::sp-nbp1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช ศรีบุรินทร์โรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช ศรีบุรินทร์โรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายรังสรรค์ คำชายโรงเรียนบ้านนามะเฟืองประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช ศรีบุรินทร์โรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นางชนันญา ราชพรหมโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ สามารถโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นายเนติวิศว์ ชารัมย์โรงเรียนบ้านผาสุกประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ สุธรรมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอรวรรณ ดอนหลักคำโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางสุภาวดี นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นายเนติวิศว์ ชารัมย์โรงเรียนบ้านผาสุกประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ สุธรรมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอรวรรณ ดอนหลักคำโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางสุภาวดี นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายเนติวิศว์ ชารัมย์โรงเรียนบ้านผาสุกประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ สุธรรมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายสุบิน พาลีโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางอรวรรณ ดอนหลักคำโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
5. นางสุภาวดี นาคฤทธิ์โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นายโยธิน ทองทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพิกุล ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นางณัฐวียา ฉลาดคิดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนี แสนเหวิมโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นายโยธิน ทองทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพิกุล ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นางณัฐวียา ฉลาดคิดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนี แสนเหวิมโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายโยธิน ทองทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นายพิกุล ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
3. นางณัฐวียา ฉลาดคิดโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนี แสนเหวิมโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นางสาวธัญญรัตน์ พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นายเสมือน อุดมรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าพลวงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ศิริขวาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
3. นางสุพัตรา อดทนโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางชรินรัตน์ จันทบุตรโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
5. นางสุทธิดา ไชยพะยวนโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นายเสมือน อุดมรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าพลวงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ศิริขวาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
3. นางสุพัตรา อดทนโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางชรินรัตน์ จันทบุตรโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
5. นางสุทธิดา ไชยพะยวนโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายเสมือน อุดมรักษ์โรงเรียนบ้านสันป่าพลวงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี ศิริขวาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
3. นางสุพัตรา อดทนโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นางชรินรัตน์ จันทบุตรโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
5. นางสุทธิดา ไชยพะยวนโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางโสภา ชนะบุญโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภิญญา ดอนช่างลุนโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยากรรมการ
3. นายสุระวิทย์ ฉลาดคิดโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
4. นางวิภา พิชัยโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ เจริญชัยโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุภิญญา วงษ์นามโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ เสนามนตรีโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
3. นางศุภาวดี กุลวงษ์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ นาทันทองโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางใจแก้ว ท้าวเพชรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายไสว ทวิลาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิน ทิพย์ประสงค์โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิรัตน์ สุพิมพ์โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยากรรมการ
4. นางพัฎฐ์สุฏา ศรีนามโน่งโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดกรรมการ
5. นางใหมนา นาทันตองโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางภาวิไล บุญทองแพงโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย ประดับศรีโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นางจำเลียง เหล่าโพธิ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายสมโภชน์ อรศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางยุพาพรรณ จันทร์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางภาวิไล บุญทองแพงโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงฤทัย ประดับศรีโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นางจำเลียง เหล่าโพธิ์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายสมโภชน์ อรศักดิ์โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางยุพาพรรณ จันทร์ศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางสาวเนติมา เจนวรกุลโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นางสาวกชพร พลศักขวาโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
4. นางสบงกด ฝางแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวเนติมา เจนวรกุลโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
3. นางสาวกชพร พลศักขวาโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
4. นางสบงกด ฝางแก้วโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้นตากกรรมการ
5. นางสาวนงนุช ศรีเสมอโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายประชา ไชยศรีโรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล พลชาโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
3. นางสาวลัดดา คำภาคโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นางจิตรลดา ปานะถึกโรงเรียนบ้านเสาเล้ากรรมการ
5. นายเอนก ระรื่นสุขโรงเรียนบ้านนาดี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุลโรงเรียนบ้านกุดแท่นประธานกรรมการ
2. นางสมปอง พรมพื้นโรงเรียนโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
3. นายทองสุข สิมดีโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นางวรรณี สุกเหลืองโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
5. นางขวัญเมือง ตะไก่แก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ แสงมุกดาโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา โสดาโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการ
3. นายคงฤทธิ์ นันทะแสงโรงเรียนบ้านโนนคูณกรรมการ
4. นางหอมหวล สุวรรณละอองโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญโสมโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายธวัตชัย ปุริโสโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางนุชรัตน์ นิลพัมน์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ แวววงศ์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางอุบล จันทราโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายทศวรรษ คำมูลโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัตชัย ปุริโสโรงเรียนบ้านโนนสะอาดประธานกรรมการ
