สรุปเหรียญรางวัล สพป. สุรินทร์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสุรินทร์ 72 1 0 0 73
2 เมืองสุรินทร์ 62 12 7 1 81
3 หนองโตง "สุรวิทยาคม" 58 15 4 2 77
4 อนุบาลศีขรภูมิ 37 6 4 5 47
5 หมื่นศรีประชาสรรค์ 21 7 4 1 32
6 บ้านโคกวัด 20 8 5 0 33
7 บ้านสวาย 19 8 1 3 28
8 บ้านสดอ 19 4 5 2 28
9 หนองเหล็กเบญจวิทยา 19 2 1 0 22
10 บ้านแสรออ 18 8 3 1 29
11 สะโนวิทยา 18 8 2 0 28
12 บ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 18 6 3 1 27
13 อนุบาลจอมพระ 18 4 3 0 25
14 อนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 17 5 3 0 25
15 บ้านหนองบัว 16 3 2 1 21
16 บ้านดู่ 15 6 3 2 24
17 บ้านจอมพระ 14 5 2 1 21
18 บ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 14 5 0 1 19
19 บ้านโชกเหนือ 13 2 0 2 15
20 บ้านหนองเหล็ก 12 3 1 1 16
21 บ้านชุมแสง 12 1 1 1 14
22 บ้านประทุนอายอง 11 10 4 2 25
23 บ้านหนองฮะ 11 6 4 3 21
24 อนุบาลเขวาสินรินทร์ 11 6 2 2 19
25 บ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 11 6 1 0 18
26 บ้านช่างปี่ 11 5 1 3 17
27 บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 11 4 1 0 16
28 ศิริราษฎร์วิทยา 11 3 3 2 17
29 อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 11 3 2 0 16
30 อมรินทร์ราษฎร์วิทยา 11 3 1 1 15
31 บ้านดงเค็ง 11 3 1 0 15
32 บ้านโคกเมือง 10 6 4 5 20
33 บ้านโนนสวรรค์ 10 6 4 1 20
34 บ้านดงมัน 10 4 3 0 17
35 บ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 10 3 0 1 13
36 บ้านระกา(สนง.สลากฯ) 10 1 0 0 11
37 บ้านตรมไพร 9 7 4 1 20
38 เมืองที 9 7 2 5 18
39 บ้านยางเตี้ย 9 3 1 2 13
40 บ้านผือ 9 1 1 1 11
41 ลุ่มระวีวิทยา 9 1 1 0 11
42 บ้านโคกลำดวน 9 0 0 2 9
43 บ้านหัวแรตนาโพธิ์ 8 7 2 1 17
44 บ้านคอโค 8 4 1 2 13
45 บ้านระกาสังแก 8 2 1 1 11
46 บ้านโชกใต้ 8 1 2 0 11
47 บ้านกาเกาะระโยง 8 1 0 0 9
48 บ้านตะเคียนกูยวิทยา 8 0 3 3 11
49 บ้านหนองคูสะแบะ 7 3 2 1 12
50 บ้านเปรียง 7 3 1 0 11
51 บ้านคาละแมะ 7 3 0 2 10
52 บ้านสว่างโนนแดง 7 2 2 1 11
53 การุญวิทยา 7 2 1 0 10
54 บ้านนาโพธิ์ 7 2 0 0 9
55 บ้านแกน้อย 7 1 1 0 9
56 บ้านตากูก 7 1 0 0 8
57 บ้านแกใหญ่ 6 4 5 1 15
58 บ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 6 4 0 1 10
59 บ้านกระโดนค้อ 6 3 1 0 10
60 บ้านทัพกระบือ 6 2 1 0 9
61 บ้านภูมิสตึง 6 1 0 1 7
62 บ้านสำโรง-โคกเพชร 6 1 0 0 7
63 บ้านกะลัน 6 1 0 0 7
64 บ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 6 0 3 3 9
65 บ้านหนองคู 6 0 1 0 7
66 บ้านตางมาง 6 0 1 0 7
67 บ้านระไซร์สองชั้น 6 0 0 0 6
68 บวรธรรมประยุตวิทยา 6 0 0 0 6
69 บ้านสลักได 5 4 2 2 11
