งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 6 - 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   6 ธ.ค. 2561   7 ธ.ค. 2561   8 ธ.ค. 2561   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อาคาร 3 ห้อง 1 , 2 , 3 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อาคาร 1 ห้อง 1 , 2 , 3 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อาคาร 4 ห้อง 1 , 2 , 3 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อาคาร 3 ห้อง 1 , 2 , 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อาคาร 1 ห้อง 1 , 2 , 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อาคาร 4 ห้อง 1 , 2 , 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 1 , 2 , 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 1 , 2 , 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 1 , 2 , 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อาคาร 3 ห้อง 1 , 2 , 3 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อาคาร 1 ห้อง 1 , 2 , 3 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อาคาร 4 ห้อง 1 , 2 , 3 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.30
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 1 , 2 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 1 , 2 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 1 , 2 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 31

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 1 , 2 , 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 1 , 2 , 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-10.00
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ห้อง ประชุมสัตตบงกช 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ห้อง ประชุมสัตตบงกช 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ แผนกบริหารธุรกิจ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ประชุมสำนักวิทยบริการ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร5(ตึก 4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 5204 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ โดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร 5(ตึก4ชั้น) ชั้น 1 ห้อง โถงชั้น1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ลานหน้าอาคารอำนวยการ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร3 ชั้น ชั้น2 ห้อง 321,322,324 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 321,322,324 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร3 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ แผนกบริหารธุรกิจ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง ประชุมสำนักวิทยบริการ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร5(ตึก 4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 5204 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ห้องโสตฯแผนกสัตวศาสตร์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ห้องโสตฯแผนกสัตวศาสตร์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร5(ตึก 4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง 5305 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร5(ตึก 4 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง 5303 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร5(ตึก 4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 5203 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร5(ตึก 4 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง 5403 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อาคาร5(ตึก 4 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง 5405 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีอนุสรณ์ หอประชุมวันทามารีย์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีอนุสรณ์ หอประชุมวันทามารีย์ 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีอนุสรณ์ อาคารเมรีโดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีอนุสรณ์ อาคารเมรีโดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีอนุสรณ์ อาคารเมรีโดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีอนุสรณ์ อาคารเมรีโดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีอนุสรณ์ โดมอนุบาล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีอนุสรณ์ โรงอาหารคริสตินา 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีอนุสรณ์ อาคารเมรีโดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีอนุสรณ์ อาคารเมรีโดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาคารโรงยิมเอนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาคารโรงยิมเอนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม อาคารโรงยิมเอนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ อาคาร 1 (ตึกสีฟ้า)/เวที ซุ้มหน้าห้องปฐมวัย 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ อาคารอนุสรณ์ 65 ปี (ตึกสีส้ม)/เวทีใต้ถุนอาคารอนุสรณ์ 65 ปี 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ อาคาร 2 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ลานอเนกประสงค์(โดม) 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ลานอเนกประสงค์(โดม) 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ลานอเนกประสงค์(โดม) 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคารเกียรติยศ ห้อง ประชุมราชพฤกษ์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 3 ห้อง พฤษศาสตร์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ อาคารโดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคารหอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 113 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 115 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 117 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ อาคาร 3 ห้อง ป 2/4 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ อาคาร 1 ห้อง เกียรติยศ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ อาคาร 2 ห้อง จริยศึกษา 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 128 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ) สนามฟุตบอล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม อาคารหอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนสแกโพรงอนุสรณ์ สนามฟุตบอล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สนามฟุตบอล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนสแกโพรงอนุสรณ์ สนามฟุตบอล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม หน้าเสาธง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ) อาคาร 3 ห้อง 331,332,333 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม ห้อง โสตทัศนศึกษา 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนองตะครอง อาคารมัธยม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนองตะครอง อาคารมัธยม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองตะครอง อาคารมัธยม 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น อาคารอนุบาล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น อาคารอนุบาล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น อาคารอนุบาล 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) อาคาร ป.1-3 ชั้น 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร อาคารมัธยม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) อาคาร ป.4-6 ชั้น 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระสัง หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระสัง หอประชุม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระสัง หอประชุม 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 4 ห้อง 230401 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 5 ห้อง 230501 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 4 ห้อง 230402 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อเนกคุณาคาร ชั้น 5 ห้อง 230502 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 4 ห้อง 230403 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 5 ห้อง 230503 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 4 ห้อง 230410 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 5 ห้อง 230503 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 4 ห้อง 230404 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 5 ห้อง 230504 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 4 ห้อง 230405 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 5 ห้อง 230505 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 4 ห้อง 230406 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 5 ห้อง 230506 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 4 ห้อง 230407 