แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สุรินทร์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 73 72 98.63% 1 1.37% 0 0% 0 0% 73
2 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 86 62 75.61% 12 14.63% 7 8.54% 1 1.22% 82
3 โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" 85 58 73.42% 15 18.99% 4 5.06% 2 2.53% 79
4 โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 52 37 71.15% 6 11.54% 4 7.69% 5 9.62% 52
5 โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 33 21 63.64% 7 21.21% 4 12.12% 1 3.03% 33
6 โรงเรียนบ้านโคกวัด 36 20 60.61% 8 24.24% 5 15.15% 0 0% 33
7 โรงเรียนบ้านสวาย 31 19 61.29% 8 25.81% 1 3.23% 3 9.68% 31
8 โรงเรียนบ้านสดอ 33 19 63.33% 4 13.33% 5 16.67% 2 6.67% 30
9 โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 22 19 86.36% 2 9.09% 1 4.55% 0 0% 22
10 โรงเรียนบ้านแสรออ 31 18 60% 8 26.67% 3 10% 1 3.33% 30
11 โรงเรียนสะโนวิทยา 29 18 64.29% 8 28.57% 2 7.14% 0 0% 28
12 โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 28 18 64.29% 6 21.43% 3 10.71% 1 3.57% 28
13 โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 25 18 72% 4 16% 3 12% 0 0% 25
14 โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 25 17 68% 5 20% 3 12% 0 0% 25
15 โรงเรียนบ้านหนองบัว 23 16 72.73% 3 13.64% 2 9.09% 1 4.55% 22
16 โรงเรียนบ้านดู่ 27 15 57.69% 6 23.08% 3 11.54% 2 7.69% 26
17 โรงเรียนบ้านจอมพระ 23 14 63.64% 5 22.73% 2 9.09% 1 4.55% 22
18 โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 20 14 70% 5 25% 0 0% 1 5% 20
19 โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 19 13 76.47% 2 11.76% 0 0% 2 11.76% 17
20 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 17 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนบ้านชุมแสง 16 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 32 11 40.74% 10 37.04% 4 14.81% 2 7.41% 27
23 โรงเรียนบ้านหนองฮะ 26 11 45.83% 6 25% 4 16.67% 3 12.5% 24
24 โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 21 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
25 โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 21 11 61.11% 6 33.33% 1 5.56% 0 0% 18
26 โรงเรียนบ้านช่างปี่ 22 11 55% 5 25% 1 5% 3 15% 20
27 โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 17 11 68.75% 4 25% 1 6.25% 0 0% 16
28 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 19 11 57.89% 3 15.79% 3 15.79% 2 10.53% 19
29 โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 16 11 68.75% 3 18.75% 2 12.5% 0 0% 16
30 โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 20 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
31 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 16 11 73.33% 3 20% 1 6.67% 0 0% 15
32 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 25 10 40% 6 24% 4 16% 5 20% 25
33 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 23 10 47.62% 6 28.57% 4 19.05% 1 4.76% 21
34 โรงเรียนบ้านดงมัน 17 10 58.82% 4 23.53% 3 17.65% 0 0% 17
35 โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 18 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
36 โรงเรียนบ้านระกา(สนง.สลากฯ) 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
37 โรงเรียนบ้านตรมไพร 22 9 42.86% 7 33.33% 4 19.05% 1 4.76% 21
38 โรงเรียนเมืองที 27 9 39.13% 7 30.43% 2 8.7% 5 21.74% 23
39 โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
40 โรงเรียนบ้านผือ 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
42 โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 11 9 81.82% 0 0% 0 0% 2 18.18% 11
43 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 18 8 44.44% 7 38.89% 2 11.11% 1 5.56% 18
44 โรงเรียนบ้านคอโค 15 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
45 โรงเรียนบ้านระกาสังแก 16 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านโชกใต้ 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
47 โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 15 8 57.14% 0 0% 3 21.43% 3 21.43% 14
49 โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนบ้านเปรียง 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
51 โรงเรียนบ้านคาละแมะ 12 7 58.33% 3 25% 0 0% 2 16.67% 12
52 โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนการุญวิทยา 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านแกน้อย 9 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
56 โรงเรียนบ้านตากูก 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
57 โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 17 6 37.5% 4 25% 5 31.25% 1 6.25% 16
58 โรงเรียนบ้านทุ่งราม (รามรุ่งอรชัย) 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
59 โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
60 โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 11 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านกะลัน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 13 6 50% 0 0% 3 25% 3 25% 12
65 โรงเรียนบ้านตางมาง 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านหนองคู 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนบวรธรรมประยุตวิทยา 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านสลักได 13 5 38.46% 4 30.77% 2 15.38% 2 15.38% 13
70 โรงเรียนบ้านดงถาวร 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
71 โรงเรียนบ้านอาแวะ 15 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 4 30.77% 13
72 โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านขอนแก่น 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
75 โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล 8 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านคาบ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านพันษี 11 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 4 36.36% 11
81 โรงเรียนบ้านกันเตรียง 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านหนองยาง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านหนองจอก 18 4 22.22% 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 18
85 โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 12 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
86 โรงเรียนบ้านม่วง 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
87 โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
88 โรงเรียนบ้านดู่อาราง 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านอู่โลก 12 4 33.33% 2 16.67% 2 16.67% 4 33.33% 12
92 โรงเรียนบ้านขะเนก 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านหนองกับ 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
96 โรงเรียนบ้านนาบัว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านกางของ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านโดนออง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านระเวียง 7 4 57.14% 0 0% 3 42.86% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
101 โรงเรียนสุรินทรศึกษา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านกระออม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านนาเสือก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านโคกพระ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านโดนโอก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนเสกวิทยาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านแตล 11 3 27.27% 7 63.64% 0 0% 1 9.09% 11
111 โรงเรียนบ้านจันรม 19 3 20% 5 33.33% 3 20% 4 26.67% 15
112 โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 13 3 23.08% 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 13
113 โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 16 3 25% 4 33.33% 2 16.67% 3 25% 12
114 โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 11 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
115 โรงเรียนบ้านตรำดม 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
117 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 8 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 11 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 2 18.18% 11
119 โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 15 3 23.08% 2 15.38% 2 15.38% 6 46.15% 13
120 โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
121 โรงเรียนบ้านสะโน(ศีขรภูมิ) 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
122 โรงเรียนบ้านตระแสง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านบึง(สนง.สลากฯ) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
126 โรงเรียนแงงกวง 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
127 โรงเรียนบ้านหนองดุม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
128 โรงเรียนบ้านตากวน 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
