::sp-srn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายอาคม เขียวสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกานตนา ศิริกล้าโรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
3. นางวงเดือน ทองดีครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางอริญชยา เสนปัญญาโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
5. นางทิฆัมพร ทองแม้นโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ชาติสมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัดประธานกรรมการ
2. นางสาวเมทินี ยอดเสาวดีโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางทัศนา พึ่งตนครูโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์กรรมการ
4. นายบุญถึง แก้วดีครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
5. นางสาวผกามาศ ศรีสมบัติโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุเทียบ จันทสุขผู้อำนวยการโรงเรียนจตุคามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ สุขอุ้มครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญลือ ดาศรีครูโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
4. นางสาวณัชชาธิดา ตัดสมัยครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
5. นางหทัยรัตน์ ตรองจิตร์ครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางศิรินธร วิภาคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุอันโนงประธานกรรมการ
2. นายประสพ แก้วหอมครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
3. นางกานติมา สุขนวลครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางภาวนา เสนาะกลางครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
5. นายภูวนาท ระบือนามครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวดวงพร แอกทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรีภรณ์ จินดาศรีโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
3. นางลลิตภัทร ตรงใจโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นางสาวสารภี ยอดอินทร์โรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
5. นางจิตรา สายแสงจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจน์นิต สำเภาผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายถนอม สายเชื้อโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
3. นายสิริภูมิ ประสานดีโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสาวกฤตยา ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
5. นางสาวสังเวียน แก้วดีโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นายวิรพงษ์ สงค์พิมพ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปูนประธานกรรมการ
2. นายศตวรรษ ภาวิสิทธิ์โรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นางชุติมา คำนึงคงโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการ
4. นายพรชิต สวัสดีโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางนุชนาฎ ดีพูนโรงเรียนบ้านโคลดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นายจงรักษ์ อิ้วประโคนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุโลกประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณี กิ่งจันทร์ครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
3. นางสาวศักดิ์ศรี ชื่นบานครูโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
4. นางอำนวย มาศรักษาโรงเรียนบ้านระมาศค้อกรรมการ
5. นางรัชนีกร พูนทรัพย์โรงเรียนบ้านอาวอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายวขาน บัวบานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาชัยประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง เชื้อลีโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ชาญวิทยากรโรงเรียนบ้านณรงค์กรรมการ
4. นายภานุวัชร จันทินมาธรโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
5. นางสาวสุภาพ ยืนยงโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นายเตรียมศักดิ์ สว่างผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนวนประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสสร ต่อดอกโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการ
3. นายเที่ยง เกตุโสระโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
4. นางเอี่ยม โยธินรัตนกำธรโรงเรียนบ้านชำเบงกรรมการ
5. นายสมหวัง ประทุมโสมโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นายสมุห์ รักงามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางภาลิดา จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางสิริพรรณ เผยศิริโรงเรียนบ้านสกลกรรมการ
4. นางศิริพร แสนสุขโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นางสาวชญาลักษณ์ โม่ทองโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สุทธิโฉมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ ดอนโคโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นางรัชนีย์ เกษดีโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นางชนัญธิดา พากเพียรโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นายจิรายุตม์ มีเหมาะโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายโสรินทร์ ห้วยทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาวรประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา จุงเลียกโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นายธนพล พาเจริญโรงเรียนบบ้านชำเบงกรรมการ
4. นางไพฑูรย์ มีพรหมดีโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางศิริมล ศรีสังวาลย์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวญาณี สืบสังข์ผู้อำนวยการโรงเรียนระมาดค้อประธานกรรมการ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ ทองก้อนเบ้าโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา รองสาลีโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
4. นายชิต ตาติยะโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศตวรรษ ศาลางามโรงเรียนบ้านถนนชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย บุญเอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสมองประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ ดวงชัยโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
3. นางสาวญานี สระแก้วโรงเรียนบ้านตาโมมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ช่างต่อโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
5. นางนริศรา หอมหวลโรงเรียนบ้านจารย์ อ.สังขะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ สุขวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลังโกมประธานกรรมการ
2. นางระเบียบกิจ ศรีแก้วโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
3. นางพัชรนันท์ จันทร์เกียรติกรโรงเรียนสุวรรณคารสงเคราห์กรรมการ
4. นางศรีรุ้ง บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นายวุฒิชัย ดวงพรโรงเรียนบ้านโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายประจบ กำเนิดสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกอลประธานกรรมการ
2. นางวรรยา กล้วยทองโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
3. นางพิมพ์ศิริ ปุยะติโรงเรียนมหาราช๔กรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ สมศรีโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีไพรวัลย์ จันทยุงโรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางกนกพร สร้อยจิตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนทอง อ.ศรีณรงค์ประธานกรรมการ
2. นายสงวน คำดีโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นายณัฐกฤต เรืองสุขสุดโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นายจิรายุตม์ มีเหมาะโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการ
5. นางสาวกมลกานต์ ศรีเมืองโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายอนันทแสง แผ่นใหญ่โรงเรียนบ้านอำปึลกงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธินี สอาดเอี่ยมโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางสุธารา พิมพ์ทองโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
4. นางผลาผล จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวบังอรศรี วงศ์มาสาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชสิรินธร์ ศรีจันทร์แจ่มครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
3. นางพนารัตน์ แสงพยัพครูโรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็กกรรมการ
4. นางสาวธัญญาภรณ์ ม่วงอ่อนโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางสาวธิติมา ดวงดีโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายถาวร มีแสวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปวงตึกประธานกรรมการ
2. นายภาราดร ศรีรองครูโรงเรียนบ้านตาวังกรรมการ
3. นางสุมลเทียน ประไวย์ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายกิจติ ทาทองโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางสาวกมลนภา ประทุมแก้วครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิติธร ผะงาตุนัตถ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาบกระบือประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ จิตรภักดีโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
3. นายฤทธิชัย บัลลังค์โรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
4. นายประจวบ ทองประดับโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ หรบรรพ์โรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายทิศ ซ่อนจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางทัศวรรณ วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
3. นางสาวธัญญา สิงห์โตทองโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นางสาวปิยฉัตร อินทร์นุชโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ ประไวย์โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ วัฒนากุลยาวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายนำโชค มณีเขียวโรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ สิงหนาทโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางอรวรรณ พริ้งเพราะโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ บุญร่วมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรวจประธานกรรมการ
2. นายวิชิต ยืนหาญครูโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญา นุกูลครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางสาวจุรีพร บุญมั่นโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
5. นายธนาคาร ธนสินวงศ์ชัยครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย นาคแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโมมประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ ปรินแคนโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
3. นางกัญญภัส นนธิจันทร์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
4. นางกุุ้ง สีสดโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา แก้วพิกุลโรงเรียนบ้านสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายชุมพร หงษ์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสังขะประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรีมาศ จันทร์แก้วครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นางสาวสุภาณี พุฒวงศ์ครุโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางอารีลักขณ์ ภาคพรมครูโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
5. นายสุริเยน บุติมาลย์ครุโรงเรียนบ้านสมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา ปักโคทานังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำเภาลูนประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ เนียมงามครูโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514)กรรมการ
3. นายบุญเพิ่ม หวังผลโรงเรียนบ้านปราสาทเบงกรรมการ
4. นายสุริยา คำทองโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสมยศ ทองเต็มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณวรท บุญครองโรงเรียนบ้านกู่กรรมการ
3. นายสงคราม รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
4. นางปทุมชาติ จุดาบุตรโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
5. นางสาวธัญญา ศูนย์อินทร์โรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอนันตชัย ชวฤทธิ์เดชาผู้อำนวยการโรงเรียนสหมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุประวีณ์ ธาตุทองโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
3. นางพักตร์พิมล สุจินดาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวปรมาภรณ์ นนทาโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑กรรมการ
5. นางสุรีย์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวินัย เหมือนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสกลประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ลิ้มประไพพงศ์โรงเรียนบ้านลังโกมกรรมการ
3. นายณัฐพล แหวนแก้วโรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการ
4. นางรุจิรา เชื้อลีโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
