สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 70 1 0 0 71
2 เมืองสุรินทร์ 55 9 5 1 69
3 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 49 15 4 2 68
4 อนุบาลศีขรภูมิ 35 6 4 5 45
5 บ้านโคกวัด 20 8 5 0 33
6 บ้านสดอ 19 4 4 1 27
7 บ้านสวาย 18 8 1 3 27
8 หมื่นศรีประชาสรรค์ 18 5 2 1 25
9 บ้านแสรออ 16 7 3 1 26
10 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 16 5 3 1 24
11 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 16 5 3 0 24
12 อนุบาลจอมพระ 16 3 3 0 22
13 บ้านดู่ 15 6 3 2 24
14 สะโนวิทยา 15 6 2 0 23
15 บ้านจอมพระ 14 5 2 1 21
16 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 13 4 0 1 17
17 หนองเหล็กเบญจวิทยา 13 0 1 0 14
18 บ้านโชกเหนือ 12 2 0 2 14
19 บ้านชุมแสง 12 1 1 1 14
20 บ้านประทุนอายอง 11 10 4 2 25
21 บ้านหนองฮะ 11 6 4 3 21
22 บ้านช่างปี่ 11 5 1 3 17
23 บ้านหนองบัว 11 3 1 1 15
24 บ้านดงเค็ง 11 3 1 0 15
25 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 10 4 1 0 15
26 ศิริราษฎร์วิทยา 10 3 3 2 16
27 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 10 3 1 0 14
28 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 10 1 0 0 11
29 บ้านโคกเมือง 9 6 4 5 19
30 บ้านโนนสวรรค์ 9 6 4 1 19
31 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 9 6 1 2 16
32 บ้านยางเตี้ย 9 3 1 2 13
33 บ้านผือ 9 1 1 1 11
34 บ้านโคกลำดวน 9 0 0 2 9
35 บ้านตรมไพร 8 7 4 1 19
36 บ้านคอโค 8 4 1 2 13
37 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 8 4 0 0 12
38 บ้านดงมัน 8 3 3 0 14
39 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 8 3 1 1 12
40 บ้านโชกใต้ 8 1 2 0 11
41 บ้านกาเกาะระโยง 8 1 0 0 9
42 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 7 5 2 1 14
43 บ้านคาละแมะ 7 3 0 2 10
44 บ้านหนองเหล็ก 7 2 1 1 10
45 บ้านสว่างโนนแดง 7 2 1 1 10
46 การุญวิทยา 7 2 1 0 10
47 บ้านนาโพธิ์ 7 1 0 0 8
48 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 7 0 3 3 10
49 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 6 4 0 1 10
50 บ้านกระโดนค้อ 6 3 1 0 10
51 บ้านเปรียง 6 3 0 0 9
52 บ้านหนองคูสะแบะ 6 2 2 1 10
53 บ้านทัพกระบือ 6 2 1 0 9
54 บ้านระกาสังแก 6 1 1 1 8
55 ลุ่มระวีวิทยา 6 1 1 0 8
56 บ้านภูมิสตึง 6 1 0 1 7
57 บ้านสำโรง-โคกเพชร 6 1 0 0 7
58 บวรธรรมประยุตวิทยา 6 0 0 0 6
59 เมืองที 5 6 2 5 13
60 บ้านดงถาวร 5 4 0 0 9
61 บ้านแกใหญ่ 5 3 5 1 13
62 บ้านอาแวะ 5 3 1 4 9
63 บ้านขอนแก่น 5 2 2 1 9
64 บ้านหนองอีเลิง 5 2 1 1 8
65 บ้านแกน้อย 5 1 1 0 7
66 วาณิชย์นุกูล 5 1 0 1 6
67 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 5 0 3 2 8
68 บ้านพันษี 5 0 2 4 7
69 บ้านกันเตรียง 5 0 1 0 6
70 บ้านระไซร์สองชั้น 5 0 0 0 5
71 บ้านหนองจอก 4 6 4 2 14
72 บ้านสลักได 4 4 1 2 9
73 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 4 3 1 1 8
74 บ้านม่วง 4 3 1 0 8
75 บ้านดู่อาราง 4 3 1 0 8
76 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 4 3 0 1 7
77 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 4 3 0 1 7
78 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 4 3 0 0 7
79 บ้านขะเนก 4 2 1 0 7
80 สามัคคีวิทยา 4 2 0 0 6
81 บ้านหนองกับ 4 1 1 2 6
82 บ้านโดนออง 4 1 0 0 5
83 บ้านระเวียง 4 0 3 0 7
84 สุรินทรศึกษา 4 0 1 0 5
85 บ้านหนองคู 4 0 1 0 5
86 บ้านตางมาง 4 0 1 0 5
87 บ้านสวายไตรภูมิ 4 0 1 0 5
88 บ้านนาบัว 4 0 0 0 4
89 บ้านโนนงิ้ว 4 0 0 0 4
90 บ้านกะลัน 4 0 0 0 4
91 บ้านนาเสือก 4 0 0 0 4
92 บ้านแตล 3 7 0 1 10
93 บ้านจันรม 3 5 3 4 11
