สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 33 16 9 58
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 15 13 11 39
3 เมืองสุรินทร์ 14 13 9 36
4 อนุบาลศีขรภูมิ 7 5 7 19
5 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 7 1 0 8
6 บ้านช่างปี่ 7 0 0 7
7 บ้านสดอ 6 3 5 14
8 หนองเหล็กเบญจวิทยา 6 2 3 11
9 สะโนวิทยา 5 6 5 16
10 บ้านโคกวัด 5 4 3 12
11 หมื่นศรีประชาสรรค์ 4 5 4 13
12 บ้านแสรออ 4 5 2 11
13 บ้านโชกเหนือ 4 2 2 8
14 บ้านดงเค็ง 4 2 0 6
15 บ้านดู่ 4 1 6 11
16 บ้านหนองบัว 4 1 5 10
17 บ้านหนองเหล็ก 3 4 2 9
18 บ้านโนนสวรรค์ 3 4 0 7
19 เมืองที 3 2 2 7
20 บ้านยางเตี้ย 3 2 2 7
21 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 3 1 2 6
22 บ้านกันเตรียง 3 1 2 6
23 ศิริราษฎร์วิทยา 3 1 0 4
24 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 3 0 1 4
25 บ้านโคกพระ 3 0 0 3
26 บ้านโคกเมือง 2 4 1 7
27 บ้านชุมแสง 2 3 2 7
28 บ้านดงมัน 2 3 0 5
29 บ้านกาเกาะระโยง 2 2 3 7
30 บ้านแกใหญ่ 2 2 3 7
31 ลุ่มระวีวิทยา 2 2 1 5
32 บ้านภูมิสตึง 2 2 1 5
33 บ้านกางของ 2 2 0 4
34 บ้านคาบ 2 1 1 4
35 บ้านเปรียง 2 1 0 3
36 บ้านหนองคู 2 1 0 3
37 บ้านโคกลำดวน 2 0 3 5
38 บ้านทัพกระบือ 2 0 3 5
39 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 2 0 1 3
40 บ้านสว่างโนนแดง 2 0 1 3
41 บ้านสามโค 2 0 1 3
42 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 2 0 0 2
43 บ้านตระเปียงเตีย 2 0 0 2
44 บ้านทวารไพร 2 0 0 2
45 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 0 0 2
46 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1 6 0 7
47 บ้านขะเนก 1 4 0 5
48 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 3 1 5
49 บ้านโชกใต้ 1 3 1 5
50 บ้านคาละแมะ 1 3 1 5
51 บ้านตรมไพร 1 2 3 6
52 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 1 2 1 4
53 บ้านหนองคูสะแบะ 1 2 0 3
54 บ้านสำโรง-โคกเพชร 1 2 0 3
55 บ้านแสลงพันบุณเยิง 1 2 0 3
56 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 1 2 0 3
57 บ้านขวาวใหญ่ 1 2 0 3
58 บ้านหนองฮะ 1 1 4 6
59 บ้านจอมพระ 1 1 3 5
60 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1 1 3 5
61 บ้านสวาย 1 1 2 4
62 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 1 1 2 4
63 บ้านคอโค 1 1 2 4
64 บ้านม่วง 1 1 1 3
65 บ้านโดนโอก 1 1 1 3
66 เสกวิทยาคม 1 1 1 3
67 การุญวิทยา 1 1 0 2
68 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1 1 0 2
69 บ้านหนองอีเลิง 1 1 0 2
70 บ้านพันษี 1 1 0 2
71 บ้านขามศึกษาคาร 1 1 0 2
72 บ้านตลาดตาโหมก 1 1 0 2
73 บ้านจันรม 1 1 0 2
74 บ้านหนองดุม 1 1 0 2
75 วัดทักษิณวารี 1 1 0 2
76 บ้านหนองผือโนนแคน 1 1 0 2
77 บ้านหนองแคน 1 1 0 2
78 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 1 0 2
79 บ้านกระดาน 1 1 0 2
80 บ้านแจรน 1 1 0 2
81 บ้านตากูก 1 0 4 5
82 บ้านตางมาง 1 0 3 4
83 บ้านดงถาวร 1 0 3 4
84 บ้านกะลัน 1 0 2 3
85 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 1 0 2 3
86 บ้านระไซร์สองชั้น 1 0 1 2
87 สุรินทรศึกษา 1 0 1 2
88 บ้านโคกอารักษ์ 1 0 1 2
89 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 1 0 1 2
90 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 0 1 2
91 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 0 1 2
92 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 1 0 1 2
93 บ้านอาแวะ 1 0 0 1
94 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 1 0 0 1
95 บ้านนาบัว 1 0 0 1
