::sp-brm4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นายวิเชียร เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านโคกสิงห์กรรมการ
2. นางสมัย ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
3. นางสวาง บุญมีโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวจิดาภา ก้ำสิงห์นอกโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นางประกอบแก้ว บุญแผนโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
6. นางรุจิรา กฤตเวทินโรงเรียนวัดสริมงคลกรรมการ
7. นายสุบรรณ จันขาโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายวิเชียร เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านโคกสิงห์กรรมการ
2. นางสมัย ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
3. นางสาวมนชรัตน์ นามประโคนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิดาภา ค้ำสิงนอกโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นางนริศรา ไกรเพชรโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
6. นางรุจิรา กฤตเวทินโรงเรียนวัดสริมงคลกรรมการ
7. นายสุบรรณ จันขาโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร เยียวรัมย์โรงเรียนบ้านโคกสิงห์กรรมการ
2. นางสมัย ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
3. นางสาวมนชรัตน์ นามประโคนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิดาภา ค้ำสิงนอกโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นางวิไลวรรณ สำโรงลุนโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
6. นางรุจิรา กฤตเวทินโรงเรียนวัดสริมงคลกรรมการ
7. นายสุบรรณ จันขาโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางสาวชฎาทิพย์ เกษรราชโรงเรียนหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นางพรรษชล จ่าไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นางสาวนัตยา มะไลไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวพิชญา กอไธสงโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
5. นายเมธา คำแสนโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางชิดชนก ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านหัวขัวฯกรรมการ
7. นางสาวยุวดี เตียงเฉียงโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวชฎาทิพย์ เกษรราชโรงเรียนหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นางพรรษชล จ่าไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นางสาวนัตยา มะไลไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวพิชญา กอไธสงโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
5. นางเสาวภา เนียมเกตุโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
6. นางชิดชนก ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านหัวขัวฯกรรมการ
7. นางสาวยุวดี เตียงเฉียงโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชฎาทิพย์ เกษรราชโรงเรียนหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นางพรรษชล จ่าไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นางสาวนัตยา มะไลไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวพิชญา กอไธสงโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
5. นางชิดชนก ศรีมหาพรหมโรงเรียนบ้านหัวขัวฯกรรมการ
6. นางสาวยุวดี เตียงเฉียงโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นางสาวยสวดี เนียงไธสงโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
2. นายพรพิพัฒน์ แก้วสาโรงเรียนบ้านหนองนางดำกรรมการ
3. นายวิทยา บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล กัณหาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นางวงเดือน แทนสุโพธิ์โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
6. นายปฎิวัติ ศรีมหาพรหมโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ สิริบวรพงศาโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นางสาวยสวดี เนียงไธสงโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
2. นายพรพิพัฒน์ แก้วสาโรงเรียนบ้านหนองนางดำกรรมการ
3. นายวิทยา บาลไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล กัณหาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นางกุณธรี ตาดโคกสูงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
6. นายปฎิวัติ ศรีมหาพรหมโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
7. นางจันทร์ทิพย์ สิริบวรพงศาโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางสาวยสวดี เนียงไธสงโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
2. นายพรพิพัฒน์ แก้วสาโรงเรียนบ้านหนองนางดำกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล กัณหาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางสมร สระทองหลางโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นายปฎิวัติ ศรีมหาพรหมโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
6. นางจันทร์ทิพย์ สิริบวรพงศาโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นายสายฟ้า หาสีสุขโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
2. นางมะลิ วิชาพลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ ปั้นงามโรงเรียนอนุบาลวันนากรรมการ
4. นางประภากูล ลิไธสงโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นางพิกุลทอง ณรัตน์คณาสิริโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
6. นางสาวอัจรา เสาพานโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
7. นายอุทัย เอสาตีโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นายสายฟ้า หาสีสุขโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
2. นางสาวนิตนา บุบผามะโลโรงเรียนบ้านหนองขุนพรมกรรมการ
3. นางอนงค์ พระสุทิพย์โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางประภากูล ลิไธสงโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ ศิริปะกะโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
6. นางสาวอัจรา เสาพานโรงเรียนบ้านคูคุรุราษฏร์กรรมการ
7. นายอุทัย เอสาตีโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายสายฟ้า หาสีสุขโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
2. นางขนิษฐา รุ่งเรืองศิลป์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
3. นางประภากูล ลิไธสงโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางพิศมัย แสงสุนานนท์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นางสาวอัจรา เสาพานโรงเรียนบ้านคูคุรุราษฏร์กรรมการ