94 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 3 5 3 2 11
95 บ้านโคกอารักษ์ 3 3 2 3 8
96 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 3 3 2 3 8
97 บ้านตรำดม 3 3 1 0 7
98 บ้านทุ่งนาค 3 3 1 0 7
99 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 3 2 4 2 9
100 บ้านตะตึงไถง 3 2 2 6 7
101 บ้านอู่โลก 3 2 2 4 7
102 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 3 2 1 1 6
103 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 3 2 0 1 5
104 บ้านก้านเหลือง 3 2 0 1 5
105 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 3 2 0 0 5
106 บ้านหนองพลวง 3 2 0 0 5
107 บ้านตระแสง 3 2 0 0 5
108 บ้านหนองแล้ง 3 2 0 0 5
109 แงงกวง 3 1 2 1 6
110 บ้านหนองดุม 3 1 2 0 6
111 บ้านตากวน 3 1 1 3 5
112 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3 1 1 0 5
113 บ้านขวาวใหญ่ 3 1 0 1 4
114 บ้านคาบ 3 1 0 0 4
115 บ้านตากูก 3 1 0 0 4
116 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 3 1 0 0 4
117 บ้านหนองขนาด 3 1 0 0 4
118 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 3 0 3 1 6
119 บ้านโชค 3 0 1 0 4
120 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 3 0 1 0 4
121 บ้านตระเปียงเตีย 3 0 0 0 3
122 บ้านโคกพระ 3 0 0 0 3
123 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 3 0 0 0 3
124 บ้านหนองยาง 3 0 0 0 3
125 บ้านบรมสุข 3 0 0 0 3
126 บ้านโดนโอก 3 0 0 0 3
127 บ้านตลาดตาโหมก 3 0 0 0 3
128 ทวีคามวิทยา 3 0 0 0 3
129 บ้านกระออม 3 0 0 0 3
130 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 3 0 0 0 3
131 บ้านอันโนง 3 0 0 0 3
132 บ้านโคกเพชร 3 0 0 0 3
133 บ้านสำโรงนาดี 2 6 1 0 9
134 บ้านหัวตะพาน 2 5 3 0 10
135 บ้านกรูดหนองซำ 2 5 1 0 8
136 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 2 3 0 1 5
137 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 2 2 3 3 7
138 บ้านขามศึกษาคาร 2 2 0 0 4
139 บ้านหนองผือโนนแคน 2 2 0 0 4
140 บ้านขามระกา 2 2 0 0 4
141 บ้านละหุ่งหนองกก 2 1 1 0 4
142 บ้านสามโค 2 1 0 1 3
143 บ้านกางของ 2 1 0 0 3
144 บ้านหนองเต่า 2 1 0 0 3
145 บ้านหัวแรต 2 1 0 0 3
146 บ้านผักไหม 2 1 0 0 3
147 บ้านเกาะแก้ว 2 1 0 0 3
148 บ้านเพี้ยราม 2 1 0 0 3
149 บ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) 2 1 0 0 3
150 บ้านระเภาว์ 2 1 0 0 3
151 บ้านแสลงพันบุณเยิง 2 1 0 0 3
152 บ้านกุดหวาย 2 0 1 1 3
153 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 2 0 1 0 3
154 บ้านท่าสว่าง 2 0 1 0 3
155 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0 1 2
156 บ้านกุง 2 0 0 1 2
157 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 2 0 0 1 2
158 บ้านส้มป่อย 2 0 0 1 2
159 บ้านหนองสนิท 2 0 0 1 2
160 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 0 0 0 2
161 บ้านแจรน 2 0 0 0 2
162 บ้านหนองกัว 2 0 0 0 2
163 บ้านทวารไพร 2 0 0 0 2
164 เสกวิทยาคม 2 0 0 0 2
165 บ้านนาเกา 2 0 0 0 2
166 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 2 0 0 0 2
167 บ้านระไซร์ 2 0 0 0 2
168 บ้านเมืองลีง 2 0 0 0 2
169 บ้านห้วยโนนเจริญ 2 0 0 0 2
170 ดรุณวิทยากร 2 0 0 0 2
171 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 2 0 0 0 2
172 บ้านจารย์ 2 0 0 0 2
173 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 2 0 0 0 2
174 บ้านพะเนา 2 0 0 0 2
175 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 2 0 0 0 2
176 บ้านโคกกระเพอ 2 0 0 0 2
177 อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 2 0 0 0 2
178 บ้านปะนอยไถง 1 5 1 1 7
