สรุปเหรียญรางวัล สพป. สกลนคร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลสกลนคร 45 1 2 0 48
2 เซนต์ยอแซฟสกลนคร 42 14 5 5 61
3 หนองผือเทพนิมิต 30 5 3 6 38
4 บ้านห้วยยาง 24 9 4 3 37
5 บ้านม่วงวิทยา 24 9 2 2 35
6 เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 23 4 0 0 27
7 บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 20 7 1 2 28
8 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 19 7 2 4 28
9 เชิงชุมราษฎร์นุกูล 19 3 0 1 22
10 ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 18 6 2 5 26
11 บ้านหลุบเลา 18 3 2 1 23
12 บ้านกกปลาซิวนาโด่ 17 6 3 2 26
13 อนุบาลโคกศรีสุพรรณ 16 8 3 3 27
14 อนุบาลเต่างอย 16 7 5 3 28
15 ชุมชนบ้านกุดไห 16 4 0 0 20
16 บ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 15 9 3 6 27
17 เขื่อนน้ำพุง 15 7 5 1 27
18 บ้านดงหลวง 15 6 1 1 22
19 โคกเลาะวิทยาคาร 15 5 2 1 22
20 บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 15 4 3 3 22
21 บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 15 1 0 1 16
22 บ้านหนองหอย 14 10 3 2 27
23 บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 14 6 2 2 22
24 บ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 14 2 3 0 19
25 อนุบาลกุสุมาลย์ 14 2 1 4 17
26 บ้านหนองไผ่ 13 11 6 6 30
27 บ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 13 9 0 3 22
28 นิรมลวิทยา 13 6 3 2 22
29 ศิริราษฎร์วิทยาคาร 13 6 2 3 21
30 บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 13 4 3 5 20
31 บ้านกลางนาเดื่อ 13 4 3 3 20
32 บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 13 4 0 1 17
33 บ้านพานสหราษฎร์บำรุง 13 3 1 3 17
34 กุดบากราษฎร์บำรุง 13 2 1 1 16
35 บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 12 7 2 2 21
36 บ้านแมดนาท่ม 12 4 3 3 19
37 บ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 12 4 2 0 18
38 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล 11 5 4 3 20
39 ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 11 5 2 0 18
40 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร 11 3 2 1 16
41 อนุบาลภวิกา 11 2 2 1 15
42 บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 11 2 0 0 13
43 บ้านโคกภู 10 0 1 0 11
44 บ้านโนนกุง 9 8 6 0 23
45 บ้านฮ่องสิมประชาสรร 9 5 4 2 18
46 ท่าแร่วิทยา 9 5 1 1 15
47 บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 9 3 1 1 13
48 บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 9 2 4 0 15
49 บ้านนาตาลคำข่า 9 2 3 5 14
50 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 9 2 1 4 12
51 บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 9 1 0 0 10
52 บ้านห้วยหีบวิทยาธาร 8 7 2 2 17
53 ทุ่งมนพิทยาคาร 8 5 2 0 15
54 บ้านนาอ่างม่วงคำ 8 4 1 1 13
55 บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 8 3 3 0 14
56 บ้านไร่นาดี 8 3 1 2 12
57 บ้านด่านม่วงคำ 8 2 3 1 13
58 ชุมชนนิรมัย 8 2 0 0 10
59 บ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 8 1 1 1 10
60 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 8 0 0 1 8
61 บ้านโพนวัฒนาวิทยา 7 9 4 1 20
62 บ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 7 6 4 2 17
63 บ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 7 6 3 0 16
64 บ้านหนองนาเลิศ 7 6 2 1 15
65 บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 7 6 0 0 13
66 บ้านอีกุด 7 3 3 2 13
67 บ้านหนองกอมป่าขาว 7 3 2 1 12
68 บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 7 2 1 2 10
69 บ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 7 2 1 0 10
70 บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 7 1 2 1 10
71 ท่าศาลาราษฎร์วิทยา 7 1 1 1 9
72 งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 7 1 0 0 8
73 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา 7 0 1 1 8
74 บ้านนาจาน 7 0 0 2 7
75 บ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 6 4 0 1 10
76 เซนต์โยเซฟท่าแร่ 6 3 1 2 10
77 บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 6 2 1 2 9
78 บ้านนาสีนวล 6 2 0 0 8
79 บ้านหนองมะเกลือ 6 1 1 0 8
80 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 6 1 0 0 7
81 บ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 6 1 0 0 7
82 บ้านบ่อเดือนห้า 6 0 1 2 7
83 บ้านนาเดื่อ 5 8 1 2 14
84 บ้านวังปลาเซือม 5 4 1 0 10
85 บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 5 3 1 2 9
