สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 หนองบัววิทยายน 16 13 4 33
2 เมืองใหม่วิทยา 12 6 5 23
3 โนนคูณวิทยา 11 3 1 15
4 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 10 7 4 21
5 บ้านทรายมูล 10 4 2 16
6 บ้านบกโนนเรียง 8 2 6 16
7 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 5 5 0 10
8 บ้านหินลับศิลามงคล 5 2 2 9
9 โนนสังวิทยาสรรค์ 5 1 1 7
10 โนนสำราญสมสนุก 5 0 2 7
11 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 5 0 1 6
12 วังแคนวังคูณวิทยา 4 2 1 7
13 หนองแกสระแก้ววิทยา 4 2 1 7
14 บ้านนาเลิง 4 1 2 7
15 ยางหลวงพิทยาคม 4 1 2 7
16 หนองม่วงชมพูทอง 4 1 1 6
17 อนุบาลหนองบัวลำภู 4 1 1 6
18 บ้านหัวขัว 4 1 1 6
19 บ้านท่าลาด 4 0 3 7
20 ร่มเกล้า 3 5 5 13
21 บ้านนามะเฟือง 3 5 5 13
22 ฝายหินประชารักษ์ 3 4 4 11
23 บ้านศรีบุญเรือง 3 4 2 9
24 บ้านดินทรายอ่อน 3 4 1 8
25 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 3 3 3 9
26 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 3 2 2 7
27 บ้านโนนสว่าง (โนนสัง) 3 2 0 5
28 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 3 2 0 5
29 เทศบาล 1 หนองบัวลำภู 3 2 0 5
30 บ้านโนนงาม 3 1 2 6
31 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 3 1 1 5
32 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 3 1 1 5
33 บ้านถิ่น 3 0 2 5
34 ชุมชนบ้านกุดดู่ 3 0 2 5
35 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 2 3 1 6
36 อนุบาลภูบดินทร์ 2 3 0 5
37 หัวนาศึกษาวิทย์ 2 2 4 8
38 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 2 2 2 6
39 บ้านค้อ 2 2 1 5
40 โคกม่วงประชาสรรค์ 2 2 1 5
41 บ้านสร้างเสี่ยน 2 2 0 4
42 บ้านห้วยหว้าวังทอง 2 2 0 4
43 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 2 1 4 7
44 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 2 1 2 5
45 ชุมชนบ้านนากอก 2 1 0 3
46 บ้านหนองเหมือดแอ่ 2 0 1 3
47 บ้านหนองแตง 2 0 1 3
48 บ้านโนนเสถียร 2 0 0 2
49 บ้านวังไฮ 2 0 0 2
50 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 1 4 2 7
51 อนุบาลสุดา 1 3 5 9
52 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 1 3 1 5
53 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 1 3 0 4
54 กุดหานสามัคคี 1 3 0 4
55 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 1 2 2 5
56 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1 2 1 4
57 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 1 2 1 4
58 บ้านหนองกุงแก้ว 1 2 0 3
59 ดอนปอวิทยา 1 1 2 4
60 บ้านดอนเกล็ด 1 1 1 3
61 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 1 1 3
62 บ้านหนองบัวโซม 1 1 1 3
63 บ้านกุดแท่น 1 1 0 2
64 โคกม่วงทองวิทยา 1 1 0 2
65 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1 1 0 2
66 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 1 1 0 2
67 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 1 1 0 2
68 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 1 1 0 2
69 บ้านโนนหว้าทอง 1 0 2 3
70 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 1 0 1 2
71 บ้านโต่งโต้น 1 0 1 2
72 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 1 0 1 2
73 บ้านโคกสนั่น 1 0 1 2
74 บ้านสำราญสุข 1 0 1 2
75 บ้านเพ็กเฟื้อย 1 0 1 2
76 บ้านโคกสะอาด 1 0 1 2
77 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 1 0 1 2
78 บ้านวังโปร่ง 1 0 1 2
79 บ้านโสกก้านเหลือง 1 0 0 1
80 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 1 0 0 1
81 นิคมสงเคราะห์ 3 1 0 0 1
82 บ้านวังมน 1 0 0 1
83 บ้านหนองทุ่งมน 1 0 0 1
84 บ้านโนนตาล 1 0 0 1
85 บ้านกุดคอเมย 1 0 0 1
86 บ้านฝายหิน 1 0 0 1
87 นิคมสงเคราะห์วิทยา 0 3 4 7
88 บ้านหนองแวง 0 2 5 7
89 บ้านห้วยโจด 0 2 0 2
90 บ้านทรายงาม 0 2 0 2
91 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 0 2 0 2
92 บ้านโคกป่ากุง 0 1 2 3
93 บ้านพร้าว 0 1 1 2
94 บ้านกุดเต่า 0 1 1 2
95 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 1 1 2
96 บ้านนาแพง 0 1 1 2
97 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 0 1 1 2
98 บ้านข่าดอนเข็ม 0 1 1 2
99 บ้านหนองลุมพุก 0 1 0 1
100 พิชญบัณฑิต 0 1 0 1
101 ไทยรัฐวิทยา 81 0 1 0 1
102 บ้านโสกจาน 0 1 0 1
103 จริยานุสรณ์ 0 1 0 1
104 บ้านหินสิ่ว 0 1 0 1
