สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 3 7 5
2 002 โรงเรียนการุญวิทยา 11 35 18
3 004 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 4 5 5
4 005 โรงเรียนดรุณวิทยากร 3 8 6
5 008 โรงเรียนทวีคามวิทยา 3 8 6
6 272 โรงเรียนบึงวิทยาคาร 4 15 8
7 012 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง 1 1 1
8 013 โรงเรียนบ้านกระดาน 2 4 3
9 016 โรงเรียนบ้านกระออม 4 7 7
10 015 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 3 3 3
11 014 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 10 53 23
12 017 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 8 15 12
13 018 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 3 6 5
14 019 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 8 13 12
15 020 โรงเรียนบ้านกะลัน 7 13 9
16 021 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 3 11 6
17 023 โรงเรียนบ้านกันตรง 2 6 3
18 024 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 7 33 14
19 025 โรงเรียนบ้านกันแสง 0 0 0
20 022 โรงเรียนบ้านกันโจรง 8 16 14
21 029 โรงเรียนบ้านกางของ 5 12 8
22 028 โรงเรียนบ้านกาเกาะ 0 0 0
23 026 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 1 1
24 027 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 10 22 15
25 030 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 1 1 1
26 032 โรงเรียนบ้านกุง 3 5 5
27 033 โรงเรียนบ้านกุดหวาย 5 8 6
28 304 โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 1 1 1
29 034 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 1 3 2
30 031 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 8 22 12
31 039 โรงเรียนบ้านขนวน 4 15 7
32 040 โรงเรียนบ้านขนาด 2 2 2
33 041 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 3 3 3
34 042 โรงเรียนบ้านขยอง 0 0 0
35 043 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 6 17 10
36 044 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 10 12 12
37 045 โรงเรียนบ้านขะเนก 7 11 8
38 047 โรงเรียนบ้านขามระกา 4 5 5
39 048 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 6 4
40 049 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 7 36 15
41 046 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 13 20 19
42 050 โรงเรียนบ้านข่า 0 0 0
43 052 โรงเรียนบ้านคอโค 15 64 33
44 054 โรงเรียนบ้านคาบ 6 22 12
45 055 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 12 33 23
46 053 โรงเรียนบ้านค้อ 3 5 4
47 073 โรงเรียนบ้านจบก 2 6 4
48 074 โรงเรียนบ้านจรวย 1 1 1
49 075 โรงเรียนบ้านจอมพระ 23 48 32
50 076 โรงเรียนบ้านจักจรูก 2 3 2
51 077 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 4 6 5
52 078 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 2 9 5
53 079 โรงเรียนบ้านจันรม 19 29 22
54 080 โรงเรียนบ้านจารพัต 3 5 5
55 081 โรงเรียนบ้านจารย์ 3 8 6
56 302 โรงเรียนบ้านฉันเพล 1 3 2
57 084 โรงเรียนบ้านชุมแสง 16 46 30
58 083 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 22 43 33
59 089 โรงเรียนบ้านดงถาวร 9 13 12
60 090 โรงเรียนบ้านดงมัน 17 24 24
61 088 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 16 27 21
62 091 โรงเรียนบ้านดินแดง 3 3 3
63 094 โรงเรียนบ้านดู่ 27 67 48
64 093 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 8 18 12
65 092 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 9 18 14
66 097 โรงเรียนบ้านตรมไพร 22 37 27
67 100 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 4 30 11
68 099 โรงเรียนบ้านตระแบก 2 4 3
69 098 โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย 0 0 0
70 101 โรงเรียนบ้านตระแสง 6 9 7
71 102 โรงเรียนบ้านตรำดม 7 16 10
72 103 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 17 31 28
73 104 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 4 8 6
74 105 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 7 12 12
75 106 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 2 6 3
76 109 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 15 22 19
77 110 โรงเรียนบ้านตะบัล 6 7 7
78 111 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 2 4 3
79 108 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1 5 2
80 107 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 15 25 20
81 303 โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 0 0 0
82 112 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 1 1 1
83 114 โรงเรียนบ้านตากวน 8 10 10
84 115 โรงเรียนบ้านตากูก 8 39 15
85 113 โรงเรียนบ้านตากแดด 0 0 0
86 306 โรงเรียนบ้านตางมาง 8 25 13
87 119 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 2 3 3
88 116 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 2 4 3
89 117 โรงเรียนบ้านตาเพชร 2 4 3
90 118 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 2 5 4
91 120 โรงเรียนบ้านตำปูง 4 8 7
92 124 โรงเรียนบ้านทวารไพร 3 10 6
93 125 โรงเรียนบ้านทะนงชัย 0 0 0
94 126 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 9 15 12
95 128 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 7 14 10
96 129 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 11 28 18
97 130 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 4 6 5
98 127 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 3 6 5
99 133 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 28 99 51
100 134 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 2 3 3
101 135 โรงเรียนบ้านนาบัว 6 12 8
102 137 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 2 13 5
103 138 โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 0 0 0
104 139 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 3 8 4
105 132 โรงเรียนบ้านนาเกา 2 3 3
106 140 โรงเรียนบ้านนาเสือก 4 10 8
107 136 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 9 20 14
108 145 โรงเรียนบ้านบรมสุข 3 6 5
109 147 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 5 10 9
