สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสกลนคร 24 9 4 37 45 1 2 0 48
2 หนองผือเทพนิมิต 11 5 7 23 30 5 3 6 38
3 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 10 2 2 14 19 7 2 4 28
4 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 8 9 6 23 42 14 5 5 61
5 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 8 8 3 19 23 4 0 0 27
6 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 6 9 1 16 19 3 0 1 22
7 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 6 1 4 11 16 8 3 3 27
8 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 5 7 6 18 20 7 1 2 28
9 บ้านหลุบเลา 5 6 5 16 18 3 2 1 23
10 บ้านดงหลวง 5 3 2 10 15 6 1 1 22
11 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 5 2 3 10 11 2 0 0 13
12 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 5 2 2 9 15 1 0 1 16
13 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 5 0 1 6 9 1 0 0 10
14 บ้านม่วงวิทยา 4 5 7 16 24 9 2 2 35
15 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 4 3 2 9 13 9 0 3 22
16 อนุบาลกุสุมาลย์ 4 3 0 7 14 2 1 4 17
17 บ้านหนองหอย 4 1 2 7 14 10 3 2 27
18 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 4 1 0 5 6 1 0 0 7
19 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 3 4 1 8 17 6 3 2 26
20 บ้านห้วยยาง 3 3 6 12 24 9 4 3 37
21 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 3 3 3 9 18 6 2 5 26
22 บ้านแมดนาท่ม 3 3 0 6 12 4 3 3 19
23 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 3 3 0 6 11 5 4 3 20
24 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 3 2 6 11 13 3 1 3 17
25 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 3 2 4 9 15 4 3 3 22
26 ชุมชนบ้านกุดไห 3 2 3 8 16 4 0 0 20
27 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 3 2 2 7 13 4 0 1 17
28 บ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 3 2 2 7 12 4 2 0 18
29 บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 3 2 0 5 7 2 1 0 10
30 โคกเลาะวิทยาคาร 3 1 1 5 15 5 2 1 22
31 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 3 1 0 4 14 2 3 0 19
32 เขื่อนน้ำพุง 3 0 2 5 15 7 5 1 27
33 กุดบากราษฎร์บำรุง 3 0 2 5 13 2 1 1 16
34 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 3 0 0 3 4 0 1 0 5
35 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 2 4 3 9 11 3 2 1 16
36 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 2 3 3 8 14 6 2 2 22
37 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 2 3 2 7 15 9 3 6 27
38 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 2 3 2 7 13 6 2 3 21
39 บ้านโนนกุง 2 2 1 5 9 8 6 0 23
40 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 2 2 1 5 8 7 2 2 17
41 บ้านนาจาน 2 2 1 5 7 0 0 2 7
42 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 2 2 0 4 9 2 4 0 15
43 ท่าแร่วิทยา 2 1 3 6 9 5 1 1 15
44 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 2 1 2 5 7 1 2 1 10
45 บ้านนาตาลคำข่า 2 1 1 4 9 2 3 5 14
46 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 2 1 0 3 9 3 1 1 13
47 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 2 1 0 3 8 1 1 1 10
48 ทุ่งมนพิทยาคาร 2 0 2 4 8 5 2 0 15
49 บ้านประชาสุขสันติ์ 2 0 1 3 2 3 2 1 7
50 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 2 0 0 2 5 0 0 0 5
51 บ้านดงหนองเหียน 2 0 0 2 4 0 0 0 4
52 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 1 4 4 9 13 4 3 5 20
53 บ้านกลางนาเดื่อ 1 4 2 7 13 4 3 3 20
54 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 1 4 2 7 12 7 2 2 21
55 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 1 4 1 6 11 5 2 0 18
56 บ้านนาอ่างม่วงคำ 1 3 1 5 8 4 1 1 13
57 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 1 2 0 3 8 3 3 0 14
58 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 1 2 0 3 5 0 1 0 6
59 สกลนคร(วันครู 2501) 1 2 0 3 3 0 0 0 3
60 อนุบาลเต่างอย 1 1 5 7 16 7 5 3 28
61 อนุบาลภวิกา 1 1 5 7 11 2 2 1 15
62 บ้านนาสีนวล 1 1 2 4 6 2 0 0 8
63 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 1 1 2 4 4 1 0 0 5
64 บ้านหนองไผ่ 1 1 1 3 13 11 6 6 30
65 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 1 1 1 3 6 4 0 1 10
66 ไพศาลวิทยา 1 1 1 3 5 1 0 2 6
67 ชุมชนนิรมัย 1 1 0 2 8 2 0 0 10
68 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 1 1 0 2 7 9 4 1 20
69 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 1 1 0 2 7 2 1 2 10
70 บ้านกุดน้ำใส 1 1 0 2 4 3 0 0 7
71 บ้านนากับแก้ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
72 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 3 0 1 3 4
73 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 1 0 3 4 9 5 4 2 18
74 บ้านไร่นาดี 1 0 3 4 8 3 1 2 12
75 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 1 0 3 4 7 1 1 1 9
76 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 1 0 1 2 5 2 2 2 9
77 บ้านน้อยจอมศรี 1 0 1 2 5 2 1 0 8
78 เทศบาล 1 1 0 1 2 4 3 2 1 9
79 นางอยโพนปลาโหล 1 0 1 2 3 2 0 2 5
80 บ้านท่าม่วง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
81 บ้านโคกภู 1 0 0 1 10 0 1 0 11
82 บ้านหนองกอมป่าขาว 1 0 0 1 7 3 2 1 12
83 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 1 0 0 1 7 0 1 1 8
84 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 1 0 0 1 5 0 1 0 6
