สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 17 74 27
2 005 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 10 20 15
3 007 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 31 55 45
4 008 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 10 16 12
5 010 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 7 9 8
6 011 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 20 49 32
7 012 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 32 55 49
8 006 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 2 4 4
9 009 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 18 26 20
10 016 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 8 13 13
11 017 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 5 7 6
12 021 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 15 38 23
13 020 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 10 46 22
14 019 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 16 44 28
15 024 โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 0 0 0
16 026 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 7 10 9
17 029 โรงเรียนนายอวัฒนา 1 2 1
18 030 โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 0 0 0
19 028 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 26 80 47
20 027 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล(สาขาศรีคงคำ) 0 0 0
21 025 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 6 13 10
22 031 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 5 7 6
23 033 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 30 59 46
24 034 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 3 5 5
25 035 โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 19 38 31
26 036 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 23 51 35
27 037 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 4 9 7
28 038 โรงเรียนบ้านกุงศรี 7 10 8
29 040 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 7 13 9
30 041 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 8 17 13
31 042 โรงเรียนบ้านกุดฮู 3 8 5
32 039 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 2 6 3
33 043 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 11 18 16
34 044 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 2 4 4
35 045 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 9 16 13
36 053 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 5 8 8
37 054 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 12 24 19
38 055 โรงเรียนบ้านชมภูพาน 7 13 11
39 058 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 4 8 6
40 059 โรงเรียนบ้านดงขวาง 4 12 6
41 060 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 7 10 9
42 061 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 16 43 30
43 062 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 8 11 9
44 063 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 4 4 4
45 064 โรงเรียนบ้านดงหลวง 23 72 38
46 067 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 6 16 9
47 068 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 2 4 2
48 069 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 3 11 7
49 066 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 3 7 6
50 065 โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 18 52 33
51 070 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 14 32 21
52 071 โรงเรียนบ้านตองโขบ 5 7 6
53 072 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 7 29 15
54 073 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3 4 4
55 075 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 22 33 31
56 074 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 3 6 6
57 077 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 2 5 4
58 078 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 5 6 6
59 080 โรงเรียนบ้านนาขาม 9 15 12
60 081 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 11 21 14
61 082 โรงเรียนบ้านนาจาน 9 16 12
62 083 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 15 32 22
63 084 โรงเรียนบ้านนาดี 3 5 3
64 086 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 17 30 24
65 087 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 19 43 32
66 090 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 1 3 2
67 091 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 7 21 11
68 092 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 8 17 12
69 093 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 14 40 25
70 085 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 16 29 20
71 088 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 8 16 12
72 079 โรงเรียนบ้านนาแก 3 5 4
73 089 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1 3 2
74 076 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 8 14 11
75 094 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 7 10 9
76 098 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 13 31 25
77 099 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 5 9 6
78 100 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 13 24 21
79 097 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 9 35 17
80 101 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 8 15 12
81 105 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 11 30 19
82 102 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 3 3 3
83 103 โรงเรียนบ้านป่าผาง 12 32 19
84 104 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 4 9 7
85 109 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 16 37 23
86 108 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 2 4 3
87 107 โรงเรียนบ้านพะโค 2 10 4
88 110 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 15 38 25
89 111 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 22 65 39
90 120 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 24 46 33
91 121 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 37 82 66
92 119 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 18 35 25
93 123 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 34 47 46
94 125 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 25 70 48
95 126 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 6 16 10
96 127 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 10 20 14
97 128 โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 12 17 16
98 129 โรงเรียนบ้านสนามบิน 0 0 0
99 130 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 1 1 1
100 131 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 6 9 9
101 132 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 2 11 5
102 133 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 24 54 41
103 134 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 13 29 21
104 136 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 3 7 4
105 137 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 10 51 19
106 139 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 17 31 26
107 140 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 25 35 30
108 141 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 6 17 11
109 142 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 2 2 2
110 143 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 11 23 18
111 145 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 8 10 9
112 146 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 25 46 38
113 147 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 11 16 15
114 148 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 4 3
115 149 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 18 39 29
116 150 โรงเรียนบ้านหนองหอย 29 64 46
117 135 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 1 1 1
118 138 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 6 12 9
119 144 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 39 54 48
120 151 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 24 33 30
121 152 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 2 2 2
122 154 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 41 74 59
123 155 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 4 6 5
124 156 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 19 28 25
125 153 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 4 8 7
126 159 โรงเรียนบ้านอีกุด 17 34 21
127 160 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 3 4 3
128 162 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 10 25 15
129 161 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 21 33 29
130 056 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1 10 3
131 057 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 16 38 28
132 157 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 14 30 23
133 106 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 7 7 7
134 122 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 25 57 42
135 046 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 11 14 13
136 047 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 31 68 48
137 049 โรงเรียนบ้านโคกภู 11 26 17
138 050 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 6 13 7
139 051 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 10 8
140 052 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 11 35 20
141 048 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 4 11 7
142 095 โรงเรียนบ้านโนนกุง 24 48 39
143 096 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 2 2 2
144 112 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 2 6 3
145 113 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 1 6 3
146 114 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 11 24 18
147 115 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 1 1
148 117 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 5 9 8
149 118 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 21 40 35
150 116 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 8 27 17
151 158 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 3 2
152 124 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 19 32 26
153 163 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 5 18 10
154 164 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 4 8 5
155 169 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 17 32 24
156 171 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 25 54 41
157 172 โรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501) 3 41 12
158 173 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 4 6 5
159 174 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 44 76 61
160 175 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 4 7 7
161 176 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 9 13 11
162 177 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 21 42 31
163 189 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 11 23 17
164 192 โรงเรียนอนุบาลรัตนพร 0 0 0
165 194 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 49 203 96
166 184 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 31 48 45
167 179 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 30 84 53
168 186 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 12 29 19
169 003 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 28 47 40
170 013 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 23 49 32
171 168 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 27 40 35
172 002 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 4 13 7
173 004 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 25 34 30
174 165 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 7 11 10
175 166 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 4 9 7
176 167 โรงเรียนไพศาลวิทยา 8 19 13
177 032 โรงเรียนนิรมลวิทยา 24 48 37
178 170 โรงเรียนศรีสกลกิจการกุศลวัดศรีสุมังคล์ 0 0 0
179 180 โรงเรียนอนุบาลจรูญลักษณ์ 0 0 0
180 181 โรงเรียนอนุบาลจิตธิดา 0 0 0
181 182 โรงเรียนอนุบาลชนิกานต์ 0 0 0
182 183 โรงเรียนอนุบาลณัฐฑิยาสกลนคร 1 1 1
183 185 โรงเรียนอนุบาลนวลมณี 0 0 0
184 187 โรงเรียนอนุบาลภนิตา 0 0 0
185 188 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 16 39 27
186 190 โรงเรียนอนุบาลรพีพร 0 0 0
187 191 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย 0 0 0
188 193 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 3 5 5
189 195 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 2 4 3
190 178 โรงเรียนอนุบาลเก่งดีมีสุข 0 0 0
191 014 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 66 138 92
192 015 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 12 27 16
193 022 โรงเรียนเทศบาล 1 10 22 13
194 023 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
195 197 โรงเรียนเทศบาล 4 1 3 1
196 018 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 12 48 22
รวม 2196 4755 3356
8111

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]