สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 17 12 7 36 57 11 6 4 74
2 บ้านตาโกน 14 6 6 26 37 9 5 3 51
3 อนุบาลราษีไศล 12 11 7 30 63 10 3 2 76
4 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 12 4 4 20 35 9 2 6 46
5 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 11 5 6 22 44 7 4 1 55
6 บ้านหนองหัวหมู 10 7 9 26 41 10 6 2 57
7 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 10 4 8 22 61 18 10 9 89
8 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 10 1 1 12 23 10 9 0 42
9 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 9 6 7 22 39 13 15 5 67
10 บ้านกระเดาอุ่มแสง 6 5 3 14 41 15 9 3 65
11 อนุบาลห้วยทับทัน 5 5 3 13 32 9 3 3 44
12 เคียวนำ 5 4 3 12 37 8 3 6 48
13 บ้านกระเต็ล 5 3 1 9 17 6 3 0 26
14 บ้านเสียว 5 2 1 8 17 11 7 5 35
15 บ้านยาง 5 1 1 7 20 1 0 1 21
16 สระกำแพงวิทยาคม 5 0 3 8 20 8 3 2 31
17 เมืองคง(คงคาวิทยา) 4 5 5 14 34 7 4 4 45
18 บ้านนาทุ่ง 4 5 4 13 23 6 2 2 31
19 บ้านค้อโนนเพ็ก 4 4 3 11 28 16 12 2 56
20 บ้านยางเอือด 4 4 3 11 20 5 8 1 33
21 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 4 3 2 9 15 2 2 2 19
22 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 4 1 0 5 21 5 2 4 28
23 บ้านโคก 4 0 1 5 21 10 1 4 32
24 บ้านตลาดหนองเรือ 3 7 1 11 12 5 2 3 19
25 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 3 6 0 9 40 9 9 4 58
26 บ้านม่วง 3 3 5 11 29 10 8 5 47
27 บ้านพะวร 3 3 2 8 28 13 10 6 51
28 บ้านโทะ 3 2 4 9 20 7 8 1 35
29 บ้านโต่งโต้น 3 2 2 7 8 10 7 3 25
30 บ้านบอนใหญ่ 3 2 1 6 14 6 7 3 27
31 บ้านอีสร้อย 3 1 1 5 21 11 13 2 45
32 บ้านพงสิม 3 0 1 4 7 5 4 3 16
33 บ้านสร้างเรือ 3 0 0 3 13 3 4 1 20
34 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 3 0 0 3 11 5 2 0 18
35 บ้านปะหละ 3 0 0 3 7 2 3 2 12
36 บ้านแสงเมืองแคน 2 5 2 9 24 12 3 3 39
37 บ้านหนองแคน 2 4 8 14 29 14 9 3 52
38 บ้านค้อกำแพง 2 3 1 6 20 2 3 2 25
39 บ้านหนองสะมอน 2 2 2 6 20 3 2 1 25
40 บ้านฟ้าผ่า 2 2 2 6 16 6 0 0 22
41 บ้านน้ำอ้อมน้อย 2 2 0 4 8 7 3 1 18
42 บ้านโก 2 2 0 4 8 3 4 0 15
43 บ้านโปร่งสามัคคี 2 1 1 4 25 12 2 2 39
44 บ้านตาทอง 2 1 1 4 18 6 3 3 27
45 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 1 3 16 4 2 2 22
46 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 2 0 1 3 14 4 5 1 23
47 บ้านครั่ง 2 0 1 3 8 5 2 4 15
48 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 2 0 0 2 6 4 1 2 11
49 บ้านเปือยขาม 2 0 0 2 3 1 1 2 5
50 บ้านทุ่งสว่าง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
51 บ้านแข้ 1 5 5 11 28 13 4 4 45
52 บ้านหนองหงอก 1 5 3 9 17 8 4 3 29
53 บ้านโซงเลง 1 4 3 8 29 15 18 6 62
54 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1 4 3 8 27 7 4 0 38
55 บ้านหนองห้าง 1 4 1 6 22 6 6 4 34
56 บ้านผือ 1 4 0 5 10 1 5 4 16
57 บ้านฮ่องข่า 1 3 1 5 14 10 13 5 37
58 บ้านขะยูง 1 2 2 5 16 10 1 0 27
59 บ้านกล้วยกว้าง 1 2 2 5 8 3 3 1 14
60 บ้านด่านนอกดง 1 2 1 4 10 5 1 2 16
61 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1 2 0 3 17 5 3 5 25
62 บ้านห้วย 1 1 2 4 13 10 3 2 26
63 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1 1 2 4 7 5 6 3 18
64 บ้านหนองปลาคูณ 1 1 1 3 21 12 2 5 35
65 บ้านอ้อมแก้ว 1 1 1 3 20 5 2 2 27
66 บ้านนาโนน 1 1 1 3 17 8 3 1 28
67 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1 1 1 3 14 9 5 4 28