5. นายปัญญา พรหมศักดิ์โรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายประสาร มีมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนแตกประธานกรรมการ
2. นางสาวธีมาพร เปียนประโคนโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
3. นางสาวสมฤดี บุญคงโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ใจมั่นโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวประภาพร โพธิ์แก้วโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายนิยม สุขทองผู้อำนวยการโรงเรียนไพลศึกษาคารประธานกรรมการ
2. นางรวิษฎา ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านลันแต้กรรมการ
3. นางสาวลัดดารัตน์ สมปองโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นายมานะศักดิ์ คำบุญโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางสาวนัญญา ชมหมื่นโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธศักดิ์ ทองอ้มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงประธานกรรมการ
2. นายพินิจ โยธินรัตนกำธรโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวณภัทร จันทะบุตรโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
4. นางณัชชารีย์ ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
5. นายสุพร วุฒิยาโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายศิวกร เจริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนกางประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ควรคำนึงโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
3. นางสาววัสสุมล สีหา โรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
4. นางสาวบุษบงก์ คงนุรัตน์โรงเรียนบ้านกำไสจานกรรมการ
5. นายจักรี นพพิบูลย์โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายไชยวัฒน์ พุทธานุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางสุทธาสินี ธรรมเจริญ โรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
3. นายธนนต์ นาครินทร์โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
4. นางฐิฆัมพร มิ่งขวัญโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายนภปภน กฤติยาวรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสังข์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเสนอศักดิ์ อยู่ดีครูโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ อินทร์สาครูโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐวี สุขแสวงผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะตรวจประธานกรรมการ
2. นายนัฐพงษ์ แสวงทรัพย์โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสาววิยดา พอกสนิทโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางสาวธนภร จันทร์หอมโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายขุนชิต ละราคีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิลประธานกรรมการ
2. นางนภสร กองศิริครูโรงเรียนบ้านตาลวกกรรมการ
3. นายเสถียร มูลแก่นครูโรงเรียนบ้านโคกเพชรฯกรรมการ
4. นางรัตนา เลี่ยมดีครูโรงเรียนบ้านจบก อ.บัวเชดกรรมการ
5. นางศิริขวัญ ศาลางามครูโรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการ
6. นางปุญชรัสมิ์ การะเกษครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
7. นางสาวอัจฉราพร อินทร์นุชครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
8. นางดวงดาว กล้าเชี่ยวครูโรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
9. นางบุบผา วาสนามครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิมลวรรณ เพิ่มทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาวังประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร พิเนตรบูรณะครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา บุญเปล่งครูโรงเรียนบ้านโคกรัมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ เทพโภชน์ครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นายวรจักร โพธิ์แก้วครูโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวพิไลพร พัฒนสระคูครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
7. นางเพ็ญประภา รุ่งแก้ว กุมวิจิตรครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
8. นางสยุมพร ศรีวรรณครูโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
9. นางอุทัย ประไวย์ครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายภานุวัฒน์ แป้นจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัณย์ สมหมายครูโรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการ
3. นางบุรินทร์ คำโฮงครูโรงเรียนบ้านสนบกรรมการ
4. นายปรีชา สังข์ศรีครูโรงเรียนบ้านพนมดินกรรมการ
5. นางวิภาพร ศิริมาตรกูลครูโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาวดี ขุมทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรัสประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สายแก้วครูโรงเรียนบ้านจารย์ (อ.สังขะ)กรรมการ
3. นางประภัสสร ศรรัตน์ครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ สวันทองครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
5. นายภุมรินทร์ ปานแปลงครูโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายโชคชัย สาลิวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตหรา พาพิมพ์ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
3. นางขวัญตา เหมือนแก้วครูโรงเรียนบ้านละลมระไซกรรมการ
4. นางพุทธพร นามพรหมครูโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
5. นางมณีรัตน์ คงใจดีครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวีรพงษ์ จำปามูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุนประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ขบวนกล้าครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางพิชญานันท์ แก้วมารยาครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นางสุภาพร บุญกว้างครูโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
5. นางตริญาภรณ์ ขจรวงษ์ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ บูรณะผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๑ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ คูรัตน์ครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
3. นางสาวอรอุมา ศาลางามครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
4. นางกิตติพร เทียมทัดครูโรงเรียนบ้านกำไสจานกรรมการ
5. นายสุวิด สิงห์ประเสริฐครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ คงเจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตาแดกประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา เพชรธาราวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการ
3. นายชาติชาย พลคำครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
4. นางคันธิชล นรสารครูโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ อดกล้าครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พูนเสงี่ยมศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเดิมประธานกรรมการ
2. นางจงดี หงษ์ชัยครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
3. นางสาวสุธรรมมา ประพานศรีครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางอาทิตยา แก้วกาหนันครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
5. นายชินาธิป เกษมสุขครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธานินท์ ชินวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพิชญาดา จรัสใสครูโรงเรียนบ้านอำปึลกงกรรมการ
3. นายสำราญ ภูปุยครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
4. นางสุพัตรา พึ่งผลครูโรงเรียนบ้านตะโนนกรรมการ
5. นายเวชยันต์ ภิญโญภาพครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายสังวาร หาญศึกษาโรงเรียนบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นายบุญจันทร์ ล้อมค้อมโรงเรียนบ้านตาลวกกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ โสภากุโรงเรียนบ้านหนองเหล็กกรรมการ
4. นางสาวสายรัตน์ เสาประโคนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
5. นายเสนาะ ประชุมฉลาดโรงเรียนจรูกแขวะกรรมการ
6. นางนัยนา อนงค์ชัยโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายเทวัน พอใจโรงเรียนบ้านแนงมุดประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทศพรโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นายจตุรวิทย์ ปาโมกข์โรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
4. นายวาทิน เพียรศิริโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายสมาน นาคนวลโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
6. นายนพรุจ โนนทิงโรงเรียนบ้านสมุดกรรมการ
7. นายถนอม สมหวังโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146กรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเทวัน พอใจโรงเรียนบ้านแนงมุดประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ ทศพรโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นายนพรุจ โนนทิงโรงเรียนบ้านสมุดกรรมการ
4. นายจตุรวิทย์ ปราโมกข์โรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
5. นายถนอม สมหวังโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146กรรมการ
6. นายวาทิน เพียรศิริโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
7. นายสมาน นาคนวลโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
8. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปรีญา เกษดีโรงเรียนบ้านโจรกประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางสาววรรดี ไวเรียบโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
4. นางสาวรัชดา ลาเลิศโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวจินตหรา พาพิมพ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
6. นายสาธิต อ่อนสลวยโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
7. นายนพรุจ โนนทิงโรงเรียนบ้านสมุดกรรมการ
8. นายสมาน นาคนวลโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
9. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
10. นายพันธวัช สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปรีญา เกษดีโรงเรียนบ้านโจรกประธานกรรมการ
2. นายอวิรุทธิ์ จันไตรย์โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางสาววรรดี ไวเรียบโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
4. นางสาวรัชดา ลาเลิศโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวจินตหรา พาพิมพ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
6. นายสาธิต อ่อนสลวยโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
7. นายนพรุจ โนนทิงโรงเรียนบ้านสมุดกรรมการ
8. นายสมาน นาคนวลโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
9. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
10. นายพันธวัช สมบูรณ์โรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุรชัย งามชื่นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวชญาน์นันท์ ตั้งชนะครูโรงเรียนบ้านน้อยกรรมการ
3. นายดาวรุ่ง สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
4. นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย์ครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นายจิรวัฒน์ สันทาลุนัยครูโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายภัทรพล ติราวรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำพุกประธานกรรมการ
2. นายพิมล บัวบานครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นางลำดวน โภคมณีครูโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ มีแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ สุขบรรเทิงครูโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเรวัตร แม่นผลผู้อำนวยการโรงเรียนดมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายคมสัน สืบสังข์ครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวกรรมการ
3. นางศิราธร ตินานพครูโรงเรียนบ้านจารย์ อ.กาบเชิงกรรมการ
4. นางทรงศรี สมบูรณ์ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นายสันติ ทูลธรรมครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ โกสีนามผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล ประดุจชนม์ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายคมกริช นุราชครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่กรรมการ
4. นางจันทรา ศาลางามครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นางสาวศิริสุดา ปัญหาครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประดับ สอดศรีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบประธานกรรมการ
2. นายแสวง ยอดเกษครูโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
3. นายประวัติ ชนะไพรครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นายสิทธิชัย พูลแสงครูโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขกรรมการ
5. นางสาวสุรัตยา ลีละพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย สารสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสกกองประธานกรรมการ
2. นายก้องเทพ ตุ้มทองครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ นเรนสดครูโรงเรียนบ้านตาเตียว(ประชารัฐอนุกูล)กรรมการ