2. นางนุชรัตน์ นิลพัมน์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ แวววงศ์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางอุบล จันทราโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายทศวรรษ คำมูลโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรธีรา ลาดเหลาโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายมังกร บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พาลกุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยกรรมการ
5. นางสาวนนชณัตตา มาตราคำภาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสุรวิทย์ ศรีดาวงศ์โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรธีรา ลาดเหลาโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายมังกร บุญประคมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พาลกุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยกรรมการ
5. นางสาวนนชณัตตา มาตราคำภาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ อุบลชัยโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"ประธานกรรมการ
2. นางอนุลักษณ์ พุกหน้าโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางสมพรทวี ลักษณะจันทร์โรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
5. นางสาวกฤติยาณี ภูมิวิสัยโรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อุบลชัยโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"ประธานกรรมการ
2. นางอนุลักษณ์ พุกหน้าโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางสมพรทวี ลักษณะจันทร์โรงเรียนบ้านโนนอุดมกรรมการ
5. นางสาวกฤติยาณี ภูมิวิสัยโรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีทินกร สุวรรณพรหมโรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองประธานกรรมการ
2. นางปณิตา โสโทโรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มกรรมการ
3. นางจินตนา บุญวิเทียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
4. นางนุตาภรณ์ สินทรโกโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวสุทธินันท์ อุปเสนโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ เขียวอาสาโรงเรียนดอนปอวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร แก่งมงคลโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการ
3. นางจุฑามาศ ประกาแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นางจันทร์สร้อย ชัยเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ ทองขันโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงประธานกรรมการ
2. นางทิพพัชรากรณ์ อึ้งเจริญไพศาลโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายกรกฏ พวงปัญญาโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
4. นางสาวจรรยา อุดมศรีโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
5. นางสุรัญชนา บุญวิเชียรโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายกฤษฎา การีชุมโรงเรียนบ้านดอนหันประธานกรรมการ
2. นางกัลป์ยกร เจริญสุขโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นางชนัญธิดา ลุนพรมโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นายกล้าหาญ สุขสงครามโรงเรียนบ้านกุดหาญสามัคคีกรรมการ
5. นายอภิชาติ แก้วพิภพโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายตั๊ด กะสีโรงเรียนบ้านตะเคียนทองประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา พาพุทธโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. สิบเอกวีระ สุวรรณโคโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตน์วดี อินทะกนกโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
5. นางดรุณี อินทนิลโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์โรงเรียนบ้านป่าคาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา การีชุมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล เล่ห์กลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ประกายแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ คำพระธิกโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ชัยสงค์โรงเรียนบ้านป่าคาประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา การีชุมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล เล่ห์กลโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ประการแก้วโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
5. นายธีระพงษ์ คำพระธิกโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายอนุพนธ์ โสมมีชัยโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ หาปัณณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ คึ้มยะราชโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ โฆสิตโรงเรียนบ้านอ่างบูรพากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ พิมพาแสงโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายสมคริต เตชะโรงเรียนบ้านโนนปอแดงประธานกรรมการ
2. นายชวนคิด หาปัณณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ แสงสุขโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
4. นางรพีพรรณ พลหนามแท่งโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
5. นายพินิจ นันทะแสงโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นายอนุพนธ์ โสมมีชัยโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ หาปัณณะโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ คึ้มยะราชโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางสาวขวัญใจ โฆสิตโรงเรียนบ้านอ่างบูรพากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีเกรียงศักดิ์ พิมพาแสงโรงเรียนโคกม่วงทองวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ เอี่ยมแจ้งพันธุ์โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนประธานกรรมการ
2. นางนฤมล อินทมนต์บ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นางลดาวัลย์ พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
4. นายพูนสิทธิ์ บุตรเสนโรงเรียนบ้านท่าศิลากรรมการ
5. นางรัตนา วิลัยปานโรงเรียนบ้านวังคูณกรรมการ
6. นางปรัชญาพร โยธาศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาขาวกรรมการ
7. นางยุพิน นาใจรีบโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภกิตติ์ ราชโยธีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา บุญแย้มโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายวิชาญ หาญเชิงชัยโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
4. นางประภาดา ทองคำภาโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวนันทาศิริ ผาวิชัยโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
6. นางปาณิสรา ป้องปานโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการ
7. นายปรีชา หยวกกุลโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายพิรเดช โพธิสารโรงเรียนหนองม่วงชมพูทองประธานกรรมการ
2. นางสาวสงกรานต์ บุญหนาโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี นามบุญลือโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวกรรมการ
4. นางสาวศุกร์คิด เพ็ชสิงห์โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
5. นางสาวลาภิศรินทร์ บุญประเสริฐโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวลักขณา สาระกิจจานนท์โรงเรียนบ้านท่าลาดประธานกรรมการ
2. นางไพรินทร์ มาลาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นางพัทยา ชัยพฤกษ์โรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุขกัญญา มูลสันโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
5. นางมนต์นภา ยืนทนโรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ จันทร์ดำโรงเรียนบ้านโคกกุงประธานกรรมการ
2. นางสุทธิยา สุวรรณโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางนุชรี แสนนาโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
4. นายธนเสฏฐ์ ภูนาเหนือฐิติโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุพรรณี ราชแวงโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ศรีลีโรงเรียนบ้านโนนงามประธานกรรมการ