6. นายอุทัย เอสาตีโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวหฤทัย ประโคลาพังโรงเรียนบ้านตาโหงกกรรมการ
2. นางบุญญาณี หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา ดีเปรี่ยมโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางทิพย์ภาววัลย์ กมลมุนีโชติโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นางกุหลาบทิพย์ มากพูนโรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
6. นางจรรยวรรธน์ ครองปัญญากวีโรงเรียนโพธิ์ชัยกรรมการ
7. นางนงนุช ชิณภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายอภินึก สีนามโรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
2. นางฉัฐกานต์ ศรีมหาพรมโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
3. นางสาวยุวันนี บุญศรีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายบุญรัส หยาดไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นางปรียนันท์ ภูมิพัฒน์เมธีโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
6. นางสุรัส คูณภาคโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางละม่อม ศรีงามโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
2. นางสาวศิริพร แสงจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
3. นางสาวยุวันนี บุญศรีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชนก นามศรีพันธ์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นางจินตนา เรียงสิริโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
6. นางพรรณี ทบลมโรงเรียนอมรสามัคคีกรรมการ
7. นางอรพินท์ อันชำนาญโรงเรียนวัดสริมงคลกรรมการ
8. นางวิภาวรรณ ผือโยโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางจุฬาลักษณ์ พันธ์งามโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นางสาวนันทน์อันนา จันทร์อาภาสโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
3. นางสาววรรณธิดา จันทราโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวศศิธร เวียงคำโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
5. นายถวิล บุญมีป้อมโรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
6. นางพืทยาพร สุทธิประภาโรงเรียนสามัคคีคุรุราษณ์บำุรุงกรรมการ
7. นางศิริวรรณ โสแก้วโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นางจุฬาลักษณ์ พันธ์งามโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นางสาวญาดานุช ไชยอุปโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
3. นางสาวอุทัยพร ดรทีโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
4. นางศิริวรรณ โสแก้วโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
5. นางประไพ ติระโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายไพโรจน์ วังโนโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
2. นางอรธิดา วงศ์คติโรงเรียนบ้านประคำสำโรงกรรมการ
3. นางสาวธันย์ชนก สุขคำเมโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสรินนา สืบสำราญโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นางสารภี สงวนนามโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางมะยุรี ตลอดไธสงโรงเรียนวัดฤาษีสถิตกรรมการ
7. นางศรินทิพย์ ทิพย์พิริยวิสิษฐ์โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิประภา คิ้วงามโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสมปอง ปลั่งกลางโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางศรัญญา ภักดีบุญมาโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายบุญเลิศ พลแสนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
5. นางสาวพิสมัย นามอินทร์โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวจันทนี ไชยเกตุโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
2. นางสาวนิภากร จันพลแสนโรงเรียนบ้านโนนเพกากรรมการ
3. นางสาวลลิตา ไชยยาโรงเรียนอนุบาลวันนากรรมการ
4. นายอนุชา พุทธานุโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ปุริตังสันโตโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
6. นางสาวกนกพร สร้อยขุนทดโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
7. นางนิตยา กาแดงโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไพศาล สำราญสุขโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
2. นางสาวมัตติกา สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางสวนิด รักชอบโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นายสำราญ ตองติดรัมย์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
5. นางเกษรินทร์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุงกรรมการ
6. นายสมจิตร เรียงสิริโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
7. นางสุกัญญา สิงหพีระกุลโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
8. นางสาววรัฎฐา จงปัตนาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. สิบเอกธีรศักดิ์ ปิงกุลโรงเรียนบ้านพงแขมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนริศรา จันทีนอกโรงเรียนบ้านปะคำสำโรงกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์นิภา บุตรไธสงโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
4. นางกรุณา ยินดีโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
5. นางสาวคะนึงนิจ สารังงามโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอนุวรรตน์ ศรีษาคำโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสาวปัทมาภรณ์ สาระคาญโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นางเพ็ญศรี พิมพวงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ วิศาลจารุวัฒน์โรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
5. นางสาวจิรัชยา นพไธสงโรงเรียนวัดพนมวันกรรมการ
6. นางยุภาลักษณ์ อ่อนหนองหว้าโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอุเทน สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ แสงตาโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล สัตตารัมย์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ อุปพันธ์โรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางจิตรานุช แสนศรีเชาว์พันธ์โรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
2. นางสาวรำไพ ชนะศรีโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นางสาวสุภพิชญ์ พลคำแหงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางวรวงศ์ วรเพ็ญศิริวัฒน์โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
