ปฏิทินการแข่งขัน
ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 
ที่ รายการดำเนินการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ/สถานที่
1 ประชุม Admin  ระดับ กลุ่มเครือข่าย 31 ส.ค. 61 ศึกษานิเทศก์ ห้องพิสัยสรเดช
2 แข่งขัน ระดับ กลุ่มเครือข่าย 6-7ก.ย. 61 ประธาน เครือข่าย กิจกรรมและเกณฑ์
ตามประกาศ สพฐ.
3 โอนข้อมูลการแข่งขันจาก
ระบบกลุ่มโรงเรียน สู่ระดับเขต
9 ก.ย. 61 ประธาน เครือข่าย ระบบรับโอนข้อมูล
วันสุดท้าย 9 ก.ย. 61เวลา 21.00 น.
4 4.1โรงเรียนขยายโอกาส(ม.1-ม.3)ลงทะเบียนแข่งขัน
4.2โรงเรียนประถมแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู (แข่งขันระดับเขต)
10 ก.ย. 61 Admin โรงเรียน โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
5 แข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(พิธีเปิด วันที่ 14 ก.ย. 61
ณ เวทีกลาง โรงเรียนอนุบาลจุมพลฯ
14-15ก.ย. 61 กองเลขาฯ
ประธาน กพศ./
ประธานศูนย์สาระฯ/
ก.ต.ป.น.
1. สพป.หนองคายเขต 2
2. ร.ร.อนุบาลจุมพลฯ
3. ร.ร.บ้านเวินฯ
 
วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน 2561 เวลา 04:56 น.