สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 33 16 9 58 72 1 0 0 73
2 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 15 13 11 39 58 15 4 2 77
3 เมืองสุรินทร์ 14 13 9 36 62 12 7 1 81
4 อนุบาลศีขรภูมิ 7 5 7 19 37 6 4 5 47
5 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 7 1 0 8 10 3 0 1 13
6 บ้านช่างปี่ 7 0 0 7 11 5 1 3 17
7 บ้านสดอ 6 3 5 14 19 4 5 2 28
8 หนองเหล็กเบญจวิทยา 6 2 3 11 19 2 1 0 22
9 สะโนวิทยา 5 6 5 16 18 8 2 0 28
10 บ้านโคกวัด 5 4 3 12 20 8 5 0 33
11 หมื่นศรีประชาสรรค์ 4 5 4 13 21 7 4 1 32
12 บ้านแสรออ 4 5 2 11 18 8 3 1 29
13 บ้านโชกเหนือ 4 2 2 8 13 2 0 2 15
14 บ้านดงเค็ง 4 2 0 6 11 3 1 0 15
15 บ้านดู่ 4 1 6 11 15 6 3 2 24
16 บ้านหนองบัว 4 1 5 10 16 3 2 1 21
17 บ้านหนองเหล็ก 3 4 2 9 12 3 1 1 16
18 บ้านโนนสวรรค์ 3 4 0 7 10 6 4 1 20
19 เมืองที 3 2 2 7 9 7 2 5 18
20 บ้านยางเตี้ย 3 2 2 7 9 3 1 2 13
21 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 3 1 2 6 11 6 1 0 18
22 บ้านกันเตรียง 3 1 2 6 5 0 1 0 6
23 ศิริราษฎร์วิทยา 3 1 0 4 11 3 3 2 17
24 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 3 0 1 4 11 4 1 0 16
25 บ้านโคกพระ 3 0 0 3 4 0 0 0 4
26 บ้านโคกเมือง 2 4 1 7 10 6 4 5 20
27 บ้านชุมแสง 2 3 2 7 12 1 1 1 14
28 บ้านดงมัน 2 3 0 5 10 4 3 0 17
29 บ้านกาเกาะระโยง 2 2 3 7 8 1 0 0 9
30 บ้านแกใหญ่ 2 2 3 7 6 4 5 1 15
31 ลุ่มระวีวิทยา 2 2 1 5 9 1 1 0 11
32 บ้านภูมิสตึง 2 2 1 5 6 1 0 1 7
33 บ้านกางของ 2 2 0 4 4 1 0 0 5
34 บ้านคาบ 2 1 1 4 5 1 0 0 6
35 บ้านเปรียง 2 1 0 3 7 3 1 0 11
36 บ้านหนองคู 2 1 0 3 6 0 1 0 7
37 บ้านโคกลำดวน 2 0 3 5 9 0 0 2 9
38 บ้านทัพกระบือ 2 0 3 5 6 2 1 0 9
39 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 2 0 1 3 10 1 0 0 11
40 บ้านสว่างโนนแดง 2 0 1 3 7 2 2 1 11
41 บ้านสามโค 2 0 1 3 3 1 0 1 4
42 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 2 0 0 2 8 0 3 3 11
43 บ้านตระเปียงเตีย 2 0 0 2 4 0 0 0 4
44 บ้านทวารไพร 2 0 0 2 3 0 0 0 3
45 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
46 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1 6 0 7 18 6 3 1 27
47 บ้านขะเนก 1 4 0 5 4 2 1 0 7
48 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 1 3 1 5 14 5 0 1 19
49 บ้านโชกใต้ 1 3 1 5 8 1 2 0 11
50 บ้านคาละแมะ 1 3 1 5 7 3 0 2 10
51 บ้านตรมไพร 1 2 3 6 9 7 4 1 20
52 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 1 2 1 4 5 3 0 0 8
53 บ้านหนองคูสะแบะ 1 2 0 3 7 3 2 1 12
54 บ้านสำโรง-โคกเพชร 1 2 0 3 6 1 0 0 7
55 บ้านแสลงพันบุณเยิง 1 2 0 3 5 1 0 0 6
56 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 1 2 0 3 3 1 1 0 5
57 บ้านขวาวใหญ่ 1 2 0 3 3 1 0 1 4
58 บ้านหนองฮะ 1 1 4 6 11 6 4 3 21
59 บ้านจอมพระ 1 1 3 5 14 5 2 1 21
60 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 1 1 3 5 11 3 1 1 15
61 บ้านสวาย 1 1 2 4 19 8 1 3 28
62 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 1 1 2 4 11 3 2 0 16
63 บ้านคอโค 1 1 2 4 8 4 1 2 13
64 บ้านม่วง 1 1 1 3 4 4 1 0 9
65 บ้านโดนโอก 1 1 1 3 4 0 0 0 4
66 เสกวิทยาคม 1 1 1 3 4 0 0 0 4
67 การุญวิทยา 1 1 0 2 7 2 1 0 10
68 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1 1 0 2 6 4 0 1 10
69 บ้านหนองอีเลิง 1 1 0 2 5 2 1 1 8
70 บ้านพันษี 1 1 0 2 5 0 2 4 7
71 บ้านขามศึกษาคาร 1 1 0 2 4 3 0 0 7
72 บ้านตลาดตาโหมก 1 1 0 2 4 0 0 0 4
73 บ้านจันรม 1 1 0 2 3 5 3 4 11
74 บ้านหนองดุม 1 1 0 2 3 1 2 0 6
75 วัดทักษิณวารี 1 1 0 2 2 3 0 1 5
76 บ้านหนองผือโนนแคน 1 1 0 2 2 2 0 0 4
77 บ้านหนองแคน 1 1 0 2 2 1 0 0 3
78 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 1 0 2 2 1 0 0 3
79 บ้านกระดาน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
80 บ้านแจรน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
81 บ้านตากูก 1 0 4 5 7 1 0 0 8
82 บ้านตางมาง 1 0 3 4 6 0 1 0 7
83 บ้านดงถาวร 1 0 3 4 5 4 0 0 9
84 บ้านกะลัน 1 0 2 3 6 1 0 0 7
85 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 1 0 2 3 3 0 1 0 4
86 บ้านระไซร์สองชั้น 1 0 1 2 6 0 0 0 6
87 สุรินทรศึกษา 1 0 1 2 4 0 1 0 5
88 บ้านโคกอารักษ์ 1 0 1 2 3 4 2 3 9
89 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 1 0 1 2 3 3 2 3 8
90 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 0 1 2 3 2 4 2 9
91 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 0 1 2 3 2 0 0 5
92 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
93 บ้านอาแวะ 1 0 0 1 5 3 1 4 9
94 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 1 0 0 1 5 3 0 1 8
95 บ้านนาบัว 1 0 0 1 4 1 1 0 6
96 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 1 0 0 1 3 2 0 1 5
97 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 1 0 0 1 3 1 0 0 4
98 บ้านโชค 1 0 0 1 3 0 1 0 4
99 บ้านขนวน 1 0 0 1 2 1 0 0 3
100 บ้านหัวแรต 1 0 0 1 2 1 0 0 3
101 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
102 บ้านหนองกุง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
103 บ้านหนองเต่า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
104 บ้านหนองกัว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
