เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายวรรณชัย บุสนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายมานะ มุกดาม่วง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
4 ว่าที่ร้อยโทพีระพันธ์ มะรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายธีระ ประทุมชาติ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
7 นางสาวปราณี วสุเทพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายชูชาติ พุทธลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางบัวเรียน ภูกองชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางพจนี เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัย
14 นายวรรณชัย บุสนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 คณะกรรมการวินิจฉัย
15 นายนาวา กุตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา คณะกรรมการวินิจฉัย
16 นายปัจวุธ อินกำบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล คณะกรรมการวินิจฉัย
17 นายไสว ทวิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสงเปลือย คณะกรรมการวินิจฉัย
18 นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา คณะกรรมการวินิจฉัย
19 นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง คณะกรรมการวินิจฉัย
20 นางภาวิไล บุญทองแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล คณะกรรมการวินิจฉัย
21 นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการวินิจฉัย
22 นายธีระ ประทุมชาติ นิติกรชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการวินิจฉัย
23 นายภรภัทร มีสิงห์ นิติกรชำนาญการ คณะกรรมการวินิจฉัย
24 นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
25 นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นางสาวอัมรา เวียงแสง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายพีระยศ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน
30 ว่าที่ พ.ต.ปิยพงษ์ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายทองอาน บุญพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเกษม คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกโนนเรียง คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลิง คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายบุญเรือง เถื่อนตีนกง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายประมวล กองวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายไพฑูรย์ สุปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างบูรพา คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นายธรรมรัตน์ วงศ์ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายวิเชียร อดทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายปัญญา วาชัยยุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายปัญญา ขนานแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายปัจวุธ อินกำบัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายสมเพชร ภูเพ็งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายเกรียงไกร ศรีลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนงาม คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางโสภา ชนะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายอดุลย์ศักดิ์ ติวทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายลำพูน โสโท ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นายปรีชา หีบแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกป่ากุง คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายชวาลชัย สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายสราวุฒิ บัวคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายยุทธกล ดรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทุ่ม คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายระวี ไสยสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นางสุลัคนา เสาวรส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางสมถวิล ติดสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นายสุขอนันต์ อักษร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นายชัยสิทธิ์ คำภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นางสาวพรรณนิดา ทัพธานี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางพจนี เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายวรรณชัย บุสนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
66 นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
67 นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
68 นางสมถวิล ติดสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
69 นางสุลัคนา เสาวรส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
70 นายชัยสิทธิ์ คำภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
71 นางศิรประภา สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
72 นางดวงกัลยา วิธุสุวรรณกุล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
73 นางทัศนีย์ ศรีอุดม ครูโรงเรียนบ้านหนองตานา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
74 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
75 นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
76 นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
77 นายสายัญ ไชยรัตน์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
78 นายณรงค์กร ศรีโจมรัก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
79 นายชูชาติ พุทธลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
80 นายวรรณชัย บุสนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นายสมบูรณ์ นาหล่อง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายสำนวน โพธิ์ศาลาแสง ช่างครุภัณฑ์ ระดับ ช ๓ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายวิมล ศรีพันธบุตร พนักงานขับรถยนต์ ส. ๒ หัวหน้าหมวดยานพาหนะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายสุรศักดิ์ อินทร์เพชร ช่างไฟฟ้า ระดับ ช. ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นางสาวมะลิ เพ็ชรใสดี ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นางสาวชบาไพร กลิ่นกระโทก ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
88 นายปิยวัฒน์ ปุยจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
89 นายสุขอนันต์ อักษร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
90 นายพีระยศ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
91 นายพลทอง สารีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
92 นายยุทธนา คำทะเนตร ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
93 นายจำเริญ พันธุพารา ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายอุดม ศรีโนนยาง ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 ว่าที่ร้อยตรีพรเทพ โพราราช ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายปรีชา สิทธิมงคล ช่างไฟฟ้า ๔ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นางสาวพรพรรณ พาเตาะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
98 นางสุธาสินี สาลี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
99 นายสมพงษ์ พุกหน้า ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
100 นายทองอาน บุญพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
101 นางอังศุมาลิน บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
102 นางมาลัย สมชารี ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
103 นางจันทิมา พันเพียง ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
104 นางนิวัฒน์ ชนะหาญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
105 ว่าที่ พ.ต. ปิยพงษ์ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
106 นางอมรรัตน์ สุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
107 นางชัยศรี ยิ่งเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
108 นางสาววชิรา ธานีรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายชาติชาย ผิวสว่าง นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายวิฑูรย์ บุญจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
111 นางสาวจารุภา สุภา ครูโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัส ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
113 นายวิมล ศรีพันธบุตร พนักงานขับรถยนต์ ส. ๒ หัวหน้าหมวดยานพาหนะ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
114 นายสุรศักดิ์ อินทร์เพชร ช่างไฟฟ้า ระดับ ช ๔ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
