สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 45 14 6 6 65
2 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 30 10 3 2 43
3 เมืองใหม่วิทยา 27 8 10 6 45
4 บ้านบกโนนเรียง 26 5 5 4 36
5 ร่มเกล้า 25 13 5 6 43
6 บ้านนามะเฟือง 25 6 3 4 34
7 บ้านทรายมูล 19 7 0 2 26
8 โนนคูณวิทยา 19 6 2 1 27
9 ฝายหินประชารักษ์ 17 3 1 3 21
10 บ้านถิ่น 16 3 8 3 27
11 บ้านหินลับศิลามงคล 15 4 7 5 26
12 บ้านศรีบุญเรือง 14 10 11 8 35
13 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 14 4 3 4 21
14 วังแคนวังคูณวิทยา 13 4 0 1 17
15 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 12 14 6 6 32
16 อนุบาลสุดา 12 10 4 2 26
17 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 12 5 2 1 19
18 โนนสำราญสมสนุก 12 5 1 3 18
19 บ้านหนองกุงแก้ว 12 5 1 2 18
20 บ้านค้อ 12 4 5 3 21
21 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 12 2 1 4 15
22 นิคมสงเคราะห์วิทยา 11 7 2 2 20
23 โนนสังวิทยาสรรค์ 11 5 2 3 18
24 บ้านโนนงาม 11 3 7 4 21
25 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 10 8 3 1 21
26 บ้านพร้าว 10 8 2 11 20
27 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 10 5 5 4 20
28 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 10 4 4 5 18
29 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 10 4 1 1 15
30 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 10 3 5 1 18
31 หนองแกสระแก้ววิทยา 10 3 4 5 17
32 หนองม่วงชมพูทอง 10 1 1 0 12
33 บ้านท่าลาด 9 7 3 3 19
34 บ้านหนองลุมพุก 9 5 3 0 17
35 ชุมชนบ้านกุดดู่ 9 4 0 1 13
36 บ้านนาเลิง 8 9 5 5 22
37 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 8 6 5 3 19
38 อนุบาลหนองบัวลำภู 8 5 1 0 14
39 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 8 4 4 2 16
40 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 8 4 4 2 16
41 บ้านโนนสว่าง (โนนสัง) 8 4 3 0 15
42 บ้านดินทรายอ่อน 8 3 3 4 14
43 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 8 3 1 2 12
44 บ้านโนนหว้าทอง 8 0 3 0 11
45 บ้านห้วยโจด 7 7 2 2 16
46 หัวนาศึกษาวิทย์ 7 6 4 2 17
47 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 7 5 2 4 14
48 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 7 5 2 0 14
49 บ้านดอนเกล็ด 7 5 0 2 12
50 บ้านหัวขัว 7 4 3 3 14
51 ยางหลวงพิทยาคม 7 4 3 1 14
52 บ้านสร้างเสี่ยน 7 2 1 1 10
53 กุดหานสามัคคี 7 2 0 2 9
54 บ้านห้วยหว้าวังทอง 7 0 1 0 8
55 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 6 6 1 4 13
56 ชุมชนบ้านนากอก 6 3 2 0 11
57 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 6 3 1 4 10
58 บ้านหนองเหมือดแอ่ 6 3 1 3 10
59 โคกม่วงประชาสรรค์ 6 2 5 4 13
60 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 6 2 5 2 13
61 ปรางค์กู่ 6 2 3 2 11
62 บ้านกุดเต่า 6 2 1 2 9
63 เทศบาล 1 หนองบัวลำภู 6 2 0 0 8
64 บ้านโนนเสถียร 6 1 1 0 8
65 พิชญบัณฑิต 6 0 1 4 7
66 บ้านหนองแวง 5 15 5 1 25
67 อนุบาลภูบดินทร์ 5 7 2 4 14
68 บ้านกุดแท่น 5 6 3 2 14
69 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 5 5 4 2 14
70 ดอนปอวิทยา 5 5 3 3 13
71 โคกม่วงทองวิทยา 5 4 2 1 11
72 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 5 4 0 3 9
73 บ้านทรายงาม 5 3 1 0 9
74 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 5 2 1 2 8
75 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 5 2 1 0 8
76 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 5 0 2 3 7
77 บ้านโต่งโต้น 5 0 1 1 6
78 ไทยรัฐวิทยา 81 4 6 6 6 16
79 บ้านโคกป่ากุง 4 5 3 2 12
80 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 4 4 2 2 10
81 บ้านโสกจาน 4 2 2 0 8
82 บ้านนาแพง 4 2 1 0 7
83 บ้านโสกก้านเหลือง 4 2 0 0 6
84 บ้านลาด 4 0 2 0 6
85 บ้านหนองบัวโซม 4 0 0 1 4
86 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 4 0 0 0 4
87 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 3 6 1 1 10
88 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 3 5 2 3 10
89 บ้านหนองแวงป่งสัง 3 3 3 0 9
90 บ้านโคกกุง 3 3 2 3 8
91 บ้านข่าน้อย 3 3 0 2 6
92 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 3 2 3 4 8
93 บ้านโนนสงเปลือย 3 2 1 2 6
