สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 53 11 6 4 70
2 อนุบาลราษีไศล 53 10 3 2 66
3 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 47 16 10 9 73
4 บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 41 6 4 1 51
5 บ้านหนองหัวหมู 37 10 6 2 53
6 บ้านกระเดาอุ่มแสง 36 15 9 3 60
7 บ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 36 6 8 4 50
8 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 34 12 15 5 61
9 เคียวนำ 34 8 3 6 45
10 บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 33 9 2 6 44
11 บ้านตาโกน 28 8 5 3 41
12 เมืองคง(คงคาวิทยา) 27 6 4 4 37
13 บ้านค้อโนนเพ็ก 26 16 11 2 53
14 บ้านพะวร 26 12 9 6 47
15 บ้านม่วง 26 10 8 5 44
16 บ้านแข้ 25 13 4 4 42
17 บ้านโนนสูง 24 18 8 4 50
18 บ้านแสงเมืองแคน 24 8 3 3 35
19 บ้านโซงเลง 23 15 18 6 56
20 จินดาวิทยาคาร๒(บ้านหนองศาลา) 23 10 9 0 42
21 อนุบาลบึงบูรพ์ 23 6 3 2 32
22 บ้านหนองแคน 22 13 8 3 43
23 บ้านหนองห้าง 22 6 6 4 34
24 บ้านนาทุ่ง 22 6 2 2 30
25 บ้านคูสระ 20 17 3 3 40
26 บ้านโจดม่วง 20 10 7 5 37
27 อนุบาลห้วยทับทัน 20 8 2 3 30
28 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว 20 2 4 0 26
29 บ้านโคก 19 9 1 4 29
30 บ้านโทะ 19 5 8 1 32
31 บ้านอีสร้อย 18 9 13 2 40
32 บ้านโปร่งสามัคคี 18 9 2 2 29
33 อนุบาลจอมจิต 18 8 7 5 33
34 บ้านอ้อมแก้ว 18 4 2 2 24
35 บ้านสร้างปี่ 18 4 2 2 24
36 ชุมชนบ้านหนองคู 17 10 11 4 38
37 บ้านนาโนน 16 8 3 1 27
38 บ้านหนองปลาคูณ 16 8 2 5 26
39 บ้านเมี่ยงแคนดวน 16 6 4 5 26
40 บ้านตัง 16 6 3 5 25
41 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 16 4 2 4 22
42 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 16 3 2 2 21
43 บ้านค้อกำแพง 16 2 3 2 21
44 บ้านหนองสะมอน 16 2 2 1 20
45 บ้านขะยูง 15 7 0 0 22
46 บ้านยางเอือด 15 5 8 1 28
47 บ้านตาทอง 15 5 2 3 22
48 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 15 2 2 2 19
49 บ้านยาง 15 0 0 1 15
50 บ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 14 18 4 5 36
51 บ้านเสียว 14 11 7 5 32
52 บ้านหนองหงอก 14 8 4 3 26
53 บ้านบุยาว 14 7 12 3 33
54 บ้านบอนใหญ่ 14 6 7 3 27
55 สระกำแพงวิทยาคม 14 6 3 2 23
56 บ้านโกทา 14 4 4 1 22
57 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 14 4 2 5 20
58 บ้านขนวนสีแก้ว 14 3 3 4 20
59 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 13 9 5 4 27
60 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 13 8 4 4 25
61 บ้านพอกหนองแข้ 13 7 0 1 20
62 บ้านแต้มะหลี่ 13 6 2 1 21
63 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 13 4 5 1 22
64 บ้านห้วย 12 9 3 2 24
65 บ้านฮ่องข่า 12 8 13 5 33
66 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 12 7 3 2 22
67 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 12 7 1 1 20
68 บ้านสามขา 12 6 1 6 19
69 บ้านเมืองหลวง 12 5 2 3 19
70 บ้านตลาดหนองเรือ 12 4 2 3 18
71 ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา 12 1 2 0 15
72 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 11 6 4 4 21
73 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 11 5 2 0 18
74 บ้านแต้(ประชาบำรุง) 11 2 5 1 18
75 บ้านสร้างเรือ 11 1 4 1 16
76 บ้านหนองบ่อ 11 1 3 0 15
77 บ้านพงพรต 10 7 2 1 19
78 บ้านเมืองจันทร์ 10 7 0 3 17
79 บ้านทุ่ม 10 4 2 2 16
80 บ้านจิก 10 4 2 2 16
81 บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 10 2 2 3 14
82 บ้านดงแดง 9 8 4 2 21
83 บ้านกุงขาม 9 8 2 0 19
84 บ้านเมืองน้อย 9 6 6 0 21
85 บ้านกระเต็ล 9 5 3 0 17
86 บ้านด่านนอกดง 9 4 1 2 14
87 บ้านโนนกลาง 9 2 4 1 15
88 บ้านผือ 9 1 5 4 15
89 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ 9 0 2 0 11
90 บ้านไผ่ 8 11 3 0 22
91 บ้านกอย 8 9 1 1 18
92 บ้านดอนไม้งาม 8 5 1 4 14
93 บ้านโก 8 3 4 0 15
94 บ้านไพรพะยอม 8 1 1 0 10
95 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 8 0 0 2 8
