เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่และสถานที่กำหนด
ระหว่าง วันที่ 6 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต๒ ประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2 นายสุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ที่ปรึกษา
3 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษา
4 นายศักดา บุญปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ที่ปรึกษา
5 นายมานิต ทองขอน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศิลาลาด ที่ปรึกษา
6 นายทวีศักดิ์ ราชสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์ ที่ปรึกษา
7 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน ที่ปรึกษา
8 นายภูวภัณธ์ ยุคตะวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลราษีไศล ที่ปรึกษา
9 นายสุเทพ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสะมอน ที่ปรึกษา
10 นายวันชัย ปักการะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ ที่ปรึกษา
11 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง ที่ปรึกษา
12 นายวีรเดช บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด ที่ปรึกษา
13 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน ที่ปรึกษา
14 นางธันยพร บุญเติม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ที่ปรึกษา
15 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษา
16 นางสาวธนิฎฐา นธีนาม ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษา
17 นายสมทนงค์ อินทศรี ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ที่ปรึกษา
18 นางสาวปิยะพร ทองสิงห์ ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ที่ปรึกษา
19 นางสาววาจา แขมคำ ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ที่ปรึกษา
20 นายชอบ สมภาค รองผอ.สพป.ศก.2 ที่ปรึกษา
21 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผอ.สพป.ศก.2 ที่ปรึกษา
22 นางนพรัตน์ ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 ที่ปรึกษา
23 นายนพรัตน์ บุญหล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 ที่ปรึกษา
24 นายสุทธิพร ณ นคร นายอำเภอบึงบูรพ์ ที่ปรึกษา
25 นายไอคุ้น ปัญจศุภวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงบูรพ์ ที่ปรึกษา
26 นางละมุล ศิริจันทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.อนุบาลบึงบูรพ์ ที่ปรึกษา
27 ร.ต.ท.สมยศ นนทศิลา ประธานคณะกรรมการป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน รร.อนุบาลบึงบูรพ์ ที่ปรึกษา
28 นายธงชัย เกตุทองมงคล รอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
29 นายสำราญ อุตสาหะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพป.ศก 2 ที่ปรึกษา
30 นางสาววีรวรรณ พวงผกา ศึกษานิเทศก์ สพป. ศก 2 ที่ปรึกษา
31 ว่าที่ร้อยตรี ชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ที่ปรึกษา
32 นายปฏิพงศ์ เผือกเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ประธานกรรมการ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1- 3
33 นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง กรรมการ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1- 3
34 นายตรีภพ สีดา ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1- 3
35 นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านหาด กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันประติมากรรมนูนต่ำ ป.1- 3
36 นายเศรษฐพล ผมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4 - 6
37 นายอุดม ลาลี ครูโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ กรรมการ การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4 - 6
38 นายอัษฏาวุธ สุวรรณดี ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4 - 6
39 นางมัทนา ประจำ ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันประติมากรรมนูนสูง ป.4 - 6
40 นายวีระพงษ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู ประธานกรรมการ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1 - 3
41 นายกฤตวิทย์ มีบุญ ครูโรงเรียนบ้านตัง กรรมการ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1 - 3
42 นายเจนวิทย์ สุระมิตร ครูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน กรรมการ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1 - 3
43 นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเก็บงา กรรมการ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1 - 3
44 นางเบญจพร เรืองมณีนพ ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1 - 3
45 นายสันทัด พวงมะเทศ ครูโรงเรียนบ้านหอย ประธานกรรมการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - 3
46 นางเยาวลักษณ์ สอนจันดา ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - 3
47 นางลลนา บุญเย็น ครูโรงเรียนบ้านอีหนา กรรมการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - 3
48 นางสุมาลี เพิ่มพูล ครู โรงเรียนบ้านกอย กรรมการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - 3
49 น.ส.ฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจ ครูโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - 3
50 นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง ประธานกรรมการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4 - 6
51 นายนิยม เติมใจ ครูโรงเรียนบ้านสะเดา กรรมการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4 - 6
52 นางอดุลย์ ศรเพชร ครูโรงเรียนบ้านห้วย กรรมการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4 - 6
53 นางอวยพร สีหาอาจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4 - 6
54 นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านหาด ประธานกรรมการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - 3
55 นายโชค พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้น กรรมการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - 3
56 นายบุญเพ็ง พรหมศรี ครูโรงเรียนเคียวนำ กรรมการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - 3
57 นางวารี อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - 3
58 นายเศรษฐพล ผมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1 - 3
59 นางชรินทร์รัตน์ อินทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเก็บงา กรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1 - 3
60 น.ส.อรทัย เสาวยงค์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1 - 3
61 นายกฤตวิทย์ มีบุญ ครูโรงเรียนบ้านตัง กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.1 - 3
62 นายโชค พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้น ประธานกรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 - 6
63 นางศิวภรณ์ เกตหนองโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ กรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 - 6
64 นายอุดม ลาลี ครูโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ กรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 - 6
65 นางมัทนา ประจำ ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4 - 6
66 นายชูชัย พรหมคุณ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ ประธานกรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 - 3