70 บ้านดงถาวร 5 4 0 0 9
71 บ้านอาแวะ 5 3 1 4 9
72 บ้านดู่โศกโคกสะอาด 5 3 0 1 8
73 บ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 5 3 0 0 8
74 บ้านขอนแก่น 5 2 2 1 9
75 บ้านหนองอีเลิง 5 2 1 1 8
76 วาณิชย์นุกูล 5 1 0 1 6
77 บ้านคาบ 5 1 0 0 6
78 บ้านแสลงพันบุณเยิง 5 1 0 0 6
79 บ้านเกาะแก้ว 5 1 0 0 6
80 บ้านพันษี 5 0 2 4 7
81 บ้านกันเตรียง 5 0 1 0 6
82 บ้านหนองยาง 5 0 0 0 5
83 บ้านโนนงิ้ว 5 0 0 0 5
84 บ้านหนองจอก 4 7 5 2 16
85 บ้านปะนอยไถง 4 5 1 1 10
86 บ้านม่วง 4 4 1 0 9
87 บ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 4 3 1 1 8
88 บ้านดู่อาราง 4 3 1 0 8
89 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 4 3 0 1 7
90 บ้านขามศึกษาคาร 4 3 0 0 7
91 บ้านอู่โลก 4 2 2 4 8
92 บ้านขะเนก 4 2 1 0 7
93 สามัคคีวิทยา 4 2 0 0 6
94 บ้านหนองพลวง 4 2 0 0 6
95 บ้านหนองกับ 4 1 1 2 6
96 บ้านนาบัว 4 1 1 0 6
97 บ้านกางของ 4 1 0 0 5
98 บ้านโดนออง 4 1 0 0 5
99 บ้านระเวียง 4 0 3 0 7
100 สุรินทรศึกษา 4 0 1 0 5
101 บ้านสวายไตรภูมิ 4 0 1 0 5
102 บ้านโคกพระ 4 0 0 0 4
103 บ้านตระเปียงเตีย 4 0 0 0 4
104 บ้านโดนโอก 4 0 0 0 4
105 เสกวิทยาคม 4 0 0 0 4
106 บ้านตลาดตาโหมก 4 0 0 0 4
107 บ้านกระออม 4 0 0 0 4
108 บ้านนาเสือก 4 0 0 0 4
109 บ้านโคกเพชร 4 0 0 0 4
110 บ้านแตล 3 7 0 1 10
111 บ้านจันรม 3 5 3 4 11
112 บ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 3 5 3 2 11
113 บ้านโคกอารักษ์ 3 4 2 3 9
114 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 3 3 2 3 8
115 บ้านตรำดม 3 3 1 0 7
116 บ้านทุ่งนาค 3 3 1 0 7
117 บ้านก้านเหลือง 3 3 0 1 6
118 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล 3 2 4 2 9
119 บ้านตะตึงไถง 3 2 2 6 7
120 บ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 3 2 1 1 6
121 บ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 3 2 0 1 5
122 บ้านบึง(สนง.สลากฯ) 3 2 0 0 5
123 บ้านเพี้ยราม 3 2 0 0 5
124 บ้านตระแสง 3 2 0 0 5
125 บ้านหนองแล้ง 3 2 0 0 5
126 แงงกวง 3 1 2 1 6
127 บ้านหนองดุม 3 1 2 0 6
128 บ้านตากวน 3 1 1 3 5
129 บ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 3 1 1 0 5
130 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 3 1 1 0 5
131 บ้านสามโค 3 1 0 1 4
132 บ้านขวาวใหญ่ 3 1 0 1 4
133 บ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 3 1 0 0 4
134 บ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 3 1 0 0 4
135 บ้านหนองขนาด 3 1 0 0 4
136 บ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 3 0 3 1 6
137 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 3 0 1 0 4