85 บ้านนาคำวิทยาคาร 1 0 0 1 4 5 1 1 10
86 บ้านป่าผาง 1 0 0 1 4 2 0 4 6
87 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 1 0 0 1 4 2 0 0 6
88 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 1 0 0 1 4 0 1 0 5
89 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 1 0 0 1 3 1 2 1 6
90 บ้านห้วยหวด 1 0 0 1 3 0 1 0 4
91 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 1 0 0 1 2 0 1 0 3
92 บ้านโคกแก้ว 1 0 0 1 2 0 0 1 2
93 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
94 พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
95 บ้านห้วยแคน 1 0 0 1 1 2 1 0 4
96 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านใหม่พัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
98 เทศบาล 4 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 0 5 2 7 7 6 0 0 13
100 บ้านนาขาม 0 3 1 4 5 2 0 2 7
101 บ้านหนองนาเลิศ 0 3 0 3 7 6 2 1 15
102 บ้านอีกุด 0 2 1 3 7 3 3 2 13
103 เซนต์โยเซฟท่าแร่ 0 2 1 3 6 3 1 2 10
104 บ้านนาเดื่อ 0 2 1 3 5 8 1 2 14
105 บ้านด่านม่วงคำ 0 2 0 2 8 2 3 1 13
106 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 0 2 0 2 6 1 0 0 7
107 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 0 2 0 2 5 1 1 1 7
108 บ้านซ่งเต่า 0 2 0 2 3 1 0 0 4
109 นิรมลวิทยา 0 1 4 5 13 6 3 2 22
110 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 0 1 3 4 7 6 3 0 16
111 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 0 1 2 3 7 1 0 0 8
112 บ้านหนองมะเกลือ 0 1 2 3 6 1 1 0 8
113 บ้านบ่อเดือนห้า 0 1 2 3 6 0 1 2 7
114 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 0 1 2 3 4 2 0 2 6
115 อนุบาลภูพาน 0 1 2 3 4 1 2 3 7
116 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 6 2 1 2 9
117 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 5 3 1 2 9
118 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 0 1 1 2 4 5 2 2 11
119 บ้านชมภูพาน 0 1 1 2 4 1 2 0 7
120 บ้านตองโขบ 0 1 1 2 2 1 0 2 3
121 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 9 2 1 4 12
122 โพนงามโคกวิทยาคาร 0 1 0 1 4 2 1 0 7
123 ผักแพวบำรุงวิทยา 0 1 0 1 2 2 0 1 4
124 โพนบกผดุงศาสตร์ 0 1 0 1 2 1 1 0 4
125 บ้านดงขวาง 0 1 0 1 2 0 2 0 4
126 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
127 บ้านนาดี 0 1 0 1 1 1 1 0 3
128 อนุบาลอังสนา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
129 บ้านกุดแข้ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
130 บ้านเชิงดอย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
131 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 0 0 3 3 8 0 0 1 8
132 บ้านค้อใหญ่ 0 0 3 3 4 1 3 1 8
133 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 5 2 1 0 8
134 บ้านจันทร์เพ็ญ 0 0 1 1 4 6 1 1 11
135 นาแก้วพิทยาคม 0 0 1 1 3 1 2 0 6
136 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 3 1 0 0 4
137 บ้านกุงศรี 0 0 1 1 3 0 0 4 3
138 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 2 7 0 2 9
139 ห้วยทรายวิทยา 0 0 1 1 2 1 1 0 4
140 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
141 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 1 3 0 1 4
142 บ้านพะโค 0 0 1 1 1 1 0 0 2
143 บ้านดอนเชียงคูณ 0 0 1 1 1 0 2 0 3
144 บ้านค้อน้อย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
145 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 0 0 0 0 7 6 4 2 17
146 บ้านวังปลาเซือม 0 0 0 0 5 4 1 0 10
147 อนุบาลโพนนาแก้ว 0 0 0 0 3 2 3 4 8
148 บ้านกุดสะกอย 0 0 0 0 3 2 1 2 6
149 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
150 บ้านสะพานสาม 0 0 0 0 3 1 2 0 6
151 บ้านกกส้มโฮง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
152 บ้านนาแก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
153 บ้านโคกม่วง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
154 บ้านหนองบึงทวาย 0 0 0 0 2 3 1 0 6
155 บ้านลาดค้อ 0 0 0 0 2 1 0 3 3
156 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 บ้านอุ่มจาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 อนุบาลวรรณทอง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านป่าหว้าน 0 0 0 0 2 0 2 0 4
160 หนองปลาดุกศรีวิทยา 0 0 0 0 2 0 2 0 4
161 บ้านกุดฮู 0 0 0 0 2 0 0 1 2
162 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 1 4 0 2 5
164 แก้งคำประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 3 0 0 4
165 บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 0 0 0 0 1 2 2 0 5
166 บ้านกวนบุ่น 0 0 0 0 1 0 2 1 3
167 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
168 บ้านดอนสัมพันธ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
169 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
170 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
171 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
172 นายอวัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
173 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
174 อนุบาลณัฐฑิยาสกลนคร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
175 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
176 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
177 บ้านนามนประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองแข้โนนมาลา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 252 217 198 667 1,246 465 221 199 1,932