การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จับได้ลำดับที่ 53 ของการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ขอความร่วมมือผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตอบแบบสอบถาม การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3) ผ่านเว็บไซต์ http://goo.gl/Eruy1v

เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน-ครูผู้สอน-กรรมการ

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 3
ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
………………………………………………………………
1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1, 3, 4, 5
- Windows 10
- Office 2016 ไทย – อังกฤษ
2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
- Windows 7
- Office 2013 ไทย – อังกฤษ
3. กิจกรรมที่ใช้หูฟังและไมโครโฟนให้ผู้เข้าแข่งขันนำมาเอง
4. ให้ผู้เข้าแข่งขันมาก่อนเวลาการแข่งขัน 1 ชั่วโมง เพื่อลงโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนการแข่งขัน
ขอบคุณครับ
♦ ทุกกลุ่มพัฒนาคุณภาพโอนข้อมูลมาที่ระดับเขต 10 ต.ค. 2561  
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 30 ต.ค. - 2 พ.ย. 2561
 อนุมัติแก้ไขข้อมูล 4 พ.ย. 2561
 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 5 - 7 พ.ย. 2561 
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 8 - 10 พ.ย. 2561
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน  24 พ.ย. 2561 เป็นต้น
วันจันทร์ ที่ 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19:20 น.
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
  1. การแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดจัดการงานขึ้น ระหว่าง    วันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2561
  2. การดำเนินการจัดการแข่งขันยึดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยเพิ่มการแข่งขันกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน (ใช้เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67)
  3. การแข่งขันระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบ่งออกเป็น 18 กลุ่ม คือ กลุ่มพัฒนาคุณภาพในสังกัดและสังกัด อปท. จำนวน 17 กลุ่ม และ กลุ่มเอกชน 1 กลุ่ม
  4. การคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 พร้อมทั้งรายงานผลในระบบภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
  5. คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขัน  ให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาคัดเลือกส่งรายชื่อกรรมการตามที่ได้รับจัดสรร โดยกรอกข้อมูลตามไฟล์ excel ตามที่ส่งมาพร้อมนี้  พร้อมทั้งกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของกลุ่ม ภายในวันที 10 ตุลาคม 2561
  6. ผู้มีความประสงค์จะสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินตามความเชี่ยวชาญ ให้ส่งเอกสารแบบฟอร์มการสมัครเป็นกรรมการตัดสิน มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561
  7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณในการคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด ( 17 กลุ่ม ไม่รวมกลุ่มเอกชน)  จำนวน กลุ่มละ 10,000 บาท ให้ประธานหรือเลขากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำสำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ พร้อมกับรับงบประมาณ ดังกล่าว  ในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น.  
  8. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 1 คน ต่อ 1 กิจกรรม (ยกเว้นกิจกรรมกลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์)  หากเจ้าหน้าตรวจสอบพบว่านักเรียนมีรายชื่อเข้าร่วมแข่งขันมากกว่า 1 กิจกรรม นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขัน
  9. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาไม่สามารถเข้าแข่งขันในลู่ของระดับมัธยมศึกษาได้ทั้งในประเภทเดี่ยวและประเภททีม
  10. กรณีที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจากเขตพื้นที่การศึกษาไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ทำหนังสือชี้แจงสาเหตุผ่านผู้บริหารสถานศึกษามายังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ติดต่อประสานงาน 
           1) การดำเนินการจัดการแข่งขัน  ศน.วาสนา  สืบชมภู  09-1861-4797  และศึกษานิเทศก์ทุกคน
           2) โปรแกรม/เว็บไซต์ ระบบการแข่งขันและรายงานข้อมูล คุณฐาปกรณ์ ธรรมรักษา 06-3709-2030
           3) การเบิกจ่ายงบประมาณ ศน.ปราณี สาระบาล 09-1835-4479
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 19:14 น.
รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระ
ที่ กลุ่มสาระ ผู้รับผิดชอบ หมายเลขโทรศัพท์
1 ปฐมวัย ศน.จิราภรณ์  สีลา 08-1872-5506
2 ภาษาไทย ศน.ทองอินทร์  ภูมิประสาท 08-1964-6990
3 คณิตศาสตร์
ศน.จำนงค์  ไถวสินธุ์
ศน.จิราภรณ์ ภัทรพฤกษา
08-1729-7941
06-1556-9345
4 วิทยาศาสตร์
ศน.ประพันธ์  ประเสริฐสังข์
ศน.ศิริลักษณ์ บุรวัฒน์
06-5871-9551
08-9279-0628
5 สังคมศึกษา
ศน.บรรลุ  บุตรศาสตร์
ศน.สมศรี  ระดารุต
09-8102-3055
09-5652-9777
6 ภาษาต่างประเทศ ศน.วาสนา  สืบชมภู 09-1861-4797
7 สุขศึกษาและพลศึกษา ศน.ทองอินทร์  ภูมิประสาท 08-1964-6990
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หนังสือเล่มเล็ก
ยุวบรรณารักษ์
ศน.กรุงศรี  ศิริปะกะ 08-0191-7816
9
กิจกรรมเรียนรวม
(ทุกประเภท)
ศน.ปราณี  สาระบาล
ศน.วิรัลพัชร  นิลแก้วบวรวิชญ์
09-1835-4479
08-6643-8180
10
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
เครื่องบินและเครื่องร่อน
ศน.สุรดิษ โยมา
ศน.ชญาภา โพธิ์ศรี
ศน.ทนงศักดิ์  แหล่งสนาม
08-6858-2856
09-2914-8198
08-7234-5097
11 การงานอาชีพ ศน.สุรดิษ  โยมา 08-6858-2856
12
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
ศน.อำนวย  เลื่อมใส
ศน.จิราภรณ์  สีลา
09-1060-1859
08-1872-5506
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 18:49 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 246
จำนวนทีม 1,856
จำนวนนักเรียน 4,000
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,809
จำนวนกรรมการ 1,040
ครู+นักเรียน 6,809
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,849
ประกาศผลแล้ว 229/287 (79.79%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 5
ทั้งหมด 158,581