เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิชชุกร มาลาวิทยา ศึกษานิเทศก์ สพป.สร.1 ที่ปรึกษา  
2 นายสุทัสน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สร. เขต 1 ที่ปรึกษา  
3 นายวีระพงษ์ มูลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง ประธานกรรมการ  
4 นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
5 นายเปโส ขบวนดี รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
6 นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
7 นางพัดสร ขวัญใจ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ประธานกรรมการ  
8 นายบุญชอบ สายยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา รองประธานกรรมการ  
9 นายเฉลิมชัย สุขตาม ผอ.รร รองประธานกรรมการ  
10 นายพินิจ นิ่มปรางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตระแสง รองประธานกรรมการ  
11 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการ  
12 นางภาวิณี คงนุรัตน์ ประธานเครือข่ายเมืองสุรินทร์ 2 รองประธานกรรมการ  
13 นายสมคิด รักษ์รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ รองประธานกรรมการ  
14 นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ รองประธานกรรมการ  
15 นายจรูญ พันนุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพกระบือ รองประธานกรรมการ  
16 นายประสบ ค้ำชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการ  
17 นายสุทิน แก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกับ กรรมการ  
18 นายสุจิตร แพงชารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาวุธ กรรมการ  
19 นายบุญยศ เป็นเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาค กรรมการ  
20 นายเฉลิมชัย สุขตาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโตง กรรมการ  
21 นางกมลพรรณ แข่งขัน ผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านระเภาว์ กรรมการ  
22 นายพลา สะอาดเอี่ยม ผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกน้อย กรรมการ  
23 นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ ผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านส้มป่อย กรรมการ  
24 นางกาญจนา กาบทอง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ  
25 นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" กรรมการ  
26 นางกมลพรรณ แข่งขัน ผอ.รร กรรมการ  
27 นายพลา สะอาดเอี่ยม ผอ.รร กรรมการ  
28 นายเอกพงษ์ วรโพธิ์ ผอ.รร กรรมการ  
29 นางกาญจนา กาบทอง รอง.ผอ.รร. กรรมการ  
30 นายกิจขจร สุนทรสวัสดิ์ รอง.ผอ.รร. กรรมการ  
31 นายประกุน จริตรัมย์ ครู กรรมการ  
32 นางมุกดา มาลาวิทยา ครู กรรมการ  
33 นางสุวรรณี เกลียวแก้ว ครู กรรมการ  
34 นางสาวดวงจันทน์ ศรกล้า ครู กรรมการ  
35 นางสาวจารัตน์ กุลัตถ์นาม ครู กรรมการ  
36 นายนราธิป ชมภู ครู กรรมการ  
37 นางสาวเสาวลักษณ์ มะโนบาล ครู กรรมการ  
38 นางสาวพรชนก เทียมทัด ครู กรรมการ  
39 นางสาวจิตติมา บุตรดี ครู กรรมการ  
40 นางปราณี จำปีศรี ครู กรรมการ  
41 นางเมธิณี สิริวัฒน์ชูโชติ ครู กรรมการ  
42 นายสุุรินทร์ ศรีหะจันทร์ ครู กรรมการ  
43 สิบเอกหญิงเกยูร ประทุมวรรณ ครู กรรมการ  
44 นายทวี ไตรล้ำ ครู กรรมการ  
45 นายบานนา ยอดงาม ครู กรรมการ  
46 นายอัครเดช เขียวหวาน ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
47 นายญาณวุฒิ รัศมี ครู กรรมการ  
48 นางดาราพร แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
49 นางวิลาวัณย์ ประวาสุข ครู กรรมการ  
50 นางสาวสุพรรณี บุญญาวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
51 นายภานุวัฒน์ ไชยะพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
52 นางสาวกมลพร ยอดสิงห์ ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
53 นางสาวนิศารัตน์ มะลิวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
54 นายสิทธิกุล แก้วเกิด ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
55 นายสุริยะ หอมจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
56 นายวัชระ พิสาดรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
57 นางจิราภา สายยศ ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
58 นางสาวธิดารัตน์ กรวยทอง ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
59 นางสาวสร้อยทิพย์ คำมาโฮม ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
60 นายวรสิทธิ์ กำลังมา นักการภารโรงโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
61 นางรัตติยา สมเจริญ ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
