สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 33 15 9 57 70 1 0 0 71
2 เมืองสุรินทร์ 11 11 9 31 55 9 5 1 69
3 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 10 11 10 31 49 15 4 2 68
4 บ้านช่างปี่ 7 0 0 7 11 5 1 3 17
5 อนุบาลศีขรภูมิ 6 5 7 18 35 6 4 5 45
6 บ้านสดอ 6 3 5 14 19 4 4 1 27
7 บ้านโคกวัด 5 4 3 12 20 8 5 0 33
8 สะโนวิทยา 5 4 3 12 15 6 2 0 23
9 บ้านแสรออ 4 5 2 11 16 7 3 1 26
10 บ้านดงเค็ง 4 2 0 6 11 3 1 0 15
11 บ้านดู่ 4 1 6 11 15 6 3 2 24
12 หนองเหล็กเบญจวิทยา 4 0 2 6 13 0 1 0 14
13 หมื่นศรีประชาสรรค์ 3 5 2 10 18 5 2 1 25
14 บ้านโนนสวรรค์ 3 4 0 7 9 6 4 1 19
15 บ้านโชกเหนือ 3 2 2 7 12 2 0 2 14
16 บ้านยางเตี้ย 3 2 2 7 9 3 1 2 13
17 บ้านกันเตรียง 3 1 2 6 5 0 1 0 6
18 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 3 0 1 4 10 4 1 0 15
19 บ้านโคกเมือง 2 4 1 7 9 6 4 5 19
20 บ้านชุมแสง 2 3 2 7 12 1 1 1 14
21 บ้านดงมัน 2 3 0 5 8 3 3 0 14
22 บ้านกาเกาะระโยง 2 2 3 7 8 1 0 0 9
23 บ้านภูมิสตึง 2 2 1 5 6 1 0 1 7
24 บ้านแกใหญ่ 2 1 2 5 5 3 5 1 13
25 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 2 1 1 4 8 4 0 0 12
26 บ้านหนองเหล็ก 2 1 1 4 7 2 1 1 10
27 ศิริราษฎร์วิทยา 2 1 0 3 10 3 3 2 16
28 บ้านหนองบัว 2 0 4 6 11 3 1 1 15
29 บ้านโคกลำดวน 2 0 3 5 9 0 0 2 9
30 บ้านทัพกระบือ 2 0 3 5 6 2 1 0 9
31 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 2 0 1 3 10 1 0 0 11
32 บ้านสว่างโนนแดง 2 0 1 3 7 2 1 1 10
33 บ้านตระเปียงเตีย 2 0 0 2 3 0 0 0 3
34 บ้านโคกพระ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
35 บ้านสามโค 2 0 0 2 2 1 0 1 3
36 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
37 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 1 6 0 7 16 5 3 1 24
38 บ้านขะเนก 1 4 0 5 4 2 1 0 7
39 บ้านโชกใต้ 1 3 1 5 8 1 2 0 11
40 บ้านคาละแมะ 1 3 1 5 7 3 0 2 10
41 บ้านหนองคูสะแบะ 1 2 0 3 6 2 2 1 10
42 บ้านสำโรง-โคกเพชร 1 2 0 3 6 1 0 0 7
43 เมืองที 1 2 0 3 5 6 2 5 13
44 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 1 2 0 3 4 3 0 0 7
45 บ้านขวาวใหญ่ 1 2 0 3 3 1 0 1 4
46 บ้านหนองฮะ 1 1 4 6 11 6 4 3 21
47 บ้านจอมพระ 1 1 3 5 14 5 2 1 21
48 บ้านตรมไพร 1 1 3 5 8 7 4 1 19
49 บ้านสวาย 1 1 2 4 18 8 1 3 27
50 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 1 1 2 4 10 3 1 0 14
51 บ้านคอโค 1 1 2 4 8 4 1 2 13
52 ลุ่มระวีวิทยา 1 1 1 3 6 1 1 0 8
53 บ้านม่วง 1 1 1 3 4 3 1 0 8
54 บ้านคาบ 1 1 1 3 3 1 0 0 4
55 การุญวิทยา 1 1 0 2 7 2 1 0 10
56 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 1 1 0 2 6 4 0 1 10
57 บ้านเปรียง 1 1 0 2 6 3 0 0 9
58 บ้านหนองอีเลิง 1 1 0 2 5 2 1 1 8
59 บ้านพันษี 1 1 0 2 5 0 2 4 7
60 บ้านจันรม 1 1 0 2 3 5 3 4 11
61 บ้านหนองดุม 1 1 0 2 3 1 2 0 6
62 บ้านขามศึกษาคาร 1 1 0 2 2 2 0 0 4
63 บ้านหนองผือโนนแคน 1 1 0 2 2 2 0 0 4
64 บ้านกางของ 1 1 0 2 2 1 0 0 3
65 บ้านแจรน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
66 บ้านดงถาวร 1 0 3 4 5 4 0 0 9
67 สุรินทรศึกษา 1 0 1 2 4 0 1 0 5
68 บ้านโคกอารักษ์ 1 0 1 2 3 3 2 3 8
69 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 1 0 1 2 3 3 2 3 8
70 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 1 0 1 2 3 2 4 2 9
71 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 1 0 1 2 3 2 0 0 5
72 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 1 0 1 2 3 0 0 0 3
73 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 1 0 0 1 7 0 3 3 10
74 บ้านอาแวะ 1 0 0 1 5 3 1 4 9
75 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 1 0 0 1 4 3 0 1 7
76 บ้านหนองคู 1 0 0 1 4 0 1 0 5
77 บ้านนาบัว 1 0 0 1 4 0 0 0 4
78 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 1 0 0 1 3 2 0 1 5
79 บ้านตากูก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
80 บ้านโชค 1 0 0 1 3 0 1 0 4
81 บ้านหนองเต่า 1 0 0 1 2 1 0 0 3
82 บ้านหัวแรต 1 0 0 1 2 1 0 0 3
83 บ้านหนองกัว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านทวารไพร 1 0 0 1 2 0 0 0 2
85 เสกวิทยาคม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
86 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
87 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 0 0 1 1 1 0 0 2
88 บ้านตะคร้อ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
89 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
90 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 0 3 4 7 16 5 3 0 24
91 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 0 3 1 4 13 4 0 1 17
92 บ้านหนองยาง 0 3 0 3 3 0 0 0 3
93 อนุบาลจอมพระ 0 2 1 3 16 3 3 0 22
94 บ้านประทุนอายอง 0 2 1 3 11 10 4 2 25
95 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 0 2 1 3 9 6 1 2 16
96 บวรธรรมประยุตวิทยา 0 2 0 2 6 0 0 0 6
97 บ้านสลักได 0 2 0 2 4 4 1 2 9
98 บ้านหนองกับ 0 2 0 2 4 1 1 2 6
99 บ้านระเวียง 0 2 0 2 4 0 3 0 7
100 บ้านบรมสุข 0 2 0 2 3 0 0 0 3
101 บ้านกระโดนค้อ 0 1 4 5 6 3 1 0 10
102 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 0 1 2 3 7 5 2 1 14