4. นางจิรัญญา ศรีนาคาครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศักดิ์ชัย เลิศอรุณรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ อ่อนน้อมครูโรงเรียนบ้านปราสาทเบงกรรมการ
3. นายอมร ชัยโยครูโรงเรียนบ้านลำหาดกรรมการ
4. นายภคนันท์ กัญญาศรีครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่กรรมการ
5. นายบุญเลิศ สุขจิตรครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ สระแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวันเจริญสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายศิระกร พลภูเมืองครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
3. นายสุเทพ แข็งกล้าครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
4. นางสาวปริญญานุช ขุมเงินครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
5. นายอนุศักดิ์ ไชยอุปละครูโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเกษณีย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
3. นางบุษรากร คุมดีครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฎฐ์พัชร์ สุวงค์ครูโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
5. นายธีรภัทร นันทิโคครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ วิเศษวุฒิพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางเกษณีย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
3. นางบุษรากร คุมดีครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฎฐ์พัชร์ สุวงค์ครูโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
5. นายธีรภัทร นันทิโค ครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวกันยณัฐ บัวสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางบุญบาล สุวรรณาครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นางอัมพรสรวง บุญภาครูโรงเรียนโคกสะอาดกรรมการ
4. นายพงศ์พันธ์ จันทร์ภาครูโรงเรียนตาแตรวทัพดัดกรรมการ
5. นางสุชาวลัญช์ ถือวัลย์ครูโรงเรียนระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประยูร ใจซื่อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแรประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาสิริ โถตะบุตรครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
3. นางวราภรณ์ นาเมืองรักษ์ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นายกรีฑา หวังมั่นครูโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
5. นายธนาทิพย์ ลอแก้วครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ โกสีย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชค อ.บัวเชดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณิกา สุบรรณาจครูโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
3. นางสาวกำไลทอง กรองทองครูโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายสุรพงศ์ วาสนามครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นายสีบู ป้องญาติครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายปรีชา เกตุชาติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก็วลประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์วรา ศิริไสยครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางวันวิสา มีภาพครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางนิฤมล วิชัยครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นายไพบูลย์ หอมจันทร์ครูโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายโสรีย์ ยอดเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละเอาะรองประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ กำเนิดสิงห์ครูโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการ
3. นางสุชาดา ประไวย์ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ คำทาครูโรงเรียนบ้านนากรรมการ
5. นางสาวนภัสกร ดวงดีครูโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวศาธิรัตน์ รัตน์ชยากรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายกณวรรธน์ พลสิมครูโรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
3. นางสาววรัญญา ราชรักษ์ครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ พินิจครูโรงเรียนบ้านมะเมียงกรรมการ
5. นายปิยะ ฉลาดเลิศครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายยุทธภู ภูผาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคีรองประธานกรรมการ
2. นายถนอม สมหวังครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146กรรมการ
3. นายพิชัยณรงค์ ดูงามครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
4. นายวัชรินทร์ สายแสงจันทร์ครูโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายจรูญ จงหาญครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ์ธเนศ สีน้ำคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคันนาประธานกรรมการ
2. นายยุทธศาสตร์ คุณสีขาวครูโรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์กรรมการ
3. นายบุญคุ้ม ภูบินบกครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นางทัตยา สัตปานนท์ครูโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
5. นางสาวบังอร นันทรัตน์ครูโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายจักราวุธ ถือคุณรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานีประธานกรรมการ
2. นายอดิชัย ศรีปราชญ์ครูโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นายเพิ่มพูล ผ่องศรีครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณ กรรมการ
4. นางสาวจันทร์จิรา สำราญกายครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางจรรยา สันติภพครูโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ทองเพิ่มผู้อำนวยการโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ ประดับศรีครู โรงเรียนบ้านโตงน้อย กรรมการ
3. นางสิรภัทร เพ่งเล็งดี ครู โรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ สมหวังครู โรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
5. นายพงษ์ธร จันทร์เลครู โรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายนายประจักษ์ เงางามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนประธานกรรมการ
2. นายทองหล่อ นามวิชัยครูโรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอกาบเชิงกรรมการ
3. นายสุคนธ์ สำราญใจครูโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
4. นายสุวิทย์ สุขบทครูโรงเรียนบ้านโคกรัมย์กรรมการ
5. นายอนุรักษ์ พนารักษ์ครูโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายพงศ์ไท ไพรงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายซอ ประธานกรรมการ
2. นายประธาน พิศงามครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายสุรินทร์ ภูมิพัตรครูโรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการ
4. นายวัฒนา งอกงามครูโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง กรรมการ
5. นายนายธัญญา กทิศาสตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายปราการ รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองประธานกรรมการ
2. นายจิรเมธ บุญร่วมครูโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว กรรมการ
3. นายโสภณวิชญ์ คำปลิวครูโรงเรียนบ้านคูตัน กรรมการ
4. นายภักดิ์ควัฒน์ ทองรัตนวรรณครูโรงเรียนบ้านก็วล กรรมการ
5. นายพิเชษฐ ขุมเงิน ครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายบุญสมชัย ฟองนวลผูู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ วงษ์รัมย์ครูโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
3. นายเสน่ห์ บุราครครูโรงเรียนบ้ากุงกรรมการ
4. นางสนธยา พ่วงงามพันธ์ครูโรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514)กรรมการ
5. นางเกสรา ผลแม่นครูโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสุริยา ดอนเหลือมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายวรรณศิลป์ โคตวงษ์ครูโรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณร์บำรุง)กรรมการ
3. นางอาภารัตน์ สระแก้วครูโรงเรียนบ้านไทรกรรมการ
4. นายณรงค์ จงพ่วงกลางครูโรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146กรรมการ
5. นางภมรศรี จงสุขครูโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายประเทือง กลีบบัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิศอรุณประธานกรรมการ
2. นายอานันท์ ปรักเจริญครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางพรนภา วงศ์อ่อนครูโรงเรียนหนองหว้ากรรมการ
4. นางสาวเข็มเพชร บุญปลอดครูโรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยากรรมการ
5. นางกนกนวล ชอบสวนครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านตายัวะประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิฌาภรณ์ ต่างประโคนโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นายประเทือง ชัยงามโรงเรียบ้านพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย สาพิมพาโรงเรียนบ้านตาเตียวกรรมการ
5. นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ สาพิมพาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบักดอกประธานกรรมการ
2. นางมยุรีย์ ใจมั่นครูโรงเรียนบ้านรันเดงกรรมการ
3. นายประวิทย์ นาถเหนือครูโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
4. นางสาววิไลพร ภาสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านจารย์ อ.สังขะกรรมการ
5. นายลัดฟ้า สาพันธ์ครูโรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมิตรชัย สุชาติสุนทรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะคร้อประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ เสขะกุลครูโรงเรียนบ้านเจ้าคุณกรรมการ
3. นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
4. นายเลิศมนัส อุปฌาย์ครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
5. นายเสถียน ยังมีโรงเรียนบ้านราวนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบัญชา จิรคงสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดประธานกรรมการ
2. นางสาริน พรหมชาติครูโรงเรียนบ้้านตาโมมกรรมการ
3. นางพิมพ์ปวีณ์ วงศ์อรัญครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการ
4. นางปริญญา จงหาญครูโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ เกิดสมนึกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฏร์วิทยาคม)ประธานกรรมการ
2. นายจิตร์ เมียสพรมครูโรงเรียนบ้านโคกไทรกรรมการ
3. นางสุพิมล บูรณ์เจริญครูโรงเรียนตานีกรรมการ
4. นายอุทัย อภัยพจน์ครูโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นายธงชัย ว่่องไวครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายภูมิศักดิ์ จิตบุญรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาราษฏร์นุกูลประธานกรรมการ
2. นายอุทัย รัตนธิวัฒครูโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการ
3. นางสุรัตน์ ธนาบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
4. นางวนิดา ในพรมราชครูโรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติกรรมการ
5. นางศศิกานต์ ศักดิ์สุวรรณครูโรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายนนทวัชร์ ทาทองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
3. นางบุษรา กลับอำไพครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แม่นผลครูโรงเรียนบ้านคะนากรรมการ
5. นางปารณีย์ โชติรัตนทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุนัน ผลรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาดประธานกรรมการ
2. นางประภัสศร อิ้วประโคนครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่กรรมการ
3. นางปริญญา จงหาญครูโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ โสรเนตรครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางสรัสวดี ประดับประดาครูโรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชาลี กงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนอาโพนประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย พลคำครูโรงเรียนบ้านตรววจกรรมการ
3. นายวรวงศ์ มั่นหมายครูโรงเรียบ้านสะเดากรรมการ
4. นายศิราเมษฏ์ ภู่หมื่นไวยครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
5. นายสมพร วรนุชครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายศุภกร เขียวสระคูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
2. นางสาววริศนันท์ หนุนชูครูโรงเรียนบ้านจบก อ.บัวเชดกรรมการ
3. นายสอาด จรดรัมย์ครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวดวงสมร เดชดำรงรักษ์ครูโรงเรียนประชาสามัคคี กรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ ดาทองครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสมชาย ชมเมินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเบาประธานกรรมการ
2. นายจิตติ ยาวรัมย์ครูโรงเรียนบ้านกะปูกรรมการ
3. นางกาญจนา พริ้งเพราะครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒กรรมการ
4. นางมณฑา ปานแปลงครูโรงเรียนบ้านโชค อ.ปราสาทกรรมการ
5. นางคนิตถา บุญรับครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประสาน พิมพรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะปูประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ ดวนใหญ่ครูโรงเรียนบ้านหนองหรี่กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ ศรีวิชัยครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๒กรรมการ