67 นายอัษฎาวุธ สุวรรณดี ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 - 3
68 นางภคกร พรมศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 - 3
69 นางเบญจพร เรืองมณีนพ ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1 - 3
70 นายสง่าวุฒิ ผมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหัวช้าง ประธานกรรมการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1 - 3
71 นายเจนวิทย์ สุระมิตร ครูโรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน กรรมการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1 - 3
72 นางเยาวลักษณ์ สอนจันดา ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1 - 3
73 นางอวยพร สีหาอาจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1 - 3
74 นายมาณพ มีบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ ประธานกรรมการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4 - 6
75 นายอุดม ลาลี ครูโรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ กรรมการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4 - 6
76 นายสันทัด พวงมะเทศ ครูโรงเรียนบ้านหอย กรรมการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4 - 6
77 น.ส.ฉัตรชนัฐ คณานิตย์ธนกิจ ครูโรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป. 4 - 6
78 นายปฏิพงศ์ เผือกเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ประธานกรรมการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 - 3
79 นางลลนา บุญเย็น ครูโรงเรียนบ้านอีหนา กรรมการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 - 3
80 นางอวยพร สีหาอาจ ครูโรงเรียนบ้านหนองบัวดง กรรมการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 - 3
81 นางมัทนา ประจำ ครูโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1 - 3
82 นายวีระพงษ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู ประธานกรรมการ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย. ม.1 - 3
83 นายนิยม เติมใจ ครูโรงเรียนบ้านสะเดา กรรมการ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย. ม.1 - 3
84 นางชรินรัตน์ อินทะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านเก็บงา กรรมการ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย. ม.1 - 3
85 นางเบญจพร เรืองมณีนพ ครูโรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย. ม.1 - 3
86 นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านหาด ประธานกรรมการ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1 - 3
87 นายโชค พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านโต่งโต้น กรรมการ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1 - 3
88 นางวารี อุ่นเรือน ครูโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กรรมการ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1 - 3
89 นางลลนา บุญเย็น ครูโรงเรียนบ้านอีหนา กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1 - 3
90 นายเศรษฐพล ผมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองห้าง ประธานกรรมการ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1 - 3
91 นางอดุลย์ ศรเพชร ครูโรงเรียนบ้านห้วย กรรมการ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1 - 3
92 นายบุญเพ็ง พรหมศรี ครูโรงเรียนเคียวนำ กรรมการ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1 - 3
93 นายตรีภพ สีดา ครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1 - 3
94 นางสาวสุมาลี สุหร่าย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
95 นางสาวจารุภา ดาวเรือง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
96 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงแดง กรรมการ
97 นายปฏิวัติ ขนวน ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านอีสร้อย กรรมการ
98 นายทวีศักดิ์ ราษี ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
99 นายสัมพันธ์ แก้วพรม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
100 นายวิชัย บัวทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ กรรมการ
101 นางวรางคณา นามวงษ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโต่งโต้น กรรมการ
102 นายสำราญ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
103 นางสุปราณี แขมคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
104 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
105 นายสมศักดิ์ โกฏยี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
106 นายสุนทร ปุณะปรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก กรรมการ
107 นายสมหวัง หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก กรรมการ
108 นายสุริยา ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิน กรรมการ
109 นายพิเชษฐ์ อินทรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
110 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ
111 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
112 นายภิรมย์ สมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
113 นางธีร์ธุตา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
114 นายสีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการ
115 นางสาววิชชุตา ไชยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขา กรรมการ
116 นางนันทิยา พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ กรรมการ
117 นายสำราญ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
118 นางสุปราณี แขมคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
119 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
120 นายสมศักดิ์ โกฏยี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
121 นายสุนทร ปุณะปรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก กรรมการ
122 นายสมหวัง หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก กรรมการ
123 นายสุริยา ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิน กรรมการ
124 นายพิเชษฐ์ อินทรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
125 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ
126 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
127 นายภิรมย์ สมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
128 นางธีร์ธุตา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
129 นายสีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการ
130 นางสาววิชชุตา ไชยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขา กรรมการ
131 นางนันทิยา พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ กรรมการ
132 นายสำราญ อุตสาหะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
133 นางสุปราณี แขมคำ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
134 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ
135 นายสมศักดิ์ โกฏยี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสียว กรรมการ
136 นายสุนทร ปุณะปรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก กรรมการ
137 นายสมหวัง หลักบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงอก กรรมการ
138 นายสุริยา ดวงตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิน กรรมการ
139 นายพิเชษฐ์ อินทรฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ
140 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน กรรมการ
141 นายบุญยัง บุรุษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ กรรมการ
142 นายภิรมย์ สมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการ
143 นางธีร์ธุตา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโซงเลง กรรมการ
144 นายสีลา มะเค็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการ
145 นางสาววิชชุตา ไชยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามขา กรรมการ
146 นางนันทิยา พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ กรรมการ
147 นายวิชาญ ชนะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโนน คณะกรรมการอำนวยการ
148 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโกน คณะกรรมการอำนวยการ
149 นายวันชัย ปักการะสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายสำราญ เลิศรัตนาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการ
151 นายประหยัด กองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) คณะกรรมการอำนวยการ
152 นายสุริยา พรรษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) คณะกรรมการอำนวยการ
153 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู คณะกรรมการอำนวยการ
154 นายพงษ์สิทธิ์ อรรคบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง คณะกรรมการอำนวยการ
155 นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีสร้อย คณะกรรมการอำนวยการ
156 นายอภิสิทธิ์ กิจเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงแดง คณะกรรมการอำนวยการ
157 นายสันติ สีหนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะหละ คณะกรรมการอำนวยการ
158 นายวิชาญ คำนึง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ คณะกรรมการอำนวยการ
159 นายประสพโชค ภาคคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหอย คณะกรรมการอำนวยการ
160 นายเอกสิทธิ์ ใยทอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแปน คณะกรรมการอำนวยการ
161 นายสมทนงค์ อินทศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
162 ดร.ประจวบ วงษ์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหงอก คณะกรรมการอำนวยการ
163 นายพิชิต ชูลิขิต ครูโรงเรียนอนุบาลราษีไศล คณะกรรมการอำนวยการ
164 นายสุเพียบ ทองนำ ครูโรงเรียนบ้านสร้างเรือ คณะกรรมการอำนวยการ
165 นายเทพ ไชยเสนา ครูโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
166 นายสิริชัย บุญสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านเมืองน้อย คณะกรรมการอำนวยการ
167 นายประมวล สุขอ้วน ครูโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย คณะกรรมการอำนวยการ
168 นายสวัสดิ์ พาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง คณะกรรมการอำนวยการ
169 ดร.สมนึก แซ่อึ้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.2 คณะกรรมการอำนวยการ/เลขานุการ
170 นายกิตติศักดิ์ พงไทยสงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงแดง ประธานกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
171 นางเสน่หา หารไชย ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
172 นางอำพร วังเอก ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
173 นายสุทิน เพ็งพันธ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ป. 4-6
174 นางชนัญชิดา ภานันท์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ กรรมการ/เลขานุการเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6
175 นางนงลักษณ์ ศรีสุธรรม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย ประธานกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม. 1-3
176 นายนิรันทร์ สาสังข์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม. 1-3
177 นางสุพรรณี ปัดชา ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบัวหุ่ง กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม. 1-3
178 นางสาวฐิติรัตน์ ดวงแสง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโทะ กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม. 1-3
179 นางหนูพิน ธรรมเนียม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการ/เลขานุการเเล่านิทานคุณธรรม ม. 1-3
180 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพฯระดับมัธยมศึกษา
181 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพฯระดับมัธยมศึกษา
182 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพฯระดับมัธยมศึกษา
183 นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าน ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพฯ ระดับประถมศึกษา
184 นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าน ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพฯ ระดับประถมศึกษา
185 นายพันธศักดิ์ เตรียมสติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหว้าน ประธานศูนย์สาระการงานอาชีพฯ ระดับประถมศึกษา
186 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประธานกรรมการ
187 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประธานกรรมการ
188 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
189 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ รองประธานกรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
190 นายสำราญ อุตสาหะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
191 นายสุพิช แดงบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
192 นายวิรัตน์ มั่นสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
193 นายนภดล เมืองประทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
194 นายชัยสิทธิ์ หล้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
195 นายนิรันดร์ ทองสาย ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านตาโกน กรรมการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
196 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
197 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
198 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
199 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
200 นางไพยวรรณ ลุนลา ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
201 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
202 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
203 นางสาวสุพิชชา วงค์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
204 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
205 นางสุรดา พุทธวงค์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
206 นางสาวติยนา รินจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
207 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ประธานคณะกรรมการการสรุปผลและรายงานผล การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
208 นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี รองประธานคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
209 นายพงษ์ศักดิ์ ดาสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีหล่ำ รองประธานคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
210 นางรุ่งนภา ลัทธิมนต์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
211 นายสำราญ สงวนบุญ ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
