สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่และสถานที่กำหนด
ระหว่าง วันที่ 6 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  อนุบาลราษีไศล ได้  63  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 76 เหรียญ 
อันดับที่ 2  บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) ได้  61  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 89 เหรียญ 
อันดับที่ 3  อนุบาลอุทุมพรพิสัย ได้  57  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 74 เหรียญ 
อันดับที่ 4  บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ได้  44  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 5  บ้านกระเดาอุ่มแสง ได้  41  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 65 เหรียญ 
อันดับที่ 6  บ้านหนองหัวหมู ได้  41  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 57 เหรียญ 
อันดับที่ 7  บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) ได้  40  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 8  บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) ได้  39  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   15  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 67 เหรียญ 
อันดับที่ 9  บ้านตาโกน ได้  37  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 10  เคียวนำ ได้  37  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 11  บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) ได้  35  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 12  เมืองคง(คงคาวิทยา) ได้  34  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 13  อนุบาลห้วยทับทัน ได้  32  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 44 เหรียญ 
อันดับที่ 14  บ้านโซงเลง ได้  29  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   18  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 15  บ้านหนองแคน ได้  29  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 16  บ้านม่วง ได้  29  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 17  บ้านค้อโนนเพ็ก ได้  28  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 18  บ้านพะวร ได้  28  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 19  บ้านแข้ ได้  28  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 20  บ้านโจดม่วง ได้  27  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 46 เหรียญ 
อันดับที่ 21  บ้านสำโรงน้อยหนองบัว ได้  27  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 22  บ้านโปร่งสามัคคี ได้  25  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 23  บ้านโนนสูง ได้  24  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 24  บ้านแสงเมืองแคน ได้  24  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 25  อนุบาลบึงบูรพ์ ได้  24  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 26  จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) ได้  23  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 27  บ้านนาทุ่ง ได้  23  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 28  บ้านคูสระ ได้  22  เหรียญทอง  20  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 29  บ้านหนองห้าง ได้  22  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 30  บ้านสร้างปี่ ได้  22  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 31  บ้านหนองปลาคูณ ได้  21  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 32  บ้านอีสร้อย ได้  21  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 33  บ้านโคก ได้  21  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 34  บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) ได้  21  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 35  บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) ได้  20  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 43 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สระกำแพงวิทยาคม ได้  20  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 37  บ้านโทะ ได้  20  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 38  บ้านยางเอือด ได้  20  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 39  บ้านอ้อมแก้ว ได้  20  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 40  บ้านหนองสะมอน ได้  20  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 41  บ้านค้อกำแพง ได้  20  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 42  บ้านยาง ได้  20  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 43  ชุมชนบ้านหนองคู ได้  18  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 44  อนุบาลจอมจิต ได้  18  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 45  บ้านตาทอง ได้  18  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 46  บ้านเสียว ได้  17  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 47  บ้านหนองหงอก ได้  17  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 48  บ้านนาโนน ได้  17  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 49  บ้านกระเต็ล ได้  17  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 50  บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม ได้  17  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 51  บ้านหนองบ่อ ได้  17  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 52  บ้านขนวนสีแก้ว ได้  17  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 53  บ้านตัง ได้  16  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 54  บ้านขะยูง ได้  16  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 55  บ้านบุยาว ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 56  บ้านเมี่ยงแคนดวน ได้  16  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 57  บ้านฟ้าผ่า ได้  16  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 58  บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) ได้  16  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 59  อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ได้  15  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 60  บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) ได้  15  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 61  บ้านฮ่องข่า ได้  14  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 62  บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ได้  14  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 63  อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้  14  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 28 เหรียญ 
อันดับที่ 64  บ้านพอกหนองแข้ ได้  14  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 65  บ้านเมืองน้อย ได้  14  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 66  บ้านบอนใหญ่ ได้  14  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 67  บ้านแต้(ประชาบำรุง) ได้  14  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 68  บ้านโกทา ได้  14  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 69  บ้านดงแดง ได้  13  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 70  บ้านห้วย ได้  13  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 71  บ้านแต้มะหลี่ ได้  13  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 72  บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) ได้  13  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 73  บ้านทุ่ม ได้  13  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 74  บ้านสร้างเรือ ได้  13  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 75  บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 76  บ้านพงพรต ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 77  บ้านเมืองหลวง ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 21 เหรียญ 
อันดับที่ 78  บ้านสามขา ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 79  บ้านเมืองจันทร์ ได้  12  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 80  บ้านตลาดหนองเรือ ได้  12  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 81  ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา ได้  12  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 82  บ้านหาด(อสพป.๑๓) ได้  11  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 83  บ้านกุงขาม ได้  11  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 84  บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ ได้  11  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 85  บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย ได้  11  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ 
