สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลราษีไศล 63 10 3 2 76
2 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 61 18 10 9 89
3 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 57 11 6 4 74
4 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 44 7 4 1 55
5 บ้านกระเดาอุ่มแสง 41 15 9 3 65
6 บ้านหนองหัวหมู 41 10 6 2 57
7 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 40 9 9 4 58
8 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 39 13 15 5 67
9 บ้านตาโกน 37 9 5 3 51
10 เคียวนำ 37 8 3 6 48
11 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 35 9 2 6 46
12 เมืองคง(คงคาวิทยา) 34 7 4 4 45
13 อนุบาลห้วยทับทัน 32 9 3 3 44
14 บ้านโซงเลง 29 15 18 6 62
15 บ้านหนองแคน 29 14 9 3 52
16 บ้านม่วง 29 10 8 5 47
17 บ้านค้อโนนเพ็ก 28 16 12 2 56
18 บ้านพะวร 28 13 10 6 51
19 บ้านแข้ 28 13 4 4 45
20 บ้านโจดม่วง 27 10 9 5 46
21 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 27 7 4 0 38
22 บ้านโปร่งสามัคคี 25 12 2 2 39
23 บ้านโนนสูง 24 18 8 4 50
24 บ้านแสงเมืองแคน 24 12 3 3 39
25 อนุบาลบึงบูรพ์ 24 6 3 2 33
26 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 23 10 9 0 42
27 บ้านนาทุ่ง 23 6 2 2 31
28 บ้านคูสระ 22 20 3 3 45
29 บ้านหนองห้าง 22 6 6 4 34
30 บ้านสร้างปี่ 22 5 2 2 29
31 บ้านหนองปลาคูณ 21 12 2 5 35
32 บ้านอีสร้อย 21 11 13 2 45
33 บ้านโคก 21 10 1 4 32
34 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 21 5 2 4 28
35 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 20 18 5 5 43
36 สระกำแพงวิทยาคม 20 8 3 2 31
37 บ้านโทะ 20 7 8 1 35
38 บ้านยางเอือด 20 5 8 1 33
39 บ้านอ้อมแก้ว 20 5 2 2 27
40 บ้านหนองสะมอน 20 3 2 1 25
41 บ้านค้อกำแพง 20 2 3 2 25
42 บ้านยาง 20 1 0 1 21
43 ชุมชนบ้านหนองคู 18 12 12 4 42
44 อนุบาลจอมจิต 18 8 7 5 33
45 บ้านตาทอง 18 6 3 3 27
46 บ้านเสียว 17 11 7 5 35
47 บ้านหนองหงอก 17 8 4 3 29
48 บ้านนาโนน 17 8 3 1 28
49 บ้านกระเต็ล 17 6 3 0 26
50 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 17 5 3 5 25
51 บ้านหนองบ่อ 17 3 4 0 24
52 บ้านขนวนสีแก้ว 17 3 3 4 23
53 บ้านตัง 16 10 3 5 29
54 บ้านขะยูง 16 10 1 0 27
55 บ้านบุยาว 16 8 12 3 36
56 บ้านเมี่ยงแคนดวน 16 8 4 5 28
57 บ้านฟ้าผ่า 16 6 0 0 22
58 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 16 4 2 2 22
59 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 15 10 1 1 26
60 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 15 2 2 2 19
61 บ้านฮ่องข่า 14 10 13 5 37
62 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 14 9 6 4 29
63 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 14 9 5 4 28
64 บ้านพอกหนองแข้ 14 8 0 1 22
65 บ้านเมืองน้อย 14 7 6 0 27
66 บ้านบอนใหญ่ 14 6 7 3 27
67 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 14 4 5 1 23
68 บ้านโกทา 14 4 4 1 22
69 บ้านดงแดง 13 12 4 2 29
70 บ้านห้วย 13 10 3 2 26
71 บ้านแต้มะหลี่ 13 6 2 1 21
72 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 13 4 5 1 22
73 บ้านทุ่ม 13 4 2 2 19
74 บ้านสร้างเรือ 13 3 4 1 20
75 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 12 7 3 2 22
76 บ้านพงพรต 12 7 3 1 22
77 บ้านเมืองหลวง 12 7 2 3 21
78 บ้านสามขา 12 7 1 6 20
79 บ้านเมืองจันทร์ 12 7 0 3 19
80 บ้านตลาดหนองเรือ 12 5 2 3 19
81 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 12 1 2 0 15
82 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 11 9 4 4 24
83 บ้านกุงขาม 11 8 3 0 22
84 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 11 5 2 0 18
85 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 11 4 2 3 17
86 บ้านด่านนอกดง 10 5 1 2 16
87 บ้านจิก 10 4 2 2 16
88 บ้านผือ 10 1 5 4 16
89 บ้านท่าบ่อ 10 1 0 0 11
90 บ้านดอนไม้งาม 9 5 1 4 15
91 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 9 4 6 2 19
92 บ้านหนองเหล็ก 9 4 0 0 13
93 บ้านโนนกลาง 9 2 4 1 15
94 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 9 1 2 0 12
95 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 9 0 0 2 9
96 บ้านไผ่ 8 16 3 0 27