94 จริยานุสรณ์ 3 2 1 1 6
95 บ้านหนองคังคา 3 2 0 2 5
96 บ้านหินสิ่ว 3 2 0 0 5
97 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 3 1 2 2 6
98 นิคมวัฒนา 6 3 1 1 3 5
99 บ้านดอนยานาง 3 1 1 1 5
100 บ้านโคกสนั่น 3 1 0 1 4
101 บ้านหนองแตง 3 1 0 0 4
102 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 3 1 0 0 4
103 บ้านสำราญสุข 3 0 1 0 4
104 นิคมสงเคราะห์ 3 3 0 0 0 3
105 บ้านโนนเมือง 2 5 0 0 7
106 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 2 4 2 1 8
107 บ้านหนองปลาขาว 2 4 1 1 7
108 โคกสูงโคกสวรรค์ 2 4 0 5 6
109 บ้านหนองอุ 2 3 2 2 7
110 บ้านเพ็กเฟื้อย 2 3 1 0 6
111 บ้านภูพานคำ 2 2 3 1 7
112 บ้านมอเหนือ 2 2 2 2 6
113 บ้านโคกสะอาด 2 2 2 1 6
114 บ้านหนองเม็ก 2 2 1 0 5
115 บ้านห้วยไร่ 2 2 0 1 4
116 บ้านโนนสะอาด 2 2 0 1 4
117 บ้านท่าศิลา 2 2 0 1 4
118 บ้านโนนอุดม 2 2 0 1 4
119 บ้านหนองเล้าข้าว 2 2 0 1 4
120 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 2 2 0 0 4
121 บ้านวังมน 2 1 5 1 8
122 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 2 1 3 1 6
123 บ้านศรีสุขนาล้อม 2 1 2 2 5
124 บ้านวังไฮ 2 1 2 0 5
125 บ้านหนองทุ่ม 2 1 1 4 4
126 บุตรเพชรวิทยา 2 1 1 1 4
127 บ้านลำภู 2 1 1 0 4
128 บ้านห้วยบ่อทอง 2 1 1 0 4
129 บ้านดอนข่า 2 1 0 1 3
130 บ้านหนองทุ่งมน 2 1 0 0 3
131 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 2 0 1 1 3
132 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 2 0 1 0 3
133 บ้านแกท่าวารี 2 0 1 0 3
134 บ้านโคกกลางโนนงาม 2 0 1 0 3
135 บ้านหนองกุงคำไฮ 2 0 0 2 2
136 ปัณณ์รักษ์ 2 0 0 0 2
137 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 2 0 0 0 2
138 บ้านห้วยหามต่าง 2 0 0 0 2
139 บ้านโคกใหญ่ 1 3 3 1 7
140 บ้านป่าคา 1 2 4 0 7
141 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 1 2 2 1 5
142 โนนสมบูรณ์วิทยา 1 2 2 1 5
143 แสนภักดีวิทยา 1 2 2 0 5
144 บ้านข่าดอนเข็ม 1 2 1 1 4
145 บ้านหนองแสงนาล้อม 1 2 0 1 3
146 บ้านหนองนกเขียน 1 1 2 1 4
147 บ้านหนองบัวน้อย 1 1 2 1 4
148 บ้านวังโปร่ง 1 1 1 2 3
149 บ้านหนองตานา 1 1 1 2 3
150 บ้านอ่างบูรพา 1 1 1 1 3
151 บ้านคึมชาดห้วยบง 1 1 1 0 3
152 บ้านนาอ่าง 1 1 1 0 3
153 บ้านภูพานทอง 1 1 1 0 3
154 บ้านกุดดุกสุขเกษม 1 1 0 2 2
155 บ้านหนองขามท่างาม 1 1 0 2 2
156 บ้านดงบาก 1 1 0 1 2
157 บ้านโนนตาล 1 1 0 0 2
158 บ้านโนนม่วง 1 1 0 0 2
159 บ้านผาสุก 1 0 4 0 5
160 นิคมสงเคราะห์๒ 1 0 1 0 2
161 บ้านกุดคอเมย 1 0 0 1 1
162 บ้านฝายหิน 1 0 0 0 1
163 บ้านกุดแห่ 1 0 0 0 1
164 บ้านโปร่งแจ้ง 1 0 0 0 1
165 บ้านดอนหัน 1 0 0 0 1
166 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 1 0 0 0 1
167 บ้านห้วยบง 0 2 2 1 4
168 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 2 2 0 4
169 บ้านกุดกวางสร้อย 0 2 0 5 2
170 บ้านโนนคูณ 0 2 0 0 2
171 กุดจิกวิทยา 0 1 1 0 2
172 บ้านข้องโป้ 0 1 1 0 2
173 บ้านบุ่งบก 0 1 1 0 2
174 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 1 0 2 1
175 บ้านตะเคียนทอง 0 1 0 1 1
176 บ้านสันป่าพลวง 0 1 0 1 1
177 บ้านโนนข่า(พอง) 0 1 0 1 1
178 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 1 0 0 1
179 บ้านนาทม 0 1 0 0 1
180 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 1 0 0 1
181 บ้านคอกวัว 0 1 0 0 1
182 บ้านวังคูณ 0 1 0 0 1
183 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 1 0 0 1
184 บ้านโนนปอแดง 0 1 0 0 1
185 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 1 0 0 1
186 บ้านหนองกุง 0 0 2 0 2
187 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 1 1 1
188 บ้านนาทับควาย 0 0 1 1 1
189 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 1
190 บ้านนาชุมแสง 0 0 1 0 1
191 บ้านหนองโน 0 0 1 0 1
192 บ้านโคกม่วย 0 0 1 0 1
193 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 1 0 1
194 บ้านสุขเกษม 0 0 0 2 0
195 บ้านหนองสะแบง 0 0 0 1 0
196 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 0
197 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0 0
198 บ้านห้วยค้อ 0 0 0 0 0
199 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 0
200 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0
รวม 983 527 332 301 1,842