4. นายสิทธิพงษ์ ขุมเงินครูโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ ดาทองครูโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายฉลอง เติมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนบประธานกรรมการ
2. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นายประจวบ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนสหราษฎ์วิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายฉลอง เติมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนบประธานกรรมการ
2. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นายประจวบ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนสหราษฎ์วิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายฉลอง เติมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนบประธานกรรมการ
2. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นายประจวบ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนสหราษฎ์วิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายฉลอง เติมทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนบประธานกรรมการ
2. นายธนวิชญ์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการ
3. นายประจวบ บูรณ์เจริญครูโรงเรียนสหราษฎ์วิทยากรรมการ
4. นายประเสริฐ สุขแสกครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบุตรสี หมื่นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาพรามประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต พวงอินทร์ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
3. นายศราวุฒิ บัวทิพย์ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
4. นายธราพงษ์ สุกแสกครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวไอรัตดา วันชาครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบุตรสี หมื่นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาพรามประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต พวงอินทร์ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
3. นายศราวุฒิ บัวทิพย์ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
4. นายธราพงษ์ สุกแสกครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวไอรัตดา วันชาครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบุตรสี หมื่นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการ
2. นายธนกฤต พวงอินทร์ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
3. นายศราวุฒิ บัวทิพย์ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
4. นายธราพงษ์ สุกแสกครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวไอรัตดา วันชาครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุตรสี หมื่นสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาพรามประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต พวงอินทร์ครูโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการ
3. นายศราวุฒิ บัวทิพย์ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
4. นายธราพงษ์ สุกแสกครูโรงเรียนบ้านโคกทมกรรมการ
5. นางสาวไอรัตดา วันชาครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ เสาะพบดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่งครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางประทิน บุญลือครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
5. นางบังอร ภูรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ เสาะพบดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่งครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางประทิน บุญลือครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
5. นางบังอร ภูรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ เสาะพบดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่งครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางประทิน บุญลือครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
5. นางบังอร ภูรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ เสาะพบดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่งครูโรงเรียนบ้านเลิศอรุณกรรมการ
3. นายโรต แต้มฉลาดครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
4. นางประทิน บุญลือครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
5. นางบังอร ภูรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนิยม สอนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายวิเชียร ดวงแสงโรงเรียนพระแก้วกรรมการ
4. นายธนวิทย์ หุ่นทองโรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
5. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนิยม สอนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายวิเชียร ดวงแสงโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
4. นายธนวิทย์ หุ่นทองโรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
5. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายนิยม สอนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายวิเชียร ดวงแสงโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
4. นายธนวิทย์ หุ่นทองโรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
5. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนิยม สอนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายวิเชียร ดวงแสงโรงเรียนพระแก้วกรรมการ
4. นายธนวิทย์ หุ่นทองโรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
5. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายนิยม สอนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายวิเชียร ดวงแสงโรงเรียนพระแก้วกรรมการ
4. นายธนวิทย์ หุ่นทองโรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
5. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิยม สอนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายวิเชียร ดวงแสงครูโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
4. นายธนวิทย์ หุ่นทองโรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
5. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสุมิตร ประสานรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดงประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มั่งคั่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางธารทิพย์ จูกระโทกครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายบัญชา เป็นสมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
5. นายสาธิน กะการดีครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร ประสานรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโดงประธานกรรมการ
2. นายภูมิ มั่งคั่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
3. นางธารทิพย์ จูกระโทกครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายบัญชา เป็นสมรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
5. นายสาธิน กะการดีครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางยุวนินทร์ หาชารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุวนินทร์ หาชารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางยุวนินทร์ หาชารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางยุวนินทร์ หาชารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางยุวนินทร์ หาชารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางยุวนินทร์ หาชารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางยุวนินทร์ หาชารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางยุวนินทร์ หาชารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายเคน อุตส่าห์ดีครูโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นายธำมรงค์ โพนทะนาครูโรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นายอภิลักษณ์ โสภาครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย กะภูทินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายนัคพล จงมั่งคั่งครูโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการ
3. นายสุพร สระแก้วโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ พรมทองคำโรงเรียนประชาสามัคคี กรรมการ
5. นายธีรพงษ์ ดังคนึกครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ ปัญญาคิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรันเดงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เดชสงค์ครูโรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการ
3. นางกนิษฐา พินิจด้วงครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แร่ทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
5. นายมานพ วิภาคะครูโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสังวาร หาญศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นางกวินญา ตอบกลางครูโรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธงสยาม พลหล้าครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
4. นายสุชาติ โลกนิยมครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นายจักรพงศ์ สัจจาครูโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ ปัญญาคิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรันเดงประธานกรรมการ
2. นายพรชัย เดชสงค์ครูโรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการ
3. นางกนิษฐา พินิจด้วงครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ แร่ทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)กรรมการ
5. นายมานพ วิภาคะครูโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสังวาร หาญศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นางกวินญา ตอบกลางครูโรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายธงสยาม พลหล้าครูโรงเรียนบ้านละมงค์กรรมการ
4. นายสุชาติ โลกนิยมครูโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
5. นายจักรพงศ์ สัจจาครูโรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละมงค์ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา แสงโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญกรรมการ
3. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางสาววิลาสินี เหมหงษ์ครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ์ครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. สิบเอกไกรสุเนตร์ ชินนาคครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์ครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นางเบญจลักษณ์ จำปามูลครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ อินทรนุชครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุโรจน์ รุจิยาปนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละมงค์ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา แสงโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญกรรมการ
3. นายชนาธิป บุญสุยาครูโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นางสาววิลาสินี เหมหงษ์ครูโรงเรียนบ้านโจรกกรรมการ
5. นายชาตรี ธัญสิริกุลกิตติ์ครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายกฤปนนท์ นิธิธรรมธาดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. สิบเอกไกรสุเนตร์ ชินนาคครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการ
3. นายวิรัล คำสัตย์ครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
4. นางเบญจลักษณ์ จำปามูลครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นายพงษ์พันธ์ อินทรนุชครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสนอง ดาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา แสนสุขครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นายศิริชัย ตระกูลวรรณาครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
4. นายคำตา สร้อยจิตรครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นางอรุณนี ผลพูนครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีอนุศิษฏ์ เอกยีรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนโอทะลันประธานกรรมการ
2. นายถนัด สมาธิกุลครูโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางสาวพัชรพรรณ ผลเกิดครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรียา อมรเลิศวิริยะกุลครูโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
5. นายสุรกิจ อาจศึกครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสนอง ดาทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา แสนสุขครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นายศิริชัย ตระกูลวรรณาครูโรงเรียนบ้านขนาดมอญกรรมการ
4. นายคำตา สร้อยจิตรครูโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนกรรมการ
5. นางอรุณนี ผลพูนครูโรงเรียนบ้านทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีอนุศิษฐ์ เอกยีรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโอทะลันประธานกรรมการ
2. นายถนัด สมาธิกุลครูโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรียา อมรเลิศวิริยะกุลครูโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
