา  ไชยหงษ์
2. นางทองปอน  ภูมิกาล
 
1098 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 40 โรงเรียนบ้านหนองม้า 1. เด็กหญิงกิตติยากรณ์  บุญเย็น
2. เด็กหญิงศิวินทรา  จันทร์พร
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บับภา
 
1. นางสาวพรสุดา  นามวิชัย
2. นายพงศ์นภา  ทองปัญญา
 
1099 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 1. เด็กชายกฤษฏา  คำเขื่อง
2. เด็กชายจักริน  พุ่มไพบูลย์
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ศรีอำนาจ
 
1. นางวาสนา  นิยม
2. นางหนูทิพย์  พันธ์งาม
 
1100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โสตินัย
2. เด็กหญิงนิติยา  สิงห์โท
3. เด็กชายมินทดา  เสียงเย็น
 
1. นายปฏิพล  กมล
2. นางสาวอรพิน  ผาสุข
 
1101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1. เด็กชายจารุวิชญ์  บุญใหญ่
2. เด็กชายธนกฤต  กิ่งถา
3. เด็กชายนฤนาท  ไชยยิ่ง
 
1. นายอัษฎาวุธ  สุวรรณดี
2. นายรัฐวิทย์  สกุณีธีรภรณ์
 
1102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกอย 1. เด็กชายยุทธนา  พิมทอง
2. เด็กชายรุ่งรดิศ  เครือแสง
3. เด็กชายเวชพิสิษฐ์  พละเดช
 
1. นายสุทธิพจน์  แก้วใสย์
2. นายโรสยานนท์  จันทร์หอม
 
1103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านค้อ) 1. เด็กชายคชาธาร  ศรีจำปา
2. เด็กชายธนพนธ์  พรหมคุณ
3. เด็กชายธนพัฒน์  บูรณิจฉ์ฐานพัฒน์
 
1. นายอภิชาติ  นามวงษ์
2. นายธนนชัย  จันล่องคำ
 
1104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1. เด็กชายคชาภรณ์  อาจทำ
2. เด็กชายชินน์กร  แสนมาตย์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พยอม
 
1. นางสาวมันทนา  จันทสิทธิ
2. นางสาวศิวาพร  ประมูลทรัพย์
 
1105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 1. เด็กชายชินวัตร  ตาลพรศรี
2. เด็กหญิงณัฎฐ์วรีย์  สะอิ้งทอง
3. เด็กชายณัฐภูมิ  พลลือ
 
1. นางสาวปรางทิพย์  ทองสุทธิ์
2. นางสาววิรัลพัชร  สุตะพันธ์
 
1106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 1. เด็กชายคมกฤต  อ่อนน้อม
2. เด็กหญิงพณิตา  จันทร์โท
3. เด็กชายศุภรัตน์  คำเขียน
 
1. นายรังสรรค์  บัวพันธ์
2. นางชิดหทัย  บัวพันธ์
 
1107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์  มากเมือง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใจแก้ว
3. เด็กชายไหมไทย  เมตตา
 
1. นางณัฐติยา  สะเดา
2. นางสาวพิมพิพล  จันทร์ผอง
 
1108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 10 โรงเรียนบ้านพงพรต 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงชิตาภา  ถะนัด
3. เด็กหญิงพัชลี  บุญเต็ม
 
1. นางทวี  ชูกำแพง
 
1109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จันทร์ขามป้อม
2. เด็กชายวัชพล  อินทร์แก้ว
3. เด็กชายสุรศักดิ์  วงษ์วัง
 
1. นางสาวเกศรินทร์  มะโนรัตน์
2. นายพรสยาม  ทำมา
 
1110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 12 โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 1. เด็กชายกีรติ  บัวเขียว
2. เด็กชายพรหมราช  ผู้มีสัตย์
3. เด็กชายวีระภาพ  นันกวน
 