62 นางลัดดาวัลย์ อารีวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการ  
63 นางสาวรัฐพร ปุริโส ครู กรรมการ  
64 นายวรพล วรธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองที กรรมการ  
65 นายพิสัย พรมนาค ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
66 นายสมคิด มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทนมีย์ กรรมการ  
67 นายประวี งามมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ กรรมการ  
68 นางสาวรุ่งทิพย์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเปาว์ กรรมการ  
69 นายชินโชติ ศรีบุญกุล ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
70 นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) กรรมการ  
71 นายอิทธิฤทธิ์ สูรยาวัฒน์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสม (วิไลราษฎร์ศึกษา) กรรมการ  
72 นายธรรมศักดิ์ สิงคเสลิต ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
73 นายกิตติศักดิ์ จันทน์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการ  
74 นางพนารัตน์ หาญมานพ ผู้อำนวยการโรงรียนบ้านโคกเมือง กรรมการ  
75 นางสาวจันทร์ฉาย มาลัยหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้้านโดนโอก กรรมการ  
76 นายสมพร สรายทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวาย กรรมการ  
77 นายเอกพจน์ หัวเขา ครู โรงเรียนบ้านโคกเมือง กรรมการ  
78 นายเถลิงเกียรติ ประเดิมดี ครูู โรงเรียนบ้านโดนโอก กรรมการ  
79 นายมงคลชัย ศรีหิรัณย์สกุล ครู โรงเรีียนบ้านปอยเดิน กรรมการ  
80 นางวีรยา สกุลทอง ครู โรงเรียนบ้้านกะทม (ร่วนวิทยา) กรรมการ  
81 นางเพ็ญประภา ทองบ่อ ครู โรงเรียนบ้านกะทม (คุณรสนิมิต) กรรมการ  
82 นางเพทาย วิวาสุข ครู โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล กรรมการ  
83 นางสาวกัญชนา เจริญศรี ครู โรงเรียนบ้านนาสม (วิไลราษฎร์ศึกษา) กรรมการ  
84 นางสาวปนัสยา เอ้กัณหา ครู โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎร์บำรุง) กรรมการ  
85 นายวัชรินทร์ บุญสมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเพชร กรรมการ  
86 นายสุภาพ วิเศษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก กรรมการ  
87 นายศักดิ์สถิตย์ กมลบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) กรรมการ  
88 นายสมคิด มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทนมีย์ กรรมการ  
89 นายเกรียงศักดิ์ นวลศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) กรรมการ  
90 นายกิตติศักดิ์ จันทน์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท กรรมการ  
91 นายพงศ์ศักดิ์ อินทรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) กรรมการ  
92 นายสารี สายจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาบ กรรมการ  
93 นายสำเริง พวงมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขยอง กรรมการ  
94 นายรุ่งราวี จำปาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระหาร กรรมการ  
95 นายปรีชา กาบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) กรรมการ  
96 นายวิศิษฏ์ นรานุต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาอ็อง กรรมการ  
97 นายศุภชัย ทองนำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก กรรมการ  
98 นางพรรณกร เจริญรัตน์ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
99 นายสิทธิชัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
100 นางสาวชัญญา โสฬส ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
101 นายนิรัญ สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
102 นางสุคนธ์ บุญเสร็จ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
103 นางสาวอนุสรา ขบวนฉลาด เจ้าหน้าที่งานวิชาการ  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
104 นางสาวอัจฉรา อุส่าดี เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
105 นางกิมหงษ์ ครองศิลป์ นักการภารโรง  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
106 นายชูชีพ กสิผล ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
107 นายจิตร วันเพ็ญ ยาม  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
108 นางสาวอัมรา จะรัมย์ ยาม  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
109 นางสาวณัฐกฤตา ไขจันทร์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
110 นางสาวเมธาพร ราชวงศ์ เจ้าหน้าที่งานบุคคล  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
111 นายอรุณ โสรบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