2. นายวิทยา เย็นวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
3. นางสุนันทา จันทะคุณโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายยุทธชัย คำมุกชิกโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นางนิภารัตน์ วิธีโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายอาทร อุตอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางรัจณา วัจนสุนทรโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางปราณี คำภูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางธิดาพร เสริมเปล่งศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายอาทร อุตอามาตย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางรัจณา วัจนสุนทรโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นางจารุวรรณ ภาเชียงคุณโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
5. นางปราณี คำภูโรงเรียนบ้านค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวมาลินี หลักคำโรงเรียนบ้านโนนม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวอภันตรี โยธีโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวกรรมการ
3. นางสาวมะลิวัลย์ สิมดีโรงเรียนบ้านข้องโป้กรรมการ
4. นางสุดใจ แก้ววังสินโรงเรียนบ้านบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
5. นายนคร ท้าวเพชรโรงเรียนบ้านหนองเม็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เขียวอาสาโรงเรียนบ้านหนองอุประธานกรรมการ
2. นายเอกพล อาจนนท์ลาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางนงนุช สุริวงษ์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางระพีพร ภูแล่นดีโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
5. นางพัทยา ชัยพฤกษ์โรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายชัยณรงค์ ไชยโยโรงเรียนบ้านดอนข่าประธานกรรมการ
2. นายสง่า จันทร์สมัครโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางจุฑามาศ อยู่ภักดีโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
4. นายวัชรพล บรรเทาพิษโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นายมีนา ลุนบับภาโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายเธียรภัทร์ โชติพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประธานกรรมการ
2. นายเปรม ฝางแก้วโรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายชัชวาล พาน้อยโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางศุภมาส เรืองจันทร์โรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรรินทร์ เกษปัญญาโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายไพฑูลย์ สุปัญญาโรงเรียนบ้านอ่างบูรพาประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ชิตบุญศรีโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
3. นายทวีวัฒน์ แก้วฤาชัยโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
4. นางศศิธร ใจกล้าโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
5. นายพฤหัส พันธ์มณีโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายไกรรัตน์ บุญทองแพงโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงประธานกรรมการ
2. นางละเอียด สุรวิทย์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายรักวิทย์ นาคฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นายธีระพัฒน์ พรมสมบัติโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
5. นายสุริยา นันตะนัยโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษฎาพันธ์ จันทร์ปัญญาโรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนประธานกรรมการ
2. นายสงวน กุลวงศ์โรงเรียนนิคมวัฒนา 6กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ธานีวรรณโรงเรียนบ้านโนนตาลกรรมการ
4. นายฐิติพงษ์ จรรยาคำนึงบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นายศรีธาตุ ศรีสรณ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นางสาวพรบุญญา อัญชุลีโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายฤดีวรรณ ดีพลภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสุมาลี นาชัยเงินโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิรภัย ศรีทะรังโรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสังประธานกรรมการ
2. นางสาวยวนจิต สอนประเทศโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางนวล กองสีหาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ โคตรสุวรรณโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
5. นางประกาย พงศ์รพีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัชวาลย์ ก่านพรมมาโรงเรียนบ้านโสกจานประธานกรรมการ
2. นายสุรสิทธิ์ แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นางสาวพรบุญญา อัญชุลีโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางฤดีวรรณ ดีพลภักดิ์โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสุมาลี นาชัยเงินโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิตติพร เชื้อบัณฑิตโรงเรียนบ้านหินสิ่วประธานกรรมการ
2. นางประกอบ นามพลอินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางเทพธิดา ทุมดีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางสาวเกศินี ศรีสุขโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจิตติพร เชื้อบัณฑิตโรงเรียนบ้านหินสิ่วประธานกรรมการ
2. นางสายทอง ประยูรคำโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางเทพธิดา ทุมดีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางสาวเกศินี ศรีสุขโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจิตติพร เชื้อบัณฑิตโรงเรียนบ้านหินสิ่วประธานกรรมการ
2. นางประกอบ นามพลอินทร์โรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางเทพธิดา ทุมดีโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางสาวเกศินี ศรีสุขโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ โสนโชติโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเจนภพ ชัยวรรณโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา กราบทองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ แก่งจำปาโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางลมัยจิต ภูสีดินโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
5. นายศิรสิทธิ์ นามตะโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเจนภพ ชัยวรรณโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา กราบทองโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ แก่งจำปาโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางลมัยจิต ภูสีดินโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
5. นายศิรสิทธิ์ นามตะโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายเสถียร ทาขุลีโรงเรียนนิคมวัฒนา 6ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ คิ้มยะราชโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
3. นางธนพร บุตรดีโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
4. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
5. นางวิยะดา แสงส่องโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอัญญารัตน์ ทาแก้วโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงามประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ เกตุสงกาโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองกรรมการ
3. นางบุญเพ็ง พันชะโกโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสุดา จันทลาโรงเรียนบ้านดอนนาดีกรรมการ
5. นางลำใย สีเทาโรงเรียนบ้านบุ่งบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอัญญารัตน์ ทาแก้วโรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงามประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ เกตุสงกาโรงเรียนบ้านโนนหว้าทองกรรมการ
3. นางบุญเพ็ง พันชะโกโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสุดา จันทลาโรงเรียนบ้านดอนนาดีกรรมการ