97 บ้านโต่งโต้น 8 10 7 3 25
98 บ้านจาน 8 9 3 7 20
99 บ้านกอย 8 9 1 1 18
100 บ้านน้ำอ้อมน้อย 8 7 3 1 18
101 บ้านครั่ง 8 5 2 4 15
102 อนุบาลศิลาลาด 8 4 3 4 15
103 บ้านปะอาว 8 4 2 4 14
104 บ้านโก 8 3 4 0 15
105 บ้านคลีกลิ้ง 8 3 4 0 15
106 บ้านกล้วยกว้าง 8 3 3 1 14
107 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 8 2 2 0 12
108 บ้านโนนลาน 8 2 2 0 12
109 บ้านไพรพะยอม 8 1 2 0 11
110 บ้านหนองหว้า 7 6 2 1 15
111 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 7 5 6 3 18
112 บ้านพงสิม 7 5 4 3 16
113 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 7 3 1 1 11
114 บ้านหนองม้า 7 2 4 0 13
115 บ้านปะหละ 7 2 3 2 12
116 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 7 2 1 4 10
117 บ้านบึงหมอก 7 1 3 1 11
118 อุทุมพรวิทยา 6 7 2 1 15
119 บ้านโดด 6 7 1 2 14
120 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 6 4 5 6 15
121 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 6 4 1 2 11
122 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 6 1 0 0 7
123 บ้านหลักด่านหนองจอก 6 1 0 0 7
124 บ้านดงเค็งตู้ 6 1 0 0 7
125 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 5 6 1 0 12
126 บ้านขวาว 5 5 4 1 14
127 ธรรมรังษีวิทยา 5 5 2 2 12
128 บ้านโนนตุ่น 5 4 1 0 10
129 เกศเกล้าวิทยา 5 4 0 0 9
130 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 5 3 2 0 10
131 บ้านจานแสนไชย 5 3 1 2 9
132 บ้านพลับฝางผักหม 5 2 2 0 9
133 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 5 2 1 3 8
134 บ้านมะยาง 5 1 1 2 7
135 บ้านหนองโง้งหนองขี้นก 4 9 2 0 15
136 บ้านหนองผือ 4 6 4 2 14
137 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 4 4 8 1 16
138 บ้านหนองแปน 4 3 4 1 11
139 บ้านหนองกก 4 3 2 3 9
140 บ้านจังเอิน 4 2 0 0 6
141 บ้านปลาขาว 4 1 3 0 8
142 บ้านปะโด๊ะ 4 1 2 0 7
143 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 4 1 0 0 5
144 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 3 8 0 0 11
145 บ้านโคกหล่าม 3 7 4 4 14
146 บ้านกระสังข์ 3 6 1 0 10
147 บ้านหนองสำโรงน้อย 3 5 1 2 9
148 บ้านโพธิ์ 3 4 0 0 7
149 บ้านโคกเมืองจันทร์ 3 3 2 0 8
150 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 3 3 1 0 7
151 บ้านเขวา 3 2 1 1 6
152 บ้านหอย 3 2 0 1 5
153 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 3 1 2 1 6
154 บ้านเปือยขาม 3 1 1 2 5
155 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 3 1 1 0 5
156 บ้านทุ่งสว่าง 3 1 0 0 4
157 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 3 1 0 0 4
158 บ้านกุง 3 1 0 0 4
159 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 3 0 0 2 3
160 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 3 0 0 0 3
161 บ้านอะลาง 2 5 1 0 8
162 บ้านนานวนหนองแคน 2 4 1 2 7
163 บ้านหนองอาคูณ 2 4 0 1 6
164 บ้านแขมโพนทอง 2 3 3 0 8
165 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 2 3 2 4 7
166 บ้านโนนเค็ง 2 3 2 2 7
167 บ้านหนองลุงตาเกษ 2 2 2 0 6
168 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 2 2 1 0 5
169 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 2 2 1 0 5
170 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 2 1 2 0 5
171 บ้านโนนน้อย 2 1 0 0 3
172 บ้านโนนแดงโนนม่วง 2 0 4 1 6
173 บ้านหว้า 2 0 2 1 4
174 บ้านมะฟัก 1 4 2 2 7
175 บ้านหนองยาง 1 3 0 1 4
176 บ้านเชือก 1 2 5 2 8
177 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1 2 1 0 4
178 บ้านทัพส่วยหนองพอก 1 1 1 0 3
179 บ้านกงพาน 1 0 4 0 5
180 การกุศลวัดบ้านโดด 1 0 3 3 4
181 บ้านสระภู 1 0 1 0 2
182 บ้านสะเดา 1 0 1 0 2
183 หนองสิมรังสรรค์วิทยา 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 1 1 2
185 บ้านบากเรือ 0 1 0 0 1
186 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 0 0 1 0 1
187 บ้านปราสาท 0 0 0 0 0
188 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 0 0 0 0
189 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0
190 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 0
191 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0
รวม 2,333 1,017 594 354 3,944