179 บ้านหนองกระดาน 1 3 0 1 4
180 บ้านตะบัล 1 2 3 0 6
181 บ้านสนวนนางแก้ว 1 2 1 1 4
182 บ้านทุ่งรูง 1 2 1 0 4
183 บ้านกันโจรง 1 2 0 2 3
184 บ้านลุมพุกหนองกุง 1 2 0 1 3
185 บึงวิทยาคาร 1 2 0 0 3
186 บ้านหนองจิก 1 2 0 0 3
187 บ้านจารพัต 1 1 1 0 3
188 บ้านหนองหิน 1 1 1 0 3
189 บ้านศรีราชา 1 1 0 1 2
190 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 1 1 0 0 2
191 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 1 1 0 0 2
192 บ้านอำปึลสนวน 1 1 0 0 2
193 บ้านจักจรูก 1 1 0 0 2
194 บ้านตาเปาว์ 1 1 0 0 2
195 บ้านพม่า 1 1 0 0 2
196 พระกุมารสุรินทร์ 1 1 0 0 2
197 บ้านไถงตรง 1 1 0 0 2
198 บ้านกันตรง 1 1 0 0 2
199 บ้านขนวน 1 1 0 0 2
200 บ้านตะมะหนองกระจาน 1 1 0 0 2
201 บ้านตำปูง 1 1 0 0 2
202 บ้านว่าน 1 1 0 0 2
203 บ้านสังแกหนองคู 1 1 0 0 2
204 บ้านหนองกุง 1 1 0 0 2
205 บ้านตะคร้อ 1 0 1 0 2
206 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 1 0 1 0 2
207 บ้านค้อ 1 0 1 0 2
208 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 1 0 1 0 2
209 บ้านอาวุธ 1 0 1 0 2
210 บ้านใหม่ 1 0 1 0 2
211 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 1 0 0 1 1
212 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 1 0 0 1 1
213 บ้านไพรษรสำโรง 1 0 0 1 1
214 บ้านกระดาน 1 0 0 0 1
215 บ้านฉันเพล 1 0 0 0 1
216 บ้านหมื่นศรีน้อย 1 0 0 0 1
217 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 0 0 0 1
218 บ้านกรวดนาฮัง 1 0 0 0 1
219 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 0 0 0 1
220 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 1 0 0 0 1
221 บ้านบึง-เบาะอุ่น 1 0 0 0 1
222 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 1 0 0 0 1
223 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 1 0 0 0 1
224 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 0 0 0 1
225 บ้านสำโรง 1 0 0 0 1
226 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 1 0 0 0 1
227 บ้านหนองพญา 1 0 0 0 1
228 บ้านโคกสำโรง 1 0 0 0 1
229 บ้านบึงขวาง 0 3 2 1 5
230 วัดทักษิณวารี 0 3 0 1 3
231 จตุรมิตรวิทยา 0 3 0 0 3
232 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 2 1 0 3
233 บ้านเวียย 0 2 0 0 2
234 บ้านตาเมาะ 0 2 0 0 2
235 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 2 0 0 2
236 บ้านภูดินหนองตะครอง 0 2 0 0 2
237 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 0 2 0 0 2
238 บ้านโนนลี 0 2 0 0 2
239 บ้านจังเอิดหนองแมว 0 1 1 0 2
240 บ้านปะตะเมาะ 0 1 0 1 1
241 บ้านขนาด 0 1 0 0 1
242 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 1 0 0 1
243 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 0 1
244 บ้านจรวย 0 1 0 0 1
245 บ้านตระแบก 0 1 0 0 1
246 บ้านตาเพชร 0 1 0 0 1
247 บ้านบุฤาษี 0 1 0 0 1
248 บ้านประทัดบุอาลอ 0 1 0 0 1
249 บ้านหนองท่ม 0 1 0 0 1
250 บ้านหนองแคน 0 1 0 0 1
251 บ้านเทนมีย์ 0 1 0 0 1
252 บ้านโคกปราสาท 0 1 0 0 1
253 บ้านโคกอาโพน 0 1 0 0 1
254 บ้านโคกเกาะ 0 1 0 0 1
255 ปราสาทตราดฯ 0 1 0 0 1
256 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 1 0 0 1
257 บ้านบุญโลก 0 0 2 0 2
258 บ้านพระปืด 0 0 1 0 1
259 บ้านดินแดง 0 0 0 1 0
260 บ้านตั้งใจ 0 0 0 1 0
261 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 1 0
262 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 0 0 0 0 0
263 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 0
264 บ้านสังแก 0 0 0 0 0
265 บ้านหนองกง 0 0 0 0 0
266 บ้านโนนถ่อน 0 0 0 0 0
รวม 1,164 449 198 151 1,962