สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 44 14 6 6 64
2 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 27 10 3 2 40
3 บ้านบกโนนเรียง 26 5 5 4 36
4 ร่มเกล้า 25 13 5 6 43
5 บ้านนามะเฟือง 25 6 3 4 34
6 เมืองใหม่วิทยา 18 8 10 6 36
7 บ้านทรายมูล 15 7 0 2 22
8 บ้านหินลับศิลามงคล 15 4 7 5 26
9 ฝายหินประชารักษ์ 15 3 1 3 19
10 บ้านศรีบุญเรือง 14 10 11 8 35
11 โนนคูณวิทยา 14 6 2 1 22
12 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 14 4 3 4 21
13 บ้านถิ่น 14 3 8 3 25
14 วังแคนวังคูณวิทยา 13 4 0 1 17
15 อนุบาลสุดา 12 10 4 2 26
16 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 12 5 2 1 19
17 บ้านหนองกุงแก้ว 12 5 1 2 18
18 บ้านค้อ 12 4 5 3 21
19 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 12 2 1 4 15
20 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 11 14 6 6 31
21 นิคมสงเคราะห์วิทยา 11 7 2 2 20
22 บ้านโนนงาม 11 3 7 4 21
23 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 10 8 3 1 21
24 บ้านพร้าว 10 8 2 11 20
25 โนนสังวิทยาสรรค์ 10 5 2 3 17
26 โนนสำราญสมสนุก 10 5 1 3 16
27 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 10 4 4 5 18
28 หนองแกสระแก้ววิทยา 10 3 4 5 17
29 บ้านหนองลุมพุก 9 5 3 0 17
30 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 9 4 1 1 14
31 หนองม่วงชมพูทอง 9 1 1 0 11
32 บ้านท่าลาด 8 7 3 3 18
33 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 8 6 5 3 19
34 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 8 4 4 2 16
35 โนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 8 3 5 1 16
36 บ้านดินทรายอ่อน 8 3 3 4 14
37 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 8 3 1 2 12
38 บ้านโนนหว้าทอง 8 0 3 0 11
39 บ้านนาเลิง 7 9 5 5 21
40 บ้านห้วยโจด 7 7 2 2 16
41 หัวนาศึกษาวิทย์ 7 6 4 2 17
42 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 7 5 2 4 14
43 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 7 5 2 0 14
44 บ้านดอนเกล็ด 7 5 0 2 12
45 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 7 4 5 4 16
46 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 7 4 4 2 15
47 บ้านหัวขัว 7 4 3 3 14
48 ยางหลวงพิทยาคม 7 4 3 1 14
49 ชุมชนบ้านกุดดู่ 7 4 0 1 11
50 บ้านสร้างเสี่ยน 7 2 1 1 10
51 กุดหานสามัคคี 7 2 0 2 9
52 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 6 6 1 4 13
53 บ้านโนนสว่าง (โนนสัง) 6 4 3 0 13
54 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 6 3 1 4 10
55 ปรางค์กู่ 6 2 3 2 11
56 บ้านกุดเต่า 6 2 1 2 9
57 เทศบาล 1 หนองบัวลำภู 6 2 0 0 8
58 พิชญบัณฑิต 6 0 1 4 7
59 บ้านห้วยหว้าวังทอง 6 0 1 0 7
60 บ้านหนองแวง 5 15 5 1 25
61 อนุบาลภูบดินทร์ 5 7 2 4 14
62 บ้านกุดแท่น 5 6 3 2 14
63 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 5 5 4 2 14
64 ดอนปอวิทยา 5 5 3 3 13
65 โคกม่วงทองวิทยา 5 4 2 1 11
66 บ้านหนองเหมือดแอ่ 5 3 1 3 9
67 บ้านทรายงาม 5 3 1 0 9
68 โคกม่วงประชาสรรค์ 5 2 5 4 12
69 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 5 2 5 2 12
70 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 5 2 1 2 8
71 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 5 2 1 0 8
72 บ้านโนนเสถียร 5 1 1 0 7
73 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 5 0 2 3 7
74 บ้านโต่งโต้น 5 0 1 1 6
75 ไทยรัฐวิทยา 81 4 6 6 6 16
76 บ้านโคกป่ากุง 4 5 3 2 12
77 อนุบาลหนองบัวลำภู 4 5 1 0 10
78 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 4 4 0 3 8
79 ชุมชนบ้านนากอก 4 3 2 0 9
80 บ้านโสกจาน 4 2 2 0 8
81 บ้านนาแพง 4 2 1 0 7
82 บ้านโสกก้านเหลือง 4 2 0 0 6
83 บ้านลาด 4 0 2 0 6
84 บ้านหนองบัวโซม 4 0 0 1 4
85 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 4 0 0 0 4
86 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 3 6 1 1 10
87 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 3 4 2 2 9
88 บ้านหนองแวงป่งสัง 3 3 3 0 9
89 บ้านโคกกุง 3 3 2 3 8
90 บ้านข่าน้อย 3 3 0 2 6
91 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 3 2 3 4 8
92 บ้านโนนสงเปลือย 3 2 1 2 6
93 จริยานุสรณ์ 3 2 1 1 6