212 นางไพยวรรณ ลุนลา ศึกษานิเทศก์ กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
213 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
214 นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
215 นางสาวขนิษฐา คำด้วง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
216 นางสาวธนัชพร ตะนะภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
217 นางสาวธิดา ใจมั่น ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
218 นางนิสสรณ์ ทวีชาติ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
219 นายธนากร พันธ์วัน ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
220 นางสาวสุพิชชา วงค์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
221 นางนันทิยา สังข์ขาว ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
222 นางสาวจุรีภรณ์ ทิพย์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
223 นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
224 นายสิทธิพงษ์ วิลาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
225 นายราชวัตร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
226 นางสาวปฏิญญา ถาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
227 นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
228 นางจันทรรัตน์ ดีใจ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
229 นางยาใจ สุนทรวารี ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
230 นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารี ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
231 นางลำดวน ขาวสะอาด พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
232 นางบุษบา ร่มบุญทวี ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
233 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
234 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
235 นางสุรดา พุทธวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
236 นายทิวากร แจ้งสว่าง ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
237 นางสาวติยนา รินจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
238 นางสาวปริดา เสนาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรุปและรายงานผลการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
239 นายวัฒนา โคตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
240 นายตรีเมษฐ์ ศิริเรือง ครูโรงเรียนบ้านพะวร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
241 นายธนกร พันวัน ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
242 นายราชวัตร อสิพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
243 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
244 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
245 นายทิวากร แจ้งสว่าง ครูธุรการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
246 นายทวีศักดิ์ สาลีพันธ์ นักการภารโรงโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
247 นางอัมพร โคมารัมย์ แม่บ้านโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
248 นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารี ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
249 นายทองมา สมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
250 นายขิ่น ศรียงยศ นักการฯโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
251 นายสิทธิพงษ์ วิลาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
252 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครูโรงเรียนบ้านพะวร ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
253 นางสาวปฏิญญา ถาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
254 นางสาวธนัชพร ตะนะภักษ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
255 นางสาวสุพิชชา วงค์ภักดี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
256 นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
257 นางสาวจุรีภรณ์ ทิพย์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
258 นางอัมพร โคมารัมย์ แม่บ้านโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
259 นางสาวขนิษฐา คำด้วง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
260 นางอุดม เดชกล้า ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
261 นางอรนุช เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
262 นางลำดวน ขาวสะอาด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
263 นางสุปราณี สังข์ทอง ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
264 นางสาวปริดา เสนาบุตร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
265 นางสาวเพชรไพรินทร์ บัวพร ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
266 นายวัฒนา โครตรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะวร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
267 นางสาวปฏิญญา ถาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
268 นายสุวัฒน์ อาจสาลี ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
269 นางเทวารัตน์ จีรพัฒนวรกุล ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
270 นางอรฤทัย เสาหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
271 นายผาจิศักดิ์ สุนทรวารี ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
272 นายทองมา สมพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
273 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
274 นางสาวปฏิญญา ถาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงิน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
275 นางอรฤทัย เสาหงษ์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการการเงิน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
276 นางสุรดา พุทธวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี กรรมการคณะกรรมการการเงิน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
277 นางสาวจุรีภรณ์ ทิพย์พันธ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร ประธานคณะกรรมการการเงิน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
278 นายวัชระ ศรีวิพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านพะวร รองประธานคณะกรรมการการเงิน การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม)
279 นายณัฐชัย เชิงหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวหมู รองประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
280 นายอุดร จันทพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกทา รองประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
281 นายสมศักดิ์ ดวงนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองหลวง รองประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
282 นายสำราญ เลิศรัตนาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว รองประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
283 นายประทีป เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงพรต รองประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
284 นายอุดร นางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแขมโพนทอง รองประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
