สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เฝ้าไร่วิทยา 33 6 2 0 41
2 บ้านผือ 32 5 7 1 44
3 บ้านโนนสะอาด 30 6 4 0 40
4 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย 30 6 1 2 37
5 บ้านโพธิ์ 29 3 5 1 37
6 เวทีราษฎร์บำรุง 28 5 2 0 35
7 สุทธสิริโสภา 24 3 1 1 28
8 บ้านแบง 23 4 3 3 30
9 บ้านเซิม 23 2 4 2 29
10 บ้านพระบาทนาหงส์ 20 4 0 0 24
11 รสลินคัคณางค์ 20 2 1 0 23
12 บ้านเชียงอาด 19 7 4 3 30
13 บ้านบัว 19 6 4 1 29
14 บ้านนาฮำ 18 4 4 1 26
15 รุจีจินตกานนท์ 17 4 4 2 25
16 อนุบาลหนองควาย 15 4 0 5 19
17 อนุบาลรัตนบัณฑิต 15 3 1 0 19
18 อนุบาลเธียรวนนท์ 15 1 0 0 16
19 บ้านนาเพียงใหญ่ 14 4 5 0 23
20 บ้านคำปะกั้ง 14 4 2 0 20
21 ชุมชนบ้านปากสวย 13 2 1 0 16
22 บ้านโนนสวรรค์ 12 2 0 0 14
23 บ้านดงสระพัง 11 2 2 2 15
24 บ้านวัดหลวง 11 1 1 0 13
25 ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 11 1 0 2 12
26 บ้านบัณฑิตน้อย 10 6 5 0 21
27 บ้านแป้น 10 6 3 2 19
28 บ้านโนนฤๅษี 10 4 1 2 15
29 บ้านดงกำพี้ 9 7 3 1 19
30 หมู่บ้านตัวอย่าง 9 1 1 1 11
31 บ้านดอนเหมือด 9 0 0 0 9
32 บ้านหนองหอย 8 5 1 1 14
33 ชุมชนบ้านชุมช้าง 8 4 0 1 12
34 บ้านนายาง 8 2 3 0 13
35 บ้านหนองอั้ว 7 6 1 4 14
36 บ้านคำเจริญ 7 3 0 0 10
37 บ้านต้อน 7 2 1 2 10
38 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 7 1 1 1 9
39 บ้านห้วยน้ำเย็น 7 0 1 0 8
40 บ้านท่าหนองพันทา 7 0 0 1 7
41 บ้านหนองบัวเงิน 7 0 0 0 7
42 บ้านคำโคนสว่าง 7 0 0 0 7
43 บ้านใหม่ 6 3 0 2 9
44 บ้านท่าคำบง 6 2 0 0 8
45 บ้านหนองเค็ม 6 2 0 0 8
46 บ้านดงดาล 6 1 1 0 8
47 บ้านกลุ่มพัฒนา 6 1 1 0 8
48 บ้านน้ำเป 6 1 0 0 7
49 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 5 4 0 0 9
50 อนุบาลอรวรรณ 5 3 2 0 10
51 สันติรักษ์ 5 2 1 1 8
52 บ้านหนองแอก 5 2 0 0 7
53 บ้านจับไม้ 5 1 0 0 6
54 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 1 0 0 6
55 บ้านหนองแก้ว 5 1 0 0 6
56 อนุบาลนิคมเปงจาน 5 1 0 0 6
57 กุดแคนโนนมันปลา 5 0 0 0 5
58 บ้านหาดสั่ง 5 0 0 0 5
59 บ้านโคกถ่อนวิทยา 5 0 0 0 5
60 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 4 2 1 0 7
61 บ้านนาเมย 4 1 2 0 7
62 บ้านหนองวัวชุม 4 1 1 0 6
63 เตชะไพบูลย์ 1 4 1 0 1 5
64 บ้านนาคำมูลชมภูพร 4 1 0 1 5
65 บ้านนาทับไฮ 4 0 1 1 5
66 บ้านโปร่งสำราญ 4 0 0 0 4
67 บ้านปัก 3 2 1 2 6
68 บ้านโคกหัวภู 3 2 1 0 6
69 บ้านโคกกลาง 3 2 0 0 5
70 บ้านกุดแกลบ 3 1 1 0 5
71 บ้านสามัคคีชัย 3 1 0 0 4
72 บ้านปักหมู 3 1 0 0 4
73 อนุบาลเฝ้าไร่ 3 0 0 0 3
74 อนุบาลภัทรมน 3 0 0 0 3
75 โนนยางดอนเม็ก 2 2 1 1 5
76 บ้านก่องขันธ์ 2 2 1 0 5
77 บ้านนาหนัง 2 2 0 2 4
78 บ้านสร้างนางขาว 2 2 0 0 4
79 บ้านทุ่งหลวงนาขาม 2 2 0 0 4
80 สนธิราษฎร์บำรุง 2 1 0 2 3
81 บ้านหนองหลวง 2 1 0 2 3
82 บ้านเหล่าต่างคำ 2 1 0 2 3
83 บ้านตาลชุม 2 1 0 0 3
84 บ้านนาตาล 2 1 0 0 3
85 บ้านนาสิงห์ 2 1 0 0 3
86 บ้านคำจำปา 2 0 1 0 3
87 บ้านหนองยาง 2 0 1 0 3
88 บ้านนาดี 2 0 0 0 2
89 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 2 0 0 0 2
90 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 2 0 0 0 2
91 ปัญญาเพิ่มพูล 2 0 0 0 2
92 บ้านหนองกุ้ง 1 2 1 0 4
93 บ้านนิคมดงบัง 1 1 0 0 2
94 ป่าไม้อุทิศ 8 1 0 2 0 3
95 บ้านโนนหนามแท่ง 1 0 0 1 1
96 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 0 0 0 1
97 ยูเนสโกสัมมนา 1 0 0 0 1
98 นิคมเจริญชัย 1 0 0 0 1
99 บ้านกุดบง 1 0 0 0 1
100 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 1 0 0 0 1
101 บ้านหนองแหวน 1 0 0 0 1
102 บ้านห้วยเปลวเงือก 1 0 0 0 1
103 บ้านนาชุมช้าง 0 1 0 0 1
104 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี 0 1 0 0 1
รวม 821 199 99 60 1,179