86 บ้านโพนทองประชาอุทิศ 5 2 2 2 9
87 บ้านน้อยจอมศรี 5 2 1 0 8
88 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 5 2 1 0 8
89 บ้านนาขาม 5 2 0 2 7
90 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 5 1 1 1 7
91 ไพศาลวิทยา 5 1 0 2 6
92 บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 5 0 1 0 6
93 บ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 5 0 1 0 6
94 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 5 0 0 0 5
95 บ้านจันทร์เพ็ญ 4 6 1 1 11
96 บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 4 5 2 2 11
97 บ้านนาคำวิทยาคาร 4 5 1 1 10
98 เทศบาล 1 4 3 2 1 9
99 บ้านกุดน้ำใส 4 3 0 0 7
100 โพนงามโคกวิทยาคาร 4 2 1 0 7
101 บ้านป่าผาง 4 2 0 4 6
102 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 4 2 0 2 6
103 บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 4 2 0 0 6
104 บ้านค้อใหญ่ 4 1 3 1 8
105 อนุบาลภูพาน 4 1 2 3 7
106 บ้านชมภูพาน 4 1 2 0 7
107 ตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 4 1 0 0 5
108 บ้านนากับแก้ 4 1 0 0 5
109 บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 4 0 1 0 5
110 น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 4 0 1 0 5
111 บ้านดงหนองเหียน 4 0 0 0 4
112 อนุบาลโพนนาแก้ว 3 2 3 4 8
113 บ้านกุดสะกอย 3 2 1 2 6
114 นางอยโพนปลาโหล 3 2 0 2 5
115 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 3 2 0 0 5
116 ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 3 1 2 1 6
117 นาแก้วพิทยาคม 3 1 2 0 6
118 บ้านสะพานสาม 3 1 2 0 6
119 บ้านซ่งเต่า 3 1 0 0 4
120 บ้านโคกสะอาด 3 1 0 0 4
121 บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 3 0 1 3 4
122 บ้านห้วยหวด 3 0 1 0 4
123 บ้านกุงศรี 3 0 0 4 3
124 สกลนคร(วันครู 2501) 3 0 0 0 3
125 บ้านท่าม่วง 3 0 0 0 3
126 บ้านกกส้มโฮง 3 0 0 0 3
127 บ้านนาแก 3 0 0 0 3
128 บ้านโคกกลาง 2 7 0 2 9
129 บ้านโคกม่วง 2 4 0 0 6
130 บ้านประชาสุขสันติ์ 2 3 2 1 7
131 บ้านหนองบึงทวาย 2 3 1 0 6
132 ผักแพวบำรุงวิทยา 2 2 0 1 4
133 โพนบกผดุงศาสตร์ 2 1 1 0 4
134 ห้วยทรายวิทยา 2 1 1 0 4
135 บ้านลาดค้อ 2 1 0 3 3
136 บ้านตองโขบ 2 1 0 2 3
137 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 2 1 0 0 3
138 บ้านอุ่มจาน 2 1 0 0 3
139 อนุบาลวรรณทอง 2 1 0 0 3
140 บ้านดงขวาง 2 0 2 0 4
141 บ้านป่าหว้าน 2 0 2 0 4
142 หนองปลาดุกศรีวิทยา 2 0 2 0 4
143 บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 2 0 1 0 3
144 บ้านโคกแก้ว 2 0 0 1 2
145 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 2 0 0 1 2
146 บ้านกุดฮู 2 0 0 1 2
147 บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 2 0 0 0 2
148 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 2 0 0 0 2
149 บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 2 0 0 0 2
150 บ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1 4 0 2 5
151 บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 1 3 0 1 4
152 พังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 1 3 0 0 4
153 แก้งคำประชาสามัคคี 1 3 0 0 4
154 บ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 1 2 2 0 5
155 บ้านห้วยแคน 1 2 1 0 4
156 บ้านนาดี 1 1 1 0 3
157 บ้านพะโค 1 1 0 0 2
158 บ้านกวนบุ่น 1 0 2 1 3
159 บ้านดอนเชียงคูณ 1 0 2 0 3
160 บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 1 0 2 0 3
161 อนุบาลอังสนา 1 0 1 0 2
162 บ้านค้อน้อย 1 0 1 0 2
163 บ้านดอนสัมพันธ์ 1 0 1 0 2
164 บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 1 0 1 0 2
165 บ้านหนองสระ 1 0 1 0 2
166 บ้านห้วยกอกหนองเค็ม 1 0 1 0 2
167 บ้านกุดแข้ 1 0 0 1 1
168 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
169 บ้านใหม่พัฒนา 1 0 0 0 1
170 เทศบาล 4 1 0 0 0 1
171 บ้านเชิงดอย 1 0 0 0 1
172 นายอวัฒนา 1 0 0 0 1
173 บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1 0 0 0 1
174 อนุบาลณัฐฑิยาสกลนคร 1 0 0 0 1
175 ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 0 2 0 0 2
176 บ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 0 1 0 1 1
177 บ้านนามนประชาสามัคคี 0 1 0 0 1
178 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 0 1 0 0 1
179 บ้านหนองแข้โนนมาลา 0 1 0 0 1
180 บ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 0 0 0 1 0
181 บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 0 0 0 1 0
รวม 1,246 465 221 199 2,131