138 บ้านโชค 3 0 1 0 4
139 บ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 3 0 1 0 4
140 บ้านทวารไพร 3 0 0 0 3
141 กันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 3 0 0 0 3
142 บ้านบรมสุข 3 0 0 0 3
143 บ้านระไซร์ 3 0 0 0 3
144 บ้านโคกกระเพอ 3 0 0 0 3
145 ทวีคามวิทยา 3 0 0 0 3
146 ดรุณวิทยากร 3 0 0 0 3
147 บ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 3 0 0 0 3
148 บ้านจารย์ 3 0 0 0 3
149 บ้านอันโนง 3 0 0 0 3
150 บ้านสำโรงนาดี 2 6 1 0 9
151 บ้านหัวตะพาน 2 5 3 0 10
152 บ้านกรูดหนองซำ 2 5 1 0 8
153 บ้านกันโจรง 2 3 0 2 5
154 วัดทักษิณวารี 2 3 0 1 5
155 ไตรมิตรวิทยาสรรค์ 2 2 3 3 7
156 บ้านหนองผือโนนแคน 2 2 0 0 4
157 บ้านตำปูง 2 2 0 0 4
158 บึงวิทยาคาร 2 2 0 0 4
159 บ้านขามระกา 2 2 0 0 4
160 บ้านหนองหิน 2 1 1 0 4
161 บ้านละหุ่งหนองกก 2 1 1 0 4
162 บ้านหนองแคน 2 1 0 0 3
163 บ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 2 1 0 0 3
164 บ้านขนวน 2 1 0 0 3
165 บ้านหัวแรต 2 1 0 0 3
166 บ้านนาสาม(เกียรติประชา) 2 1 0 0 3
167 บ้านหนองกุง 2 1 0 0 3
168 บ้านหนองเต่า 2 1 0 0 3
169 บ้านผักไหม 2 1 0 0 3
170 บ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) 2 1 0 0 3
171 บ้านระเภาว์ 2 1 0 0 3
172 บ้านกุดหวาย 2 0 1 1 3
173 บ้านมะลูจรุงหนองปรีง 2 0 1 0 3
174 บ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 2 0 1 0 3
175 บ้านท่าสว่าง 2 0 1 0 3
176 บ้านอาคตหนองขอน ฯ 2 0 0 1 2
177 บ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 2 0 0 1 2
178 บ้านกุง 2 0 0 1 2
179 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 2 0 0 1 2
180 บ้านส้มป่อย 2 0 0 1 2
181 บ้านหนองสนิท 2 0 0 1 2
182 บ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 0 0 0 2
183 บ้านกระดาน 2 0 0 0 2
184 บ้านแจรน 2 0 0 0 2
185 บ้านหนองกัว 2 0 0 0 2
186 บ้านนาเกา 2 0 0 0 2
187 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 2 0 0 0 2
188 บ้านเมืองลีง 2 0 0 0 2
189 บ้านหนองพญา 2 0 0 0 2
190 บ้านห้วยโนนเจริญ 2 0 0 0 2
191 บ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 2 0 0 0 2
192 บ้านพะเนา 2 0 0 0 2
193 บ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 2 0 0 0 2
194 อนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 2 0 0 0 2
195 บ้านหนองกระดาน 1 3 0 1 4
196 จตุรมิตรวิทยา 1 3 0 0 4
197 บ้านตะบัล 1 2 3 0 6
198 บ้านสนวนนางแก้ว 1 2 1 1 4
199 บ้านทุ่งรูง 1 2 1 0 4
200 บ้านลุมพุกหนองกุง 1 2 0 1 3
201 บ้านหนองจิก 1 2 0 0 3
202 บ้านค้อ 1 1 1 0 3
203 บ้านจารพัต 1 1 1 0 3
