สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 16 12 6 34 53 11 6 4 70
2 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 12 3 4 19 33 9 2 6 44
3 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 10 1 1 12 23 10 9 0 42
4 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 9 5 6 20 41 6 4 1 51
5 อนุบาลราษีไศล 8 9 6 23 53 10 3 2 66
6 บ้านหนองหัวหมู 8 6 9 23 37 10 6 2 53
7 บ้านตาโกน 8 3 6 17 28 8 5 3 41
8 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 7 4 7 18 34 12 15 5 61
9 เคียวนำ 5 4 3 12 34 8 3 6 45
10 บ้านกระเดาอุ่มแสง 5 3 3 11 36 15 9 3 60
11 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 5 0 6 11 47 16 10 9 73
12 บ้านนาทุ่ง 4 4 4 12 22 6 2 2 30
13 บ้านค้อโนนเพ็ก 4 3 2 9 26 16 11 2 53
14 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 4 3 2 9 15 2 2 2 19
15 บ้านเสียว 4 1 1 6 14 11 7 5 32
16 บ้านยาง 4 1 0 5 15 0 0 1 15
17 อนุบาลห้วยทับทัน 4 0 1 5 20 8 2 3 30
18 บ้านโคก 4 0 1 5 19 9 1 4 29
19 บ้านตลาดหนองเรือ 3 7 1 11 12 4 2 3 18
20 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 3 6 0 9 36 6 8 4 50
21 เมืองคง(คงคาวิทยา) 3 3 4 10 27 6 4 4 37
22 บ้านม่วง 3 3 4 10 26 10 8 5 44
23 บ้านพะวร 3 3 2 8 26 12 9 6 47
24 บ้านโทะ 3 2 3 8 19 5 8 1 32
25 บ้านบอนใหญ่ 3 2 1 6 14 6 7 3 27
26 บ้านอีสร้อย 3 1 1 5 18 9 13 2 40
27 สระกำแพงวิทยาคม 3 0 2 5 14 6 3 2 23
28 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 3 0 0 3 11 5 2 0 18
29 บ้านแสงเมืองแคน 2 5 2 9 24 8 3 3 35
30 บ้านโก 2 2 0 4 8 3 4 0 15
31 บ้านโต่งโต้น 2 1 2 5 7 10 6 3 23
32 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 2 1 0 3 16 4 2 4 22
33 บ้านตาทอง 2 1 0 3 15 5 2 3 22
34 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 2 0 1 3 16 3 2 2 21
35 บ้านสร้างเรือ 2 0 0 2 11 1 4 1 16
36 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 2 0 0 2 6 4 1 2 11
37 บ้านปะหละ 2 0 0 2 5 2 3 2 10
38 บ้านเปือยขาม 2 0 0 2 3 1 1 2 5
39 บ้านทุ่งสว่าง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
40 บ้านแข้ 1 5 4 10 25 13 4 4 42
41 บ้านยางเอือด 1 4 3 8 15 5 8 1 28
42 บ้านหนองห้าง 1 4 1 6 22 6 6 4 34
43 บ้านผือ 1 4 0 5 9 1 5 4 15
44 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 1 3 2 6 20 2 4 0 26
45 บ้านฮ่องข่า 1 3 1 5 12 8 13 5 33
46 บ้านหนองแคน 1 2 6 9 22 13 8 3 43
47 บ้านโซงเลง 1 2 2 5 23 15 18 6 56
48 บ้านหนองสะมอน 1 2 2 5 16 2 2 1 20
49 บ้านขะยูง 1 2 2 5 15 7 0 0 22
50 บ้านด่านนอกดง 1 2 0 3 9 4 1 2 14
51 บ้านอ้อมแก้ว 1 1 1 3 18 4 2 2 24
52 บ้านนาโนน 1 1 1 3 16 8 3 1 27
53 บ้านหนองปลาคูณ 1 1 1 3 16 8 2 5 26
54 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 1 1 1 3 13 8 4 4 25
55 บ้านห้วย 1 1 1 3 12 9 3 2 24
56 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 1 1 1 3 6 5 5 3 16
57 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 1 1 0 2 14 4 2 5 20
58 บ้านพอกหนองแข้ 1 1 0 2 13 7 0 1 20
59 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 2 3 13 9 5 4 27
60 บ้านเมืองหลวง 1 0 1 2 12 5 2 3 19
61 บ้านโปร่งสามัคคี 1 0 0 1 18 9 2 2 29
62 บ้านโกทา 1 0 0 1 14 4 4 1 22
63 บ้านแต้มะหลี่ 1 0 0 1 13 6 2 1 21
64 บ้านสามขา 1 0 0 1 12 6 1 6 19
65 บ้านไผ่ 1 0 0 1 8 11 3 0 22