103 สามัคคีวิทยา 0 1 2 3 4 2 0 0 6
104 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 0 1 1 2 8 3 1 1 12
105 วาณิชย์นุกูล 0 1 1 2 5 1 0 1 6
106 บ้านโดนออง 0 1 1 2 4 1 0 0 5
107 บ้านตรำดม 0 1 1 2 3 3 1 0 7
108 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 0 1 1 2 3 2 1 1 6
109 บ้านตากวน 0 1 1 2 3 1 1 3 5
110 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 1 2 3 1 0 0 4
111 บ้านโดนโอก 0 1 1 2 3 0 0 0 3
112 บ้านขอนแก่น 0 1 0 1 5 2 2 1 9
113 บ้านหนองจอก 0 1 0 1 4 6 4 2 14
114 บ้านโนนงิ้ว 0 1 0 1 4 0 0 0 4
115 บ้านอู่โลก 0 1 0 1 3 2 2 4 7
116 บ้านตลาดตาโหมก 0 1 0 1 3 0 0 0 3
117 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
118 บ้านนาเกา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
119 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
120 บ้านอำปึลสนวน 0 1 0 1 1 1 0 0 2
121 บ้านกระดาน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 บ้านฉันเพล 0 1 0 1 1 0 0 0 1
123 บ้านหมื่นศรีน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
124 จตุรมิตรวิทยา 0 1 0 1 0 3 0 0 3
125 บ้านผือ 0 0 3 3 9 1 1 1 11
126 บ้านตางมาง 0 0 2 2 4 0 1 0 5
127 บ้านกะลัน 0 0 2 2 4 0 0 0 4
128 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 0 0 2 2 3 0 3 1 6
129 บ้านสนวนนางแก้ว 0 0 2 2 1 2 1 1 4
130 บ้านนาโพธิ์ 0 0 1 1 7 1 0 0 8
131 บ้านระกาสังแก 0 0 1 1 6 1 1 1 8
132 บ้านแกน้อย 0 0 1 1 5 1 1 0 7
133 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 0 0 1 1 5 0 3 2 8
134 บ้านระไซร์สองชั้น 0 0 1 1 5 0 0 0 5
135 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 0 0 1 1 4 3 0 1 7
136 บ้านทุ่งนาค 0 0 1 1 3 3 1 0 7
137 บ้านหนองพลวง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
138 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
139 ทวีคามวิทยา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
140 บ้านกระออม 0 0 1 1 3 0 0 0 3
141 บ้านหัวตะพาน 0 0 1 1 2 5 3 0 10
142 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 0 0 1 1 2 2 3 3 7
143 บ้านละหุ่งหนองกก 0 0 1 1 2 1 1 0 4
144 บ้านผักไหม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
145 บ้านเกาะแก้ว 0 0 1 1 2 1 0 0 3
146 บ้านเพี้ยราม 0 0 1 1 2 1 0 0 3
147 บ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
148 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 2 0 0 1 2
149 บ้านระไซร์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
150 บ้านเมืองลีง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
151 บ้านห้วยโนนเจริญ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
152 บ้านหนองกระดาน 0 0 1 1 1 3 0 1 4
153 บ้านจักจรูก 0 0 1 1 1 1 0 0 2
154 บ้านตาเปาว์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
155 บ้านพม่า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
156 พระกุมารสุรินทร์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
157 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
158 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 1 1 0 2 1 0 3
159 บ้านเวียย 0 0 1 1 0 2 0 0 2
160 บ้านบุญโลก 0 0 1 1 0 0 2 0 2
161 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0 4 3 1 1 8
162 บ้านดู่อาราง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
163 บ้านสวายไตรภูมิ 0 0 0 0 4 0 1 0 5
164 บ้านนาเสือก 0 0 0 0 4 0 0 0 4
165 บ้านแตล 0 0 0 0 3 7 0 1 10
166 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 0 0 0 0 3 5 3 2 11
167 บ้านตะตึงไถง 0 0 0 0 3 2 2 6 7
168 บ้านก้านเหลือง 0 0 0 0 3 2 0 1 5
169 บ้านตระแสง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
170 บ้านหนองแล้ง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
171 แงงกวง 0 0 0 0 3 1 2 1 6
172 บ้านหนองขนาด 0 0 0 0 3 1 0 0 4
173 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
174 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 0 0 0 0 3 0 0 0 3
175 บ้านอันโนง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
176 บ้านโคกเพชร 0 0 0 0 3 0 0 0 3
177 บ้านสำโรงนาดี 0 0 0 0 2 6 1 0 9
178 บ้านกรูดหนองซำ 0 0 0 0 2 5 1 0 8
179 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 0 0 0 0 2 3 0 1 5
180 บ้านขามระกา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
181 บ้านระเภาว์ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
182 บ้านแสลงพันบุณเยิง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
183 บ้านกุดหวาย 0 0 0 0 2 0 1 1 3
184 บ้านท่าสว่าง 0 0 0 0 2 0 1 0 3
185 บ้านกุง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
186 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 0 0 0 0 2 0 0 1 2
187 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 2 0 0 1 2
188 บ้านหนองสนิท 0 0 0 0 2 0 0 1 2
189 ดรุณวิทยากร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
190 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
191 บ้านจารย์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