68 บ้านขนวนสีแก้ว 1 1 0 2 17 3 3 4 23
69 บ้านพอกหนองแข้ 1 1 0 2 14 8 0 1 22
70 บ้านโนนตุ่น 1 1 0 2 5 4 1 0 10
71 บ้านโจดม่วง 1 0 7 8 27 10 9 5 46
72 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 2 3 14 9 6 4 29
73 บ้านเมืองหลวง 1 0 1 2 12 7 2 3 21
74 บ้านโกทา 1 0 0 1 14 4 4 1 22
75 บ้านแต้มะหลี่ 1 0 0 1 13 6 2 1 21
76 บ้านสามขา 1 0 0 1 12 7 1 6 20
77 บ้านไผ่ 1 0 0 1 8 16 3 0 27
78 บ้านโดด 1 0 0 1 6 7 1 2 14
79 บ้านจานแสนไชย 1 0 0 1 5 3 1 2 9
80 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1 0 0 1 5 2 1 3 8
81 บ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 0 0 1 4 9 2 0 15
82 บ้านหนองผือ 1 0 0 1 4 6 4 2 14
83 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1 0 0 1 3 0 0 2 3
84 บ้านโนนแดงโนนม่วง 1 0 0 1 2 0 4 1 6
85 บ้านสระภู 1 0 0 1 1 0 1 0 2
86 บ้านโนนสูง 0 4 2 6 24 18 8 4 50
87 บ้านกอย 0 3 0 3 8 9 1 1 18
88 บ้านทุ่ม 0 2 0 2 13 4 2 2 19
89 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 2 0 2 9 0 0 2 9
90 บ้านคลีกลิ้ง 0 2 0 2 8 3 4 0 15
91 บ้านสร้างปี่ 0 1 2 3 22 5 2 2 29
92 บ้านเมี่ยงแคนดวน 0 1 2 3 16 8 4 5 28
93 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 1 2 3 5 3 2 0 10
94 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 0 1 1 2 20 18 5 5 43
95 บ้านบุยาว 0 1 1 2 16 8 12 3 36
96 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 12 7 3 2 22
97 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 1 1 2 12 1 2 0 15
98 บ้านกุงขาม 0 1 1 2 11 8 3 0 22
99 บ้านจาน 0 1 1 2 8 9 3 7 20
100 บ้านปะอาว 0 1 1 2 8 4 2 4 14
101 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 1 1 2 4 4 8 1 16
102 บ้านตัง 0 1 0 1 16 10 3 5 29
103 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 0 1 0 1 11 4 2 3 17
104 บ้านท่าบ่อ 0 1 0 1 10 1 0 0 11
105 อนุบาลศิลาลาด 0 1 0 1 8 4 3 4 15
106 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 0 1 7 2 1 4 10
107 อุทุมพรวิทยา 0 1 0 1 6 7 2 1 15
108 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 0 1 0 1 6 1 0 0 7
109 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 1 0 1 6 1 0 0 7
110 บ้านหนองกก 0 1 0 1 4 3 2 3 9
111 บ้านโคกเมืองจันทร์ 0 1 0 1 3 3 2 0 8
112 บ้านกงพาน 0 1 0 1 1 0 4 0 5
113 บ้านพงพรต 0 0 3 3 12 7 3 1 22
114 เกศเกล้าวิทยา 0 0 3 3 5 4 0 0 9
115 อนุบาลบึงบูรพ์ 0 0 2 2 24 6 3 2 33
116 บ้านเมืองจันทร์ 0 0 2 2 12 7 0 3 19
117 บ้านดอนไม้งาม 0 0 2 2 9 5 1 4 15
118 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 0 2 2 3 0 0 0 3
119 บ้านคูสระ 0 0 1 1 22 20 3 3 45
120 ชุมชนบ้านหนองคู 0 0 1 1 18 12 12 4 42
121 อนุบาลจอมจิต 0 0 1 1 18 8 7 5 33
122 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 0 0 1 1 15 10 1 1 26
123 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 13 4 5 1 22
124 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 0 0 1 1 11 9 4 4 24
125 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 9 4 6 2 19
126 บ้านหนองเหล็ก 0 0 1 1 9 4 0 0 13
127 บ้านหนองม้า 0 0 1 1 7 2 4 0 13
128 บ้านดงเค็งตู้ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
129 บ้านปะโด๊ะ 0 0 1 1 4 1 2 0 7
130 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 1 1 3 1 2 1 6
131 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
