ตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ครู/นักเรียนและรายการแข่งขันให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561
เรียนแจ้งทุกโรงเรียน ขอให้ท่านเข้าระบบโรงเรียนผ่านเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขต https://esan68.sillapa.net/sp-ssk2/ เพื่อทำการตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล ครู/นักเรียนและรายการแข่งขันให้ครบถ้วนถูกต้อง ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 หลังจากนั้นจะปิดระบบลงทะเบียน และเปิดให้ศูนย์สาระฯและผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลสารสนเทศไปดำเนินการต่อไป 
วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 23:46 น.