115 นายปิยวัฒน์ ปุยจันทร์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจราจร
116 นายสมบูรณ์ นาหล่อง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร
117 นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
118 นายสมพงษ์ พุกหน้า ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
119 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
120 นางพจนี เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
121 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
122 นางสุลัคนา เสาวรส ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
123 นายสมพงษ์ พุกหน้า ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
124 นางสาวปรัชญาพร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
125 นางสมถวิล ติดสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
126 นายชัยสิทธิ์ คำภู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
127 ว่าที่ พ.ต.ปิยพงษ์ บัวสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
128 นางภัทนาพร เหล่าคนค้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
129 นางอมรรัตน์ สุภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
130 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
131 นายทองอาน บุญพรม ผู้อำนวยการบ้านห้วยลึก คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
132 นายมานะ มุกดาม่วง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
133 นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็ง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
134 นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
135 นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
136 นางสาวพรรณนิดา ทัพธานี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
137 นายสุขอนันต์ อักษร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
138 นางสาวพรรณนิดา ทัพธานี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
139 นางสมถวิล ติดสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
140 นางอัจฉรา คำแสงดี เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
141 นางสาวพรทิพย์ บุสนาม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
142 นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
143 นายวรรณชัย บุสนาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
144 นายไชยัณต์ โพลังกา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
145 นายชูชาติ พุทธลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
146 นางปราณี มุกดาม่วง พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ / หัวหน้า คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
147 นายนริศ อินทร์งาม ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
148 นางจีรพรรค์ ดวงจำปา นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
149 นางพจนี เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
150 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
151 นางสาวพรรณนิดา ทัพธานี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
152 นางสาวดารณี นุชิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
153 นางสาววรัญญา พลทัดสะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนยางหลวงพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
154 นางสาวกนิษฐา เหล็กกล้า พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเต่า คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
155 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
156 นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
157 นางสาวนันทพร ภานุเวศ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
158 นายคำตา อ้วนสาเล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
159 นางพจนี เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
160 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
161 นางวรัญญา สกุณา ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน คณะกรรมการบันทึกคะแนน
162 นายธนกฤต ภูชมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง คณะกรรมการบันทึกคะแนน
163 นางสาวศริลักษณ์ ชันติโก ครูโรงเรียนบ้านพร้าว คณะกรรมการบันทึกคะแนน
164 นายทีฆายุ แสวงเพชร พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดม คณะกรรมการบันทึกคะแนน
165 นายสหพล ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
166 นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองงเหมือดแอ่ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
167 นางสาววชิราพร เดชเดิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังมน คณะกรรมการบันทึกคะแนน
168 นางดวงใจ พลบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
169 นางวชิราภรณ์ ประไกร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
170 นางภัทรี จันทองอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
171 นางสาวพัชราภรณ์ สุกขันต์ พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
172 นางสาวกนิษฐา เหล็กกล้า พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเต่า คณะกรรมการบันทึกคะแนน
173 นางสาวพิตราภรณ์ พิมพ์วัน ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา คณะกรรมการบันทึกคะแนน
174 นางสาววรัญญา พลทัดสะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนยางหลวงพิทยาคม คณะกรรมการบันทึกคะแนน
175 นางสาวอภิรดี อ้วนสาเล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองสะแบง คณะกรรมการบันทึกคะแนน
176 นางสาวดารณี นุชิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย คณะกรรมการบันทึกคะแนน
177 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
178 นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการบันทึกคะแนน
179 นางบัวเรียน ภูกองชัย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
180 นางศศิธิดา เวชกูล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
181 นางสาวเบญญาภา อระบุตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
182 นางสาวชัญญรัชต์ หัสดีสุรยุทธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
183 นางสาวณิชชากร โพธิ์วงษ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
184 นางพจนี เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
185 นางสาวมะลิวรรณ สุขใจ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
186 นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรม ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
187 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
188 นางสมถวิล ติดสุข ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
189 นางพจนี เหล็กกล้า ศึกษานิเทศน์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
190 นางมะลิวรรณ สุขใจ ศึกษานิเทศน์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
191 นางวรัญญา สกุณา ครูโรงเรียนหนองบัววิทยายน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
192 นายธนกฤต ภูชมศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
193 นางสาวศริลักษณ์ ขันติโก ครูโรงเรียนบ้านพร้าว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
194 นายทีฆายุ แสวงเพชร พนักงานราชการโรงเรียนทุ่งโพธิ์นาอุดม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
195 นายสหพล ธรรมมา ครูโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
196 นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
197 นางสาววชิราพร เดชเดิม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังมน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
198 นางดวงใจ พลบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่/บ้านหัวขัว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
199 นางสาววชิราภรณ์ พรหมกรุง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
200 นางภัทรี จันทองอ่อน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
201 นางสาวพัชราภรณ์ สุกขันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
202 นางสาวกนิษฐา เหล็กกล้า พนักงานราชการโรงเรียนบ้านกุดเต่า เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
203 นางสาวปิยะพร ประภูชะกา ศึกษานิเทศน์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
204 นางสาวปัณณรัตน์ บุญพรหม ศึกษานิเทศน์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
205 นางสาวพรรณนิดา ทัพธานี ศึกษานิเทศน์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
206 นางสาวดารณี นุชิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]