5. นางลำใย สีเทาโรงเรียนบ้านบุ่งบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสถียร ทาขุลีโรงเรียนนิคมวัฒนา 6ประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ คิ้มยะราชโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
3. นางธนพร บุตรดีโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
4. นางอารีย์ เทพจิตรโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
5. นางวิยะดา แสงส่องโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวัชรินทร์ เหลาโพธิ์โรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ถาวะโรโรงเรียนบ้านโสกจานกรรมการ
3. นางสรชา แซ่อึ้งโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ เขตสมุทร์โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
5. นางนริศรา แจ้งศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวัชรินทร์ เหลาโพธิ์โรงเรียนบ้านนาอ่างประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี ถาวะโรโรงเรียนบ้านโสกจานกรรมการ
3. นางสรชา แซ่อึ้งโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
4. นางกัญญารัตน์ เขตสมุทร์โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลืองกรรมการ
5. นางนริศรา แจ้งศรีโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ ไกยฝ่ายโรงเรียนบ้านโนนตาลประธานกรรมการ
2. นางอุมาลี ศรีสงครามโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการ
3. นางรุ้งตะวัน สิงห์กอโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
4. นางสุพิศ ทัพจันทร์โรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
5. นางธนพร บุตรดีโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีสุพจน์ อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองสะแบงประธานกรรมการ
2. นางไพลิน ลิชผลโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
3. นายวัลลภ สมบัติใหม่โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตาโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
5. นายขวัญชัย คำดอกรับโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีสุพจน์ อุภัยพรมโรงเรียนบ้านหนองสะแบงประธานกรรมการ
2. นางไพลิน ลิชผลโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
3. นายวัลลภ สมบัติใหม่โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตาโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
5. นายขวัญชัย คำดอกรับโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสราวุฒิ บัวคำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ประธานกรรมการ
2. นายเมืองชล เพ็งนรินทร์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นายเกรียงสันติ์ โพธิปัสสาโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นายยุทธนินทร์ โสภกิจโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสราวุฒิ บัวคำโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ประธานกรรมการ
2. นายเมืองชล เพ็งนรินทร์โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นายเกรียงสันติ์ โพธิปัสสาโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางสาวผาณิต ผลวัฒนาโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นายยุทธนินทร์ โสภกิจโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"ที่ปรึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายธนวัฒน์ มะโนสุขโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายเวียงชัย รัตนกิจโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นายชยางกูร รอดประโคนโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ช่วยค้ำชูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ มะโนสุขโรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายเวียงชัย รัตนกิจโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ ทิวาวงษ์โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
4. นายชยางกูร รอดประโคนโรงเรียนบ้านวังมนกรรมการ
5. นายอนุพงษ์ ช่วยค้ำชูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายปัจวุธ อินกำบังโรงเรียนบ้านทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายทรงกลด รัตนเพ็ชรโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล ประลุใหม่โรงเรียนบ้านอ่างบูรพากรรมการ
4. ส.ต.ต.วีรชาติ ศรีธาตุโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ สุนทราธรณ์โรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ วิไลปานโรงเรียนบ้านวังคูณประธานกรรมการ
2. นายทรงกลด รัตนเพ็ชรโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นายสุรพล ประลุใหม่โรงเรียนบ้านอ่างบูรพากรรมการ
4. ส.ต.ต.วีรชาติ ศรีธาตุโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้วกรรมการ
5. นายทนงศักดิ์ สุนทราธรณ์โรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายไพรัตน์ วิลัยปานโรงเรียนบ้านวังคูณประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา วิมลอักษรโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
3. นายณัฐดนัย พะนะสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
4. นายธำรงศักดิ์ ณ อุบลโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายศราวุธ ผาโคตรโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพรัตน์ วิลัยปานโรงเรียนบ้านวังคูณประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา วิมลอักษรโรงเรียนบ้านสำราญสุขกรรมการ
3. นายณัฐดนัย พะนะสิทธิ์โรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
4. นายธำรงศักดิ์ ณ อุบลโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายศราวุธ ป้อมสุวรรณโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายสมพงษ์ โคตะหาโรงเรียนบ้านนาทับควายประธานกรรมการ
2. นายวีระ ไพรตื่นโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ วงษ์มหาจักร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นายเจษฎาวี วงษ์ปัญญาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ โคตะหาโรงเรียนบ้านนาทับควายประธานกรรมการ
2. นายวีระ ไพรตื่นโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ วงษ์มหาจักร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นายเจษฎาวี วงษ์ปัญญาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ โคตะหาโรงเรียนบ้านนาทับควายประธานกรรมการ
2. นายวีระ ไพรตื่นโรงเรียนบ้านโนนปอแดงกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ วงษ์มหาจักร์โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
4. นายเจษฎาวี วงษ์ปัญญาโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นายสัญญา เครื่องหอมโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นายจิตยุทธ สีหะโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
3. นางอัมพร งามตาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายวิชาญ ชะนะไลโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางลำพรรณ์ จาวใจเด็จโรงเรียนบ้านบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นายจิตยุทธ สีหะโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
3. นางอัมพร งามตาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายวิชาญ ชะนะไลโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางลำพรรณ์ จาวใจเด็จโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประนอม พลกลางโรงเรียนบ้านโนนทันประธานกรรมการ
2. นายจิตยุทธ สีหะโรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทองกรรมการ
3. นางอัมพร งามตาโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการ
4. นายวิชาญ ชะนะไลโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางลำพรรณ์ จาวใจเด็จโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ ประชามาตย์โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ)กรรมการ
3. นายปิยวุฒิ ดอมไธสงโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
4. นางศิรินุช สิงห์นีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ ประชามาตย์โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ)กรรมการ
3. นายปิยวุฒิ ดอมไธสงโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