105 บ้านโนนเมือง 0 1 0 1
106 บ้านแกท่าวารี 0 1 0 1
107 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 1 0 1
108 บ้านหนองกุงคำไฮ 0 1 0 1
109 ปัณณ์รักษ์ 0 1 0 1
110 บ้านกุดแห่ 0 1 0 1
111 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 1 0 1
112 นิคมวัฒนา 6 0 0 2 2
113 บ้านดงบาก 0 0 2 2
114 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 0 1 1
115 บ้านโคกกุง 0 0 1 1
116 บ้านข่าน้อย 0 0 1 1
117 บ้านหนองคังคา 0 0 1 1
118 บ้านหนองปลาขาว 0 0 1 1
119 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1
120 บ้านห้วยไร่ 0 0 1 1
121 บ้านโนนสะอาด 0 0 1 1
122 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 0 0 1 1
123 บ้านลำภู 0 0 1 1
124 บ้านห้วยบ่อทอง 0 0 1 1
125 บ้านโคกใหญ่ 0 0 1 1
126 บ้านป่าคา 0 0 1 1
127 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 1 1
128 บ้านกุดดุกสุขเกษม 0 0 1 1
129 บ้านโนนม่วง 0 0 1 1
130 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 1 1
131 บ้านโปร่งแจ้ง 0 0 1 1
132 ปรางค์กู่ 0 0 0 0
133 บ้านลาด 0 0 0 0
134 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 0 0 0
135 บ้านหนองแวงป่งสัง 0 0 0 0
136 บ้านโนนสงเปลือย 0 0 0 0
137 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 0 0 0
138 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0
139 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 0 0 0 0
140 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 0 0 0
141 บ้านหนองอุ 0 0 0 0
142 บ้านภูพานคำ 0 0 0 0
143 บ้านมอเหนือ 0 0 0 0
144 บ้านท่าศิลา 0 0 0 0
145 บ้านโนนอุดม 0 0 0 0
146 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0
147 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 0 0
148 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 0 0 0
149 บ้านหนองทุ่ม 0 0 0 0
150 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0
151 บ้านดอนข่า 0 0 0 0
152 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 0 0 0
153 บ้านห้วยหามต่าง 0 0 0 0
154 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 0 0 0
155 แสนภักดีวิทยา 0 0 0 0
156 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 0 0
157 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0
158 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0
159 บ้านหนองตานา 0 0 0 0
160 บ้านอ่างบูรพา 0 0 0 0
161 บ้านคึมชาดห้วยบง 0 0 0 0
162 บ้านนาอ่าง 0 0 0 0
163 บ้านภูพานทอง 0 0 0 0
164 บ้านหนองขามท่างาม 0 0 0 0
165 บ้านผาสุก 0 0 0 0
166 บ้านดอนหัน 0 0 0 0
167 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 0 0 0 0
168 บ้านห้วยบง 0 0 0 0
169 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0
170 บ้านกุดกวางสร้อย 0 0 0 0
171 บ้านโนนคูณ 0 0 0 0
172 กุดจิกวิทยา 0 0 0 0
173 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0
174 บ้านบุ่งบก 0 0 0 0
175 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 0 0 0
176 บ้านตะเคียนทอง 0 0 0 0
177 บ้านสันป่าพลวง 0 0 0 0
178 บ้านโนนข่า(พอง) 0 0 0 0
179 บ้านนาทม 0 0 0 0
180 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0
181 บ้านคอกวัว 0 0 0 0
182 บ้านวังคูณ 0 0 0 0
183 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0
184 บ้านโนนปอแดง 0 0 0 0
185 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 0 0 0
186 บ้านหนองกุง 0 0 0 0
187 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0
188 บ้านนาทับควาย 0 0 0 0
189 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0
190 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0
191 บ้านหนองโน 0 0 0 0
192 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0
193 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 0 0
194 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0
195 บ้านหนองสะแบง 0 0 0 0
196 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0
197 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0
198 บ้านห้วยค้อ 0 0 0 0
199 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0
200 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0
รวม 236 174 154 564

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]