1. นางนงค์รักษ์  สวัสดิ์ศรี
2. นายมนตรี  สวัสดิ์ศรี
 
1111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 1. เด็กชายธนวัฒน์  บานชื่น
2. เด็กชายสุนทร  มุขดา
3. เด็กชายเตระวิทย์  ศรีจันทร์
 
1. นายปฏิภาณ  เหล็กกล้า
2. นางพูนทรัพย์  เหล็กกล้า
 
1112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 14 โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์วิลา
2. เด็กหญิงวริศรา  เพียโคตร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภูมั่นนา
 
1. นายนวล  โสดถานา
2. นางสาวอาทิตยา  นวลวัน
 
1113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธีรภัทร  กุดทา
2. เด็กชายศิวา  ไชยเสนา
3. เด็กชายสุริยะ  ศุภศร
 
1. นางอมรรัตน์  ขันธบุตร
2. นายสมพงษ์  แก้วจันทร์
 
1114 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1. เด็กชายจิรทีปต์  สมบูรณ์เพ็ง
2. เด็กชายปรมินทร์  ขาวสุข
3. เด็กชายอภินันท์  บริสุทธิ์
 
1. นายสราวุฒิ  งามเลิศ
2. นายสุวิจักขณ์  กระแสโสม
 
1115 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านจังเอิน 1. เด็กชายกิตติพล   แก้วพวง
2. เด็กชายธนกร  หมอนคุด
3. เด็กชายอุดมทรัพย์  พูลทอง
 
1. นางสาวฉัตรชนัฐ  คณานิตย์ธนกิจ
2. นางสาวนุชนาฎ  พายุพัด
 
1116 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงตรีวิทย์  วงษ์ใหญ่
2. เด็กชายนวพล  โพนพันธ์
3. เด็กหญิงมุฑิตา  คำดี
 
1. นายมาณพ  มีบุญ
2. นางนิภาภรณ์  มีบุญ
 
1117 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1. เด็กหญิงปภาดา  ปิยะวงษ์
2. เด็กชายปิยังกูร  ชุมจันทร์
3. เด็กชายพัชราทิพย์  พาหา
 
1. นายเจนวิทย์  สุรมิตร
 
1118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านตัง 1. เด็กหญิงจินดามณี  วารินทร์
2. เด็กหญิงหทัยทัต  เครือแสง
3. เด็กหญิงเมธาพร  สายชนะ
 
1. นายกฤตวิทย์  มีบุญ
2. นางสาวจันทิมา  ดวงมาลา
 
1119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สมัครผล
2. เด็กชายปิยณัฐ  คำสุข
3. เด็กชายรติพงศ์  ขุมคำ
 
1. นายณัฐพงษ์  นรสาร
2. นายเฉลียว  ศรีธานี
 
1120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เนตรศิริ
2. เด็กหญิงปิยะดา  เปี่ยมมาก
3. เด็กหญิงเนตรตญา  งามแสง
 
1. นายสง่าวุฒิ  ผมพันธ์
2. นายบุญจง  ศรีเลิศ
 
1121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 1. เด็กชายชาญณรงค์  สาคร
2. เด็กชายบัญชา  ปรางสุข
3. เด็กชายวธัญญูู  สุขสอน
 
1. นางสุพัฒนา  ภูมลา
2. นางสาวรัชนก  สมอ
 
1122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านทุ่ม 1. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  วราศัย
2. เด็กหญิงรมิตา  แก้วจันทร์
3. เด็กหญิงอนิตยา  ยอดกุล
 
1. นางนิตยา  มะเดื่อ
2. นายสุพจน์  หล้าธรรม
 
1123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 1. เด็กชายชินดนัย  แก้วคำ
2. เด็กชายนรพล  สีสลับ
3. เด็กชายพัชรพล  โรจน์ไธสง
 
1. นายอุดม  ลาลี
2. นางสาวจิตรตราภรณ์  โพธิวัฒน์
 
1124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 26 โรงเรียนธรรมรังษีวิทยา 1.&n