สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 5 10 7
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 13 25 19
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 16 29 25
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 10 16 12
5 006 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 7 8 8
6 007 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 1 1 1
7 010 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 11 16 14
8 013 โรงเรียนบ้านกุดบง 1 10 3
9 012 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 5 15 8
10 011 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 5 7 7
11 015 โรงเรียนบ้านคำจำปา 3 8 5
12 017 โรงเรียนบ้านคำตอยูง 0 0 0
13 018 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 24 66 43
14 016 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 10 21 13
15 014 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 7 14 10
16 022 โรงเรียนบ้านจับไม้ 6 9 9
17 025 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 22 45 32
18 026 โรงเรียนบ้านดงดาล 8 16 11
19 027 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 18 29 24
20 028 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 9 33 15
21 031 โรงเรียนบ้านตาลชุม 3 8 5
22 029 โรงเรียนบ้านต้อน 13 32 21
23 030 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 0 0 0
24 034 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 7 9 9
25 032 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 8 15 13
26 033 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 8 31 14
27 036 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 6 19 11
28 035 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 0 0 0
29 037 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 1 2 2
30 038 โรงเรียนบ้านนาดี 2 4 3
31 040 โรงเรียนบ้านนาตาล 3 8 5
32 039 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 1 3 2
33 042 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 6 19 11
34 041 โรงเรียนบ้านนาทับไฮสาขาโนนภูทอง 0 0 0
35 046 โรงเรียนบ้านนายาง 13 42 24
36 047 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 3 5 4
37 048 โรงเรียนบ้านนาหนัง 6 8 7
38 049 โรงเรียนบ้านนาฮำ 27 42 38
39 043 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 2 2 2
40 044 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 23 45 33
41 045 โรงเรียนบ้านนาเมย 8 13 13
42 052 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 2 3 2
43 051 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขานามะเฮียว 0 0 0
44 050 โรงเรียนบ้านน้ำเป 7 12 11
45 057 โรงเรียนบ้านบัว 32 59 47
46 060 โรงเรียนบ้านปัก 9 19 13
47 059 โรงเรียนบ้านปักหมู 4 12 8
48 063 โรงเรียนบ้านผือ 49 106 73
49 064 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 24 80 43
50 069 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 2 3 3
51 070 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 13 22 18
52 072 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 4 16 6
53 073 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 5 10 8
54 074 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 4 17 9
55 076 โรงเรียนบ้านหนองคอน 0 0 0
56 079 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 9 60 24
57 080 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 7 15 12
58 081 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 4 4
59 082 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 6 11 9
60 083 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 5 7 7
61 084 โรงเรียนบ้านหนองหอย 15 37 27
62 086 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 22 59 38
63 077 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 8 12 11
64 075 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 6 11 11
65 078 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 0
66 085 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 1 1 1
67 087 โรงเรียนบ้านหนองแอก 7 16 12
68 090 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 5 21 12
69 088 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 8 20 14
70 089 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 1 2 2
71 023 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 33 49 44
72 024 โรงเรียนบ้านเซิม 31 63 47
73 071 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 1 6 3
74 091 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 6 8 7
75 092 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 1 2 1
76 058 โรงเรียนบ้านแบง 33 89 57
77 061 โรงเรียนบ้านแป้น 21 37 29
78 019 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 13 10
79 020 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 5 15 8
80 021 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 7 10 10
81 115 โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี 17 23 19
82 053 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 15 27 24
83 054 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 40 91 65
84 055 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 2 4 2
85 062 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 4 8 6
86 065 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 38 77 55
87 066 โรงเรียนบ้านโพนทอง 0 0 0
88 067 โรงเรียนบ้านโพนทัน 0 0 0
89 068 โรงเรียนบ้านโพนแพง 0 0 0
90 093 โรงเรียนบ้านใหม่ 11 16 13
91 095 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 3 17 8
92 098 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 1 6 3
93 099 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 24 35 34
94 116 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 15 47 26
95 101 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 27 52 43
96 103 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 6 8 7
97 105 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 30 42 39
98 106 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 13 26 16
99 107 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 39 74 59
100 109 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 7 15 13
101 113 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 24 34 31
102 005 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 6 13 9
103 096 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 41 70 60
104 097 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 8 25 15
105 102 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 36 90 63
106 008 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 6 15 8
107 056 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 21 50 31
108 094 โรงเรียนปัญญาเพิ่มพูล 2 5 3
109 104 โรงเรียนสันติรักษ์ 9 17 9
110 111 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 3 3 3
111 112 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 20 130 43
112 114 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 10 29 18
113 108 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 16 22 19
114 110 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 3 21 7
รวม 1219 2704 1875
4579

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]