285 นางปิยนันท์ เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) รองประธานกรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
286 นายวรวิทย์ ทุมพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
287 นายธงชัย เกตุทองมงคล สพป.ศรีสะเกษ เขต2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
288 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
289 นายทองรักษ์ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
290 นายวีรเดช บุญเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
291 นางม่านฟ้า ศาลาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
292 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
293 นายสนอง แสงงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฟ้าผ่า รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
294 นางรสรินทร์ ดาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
295 นายธงชัย เกตุทองมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.ศก.2 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
296 นางสมจิตร นวลใส รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจดม่วง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
297 นายสำราญ เลิศรัตนาวดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
298 นายประทีป เพ็งแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงพรต รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
299 ดร.สุวิทย์ สมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
300 นายวีรวัฒน์ ธรรมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อกำแพง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
301 นายศักดิ์ศรี สีสดดี ครู โรงเรียนบ้านหนองบัวดง กรรมการฝ่ายออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
302 นายพิเชษ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก กรรมการฝ่ายออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
303 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ กรรมการฝ่ายออกแบบบัตรประจำตัวและเกียรติบัตร
304 นายวิฑูรย์ เสมอสาย ข้าราชการบำนาญ กรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
305 นายถนอมศักดิ์ สมภาค ครู โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว กรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
306 นายสมชาย ตั้งตรง ครู โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย กรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
307 นายวีระศักดิ์ บุญอุดม ครู โรงเรียนบ้านกงพาน กรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
308 นายวีระพงษ์ พรหมคุณ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู กรรมการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
309 นางฉวี สุริโย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแข้ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
310 นางรำไพ พวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคก กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
311 นางสาวโชติกา ทบด้าน ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
312 นางเนตรนภา ลาภจิตร ครู โรงเรียนบ้านโทะ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
313 นางจิรภิญญา พงษ์ภา ครู โรงเรียนบ้านโดด กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
314 นางวรันทร ใจนวล ครู โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
315 นางวันทนา สมภาค ครู โรงเรียนบ้านโทะ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
316 นางเยาวลักษณ์ จินาวัลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
317 นางจิรัชยา บุญกันหา ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
318 นางจินตนา พรหมทา ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
319 นางคำพอง ศิริบุรี ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
320 นางนิภาภรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
321 น.ส.วิมลณัฐ มุทุกันต์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
322 นายชูชัย พรหมคุณ ครูโรงเรียนบึงบูรพ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
323 นายเทียนชัย เกษสร ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
324 น.ส.นภัสภรณ์ ทองแท้ บุคลากรคณิตศาสตร์ รร.อนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
325 นายศักดา บุญปัญญา ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
326 นายนพรัตน์ บุญหล้า ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
327 นายสงวนศักดิ์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนบ้านหาด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
328 นายณัฐพงษ์ สิมมาทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
329 นายเลิศพงศ์ ศรีเกษ พิเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
330 นางสาวธนิฏฐา นธีนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
331 นายเจริญ บุญอุดม ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
332 นายพลกฤต ชัยสนาม ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
333 นางจรูญศรี เสาวภากาญจน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
334 น.ส.ถนอมศรี สีตะโกเพชร ครู โรงเรียนบ้านโกทา กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
335 ว่าที่ร้อยตรีสัมฤทธิ์ พรหมพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต2 กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
336 นางนพรัตน์ ใจสว่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
337 นายมาณพ มีบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
338 นางสารภี ธรรมบุตร ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
339 นางสาวธนิฏฐา นธีนาม ศึกษานิเทศก์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
340 นางจิรภิญญา พงษ์ภา ครู โรงเรียนบ้านโดด กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
341 นางบานเย็น ชะบา ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
342 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภาพร สร้อยจิตร ครู โรงเรียนบ้านผึ้ง (รัฐราษฎร์บำรุง) กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
343 นายวีระยุทธ จิตจง ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
344 นางสาวโชติกา ทบด้าน ครู โรงเรียนบ้านโนนสูง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
345 นางสมจิตร แขมคำ โรงเรียนบ้านผือ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
346 นางสาวอุณารัตน์ สอนศรี โรงเรียนบ้านผือ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
347 นายพิชัย ชูเส้นผม โรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
348 นางสมจิตร แขมคำ โรงเรียนบ้านผือ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
349 นางสาวอุณารัตน์ สอนศรี โรงเรียนบ้านผือ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
350 นายพิชัย ชูเส้นผม โรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
351 นางสมจิตร แขมคำ โรงเรียนบ้านผือ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
352 นางสาวอุณารัตน์ สอนศรี โรงเรียนบ้านผือ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ
353 นายพิชัย ชูเส้นผม โรงเรียนบ้านหว้าน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]