94 บ้านหนองคังคา 3 2 0 2 5
95 บ้านหินสิ่ว 3 2 0 0 5
96 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 3 1 2 2 6
97 นิคมวัฒนา 6 3 1 1 3 5
98 บ้านดอนยานาง 3 1 1 1 5
99 บ้านหนองแตง 3 1 0 0 4
100 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 3 1 0 0 4
101 บ้านสำราญสุข 3 0 1 0 4
102 นิคมสงเคราะห์ 3 3 0 0 0 3
103 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 2 5 2 3 9
104 บ้านโนนเมือง 2 5 0 0 7
105 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 2 4 2 1 8
106 บ้านหนองปลาขาว 2 4 1 1 7
107 โคกสูงโคกสวรรค์ 2 4 0 5 6
108 บ้านหนองอุ 2 3 2 2 7
109 บ้านเพ็กเฟื้อย 2 3 1 0 6
110 บ้านภูพานคำ 2 2 3 1 7
111 บ้านมอเหนือ 2 2 2 2 6
112 บ้านหนองเม็ก 2 2 1 0 5
113 บ้านโนนสะอาด 2 2 0 1 4
114 บ้านท่าศิลา 2 2 0 1 4
115 บ้านโนนอุดม 2 2 0 1 4
116 บ้านหนองเล้าข้าว 2 2 0 1 4
117 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 2 2 0 0 4
118 บ้านวังมน 2 1 5 1 8
119 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 2 1 3 1 6
120 บ้านศรีสุขนาล้อม 2 1 2 2 5
121 บ้านหนองทุ่ม 2 1 1 4 4
122 บุตรเพชรวิทยา 2 1 1 1 4
123 บ้านลำภู 2 1 1 0 4
124 บ้านห้วยบ่อทอง 2 1 1 0 4
125 บ้านโคกสนั่น 2 1 0 1 3
126 บ้านดอนข่า 2 1 0 1 3
127 บ้านห้วยไร่ 2 1 0 1 3
128 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 2 0 1 1 3
129 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 2 0 1 0 3
130 บ้านแกท่าวารี 2 0 1 0 3
131 บ้านโคกกลางโนนงาม 2 0 1 0 3
132 บ้านหนองกุงคำไฮ 2 0 0 2 2
133 ปัณณ์รักษ์ 2 0 0 0 2
134 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 2 0 0 0 2
135 บ้านห้วยหามต่าง 2 0 0 0 2
136 บ้านโคกใหญ่ 1 3 3 1 7
137 บ้านป่าคา 1 2 4 0 7
138 บ้านโคกสะอาด 1 2 2 1 5
139 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 1 2 2 1 5
140 โนนสมบูรณ์วิทยา 1 2 2 1 5
141 แสนภักดีวิทยา 1 2 2 0 5
142 บ้านข่าดอนเข็ม 1 2 1 1 4
143 บ้านหนองแสงนาล้อม 1 2 0 1 3
144 บ้านหนองนกเขียน 1 1 2 1 4
145 บ้านหนองบัวน้อย 1 1 2 1 4
146 บ้านวังไฮ 1 1 2 0 4
147 บ้านวังโปร่ง 1 1 1 2 3
148 บ้านหนองตานา 1 1 1 2 3
149 บ้านอ่างบูรพา 1 1 1 1 3
150 บ้านคึมชาดห้วยบง 1 1 1 0 3
151 บ้านนาอ่าง 1 1 1 0 3
152 บ้านภูพานทอง 1 1 1 0 3
153 บ้านกุดดุกสุขเกษม 1 1 0 2 2
154 บ้านดงบาก 1 1 0 1 2
155 บ้านโนนตาล 1 1 0 0 2
156 บ้านโนนม่วง 1 1 0 0 2
157 บ้านหนองทุ่งมน 1 1 0 0 2
158 บ้านผาสุก 1 0 4 0 5
159 นิคมสงเคราะห์๒ 1 0 1 0 2
160 บ้านกุดคอเมย 1 0 0 1 1
161 บ้านกุดแห่ 1 0 0 0 1
162 บ้านโปร่งแจ้ง 1 0 0 0 1
163 บ้านดอนหัน 1 0 0 0 1
164 บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 1 0 0 0 1
165 บ้านห้วยบง 0 2 2 1 4
166 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 2 2 0 4
167 บ้านกุดกวางสร้อย 0 2 0 5 2
168 บ้านโนนคูณ 0 2 0 0 2
169 กุดจิกวิทยา 0 1 1 0 2
170 บ้านข้องโป้ 0 1 1 0 2
171 บ้านบุ่งบก 0 1 1 0 2
172 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 1 0 2 1
173 บ้านหนองขามท่างาม 0 1 0 2 1
174 บ้านตะเคียนทอง 0 1 0 1 1
175 บ้านสันป่าพลวง 0 1 0 1 1
176 บ้านโนนข่า(พอง) 0 1 0 1 1
177 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 1 0 0 1
178 บ้านนาทม 0 1 0 0 1
179 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 1 0 0 1
180 บ้านคอกวัว 0 1 0 0 1
181 บ้านวังคูณ 0 1 0 0 1
182 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 1 0 0 1
183 บ้านโนนปอแดง 0 1 0 0 1
184 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 1 0 0 1
185 บ้านหนองกุง 0 0 2 0 2
186 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 1 1 1
187 บ้านนาทับควาย 0 0 1 1 1
188 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 1
189 บ้านนาชุมแสง 0 0 1 0 1
190 บ้านหนองโน 0 0 1 0 1
191 บ้านโคกม่วย 0 0 1 0 1
192 อนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 0 0 1 0 1
193 บ้านสุขเกษม 0 0 0 2 0
194 บ้านหนองสะแบง 0 0 0 1 0
195 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 0
196 บ้านกุดจิก(เมือง) 0 0 0 0 0
197 บ้านห้วยค้อ 0 0 0 0 0
198 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 0
199 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 0
รวม 919 525 332 301 2,077