105 บ้านเทนมีย์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
106 บ้านตะคร้อ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
107 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 0 3 5 8 17 5 3 0 25
108 อนุบาลจอมพระ 0 3 1 4 18 4 3 0 25
109 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 0 3 1 4 11 6 2 2 19
110 บ้านหนองยาง 0 3 1 4 5 0 0 0 5
111 บ้านประทุนอายอง 0 2 1 3 11 10 4 2 25
112 บวรธรรมประยุตวิทยา 0 2 0 2 6 0 0 0 6
113 บ้านสลักได 0 2 0 2 5 4 2 2 11
114 บ้านหนองกับ 0 2 0 2 4 1 1 2 6
115 บ้านระเวียง 0 2 0 2 4 0 3 0 7
116 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 0 2 0 2 3 0 0 0 3
117 บ้านบรมสุข 0 2 0 2 3 0 0 0 3
118 บ้านกระโดนค้อ 0 1 4 5 6 3 1 0 10
119 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 1 2 3 8 7 2 1 17
120 สามัคคีวิทยา 0 1 2 3 4 2 0 0 6
121 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 0 1 1 2 6 0 3 3 9
122 วาณิชย์นุกูล 0 1 1 2 5 1 0 1 6
123 บ้านโนนงิ้ว 0 1 1 2 5 0 0 0 5
124 บ้านปะนอยไถง 0 1 1 2 4 5 1 1 10
125 บ้านหนองพลวง 0 1 1 2 4 2 0 0 6
126 บ้านโดนออง 0 1 1 2 4 1 0 0 5
127 บ้านกระออม 0 1 1 2 4 0 0 0 4
128 บ้านตรำดม 0 1 1 2 3 3 1 0 7
129 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 0 1 1 2 3 2 1 1 6
130 บ้านตากวน 0 1 1 2 3 1 1 3 5
131 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
132 บ้านระไซร์ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
133 บ้านขอนแก่น 0 1 0 1 5 2 2 1 9
134 บ้านหนองจอก 0 1 0 1 4 7 5 2 16
135 บ้านอู่โลก 0 1 0 1 4 2 2 4 8
136 บ้านโคกกระเพอ 0 1 0 1 3 0 0 0 3
137 บ้านหนองหิน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
138 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
139 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
140 บ้านนาเกา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
141 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
142 จตุรมิตรวิทยา 0 1 0 1 1 3 0 0 4
143 บ้านหมื่นศรีน้อย 0 1 0 1 1 1 0 0 2
144 บ้านอำปึลสนวน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
145 บ้านฉันเพล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
146 บ้านราม 0 1 0 1 0 1 0 0 1
147 บ้านผือ 0 0 3 3 9 1 1 1 11
148 บ้านเกาะแก้ว 0 0 2 2 5 1 0 0 6
149 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 0 0 2 2 3 0 3 1 6
150 บ้านสนวนนางแก้ว 0 0 2 2 1 2 1 1 4
151 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 0 0 2 2 1 1 0 0 2
152 บ้านระกาสังแก 0 0 1 1 8 2 1 1 11
153 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 1 7 2 0 0 9
154 บ้านแกน้อย 0 0 1 1 7 1 1 0 9
155 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 0 0 1 1 4 3 0 1 7
156 บ้านทุ่งนาค 0 0 1 1 3 3 1 0 7
157 บ้านเพี้ยราม 0 0 1 1 3 2 0 0 5
158 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
159 ทวีคามวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
160 บ้านหัวตะพาน 0 0 1 1 2 5 3 0 10
161 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 0 0 1 1 2 2 3 3 7
162 บ้านตำปูง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
163 บ้านละหุ่งหนองกก 0 0 1 1 2 1 1 0 4
164 บ้านผักไหม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
165 บ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
166 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 2 0 0 1 2
167 บ้านเมืองลีง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
168 บ้านหนองพญา 0 0 1 1 2 0 0 0 2
169 บ้านห้วยโนนเจริญ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
170 บ้านหนองกระดาน 0 0 1 1 1 3 0 1 4
171 บ้านจักจรูก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
172 บ้านตาเปาว์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
173 บ้านพม่า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
174 พระกุมารสุรินทร์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
175 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 1 1 0 4 1 0 5
176 บ้านเวียย 0 0 1 1 0 2 0 0 2
177 บ้านบุญโลก 0 0 1 1 0 0 2 0 2
178 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 4 3 1 1 8
179 บ้านดู่อาราง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
180 บ้านสวายไตรภูมิ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
181 บ้านนาเสือก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
182 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 4 0 0 0 4
183 บ้านแตล 0 0 0 0 3 7 0 1 10
184 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 3 5 3 2 11
185 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 3 3 0 1 6
186 บ้านตะตึงไถง 0 0 0 0 3 2 2 6 7
187 บ้านตระแสง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
188 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
189 แงงกวง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
190 บ้านหนองขนาด 0 0 0 0 3 1 0 0 4
191 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
192 ดรุณวิทยากร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
193 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 0 0 0 0 3 0 0 0 3