4. นางสาวพัชรพรรณ ผลเกิดครูโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นายสุรกิจ อาจศึกครูโรงเรียนบ้านโนนสังข์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสง่า พูลพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเมียงประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ บุญยอมครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นายสมร กะการดีครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
4. นางอัมมณี กรองทองครูโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนกรรมการ
5. นางนัณธณา ปคุณาวรชิตครูโรงเรียบ้านสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย สมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยามประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ หล้าล้ำครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ พรมทองคำครูโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นายศราวุฒิ บัวทิพย์ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสมา ใจกล้าครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสง่า พูลพรหมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเมียงประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ บุญยอมครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นายสมร กะการดีครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
4. นางอัมมณี กรองทองครูโรงเรียนบ้านเกาะแจนแวนกรรมการ
5. นางนัณธณา ปคุณาวรชิตครูโรงเรียนบ้านสวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย สมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนกะเลงเวกทับทิมสยามประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ หล้าล้ำครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ พรมทองคำครูโรงเรียนประชามามัคคีกรรมการ
4. นายศราวุฒิ บัวทิพย์ครูโรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเสมา ใจกล้าครูโรงเรียนวันเจริญสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายนิยม สอนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายวิเชียร ดวงแสงครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
4. นายธนวิทย์ หุ่นทองครูโรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
5. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายนิยม สอนงามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจบกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีพจนาต โคพะทาครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
3. นายวิเชียร ดวงแสงครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการ
4. นายธนวิทย์ หุ่นทองครูโรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
5. นายสนั่นพงศ์ พิมพ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านแสนกางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศุภชัย ลวดเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทมประธานกรรมการ
2. นายมนัส รัตนวรรณ์ครูโรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ งอกงามครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายธวัชชัย หอมหวลครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นายภูมินทร์ จันคราครูโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ลวดเงินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกทมประธานกรรมการ
2. นายมนัส รัตนวรรณ์ครูโรงเรียนสหราษฎร์วิทยากรรมการ
3. นายประเสริฐ งอกงามครูโรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)กรรมการ
4. นายธวัชชัย หอมหวลครูโรงเรียนหนองโสนวิทยากรรมการ
5. นายภูมินทร์ จันคราครูโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสิริพัชร ติราวรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฏร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางวีรดา ลาธุลีครูโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการ
3. นางณัฐสิมา ศรีชัยครูโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
4. นางน้ำเพชร พลอยพันธ์ครูโรงเรียนบ้านถนนชัยกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ทนสูงเนินครูโรงเรียนบ้านโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสิริพัชร ติราวรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฏร์นุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางวีรดา ลาธุลีครูโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการ
3. นางณัฐสิมา ศรีชัยครูโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
4. นางน้ำเพชร พลอยพันธ์ครูโรงเรียนบ้านถนนชัยกรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ ทนสูงเนินครูโรงเรียนบ้านโสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนวลฉวี สุขตามโรงเรียนบ้านสองสะโกมประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ใยแดงโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
4. นางสหพร เพชรล้วนโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
5. นางสาวอรทัย สายแก้วโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนวลฉวี สุขตามโรงเรียนบ้านสองสะโกมประธานกรรมการ
2. ส.ต.ต.เรืองศักดิ์ เปรียบนานโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางเบญจมาศ ใยแดงโรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
4. นางสหพร เพชรล้วนโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
5. นางสาวอรทัย สายแก้วโรงเรียนบ้านพระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสำลี โททองโรงเรียนบ้านสมุดประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ดัชถุยาวัตรโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นายเชาวลิตร อินทร์ตาโรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
4. นางสมหวัง ทองแผ่นโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางณัฐนิชา เหลือดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ 190กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสำลี โททองโรงเรียนบ้านสมุดประธานกรรมการ
2. นางบุปผา ดัชถุยาวัตรโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
3. นายเชาวลิตร อินทร์ตาโรงเรียนขอนแตกกรรมการ
4. นางสมหวัง ทองแผ่นโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางณัฐนิชา เหลือดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพ 190กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวไพรินทร์ หนอสีหาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส รัมพณีนิลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางกฤตพร เจริญโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายณัฐกร อินทร์ตาโรงเรียนคูขาดกรรมการ
5. นางสาวอ่อนศรีสุดา เครือเนียมโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวไพรินทร์ หนอสีหาโรงเรียนประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์ลภัส รัมพณีนิลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางกฤตพร เจริญโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายณัฐกร อินทร์ตาโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
5. นางสาวอ่อนศรีสุดา เครือเนียมโรงเรียนบ้านโตงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญคล้อยโรงเรียนบ้านกำไสจานประธานกรรมการ
2. นางอัชราภรณ์ สุขแสวงโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการ
3. นางพิกุลวรรณ์ ถุนาพรรณ์โรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
4. นางนัยนา โสมทองโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมกรรมการ
5. นางจำเนียร พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายประเสริฐ บุญคล้อยโรงเรียนบ้านกำไสจานประธานกรรมการ
2. นางอัชราภรณ์ สุขแสวงโรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการ
3. นางพิกุลวรรณ์ ถุนาพรรณ์โรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
4. นางนัยนา โสมทองโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมกรรมการ
5. นางจำเนียร พันธ์เลิศโรงเรียนบ้านแดงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางธนานันต์ ดียิ่งโรงเรียนบ้านเจริญสุข ประธานกรรมการ
2. นางพัชนี นามบุตร โรงเรียนบ้านขอนแตกกรรมการ
3. นางสาววิภาดา บุญปลอดโรงเรียนบ้านเกาะตรวจกรรมการ
4. นางสาวณัฐชยา สาลิวงษ์โรงเรียนบ้านจารย์ อ.สังขะกรรมการ
5. นางสาววารุทัย ทาหาญ โรงเรียนบ้านอาโพน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทรพร บรรลือทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียหนองโสนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทักษอร คำดี โรงเรียนบ้านตอกตรากรรมการ
3. นางสาวกนกพร เสามั่น โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐ์นลิน ศรีกาลบุตรโรงเรียนบ้านละมงค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางดวงแข ละม้ายศรีโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ หมายกลิ่น โรงเรียนบ้านสำเภาลูนกรรมการ
3. นางสาวกิตติวรา พันธุวงศ์โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
4. นางสาวจุฑามณี ขอชนะโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
5. นางสาววลัยลักษณ์ คงดีโรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายกิตติ ชมดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขนาดมอญประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภัทร บุญชารี โรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
3. นายวันชัย ยิ่งรุ่งเรืองโรงเรียนบ้านหนองหรี่กรรมการ
4. นางสาวพักตร์สุดา อุ่นศิลป์โรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สุหงสา โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายทศพล สุดชมโฉม โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 ประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ อาจศึก โรงเรียนบ้านโนนสังข์ กรรมการ
3. นางสาวภิรญา ผลเกิด โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว กรรมการ
4. นางสาวคณิศร ชัยศรีษะ โรงเรียนบ้านจีกแดกกรรมการ
5. นายประยง สันธิ โรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสมหทัย ตรองจิตต์ โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียานันท์ แก้วหอม โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา) กรรมการ
3. นางสาวจริญญา ดีสม โรงเรียนบ้านรุน กรรมการ
4. นายธีระศักดิ์ สินชัย โรงเรียนบ้านหลักกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ บำรุง โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสงวน ศาลางามโรงเรียนโรงเรียนบ้านเลิศอรุณประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาพร วายประโคน โรงเรียนบ้านตาเสาะ กรรมการ
3. นางสาวสุนทรี วิเศษ โรงเรียนบ้านโจรก กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณ มณีศรี โรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี คุ้มหินลาด โรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายบุญเจือ โฉมใสโรงเรียนบ้านสวาทประธานกรรมการ
2. นางสาวชลาทร ฮุนอยู่ โรงเรียนบ้านหนองจูบกรรมการ
3. นายคำอ่อน วงศ์ใหญ่โรงเรียนบ้านราวนครกรรมการ
4. นางสาวภิชญาภรณ์ ชาญเชี่ยวโรงเรียนบ้านตาเบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายอดิศร พิชญอัครกุลโรงเรียนบ้านโคกรัมย์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวมะลิวัลย์ หะวันโรงเรียนเทศบาลสังขะ กรรมการ
3. นางสาวสุวิมล คำมีโรงเรียนเทศบาลสังขะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางจุฑารัตน์ ศรีไสว โรงเรียนบ้านสระทอง ประธานกรรมการ
2. นางนิศารัตน์ แขขุดทด โรงเรียนบ้านพนมดิน กรรมการ
3. นายชรัณ สารประเสริฐ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา กรรมการ
4. นางสาวมินตรา กวาดนอก โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง กรรมการ
5. นายสุทัศน์ คิดประโคน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณฤดี เพิ่มทรัพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ธรรมพร ครูโรงเรียนบ้านชำเบง กรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ ปันทรสครูโรงเรียนบ้านโสน กรรมการ
4. นางสาวปวีนา เพ็งแจ่ม ครูโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ
5. นายธนาทิพย์ ลอแก้วครูโรงเรียนบ้านจรัสกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธีรพงศ์ บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐาปนพงศ์ แก้วงามครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางรัตติยา ชายทองครูโรงเรียนบ้านชำสมิงกรรมการ
4. นายเฉลิม ทะเกิงลาภ ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการ
5. นายสนม จันทร์ภา ครูโรงเรียนบ้านลันแต้กรรมการ
6. นางวรภา ดลเสมอ ครูโรงเรียนบ้านปราสาทกรรมการ
7. นายกมล กางโสภา ครูโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการ
8. นางบัวย้อย กันนิดา ครูโรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยเอกศิริพงษ์ ประดับเพชรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทเบง ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ตินานพครูโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
3. นางสำเนียง ศรีระอุดมครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการ
4. นายกิตติพัฒน์ ดาทองครูโรงเรียนบ้านด่่าน กรรมการ
5. นายสุภวงษ์ สังข์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านจีกแดก กรรมการ
