สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกุดจิกวิทยา 2 4 3
2 003 โรงเรียนกุดหานสามัคคี 15 26 19
3 009 โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 19 26 24
4 010 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 14 31 21
5 012 โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 11 24 16
6 013 โรงเรียนดอนปอวิทยา 16 28 24
7 014 โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 14 36 20
8 015 โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 24 49 36
9 018 โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 16 21 18
10 020 โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 8 22 15
11 021 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 3 19 8
12 022 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4 0 0 0
13 023 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 24 50 35
14 024 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์๒ 2 5 3
15 019 โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 1 3 1
16 031 โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 4 8 6
17 032 โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 7 7 7
18 033 โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 4 6 5
19 034 โรงเรียนบ้านกุดจิก(เมือง) 1 1 1
20 035 โรงเรียนบ้านกุดฉิม (โนนสัง) 9 24 14
21 036 โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมือง) 4 7 6
22 037 โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 4 14 6
23 040 โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 4 12 8
24 038 โรงเรียนบ้านกุดเต่า 11 18 15
25 039 โรงเรียนบ้านกุดแท่น 16 28 19
26 041 โรงเรียนบ้านกุดแห่ 1 1 1
27 046 โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 5 7 5
28 047 โรงเรียนบ้านข่าน้อย 8 18 11
29 045 โรงเรียนบ้านข้องโป้ 2 2 2
30 043 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 1 1 1
31 044 โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย 0 0 0
32 048 โรงเรียนบ้านคอกวัว 1 1 1
33 050 โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 5 12 8
34 049 โรงเรียนบ้านค้อ 26 43 39
35 063 โรงเรียนบ้านดงบาก 4 11 8
36 065 โรงเรียนบ้านดอนข่า 4 6 5
37 066 โรงเรียนบ้านดอนนาดี 0 0 0
38 067 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 6 11 10
39 068 โรงเรียนบ้านดอนหัน 1 3 2
40 064 โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 14 21 18
41 069 โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 19 42 33
42 070 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 2 2 2
43 071 โรงเรียนบ้านตำแย 0 0 0
44 073 โรงเรียนบ้านถิ่น 31 47 43
45 074 โรงเรียนบ้านทรายงาม 9 19 14
46 075 โรงเรียนบ้านทรายมูล 29 64 46
47 078 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 17 52 32
48 076 โรงเรียนบ้านท่าลาด 22 40 31
49 077 โรงเรียนบ้านท่าศิลา 6 15 10
50 079 โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 1 3 2
51 080 โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 46 139 81
52 081 โรงเรียนบ้านนาทม 2 13 4
53 082 โรงเรียนบ้านนาทับควาย 2 2 2
54 084 โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 41 74 62
55 086 โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 0 0 0
56 087 โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 18 38 26
57 088 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 3 7 5
58 085 โรงเรียนบ้านนาเลิง 27 51 41
59 083 โรงเรียนบ้านนาแพง 7 12 10
60 111 โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 44 100 68
61 113 โรงเรียนบ้านบุ่งบก 2 2 2
62 112 โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 14 33 22
63 114 โรงเรียนบ้านป่าคา 7 23 13
64 116 โรงเรียนบ้านผาสวรรค์ 0 0 0
65 117 โรงเรียนบ้านผาสุก 6 6 6
66 118 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ 0 0 0
67 119 โรงเรียนบ้านฝายหิน 1 3 1
68 120 โรงเรียนบ้านพร้าว 32 42 40
69 122 โรงเรียนบ้านภูพานคำ 8 14 9
70 123 โรงเรียนบ้านภูพานทอง 3 17 7
71 125 โรงเรียนบ้านมอเหนือ 8 14 13
72 124 โรงเรียนบ้านมอใต้ 0 0 0
73 126 โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 2 4 3
74 127 โรงเรียนบ้านลาด 6 14 10
75 128 โรงเรียนบ้านลำภู 4 12 8
76 129 โรงเรียนบ้านวังคูณ 1 1 1
77 130 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 19 38 26
78 133 โรงเรียนบ้านวังมน 9 16 13
79 132 โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 0 0 0
80 131 โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 5 17 9
81 135 โรงเรียนบ้านวังไฮ 5 14 7
82 136 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 43 107 59
83 137 โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 7 14 11
84 138 โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 11 35 20
85 139 โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 2 6 3
86 140 โรงเรียนบ้านสำราญสุข 4 9 7
87 141 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 3 5 5
88 148 โรงเรียนบ้านหนองกุง 2 2 2
89 147 โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 4 12 7
90 146 โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 20 68 39
91 151 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 4 7 6
92 150 โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด 1 1 1
93 152 โรงเรียนบ้านหนองคังคา 7 18 12
94 153 โรงเรียนบ้านหนองตานา 5 5 5
95 155 โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 3 14 7
96 156 โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 8 11 9
97 157 โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 6 13 8
98 161 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 5 9 8
99 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 0 0 0
100 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 5 8 8
101 162 โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 8 13 11
102 163 โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 10 16 16
103 164 โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 1 1 1
104 165 โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 8 12 11
105 167 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 18 29 24
106 172 โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 12 26 20
107 173 โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 1 1 1
108 177 โรงเรียนบ้านหนองอุ 11 19 11
109 176 โรงเรียนบ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 4 7 6
110 166 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 5 9 8
111 168 โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 5 5 5
112 175 โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 13 37 22
113 154 โรงเรียนบ้านหนองแตง 4 13 7
114 171 โรงเรียนบ้านหนองแวง 32 51 44
115 169 โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 18 33 24
116 170 โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 11 12 12
117 174 โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 4 15 4
118 149 โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 24 30 29
119 158 โรงเรียนบ้านหนองโน 1 3 2
120 191 โรงเรียนบ้านหัวขัว 17 32 25
