สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. อุบลราชธานี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 47 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กหญิงสุภัสสร    ประดับศรี
 
1. นางบัวสวรรค์  อุทธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 79.4 เงิน 25 โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงศิริณภา  สายกนก
 
1. นางสาวณัชกร  สุวรรณหงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 54 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กหญิงนภัส  ไพชิต
 
1. นางอะรอน  วงศ์มั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 18 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงณัฐพันธ์  สายโสภา
 
1. นางวรีวรรณ์  สมณะเกษมพงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 1. เด็กหญิงมินรญา  ไหว้ครู
 
1. นางเจริญศรี  ไชยชาติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 24 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ทองหนองบัว
 
1. นางจุทารัตน์  แผ้วไธสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงนภัสสร   สารการ
 
1. นางรัชนี   วะสุรีย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย
 
1. นางขวัญหทัย  วรพิมพ์รัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 18.5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์นันทวรรธ
 
1. นางสุนันทา  สายแวว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงฐาปณี  เพ็งมี
 
1. นางมาลี  อินทะแสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 83 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงยุวรินทร์  เรืองฐานุศักดิ์
 
1. นางสาวจิตราพัชญ์  สุธรรมวินันท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงสุธาศิณี  หลักทอง
 
1. นางประภาศรี  พันธ์ผูก
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.4 เงิน 50 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจามิกร  พรมหล่อ
 
1. นางมณฑา  แก้วใส
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 69.4 ทองแดง 59 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายรุ่งตะวัน  ปัดธรรมวงศ์
 
1. นางเพ็ชรมณี  ลุนระพัฒน์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 36 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงอพิยดา   โพธิสาร
 
1. นางมณีรัตน์  เผ่ากัณหา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 21 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจารุจันทร์  ทองเหลา
2. เด็กหญิงมงคลรัตน์  เกาะสมบัติ
 
1. นางบัวเรียน  เนาวะราช
2. นางจันทร์เพ็ญ  โมฬา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงพัฒชริดา  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เข็มทอง
 
1. นางพรรณี  แสงงาม
2. นางทัศนีย์  กัลปพฤกษ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 61 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงปนัสยา  หอมกลิ่น
2. เด็กชายอภิรักษ์  ป้อมฟู
 
1. นางสุชิรา  ชุมนุม
2. นายมนตรี  ชุมนุม
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 1. เด็กหญิงจีรานุช  ศรีเมือง
2. นางสาวมนธพร  โชติงาม
 
1. นางราตรี  อุทธสิงห์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปภาวรินศ์  แก้วกันยา
 
1. นางสุวคนธ์  ทองพุ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง 9 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา
 
1. นายถนอมศักดิ์  กนกวรรณากร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยหาญ
 
1. นายทัศน์พล  พงษ์ศิริวัฒน์
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.9 เงิน 41 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิรภัสสร  เวียงแก้ว
2. เด็กหญิงธัญภัทร  ศรีสนาย
3. เด็กหญิงศุภิสรา  โล่ห์คำ
 
1. นางพรทิพย์  ดวงมาลา
2. นางนุชศรา  ไชยสัจ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70.9 เงิน 53 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงวิภาพร   ด้วงคำ
2. นางสาวอภิญญา  สืบเสนาะ
3. เด็กหญิงไอรดา  พูสูง
 
1. นางศิรประภา  คะเณศรี
2. นางณฐชยพรรณ  จันทมาลา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤชภร  อยู่เพชร
2. เด็กหญิงแพรวา  บุรัสการ
3. เด็กชายโชติวัฒน์  พูลเสน
 
1. นางนิตยา  พูลผล
2. นางสาวณัฐภรณ์  แสงสว่าง
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 36 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชื้อหลง
2. เด็กหญิงศศิประภา  กากแก้ว
3. เด็กหญิงสุกัญญา  พิพัฒน์
 
1. นางพรทิพย์  ผาสุขนิตย์
2. นางเพ็ญไพ  เทศนา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 61 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล
2. เด็กชายเศรษฐกานต์  ศุภศร
 
1. นายสุริยา  ศรีคราม
2. นางทิพวรรณ  คำยนต์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] 1. เด็กชายธีรภัทร  สิมมาวัน
2. เด็กชายธีรภัทร  สุดสนอง
 
1. นางสุภัสตา  ชุมเสน
2. นางศุภลักษณ์  แจ่มพันธ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายนิติพงษ์  นรารักษ์
 
1. นางเนาวรัตน์  เจริญศิลป์
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 1. เด็กชายปิยะ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวสุพัตรา  ทานะกาศ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายสุทิวัส  เรืองทอง
 
1. นางสุภาพร  เทพทอง
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 78.96 เงิน 32 โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 1. เด็กหญิงกอแก้ว  ไชยเนตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภักดี
 
1. นายศิวกานต์  มุสิกสาร
2. นางสาวยวิษฐา  มณีแสง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91.56 ทอง 12 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. นายทานตะวัน  ทำนุ
2. นายราชวัช  วันโท
 
1. นางรำไพ  สมบัติไทย
2. นางสาวนินนรา  บุญจอง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 81.5 ทอง 25 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายธนภัทร   ย่ำยวน
 
1. นางสาวรัศนี   พลเยี่ยม
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70 เงิน 48 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงวิญาดา  ดวงใจ
 
1. นางสาวดวงกมล  ดาวเรือง
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงอชิรญา  ดำริห์
 
1. นางตติยาภรณ์  สุขสว่าง
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญา   รอสูงเนิน
 
1. นางจิราภรณ์  ศิริพัฒน์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กชายศักย์ศรณ์  บุญจอง
 
1. นางรำไพ  สมบัติไทย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงธัญยาธรณ์  วีระกุล
2. เด็กชายวลัญช์วุฒิ  สนองราษฎร์
3. เด็กหญิงสวิตตา  เชื้อลี
 
1. นายสุทธิ  พิริยะธนาพงศ์
2. นางวิภา  เขียนนอก
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 52 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 1. เด็กชายภัทรกร  อรรคปัสสา
2. เด็กหญิงสุนันฐิญา  บาลี
3. เด็กชายอาทิตย์  มณีเนตร
 
1. นางสาวเยาวเรศ  กันธินาม
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อชมพู  ศรีธัญรัตน์
2. เด็กหญิงธนพร  สุโพธิ์คำ
3. เด็กหญิงสู่ขวัญ  สาวงศ์
 
1. นางชวนพิศ  แสงสวย
2. นางสุภาพร  คำล้าน
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทองสลับ
2. เด็กหญิงพิไรพร  ครองยุติ
3. เด็กหญิงศิริขวัญ  ครองยุติ
 
1. นางสุภารัก  บุญยืน
2. นางจิรนันท์  วนารักษ์
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ถวิลบุญ
3. เด็กหญิงพิมชนก  เตชะ
 
1. นายไพฑูรย์  แจ่มพันธ์
2. นายมาณพ  ทมะนันต์
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรา  จันทวี
2. เด็กหญิงศรัญญา  เชื้อแก้ว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เตชะ
 
1. นางสาวปาริชาติ  คงศรี
2. นางสาวรัตนพร  บรรจง
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 90.4 ทอง 23 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กหญิงกรพันธ์ุ  การชาตรี
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  เตียวเจริญโสภา
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสุภาพร  วงศ์สูง
2. นางสาวกิติยากร  ธงศรี
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 19 โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายวัชระพล  บัวเเก้ว
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  เอี่ยมสุข
 
1. นางสุภาพร  วงศ์สูง
2. นางสาวกัลยา  ทองอ่อน
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายพีรภัทร  หมทอง
2. เด็กชายวีรภัทร  ชัยฑวังกูร
 
1. นายวิฑูรย์  หมทอง
2. นางเรวดี  จันดอนแดง
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กหญิงจิราพร  พลกำลัง
2. เด็กชายมลฑณ  จอมหงษ์
 
1. นายนพภา  พิมพ์สะ
2. นางเบญญทิพย์  พิมพ์สะ
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 56.77 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบ้านป่าข่า 1. เด็กชายพงษ์ศพัฒน์  วังตะเคน
2. เด็กชายสิทธิโชค  บัวระพา
 
1. นายประเวศ  เกษรัตน์
2. นายทูนพิทักษ์  จำนงค์การ
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 79.14 เงิน 10 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงปัณฑา  หาญประเสริฐพงษ์
2. เด็กหญิงภัทรธร  แฝงยงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสัจจวัฒน์  ศรีชัย
2. นายธนัฏดนัย  ธนมนต์ศิริ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 82.94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายนรภัทร  ตริยางกูรศรี
2. เด็กชายภูวดิท  ศิรธนิตรา
 
1. นายธนัฏดนัย  ธนมนต์ศิริ
2. นายสุทธิ  พิริยะธนาพงศ์
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 37.24 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ประทาน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุณธรรม
 