4. นางศิรินุช สิงห์นีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประมวล อุ่นเรือนโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางปริยากร ทูลธรรมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
3. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางไพรัตน์ โกกะพันธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นายดิเรก วงษ์มหาจักร์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายประมวล อุ่นเรือนโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางปริยากร ทูลธรรมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
3. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางไพรัตน์ โกกะพันธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นายดิเรก วงษ์มหาจักร์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประมวล อุ่นเรือนโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางปริยากร ทูลธรรมโรงเรียนปรางค์กู่กรรมการ
3. นางสาวจารุพร เพลามีโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
4. นางไพรัตน์ โกกะพันธ์โรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นางดิเรก วงษ์มหาจักร์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสุริยนต์ ประชามาตย์โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ปุริโสโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธนาคารกรุงเทพฯ)กรรมการ
3. นายปิยวุฒิ ดอมไธสงโรงเรียนบ้านห้วยโจดกรรมการ
4. นางศิรินุช สิงห์นีโรงเรียนบ้านโนนสะอาดกรรมการ
5. นายวันชัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ดุษฎีโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ สุทธลูนโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
4. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นายสุรเดช ภานิลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ดุษฎีโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ สุทธลูนโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
4. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นายสุรเดช ภานิลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประยูร มณีวงศ์โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์นภัส ดุษฎีโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ สุทธลูนโรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อยกรรมการ
4. นายโยธิน พรมดีโรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยกรรมการ
5. นายสุรเดช ภานิลโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
3. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
5. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
3. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นายคมสัน จันทร์เพ็งเพ็ญโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
3. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
5. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
3. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
5. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
3. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
5. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายณรงศักดิ์ หลวงพลโรงเรียนบ้านโนนคูณประธานกรรมการ
2. นางพูนสุข ศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแกกรรมการ
3. นางสมหมาย ยืนสุขโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
4. นางสาวสุดาพรรณ์ สัตย์พานิชโรงเรียนบ้านกุดแห่กรรมการ
5. นายสงกรานต์ นนท์ตรีโรงเรียนกุดจิกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ จำปีพรมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ จำปีพรมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุนันต์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายมานะ ถนอมจิตรโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายธราทร ทองปัญญนพโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นางอัญชรา เขียนปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
5. นางศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายมานะ ถนอมจิตรโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายธราทร ทองปัญญนพโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นายอัญชรา เขียนปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
5. นายศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสุนันต์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายมานะ ถนอมจิตรโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายธราทร ทองปัญญนพโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นางอัญชรา เขียนปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81กรรมการ
5. นางศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุนันต์ ทูลพิรัตน์โรงเรียนบ้านสุขเกษมประธานกรรมการ
2. นายมานะ ถนอมจิตรโรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายธราทร ทองปัญญนพโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
4. นางอัญชรา เขียนปัญญาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
5. นางศิรประภา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นางธิษามณี อ่อนช้างโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นายธิษามณี อ่อนช้างโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางประพันธ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นางสาวภัทรภร ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นางธิษามณี อ่อนช้างโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองอาน บุญพรมโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรภร ปลูกสกุลโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นางสาวภัทราภรณ์ นามอาษาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
4. นายธราธร อุทัยธวัชโรงเรียนโนนคูณวิทยากรรมการ
5. นางธิษามณี อ่อนช้างโรงเรียนบ้านแกท่าวารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ คำภูลาโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางมยุลี นามโคตรโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ คำภูลาโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางมยุลี นามโคตรโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ คำภูลาโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางมยุลี นามโคตรโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนวย เพชรโกโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ คำภูลาโรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางลำพูน นิตยารสโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายอนุศักดิ์ พรมโสโรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้องกรรมการ
5. นางมยุลี นามโคตรโรงเรียนบ้านโสกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19)ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางเพียงพิศ โกมุทธพงษ์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซาโรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)กรรมการ
5. นายชัยฤกษ์ โอฆะพนมโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19)ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางเพียงพิศ โกมุทธพงษ์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซาโรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)กรรมการ
5. นายชัยฤกษ์ โอฆะพนมโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19)ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางเพียงพิศ โกมุทธพงษ์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซาโรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)กรรมการ
5. นายชัยฤกษ์ โอฆะพนมโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรวัจน์ ชัยมาโรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพฯ 19)ประธานกรรมการ
2. นางสมบัติ วงคำใหญ่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางเพียงพิศ โกมุทธพงษ์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางสาววิรัตน์พร พงษ์เซียงซาโรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)กรรมการ