204 บ้านศรีราชา 1 1 0 1 2
205 บ้านเทนมีย์ 1 1 0 0 2
206 บ้านหมื่นศรีน้อย 1 1 0 0 2
207 บ้านอำปึลสนวน 1 1 0 0 2
208 บ้านโสน(พิทยศึกษา) 1 1 0 0 2
209 บ้านจักจรูก 1 1 0 0 2
210 บ้านตาเปาว์ 1 1 0 0 2
211 บ้านพม่า 1 1 0 0 2
212 พระกุมารสุรินทร์ 1 1 0 0 2
213 บ้านไถงตรง 1 1 0 0 2
214 บ้านกันตรง 1 1 0 0 2
215 บ้านจบก 1 1 0 0 2
216 บ้านตระแบก 1 1 0 0 2
217 บ้านตะมะหนองกระจาน 1 1 0 0 2
218 บ้านตาเพชร 1 1 0 0 2
219 บ้านบุฤาษี 1 1 0 0 2
220 บ้านว่าน 1 1 0 0 2
221 บ้านสังแกหนองคู 1 1 0 0 2
222 บ้านดินแดง 1 0 1 1 2
223 บ้านตะคร้อ 1 0 1 0 2
224 บ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 1 0 1 0 2
225 บ้านอาวุธ 1 0 1 0 2
226 บ้านใหม่ 1 0 1 0 2
227 บ้านโคกลาวหนองเหล็ก 1 0 0 1 1
228 บ้านไพรษรสำโรง 1 0 0 1 1
229 บ้านฉันเพล 1 0 0 0 1
230 บ้านกรวดนาฮัง 1 0 0 0 1
231 บ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 0 0 0 1
232 บ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 1 0 0 0 1
233 บ้านบึง-เบาะอุ่น 1 0 0 0 1
234 บ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 1 0 0 0 1
235 บ้านบ่อน้ำใส 1 0 0 0 1
236 บ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 1 0 0 0 1
237 บ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 0 0 0 1
238 บ้านสำโรง 1 0 0 0 1
239 บ้านโคกสำโรง 1 0 0 0 1
240 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 0 4 1 0 5
241 บ้านบึงขวาง 0 3 2 2 5
242 บ้านเวียย 0 2 0 0 2
243 บ้านตาอ็อง 0 2 0 0 2
244 บ้านตาเมาะ 0 2 0 0 2
245 บ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 0 2 0 0 2
246 บ้านภูดินหนองตะครอง 0 2 0 0 2
247 บ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 0 2 0 0 2
248 บ้านโนนลี 0 2 0 0 2
249 บ้านจังเอิดหนองแมว 0 1 1 0 2
250 บ้านพระปืด 0 1 1 0 2
251 บ้านปะตะเมาะ 0 1 0 1 1
252 บ้านราม 0 1 0 0 1
253 บ้านขนาด 0 1 0 0 1
254 บ้านกาเจาะหนองไผ่ 0 1 0 0 1
255 บ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 0 1 0 0 1
256 บ้านจรวย 0 1 0 0 1
257 บ้านประทัดบุอาลอ 0 1 0 0 1
258 บ้านหนองท่ม 0 1 0 0 1
259 บ้านโคกปราสาท 0 1 0 0 1
260 บ้านโคกอาโพน 0 1 0 0 1
261 บ้านโคกเกาะ 0 1 0 0 1
262 ปราสาทตราดฯ 0 1 0 0 1
263 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ 0 1 0 0 1
264 บ้านบุญโลก 0 0 2 0 2
265 บ้านตั้งใจ 0 0 0 1 0
266 รุ่งรัฐวิทยา 0 0 0 1 0
267 บ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 0 0 0 0 0
268 บ้านตะเคียน 0 0 0 0 0
269 บ้านสังแก 0 0 0 0 0
270 บ้านหนองกง 0 0 0 0 0
271 บ้านโนนถ่อน 0 0 0 0 0
รวม 1,336 495 215 154 2,046