1. นายชม  ประทาน
2. นางสมปอง  ประทาน
 
53 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.54 เงิน 9 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรีนวล
2. เด็กหญิงอริศรา  ชนะชัย
 
1. นายมนตรี  ทวีศรี
2. นางสาวนิภาวรรณ  ทองวิเศษ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 83.33 ทอง 39 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวินนาถ  พานิชเจริญ
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กหญิงซีรตา  พรมทอง
4. เด็กหญิงฐิติพร  อินญาพงษ์
5. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ชาววัง
 
1. นางนิชชิฬารัตน์  ยลพันธ์
2. นางชวัลกร  วิทยพานิช
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 48 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สามารถ
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทักทาย
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปูเชียงแดง
4. เด็กหญิงธัญพิมล  นารักษ์
5. เด็กหญิงวริศรา  สุขมา
 
1. นางชวัลกร  วิทยพานิช
2. นางนงลักษณ์  เสระทอง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ไขว้วงค์
2. เด็กหญิงปิญาพร  หัสดี
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  สรสิทธิ์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  ทาทอง
5. เด็กหญิงอฐิติมา  บุญช่วย
 
1. นางวิจิตรา  ทองจำรัส
2. นางวิภาดา  นวัตศิริกุล
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ติดชม
2. เด็กหญิงธวิภา  วงศประสิทธิพร
3. เด็กหญิงพรชนิตว์  ราษฎรดี
4. เด็กชายศุภวิชญ์  เภาพาน
5. เด็กหญิงสิริกร  เลิศล้ำ
 
1. นางศศิธร  สุภศร
2. นางจงจิตร  โทนุการ
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.4 เงิน 28 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  คำดี
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อรรคพันธ์
3. เด็กหญิงรสิตา  มาลาคำ
4. เด็กหญิงวิมลสิริ  นามสิงห์
5. เด็กหญิงอมราวดี  โกธัญญะ
 
1. นางชวัลกร  วิทยพานิช
2. นางอุตตรา  รุ่งเรือง
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.7 ทอง 46 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงพัชรี  ชื่นภิรมย์
2. เด็กหญิงพัฐฌา  พรสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  เฉลิมรัตน์
4. เด็กหญิงอรกัญญา  คำใส
5. เด็กหญิงเบญญาภา  สาระจูม
 
1. นางอุมา  ไตรธรรม
2. นางสาวนันทิวา  สมสกุลชัย
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 71.33 เงิน 31 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายกฤตชัย  ตั้งยิ่งยง
2. เด็กชายกันต์กวี  พินธุโท
3. เด็กหญิงนงนภัส  บัวจันทร์
4. เด็กหญิงพัณณิตา  วังสุทธิสมศรี
5. เด็กหญิงภานรินทร์  ชุมสวัสดิ์
 
1. นายภัทรพงศ์  บุญห่อ
2. นางสาวสุภัทรา  งามผิว
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.5 ทอง 20 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  คันธจันทน์
2. นายชัยณรงค์  ดวงตา
3. เด็กหญิงธีรนันท์  เครือสิงห์
4. เด็กหญิงศศิประภา  ถาวรพัฒน์
5. เด็กหญิงสิริญา  วรรณเจริญ
 
1. นางสาวพิไลพร  โททอง
2. นางสาวพรรณิภา  สุดามาตร์
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83.8 ทอง 10 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายกนกพล  จันทราภรณ์
2. เด็กหญิงกัญญ์วิญาณ  สายพันธ์
3. เด็กหญิงชมภูนุช  สีสงคราม
4. เด็กชายชินวัฒน์  เจริญบุญ
5. เด็กชายธนชาติ  แก้วเนตร
6. เด็กหญิงธนธร  ส่งเสริม
7. เด็กหญิงธราธิป  ส่งเสริม
8. เด็กชายพงศธร  ส่งเสริม
9. เด็กหญิงพัชรา  การสมมุติ
10. เด็กหญิงพัณณิตา  นันทะวงษ์
11. เด็กชายรชต  เหมือนเผ่า
12. เด็กหญิงวรสุดา  จันทร์เขียว
13. เด็กหญิงวรารัตน์  ส่งเสริม
14. เด็กหญิงศลิษา  ลิอ่อนรัมย์
15. เด็กหญิงสุพิญญา  ส่งเสริม
16. เด็กชายอดิศักดิ์  มณีวรรณ
17. เด็กหญิงอภัสรา  จันทป
18. เด็กชายอภินันท์   อำมาตย์ศักดิ์
19. เด็กหญิงแจ้งมีสุข  สุดพันธ์
20. เด็กหญิงแพรวา  ส่งเสริม
 
1. นางประไพ  บุญประเชิญ
2. นางดวงใจ  ศรไชย
3. นางนภาพร  พุ่มจันทร์
4. นางสุภาวดี  ดวงไข
5. นางประสพพร  บวชไธสง
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 74.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองดา
2. เด็กชายคุณวุฒิ  นามสิงห์
3. เด็กหญิงชนกชล  นามผล
4. นายชนะพล  ทองดา
5. นายธวัชชัย  ผูกมิตร
6. เด็กชายธีรพร  หาเนาสุข
7. นายธีรภัทร  ศุภสุข
8. เด็กชายธีรยุทธ  หาเนาสุข
9. เด็กชายปราโมทย์  พลเหตุ
10. เด็กหญิงปิยฉัตร  เชาวลิตร
11. เด็กหญิงพรรณภษา  จารุแพทย์
12. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  บุญทรง
13. นางสาวภัทรวดี  อรมาศ
14. เด็กหญิงรจนา  จารุแพทย์
15. เด็กหญิงวรนุช  บุญทรง
16. นายวัชระ  ปาระมะ
17. เด็กชายวิทวัส  ปุญญา
18. เด็กหญิงสุธาสินี  จันดี
19. นายอนันตชัย  ผูกมิตร
20. เด็กหญิงอารยา  ทวีวงค์
 
1. นางสาวโชติกา  ไชยวงษ์
2. นางสาวสุปราณี  จุ้ยจำลอง
3. นางมยุรี  จันทร์จรัส
4. นางตติยา  อนุรักษ์ราษฎร์
5. นางสาวจุฑามาศ  สายตา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 53 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1. เด็กหญิงพีชญา  ปราณี
 
1. นางสรัญญา  สัญชญาภัทร
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.33 ทอง 34 โรงเรียนเซนต์เอเมลี 1. เด็กชายธนพัต  บังศรี
 
1. นางบุณยฤทธิ์  จันทร์พวง
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.67 ทอง 10 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงกุลธิญาดา  แสนทวีสุข
 
1. นางอัจฉรา  กุลราช
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายณชกร  ขุนภักดี
2. เด็กหญิงวริศรา  แห่งธรรม
 
1. นางธิดาภรณ์  ทินบุตร
2. นางรัชนี  ธาดา
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83.33 ทอง 29 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์รุจน์
2. เด็กชายเจษฎาพร  เฉลิมศิลป์
 
1. นางรื่นฤดี  สุรัสวดี
2. นางวราภรณ์  นาคมุจลินท์
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.67 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ถนอมศักดิ์
2. นางสาวพุทธิดา  มีชัย
 
1. นางเพียงจิต  สุวรรณพงศ์
2. นางสาวอินทุอร  เฉลิมสุข
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  นรดี
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  พงษ์สถิตย์
3. เด็กหญิงปาณิสรา  เหล็กดี
4. เด็กหญิงมนปริยา  นนทการ
5. เด็กหญิงศศิประภา  บุญประชม
6. เด็กหญิงสกาวใจ  วงศ์โหง่น
7. เด็กหญิงสิริประภา  ภิญโญ
8. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  สำเภานนท์
9. เด็กหญิงแพรวา  ทาลา
10. เด็กหญิงในฝัน  วงษ์จันทร์
 
1. นางชลดา  ศรีทา
2. นางสาวปิยวรรณ  แก่นจำปา
3. นางสาวเพ็ญประภา  กิ่งทอง
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง 34 โรงเรียนประชาสามัคคี[หนองมะนาว] 1. เด็กหญิงกมลชนก  มนตรีโพธิ์
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ใจหาญ
3. เด็กหญิงจันทา  ทาทะสุทธิ์
4. เด็กหญิงฐิดารัตน์  แห่งธรรม
5. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์ศิริ
6. เด็กหญิงธนัญญา  บุญสูง
7. เด็กหญิงวิชุดา  ณรงค์แสง
8. เด็กหญิงศศิประภา  สายนรา
9. เด็กหญิงอัมภวา  ต้นพรหม
10. เด็กหญิงไอริณ  แพไธสง
 