5. นายชัยฤกษ์ โอฆะพนมโรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ จำปีพรมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ จำปีพรมโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นายธนอนันต์ แทนสมบัติโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นายกรวิทย์ ปาระแก้วโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางธัญวรรณ พันธุวรโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางจิรดาวัลย์ จเรรัตน์โรงเรียนหนองม่วงชมพูทองกรรมการ
4. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอินทิรา เทพนอกโรงเรียนบ้านห้วยโจดประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ต้นเงินโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางจิรดาวัลย์ จเรรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยไผ่กรรมการ
4. นายจีราวิชช์ คานลุนโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์ โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัญฑิตกรรมการ
5. นางบังอร หงสาทรโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัญฑิตกรรมการ
5. นางบังอร หงสาทรโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางบังอร หงสาทรโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัญฑิตกรรมการ
5. นางบังอร หงสาทรโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกนกนิภา พลท้าวโรงเรียนบ้านนาวังเวินประธานกรรมการ
2. นายเอกอนันต์ ศูนย์จันทร์โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ศรีพันธบุตรโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นายเปรมชัย เยาวโภชน์โรงเรียนพิชญบัญฑิตกรรมการ
5. นางบังอร หงสาทรโรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประไพ ศรีวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านวังไฮประธานกรรมการ
2. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางจรรยา พรมพลเมืองโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนเมืองใหม่กรรมการ
5. นางดวงกัลยา วิธุสุวรรณกุลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายประไพ ศรีวรรณวงษ์โรงเรียนบ้านวังไฮประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ กลางบุรัมย์โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลกรรมการ
3. นางจรรยา พรมพลเมืองโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ภูสง่าโรงเรียนเมืองใหม่กรรมการ
5. นางจริยา แสนเจริญสุขโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3กรรมการ
6. นางดวงกัลยา วิธุสุวรรณกุลโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นายมงกุฏ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธาวิณี สีขวาพาโรงเรียนบ้านผาสุกกรรมการ
3. นางปรานปรียา ผ่องจิตโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ฉลาดแย้มโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นายมงกุฏ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธาวิณี สีขวาพาโรงเรียนบ้านผาสุกกรรมการ
3. นางปรานปรียา ผ่องจิตโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ฉลาดแย้มโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายมุงกฏ จำนงค์นิตโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธาวิณี สีขวาพาโรงเรียนบ้านผาสุกกรรมการ
3. นางปรานปรียา ผ่องจิตโรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวประไพรพร สาวะรกโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ฉลาดแย้มโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ คงผดุงโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายปัญญา ยางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุกกรรมการ
3. นางสาวศิรพร เดชะกุลโรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าวกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ ประเสริฐศิลป์โรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางสุพัตรา โภคานิตย์โรงเรียนบ้านศรีบุญรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตรโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริญา อินทร์นอกโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นางสาววริศรา บุตรโชติโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางนุชรินทร์ ชินบุตรโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายภูเขียว บรรหารโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพลวัฒน์ เครือภักดีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
3. นางอรอุมา กันนะลาโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการ
4. นางสาวสุวารี แก้วดวงศรีโรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยากรรมการ
5. นางสาวเยาวรินทร์ แพนพาโรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ตะไก่แก้วโรงเรียนโนนคูณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี ปุนนาโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรพิมล ปาเวียงโรงเรียนบ้านพร้าวกรรมการ
4. นายพีร์เตชิน สินธุวาปีโรงเรียนบ้านนาดีกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ ดอนปากจ้ำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายศิริพงษ์ บุตรแสงโคตรโรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริญา อินทร์นอกโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
3. นางสาววริศรา บุตรโชติโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยงกรรมการ
4. นางนุชรินทร์ ชินบุตรโรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ธนูทองโรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษาประธานกรรมการ
2. นายปริญญาวุธ วัจนสุนทรโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นายจักรภพ สิริสถิตย์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางสาวภัคกุล บุตรเคนโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
5. นางสาวคงหทัย ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษาประธานกรรมการ
2. นายปริญญาวุธ วัจนสุนทรโรงเรียนบ้านบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นายจักรภพ สิริสถิตย์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางสาวภัคกุล บุตรเคนโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
5. นางสาวคงหทัย ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนกาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษาประธานกรรมการ
2. นายปริญญาวุธ วัจนสุนทรโรงเรียนบ้านบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
3. นายจักรภพ สิริสถิตย์โรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
4. นางภัคกุล บุตรเคนโรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์กรรมการ
5. นางสาวคงหทัย ชัยชนะสุวัฒน์โรงเรียนหนองบัวพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นายสนธิ วิริยะกุลโรงเรียนบ้านตำแยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สิงห์ชัยโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววนิดา เหลาเพ็งโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
4. นายวิชิต บริบาลโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยากรรมการ
5. นางปรียานุช อุ่นใจโรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางกรองแก้ว พาพินิจโรงเรียนหนองบัววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ แก้วดวงตาโรงเรียนบ้านกุดเต่ากรรมการ
3. นางวิภาพรรณ เบ้าทองโรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยนุช โอนอ่อนโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
5. นางสาวศิริกุล ม่วงกลางโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายกฤษฎา จันทร์นวลโรงเรียนบ้านภูพานทองประธานกรรมการ
2. นายปริญญาพล บุญวิเทียนโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวมาลี พรมเดเวชโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)กรรมการ
4. นางดวงพร แก้วพวงโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
5. นายประวิทย์ ขันอาสาโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายธงชัย แสวงกำไรโรงเรียนบ้านห้วยไร่ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา สิงห์ชัยโรงเรียนบ้านท่าลาดกรรมการ
