เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
ระหว่าง วันที่ 20-21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมนึก พิมพ์นนท์ ศึกษานิเทษก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
2 นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
3 นายชัญโญ ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
4 นายทวีเดช แสนชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
5 นายชัยวุฒิ โสภัย ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
6 นายวัชรินทร์ นาคะอินทร์ ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
7 นายจิตรกร แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
8 นายคมกริช ขุมทอง ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
9 นายสุขุม กุลอ่อน ครูโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
10 นายสมพร หลิมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
11 นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมือสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
12 นางรัตนาพร สายสมร ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 นางวันทนา ยางธิสาร ครู โรงเรียนอนุบาลเต่างอย คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
14 นางธันยภรณ์ คำภูษา ครู โรงเรียนเมือสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
15 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 นางสาวส่องแสง อัยวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
17 นายชัยวัฒน์ วาทะวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
18 นายสุทัศน์ ชุณวิจิตรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
19 นายยุทธชัย จริตน้อม รองผู้อำนวยโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
20 นายอนงค์ ราชรี ครู.ร.ร.บ้านป่าผาง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
21 นางสาวจรุงศรี โฮมวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
22 นายธนากร มหาวงศ์ นักการฯ โรงเรียนเมืองสกลนคร ฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
23 นายไตรภพ ศรีนครินทร์ พขร. โรงเรียนเมืองสกลนคร ฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
24 นางสมใจนึก แก้วมะ แม่บ้าน โรงเรียนเมืองสกลนคร ฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
25 นางอุดมลักษณ์ คำภูมี ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร ฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
26 นายไพบูรณ์ คำภูมี ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
27 นางสาวสำรวย พิมพ์มีลาย ณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
28 นางสาวเพ็ญแข นาถโกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
29 นายสุนทร หนูอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนายอวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
30 นางสาววราลักษณ์ อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
31 นายกุศล ชุมปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
32 นายสราวุฒิ ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
33 นางสุพิชชา ทะแพงพันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
34 นางภาวดี วัฒนภาศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
35 นายสมศักดิ์ สายสมร ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
36 นางรัตนาพร สายสมร ครู โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
37 นางหนูเล็ก บุญสิงห์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
38 นางประภัสสร โกศัลวัฒน์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
39 นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
40 นางพัชรินทร์ จุลบาท ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
41 นายอนุสิทธิ์ นามโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าแร่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
42 นายสำรอง เภาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
43 นางอัคครา ไชยยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
44 นางแหวนเพชร ทวีศักดิ์สมบูรณ์ ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
45 นางพนิดา แก้วกิ่ง ครูโรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
46 นางนภาภรณ์ กวานสุพรรณ ครู โรงเรียนบ้านไร่นาดี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
47 นางแสงจันทร์ คำสุข ครู โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
48 นางสุวรรณ หดตะเสน ครูโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
49 นางมณีรัตน์ แฮนเกตุ ครู โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
50 นางนวลศรี พรมจันทร์ ข้าราชการบำนาญ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
51 นางนิรันดร จันลาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
52 นายปัญญาฤทธิ์ โพธิราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
53 นางสาววณิภา โอ้น ครู โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
54 นางจีระนุช ถาอาดนา ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
55 ว่าที่ร.ต.นิพนธ์ บรรพสาร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
56 นางสาวปิยะมาศ โถแพงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษณ์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
57 นายวีระวัฒน์ งอยผาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
58 นายชัยดำรงค์ เอกสุภาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
59 นายชัยโย โททุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำใส คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
60 นายถนอม แพงคำฮัก ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
61 นายยุทธยา เทอำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
62 นายกุศล ชุมปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎ์อุทิศ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
63 นางสาวจันทร์สุดา จันทะพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
64 นางดวงดาว เหลื่อมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
65 นายเอนก เกตุวงศา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
66 นายยุทธศักดิ์ อุตส่าห์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
67 นายวัฒนา อาจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูพาน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
68 นายนรินทร์ คำทองไชย ครูโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
69 นายศิริ สัตถาผล ครูโรงเรียนบ้านหลุบเลา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
70 นายวีระพงษ์ อุดมเดช ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
71 นายพิชัย ชาบรรทม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
72 นายทองอยู่ เพียรภายลุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุบเลา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
73 นายศักดิ์ชาย แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
74 นายชัญโญ ใครบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
75 นางกษมน มังคละคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
76 นางสาวอรัญญา ชนะเพีย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
77 นางพรรมาหา เพชรพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
78 นางสุนิภา ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
79 นางพรชนก พรมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
80 นางเสาวนิต นรภาร ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
81 นางวีนัส พิมพ์มีลาย ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
82 นางวารุณีย์ กุลธรวิโรจน์ ครู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
83 นางอ้อยทิพย์ ยะไวทย์ ครู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
84 นางสาวศิวนาถ ไชยมาศ ครูโรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฎศิลป์)
85 นายบุญธรรม ลือชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครวันครู ๒๕๐๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
86 นายกุศล ชุมปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีวิชา “คุรุราษฎร์อุทิศ” คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
87 นายอภิชาติ แสนภูวา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกส้มโฮง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
88 นายสมพร หลิมเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
89 นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
90 นายธนุวัฒน์ สุภาอ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
91 นายสุวิทย์ ขันติทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
92 สิบเอกประสาท อุระภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
93 นางสุนิภา ไชยหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
94 นางเนาวรัตน์ แก้วก่า ครูโรงเรียนสกลนคร(วันครู๒๕๐๑) คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
95 นายธนศักดิ์ จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
96 นายชัญโญ ใครบุตร ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
97 นายสุปัน วงษ์อุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือเทพนิมิต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
98 นายปานพันธุ์ กาญจนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงบาลฯ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
99 นายมุงคุณ สีหามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
100 นางอ้อย คำปัญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
101 นางอุไร คำมณีจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
102 นางพูลทรัพย์ โพธิ์สุ ครูโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
103 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
104 นายคมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.
105 นายนิพนธ์ ประมาชิด ครูโรงเรียนบ้านโนนกุง คณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย สพฐ.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]