1. นางเปรมวดี  วงศ์หมั้น
2. นางทองดี  พุทธรักษา
3. นางสาวสิรวิชญ์  ไชยโคตร
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 18 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกนกกร  โชคชัย
2. เด็กหญิงจิตติมนต์  พันธ์ศิลป์
3. เด็กหญิงธนพร  ศรีธรรมภิวัฒน์
4. เด็กหญิงธีระดาพร  จันทร์ชนะ
5. เด็กหญิงนิลยา  สาระ
6. เด็กหญิงปริณทิรา  ดวงแก้ว
7. เด็กหญิงภัทรวดี  ทาดี
8. เด็กหญิงสาริศา  ดิศแพทย์
9. เด็กหญิงสิรินรินทร์  มะปะโม
10. เด็กหญิงสิริยาพร  แพงสินธ์
 
1. นางสุภัค  กอดแก้ว
2. นายประจักษ์  ชัยศรี
3. นายรัฐภูมิ  ศรไชย
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80.4 ทอง 40 โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1. นางสาวทานตะวัน  มณีวรรณ
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมหาชัย
3. เด็กหญิงพรเจริญ  พันเข็มทอง
4. เด็กหญิงรัชดา  โคตะบิน
5. เด็กหญิงวิภาวดี  กุลณรักษ์
6. เด็กชายศิริวัฒน์  ศิริวรรณ
7. เด็กหญิงสุภาวดี   ทาโคตร
8. เด็กหญิงอรณิชา  นิยมการ
9. เด็กหญิงอัญมณี  มีศักดิ์
10. นางสาวอารียา  เทศนา
 
1. นางสาววิไล  อาสาพนม
2. นางสาวอติพร  นามแสน
3. นางสาวสุทธินี  ดีพลงาม
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 86.4 ทอง 23 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  กองไชย
2. เด็กหญิงจิรัชญา  สาระวัน
3. เด็กหญิงฐิติมา  ไชยนา
4. เด็กหญิงพรบุญยา  จันทุมา
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาตมูลโท
6. เด็กหญิงภิรณพร  กูร์ณา
7. เด็กหญิงมัญชุพร  คะเณศรี
8. เด็กหญิงวราภรณ์  บุดดารวม
9. เด็กหญิงศิโรรัตน์  สิทธิจันทร์
10. เด็กหญิงเบ็ญจพร  อุดรพันธ์
 
1. นายสำพันธ์  คำศรีสุข
2. นางพรสิระ  ไชยรักษ์
3. นายชาลี  ใสขาว
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. นายกิตศนะ  เนตรมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสุข
3. เด็กชายดนุพร  อ่อนโก๊ก
4. เด็กชายรัชชนนท์  มนัส
5. นายวิษณุ  ยางแวง
6. เด็กชายวุฒิกร  แสงสุข
7. นายสิทธิชัย  กัมทอง
8. นายสุขศรัณย์  ศรีนิล
9. เด็กชายอภิมงคล  คันธจันทร์
10. เด็กชายเสกสรร  สว่างบุญรอด
 
1. นายสุภาพ  สมานชื่น
2. นายไพศาล  ภัควันต์
3. นายอัครพงศกร  รักษาศรี
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 1. เด็กชายณัฐนันท์  เขียวอ่อน
2. เด็กชายปณัย  วงค์ประเทศ
3. เด็กชายพงศ์ศักดิ์  สมศรี
4. เด็กชายพชร  ศิริบุบผา
5. เด็กชายพระนาย  สายเสมา
6. เด็กชายพีระพงษ์  พื้นผา
7. เด็กชายศุกลภัทร  พงษ์อุดม
8. เด็กชายสิริภัทร  บุญพบ
9. เด็กชายอดิศร  สลักคำ
10. เด็กชายอภิสิทธิ์  อินพักทัน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สีวรรณะ
2. นางสาวอัจฉรา  พื้นผา
3. นางสาวอุไร  บุญทน
 
77 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงธนวรรณ  อัมภาวัน
2. เด็กชายพนัส  เชื้อแสน
 
1. นายทูลศักดิ์  สืบภา
2. นางสุรางค์  สืบภา
 
78 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชื้อโท
2. เด็กชายกัมปนาท  สุตรา
 
1. นางศุภามาศ  ศิรินนท์
2. นางสาวสุภาดา  วงษ์สุนา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  สมรักษ์
 
1. นายเทวา  ศรีดาโคตร
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 94 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  มีคุณ
 
1. นายปรีชา  โมฬีชาติ
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. นางสาวธาราทิพย์   โคตรหา
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 16 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงครองขวัญ  นันตะวงษ์
 
1. นายเทวา  ศรีดาโคตร
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทุ่ง 1. เด็กชายคุณากร  วรรณสุทธะ
 
1. นางอรอนงค์  พาชื่น
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  แสวงศรี
 
1. นางสาววิภาวดี  ปรุโปร่ง
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 53 โรงเรียนบ้านหัวคำ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  เกลี้ยงเกลา
 
1. นางณฐชยพรรณ  จันทมาลา
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  สมสอน
 
1. นายอุดม  วุฒิเศลา
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพณิดา  คตะวงศ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  โกศล
 
1. นางสุพรรณ  บุญกอง
2. นางพิมล  เครือสิงห์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเหล่าแค 1. เด็กหญิงชลลดา  ดอกคำ
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ก้อนทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พูลทวี
2. นางยุพิน  ประเสริฐโส
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 47 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงพรชิตา  แสนคำ
2. เด็กชายเจตนา  ประหยัด
 
1. นายอาคม  ไชยเลิศ
2. นางกฤติยา  สีหา
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงวรพนิต  รัตนศิริ
 
1. นางสุพล  ครองยุติ
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 48 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 1. เด็กชายทวัตเทพ   ตรุณพิณย์
2. เด็กชายปรเมศ  พิทักษ์นอก
3. เด็กชายอิทธิพัฒน์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นางสาวสำราญ  ลัทธิวรรณ
2. นางสาวเบญจพร  แก่นมั่น
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 81 ทอง 41 โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 1. เด็กชายณฐพงศ์  เห็มภูมิ
2. เด็กชายปกรณ์  พิทักษ์นอก
3. เด็กชายอนุกรณ์  สัพะวาหะ
 
1. นางสาวดวงกมน   อยู่สุข
2. นางสาวธิดารัตน์  ชิณโคตรพงษ์
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 1. เด็กชายกรกฎ  พิมพ์แน่น
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  โชคสุข
3. เด็กชายณรงค์ชัย  คาถา
 
1. นายเศรษฐภูมิ  สายสมาน
2. นายเรืองชัย   แสงศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงมานิตา  แสงโชติ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฮั้วเฉียวกงฮักอุบล 1. เด็กชายฌนิวัฒน์  แสงศรีจันทร์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ศิริโชติ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กชายขจรธน  สายกนก
 
1. นายมานิตย์  ค่อมบุญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงปวิชญาดา  ศรีมันตะ
 
1. นางสาวอารยา  สุดสุข
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 10 โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงสุชานาถ  ชาญจิตร์
 
1. นายทวีชัย  ลาทวี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยารักษ์
2. เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เกษมสรรผิวอ้วน
4. เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์
5. เด็กหญิงปวิชญาดา  ศรีมันตะ
6. เด็กหญิงมานิตา  แสงโชติ
7. เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
8. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอารยา  สุดสุข
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ยารักษ์
2. เด็กชายชนภัทร  หมายดี
3. เด็กชายดุลยพล  รมโภชน์
4. เด็กหญิงธีร์จุฑา  เกษมสรรผิวอ้วน
5. เด็กชายนนทวัฒน์  นามแสน
6. เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์
7. เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองคำใส
8. เด็กหญิงปวิชญาดา  ศรีมันตะ
9. เด็กชายปัณณธร  วนะรมย์
10. เด็กหญิงมานิตา  แสงโชติ
11. เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์
12. เด็กชายวชิรพล  ดวงโสมา
13. เด็กชายศุภกร  มนัสสา
14. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
15. เด็กหญิงสุภัสสรา  เลาหะวนิช
 
1. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
2. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
3. นางสาวอารยา  สุดสุข
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายชนภัทร  หมายดี
2. เด็กชายดุลยพล  รมโภชน์
3. เด็กชายนนทวัฒน์  นามแสน
4. เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์
5. เด็กชายนิกร  หน่ายแจ้ง
6. เด็กชายปัณณธร  วนะรมย์
7. เด็กชายพิเศษภณ  แก่นก่อ
8. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
9. เด็กชายวชิรพล  ดวงโสมา
10. เด็กชายสิรวิชญ์  บรรณา
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
3. นางสาวอารยา  สุดสุข
4. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง 18 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกรกนก  ไชยชนะ
2. เด็กชายก้องภพ  เกษมสรรผิวอ้วน
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ยารักษ์
4. เด็กชายชนภัทร  หมายดี
5. เด็กหญิงชนัญธิดา  พวงสร้อย
6. เด็กชายณธกร  บุตรพรม
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ
8. เด็กหญิงณัฐรินทร์ญา  บุญมั่น
9. เด็กหญิงธิดาดาว  ธุระอบ
10. เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองคำใส
11. เด็กหญิงปนิตา  ศรประสิทธิ์
12. เด็กชายปวินท์ไชย  พวงพลอย
13. เด็กชายปัณณธร  วนะรมย์
14. เด็กหญิงพัชราภา  พิมสุตตะ
15. เด็กชายพิเศษภณ  แก่นก่อ
16. เด็กหญิงวชิราภา  พิมสุตตะ
17. เด็กหญิงสาวิตรี  สาวิสา
18. เด็กหญิงสุณัฐชา  แก้วลา
19. เด็กหญิงสุภัสสรา  บุญจริง
20. เด็กหญิงอชิรญาณ์  เสงี่ยมงาม
 