96 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 1 0 0 1
97 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1 0 0 1
98 บ้านโชค 1 0 0 1
99 บ้านขนวน 1 0 0 1
100 บ้านหัวแรต 1 0 0 1
101 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 0 0 1
102 บ้านหนองกุง 1 0 0 1
103 บ้านหนองเต่า 1 0 0 1
104 บ้านหนองกัว 1 0 0 1
105 บ้านเทนมีย์ 1 0 0 1
106 บ้านตะคร้อ 1 0 0 1
107 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 0 3 5 8
108 อนุบาลจอมพระ 0 3 1 4
109 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 0 3 1 4
110 บ้านหนองยาง 0 3 1 4
111 บ้านประทุนอายอง 0 2 1 3
112 บวรธรรมประยุตวิทยา 0 2 0 2
113 บ้านสลักได 0 2 0 2
114 บ้านหนองกับ 0 2 0 2
115 บ้านระเวียง 0 2 0 2
116 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 0 2 0 2
117 บ้านบรมสุข 0 2 0 2
118 บ้านกระโดนค้อ 0 1 4 5
119 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 1 2 3
120 สามัคคีวิทยา 0 1 2 3
121 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 0 1 1 2
122 วาณิชย์นุกูล 0 1 1 2
123 บ้านโนนงิ้ว 0 1 1 2
124 บ้านปะนอยไถง 0 1 1 2
125 บ้านหนองพลวง 0 1 1 2
126 บ้านโดนออง 0 1 1 2
127 บ้านกระออม 0 1 1 2
128 บ้านตรำดม 0 1 1 2
129 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 0 1 1 2
130 บ้านตากวน 0 1 1 2
131 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 2
132 บ้านระไซร์ 0 1 1 2
133 บ้านขอนแก่น 0 1 0 1
134 บ้านหนองจอก 0 1 0 1
135 บ้านอู่โลก 0 1 0 1
136 บ้านโคกกระเพอ 0 1 0 1
137 บ้านหนองหิน 0 1 0 1
138 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 0 1 0 1
139 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 0 1 0 1
140 บ้านนาเกา 0 1 0 1
141 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 0 1 0 1
142 จตุรมิตรวิทยา 0 1 0 1
143 บ้านหมื่นศรีน้อย 0 1 0 1
144 บ้านอำปึลสนวน 0 1 0 1
145 บ้านฉันเพล 0 1 0 1
146 บ้านราม 0 1 0 1
147 บ้านผือ 0 0 3 3
148 บ้านเกาะแก้ว 0 0 2 2
149 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 0 0 2 2
150 บ้านสนวนนางแก้ว 0 0 2 2
151 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 0 0 2 2
152 บ้านระกาสังแก 0 0 1 1
153 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 1
154 บ้านแกน้อย 0 0 1 1
155 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 0 0 1 1
156 บ้านทุ่งนาค 0 0 1 1
157 บ้านเพี้ยราม 0 0 1 1
158 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 1 1
159 ทวีคามวิทยา 0 0 1 1
160 บ้านหัวตะพาน 0 0 1 1
161 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 0 0 1 1
162 บ้านตำปูง 0 0 1 1
163 บ้านละหุ่งหนองกก 0 0 1 1
164 บ้านผักไหม 0 0 1 1
165 บ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) 0 0 1 1
166 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1
167 บ้านเมืองลีง 0 0 1 1
168 บ้านหนองพญา 0 0 1 1
169 บ้านห้วยโนนเจริญ 0 0 1 1
170 บ้านหนองกระดาน 0 0 1 1
171 บ้านจักจรูก 0 0 1 1
172 บ้านตาเปาว์ 0 0 1 1
173 บ้านพม่า 0 0 1 1
174 พระกุมารสุรินทร์ 0 0 1 1
175 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 1 1
176 บ้านเวียย 0 0 1 1
177 บ้านบุญโลก 0 0 1 1
178 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0
179 บ้านดู่อาราง 0 0 0 0
180 บ้านสวายไตรภูมิ 0 0 0 0
181 บ้านนาเสือก 0 0 0 0
182 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0
183 บ้านแตล 0 0 0 0
184 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0