3. นายจงกล พลโยธาโรงเรียนดอนปอวิทยากรรมการ
4. นายทองยศ สารีคานโรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทองกรรมการ
5. นางสาวแสงทอง ภูวิชัยโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย หงษ์ชุมแพโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ประธานกรรมการ
2. นายสมคิด พระสว่างโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
3. นายปรีชา หยวกกุลโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอนุพงษ์ ช่วยค้ำชูโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางจีรวรรณ ยอดคีรีโรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร อดทนโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"ประธานกรรมการ
2. นายสมเพชร แคนติโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสุรีพร แก้วอุดรโรงเรียนบ้านวังโปร่งกรรมการ
4. นายพยัคฆพล พลาศรีโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
5. นางรัศมี ดอนไม้ไทรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายวิเชียร อดทนโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"ประธานกรรมการ
2. นายสมเพชร แคนติโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
3. นางสุรีพร แก้วอุดรโรงเรียนบ้านวังโปร่งกรรมการ
4. นายพยัคฆพล พลาศรีโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
5. นางรัศมี ดอนไม้ไทรโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายโอวาท ศรีจันทร์เวียงโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา คำภูมีโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
3. นางจงกลนี วรรธนะโรงเรียนบ้านดอนย่านางกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ แพงคำแหงโรงเรียนบ้านมอเหนือกรรมการ
5. นางนงนุช บัวงามโรงเรียนหินตลาดศรีสง่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายฐานันดร แพงคำแหงโรงเรียนบ้านมอเหนือประธานกรรมการ
2. นางภัทรดา ทาน้อยโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกกรรมการ
3. นางศิริมาศ ดอนศรีโครตโรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางจงกลนี วรรธนะโรงเรียนบ้านดอนยานางกรรมการ
5. นางวิกานดา ไชยสิงหาโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายทองฉันท์ ผดาวันโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์โรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณนภสร ลากุลโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางสาวพิกุล มณีมงคลโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางอริสรา ผิวโพธิ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายทองฉันท์ ผดาวันโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ พรมชินวงษ์โรงเรียนยางหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณนภสร ลากุลโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นางสาวพิกุล มณีมงคลโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
5. นางอริสรา ผิวโพธิ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ โคตรมณีโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางนุชจรินทร์ ภักดีโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นายกฤษณพงศ์ นิลนามะโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ โคตรมงคลโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายกานต์ โง่นทองโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายกรภัทร์ ทาน้อยโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ หนันสีแก้วโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
5. นายสุทธิกร กรมทองโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายกานต์ โง่นทองโรงเรียนบ้านหนองลุมพุกประธานกรรมการ
2. นายกรภัทร์ ทาน้อยโรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุญรัตน์ หนันสีแก้วโรงเรียนบ้านค้อกรรมการ
4. นายสายธาร ศักดาโรงเรียนบ้านหนองบัวโซมกรรมการ
5. นายสุทธิกร กรมทองโรงเรียนบ้านทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พลแพงขวาโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
4. นายธนกร หนูกลางโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นางสาวพิชชาพร วรสารศิริโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยประธานกรรมการ
2. นางปิยะภรณ์ พลแพงขวาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายมนตรี เรืองจันทร์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นางสาวนันทพร ภานุเวศโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พลแพงขวาโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
4. นายธนกร หนูกลางโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นางสาวพิชชาพร วรสารศิริโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล สุสุวรรณโรงเรียนบ้านวังโปร่งประธานกรรมการ
2. นายมนตรี พลแพงขวาโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ นาคปรีชาโรงเรียนบ้านโคกป่ากุงกรรมการ
4. นายธนกร หนูกลางโรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคลกรรมการ
5. นางสาวพิชชาพร วรสารศิริโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายทิวากร ศรีชาติโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ โคตรมณีโรงเรียนบ้านนาเลิงกรรมการ
3. นางนุชจรินทร์ ภักดีโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
4. นายกฤษณพงศ์ นิลนามะโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ โคตรมงคลโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยประธานกรรมการ
2. นางปิยะภรณ์ พลแพงขวาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายมนตรี เรืองจันทร์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นางสาวนันทพร ภานุเวศโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยประธานกรรมการ
2. นางปิยะภรณ์ พลแพงขวาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายมนตรี เรืองจันทร์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นางสาวนันทพร ภานุเวศโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอภิมุข ลี้พงษ์กุลโรงเรียนบ้านโคกม่วยประธานกรรมการ
2. นางปิยะภรณ์ พลแพงขวาโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองกรรมการ
3. นายมนตรี เรืองจันทร์โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอำนาจ ดอกบัวโรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยนกรรมการ
5. นางสาวนันทพร ภานุเวศโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ สุภาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูประธานกรรมการ
2. นางสาวมณฑ์ธวัล โควะเลิศโรงเรียนบ้านโนนเมืองกรรมการ
3. นายสุทัศน์ ภูมิภาคโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
4. นายคณาวุฒิ กุตันโรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรุง"กรรมการ
5. นางสาวภิญญาณัฏฐ์ ปฐมวงศ์กรโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายสมใจ ศรีไชยมูลโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยากร สาโสมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นายนิรุตติ์ สุปัญญาโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
4. นายวิทยา นาลาโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมใจ ศรีไชยมูลโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทยา นาลาโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
3. นายวิทยากร สาโสมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายนิรุตติ์ สุปัญญาโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
5. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ ศรีไชยมูลโรงเรียนฝายหินประชารักษ์ประธานกรรมการ
2. นายคุ้มชัย เลขาโชคโรงเรียนบ้านหนองอุกรรมการ
3. นายวิทยากร สาโสมโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นายนิรุตติ์ สุปัญญาโรงเรียนบ้านดงบากกรรมการ
5. นายธานี ศรีวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์โรงเรียนบ้านเลิงประธานกรรมการ