6. นายวิชัย ศิริบูรณ์ ครูโรงเรียนบ้านศรีนวลกรรมการ
7. นายศักดิ์ดา นรสารครูโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
8. นายศราวุธ เกร็ดรัมย์ครูโรงเรียนบ้านจรัส กรรมการ
9. นางนาถนดา พงศ์ทวีสุขครูโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพุฒิพงษ์ เพียรการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจรัสประธานกรรมการ
2. นายสาคเรศ เครือเนียมครูโรงเรียนสระทองกรรมการ
3. นายสมพร กันสาครูโรงเรียนบ้านรันเดงกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ จุดาบุตร ครูโรงเรียนตาวรกรรมการ
5. นายเสนอ เจือจันทร์ครูโรงเรียนบ้านไพลอำนวยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ พลศักดิ์เดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโนนประธานกรรมการ
2. นางสาวนาจอนงค์ ธานีพูนครูโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
3. นางวนิดา รำจวนครูโรงเรียนบ้านกะดาดกรรมการ
4. นายณัฐพงค์ ตรองจิตร์ โรงเรียนบ้านกู่ กรรมการ
5. นายชูชัย ทองดีครูโรงเรียนบ้านแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสุธรรม สุบรรณาจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมไซ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริกา เพชรชื่นสกุลครูโรงเรียนบ้านนากรรมการ
3. นายณัฐภณ ทองแย้มครูโรงเรียนบ้านออดราฏร์สามัคคีกรรมการ
4. นางรภัสสรณ์ แสนสุขครูโรงเรียนบ้านตาโมมกรรมการ
5. นายภูมิชาย สาลีโภชน์ ครูโรงเรียนบ้านบักดอกกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางผกางาม กระเวนกิจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านณรงค์ประธานกรรมการ
2. นายกัญระญา ยืนยิ่งครูโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
3. นางอรนุช เรืองเกษมครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยากรรมการ
4. นางศศิมาภรณ์ ดีเลิศครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวิบูลย์ เปรมผลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภคประชารัฐบำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา สมเป็นครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการ
3. นางปราณี วงษ์เกิดครูโรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์กรรมการ
4. นายวุฒิชัย การะเกษครูโรงเรียนบ้านหนองโจงโลงกรรมการ
5. นางสาวรวยรินทร์ สุขประเสริฐครูโรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนายเติมพงศ์ แก้วม่วงรองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราฎร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ ใจกล้าครูโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ โพธิ์เลิงครูโรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดกรรมการ
4. นางกลมโรจน์ ยางงามครูโรงเรียนบ้านสระทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางธัญญารัตน์ ชมดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนราษฏร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางประยูร ชลธีครูโรงเรียนบ้านโนนทอง อ.กาบเชิงกรรมการ
3. นางเกสรี ทองมากครูโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
4. นางปนัดดา โสวภาคครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชชิตา บุตรงามโรงเรียนบ้านละลมระไซกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ พลศักดิ์เดชผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฏร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ วรรณคำครูโรงเรียนบ้านตรวจกรรมการ
3. นางอำไพ ประยงค์หอมครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นางสาวนิตยา บุญมีครูโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
5. นางรุ่งนภา รำจวนครูโรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางทวีลาภา เหล่าอุดมโรงเรียนบ้านนาครองประธานกรรมการ
2. นายณธน ปล้องทองโรงเรียนบ้านตาโมมกรรมการ
3. นางอรทัย เปนนาม โรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร พุ่มเพ็ชรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
5. นางสุชาดา มุมทองโรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฐชุดา มะคุ้มใจโรงเรียนบ้านพนมประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา ชอบเสร็จโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางสาวฐรดา ไกรเพชรโรงเรียนบ้านโสนกรรมการ
4. นางภาสภรณ์ รุ่งเรืองโรงเรียนเจริญราษฏร์วิทยากรรมการ
5. นางฉันทนา จามิกรณ์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางลักษณาวดี กระจ่างจิตรโรงเรียนมหาราช4ประธานกรรมการ
2. นางสาวละอองดาว ชฎาทองโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการ
3. นายเธียรพัชร แป้นทองโรงเรียนบ้านโคกกรมกรรมการ
4. นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญโรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการ
5. นายจำนงค์ ขันตีโรงเรียนบ้านหนองโจงโลง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ คำเลิศ โรงเรียนบ้านอำปึลประธานกรรมการ
2. นายเมธวัฒน์ อ่อนเรืองโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นายธนพล ทิมแก้วโรงเรียนบ้านโดงกรรมการ
4. นายภานุกิจ อินทร์ชัยโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
5. นายประกิจ เอิบทวีโรงเรียนบ้านสะเดา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา สัมฤทธิ์ผ่อง โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ เจตนาดีโรงเรียนบ้านตาเมียงกรรมการ
3. นางจินตนา ชินพันธ์โรงเรียนราษฎร์พัฒนากรรมการ
4. นายมหัทธยุทธ์ จันดาเพ็งโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการ
5. นางทิตธยา สีหล้าโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวัชรพล บุตรศรีโรงเรียนบ้านเจ้าคุณประธานกรรมการ
2. นายอาชานัย จิตรดี โรงเรียนบ้านเถกิงกรรมการ
3. นายไพโรจน์ คุณภาทีโรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นายยุทธการ อัครชัยมงคลโรงเรียนบ้านตรวจ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ขุมทอง โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขประธานกรรมการ
2. นายพนม รัสมิงแก้วโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์กรรมการ
3. นายอิสระ ปุยะติโรงเรียนบ้านโชคนาสามกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ภูนาโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
5. นายบัญชา หินผาโรงเรียนพระจันทร์ศรีสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางทาริณีย์ บุญคล้อย โรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นายกรวิทย์ นามสมบูรณ์โรงเรียนบ้านจีกแดก(พนมดงรัก) กรรมการ
3. นายพชรกฤต สฤษฏ์เศรษฐการโรงเรียนบ้านสนกรรมการ
4. นายไชยา จักกัติโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
5. นายแสงจันทร์ โถน้อย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณสินี เหมาะดีหวังโรงเรียนบ้านหนองจูบประธานกรรมการ
2. นายพีราวัฒน์ ช่อลำดวน โรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ ชุ่มชาลี โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 กรรมการ
4. นายอิทธิฤทธิ์ มหิสยาโรงเรียนประชาสามัคคี กรรมการ
5. นายวชิรุธ พลชัย โรงเรียนบ้านพระแก้ว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ เพิ่มพูนโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นางสาวกันตพร สกุลวรวิทย์โรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
3. นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรีโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสุนันทา กัญญาศรีโรงเรียนบ้านกำไสจานกรรมการ
5. นางสาวธัญภา ดาทอง โรงเรียนบ้านสระทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุเชาว์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านโคกกรมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา แม่นผลโรงเรียนบ้านศรีมงคลกรรมการ
3. นายประเทือง หงษ์แก้ว โรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
4. นายพัชรพล บุญแจ้งโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางสาวเมทินี แป้นเงินโรงเรียนบ้านพนมดิน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายดำรง ดีมาก โรงเรียนบ้านพนมดิน ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ วงเวียนโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. นายวิชัย โต๊ะงาม โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง กรรมการ
4. นางสาวสุธีรา เกรียงสมร โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร กรรมการ
5. นางสาวจินตหรา ตินานพ โรงเรียนบ้านรุน กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายเดโชพล ชลธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นายวีรชน เอี่ยมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔กรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐิวุฒิ โสภากุโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายอาณัติ สายกระสุนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
7. นายเบญจภัทร วงค์โคกสูงโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
8. นายประกอบ หาสุข โรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายเดโชพล ชลธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นายวีรชน เอี่ยมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔กรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐิวุฒิ โสภากุโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายอาณัติ สายกระสุนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
7. นายเบญจภัทร วงค์โคกสูงโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
8. นายประกอบ หาสุข โรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายเดโชพล ชลธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นายวีรชน เอี่ยมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔กรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐิวุฒิ โสภากุโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายอาณัติ สายกระสุนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
7. นายเบญจภัทร วงค์โคกสูงโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
8. นายประกอบ หาสุข โรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายเดโชพล ชลธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นายวีรชน เอี่ยมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔กรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐิวุฒิ โสภากุโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายอาณัติ สายกระสุนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
7. นายเบญจภัทร วงค์โคกสูงโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
8. นายประกอบ หาสุข โรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายเดโชพล ชลธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นายวีรชน เอี่ยมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔กรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐิวุฒิ โสภากุโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายอาณัติ สายกระสุนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
7. นายเบญจภัทร วงค์โคกสูงโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
8. นายประกอบ หาสุข โรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายเดโชพล ชลธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นายวีรชน เอี่ยมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔กรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐิวุฒิ โสภากุโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายอาณัติ สายกระสุนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
7. นายเบญจภัทร วงค์โคกสูงโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
8. นายประกอบ หาสุข โรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายเดโชพล ชลธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นายวีรชน เอี่ยมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔กรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐิวุฒิ โสภากุโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายอาณัติ สายกระสุนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
7. นายเบญจภัทร วงค์โคกสูงโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
8. นายประกอบ หาสุข โรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายเดโชพล ชลธีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นายประกิจ พึ่งตนโรงเรียนบ้านสวายซอกรรมการ
3. นายวีรชน เอี่ยมสะอาดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔กรรมการ
4. นายเพิ่มศักดิ์ อรโมนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐิวุฒิ โสภากุโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายอาณัติ สายกระสุนโรงเรียนบ้านตาเสาะกรรมการ
7. นายเบญจภัทร วงค์โคกสูงโรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีกรรมการ
8. นายประกอบ หาสุข โรงเรียนปราสาท กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ ลีแสนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซวประธานกรรมการ
2. นายบุญปลูก รจนัยโรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา กรรมการ