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 5 ห้อง 230507 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 4 ห้อง 230408 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 5 ห้อง 230508 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 4 ห้อง 230409 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารอเนกคุณาคาร ชั้น 5 ห้อง 230509 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 21 ห้อง 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 21 ห้อง 2 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 21 ห้อง 3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 21 ห้อง 4 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 21 ห้อง 5 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 21 ห้อง ุ6 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 21 ห้อง 7 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร 21 ห้อง 8 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หอประชุมศิวาลัย 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคาร BRU DOME 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เวทีราชภัฏภิรมย์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 เวที 1 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 เวทีชั่วคราว 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 เวทีชั่วคราว 2 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา หอประชุม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เวทีชั่วคราว 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ลานกิจกรรม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เวทีชั่วคราว 2 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ เวทีชั่วคราว 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ เวที 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ เวทีชั่วคราว 2 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล1 อาคารหอประชุม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 เวทีชั่วคราว 1 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล1 อาคารโดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล1 เวทีชั่วคราว 2 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารนวัตปัญญา ห้อง 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
49 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารนวัตปัญญา ห้อง 2 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
50 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารนวัตปัญญา ห้อง 3 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป
51 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารนวัตปัญญา ห้อง 4 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแสลงโทน หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสลงโทน โดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุมอำเภอพลับพลาชัย หอประชุมอำเภอ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฎร์อนุสรณ์) ห้องประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร โดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 3 ห้อง 131-132 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 3 ห้อง 133-134 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 2 ห้อง 121 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ อาคาร1 ห้อง มัลติมีเดีย 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ อาคาร1 ชั้น ชั้นล่าง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 3 ห้อง 137-138 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น 2 ห้อง 127-128 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อาคารทรงไทย ชั้น ชั้นล่าง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 31

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ อาคาร2 ห้อง 202-203 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 204-205 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.30
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ โดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ โดม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 หอประชุมอำเภอสตึก ต.สตึก อ.สตึก 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสตึก สนามฟุตบอล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเชือก รร.บ้านหนองเชือก ต.เมืองแก อ.สตึก ห้อง สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 30

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-17.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารลำดวน ห้อง ห้องประชุมพุทธรักษา 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ป.3/4 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก ใต้ถุนอาคารทองกวาว 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก ใต้ถุนอาคารทองกวาว 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-15.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านร่อนทอง รร.บ้านร่อนทอง ต.ร่อนทอง อ.สตึก ห้อง โรงอาหาร 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านร่อนทอง รร.บ้านร่อนทอง ต.ร่อนทอง อ.สตึก ห้อง หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-17.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อาคารปัทมา ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นวัตปัญญา ชั้น 2 ห้อง 17201 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นวัตปัญญา ชั้น 2 ห้อง 17201 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นวัตปัญญา ชั้น 2 ห้อง 17201 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นวัตปัญญา ชั้น 2 ห้อง 17201 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
13.00 - 16.00
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นวัตปัญญา ชั้น 1 ห้อง 17107, 17108 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นวัตปัญญา ชั้น 1 ห้อง 17107, 17108 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-14.00
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อาคารปัทมา ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นวัตปัญญา ชั้น 2 ห้อง 17201 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
13.00 - 16.00
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นวัตปัญญา ชั้น 1 ห้อง 17109, 17110 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นวัตปัญญา ชั้น 1 ห้อง 17109, 17110 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
13.00 - 16.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โดมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสุขสมใจ 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมพิมานพรหม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมพิมานพรหม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสุขสมใจ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมพิมานพรหม 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ หอประชุมบัวชมพู 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ หอประชุมบัวชมพู 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ lสนามฟุตบอล 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-13.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-13.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ถนนหน้าอาคารแผนกช่างยนต์ ห้อง ด้านหน้าอาคาร 5 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ถนนหน้าอาคารแผนกช่างยนต์ ห้อง ด้านหน้าอาคาร 5 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสตึก หอประชุมพัฒนาจิต 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ถนนหน้าอาคารคำรณรักษ์ 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสตึก โดมเอนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
9.00 น. เป็นต้นไป
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสตึก โดมเอนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
9.00 น. เป็นต้นไป
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ถนนหน้าอาคารคำรณรักษ์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-12.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสตึก ถนนหน้าอาคารคำรณรักษ์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-12.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ โดมเอนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-12.00
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ โดมเอนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-12.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ โดมเอนกประสงค์ 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ สนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-12.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเชือก ถนนหน้าอาคารเรียน 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองเชือก ถนนหน้าอาคารเรียน 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