121 192 โรงเรียนบ้านหินคูณ 0 0 0
122 193 โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 33 61 49
123 194 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 5 11 7
124 178 โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0 0 0
125 179 โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 17 29 21
126 180 โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 1 1 1
127 182 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
128 183 โรงเรียนบ้านห้วยบง 5 16 5
129 184 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 4 6 6
130 187 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 0 0 0
131 188 โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 10 26 18
132 189 โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 2 2 2
133 190 โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 26 84 44
134 181 โรงเรียนบ้านห้วยโจด 18 29 24
135 185 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 0 0 0
136 186 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 5 13 9
137 195 โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 5 8 7
138 121 โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 8 16 12
139 042 โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 4 8 6
140 052 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 2 2 2
141 051 โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 4 9 4
142 053 โรงเรียนบ้านโคกกุง 11 25 17
143 054 โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 25 41 33
144 055 โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 17 34 28
145 056 โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 3 14 4
146 058 โรงเรียนบ้านโคกม่วย 1 3 2
147 059 โรงเรียนบ้านโคกล่าม 1 1 1
148 060 โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 5 7 5
149 061 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 12 9
150 062 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 8 14 12
151 072 โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 10 37 19
152 089 โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 2 3 3
153 090 โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 2 4 3
154 091 โรงเรียนบ้านโนนคูณ 2 3 3
155 092 โรงเรียนบ้านโนนงาม 25 51 35
156 093 โรงเรียนบ้านโนนตาล 2 3 3
157 094 โรงเรียนบ้านโนนทัน 0 0 0
158 095 โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 2 2
159 096 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 3 6 4
160 098 โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 8 16 11
161 099 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 6 17 11
162 100 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 7 13 10
163 103 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 0 0 0
164 101 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง (โนนสัง) 15 42 27
165 102 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เมือง) 0 0 0
166 105 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 5 15 10
167 104 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 43 79 63
168 106 โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 13 20 18
169 107 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 9 14 13
170 109 โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 11 22 17
171 110 โรงเรียนบ้านโนนอุดม 6 28 14
172 097 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 7 9 9
173 108 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 10 21 15
174 115 โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 1 1 1
175 142 โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 6 13 11
176 143 โรงเรียนบ้านโสกจาน 8 14 13
177 144 โรงเรียนบ้านโสกช้าง 0 0 0
178 145 โรงเรียนบ้านโสกแดง 0 0 0
179 197 โรงเรียนปรางค์กู่ 13 27 21
180 199 โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 1 1 1
181 200 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 25 49 40
182 202 โรงเรียนพิศาลวิทยา 0 0 0
183 205 โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 15 29 21
184 206 โรงเรียนร่มเกล้า 53 107 83
185 207 โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 20 50 31
186 208 โรงเรียนวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 1 2 2
187 212 โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 11 28 18
188 214 โรงเรียนหนองบัววิทยายน 72 119 100
189 215 โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 12 13 12
190 216 โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 12 33 22
191 217 โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 27 50 39
192 213 โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 22 57 33
193 219 โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 21 54 31
194 220 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 25 43 38
195 221 โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 4 9 7
196 218 โรงเรียนห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 13 26 22
197 228 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 14 52 25
198 204 โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 58 145 89
199 209 โรงเรียนเสาเล้า 0 0 0
200 004 โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 12 18 17
201 057 โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 12 30 20
202 005 โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 19 36 26
203 006 โรงเรียนโคกสูงโคกสวรรค์ 11 16 15
204 025 โรงเรียนโนนข่าประชาสรรค์ 0 0 0
205 026 โรงเรียนโนนคูณวิทยา 33 67 47
206 027 โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 22 40 30
207 028 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 9 27 16
208 029 โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 23 66 37
209 030 โรงเรียนโนนสำราญสมสนุก 21 44 38
210 203 โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 22 39 34
211 211 โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 19 36 28
212 017 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 22 45 27
213 001 โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 5 9 6
214 007 โรงเรียนจริยานุสรณ์ 7 16 13
215 196 โรงเรียนบุตรเพชรวิทยา 5 6 5
216 198 โรงเรียนปัณณ์รักษ์ 2 4 3
217 201 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 13 38 19
218 222 โรงเรียนอนุบาลกานวดี 0 0 0
219 223 โรงเรียนอนุบาลกาบแก้วบัวบาน 0 0 0
220 224 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 20 51 24
221 225 โรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์วิทย์ 1 6 3
222 226 โรงเรียนอนุบาลสุดา 28 58 42
223 229 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0
224 227 โรงเรียนอนุบาลแสนโยธา 0 0 0
225 008 โรงเรียนเฉลิมจักรศึกษา 0 0 0
226 210 โรงเรียนแสนภักดีวิทยา 5 7 5
227 233 โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 3 15 6
228 232 โรงเรียนบ้านวังหมื่น 0 0 0
229 234 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู 8 19 13
รวม 2286 4796 3395
8191

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]