สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 17 12 7 36
2 บ้านตาโกน 14 6 6 26
3 อนุบาลราษีไศล 12 11 7 30
4 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 12 4 4 20
5 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 11 5 6 22
6 บ้านหนองหัวหมู 10 7 9 26
7 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 10 4 8 22
8 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 10 1 1 12
9 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 9 6 7 22
10 บ้านกระเดาอุ่มแสง 6 5 3 14
11 อนุบาลห้วยทับทัน 5 5 3 13
12 เคียวนำ 5 4 3 12
13 บ้านกระเต็ล 5 3 1 9
14 บ้านเสียว 5 2 1 8
15 บ้านยาง 5 1 1 7
16 สระกำแพงวิทยาคม 5 0 3 8
17 เมืองคง(คงคาวิทยา) 4 5 5 14
18 บ้านนาทุ่ง 4 5 4 13
19 บ้านค้อโนนเพ็ก 4 4 3 11
20 บ้านยางเอือด 4 4 3 11
21 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 4 3 2 9
22 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 4 1 0 5
23 บ้านโคก 4 0 1 5
24 บ้านตลาดหนองเรือ 3 7 1 11
25 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 3 6 0 9
26 บ้านม่วง 3 3 5 11
27 บ้านพะวร 3 3 2 8
28 บ้านโทะ 3 2 4 9
29 บ้านโต่งโต้น 3 2 2 7
30 บ้านบอนใหญ่ 3 2 1 6
31 บ้านอีสร้อย 3 1 1 5
32 บ้านพงสิม 3 0 1 4
33 บ้านสร้างเรือ 3 0 0 3
34 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 3 0 0 3
35 บ้านปะหละ 3 0 0 3
36 บ้านแสงเมืองแคน 2 5 2 9
37 บ้านหนองแคน 2 4 8 14
38 บ้านค้อกำแพง 2 3 1 6
39 บ้านหนองสะมอน 2 2 2 6
40 บ้านฟ้าผ่า 2 2 2 6
41 บ้านน้ำอ้อมน้อย 2 2 0 4
42 บ้านโก 2 2 0 4
43 บ้านโปร่งสามัคคี 2 1 1 4
44 บ้านตาทอง 2 1 1 4
45 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 1 3
46 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 2 0 1 3
47 บ้านครั่ง 2 0 1 3
48 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 2 0 0 2
49 บ้านเปือยขาม 2 0 0 2
50 บ้านทุ่งสว่าง 2 0 0 2
51 บ้านแข้ 1 5 5 11
52 บ้านหนองหงอก 1 5 3 9
53 บ้านโซงเลง 1 4 3 8
54 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1 4 3 8
55 บ้านหนองห้าง 1 4 1 6
56 บ้านผือ 1 4 0 5
57 บ้านฮ่องข่า 1 3 1 5
58 บ้านขะยูง 1 2 2 5
59 บ้านกล้วยกว้าง 1 2 2 5
60 บ้านด่านนอกดง 1 2 1 4
61 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1 2 0 3
62 บ้านห้วย 1 1 2 4
63 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1 1 2 4
64 บ้านหนองปลาคูณ 1 1 1 3
65 บ้านอ้อมแก้ว 1 1 1 3
66 บ้านนาโนน 1 1 1 3
67 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1 1 1 3
68 บ้านขนวนสีแก้ว 1 1 0 2
69 บ้านพอกหนองแข้ 1 1 0 2
70 บ้านโนนตุ่น 1 1 0 2
71 บ้านโจดม่วง 1 0 7 8
72 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 2 3
73 บ้านเมืองหลวง 1 0 1 2
74 บ้านโกทา 1 0 0 1
75 บ้านแต้มะหลี่ 1 0 0 1
76 บ้านสามขา 1 0 0 1
77 บ้านไผ่ 1 0 0 1
78 บ้านโดด 1 0 0 1
79 บ้านจานแสนไชย 1 0 0 1
80 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1 0 0 1
81 บ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 0 0 1
82 บ้านหนองผือ 1 0 0 1
83 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1 0 0 1
84 บ้านโนนแดงโนนม่วง 1 0 0 1
85 บ้านสระภู 1 0 0 1
86 บ้านโนนสูง 0 4 2 6
87 บ้านกอย 0 3 0 3
88 บ้านทุ่ม 0 2 0 2
89 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 2 0 2
90 บ้านคลีกลิ้ง 0 2 0 2
91 บ้านสร้างปี่ 0 1 2 3
92 บ้านเมี่ยงแคนดวน 0 1 2 3
93 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 1 2 3
94 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 0 1 1 2
95 บ้านบุยาว 0 1 1 2
96 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2
97 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 1 1 2
98 บ้านกุงขาม 0 1 1 2
99 บ้านจาน 0 1 1 2
100 บ้านปะอาว 0 1 1 2
101 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 1 1 2
102 บ้านตัง 0 1 0 1
103 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 0 1 0 1
104 บ้านท่าบ่อ 0 1 0 1
105 อนุบาลศิลาลาด 0 1 0 1
106 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 0 1
107 อุทุมพรวิทยา 0 1 0 1