9.00-12.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วิทยาลัยการอาชีพสตึก หอประชุมพัฒนาจิต 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยการอาชีพสตึก หอประชุมพัฒนาจิต 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์(ไตรคามประชาสรรค์) อาคารเอนกประสงค์ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์(ไตรคามประชาสรรค์) อาคารเอนกประสงค์ 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารชัยพฤกษ์ ห้อง อ.1/1 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
2 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารจามจุรี ห้อง ป.3/1 7 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
3 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคาร ICT ห้อง นาฏศิลป์ (เ 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
4 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารจามจุรี ห้อง ป.1/2 7 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
5 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารชัยพฤกษ์ ห้อง อ.2/1 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
6 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารชัยพฤกษ์ ห้อง อ.1/1 7 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
7 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารชวนชม ห้อง เด็กพิเศษ 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
8 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารชัยพฤกษ์ ห้อง ป.4/2 7 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
9 748 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารชัยพฤกษ์ ห้อง ป.4/2 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
10 749 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารลีลาวดี ห้อง ม.2/2 7 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
11 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารจามจุรี ห้อง ป.2/2 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
12 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารจามจุรี ห้อง ป.1/2 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
13 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารจามจุรี ห้อง ป.3/1 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
14 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารลีลาวดี ห้อง ม.2/2 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
15 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารลีลาวดี ห้อง ม.1/1 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
16 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารพวงแสด 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
17 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารพวงแสด 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ อาคารชบาชมพู ห้อง ม.1/1 6 ธ.ค. 2561 09.00-16.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ชบาชมพู ห้อง ม.1/2 6 ธ.ค. 2561 09.00-16.00
3 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ อาคารเฟื่องฟ้า ห้อง อ.2/2 6 ธ.ค. 2561 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ป.1/1, ป.1/2 6 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
2 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ป.1/1, ป.1/2 7 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
3 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ป.1/3, ป.1/4 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ป.1/3 ,ป.1/4 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ป.1/5, ป.2/3 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ป.1/5 ,ป.2/3 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ป.2/5, ป.2/4 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ป.2/5 ,ป.2/4 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ป.2/1 ,ป.2/2 6 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
10 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารทองกวาว ห้อง ป.2/1, ป.2/2 7 ธ.ค. 2561 09.00-12.00
11 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-17.00
12 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก หอประชุม 7 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก เวทีกลางแจ้ง 1 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
14 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก เวทีกลางแจ้ง 1 7 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
15 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก เวทีกลางแจ้ง 2 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
16 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก เวทีกลางแจ้ง 2 7 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
17 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก เวทีกลางแจ้ง 3 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
18 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก เวทีกลางแจ้ง 3 7 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
19 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก เวทีกลางแจ้ง 1 8 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
20 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก เวทีกลางแจ้ง 2 8 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
21 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก หอประชุม 8 ธ.ค. 2561 09.00-17.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) หอประชุม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารลีลาวดี ห้อง ใต้ถุนอาคารลีลาวดี 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารชัยพฤกษ์ ชั้น ชั้นล่าง 4 ห้อง 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) เต็นท์ ที่ สนามวอลเล่ย์บอล 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) หอประชุม 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
7 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) อาคารจามจุรี ที่เต็นท์ถนนหน้าอาคาร 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
8 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) โรงจอดรถครูและเต็นท์หน้าโรงจอดรถ 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) หอประชุม 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารจามจุรี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
12 750 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารจามจุรี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 7 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
13 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารจามจุรี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 6 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
14 751 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารจามจุรี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 7 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
15 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารจามจุรี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 8 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
16 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสตึก อาคารจามจุรี ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 8 ธ.ค. 2561 09.00-17.00
17 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก ศาลาน้ำเงินหน้าสนามฟุตบอล 7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
18 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสตึก ศาลาน้ำเงินหน้าสนามฟุตบอล 8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช อาคารอนุบาล ชั้น 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 อาคาร2 โรงเรียนวัดบ้านสนวน ชั้น ล่าง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช อาคารจามจุรี ชั้น 1 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 อาคาร3 โรงเรียนวัดบ้านสนวน ชั้น ล่าง 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช อาคารมิตรภาพ ชั้น 2 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 อาคาร 1 โรงเรียนวัดบ้านสนวน ชั้น บน 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช อาคารจามจุรี ชั้น 2 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 อาคาร4 โรงเรียนวัดบ้านสนวน ชั้น บน 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช โดม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 61
09.00-16.30
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านสนวน หอประชุม 6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 40 - 61
09.00-16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบ คลิก
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]