194 บ้านจารย์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
195 บ้านอันโนง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
196 บ้านสำโรงนาดี 0 0 0 0 2 6 1 0 9
197 บ้านกรูดหนองซำ 0 0 0 0 2 5 1 0 8
198 บ้านกันโจรง 0 0 0 0 2 3 0 2 5
199 บึงวิทยาคาร 0 0 0 0 2 2 0 0 4
200 บ้านขามระกา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
201 บ้านระเภาว์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
202 บ้านกุดหวาย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
203 บ้านท่าสว่าง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
204 บ้านกุง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
205 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
206 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
207 บ้านหนองสนิท 0 0 0 0 2 0 0 1 2
208 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
209 บ้านพะเนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
210 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
211 อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
212 บ้านตะบัล 0 0 0 0 1 2 3 0 6
213 บ้านทุ่งรูง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
214 บ้านลุมพุกหนองกุง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
215 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
216 บ้านค้อ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
217 บ้านจารพัต 0 0 0 0 1 1 1 0 3
218 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
219 บ้านไถงตรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
220 บ้านกันตรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
221 บ้านจบก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
222 บ้านตระแบก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
223 บ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
224 บ้านตาเพชร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
225 บ้านบุฤาษี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
226 บ้านว่าน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
227 บ้านสังแกหนองคู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
228 บ้านดินแดง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
229 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
230 บ้านอาวุธ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
231 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
232 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
233 บ้านไพรษรสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
234 บ้านกรวดนาฮัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
235 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
236 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
237 บ้านบึง-เบาะอุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
238 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
239 บ้านบ่อน้ำใส 0 0 0 0 1 0 0 0 1
240 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
241 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
242 บ้านสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
243 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
244 บ้านบึงขวาง 0 0 0 0 0 3 2 2 5
245 บ้านตาอ็อง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
246 บ้านตาเมาะ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
247 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
248 บ้านภูดินหนองตะครอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
249 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
250 บ้านโนนลี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
251 บ้านจังเอิดหนองแมว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
252 บ้านพระปืด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
253 บ้านปะตะเมาะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
254 บ้านขนาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
255 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
256 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
257 บ้านจรวย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
258 บ้านประทัดบุอาลอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
259 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
260 บ้านโคกปราสาท 0 0 0 0 0 1 0 0 1
261 บ้านโคกอาโพน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
262 บ้านโคกเกาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
263 ปราสาทตราดฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
264 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
265 บ้านตั้งใจ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
266 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
267 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269 บ้านสังแก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270 บ้านหนองกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271 บ้านโนนถ่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 257 228 216 701 1,336 495 215 154 2,046