2. นางพิรวรรณ อินจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุวิทย์ เดี่ยวผาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชุมพล โนนศรีคำโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางเพียงพิศ บุตรรอดโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์โรงเรียนบ้านนาเลิงประธานกรรมการ
2. นางพิรวรรณ อินจันทร์โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยกรรมการ
3. นายสุวิทย์ เดี่ยวผาโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชุมพล โนนศรีคำโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นางเพียงพิศ บุตรรอดโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลืองโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมาน สิงห์โคตรโรงเรียนบ้านมอใต้กรรมการ
3. นายประทวน พรมสมบัติโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายพิรยศ สารสมโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นายอุดม ศรีโนนยางโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายกฤษศักดิ์ดา สุกเหลืองโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมาน สิงห์โคตรโรงเรียนบ้านมอใต้กรรมการ
3. นายประทวน พรมสมบัติโรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
4. นายพิรยศ สารสมโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
5. นายอุดม ศรีโนนยางโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญตา งามวัฒนากุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ดีศรีโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
3. นางอภิวรรณ บุตรรัตนะโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางศรีรัตน์ หงษ์ชุมแพโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ สังฆะมณีโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญตา งามวัฒนากุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)ประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ดีศรีโรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยากรรมการ
3. นางอภิวรรณ บุตรรัตนะโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางศรีรัตน์ หงษ์ชุมแพโรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่กรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ สังฆะมณีโรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายอุทัย วรสิทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งบกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทัสสา ยิ่งเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นายจำเริญ จำเริญพานิชโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสาวนิรินธนา ทิพย์เนตรโรงเรียนบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวพรประภา ขันมังโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย วรสิทธิ์โรงเรียนบ้านบุ่งบกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทัสสา ยิ่งเจริญโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการ
3. นางปกิตตา มูลสุวรรณโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
4. นางสาวนิรินธนา ทิพย์เนตรโรงเรียนบบ้านลาดกรรมการ
5. นางสาวพรประภา ขันมังโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอิศรา ไชยศรีโรงเรียนบ้านลาดประธานกรรมการ
2. นายสำราญ หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นายประยนต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งกรรมการ
4. นางสาวจินตรา เจริญสุขโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์กรรมการ
5. นายดาวเรือง เรืองทองโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอิศรา ไชยศรีโรงเรียนบ้านบุ่งบกประธานกรรมการ
2. นายสำราญ หีบแก้วโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นายประยนต์ จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งกรรมการ
4. นางสาวจินตรา เจริญสุขโรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์กรรมการ
5. นายดาวเรือง เรืองทองโรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายสุภาพ เทศสนั่นโรงเรียนบ้านโนนเสถียรประธานกรรมการ
2. นางละมุล อัปมะแยโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวาสนา พลชายโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
4. นางนริศรา ล้วนกล้าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางชวารุณี มีปากดีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสุภาพ เทศสนั่นโรงเรียนบ้านโนนเสถียรประธานกรรมการ
2. นางละมุล อัปมะแยโรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวาสนา พลชายโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
4. นางนริศรา ล้วนกล้าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยากรรมการ
5. นางชวารุณี มีปากดีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิณทิพย์ สุขบัวโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางนันทนา เศวตวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางยุวรา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
5. นางสมพร จันทร์ดำโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา แสงมุกดาโรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพิณทิพย์ สุขบัวโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางนันทนา เศวตวงศ์โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงกรรมการ
4. นางยุวรา ศิริวงษ์ขันธ์โรงเรียนบ้านหนองสะแบงกรรมการ
5. นางสมพร จันทร์ดำโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายยุทธกล ดรอินทร์โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคณานุกูล ยางศรีโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นางจันทร์แก้ว คูบุบผาโรงเรียนโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นางฐาปนี โพธิบายโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางวงเดือน ป้องพรมมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นายยุทธกล ดรอินทร์โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวคณานุกูล ยางศรีโรงเรียนบ้านโต่งโต้นกรรมการ
3. นางจันทร์แก้ว คูบุบผาโรงเรียนโนนสมบูรณ์พัฒนากรรมการ
4. นางฐาปนี โพธิบายโรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
5. นางวงเดือน ป้องพรมมาโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางอรทัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางรัชนี บุญสุดโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
5. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนงนุช รวมชนอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านเสาเล้าประธานกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ กุตันโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
3. นางอรทัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
4. นางรัชนี บุญสุดโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนกรรมการ
5. นางวิยะดา นนท์ไพรวัลย์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสุพรรณ บุตรวิเชียรโรงเรียนบ้านโต่งโต้นประธานกรรมการ
2. นางพรสวรรค์ แสนสิงห์โรงเรียนบ้านนามะเฟืองกรรมการ
3. นางมัลลิกา ปัญญาวชิรพงษ์โรงเรียนหนองบัววิทยายนกรรมการ
4. นางสาวภัทราภรณ์ สามหาดไทยโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการ
5. นางนิตยา บัวคำโรงเรียนบ้านถิ่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวชลธิชา ชัยชนะโรงเรียนบ้านนาชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ศุภรมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากกรรมการ
3. นางเพ็ญลักษณ์ ถุนพุฒดมโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน กรรมการ
4. นางสุชานัน ศิริวรรณโรงเรียนฝายหินประชารักษ์กรรมการ
5. นางศิริพร จันทร์ปัญญาโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภูกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวีระชาติ หารวาระโรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ โคตรอาษาโรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายกรรมการ
4. นายแพงตา ไพรเขตโรงเรียนบ้านดอนเกล็ดกรรมการ
5. นายปิติพงษ์ คำสมหมายโรงเรียนเมืองใหม่วิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]