1. นายวุฒิไกร  ไชยกาล
2. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
3. นางศิรินภา  ไพรศรี
4. นางสาวอารยา  สุดสุข
5. นางสาวอนงค์นาง  สัมมาชิต
6. นายสืบ  วงษ์สินธุ์
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 78.2 เงิน 14 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทรียวงศ์
2. เด็กชายกฤตภาส  เจริญชัย
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เนาวบุตร
4. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยมงคล
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ลีลา
6. เด็กหญิงณฎฐธิดา  อินทรีย์
7. เด็กหญิงณฤดี  สีสิงห์
8. เด็กหญิงณัฐกุล  พุทธรักษา
9. เด็กหญิงณัฐธิดา  สำเภา
10. เด็กชายทวีโชค  ทองถม
11. เด็กชายธนกฤษ  มิ่งบุญ
12. เด็กชายธนา  แสงเรือง
13. เด็กหญิงธัญชนก  ปั้นทอง
14. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรมโสภา
15. เด็กชายนภสินธุ์  ช้างโคกสูง
16. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยแก้ว
17. เด็กหญิงปภาวดี  ธรรมวงค์ศรี
18. เด็กชายพัฒนพงศ์  จอมแจ่ม
19. เด็กชายพีรดนย์  คำสา
20. เด็กชายพีรพัฒน์  หินอ่อน
21. เด็กชายภัทรพงษ์  เถลิงรัมย์
22. เด็กหญิงภัทราพร  ดอกไม้
23. เด็กหญิงมาตาสุดา  งามแสง
24. เด็กหญิงมุฑิตา  มาเฉลิม
25. เด็กหญิงรติยา  ศรีสุพรรณ
26. เด็กหญิงรักษิตา  จับปะโสม
27. เด็กหญิงวชรวรรณ  บุญชิต
28. เด็กหญิงวิลาสินี  จันดากรณ์
29. เด็กหญิงศิรินันท์  นนทการ
30. เด็กชายสิงหา  ประชา
31. เด็กหญิงสุพิชญา  ดีรอด
32. เด็กชายสุรพิชญา  บุญศักดิ์
33. เด็กหญิงเจตสุดา  กุลบุตร
34. เด็กชายเตชินท์  ลินลิโก
35. เด็กหญิงเปรมฤทัย  วิโรจน์
 
1. นางชวัลกร  วิทยพานิช
2. นางนงลักษณ์  เสระทอง
3. นางจิราพันธ์  โหราย์
4. นายวชิรพล  มาลาวัลย์
5. นายศรุต  สาริกา
6. นายอลงกรณ์  โหราย์
7. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
8. นางเกศมณี  วงศ์ชนะ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจดี
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงศิริกุลวดี  แย้มบางยาง
 
1. นายราเชนทร์   จุลทุม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง 19 โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 1. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวยุบล
 
1. นางนวลศรี  สายวงษ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจดี
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงศิริกุลวดี  แย้มบางยาง
 
1. นายราเชนทร์   จุลทุม
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ณรงค์ษร
 
1. นางณิดาทิพ  พาราศรี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.33 ทอง 34 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายไตรสิทธิ์  ศรีธเนษฐกุล
 
1. นายราเชนทร์   จุลทุม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง 38 โรงเรียนพระกุมารอุบล 1. เด็กหญิงยศวริศรา  สายสุวรรณ
 
1. นางสาวจารุบล  เบญจลาภ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 51 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ณรงค์ษร
 
1. นางณิดาทิพ  พาราศรี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91.67 ทอง 4 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ใจดี
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง 9 โรงเรียนบ้านปลาดุก 1. เด็กชายนคร  ส้ำผึ้ง
 
1. นางขวัญลดา  ทองพุ่ม
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 49 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงณฤดี  มณีวรรณ
 
1. นายราเชนทร์   จุลทุม
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.66 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มัชฌิมา
 
1. นายกิตติพงศ์  โคตรสมบัติ
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 72.8 เงิน 4 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  พิลาม
2. เด็กชายตรีวิช  เสนาะวาที
3. เด็กชายบวรนันท์  บุญครอง
4. เด็กชายปณต  ศุภลักษณ์
5. เด็กชายปวินท์ภวัต  ศรีสุธรรม
6. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รูปงาม
7. เด็กหญิงภัทรวดี  เกษรเพ็ชร์
8. เด็กชายภาดิศบดี  กัลป์ศิริไพศาล
9. เด็กชายภูมิณภัทร  มณีภาค
10. เด็กชายภูวิศ  รวยทรัพย์
11. เด็กชายศิวัช  จันพวง
12. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญมาลี
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
2. นายสืบ  วงษ์สินธุ์
3. นางสาวสุจิตรา  ณ อุบล
4. นางศิรินภา   ไพรศรี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.25 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกฤตณัฏฐา  สุตะพรหม
2. เด็กหญิงจิรัชญา  โตสงค์
3. เด็กหญิงชญาภรณ์  รัตนจันทา
4. เด็กหญิงชนกวนันท์  ทะนอก
5. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์อิฐ
6. เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง
7. เด็กหญิงญดา  ฤทธิ์สว่าง
8. เด็กหญิงฐานนันท์  บุ้งทอง
9. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทวีสุข
10. เด็กหญิงณัฏฐวริศา  สืบศิรินุกูล
11. เด็กหญิงณัฐฐิณี  วงศ์พัชรเมธี
12. เด็กชายณัฐนันทน์  บุญชิณวงศ์
13. เด็กหญิงณัฐวดี  เทศาราช
14. เด็กหญิงณิชารีย์  หวานใจ
15. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  ตันทร์คุณาภาส
16. เด็กชายทรัพยธรณี  ศรีตะเขต
17. เด็กหญิงธนัชญา  ฉลวยศรี
18. เด็กชายธนาธาร  วงษ์กลม
19. เด็กหญิงธัญภา  ไชยบุญเรือง
20. เด็กหญิงนันทพร  คำนวน
21. เด็กหญิงนาริศา  ใจยาว
22. เด็กหญิงปณิตา  แซ่อุ่ย
23. เด็กชายปภาวิน  แม่นทอง
24. เด็กหญิงปรายฝน  ปริกกระโทก
25. เด็กหญิงพรพิรุณ  แสนนาม
26. เด็กหญิงพาขวัญ  แสงไชย
27. เด็กหญิงพิชญดา  จันทาทอง
28. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ประสารวรณ์
29. เด็กหญิงภัทรศิยา  กลิ่นหอม
30. เด็กหญิงภูชญาดา  สีสังข์
31. เด็กหญิงมันตรา  หงษ์ภักดี
32. เด็กหญิงวิคตอร์เรีย  ลี ฮิวส์
33. เด็กหญิงวิรัลยุพา  หาญชนะ
34. เด็กหญิงศิรประภา  ยานู
35. เด็กหญิงศิริกัญญา  นวลงาม
36. เด็กชายสิทธิศักดิ์  คำนวน
37. เด็กหญิงสิมิลัน  หงษ์ภักดี
38. เด็กหญิงอัญชลิตา  เพชรฤทธิ์
39. เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง
40. เด็กหญิงเอมิกา  ชุ่มวิจารณ์
 