110 148 โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 1 2 2
111 149 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 7 7 7
112 151 โรงเรียนบ้านบุญโลก 2 7 4
113 152 โรงเรียนบ้านบุทม 0 0 0
114 153 โรงเรียนบ้านบุฤาษี 2 4 3
115 154 โรงเรียนบ้านบุอาไร 0 0 0
116 307 โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 1 1 1
117 146 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 1 7 3
118 155 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 1 2 2
119 156 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 32 59 40
120 157 โรงเรียนบ้านประปืด 0 0 0
121 158 โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู 0 0 0
122 159 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 21 51 33
123 160 โรงเรียนบ้านปะตะเมาะ 2 2 2
124 161 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 12 31 22
125 163 โรงเรียนบ้านผักไหม 3 5 4
126 164 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 9 20 14
127 165 โรงเรียนบ้านผือ 12 28 20
128 166 โรงเรียนบ้านพม่า 2 7 4
129 167 โรงเรียนบ้านพระปืด 2 2 2
130 168 โรงเรียนบ้านพะเนา 2 2 2
131 169 โรงเรียนบ้านพันธุลี 0 0 0
132 170 โรงเรียนบ้านพันษี 11 18 15
133 174 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 2 2 2
134 175 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 8 16 11
135 178 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 3 9 6
136 176 โรงเรียนบ้านม่วง 9 21 14
137 177 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 1 2 2
138 180 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 15 38 24
139 181 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 11 40 21
140 182 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 16 32 25
141 187 โรงเรียนบ้านระวี 0 0 0
142 189 โรงเรียนบ้านระหาร 0 0 0
143 186 โรงเรียนบ้านระเภาว์ 3 7 6
144 188 โรงเรียนบ้านระเวียง 7 17 11
145 185 โรงเรียนบ้านระไซร์ 4 35 12
146 183 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 3 7 5
147 184 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 6 22 12
148 190 โรงเรียนบ้านรัตนะ 0 0 0
149 191 โรงเรียนบ้านราม 1 1 1
150 192 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 4 11 7
151 193 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 5 8 7
152 194 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 3 2
153 195 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 4 8 5
154 198 โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 0 0 0
155 197 โรงเรียนบ้านว่าน 2 2 2
156 200 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 4 12 8
157 201 โรงเรียนบ้านศรีราชา 3 11 6
158 202 โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศึกษาสามัคคี) 0 0 0
159 203 โรงเรียนบ้านสดอ 33 86 53
160 204 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 5 6 5
161 205 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 5 8 7
162 207 โรงเรียนบ้านสลักได 13 61 25
163 210 โรงเรียนบ้านสวาย 31 71 46
164 209 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 5 11 8
165 208 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 12 31 21
166 211 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 6 6 6
167 213 โรงเรียนบ้านสังแก 1 3 2
168 212 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 2 3 3
169 214 โรงเรียนบ้านสามโค 5 11 9
170 218 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 3 2
171 215 โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 0 0 0
172 216 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 11 36 23
173 217 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 9 11 10
174 206 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 3 8 4
175 224 โรงเรียนบ้านหนองกง 1 1 1
176 225 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 5 8 7
177 226 โรงเรียนบ้านหนองกับ 8 40 18
178 227 โรงเรียนบ้านหนองกัว 3 9 6
179 228 โรงเรียนบ้านหนองกุง 3 3 3
180 229 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 4 10 6
181 231 โรงเรียนบ้านหนองขวาว 0 0 0
182 230 โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 2 3 3
183 232 โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม 0 0 0
184 234 โรงเรียนบ้านหนองคู 7 12 10
185 233 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 13 56 22
186 236 โรงเรียนบ้านหนองจอก 18 37 28
187 237 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 3 3
188 238 โรงเรียนบ้านหนองดุม 6 39 16
189 240 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1 2 1
190 241 โรงเรียนบ้านหนองบัว 23 48 38
191 242 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 6 24 12
192 243 โรงเรียนบ้านหนองพญา 2 2 2
193 244 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 6 10 9
194 245 โรงเรียนบ้านหนองยาง 5 14 10
195 247 โรงเรียนบ้านหนองสนิท 3 5 5
196 248 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 18 49 25
197 249 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 20 9
198 253 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 9 11 11
199 254 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 26 36 32
200 239 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 3 3 3
201 250 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 17 67 31
202 251 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 3 8 5
203 252 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 7 14 11
204 235 โรงเรียนบ้านหนองแคน 5 9 8
205 246 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 5 10 7
206 255 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 2 8 5
207 257 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 10 33 19
208 259 โรงเรียนบ้านหัวแรต 4 6 5
209 258 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 18 44 31
210 256 โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 2 4 3
211 261 โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 4 12 7