112 นายองอาจ สารนิม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
113 นางสาวอิสริยา มณฑาทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการ  
114 นายปรัชญา ดวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
115 นายศุภเดช พิมพ์ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุฤาษี กรรมการ  
116 นายวิรชัช บุญรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพกระบือ กรรมการ  
117 นางพรพัฒน์ ชินโชติ ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
118 นางสุทธารัตน์ สุขวาสนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
119 นายอาคม ชายสำอางค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราม กรรมการ  
120 นางพรทิพย์ จันทน์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช กรรมการ  
121 นางจันทรา ปฐมเสรี ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
122 นายฐานันท์ คูณโนนยาง ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ กรรมการ  
123 นายสุริยัน พูนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนการุญวิทยา กรรมการ  
124 นางสาววาสนา ศรีเครือบ โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร กรรมการ  
125 นางลักษมี เกษรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองกระดาน กรรมการ  
126 นางสาวแคทรียา วันบุญมา โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ กรรมการ  
127 นายรพินทร์ มหัทธนศักดิ์ ผอ.รร กรรมการ  
128 นางรัตติยา สมทิพย์ ผอ.รร กรรมการ  
129 นางสุภา งามศิริ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการ  
130 นางนุชนารถ ศรนรินทร์ โรงเรียนบ้านกันตรง กรรมการ  
131 นายเดชา ดับโศรก โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) กรรมการ  
132 นางอัณณ์ญาดา โคตรพันธ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยา กรรมการ  
133 นายจิรวัฒน์ โองอินทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) กรรมการ  
134 นางกฤษณา บุติมาลย์ โรงเรียนสังแก กรรมการ  
135 นางนารีรัตน์ น้อยหลุบเลา โรงเรียนบ้านอันโนง กรรมการ  
136 นางสาวสุกัญญา ดวงอาจ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา กรรมการ  
137 นางรัชนี พิศโสระ โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี กรรมการ  
138 นางปลั่งศรี ศรียะนัย โรงเรียนบ้านคาละแมะ กรรมการ  
139 นายสงัด แผ่นทอง โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) กรรมการ  
140 นางสาวจันทร์สาย ถือกล้า โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ กรรมการ  
141 นางสาวจงรักษ์ บัวพิจิตร โรงเรียนบ้านโคกเมือง กรรมการ  
142 นางนฤมล ดีนาน โรงเรียนบ้านพันษี กรรมการ  
143 นางพูลสุข พิศวงปราการ โรงเรียนบ้านหนองกับ กรรมการ  
144 นางสาวปัทมา โคตพันธ์ โรงเรียนการุญวิทยา กรรมการ  
145 นางพิมล หายทุกข์ โรงเรียนบ้านแตล กรรมการ  
146 นางสาวชุติมา จันทินมาธร โรงเรียนบ้านรัตนะ กรรมการ  
147 นายรุ่งโรจน์ สกุลนามรัตน์ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ กรรมการ  
148 นายณภัทร อินทรามะ โรงเรียนบ้านจารพัต กรรมการ  
149 นางวริศรา ทมะนันต์ โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ กรรมการ  
150 นางวกรรณิการ์ สุขจิต โรงเรียนบ้านกันโจรง กรรมการ  
151 นางสาวสุรัชนา โปร่งจันทึก โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ กรรมการ  
152 นางสาววิไลพร บุญภูมิ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน กรรมการ  
153 นายจิรวัฒน์  โองอินทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) กรรมการ  
154 นางฐิติรัตน์  ประสานดี โรงเรียนบ้านระเภาว์ กรรมการ  
155 นางสาวรติชา วิจิตร โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน กรรมการ  
156 นางภัทรพิมล ดนเสมอ โรงเรียนบ้านหนองเต่า กรรมการ  
157 นายเอกสิทธิ์ นามวัฒน์ โรงเรียนบ้านตรมไพร กรรมการ  
158 นางอัญชุลี วันคำ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร กรรมการ  
159 นางสาววรารัตน์ วงษ์มา โรงเรียนบ้านดู่ กรรมการ  
160 นางณิชารัศม์ อัครเลิศภิญโญ โรงเรียนบ้านประทุนอายอง กรรมการ  
161 นางไสว จำปาตุม โรงเรียนบ้านราม กรรมการ  
162 นายสิรินทร์ ไชยศีรษะ โรงเรียนบ้านโชกเหนือ กรรมการ  
163 นางสาวกชกร คงเร่งดี โรงเรียนบ้านเทนมีย์ กรรมการ  
164 นางมลฤดี หล่อทอง โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง กรรมการ  
165 นางเรณู กระจายศรี โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา กรรมการ  
166 นายสมยศ แก้วหล้า โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน กรรมการ  
167 นางน้ำฝน คล้ายพิมพ์ โรงเรียนบ้านขนาด กรรมการ  