129 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
130 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านสามโค 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
133 โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านหนองขนาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 7 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านโชค 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
140 โรงเรียนบ้านระไซร์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนดรุณวิทยากร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนทวีคามวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านจารย์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านทวารไพร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านบรมสุข 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านอันโนง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
149 โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 9 2 22.22% 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 9
151 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 10 2 20% 5 50% 3 30% 0 0% 10
152 โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
153 โรงเรียนบ้านกันโจรง 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
154 โรงเรียนวัดทักษิณวารี 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
155 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 10 2 20% 2 20% 3 30% 3 30% 10
156 โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 6 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
157 โรงเรียนบึงวิทยาคาร 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านขามระกา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านตำปูง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
161 โรงเรียนบ้านหนองหิน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
162 โรงเรียนบ้านหนองแคน 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านขนวน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านหัวแรต 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านผักไหม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านระเภาว์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านหนองกุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านโคกยาง (บุญรอด-บอนอุทิศ) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านกุดหวาย 5 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
173 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านกุง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
177 โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
179 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
180 โรงเรียนบ้านหนองสนิท 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
181 โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอน ฯ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนบ้านหนองกัว 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านเมืองลีง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
184 โรงเรียนบ้านกระดาน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
186 โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
187 โรงเรียนบ้านนาเกา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
188 โรงเรียนบ้านพะเนา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
189 โรงเรียนบ้านหนองพญา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
190 โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
191 โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านแจรน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกระหาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
196 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
197 โรงเรียนบ้านตะบัล 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
198 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
199 โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
200 โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
201 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านค้อ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
203 โรงเรียนบ้านจารพัต 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
204 โรงเรียนบ้านศรีราชา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
205 โรงเรียนบ้านไถงตรง 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
206 โรงเรียนบ้านกันตรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
207 โรงเรียนบ้านจบก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
208 โรงเรียนบ้านจักจรูก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
209 โรงเรียนบ้านตระแบก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
210 โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
211 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านตาเพชร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านบุฤาษี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
214 โรงเรียนบ้านพม่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
215 โรงเรียนบ้านว่าน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
216 โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
217 โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
218 โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
219 โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
220 โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
221 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
222 โรงเรียนบ้านดินแดง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
223 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
224 โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
225 โรงเรียนบ้านอาวุธ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
226 โรงเรียนบ้านใหม่ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
227 โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
228 โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
229 โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมฯ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านฉันเพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
233 โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
234 โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
238 โรงเรียนบ้านสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
239 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
240 โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
241 โรงเรียนบ้านบึงขวาง 7 0 0% 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 7
242 โรงเรียนบ้านตาอ็อง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
243 โรงเรียนบ้านตาเมาะ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
244 โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
245 โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
246 โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
247 โรงเรียนบ้านเวียย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
248 โรงเรียนบ้านโนนลี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
249 โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
250 โรงเรียนบ้านพระปืด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
251 โรงเรียนบ้านปะตะเมาะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
252 โรงเรียนบ้านขนาด 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
253 โรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
254 โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
255 โรงเรียนบ้านจรวย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
256 โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
257 โรงเรียนบ้านราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
258 โรงเรียนบ้านหนองท่ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
259 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
260 โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
261 โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
262 โรงเรียนปราสาทตราดฯ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
263 โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
264 โรงเรียนบ้านบุญโลก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
265 โรงเรียนบ้านตั้งใจ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
266 โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
267 โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
268 โรงเรียนบ้านตะเคียน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
269 โรงเรียนบ้านสังแก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
270 โรงเรียนบ้านหนองกง 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
271 โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]