132 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 0 1 1 2 2 1 0 5
133 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 17 3 4 0 24
134 บ้านเมืองน้อย 0 0 0 0 14 7 6 0 27
135 บ้านดงแดง 0 0 0 0 13 12 4 2 29
136 บ้านจิก 0 0 0 0 10 4 2 2 16
137 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 9 2 4 1 15
138 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 0 0 0 0 9 1 2 0 12
139 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 0 0 0 0 8 2 2 0 12
140 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 8 2 2 0 12
141 บ้านไพรพะยอม 0 0 0 0 8 1 2 0 11
142 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 7 6 2 1 15
143 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 0 0 7 3 1 1 11
144 บ้านบึงหมอก 0 0 0 0 7 1 3 1 11
145 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 6 4 5 6 15
146 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 0 0 0 0 5 6 1 0 12
147 บ้านขวาว 0 0 0 0 5 5 4 1 14
148 ธรรมรังษีวิทยา 0 0 0 0 5 5 2 2 12
149 บ้านพลับฝางผักหม 0 0 0 0 5 2 2 0 9
150 บ้านมะยาง 0 0 0 0 5 1 1 2 7
151 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 4 3 4 1 11
152 บ้านจังเอิน 0 0 0 0 4 2 0 0 6
153 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 4 1 3 0 8
154 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
155 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 0 0 0 3 8 0 0 11
156 บ้านโคกหล่าม 0 0 0 0 3 7 4 4 14
157 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0 3 6 1 0 10
158 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 0 0 0 3 5 1 2 9
159 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 3 4 0 0 7
160 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
161 บ้านเขวา 0 0 0 0 3 2 1 1 6
162 บ้านหอย 0 0 0 0 3 2 0 1 5
163 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 0 0 0 3 1 1 0 5
164 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 3 1 0 0 4
165 บ้านกุง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
166 บ้านอะลาง 0 0 0 0 2 5 1 0 8
167 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 0 0 2 4 1 2 7
168 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0 2 4 0 1 6
169 บ้านแขมโพนทอง 0 0 0 0 2 3 3 0 8
170 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 0 0 2 3 2 4 7
171 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 2 3 2 2 7
172 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
173 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 2 1 2 0 5
174 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
175 บ้านหว้า 0 0 0 0 2 0 2 1 4
176 บ้านมะฟัก 0 0 0 0 1 4 2 2 7
177 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
178 บ้านเชือก 0 0 0 0 1 2 5 2 8
179 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
180 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
181 การกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0 0 1 0 3 3 4
182 บ้านสะเดา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 หนองสิมรังสรรค์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 1 1 1 2
185 บ้านบากเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านปราสาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 270 227 208 705 2,333 1,017 594 354 3,944