168 นายสันติ ชัยสุวรรณ โรงเรียนบ้านกระดาน กรรมการ  
169 นางสาวสมฤทัย  บุตรรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองจอก กรรมการ  
170 นางเอเดียน  คุณาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง กรรมการ  
171 นางสาวรภัชตา รัฐสมุทร โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ กรรมการ  
172 นางอุมาพร บูรณ์เจริญ โรงเรียนบ้านสวาย กรรมการ  
173 นางวัชรี วิวัฒนารมย์ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง กรรมการ  
174 นายสนิท พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) กรรมการและเลขานุการ  
175 นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
176 นายวิชชุกร มาลาวิทยา ศน. กรรมการและเลขานุการ  
177 นายบัญญัติ โอษฐงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
178 นางพัฒนา คำผุย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
179 นางสาวกัญญา  สุขสบาย ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  
180 นายสมรรถ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉันเพล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
181 นางสาวเกศินี ชมเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามโค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
182 นายภาณุวิชช์ ประดับสุข ครูโรงเรียนการุญวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
183 นางสาวสุภาวดี พูนผล ศึกษานิเทศก์ สพป. สุรินทร์1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
184 นางนวลรัตน์ เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนบ้านตระแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
185 นายสมชาติ ขอร่ม ผอ.รร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
186 นายชัยวิชิต ขำคม ผอ.รร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
187 นายวัฒนา มีพร้อม ผอ.รร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
188 นายเจษฎา เสาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
189 นายสุวัฒน์ ครึ่งมี ผูู้้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเสือก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
190 นายสุเดช คงนุรัตน์ ครู โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
191 นายณัฐปคัลภ์ เอ้กัณหา ครู โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
192 นายวิวัฒน์ชัย นิลวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
193 ดร.จำรัส สอนกล้า ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
194 นางศศิธร คงวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
195 นางพัดสร ขวัญใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
196 นางพงษ์ศรี หวังสม ครูชำนาญการพิเศษ รร.อนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
197 นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
198 นางสาวนิภา แสนสุข ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
199 นางจิรารัตน์ พรมด้าว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
200 นางสาวภัทรทิศา นวฤทธิ์เดชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
201 นายโชติ สวัสดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุรินทร์ เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
202 ดร.พรรษมน พิมพ์จันทร์ รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
203 นายณัฐวุฒิ นพเก้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาเกา/บ้านจักจรูก ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
204 นางสาววีธรา รัตนผลบุญมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
205 นายวรพงศ์ วิทยอุดม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
206 นางรักษิณา พาพรมราช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านจอมพระ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
207 นายสุกฤษฎิ์ ดียิ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตะตึงไถง ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
208 นายรณภพ ชมเหิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคอโค ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
209 นางศรัญญา จันดาคูณ ธุรการ รร. ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
210 นางสาวปูนปั้น สมเป็น ธุรการ รร. ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
211 นายธีรพงษ์ วงษ์ภักดี เจ้าหน้าที่ธุรการ เครือข่ายสำโรงทาบ 2 ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