1. นางวิมลลักษณ์  ตีระมาศวณิช
2. นางวงเพชร  การุณย์
3. นายพุทธินันท์  บุ้งทอง
4. นางสาวรัตนา  การงาน
5. นางสาวนภาพร  เรือนเจริญ
6. นางสาวนฤมล  บ่อทอง
7. นางสาวอินทุอร  ศรไชย
8. นางสาววราภรณ์  ประเสริฐสิน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 1. นางสาวกรวรรณ  กรินรักษ์
2. เด็กชายกรวิชญ์  ขจรวงศ์
3. เด็กชายกฤษฎา  ทองดา
4. เด็กหญิงกฤษณา  จารุแพทย์
5. เด็กชายกิตติชัย  เชาวลิตร
6. เด็กชายคุณวุฒิ  นามสิงห์
7. เด็กหญิงชนกชล  นามผล
8. นายชนะพล  ทองดา
9. เด็กชายฐิติพล  สายงาม
10. เด็กชายฐิติศักดิ์  เชาวลิตร
11. นายธวัชชัย  ผูกมิตร
12. นายธีรพร  หาเนาสุข
13. นายธีรภัทร  ศุภสุข
14. เด็กชายปราโมทย์  พลเหตุ
15. นางสาวปาวิณา  แก้วสารพัด
16. เด็กหญิงปืยฉัตร  เชาวลิตร
17. เด็กหญิงพรรณนภา  จารุแพทย์
18. เด็กหญิงพรรณภษา  จารุแพทย์
19. เด็กชายพิทักษ์  นามเจริญ
20. เด็กหญิงพิมอักษร  บุญทรง
21. นางสาวภัทรวดี  อรมาศ
22. เด็กหญิงรจนา  จารุแพทย์
23. เด็กหญิงวรนุช  บุญทรง
24. นายวัชระ  ปาระมะ
25. เด็กชายวิทวัส  ปุญญา
26. นายสันติ  สายนาค
27. นายอนันตชัย  ผูกมิตร
28. เด็กหญิงอารยา  ทวีวงศ์
29. เด็กชายเอกรินทร์  ยืนยิ่ง
 
1. นายโสรส  เนื้ออ่อน
2. นายขวัญชัย  ศุภสุข
3. นางมยุรี  จันทร์จรัส
4. นายสุรพัฒน์  ต้นทอง
5. นางสาวจุฑามาศ  สายตา
6. นางสาวโชติกา  ไชยวงษ์
7. นางอัจฉราวดี  กุลวงศ์
8. นายอนุธิภิทรัพย์  เหล่าออง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.4 ทอง 13 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัญญาณี   ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กชายกันติพล   ประมูลพงษ์
3. เด็กชายจักรพงษ์   สีมาเพชร
4. เด็กหญิงชาลิศา   สังกะเพศ
5. เด็กหญิงณัฐธิชา   ภูพวก
6. เด็กชายปภาวิน   จันทร์ทรง
7. เด็กชายปฤษฎี   จันทร์ทรง
8. เด็กชายวรพัฒน์   วะสุรีย์
9. เด็กหญิงอภิชญา   ประกอบแสง
10. เด็กหญิงแขไขนภา   สุทธัง
 
1. นางอรทัย  ประกอบแสง
2. นางสาวมลฤดี  ธงศรี
3. นางสาวนริศรา  ศรีครซ้าย
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง 15 โรงเรียนบ้านผาแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศุภสุข
2. เด็กหญิงณันฑิชา  เจริญศรี
3. เด็กหญิงปานวลี  ชื่นภิรมย์
4. เด็กชายปิยวัฒน์  จันดารัตน์
5. เด็กชายพงศธร  ลี้บุญส่ง
6. เด็กชายวรากรณ์  จันดารัตน์
7. เด็กหญิงสุพัตตรา  บุญสนสาย
8. เด็กชายหาญณรงค์  จันทะเกตุ
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฉายาวรรณ
10. เด็กหญิงเมธาวรินทร์  วันร้อง
 
1. นางสาวรัตนพร  บรรจง
2. นางสาวขวัญใจ  ระดาพันธ์
3. นางสาวจตุพร  วงศ์คำ
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกชนันท์  สิงหะตา
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญศรี
3. เด็กหญิงมลฤดี  มุงคุณพล
4. เด็กหญิงสุริวิภา  ถิ่นขาม
5. เด็กหญิงแพรวลดา  ป้องเขตต์
6. เด็กหญิงแสนรัก  ฝ่ามสิริกุล
 
1. นางอัจจิมา  พรสี่
2. นางสกลวรรณ  ปัดถาพิมพ์
3. นางศรีเรือน  สายรัตน์
4. นางอรพิน  หอมละเอียด
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.4 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กหญิงกัญญา  ธรรมวิเศษ
2. เด็กหญิงจิตติมา  โอภาพ
3. เด็กหญิงจิระดา  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงชนาพร  ลาลาด
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยอดรักษ์
6. เด็กหญิงสุภาวะดี  ใจบุญ
7. เด็กหญิงอทิตยา  กิ่งแสง
8. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเกิด
 
1. นางสุทธิรักษ์  วายทุกข์
2. นายกวิสรา  มั่งคั่ง
 
134 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91.6 ทอง 10 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภา  เวชกามา
2. เด็กหญิงจรัสรวี  เมืองเหนือ
3. เด็กหญิงธนาภา  วิชาบาล
4. เด็กหญิงธัญชนก  เพียลา
5. เด็กหญิงพรไพลิน  ห้าวหาญ
6. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ดอนน้อย
7. เด็กหญิงลักษิกา  เมืองเหนือ
8. เด็กหญิงศิชนา  เนตรผ่าน
9. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วอนันต์
10. เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ศิริ
11. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ศรีทอง
 
1. นางนงลักษณ์  เสระทอง
2. นางจิราพันธ์  โหราย์
3. นางชวัลกร  วิทยพานิช
4. นางอัจฉรา  โกศล
 
135 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 43 โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ตื้อแอ้
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  บรรทร
3. เด็กหญิงวาสนา  คำทอง
4. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญสงค์
5. เด็กหญิงอภัสรา  บรรทร
6. เด็กหญิงอรวรรณ  สายงาม
 
1. นางสกาวเดือน  ศรีละวรรณ
2. นางเพชรรินทร์  ศรีหานนท์
3. นายสุพจน์  สุราช
4. นายเพ็ชรินทร์  ศรีสุธรรม
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 86 ทอง 12 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกชพร  สิมารักษ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทัพขวา
3. เด็กหญิงจิรชยา  รัตนพันธ์
4. เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์
5. เด็กหญิงนภสร  เกษาพันธ์
6. เด็กหญิงพรนัชชา  โฉมงาม
7. เด็กหญิงศรัญญา  จันทนาภรณ์
8. เด็กหญิงสุจิรา  ยุทธกิจ
9. เด็กหญิงอัญชลิตา  กินรีโดน
 
1. นางอภิสรา  วีสเพ็ญ
2. นายพันธ์ทิพย์  ศรีธรรม
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายธวัชชัย  ลือชา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ประสมทอง
3. เด็กหญิงนิติยา  พงษ์สา
4. เด็กหญิงปัทมา  ไชยชนะ
5. เด็กหญิงมินธาดา  เดชผล
6. เด็กหญิงยุพิน  พรมศิริ
7. เด็กหญิงรัชนีกร  แนวจำปา
8. เด็กหญิงวรารัตน์  ชนกคุณ
9. เด็กหญิงศิริพิชญ์  วงค์หาริมาตย์
10. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชีรัตน์
11. เด็กชายสว่าง  ทองล้วน
12. เด็กชายสัณหพจน์  บุญสร้าง
13. เด็กชายสุทธินนท์  แก่นจำปา
14. เด็กหญิงสุพรรณี  ร่วมรักษ์
15. เด็กหญิงอาทิตติยา  ร่วมรักษ์
16. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ร่วมรักษ์
 
1. นางณิชาภัทร  แสนทวีสุข
2. นางสาวสุดาพร  แสนทวีสุข
3. นางพัชฎาภรณ์  สุริยะรังษี
4. นางสาวเกษศิรินทร์  เรืองอมรชัย
5. นางสาวปราริฉัตร์  ก้านทอง
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 76.8 เงิน 52 โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กชายดุรงค์กร  อนันติ
2. เด็กชายธนากร  ศรีคำ
3. เด็กหญิงบุญญากานต์  โชติสน
4. เด็กหญิงมะลิวรรณ  บัววิลัย
5. เด็กชายแสนพล  ตันมณี
 
1. นางอุมาพร  สมจันทร์
2. นางสาวอรฐิณี  ศิริวงษ์
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91.6 ทอง 13 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กชายศุภวิชญ์  คล่องการเขียน
2. เด็กชายเทพประทาน  กุดเป่ง
 
1. นางพวงเพชร  สงสาคร
2. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 76.25 เงิน 54 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กชายอเล็กซานเดอร์   ครองยุทธ
 
1. นางสุรีย์พร   ใจผ่อง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 27 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 1. เด็กหญิงอัญชิสา   โฆษิตากาศ
 
1. Mr.Don   Baker
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 91.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดงยาง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญจอง
 
1. นางสาวจริยาพร  คงศรี
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86.2 ทอง 43 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  ดลปัดชา
 
1. นางสุมาลี  ทวีศรี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดอนแดง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สมหา
 
1. นางจรูญกลิ่น  มาตาชาติ
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายพงษ์ประภัสร์  ประสานพิมพ์
 
1. นายพุทธินันท์  บุ้งทอง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31.31 เข้าร่วม 52 โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยเลิศ
 