185 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0
186 บ้านตะตึงไถง 0 0 0 0
187 บ้านตระแสง 0 0 0 0
188 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0
189 แงงกวง 0 0 0 0
190 บ้านหนองขนาด 0 0 0 0
191 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0
192 ดรุณวิทยากร 0 0 0 0
193 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 0 0 0 0
194 บ้านจารย์ 0 0 0 0
195 บ้านอันโนง 0 0 0 0
196 บ้านสำโรงนาดี 0 0 0 0
197 บ้านกรูดหนองซำ 0 0 0 0
198 บ้านกันโจรง 0 0 0 0
199 บึงวิทยาคาร 0 0 0 0
200 บ้านขามระกา 0 0 0 0
201 บ้านระเภาว์ 0 0 0 0
202 บ้านกุดหวาย 0 0 0 0
203 บ้านท่าสว่าง 0 0 0 0
204 บ้านกุง 0 0 0 0
205 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 0 0 0
206 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0
207 บ้านหนองสนิท 0 0 0 0
208 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0
209 บ้านพะเนา 0 0 0 0
210 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 0 0 0 0
211 อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 0 0 0 0
212 บ้านตะบัล 0 0 0 0
213 บ้านทุ่งรูง 0 0 0 0
214 บ้านลุมพุกหนองกุง 0 0 0 0
215 บ้านหนองจิก 0 0 0 0
216 บ้านค้อ 0 0 0 0
217 บ้านจารพัต 0 0 0 0
218 บ้านศรีราชา 0 0 0 0
219 บ้านไถงตรง 0 0 0 0
220 บ้านกันตรง 0 0 0 0
221 บ้านจบก 0 0 0 0
222 บ้านตระแบก 0 0 0 0
223 บ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0 0
224 บ้านตาเพชร 0 0 0 0
225 บ้านบุฤาษี 0 0 0 0
226 บ้านว่าน 0 0 0 0
227 บ้านสังแกหนองคู 0 0 0 0
228 บ้านดินแดง 0 0 0 0
229 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 0 0 0 0
230 บ้านอาวุธ 0 0 0 0
231 บ้านใหม่ 0 0 0 0
232 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0 0
233 บ้านไพรษรสำโรง 0 0 0 0
234 บ้านกรวดนาฮัง 0 0 0 0
235 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 0 0 0 0
236 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 0 0 0 0
237 บ้านบึง-เบาะอุ่น 0 0 0 0
238 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 0 0 0 0
239 บ้านบ่อน้ำใส 0 0 0 0
240 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 0 0 0
241 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 0 0 0 0
242 บ้านสำโรง 0 0 0 0
243 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0
244 บ้านบึงขวาง 0 0 0 0
245 บ้านตาอ็อง 0 0 0 0
246 บ้านตาเมาะ 0 0 0 0
247 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0 0
248 บ้านภูดินหนองตะครอง 0 0 0 0
249 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 0 0 0 0
250 บ้านโนนลี 0 0 0 0
251 บ้านจังเอิดหนองแมว 0 0 0 0
252 บ้านพระปืด 0 0 0 0
253 บ้านปะตะเมาะ 0 0 0 0
254 บ้านขนาด 0 0 0 0
255 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 0 0 0
256 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0
257 บ้านจรวย 0 0 0 0
258 บ้านประทัดบุอาลอ 0 0 0 0
259 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0
260 บ้านโคกปราสาท 0 0 0 0
261 บ้านโคกอาโพน 0 0 0 0
262 บ้านโคกเกาะ 0 0 0 0
263 ปราสาทตราดฯ 0 0 0 0
264 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 0 0 0
265 บ้านตั้งใจ 0 0 0 0
266 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 0
267 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 0 0 0 0
268 บ้านตะเคียน 0 0 0 0
269 บ้านสังแก 0 0 0 0
270 บ้านหนองกง 0 0 0 0
271 บ้านโนนถ่อน 0 0 0 0
รวม 257 228 216 701

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]