192 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
193 บ้านพะเนา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
194 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
195 บ้านโคกกระเพอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
196 อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
197 บ้านปะนอยไถง 0 0 0 0 1 5 1 1 7
198 บ้านตะบัล 0 0 0 0 1 2 3 0 6
199 บ้านทุ่งรูง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
200 บ้านกันโจรง 0 0 0 0 1 2 0 2 3
201 บ้านลุมพุกหนองกุง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
202 บึงวิทยาคาร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
203 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
204 บ้านจารพัต 0 0 0 0 1 1 1 0 3
205 บ้านหนองหิน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
206 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 1 1 0 1 2
207 บ้านไถงตรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
208 บ้านกันตรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
209 บ้านขนวน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
210 บ้านตะมะหนองกระจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
211 บ้านตำปูง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
212 บ้านว่าน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
213 บ้านสังแกหนองคู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
214 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
215 บ้านค้อ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
216 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
217 บ้านอาวุธ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
218 บ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
219 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
220 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 1 1
221 บ้านไพรษรสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
222 บ้านกรวดนาฮัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
223 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
224 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
225 บ้านบึง-เบาะอุ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
226 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
227 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
228 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
229 บ้านสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
230 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
231 บ้านหนองพญา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
232 บ้านโคกสำโรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
233 บ้านบึงขวาง 0 0 0 0 0 3 2 1 5
234 วัดทักษิณวารี 0 0 0 0 0 3 0 1 3
235 บ้านตาเมาะ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
236 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
237 บ้านภูดินหนองตะครอง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
238 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
239 บ้านโนนลี 0 0 0 0 0 2 0 0 2
240 บ้านจังเอิดหนองแมว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
241 บ้านปะตะเมาะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
242 บ้านขนาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
243 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
244 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
245 บ้านจรวย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
246 บ้านตระแบก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
247 บ้านตาเพชร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
248 บ้านบุฤาษี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
249 บ้านประทัดบุอาลอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
250 บ้านหนองท่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
251 บ้านหนองแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
252 บ้านเทนมีย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
253 บ้านโคกปราสาท 0 0 0 0 0 1 0 0 1
254 บ้านโคกอาโพน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
255 บ้านโคกเกาะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
256 ปราสาทตราดฯ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
257 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
258 บ้านพระปืด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
259 บ้านดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
260 บ้านตั้งใจ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
261 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
262 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264 บ้านสังแก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265 บ้านหนองกง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266 บ้านโนนถ่อน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 206 188 184 578 1,164 449 198 151 1,811