1. นางสาวปริชมน  ตระการไทย
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   พันธ์สอน
2. เด็กชายธนวัฒน์   วิเศษรินทอง
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ดวงแสน
4. เด็กชายสืบศักดิ์   วะนาพันธ์
5. เด็กชายอานันทชัย  คำภาค
 
1. นางวไลภรณ์  ร่วมรักษ์
2. นายคมสันต์  พูลภาพ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 87 ทอง 11 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กหญิงญาณิศา   ลิ้มปัญฑิตา
2. เด็กหญิงเกตุญาณี   ทองเต็ม
 
1. นางสาววัฒนา  สงใส
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 60 ทองแดง 61 โรงเรียนอาเวมารีอา 1. เด็กชายปภาวิน  พรวรุณศิลป์
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์   เพชราภา
 
1. นางสาวสิริวิมล  นิ่มนวล
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงจิรภา  แดนพันธ์
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ทองแพรว
 
1. นางวะรากร  ยางงาม
2. นางสาวณัฐพร  ทองลาด
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 42 โรงเรียนบ้านกระบูน 1. เด็กชายกิตติพร  เรืองอ่อน
2. เด็กชายบุญยอด  วงศ์ไตร
3. เด็กชายปัณณทัต  เดชะคำภู
4. เด็กชายปิยวัฒน์  ชัยมา
5. เด็กชายภานุกร  สายสุริย์
6. เด็กหญิงสาวิตรี  คุณมี
 
1. นายอำนาจ  ทองนิ่ม
2. นางไพรินทร์  ทองนิ่ม
3. ว่าที่ร้อยตรีอัตทยา  สุขจิตต์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 60.88 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กชายกรวิทย์  ภักดีแพง
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  คลังชำนาญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยุทธเสน
4. เด็กชายทรัพย์ทวี  ตระการจันทร์
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  คันธจันทร์
6. เด็กชายอนุชา  ถาวรพัฒน์
 
1. นายไพฑูรย์  โคตรพัฒน์
2. นางลัคนา   คณากรณ์
3. นางอุษา  โคตรพัฒน์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.74 ทอง 16 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายธีรภัทร  จันเวียง
2. เด็กชายธีรภัทร  ชมบุญ
3. เด็กชายพีรพล  ศรีคง
4. เด็กชายภูบดินทร์  บุญกอ
5. เด็กชายวินทัธ  สีเมฆ
6. เด็กชายศิริโชค  หิรัญนิล
7. เด็กชายอภิรักษ์  จักษุนิล
8. เด็กชายอมรเทพ  วงศ์ษา
 
1. นายอาทิตย์  กุลบุตร
2. นางสาวเรือนเพ็ชร  กิตติพิมานชัย
3. นายสัมฤทธิ์  เชื้อแก้ว
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 81.8 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท
2. เด็กชายญาณวุฒิ  ไสว
3. เด็กชายทศธรรม  จุทาเกตุ
4. เด็กหญิงทิพชนก  หมื่นพัน
5. เด็กชายทีปกร  ธีรลีกุล
6. เด็กหญิงบุณยวีย์  ไชยธรรม
7. เด็กชายวัชระ  พูลดี
8. เด็กชายศุภวิชญ์  วิวิตรกุล
9. เด็กหญิงสุนิตา  มิ่งชัย
10. เด็กหญิงเกวลิน   พุฒพันธ์
 
1. นางดวงพร  บุญถม
2. นายชัยพฤกษ์  เหมือนชาติ
3. นางสาวธัญญรัตน์  ศุภธนพิพัฒน์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 78 เงิน 44 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงกฤติมา  เครือสิงห์
2. เด็กชายกิติพัฒน์  ชูเนตร
3. เด็กหญิงวรรณณิษา  พงษ์สำราญ
4. เด็กหญิงวรรณษา  มูลสาร
5. เด็กหญิงวิรากร  ออมทรัพย์
6. เด็กชายวีรวัฒน์  มูลสาร
7. เด็กหญิงศุภิสรา  บัวภา
8. เด็กหญิงสุมนา  พงษ์คละ
 
1. นางสาวภัคจิรา  แสงโสม
2. นางสาวพรรณิภา  สุดามาตร์
3. นางสาวกฤตพร  กิตติโกสินท์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 1. เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์พันธ์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำนารอด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  วงค์ที
4. เด็กหญิงอรทัย  ใจมนต์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  มั่นคง
 
1. นางจำเนียร  ขุนทวี
2. นายทวีชัย  สินทรัพย์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 54 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงกมลพร  จุลกนิษฐ์
2. เด็กหญิงกิรติกาญจน์  ปทุมรัตนกุล
3. เด็กหญิงปริญระดา  ธานี
 
1. นางสกาวรัตน์  วงศ์คำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนภาพร  วงค์สุนา
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. นางสาวกฤติมา  แสนทวีสุข
2. นางสาวธนาภา  สุจริต
3. นายศฏาวุฒิ  คุ้มครอง
 
1. นางสาวนาฏยา  ขันติจิตรา
2. นางวิไลวรรณ  วงศ์โสม
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 77.4 เงิน 44 โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 1. เด็กชายกฤษฎา  วงค์นาม
2. เด็กหญิงลลิตา  สมสมัย
3. เด็กหญิงวราภรณ์  สุขเติม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  บุญเชื้อ
2. นายบุญส่ง  เทพารักษ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน 46 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงนภาพร   อิ่มใจ
2. เด็กหญิงสุกัญญา   พูลเพิ่ม
3. นายอานนท์  อิ่มใจ
 
1. นางสาวปานเกษ  เสน่หา
2. นางสาวสมฤทัย  ชัยมงคล
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 51 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิตา  ศิวเลิศพร
2. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สาโสม
 
1. นายกฤษณะ  ศรีไทย
2. นางนริศรา  คำดี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 41 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กหญิงมุทิตา  หงษา
2. เด็กชายเจริญทรัพย์  สิงศักดา
 
1. นายฉัตรชัย  บัวหลวง
2. นายคงศักดิ์  วิเวกวิน
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายพงษ์พันธ์  ชูเนตร
2. เด็กหญิงวิมลณัฐ  มนัส
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นายไพศาล  ภัควันต์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. นายจักรกฤษ  ตาลสมบูรณ์
2. เด็กชายวชิรธร  จำปาทิพย์
 
1. นายไพรัช  สมบูรณ์ศรี
2. นางสุภาพร  เทพทอง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายพยนต์  ประมงเขต
2. เด็กชายลภัส  สาระภี
 
1. นางนุชนี  ทาตระกูล
2. นางสาวอนัญญา  ศิริโท
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กชายกำพล  หอมหวล
2. เด็กชายชยพล  แซ่จึง
 
1. นายสมชัย  จารุจิตร
2. นายสมเกียรติ  โกศลานนท์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 1. เด็กชายฆนกาญจน์  พิมพ์โสภา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ชินทวัน
 
1. นางเดือนฉาย  ไหลริน
2. นายณัฐพงศ์  บุตรจันทร์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เคน้ำอ่าง
2. เด็กชายนพกร  อุณหพันธ์
 
1. นางฐชาดา  กวางไพศาล
2. นางพรธิภา  ชลกาญจน์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนบ้านปะอาว 1. เด็กชายปกรณ์  รุ่งสิริเชาน์
2. เด็กหญิงเนตรกมล  แก่นการ
 
1. นางสาวเกษศิรินทร์  เรืองอมรชัย
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 76 เงิน 20 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  วรธรรม
2. เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์
 
1. นายอนุรักษ์  จันดอนแดง
2. นายธรรมนูญ  บุญทาทอง
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงทรรศณวรรณ  หารชนะ
2. เด็กชายศิวกร  ภาคสีดา
 
1. นางสาวฐิติพร  ภูมิการีย์
2. นางพรนภา  คงสนั่น
 
172 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วรบุตร
2. เด็กชายรัฐภูมิ  บุเงิน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  กุลสิงห์
 
1. นางสาวดรุณี  ทุมมากรณ์
2. นายทศพล  บุดดาซุย
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 84.76 ทอง 14 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายปุณวัฒน์  สีทา
2. เด็กชายรัชพงศ์  ศรีโท
3. เด็กชายศรุต  บัวเงิน
 
1. นายณัฐกานต์  คชเสน
2. นายชาลี  ใสขาว
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 75 เงิน 37 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายทัตพงษ์  อู่อ่อน
2. เด็กชายนรภัทร  เสือเคน
3. เด็กชายศรัทธเนต  กำยา
 
1. นายณัฐพงศ์  เกตุมาตย์
2. นายติณณภพ  จันสุตะ
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 77 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายธีรวัฒน์   บุญมาก
2. เด็กชายเนตินัย  แว่นแคว้น
3. เด็กชายเปรมศักดิ์   บุญแล
 