96 บ้านโต่งโต้น 7 10 6 3 23
97 บ้านจาน 7 7 3 7 17
98 บ้านหนองหว้า 7 5 2 1 14
99 บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 7 4 5 2 16
100 เทศบาล๑(หนองสิมใหญ่) 7 3 1 1 11
101 บ้านกล้วยกว้าง 7 2 3 1 12
102 บ้านบึงหมอก 7 1 3 1 11
103 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 7 1 2 0 10
104 บ้านโนนลาน 7 1 1 0 9
105 บ้านฟ้าผ่า 7 1 0 0 8
106 บ้านท่าบ่อ 7 0 0 0 7
107 อุทุมพรวิทยา 6 7 2 1 15
108 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 6 5 5 3 16
109 บ้านครั่ง 6 5 2 4 13
110 บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 6 4 5 6 15
111 บ้านหนองแคสวนสวรรค์ 6 4 1 2 11
112 บ้านหนองเหล็ก 6 3 0 0 9
113 บ้านคลีกลิ้ง 6 2 4 0 12
114 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 6 2 0 4 8
115 บ้านหนองม้า 6 1 4 0 11
116 บ้านน้ำอ้อมน้อย 5 6 3 1 14
117 เทศบาล๑(บ้านค้อ) 5 6 1 0 12
118 บ้านขวาว 5 5 4 1 14
119 ธรรมรังษีวิทยา 5 5 2 2 12
120 บ้านโดด 5 5 1 2 11
121 อนุบาลศิลาลาด 5 4 3 4 12
122 เกศเกล้าวิทยา 5 4 0 0 9
123 บ้านปะหละ 5 2 3 2 10
124 บ้านโจดนาห่อมเดื่อ 5 2 1 3 8
125 บ้านพลับฝางผักหม 5 2 1 0 8
126 บ้านมะยาง 5 1 1 2 7
127 บ้านหลักด่านหนองจอก 5 1 0 0 6
128 บ้านดงเค็งตู้ 5 1 0 0 6
129 บ้านหนองแปน 4 3 4 1 11
130 บ้านหนองกก 4 3 2 3 9
131 บ้านจานแสนไชย 4 3 1 2 8
132 บ้านปลาขาว 4 1 3 0 8
133 บ้านปะโด๊ะ 4 1 2 0 7
134 บ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 4 1 0 0 5
135 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 3 8 0 0 11
136 บ้านโคกหล่าม 3 6 2 4 11
137 บ้านหนองโง้งหนองขี้นก 3 6 2 0 11
138 บ้านหนองผือ 3 5 4 2 12
139 บ้านพงสิม 3 5 3 3 11
140 บ้านปะอาว 3 4 1 4 8
141 บ้านโคกเมืองจันทร์ 3 3 2 0 8
142 บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 3 3 1 0 7
143 บ้านเขวา 3 2 1 1 6
144 บ้านหอย 3 2 0 1 5
145 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 3 1 2 1 6
146 บ้านเปือยขาม 3 1 1 2 5
147 บ้านทุ่งสว่าง 3 1 0 0 4
148 บ้านกุง 3 1 0 0 4
149 บ้านจังเอิน 3 1 0 0 4
150 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 3 1 0 0 4
151 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 3 0 1 0 4
152 บ้านแต้ชะบา(อสพป.๓๘) 3 0 0 2 3
153 บ้านเกิ้ง(อสพป.๓๗) 3 0 0 0 3
154 บ้านหนองสำโรงน้อย 2 5 1 2 8
155 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 2 4 7 1 13
156 บ้านกระสังข์ 2 4 1 0 7
157 บ้านหนองอาคูณ 2 4 0 1 6
158 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 2 3 2 4 7
159 บ้านโนนเค็ง 2 3 2 2 7
160 บ้านแขมโพนทอง 2 3 1 0 6
161 บ้านโพธิ์ 2 3 0 0 5
162 บ้านหนองลุงตาเกษ 2 2 2 0 6
163 บ้านนานวนหนองแคน 2 2 1 2 5
164 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 2 2 1 0 5
165 บ้านหนองคู(อสพป.๒๓) 2 2 1 0 5
166 บ้านโนนตุ่น 2 2 0 0 4
167 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 2 1 2 0 5
168 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 2 1 0 0 3
169 บ้านโนนน้อย 2 1 0 0 3
170 บ้านหว้า 2 0 2 1 4
171 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ ๑๖๑ 2 0 1 0 3
172 บ้านมะฟัก 1 4 2 2 7
173 บ้านหนองยาง 1 3 0 1 4
174 บ้านเชือก 1 2 5 2 8
175 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 1 2 1 0 4
176 บ้านอะลาง 1 2 1 0 4
177 บ้านทัพส่วยหนองพอก 1 1 1 0 3
178 บ้านโนนแดงโนนม่วง 1 0 4 1 5
179 การกุศลวัดบ้านโดด 1 0 3 3 4
180 บ้านสระภู 1 0 1 0 2
181 บ้านสะเดา 1 0 1 0 2
182 หนองสิมรังสรรค์วิทยา 1 0 0 0 1
183 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 1 1 1 2
184 บ้านบากเรือ 0 1 0 0 1
185 บ้านกงพาน 0 0 4 0 4
186 บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 0 0 1 0 1
187 บ้านปราสาท 0 0 0 0 0
188 บ้านหนองสวง(อสพป.๒) 0 0 0 0 0
189 บ้านดู่ค้อ 0 0 0 0 0
190 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 0 0 0 0 0
191 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0
รวม 2,009 885 561 354 3,809