แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. สกลนคร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 49 45 93.75% 1 2.08% 2 4.17% 0 0% 48
2 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 66 42 63.64% 14 21.21% 5 7.58% 5 7.58% 66
3 โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 44 30 68.18% 5 11.36% 3 6.82% 6 13.64% 44
4 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 41 24 60% 9 22.5% 4 10% 3 7.5% 40
5 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 37 24 64.86% 9 24.32% 2 5.41% 2 5.41% 37
6 โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 27 23 85.19% 4 14.81% 0 0% 0 0% 27
7 โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 31 20 66.67% 7 23.33% 1 3.33% 2 6.67% 30
8 โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 32 19 59.38% 7 21.88% 2 6.25% 4 12.5% 32
9 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 23 19 82.61% 3 13.04% 0 0% 1 4.35% 23
10 โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 31 18 58.06% 6 19.35% 2 6.45% 5 16.13% 31
11 โรงเรียนบ้านหลุบเลา 24 18 75% 3 12.5% 2 8.33% 1 4.17% 24
12 โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 30 17 60.71% 6 21.43% 3 10.71% 2 7.14% 28
13 โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 30 16 53.33% 8 26.67% 3 10% 3 10% 30
14 โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 31 16 51.61% 7 22.58% 5 16.13% 3 9.68% 31
15 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 20 16 80% 4 20% 0 0% 0 0% 20
16 โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎร์ไพบูลย์ 34 15 45.45% 9 27.27% 3 9.09% 6 18.18% 33
17 โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 28 15 53.57% 7 25% 5 17.86% 1 3.57% 28
18 โรงเรียนบ้านดงหลวง 23 15 65.22% 6 26.09% 1 4.35% 1 4.35% 23
19 โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 25 15 65.22% 5 21.74% 2 8.7% 1 4.35% 23
20 โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 25 15 60% 4 16% 3 12% 3 12% 25
21 โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 17 15 88.24% 1 5.88% 0 0% 1 5.88% 17
22 โรงเรียนบ้านหนองหอย 29 14 48.28% 10 34.48% 3 10.34% 2 6.9% 29
23 โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 24 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
24 โรงเรียนบ้านกลาง (ผดุงราษฎร์วิทยา) 19 14 73.68% 2 10.53% 3 15.79% 0 0% 19
25 โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 21 14 66.67% 2 9.52% 1 4.76% 4 19.05% 21
26 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 39 13 36.11% 11 30.56% 6 16.67% 6 16.67% 36
27 โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ (คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 25 13 52% 9 36% 0 0% 3 12% 25
28 โรงเรียนนิรมลวิทยา 24 13 54.17% 6 25% 3 12.5% 2 8.33% 24
29 โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 25 13 54.17% 6 25% 2 8.33% 3 12.5% 24
30 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 25 13 52% 4 16% 3 12% 5 20% 25
31 โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 23 13 56.52% 4 17.39% 3 13.04% 3 13.04% 23
32 โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 18 13 72.22% 4 22.22% 0 0% 1 5.56% 18
33 โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 22 13 65% 3 15% 1 5% 3 15% 20
34 โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 17 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
35 โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 24 12 52.17% 7 30.43% 2 8.7% 2 8.7% 23
36 โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 25 12 54.55% 4 18.18% 3 13.64% 3 13.64% 22
37 โรงเรียนบ้านดอนแคน (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 18 12 66.67% 4 22.22% 2 11.11% 0 0% 18
38 โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 26 11 47.83% 5 21.74% 4 17.39% 3 13.04% 23
39 โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 18 11 61.11% 5 27.78% 2 11.11% 0 0% 18
40 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
41 โรงเรียนอนุบาลภวิกา 16 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
42 โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 13 11 84.62% 2 15.38% 0 0% 0 0% 13
43 โรงเรียนบ้านโคกภู 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนบ้านโนนกุง 24 9 39.13% 8 34.78% 6 26.09% 0 0% 23
45 โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 21 9 45% 5 25% 4 20% 2 10% 20
46 โรงเรียนท่าแร่วิทยา 16 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
47 โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 15 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 15 9 60% 2 13.33% 4 26.67% 0 0% 15
49 โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 19 9 47.37% 2 10.53% 3 15.79% 5 26.32% 19
50 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 16 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 4 25% 16
51 โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 19 8 42.11% 7 36.84% 2 10.53% 2 10.53% 19
53 โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 15 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
54 โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 14 8 57.14% 4 28.57% 1 7.14% 1 7.14% 14
55 โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 16 8 57.14% 3 21.43% 3 21.43% 0 0% 14
56 โรงเรียนบ้านไร่นาดี 19 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
57 โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 14 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
58 โรงเรียนชุมชนนิรมัย 10 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย (สุทธะเรืองศิลป์) 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
60 โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 10 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
61 โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 21 7 33.33% 9 42.86% 4 19.05% 1 4.76% 21
62 โรงเรียนบ้านท่าวัด (คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 22 7 36.84% 6 31.58% 4 21.05% 2 10.53% 19
63 โรงเรียนบ้านดงมะไฟ สามัคคีราษฎร์อุทิศ 16 7 43.75% 6 37.5% 3 18.75% 0 0% 16
64 โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 17 7 43.75% 6 37.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
65 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
66 โรงเรียนบ้านอีกุด 17 7 46.67% 3 20% 3 20% 2 13.33% 15
67 โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 13 7 53.85% 3 23.08% 2 15.38% 1 7.69% 13