3. นางสาวนิตยา พ่อค้า โรงเรียนบ้านสวาท กรรมการ
4. นายไพศาล กล้าแข็งโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
5. นายนิลพันธ์ จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกานต์ ศักดิ์ปกรณ์กานต์ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๓ประธานกรรมการ
2. นายไพศาล กล้าแข็งโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ รักงามโรงเรียนบ้านจรัส กรรมการ
4. นายภูมิ หวังสมโรงเรียนบ้านโอทะลันกรรมการ
5. นางฟ้าชนนา แย้มสง่าโรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฏร์วิทยา) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ เติมมี โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ กรรมการ
3. นายจิรฐา แกมกล้า โรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นายสุพจน์ ลักษวุธ โรงเรียนบ้านโชค อำเภอบัวเชดกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ หฤทัยถาวร โรงเรียนบ้านรันเดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพะเอิญ คุ้มวงษ์ โรงเรียนบ้านจรูกแขวะประธานกรรมการ
2. นายวัฒนะ เติมมี โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ กรรมการ
3. นายจิรฐา แกมกล้า โรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
4. นายสุพจน์ ลักษวุธ โรงเรียนบ้านโชค อำเภอบัวเชดกรรมการ
5. นางสาวมณีวรรณ หฤทัยถาวร โรงเรียนบ้านรันเดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวิไล มูลศาสตร์ โรงเรียนบ้านลันแต้ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ แนบทางดี โรงเรียนบ้านเกษตรถาวรกรรมการ
3. นางสาววรรณภา นพวงศ์ โรงเรียนบ้านกูน กรรมการ
4. นางจงกล สายสินธุ์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง กรรมการ
5. นางสาวจารุตา พรหมมานนท์ โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) กรรมการ
6. นางอรชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 กรรมการ
7. นางอารีย์ สาลิวงษ์ โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิไล มูลศาสตร์ โรงเรียนบ้านลันแต้ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ แนบทางดี โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร กรรมการ
3. นางสาววรรณภา นพวงศ์ โรงเรียนบ้านกูนกรรมการ
4. นางจงกล สายสินธุ์ โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
5. นางอรชร เอี่ยมสะอาดโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2กรรมการ
6. นางอารีย์ สาลิวงษ์ โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายวสันต์ ลาดศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพทัน ประธานกรรมการ
2. นายปิยะพงษ์ ประไว โรงเรียนบ้านเสกกองกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา กาวิรัตน์ โรงเรียนบ้านสระทอง กรรมการ
4. นางสาวมยุรี ทวีโภค โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ กรรมการ
5. นางฉวีวรรณ บุญคง โรงเรียนบ้านปลัด กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ หรัญวิบูลย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอมรินทราวารี ประธานกรรมการ
2. นายวีระชาติ สวัสดิ์สุข ครูโรงเรียนบ้านจารย์ อำเภอสังขะ กรรมการ
3. นางสังวาลย์ หวลระลึก ครูโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางอำไพ พุทธกรณ์ครูโรงเรียนบ้านสะแรกรรมการ
5. นายปลามอญ คนซื่อ ครูโรงเรียนบ้านเตาแดกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวินัย ดาสั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะกาด ประธานกรรมการ
2. นายสมส่วน วินทะไชยครูโรงเรียนสังขะวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวหทัยกาญจน์ พวงอ่อน ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางสาวพนิตสุภา ขาวงามครูโรงเรียนบ้้านด่านกรรมการ
5. นายพนม จันทะเสน ครูโรงเรียนบ้านสะกาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเพชร อึงชื่นโรงเรียนบ้านตาเมียง ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ จันทร์สว่าง โรงเรียนจตุคามวิทยากรรมการ
3. นายบุญรื่น เบ็ญเจิด โรงเรียนบ้านอุโลกกรรมการ
4. นางขวัญตา เหมือนแก้ว โรงเรียนบ้านละลมระไซกรรมการ
5. นายวินัย เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนกลาโหมราชเสนา๒ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายทรงศักดิ์ มีพรหมดีโรงเรียนบ้านจบก ประธานกรรมการ
2. นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์ โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นางธนาวรรณ มีภูงาโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา โสธรพิทักษ์สกุล โรงเรียนบ้านเถกิง กรรมการ
5. นางสุเพียร อุราฤทธิ์โรงเรียนบ้านสวาท กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ มีพรหมดีโรงเรียนบ้านจบก ประธานกรรมการ
2. นางสาวณพัฐอร อยู่สีมารักษ์โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฏร์วิทยา) กรรมการ
3. นางธนาวรรณ มีภูงาโรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสุเพียร อุราฤทธิ์โรงเรียนบ้านสวาท กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา โสธรพิทักษ์สกุล โรงเรียนบ้านเถกิง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา อุดมทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองโจงโลงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แก้วประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองจูบ กรรมการ
3. นางทวีรัตน์ เสริมทรัพย์โรงเรียนบ้านตาโมม กรรมการ
4. นายสายรุ่ง นาดี โรงเรียนบ้านตราด กรรมการ
5. นางฐิติกา แก้วเด่น โรงเรียนบ้านสีโคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินประภา สิงห์ชัย โรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา เจริญเตียโรงเรียนไพลอำนวยวิทย์กรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ คล่องดีโรงเรียนบ้านจรัส กรรมการ
4. นางอัจฉรา หมื่นสุข โรงเรียนบ้านตาพรามกรรมการ
5. นางวิทยา เมินดีโรงเรียนบ้านจบก กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางรจนา ทองประดับโรงเรียนบ้านตาคงประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา ยวนจิตโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการ
3. นางกัลยา ภูละอินทร์ โรงเรียนบ้านหลัก กรรมการ
4. นางพินทร ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ กรรมการ
5. นางสาวรัศมี พรหมบุตร โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์กรรมการ
6. นางภัสนันท์ รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฏร์บำรุง) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางรจนา ทองประดับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาคงประธานกรรมการ
2. นางกมลวดี เผือกสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโคกสมอง กรรมการ
3. นางกัลยา ภูละอินทร์ โรงเรียนบ้านหลัก กรรมการ
4. นางพินทร ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ กรรมการ
5. นางสาวรัศมี พรหมบุตรโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ กรรมการ
6. นางสาวปวีณา ยวนจิตโรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายถนัด แสนกล้า โรงเรียนบ้านเถกิง ประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เหลี่ยมดีโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางอนงค์นิตย์ เนื้อแก้วงามโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ กรรมการ
4. นางสุภัทรา สุรินทร โรงเรียนบ้านตานี กรรมการ
5. นางอรอุมา สระแก้วโรงเรียนบ้านละเอาะ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายถนัด แสนกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเถกิงประธานกรรมการ
2. นางยุพิน เหลี่ยมดีครูโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
3. นางอนงค์นิตย์ เนื้อแก้วงามโรงเรียนกลาโหมราชเสนา ๒ กรรมการ
4. นางสุภัทรา สุรินทร โรงเรียนบ้านตานี กรรมการ
5. นางอรอุมา สระแก้วโรงเรียนบ้านละเอาะ กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอินทิรา พอใจโรงเรียนบ้านโชคนาสามประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงระวี คนยืนโรงเรียนบ้านห้วยปูนกรรมการ
3. นายวรวุฒิ บัวศรีโรงเรียนบ้านกาบกระบือกรรมการ
4. นางพลอยปภัส ทองทาโรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการ
5. นางมณีวรรณ เชื้อทองโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก (กองทัพอุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางมะลิ คงทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์กองประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร ชัยธิ์สารโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4กรรมการ
3. นางลฎาภา แปลงทรัพย์โรงเรียนบ้านไทยเดิมกรรมการ
4. นางปัทมาภรณ์ เงิดกระโทกโรงเรียนปราสาทกรรมการ
5. นางณิณัฐยา นามสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมี กระแสเทพโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำใย สุขวงค์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมี กระแสเทพโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำใย สุขวงค์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมี กระแสเทพโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำใย สุขวงค์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมี กระแสเทพโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำใย สุขวงค์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบุญเกิด กองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา สายเสมาครู โรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
3. นางสำรวย รื่นรมย์ครู โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
4. นางลำใย สุขวงค์ครู โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นายบุญมี กระแสเทพครู โรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กองสุขผู้อำนวยการโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมี กระแสเทพครู โรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาครู โรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์ครู โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำใย สุขวงค์ครู โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมี กระแสเทพโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำใย สุขวงค์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบุญเกิด กองสุขโรงเรียนหวลถวิลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญมี กระแสเทพโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางวิภาดา สายเสมาโรงเรียนบ้านสะพานหันกรรมการ
4. นางสำรวย รื่นรมย์โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนากรรมการ
5. นางลำใย สุขวงค์โรงเรียนบ้านตาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุรพินท์ บัวสายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา แปลงทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางจารุพร กงจักร์ครูโรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการ
4. นายเอกชัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
5. นายสุริยา ภูกัลป์ครูโรงเรียนบ้านคูตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุรพินท์ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา แปลงทรัพย์โรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางจารุพร กงจักร์โรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการ
4. นายเอกชัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
5. นายสุริยา ภูกัลป์โรงเรียนบ้านคูตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรพินท์ บัวสายโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา แปลงทรัพย์โรงเรียนบ้านระมาดค้อกรรมการ
3. นางจารุพร กงจักรโรงเรียนบ้านเสรียงกรรมการ
4. นายเอกชัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการ
5. นายสุริยา ภูกัลป์โรงเรียนบ้านคูตันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ พางามโรงเรียนบ้านวังปลัดประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค โพธิ์เลิงโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางสาวพิชญานิน ควินรัมย์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางศรีรุ้ง บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางยุพิน ดอกคำโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ พางามโรงเรียนบ้านวังปลัดประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค โพธิ์เลิงโรงเรียนบ้านห้วยสิงห์กรรมการ
3. นางสาวพิชญานิน ควินรัมย์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางศรีรุ้ง บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการ
5. นางยุพิน ดอกคำโรงเรียนบ้านรุนกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ บุญแย้ม โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณธชรัสม์ นาดีโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
3. นางปราณี หลาทองโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางวรุณี พลแสนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย์โรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุพจน์ บุญแย้มโรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัณธชรัสม์ นาดีโรงเรียนบ้านสระแก้วกรรมการ