1. นางพิชญ์ชาภา  หิมะวัน
2. นางจิราภร  ศรีสมภพ
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายทินสิริ  สีใส
2. เด็กชายนันทพงศ์  วงศ์ด้วง
3. เด็กชายรุจฒ์ธิศักดิ์  พิจารณ์
 
1. นางสุขณิชญา  จันสุตะ
2. นายมีชัย  พิจารณ์
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านโนนรัง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เข็มศรี
2. เด็กหญิงมนสิชา  เพ็งแจ่ม
3. เด็กชายสุทธิพร  ลาลี
 
1. นายอาทิตย์  ศรเกษตริน
2. นายสุริยา  บุญแท้
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง 10 โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 1. เด็กชายณฐกร  กุลสิงห์
2. เด็กชายธีระพัฒน์  พันธ์เพ็ง
3. เด็กชายเมธัส  มูระภา
 
1. นางดารณี  จึงสุทธิวงษ์
2. นายสมจิตร  ทองเจริญ
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายกฤษฎา  ศรีวะโสภา
2. เด็กชายจิรวัฒน์   ทองเหลือง
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ดวงแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
2. ว่าที่ร้อยตรีศฤงคาร  พานเงิน
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง 19 โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ศรีสมุทร
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ครองยุติ
3. เด็กหญิงอนันติยา  ประทุม
 
1. นางนวลจันทร์  พรหมนิมิตร์
2. นางสายใจ  ทิมา
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง 41 โรงเรียนบ้านหนองฮาง 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนโคตร
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ศรีสุวงค์
3. เด็กหญิงอนุสรา  น้ำเงิน
 
1. นายสำเริง  ยุทธเก่ง
2. นายพินิจ  โคตรจันทร์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 16 โรงเรียนบ้านอีต้อม 1. เด็กหญิงนันทิชา  วิริยพันธ์
2. เด็กหญิงปัญญาพร  เตี้ยราช
3. เด็กหญิงปิยนุช  บุญบันดาล
4. เด็กหญิงพิชชาภา  เจริญรัตนวานิช
5. เด็กหญิงวัฒนา  กากแก้ว
6. เด็กชายสุรเดช  กุลศรี
 
1. นางยุพา  วงศาสนธิ์
2. นางสาวจิตรา  ลีนาม
3. นายสมบัติ  บุญกอง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกอก 1. เด็กหญิงกัลณิศา  บุญถูก
2. เด็กชายคธายุทธ  กิจโกศล
3. นางสาวมัณฑนา  จงอางจิตต์
4. เด็กหญิงวรนุช  วรรณสุข
5. เด็กหญิงสุทธิตา  รามมะเริง
6. นางสาวสุธิดา  สมคะเน
 
1. นายนิพน  ผ่องแผ้ว
2. นายบุญครอง  รุ่งเรือง
3. นางกาญจนา  กากแก้ว
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91 ทอง 5 โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร   แสงใส
2. เด็กหญิงศุภอักษร   นุ่นกระจาย
3. เด็กหญิงเกตุจนีย์   ดวงศรี
 
1. นายไพรสันต์  คำเอี่ยม
2. นางนิตยา  คำเอี่ยม
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.25 ทอง 38 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กชายธีรภัทร์  ดีเลิศ
2. เด็กชายวุฒิไกร  สุเพ็ญ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อิ่มใจ
 
1. นางสมนึก  มานะพิมพ์
2. นายสุรศักดิ์  มานะพิมพ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง 13 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กชายผาภูมิ  งามเชื้อ
2. เด็กหญิงอมราพร  ทัดศรี
3. เด็กหญิงอรอุมา  พันธ์ขาว
 
1. นายเมธี  สุดหล้า
2. นางสำราญ  สมหวัง
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.2 ทอง 9 โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 1. เด็กหญิงกัญญา  โนนทะวงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  พัฒนสระคู
3. เด็กหญิงอรอนงค์  กำศร
 
1. จ.ส.อ.สุนทร  กิ่งจันทร์
2. นางสาววาห์ณิชธนันษ์  ครองยุติ
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90.34 ทอง 11 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  นิลแสง
2. เด็กหญิงปัณพร  นิลแสง
3. เด็กหญิงสุกฤตยา  อ่อนละออ
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย
2. นางเกศมณี  วงศ์ชนะ
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 1. เด็กหญิงลลิตา  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  การกล้า
3. เด็กหญิงสุมาลัย  หอมหวล
 
1. นางสาวรัตน์สุดา  แว่นแคว้น
2. นางสมนึก  มานะพิมพ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง 18 โรงเรียนบ้านท่าลาด(เขื่องใน) 1. เด็กหญิงปภัสสร  โมครัตน์
2. เด็กหญิงพัชรนันท์  พิกุล
3. เด็กหญิงอุษามณี  ชูบุญ
 
1. นางธิดาพร  บุดดีเสาร์
2. นางสาวอัจฉริยา  วสีสัตย์
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 33 โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. เด็กหญิงธิญาดา  พานคำตัน
2. เด็กหญิงนรมล  บุญเพ็ง
3. เด็กหญิงอรปรียา  คันธจันทร์
 
1. นางน้อมจิตร  คงศรี
2. นางสาวจรูญลักษณ์  ศิริปี
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 81.8 ทอง 58 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยพิชชา  ดำรงชาติ
2. เด็กหญิงรุ่งกานต์  พูนเพิ่ม
3. เด็กหญิงวาสนา  ห้องแซง
 
1. นางสาวเกศมณี  วงศ์ชนะ
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีไทย
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 1. นางสาวธิติมา  วิชิต
2. นางสาวปริยภรณ์  คันธจันทน์
3. นางสาวพัชรีภรณ์   ภัควันต์
 
1. นางน้อมจิตร  คงศรี
2. นางปฐมาวดี  ศรีมาคำ
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   เพียรภูเขา
2. เด็กหญิงอุมากรณ์  พันธิ์โพธิ์
3. เด็กหญิงเจตสุภา  สาริบูรณ์
 
1. นางสุพัตรา  สัตยากูล
2. นางอาภรณ์  คำชุมภู
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงจิราภา  หาระสาย
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เดชคำภู
3. เด็กชายสถาพร  รูปช้าง
 
1. นางพัชรินทร์  กิ่งจันทร์
2. นางจันทร์เพ็ญ  บัวลอย
 
196 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74.5 เงิน 48 โรงเรียนบ้านนามึน 1. เด็กหญิงชุติมาพร  ชาวทอง
2. เด็กหญิงอัญชิสา  กองสุข
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  ศรีเนตร
 
1. นางสุพรรณี  โพธิดารา
2. นางสาวฐิติรัตน์  โสภาพันธ์
 
197 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 37 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1. เด็กหญิงกฤติญา  จันดีเลิศ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  บุ่งทวย
3. เด็กหญิงอันติกา  สาระคำ
 
1. นางจิรชยา  หลงชิณ
2. นางนภาพร  เชื้อสิงห์
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 79 เงิน 23 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กชายชนะชัย  วิทมาสิงห์
 
1. นางภัทรพรรณ  ใจเพียร
 
199 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.6 ทอง 27 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 1. เด็กหญิงวนิดา  ปราบหล้า
 
1. นางวชิราภรณ์  บุปผาชาติ
 
200 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บ่อเงิน
 
1. นายธวัชชัย  ทุมมี
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 26 โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 1. เด็กหญิงรมย์ชลี  เกษร
 
1. นางสาวจันจิรา  สาระวิทย์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง 18 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กหญิงจุฑาพร   กุลคำ
 
1. นางรัชนี  เกษร
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนบ้านแก้งซาว 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ผลาเลิศ
 
1. นางสาวมัชลัยวรรณ  ครองยุทธ
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 1. เด็กชายกนกพล  ชูแก้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำหยาด
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 42 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 1. เด็กหญิงสุวิตา  จิตสิงห์
 
1. นางผ่องศรี  คำหว้า
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง 11 โรงเรียนปทุมวิทยากร 1. เด็กชายพงศธร  วงศ์สีดา
 
1. นางพิมพา  พิณทอง
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 78.64 เงิน 32 โรงเรียนบ้านขามน้อย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เทศราช
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เดชยศดี
3. เด็กหญิงศิริญญาทิพย์  ไขว้วงศ์
 
1. นางอุมาพร  สมจันทร์
2. นางธารารัตน์  ขัดสี
 
208 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.66 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทอนไสระ
2. เด็กหญิงรัตน์ติญา    สาครรัตน์
3. เด็กหญิงสรัญญา   พิญญะพงษ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  บุญเฉลียว
2. นางสาววิไลวรรณ  ธานี
 
209 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82.333 ทอง 15 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายศุภณัฐ  กลิ่นบัว
2. เด็กหญิงไปรยา  วันเพชร
 
1. นางสาวเพียรผกา  พันธุ์ปรีชา
2. นางสาวนฤมล  ผุสิงห์
 
210 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กหญิงนิรุชา  แดนพันธ์
2. เด็กชายวัชรพงษ์  โคณาบาล
 