68 โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 14 7 58.33% 2 16.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
69 โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ) 12 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
70 โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
72 โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 10 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
74 โรงเรียนบ้านนาจาน 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
75 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สหราษฎร์บำรุง) 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
76 โรงเรียนเซนต์โยเซฟท่าแร่ 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
77 โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
78 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
79 โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านโพนแพง(เจียรวนนท์อุทิศ 5) 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 9 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 16 5 31.25% 8 50% 1 6.25% 2 12.5% 16
84 โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
85 โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 11 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
86 โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 11 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
87 โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
88 โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านนาขาม 9 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
90 โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนไพศาลวิทยา 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
92 โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านดอนยาง (สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 12 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
96 โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 18 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
97 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 11 4 36.36% 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 11
98 โรงเรียนเทศบาล 1 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
99 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
100 โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านป่าผาง 12 4 40% 2 20% 0 0% 4 40% 10
102 โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
103 โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
105 โรงเรียนอนุบาลภูพาน 11 4 40% 1 10% 2 20% 3 30% 10
106 โรงเรียนบ้านชมภูพาน 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
107 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนค็อกนิสไทย 12 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
108 โรงเรียนบ้านนากับแก้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 12 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
113 โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
114 โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
115 โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่ ๒๑๑ 7 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
117 โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านสะพานสาม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 7 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 3 42.86% 7
122 โรงเรียนบ้านห้วยหวด 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านกุงศรี 7 3 42.86% 0 0% 0 0% 4 57.14% 7
124 โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านนาแก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 11 2 18.18% 7 63.64% 0 0% 2 18.18% 11
129 โรงเรียนบ้านโคกม่วง 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
130 โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
131 โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
132 โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
133 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
134 โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
135 โรงเรียนบ้านลาดค้อ 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
136 โรงเรียนบ้านตองโขบ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
137 โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านดงขวาง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
142 โรงเรียนหนองปลาดุกศรีวิทยา 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี "ชุมชนพัฒนา" 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
145 โรงเรียนบ้านกุดฮู 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
147 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง สาขานาขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
150 โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว (คุรุราษฎร์รังสรรค์) 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
151 โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
152 โรงเรียนพังขว้างเหนือ ๙๐๙ กรป. กลางอุปถัมภ์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
153 โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป. กลางพัฒนา 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
155 โรงเรียนบ้านห้วยแคน 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านนาดี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนบ้านพะโค 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
159 โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
160 โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านค้อน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านหนองสระ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
166 โรงเรียนอนุบาลอังสนา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านกุดแข้ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
168 โรงเรียนนายอวัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านเชิงดอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
171 โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
172 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
173 โรงเรียนอนุบาลณัฐฑิยาสกลนคร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนเทศบาล 4 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง (ประชาวิทยาคาร) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย(คุรุราษฎร์ผดุง) 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
181 โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]