108 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 0 1 0 1
109 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 1 0 1
110 บ้านหนองกก 0 1 0 1
111 บ้านโคกเมืองจันทร์ 0 1 0 1
112 บ้านกงพาน 0 1 0 1
113 บ้านพงพรต 0 0 3 3
114 เกศเกล้าวิทยา 0 0 3 3
115 อนุบาลบึงบูรพ์ 0 0 2 2
116 บ้านเมืองจันทร์ 0 0 2 2
117 บ้านดอนไม้งาม 0 0 2 2
118 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 0 2 2
119 บ้านคูสระ 0 0 1 1
120 ชุมชนบ้านหนองคู 0 0 1 1
121 อนุบาลจอมจิต 0 0 1 1
122 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 0 0 1 1
123 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1
124 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 0 0 1 1
125 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 0 0 1 1
126 บ้านหนองเหล็ก 0 0 1 1
127 บ้านหนองม้า 0 0 1 1
128 บ้านดงเค็งตู้ 0 0 1 1
129 บ้านปะโด๊ะ 0 0 1 1
130 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 1 1
131 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 1 1
132 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 0 1 1
133 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0
134 บ้านเมืองน้อย 0 0 0 0
135 บ้านดงแดง 0 0 0 0
136 บ้านจิก 0 0 0 0
137 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0
138 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 0 0 0 0
139 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 0 0 0 0
140 บ้านโนนลาน 0 0 0 0
141 บ้านไพรพะยอม 0 0 0 0
142 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0
143 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 0 0
144 บ้านบึงหมอก 0 0 0 0
145 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0
146 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 0 0 0 0
147 บ้านขวาว 0 0 0 0
148 ธรรมรังษีวิทยา 0 0 0 0
149 บ้านพลับฝางผักหม 0 0 0 0
150 บ้านมะยาง 0 0 0 0
151 บ้านหนองแปน 0 0 0 0
152 บ้านจังเอิน 0 0 0 0
153 บ้านปลาขาว 0 0 0 0
154 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0
155 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 0 0 0
156 บ้านโคกหล่าม 0 0 0 0
157 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0
158 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 0 0 0
159 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0
160 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 0 0 0 0
161 บ้านเขวา 0 0 0 0
162 บ้านหอย 0 0 0 0
163 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 0 0 0
164 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0
165 บ้านกุง 0 0 0 0
166 บ้านอะลาง 0 0 0 0
167 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 0 0
168 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0
169 บ้านแขมโพนทอง 0 0 0 0
170 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 0 0
171 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0
172 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 0 0
173 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0
174 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0
175 บ้านหว้า 0 0 0 0
176 บ้านมะฟัก 0 0 0 0
177 บ้านหนองยาง 0 0 0 0
178 บ้านเชือก 0 0 0 0
179 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0
180 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 0 0
181 การกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0 0
182 บ้านสะเดา 0 0 0 0
183 หนองสิมรังสรรค์วิทยา 0 0 0 0
184 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0
185 บ้านบากเรือ 0 0 0 0
186 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 0 0 0 0
187 บ้านปราสาท 0 0 0 0
188 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 0 0 0
189 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0
190 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0
191 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0
รวม 270 227 208 705

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]