212 262 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 2 4 4
213 263 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 11 14 12
214 264 โรงเรียนบ้านอันโนง 3 11 6
215 265 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 3 3 3
216 267 โรงเรียนบ้านอาวุธ 2 2 2
217 268 โรงเรียนบ้านอาแวะ 15 28 19
218 266 โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 2 4 3
219 269 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 2 5 4
220 270 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 2 11 5
221 271 โรงเรียนบ้านอู่โลก 12 20 16
222 035 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 6 18 12
223 051 โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 0 0 0
224 131 โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 2 4 3
225 162 โรงเรียนบ้านเปรียง 11 17 14
226 171 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 5 9 7
227 179 โรงเรียนบ้านเมืองลีง 3 14 6
228 196 โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 0 0 0
229 199 โรงเรียนบ้านเวียย 2 2 2
230 219 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 8 17 14
231 036 โรงเรียนบ้านแกน้อย 9 20 14
232 037 โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 0 0 0
233 038 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 17 36 24
234 082 โรงเรียนบ้านแจรน 2 6 4
235 121 โรงเรียนบ้านแตล 11 22 14
236 220 โรงเรียนบ้านแสรออ 31 80 53
237 221 โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 0 0 0
238 222 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 6 11 9
239 056 โรงเรียนบ้านโคกกรวด 0 0 0
240 057 โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 3 8 4
241 059 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 10 2
242 060 โรงเรียนบ้านโคกพระ 4 10 8
243 063 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 20 37 30
244 305 โรงเรียนบ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) 3 10 6
245 066 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 2 3 3
246 067 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 11 39 20
247 068 โรงเรียนบ้านโคกวัด 36 73 51
248 069 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 0 0 0
249 070 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1 2 2
250 072 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 16 36 26
251 071 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 1 2 2
252 058 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 1 1 1
253 061 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 4 9 7
254 062 โรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา 0 0 0
255 064 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 25 47 37
256 086 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 19 58 36
257 085 โรงเรียนบ้านโชกใต้ 11 35 18
258 087 โรงเรียนบ้านโชค 4 9 7
259 095 โรงเรียนบ้านโดนออง 5 10 6
260 096 โรงเรียนบ้านโดนโอก 4 15 7
261 141 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 5 10 8
262 142 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 1 1 1
263 143 โรงเรียนบ้านโนนลี 2 3 3
264 144 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 42 33
265 172 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 13 25 18
266 223 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 2 3 3
267 122 โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 0 0 0
268 260 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 12 6
269 123 โรงเรียนบ้านไถงตรง 3 4 4
270 173 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 2 6 3
271 273 โรงเรียนปราสาทตราดฯ 1 3 2
272 274 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 11 20 15
273 275 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 2 4 3
274 278 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 4 12 7
275 279 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 1 1 1
276 280 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 12 25 17
277 281 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 6 7 7
278 282 โรงเรียนวัดประสพ 0 0 0
279 283 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 8 14 8
280 284 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 19 27 24
281 285 โรงเรียนสะโนวิทยา 29 43 34
282 287 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 6 12 9
283 291 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 22 42 32
284 290 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 85 239 142
285 292 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 33 80 57
286 294 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 25 55 41
287 296 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 16 39 29
288 297 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 52 116 82
289 298 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 25 47 39
290 299 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 73 165 112
291 293 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 21 43 30
292 295 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 2 2 2
293 300 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 20 44 31
294 301 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 1 10 3
295 009 โรงเรียนเทศบาล ๑ "สุรินทร์วิทยาคม" 0 0 0
296 276 โรงเรียนเมืองที 27 64 44
297 277 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 86 296 154
298 289 โรงเรียนเสกวิทยาคม 4 9 7
299 003 โรงเรียนแงงกวง 7 19 12
300 007 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 10 12 12
301 286 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 13 9
302 288 โรงเรียนสุรินทรศึกษา 5 16 9
303 010 โรงเรียนเทศบาล ๒ "วิภัชศึกษา" 0 0 0
304 011 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา 7 29 15
รวม 2307 5500 3628
9128

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]