3. นางปราณี หลาทองโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางวรุณี พลแสนโรงเรียนดมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวพรทิพภา ยุดรัมย์โรงเรียนบ้านอำปึลกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธวัช ต่างประโคนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
3. นางสาวภควรรณ จันทร์ดาโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
4. นางภักดี พิชญอัครกุลโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางณัฎฐ์ชพร อรรถเวย์ทินโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ์ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธวัช ต่างประโคนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
3. นางสาวภควรรณ จันทร์ดาโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
4. นางภักดี พิชญอัครกุลโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางณัฎฐ์ชพร อรรถเวย์ทินโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธวัช ต่างประโคนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
3. นางสาวภควรรณ จันทร์ดาโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
4. นางภักดี พิชญอัครกุลโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางณัฎฐ์ชพร อรรถเวย์ทินโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ์ กิ่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธวัช ต่างประโคนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
3. นางสาวภควรรณ จันทร์ดาโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
4. นางภักดี พิชญอัครกุลโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางณัฎฐ์ชพร อรรถเวย์ทินโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายธีรยุทธ์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธวัช ต่างประโคนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
3. นางสาวภควรรณ จันทร์ดาโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
4. นางภักดี พิชญอัครกุลโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางณัฎฐ์ชพร อรรถเวย์ทินโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีรยุทธ์ กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธวัช ต่างประโคนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
3. นางสาวภควรรณ จันทร์ดาโรงเรียนบ้านโชคกรรมการ
4. นางภักดี พิชญอัครกุลโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางณัฎฐ์ชพร อรรถเวย์ทินโรงเรียนบ้านหนองคันนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาคม แสนคมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิชนัย ตันไธสงโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นางนฏกร โภคทรัพย์โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นางประภัย ผดุงแดนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
5. นายธวัช ต่างประโคนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอาคม แสนคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิชนัย ตันไธสงโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นางนฏกร โภคทรัพย์โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นางประภัย ผดุงแดนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
5. นายธวัช ต่างประโคนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอาคม แสนคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิชนัย ตันไธสงโรงเรียนบ้านรุนกรรมการ
3. นางนฏกร โภคทรัพย์โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกรรมการ
4. นางประภัย ผดุงแดนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
5. นายธวัช ต่างประโคนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอศรีณรงค์กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ หิรัญวรณ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางราตรี ตปนียะโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นางปราณี หลาทองโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ เหลือถนอมรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190ประธานกรรมการ
2. นางณิฐิกานต์ ไม่ย่อท้อโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา สมพงษ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางสาวพรรณทิพา กฤษณสุวรรณ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางกฤตยา พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านตานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอศรีณรงค์กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ หิรัญวรณ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางราตรี ตปนียะโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นางปราณี หลาทองโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ เหลือถนอมรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190ประธานกรรมการ
2. นางณิฐิกานต์ ไม่ย่อท้อโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา สมพงษ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางสาวพรรณทิพา กฤษณสุวรรณ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางกฤตยา พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านตานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ หิรัญวรณ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางราตรี ตปนียะโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นางปราณี หลาทองโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ เหลือถนอมโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190ประธานกรรมการ
2. นางณิฐิกานต์ ไม่ย่อท้อโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางสาวเบญญภา สมพงษ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางสาวพรรณทิพา กฤษณสุวรรณ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางกฤตยา พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านตานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนธพร กระจ่างจิตรโรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ นามวงษ์โรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอศรีณรงค์กรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ หิรัญวรณ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางราตรี ตปนียะโรงเรียนบ้านตาวรกรรมการ
5. นางปราณี หลาทองโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ เหลือถนอมโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190ประธานกรรมการ
2. นางณิฐิกานต์ ไม่ย่อท้อโรงเรียนบ้านละเอาะกรรมการ
3. นางสาวเบญญภา สมพงษ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางสาวพรรณทิพา กฤษณสุวรรณ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางกฤตยา พูลทรัพย์โรงเรียนบ้านตานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอัมรินทร์ บุญเจียมโรงเรียนบ้านตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาศ อร่ามเรืองโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
3. นางสาวศรีสกุล สุขสมานโรงเรียนบ้านสองสะโกมกรรมการ
4. นางณัฐณิชา เหลือดีโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นางณัฐพร บุญทวีโรงเรียนอมรินทราวารีกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภราดร ดีพูนโรงเรียนบ้านกู่ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มัญจกาเพศโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
3. นายวัฒนสิทธิ์ วันทุมมาโรงเรียนบ้านปวงตึกกรรมการ
4. นางประภา ใจเสงี่ยมโรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงกรรมการ
5. นางประนอม นุกูลโรงเรียนบ้านสวาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพบูลย์ เทพบุตรโรงเรียนบ้านบักจรังประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง กิมาวะหาโรงเรียนสหมิตรวิทยากรรมการ
3. นายธนากร กิมานันท์โรงเรียนบ้านตะคร้อกรรมการ
4. นางชุติกานต์ ไพรงามโรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางณัฐธิญาพร หงษ์ทองโรงเรียนบ้านแนงมุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายคำพอง ลำภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนทองประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา สุนทรดีครูโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางนภาพร หลอมประโคนครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ รู้ยืนยงครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นายอาทิตย์ แสนเสนาครูโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายคำพอง ลำภาโรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอกาบเชิงประธานกรรมการ
2. นางพัฒนา สุนทรดีโรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)กรรมการ
3. นางนภาพร หลอมประโคนโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ รู้ยืนยงโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190กรรมการ
5. นายอาทิตย์ แสนเสนาโรงเรียนบ้านอาโพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนง ไหวดีโรงเรียนบ้านขนาดมอญประธานกรรมการ
2. นางศุภกาญจน์ เอื้อเฟื้อกลางโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ น้อยมิ่งโรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)กรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ อนุทูลโรงเรียนบ้านละลมระไซกรรมการ
5. นางสาวอรวรรณ สมกล้าโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชรินทร์ หงษ์ทองโรงเรียนบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา นามสว่างโรงเรียนบ้านบักจรังกรรมการ
3. นางวราภรณ์ รัตนวรรณโรงเรียนบ้านตาเบากรรมการ
4. นางปัทมนิภา ชื่นรัมย์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ หิรัญวรณ์โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่ ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการ
4. นางศิราภรณ์ สัมฤทธิ์ผ่องครูโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่ ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการ
4. นางศิราภรณ์ สัมฤทธิ์ผ่องครูโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่ ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการ
4. นางศิราภรณ์ สัมฤทธิ์ผ่องครูโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ มังกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วครูโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่ ครูโรงเรียนบ้านโนนทอง กรรมการ
4. นางศิราภรณ์ สัมฤทธิ์ผ่องครูโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญครูโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติพงศ์ มังกรโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่โรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอกาบเชิงกรรมการ
4. นางศิราภรณ์ สัมฤทธิ์ผ่องโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงศ์ มังกรโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพจนา กงแก้วโรงเรียนสังขะวิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา เรืองใหม่โรงเรียนบ้านโนนทอง อำเภอกาบเชิงกรรมการ
4. นางศิราภรณ์ สัมฤทธิ์ผ่องโรงเรียนบ้านสำโรงกรรมการ
5. นางสาวนันทิกานต์ พันธ์เจริญโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำนวย ฉิมกุลโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
3. นายเอกภพ โพธิจักรโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
4. นางประสพ เสนาไชยโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
5. นางสาวปิยรัตน์ หอมเนียมโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอำนวย ฉิมกุลโรงเรียนบ้านศรีสวายประธานกรรมการ
2. นางประสพ เสนาไชยโรงเรียนบ้านบัวเชดกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ ฤทธิ์ศรีบุญโรงเรียนบ้านคลองกรรมการ
4. นายเอกภพ โพธิจักรโรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูลกรรมการ
5. นางสาวปิยรัตน์ หอมเนียมโรงเรียนบ้านตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสัจภาส สำราญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายประจวบ บูรณ์เจริญโรงเรียนสหราษฏร์วิทยากรรมการ
3. นายจีรยุทธ แฮะประโคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสัจภาส สำราญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายประจวบ บูรณ์เจริญโรงเรียนสหราษฏร์วิทยากรรมการ
3. นายจีรยุทธ แฮะประโคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
4. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสัจภาส สำราญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
3. นายประจวบ บูรณ์เจริญโรงเรียนสหราษฏร์วิทยากรรมการ
4. นายจีรยุทธ แฮะประโคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสัจภาส สำราญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
3. นายประจวบ บูรณ์เจริญโรงเรียนสหราษฏร์วิทยากรรมการ
4. นายจีรยุทธ แฮะประโคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
5. นางสาววิภาวรรณ ชัยทัพโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสัจภาส สำราญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาวประธานกรรมการ
2. นายสมโภชน์ เจือจันทร์โรงเรียนบ้านสนกรรมการ
3. นายประจวบ บูรณ์เจริญโรงเรียนสหราษฏร์วิทยากรรมการ
4. นายจีรยุทธ แฮะประโคนโรงเรียนบ้านตานีกรรมการ
5. นางวิภาวรรณ ชัยทัพโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]