1. นางกมลา  บุญเฉลียว
2. นางธัญสญา  ลาภาทองธนากุล
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 66.5 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านหมากมี่ 1. เด็กชายฉัตรชัย   งามสาย
 
1. นางสาวทิพากร  หาญหัก
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายบุญรอด  ช่วงโชติ
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 36 โรงเรียนบ้านแสงน้อย 1. เด็กชายวุฒิชัย  แสงคำ
 
1. นางสาวจินตนา  ครองยุทธ
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงสุพรรณี  จำนงค์
 
1. นายวัฒน์  วงศ์คำพันธ์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.33 เงิน 44 โรงเรียนบ้านข่าโคม 1. เด็กหญิงฐิติพร  รักประเทศ
 
1. นางสาววรุณกาญจน์   จรัญรวีโรจน์
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 38 โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปริยากร  คำทา
 
1. นางกัลยาณี  กลิ่นดี
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 74 เงิน 21 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กชายอรรถพร  เงาทอง
 
1. นายทัศพล  จันทป
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายทีปกร  ผ่าม
 
1. นายณรงศักดิ์  ธรรมวิเศษ
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เดชเดิม
 
1. นางนารอน   ทับสกุล
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 1. เด็กชายเทอดศักดิ์  บูรณะพล
 
1. นายสายทรัพย์  ง้าวทอง
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81.33 ทอง 16 โรงเรียนบ้านมะเขือ 1. เด็กหญิงวรรณิดา  จันทป
 
1. นายดุสิต  ศรไชย
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายธนภัทร  ทองเพชร
 
1. นางสุภาวดี  พลชัย
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 1. เด็กชายจรูญวิทย์  ตระการจันทร์
 
1. นางสาววราภรณ์  ทวีวรรณ
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.3 ทอง 6 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กหญิงสุพรรณี  จำนงค์
 
1. นางกนกกาญจน์  เกษเจริญคุณ
 
225 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 60 โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1. เด็กชายสุวิทย์  บุตรดี
 
1. นายวิชาญ  ถิระโคตร
 
226 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78.1 เงิน 32 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายสรยุทธ  สายบัว
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ใจเพียร
 
227 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 78.7 เงิน 19 โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศาลางาม
 
1. นายอรุณ  พาชอบ
 
228 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.8 ทอง 51 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐปภัสร์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงธนาภา  คงทรัพย์
3. เด็กชายธวัชชัย  พูลผล
4. เด็กชายพนธกร  บุญสุข
5. เด็กหญิงพาณี  ผาหลง
6. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนทวีสุข
7. เด็กชายสิรภพ  สุขดี
 
1. นางช้องรัตน์  สุบรรณพงษ์
2. นางสาวปนัดดา  อาทิเวช
3. นางพิมพ์นภา  พุ่มทอง
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.25 ทอง 32 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงกรกนก  นามพลแสน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ส่งเสริม
3. เด็กชายวีระศักดิ์  สรรพสาร
 
1. นางดวงใจ  ศรไชย
2. นางประสพพร  บวชไธสง
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านยางกะเดา 1. เด็กหญิงกัญญากรณ์  ชิณโชติ
2. เด็กชายวีรพล   นาดี
3. เด็กชายสุทิน   ตาแสง
 
1. นางสาวดวงจันทร์   โพทะจันทร์
2. นางมะลิพร   หมายเกื้อ
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง 11 โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 1. เด็กชายธวัชชัย  สร้อยสนธ์
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  แดนพันธ์
3. เด็กชายศุภเสกข์  แก่นกอ
 
1. นายวันชรัส  จันทลิกา
2. นางบุษกร  จันทลิกา
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 49 โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐพล  พาเรือง
2. เด็กชายพงศภัค   พิลากุล
3. เด็กชายโกเมศ   แสนทวีสุข
 
1. นายสัมพันธ์  สีเหลือง
2. นางสาวจุฑาพร  ค่อมสิงห์
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.7 ทอง 39 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กชายทศพล  แกมนิรัตน์
2. เด็กชายภิชศักดิ์  ส่งเสริม
3. เด็กชายศีลวัตร  ส่งเสริม
 
1. นางดวงใจ  ศรไชย
2. นางประไพ  บุญประเชิญ
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 36.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 1. เด็กชายธนภัทร  ทองเพชร
2. เด็กชายอติชาติ  กุลทะโสม
 
1. นายทศพล  บุดดาซุย
2. นางสุภาวดี  พลชัย
 
235 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง 21 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายธัญเทพ  บุญเย็น
 
1. นางชรินทร  สุขเสริม
2. นายจิตริน  ถนอมพันธ์
 
236 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 39 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 1. เด็กชายระพีพัฒน์   เกษมสุข
2. เด็กหญิงวาริดา  บุญช่วย
 
1. นางสาวชุติมา  จันทร์งาม
2. นางนวลจันทร์  จันทร์งาม
 
237 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 1. เด็กชายธนากร  บัวแดง
2. เด็กชายวรรณธรณ์  พิทพ์หล่อ
 
1. นางสาวนุชรัตน์  ศุภลักษณ์
2. นางมนัญชยา  ทองงอก
 
238 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง 15 โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 1. เด็กชายราเมน  ชัยรัตน์
2. เด็กชายอนุชิต  บุญลือ
3. เด็กชายเอกพล  บุญลือ
 
1. นายสุมนศักดิ์  ตาลผาด
2. นายสุพจน์  หลวงเครือ
 
239 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 24 โรงเรียนเมืองอุบล 1. เด็กหญิงนันธิดา  บุตรดาวงศ์
2. เด็กชายปวริศ  นีระพงศ์
3. เด็กชายสมพร  แสนทวีสุข
 
1. นางลักษณาภรณ์  แพงพรมมา
2. นางสาวปิยะมาศ  นามวงษ์
 
240 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 1. เด็กชายภัณณิพงศ์  ศรประสิทธิ์
 
1. นายรามินทร์  ธรรมเจริญ
 
241 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 17 โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 1. เด็กชายชัชวาล  คำทวี
 
1. นายวิจิตร  งามเนตร
 
242 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 84.66 ทอง 8 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  กัณหา
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
243 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายก้องกิดากร  สติมั่น
 
1. นายวุฒิชัย  ปลื้มจิต
 
244 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี 1. เด็กชายกุลิสร์  สินธุบุญ
 
1. นายประวิทย์  ชะนีวงค์
 
245 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 1. เด็กหญิงวรรณภา  แสนอ้วน
 
1. นายคำพันธ์  มณีพงษ์
 
246 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 89.33 ทอง 7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กชายสุรเกียรติ  สุทธิกุล
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
 
247 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 81.66 ทอง 20 โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 1. เด็กชายธนกร  แสนทวีสุข
 
1. นายวุฒิชัย  ปลื้มจิต
 
248 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วการ
2. เด็กชายกรวิชญ์  กัณหา
3. เด็กหญิงกฤติยาภา  เวชกามา
4. เด็กหญิงการต์ธีรา  เสพสวัสดิ์
5. เด็กชายจุมพล  กล้าหาญ
6. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองพิเศษ
7. เด็กชายณชพล  ลีลา
8. เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญถูก
9. เด็กชายธนวัฒน์  ชมพูพาทย์
10. เด็กชายธนันธร  ละออเหล่า
11. เด็กหญิงธนาพร  ฉิมดอนทอง
12. เด็กชายนนทพัทธ์  สุภาวงศ์
13. เด็กหญิงนวพร  ประกอบศรี
14. เด็กหญิงนันทิกานต์  สุดทองโท
15. เด็กชายนิชคุณ  กำทอง
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  พจนศิลป์
17. เด็กหญิงปภาวี  พรพรม
18. เด็กหญิงปรภาว์  สุขบรรณ์เทิง
19. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทัณพัฒน์
20. เด็กหญิงปาณิศา  แจ่มเกตุ
21. เด็กหญิงพิชญา  แสนซิว
22. เด็กชายภูวดล  ณ อุบล
23. เด็กชายรัชชานนท์  หอมหวล
24. เด็กชายรัฐภูมิ  กำทอง
25. เด็กหญิงลลิตา  พันธ์คำ
26. เด็กชายสุรเกียรติ  สุทธิกุล
27. เด็กชายอติวิชญ์  กิ่งทอง
28. เด็กหญิงอัญกร  วรรณเสน
29. เด็กชายอาทิตย์  สวัสดี
30. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ภาพเสน่ห์
 
1. นายเทอดศักดิ์  จำนงค์
2. นายนพชัย  ใจธรรม
3. นางนงลักษณ์  เสระทอง
4. นางจิราพันธ์  โหราย์
5. นางชวัลกร  วิทยพานิช
6. นางอุตตรา  รุ่งเรือง
7. นายชาลี  ใสขาว