66 บ้านโดด 1 0 0 1 5 5 1 2 11
67 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 1 0 0 1 5 2 1 3 8
68 บ้านจานแสนไชย 1 0 0 1 4 3 1 2 8
69 บ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 0 0 1 3 6 2 0 11
70 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 1 0 0 1 3 0 0 2 3
71 บ้านสระภู 1 0 0 1 1 0 1 0 2
72 บ้านหนองหงอก 0 5 3 8 14 8 4 3 26
73 บ้านโนนสูง 0 4 2 6 24 18 8 4 50
74 บ้านกอย 0 3 0 3 8 9 1 1 18
75 บ้านกล้วยกว้าง 0 2 2 4 7 2 3 1 12
76 บ้านค้อกำแพง 0 2 1 3 16 2 3 2 21
77 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 0 2 0 2 8 0 0 2 8
78 บ้านน้ำอ้อมน้อย 0 2 0 2 5 6 3 1 14
79 บ้านเมี่ยงแคนดวน 0 1 2 3 16 6 4 5 26
80 บ้านสร้างปี่ 0 1 1 2 18 4 2 2 24
81 บ้านบุยาว 0 1 1 2 14 7 12 3 33
82 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 1 1 2 12 7 3 2 22
83 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 0 1 1 2 12 1 2 0 15
84 บ้านกุงขาม 0 1 1 2 9 8 2 0 19
85 บ้านกระเต็ล 0 1 1 2 9 5 3 0 17
86 บ้านจาน 0 1 1 2 7 7 3 7 17
87 บ้านตัง 0 1 0 1 16 6 3 5 25
88 บ้านขนวนสีแก้ว 0 1 0 1 14 3 3 4 20
89 บ้านทุ่ม 0 1 0 1 10 4 2 2 16
90 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 0 1 0 1 10 2 2 3 14
91 บ้านท่าบ่อ 0 1 0 1 7 0 0 0 7
92 อุทุมพรวิทยา 0 1 0 1 6 7 2 1 15
93 บ้านคลีกลิ้ง 0 1 0 1 6 2 4 0 12
94 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 0 1 0 1 6 2 0 4 8
95 บ้านหลักด่านหนองจอก 0 1 0 1 5 1 0 0 6
96 บ้านหนองกก 0 1 0 1 4 3 2 3 9
97 บ้านโคกเมืองจันทร์ 0 1 0 1 3 3 2 0 8
98 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 1 0 1 2 4 7 1 13
99 บ้านโจดม่วง 0 0 5 5 20 10 7 5 37
100 บ้านพงพรต 0 0 3 3 10 7 2 1 19
101 เกศเกล้าวิทยา 0 0 3 3 5 4 0 0 9
102 อนุบาลบึงบูรพ์ 0 0 2 2 23 6 3 2 32
103 บ้านเมืองจันทร์ 0 0 2 2 10 7 0 3 17
104 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 0 0 2 2 3 0 0 0 3
105 บ้านคูสระ 0 0 1 1 20 17 3 3 40
106 อนุบาลจอมจิต 0 0 1 1 18 8 7 5 33
107 ชุมชนบ้านหนองคู 0 0 1 1 17 10 11 4 38
108 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 0 0 1 1 14 18 4 5 36
109 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 0 0 1 1 13 4 5 1 22
110 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 0 0 1 1 11 2 5 1 18
111 บ้านดอนไม้งาม 0 0 1 1 8 5 1 4 14
112 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 0 0 1 1 7 4 5 2 16
113 บ้านครั่ง 0 0 1 1 6 5 2 4 13
114 บ้านปะโด๊ะ 0 0 1 1 4 1 2 0 7
115 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 0 0 1 1 3 1 2 1 6
116 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 2 1 0 5
117 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 0 0 1 1 2 2 1 0 5
118 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 0 0 0 0 12 7 1 1 20
119 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 0 0 0 0 11 6 4 4 21
120 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 11 1 3 0 15
121 บ้านจิก 0 0 0 0 10 4 2 2 16
122 บ้านดงแดง 0 0 0 0 9 8 4 2 21
123 บ้านเมืองน้อย 0 0 0 0 9 6 6 0 21
124 บ้านโนนกลาง 0 0 0 0 9 2 4 1 15
125 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 0 0 0 0 9 0 2 0 11
126 บ้านไพรพะยอม 0 0 0 0 8 1 1 0 10
127 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 7 5 2 1 14