212 นายมนตรี สระทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ เครือข่ายสำโรงทาบ 2 ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
213 นายวิทวัส สวัสดี โรงเรียนบ้านหนองบัว ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
214 นางอำพร เกิดรัมย์ โรงเรียนดู่อาราง ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
215 นางสาวอัจฉรา แสงอรุณ เจ้าหน้าที่ธุรการเครือข่ายฯ สำโรงทาบ 1 ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
216 นางสาวณฐพรรธ บุญกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการเครือข่ายฯ สำโรงทาบ 1 ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
217 นางสาวพรชนก บริสุทธิ์ เมือง 3 ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
218 นางสาวอัญชิษฐา อัตถปรัชญาเมือง เมือง 3 ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
219 นางพิณณพัฒน์ อภิวัชรารัตน์ ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
220 นางสาวเสาวณีย์ ประเสริฐสุขโชติ ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
221 นายมงคล บรรเทา เครือข่ายศีขรภูมิ 1 ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
222 นายภาสดลย์ วิทยอุดม เครือข่ายศีขรภูมิ 1 ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
223 นางสาวอุราวรรณ เรืองสุขสุด เมือง 3 ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
224 นายองอาจ สารนิม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
225 นายอรุณ โสรบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
226 นายดำรงค์ ใยย้อย เขวาสินรินทร์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
227 นางสาวกานต์พิชชา จำนงกิจ เขวาสินรินทร์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
228 นางสาวจุฑารัตน์ แจ้งสว่าง เครือข่ายศีขรภูมิ 4 ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
229 นายตรากานต์ คำเกิด เครือข่ายศีขรภูมิ 4 ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
230 จุฑารัตน์ แจ้งสว่าง เจ้าหน้าธุรการโรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
231 นายตรากานต์ คำเกิด เจ้าหน้าธุรการโรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
232 นายเสถียน พรมเวียง โรงเรียนบ้านปะนอยไถง ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
233 นายวัชระ ตรีศิลสัตย์ โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
234 นายสนิท พันแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
235 นายวรรณะ ผิวงาม ครูโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) ผู้กรอกข้อมูล ( ADMIN)  
236 นางปราณี แสนมี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกันโจรง ปฎิคม  
237 นางสาววราพร สิมมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา ปฎิคม  
238 นางสาวอรพิน บูรณะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านชุมแสง ปฎิคม  
239 นางวนิดา สาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ ปฎิคม  
240 นางรำไพพรรณ สายบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา ปฎิคม  
241 นางสุทธารัตน์ สุขวาสนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ปฎิคม  
242 นางมยุรี พันแสน ครูโรงเรียนบ้านบุฤๅษี ปฎิคม  
243 นางณัฐกานต์ ศรีผ่อง ครูโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) ปฎิคม  
244 นายปรัชญา ดวงดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสุรินทร์ สถานที่  
245 นางนารีรัตน์ สุขประเสริฐ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเมืองลีง ฝ่ายสถานที่  
246 นางจิราพร พันงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งนาค ฝ่ายสถานที่  
247 นายสุปัญญา พิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดินแดง ฝ่ายสถานที่  
248 นายโชคอัษฎา สาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านขมิ้น (เรืองราษฎร์รังสรรค์) ฝ่ายสถานที่  
249 นายวัชระ สวยรูป ผจก.แผนกแผนกบุคคลบริษัทเพชรเกษมดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด ฝ่ายสถานที่  
250 นางกาญจนา สมเป็น ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์สนามโรงเรียนเมืองสุรินทร์  
251 นางสาวพรทิพย์ เกิดเหลี่ยม ครูโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ประชาสัมพันธ์สนามโรงเรียนเมืองสุรินทร์  
252 นางสาวนภาพร รังสรรค์เมธากุล โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ ผู้ดูแลโปรแกรมจัดการแข่งขัน (Administrator) ระดับเขตพื้นที่ฯ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]