ด่วน!!! แจ้งให้ศูนย์สาระฯ ทุกศูนย์ เข้าระบบ
ขณะนี้ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ขอแจ้งให้ศูนย์สาระฯ ทุกศูนย์ เข้าระบบเพื่อดำเนินการข้อ 1.-4.
1. ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลนักเรียน/ครู ให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง
2. ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการประกาศผลการแข่งขัน ให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง
3. ตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง
4. พิมพ์เอกสารการแข่งขัน เช่น ผลการแข่งขัน (Doc.6) เป็นต้น
5. สแกนเอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง เช่น Doc.1-5 ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์  *.pdf โดยแยกเป็นแฟ้ม (Folder) ตามจำนวนกิจกรรมที่แข่งขัน (เก็บเอกสารฉบับจริงไว้ที่ศูนย์สาระฯ ก่อน)
6. ส่งไฟล์ตามข้อ 5. เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (รอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการ)
วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 21:47 น.