128 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 0 0 0 0 7 3 1 1 11
129 บ้านบึงหมอก 0 0 0 0 7 1 3 1 11
130 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 0 0 0 0 7 1 2 0 10
131 บ้านโนนลาน 0 0 0 0 7 1 1 0 9
132 บ้านฟ้าผ่า 0 0 0 0 7 1 0 0 8
133 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 0 0 0 0 6 4 5 6 15
134 บ้านหนองเหล็ก 0 0 0 0 6 3 0 0 9
135 บ้านหนองม้า 0 0 0 0 6 1 4 0 11
136 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 0 0 0 0 5 6 1 0 12
137 บ้านขวาว 0 0 0 0 5 5 4 1 14
138 ธรรมรังษีวิทยา 0 0 0 0 5 5 2 2 12
139 อนุบาลศิลาลาด 0 0 0 0 5 4 3 4 12
140 บ้านพลับฝางผักหม 0 0 0 0 5 2 1 0 8
141 บ้านมะยาง 0 0 0 0 5 1 1 2 7
142 บ้านดงเค็งตู้ 0 0 0 0 5 1 0 0 6
143 บ้านหนองแปน 0 0 0 0 4 3 4 1 11
144 บ้านปลาขาว 0 0 0 0 4 1 3 0 8
145 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 4 1 0 0 5
146 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 0 0 0 0 3 8 0 0 11
147 บ้านโคกหล่าม 0 0 0 0 3 6 2 4 11
148 บ้านหนองผือ 0 0 0 0 3 5 4 2 12
149 บ้านพงสิม 0 0 0 0 3 5 3 3 11
150 บ้านปะอาว 0 0 0 0 3 4 1 4 8
151 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 0 0 0 0 3 3 1 0 7
152 บ้านเขวา 0 0 0 0 3 2 1 1 6
153 บ้านหอย 0 0 0 0 3 2 0 1 5
154 บ้านกุง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
155 บ้านจังเอิน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
156 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
157 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 0 0 0 0 3 0 1 0 4
158 บ้านหนองสำโรงน้อย 0 0 0 0 2 5 1 2 8
159 บ้านกระสังข์ 0 0 0 0 2 4 1 0 7
160 บ้านหนองอาคูณ 0 0 0 0 2 4 0 1 6
161 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 0 0 0 0 2 3 2 4 7
162 บ้านโนนเค็ง 0 0 0 0 2 3 2 2 7
163 บ้านแขมโพนทอง 0 0 0 0 2 3 1 0 6
164 บ้านโพธิ์ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
165 บ้านหนองลุงตาเกษ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
166 บ้านนานวนหนองแคน 0 0 0 0 2 2 1 2 5
167 บ้านโนนตุ่น 0 0 0 0 2 2 0 0 4
168 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 2 1 2 0 5
169 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านโนนน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
171 บ้านหว้า 0 0 0 0 2 0 2 1 4
172 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
173 บ้านมะฟัก 0 0 0 0 1 4 2 2 7
174 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 3 0 1 4
175 บ้านเชือก 0 0 0 0 1 2 5 2 8
176 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 0 0 0 0 1 2 1 0 4
177 บ้านอะลาง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
178 บ้านทัพส่วยหนองพอก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
179 บ้านโนนแดงโนนม่วง 0 0 0 0 1 0 4 1 5
180 การกุศลวัดบ้านโดด 0 0 0 0 1 0 3 3 4
181 บ้านสะเดา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
182 หนองสิมรังสรรค์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 0 1 1 1 2
184 บ้านบากเรือ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านกงพาน 0 0 0 0 0 0 4 0 4
186 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
187 บ้านปราสาท 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 205 180 170 555 2,009 885 561 354 3,455