อันดับที่ 86  บ้านด่านนอกดง ได้  10  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 87  บ้านจิก ได้  10  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 88  บ้านผือ ได้  10  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 89  บ้านท่าบ่อ ได้  10  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 90  บ้านดอนไม้งาม ได้  9  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 91  บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) ได้  9  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 
อันดับที่ 92  บ้านหนองเหล็ก ได้  9  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 93  บ้านโนนกลาง ได้  9  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 94  บ้านแสนแก้วหนองคูไซ ได้  9  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 95  บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง ได้  9  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 96  บ้านไผ่ ได้  8  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 97  บ้านโต่งโต้น ได้  8  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 98  บ้านจาน ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 99  บ้านกอย ได้  8  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 100  บ้านน้ำอ้อมน้อย ได้  8  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 101  บ้านครั่ง ได้  8  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 102  อนุบาลศิลาลาด ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 103  บ้านปะอาว ได้  8  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 104  บ้านโก ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 105  บ้านคลีกลิ้ง ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 106  บ้านกล้วยกว้าง ได้  8  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 107  บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) ได้  8  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 108  บ้านโนนลาน ได้  8  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 109  บ้านไพรพะยอม ได้  8  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 110  บ้านหนองหว้า ได้  7  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 111  บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 18 เหรียญ 
อันดับที่ 112  บ้านพงสิม ได้  7  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 113  เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) ได้  7  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 114  บ้านหนองม้า ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 115  บ้านปะหละ ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 116  บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) ได้  7  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 117  บ้านบึงหมอก ได้  7  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 118  อุทุมพรวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 119  บ้านโดด ได้  6  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 120  บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 121  บ้านหนองแคสวนสวรรค์ ได้  6  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 122  บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 123  บ้านหลักด่านหนองจอก ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 124  บ้านดงเค็งตู้ ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 125  เทศบาล๑(บ้านค้อ) ได้  5  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 126  บ้านขวาว ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 127  ธรรมรังษีวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 128  บ้านโนนตุ่น ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 129  เกศเกล้าวิทยา ได้  5  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 130  บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 131  บ้านจานแสนไชย ได้  5  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 132  บ้านพลับฝางผักหม ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 133  บ้านโจดนาห่อมเดื่อ ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 134  บ้านมะยาง ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 135  บ้านหนองโง้งหนองขี้นก ได้  4  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 136  บ้านหนองผือ ได้  4  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 137  บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 16 เหรียญ 
อันดับที่ 138  บ้านหนองแปน ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 139  บ้านหนองกก ได้  4  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 140  บ้านจังเอิน ได้  4  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 141  บ้านปลาขาว ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 142  บ้านปะโด๊ะ ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 143  บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ได้  4  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 144  บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) ได้  3  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 145  บ้านโคกหล่าม ได้  3  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 146  บ้านกระสังข์ ได้  3  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 10 เหรียญ 
อันดับที่ 147  บ้านหนองสำโรงน้อย ได้  3  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 148  บ้านโพธิ์ ได้  3  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 149  บ้านโคกเมืองจันทร์ ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 150  บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา ได้  3  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 151  บ้านเขวา ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 152  บ้านหอย ได้  3  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 153  บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 154  บ้านเปือยขาม ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 155  บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 156  บ้านทุ่งสว่าง ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 157  บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 158  บ้านกุง ได้  3  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 159  บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 160  บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 161  บ้านอะลาง ได้  2  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 162  บ้านนานวนหนองแคน ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 163  บ้านหนองอาคูณ ได้  2  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 164  บ้านแขมโพนทอง ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 165  บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 166  บ้านโนนเค็ง ได้  2  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 167  บ้านหนองลุงตาเกษ ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 168  เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 169  บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) ได้  2  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 170  บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 171  บ้านโนนน้อย ได้  2  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 172  บ้านโนนแดงโนนม่วง ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 173  บ้านหว้า ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 174  บ้านมะฟัก ได้  1  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 175  บ้านหนองยาง ได้  1  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 176  บ้านเชือก ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 177  บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) ได้  1  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 178  บ้านทัพส่วยหนองพอก ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 179  บ้านกงพาน ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 180  การกุศลวัดบ้านโดด ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 181  บ้านสระภู ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 182  บ้านสะเดา ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 183  หนองสิมรังสรรค์วิทยา ได้  1  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 184  บ้านหนองน้ำขุ่น ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 185  บ้านบากเรือ ได้  0  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 186  บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 1 เหรียญ 
อันดับที่ 187  บ้านปราสาท ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 188  บ้านหนองสวง(อสพป.๒) ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 189  บ้านดู่ค้อ ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 190  บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ 
อันดับที่ 191  บ้านโพนเมือง ได้  0  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 0 เหรียญ