5. นางเมตตา กันทาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางนันทิกา ไปแดนโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงระยับ ธุระทำโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางวรินทร จึงสุรกิจโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางพิเสก เชาวนพุทธิสารโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวพรสุดา อาษากิจโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายประกิต ปุยะติโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
2. นายนราพันธ์ สมาทองโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
3. นางจำเนียร สว่างนอกโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
4. นายพานนท์ การะจักร์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นางพรนิภา นาเมืองโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
6. นายณัฐพงศ์ ปัดสำราญโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายมนตรี นันโชโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นางสาวละเอียด อาจทวีกุลโรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นางหอมจันทร์ ทองสุขโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางสาวจงจิตร มุ่งเกิดโรงเรียนวัดสริมงคลกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาววิไลลักษณ์ ไลไธสงโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นางสาวศิริประภา ไขประภายโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นางสาววรัฎฐา จงปัตนาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางเพ็ญพร สิงห์ไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นางสาวกมลพิศุทธิ์ แพงไธสงโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
6. นางสมฤทัย ภูมิอินทร์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสุพันธ์ ชัยศรีโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงกรรมการ
2. นางสุนิด โททาโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ พุทธเพาะโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางวาสนา รัชรินทร์โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นางสาวจุรีพร กรีทวีโรงเรียนวัดพนมวันกรรมการ
6. นายชาญชัย แก้วฝ่ายนอกโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา นามนัยโรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อยกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง ประนัดศรีโรงเรียนบ้านปะเคียบกรรมการ
2. นางนันทนิจ มหาสารโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นายสุพรม คงดีโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายปริญญา มีมันโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นายประวิทย์ ประเสริฐโสโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
6. นางปิยวดี ศรีกลับโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางสาวเพียงขวัญ แสนมณีโรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
2. นายสมชัย เกาะกิ่งโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางพรพินธุ์ คนคิดโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา จิตไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นางสาวจุติพร ปุราชะธัมมังโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
6. นางสาวมนทิรา ทอนรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ดาดผารัมย์โรงเรียนบ้านหนองนางดำกรรมการ
2. นายคำภี โฉมสุขโรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
3. นางสายพิณ จิตไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายมารุต ภูบาลชื่นโรงเรียนปลัดมุมกรรมการ
5. นายอัมพร เรืองศักดิ์โรงเรียนฤาษีสถิตกรรมการ
6. นางสาวพิไลพรรณ แพงเพ็งโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายทศพล ภูกลางโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
2. นางยุภาพร ไชยสุวรรณโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา เจริญศรีโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสุภาวดี จำชาติโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
5. นายไกรสร แสงคำโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
6. นางสาวโสภิดา ชูเจริญโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐชปรียา ประสารโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ แถวนาชุมโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ พวงไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
4. นางสาววีนัส แสนจันทร์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นางปนัสยา โลมาอินทร์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นางอรอุมา เต็มรัมย์โรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
2. นายเอกราช พุทธลาโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นางฐิตรัตน์ โนนไธสงโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
4. นางสาวศิวาพร มิ่งสกุลโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางมณีวรรณ เจนการโรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
2. นางเยาวนันท์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางหอมจันทร์ ทองสุขโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นายปฐม รินไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ ่ผ่านสำแดงโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
6. นางสาวพิรญาณ์ นาคาธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐญาพร คุ้มไพทูลย์โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวรกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี โพธิมาศโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
3. นางนงคราญ แสนลีโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นายอานุภาพ ชาติรัมย์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นายปฐม รินไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นางอรอุมา เต็มรัมย์โรงเรียนบ้านจิกกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสายฝน ผลอาษาโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นางสาวอาภากูล ทัพมาตรโรงเรียนบ้านโนนค้อกรรมการ
3. นางจิตรา กุงไธสงโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร ศรีวิเศษโรงเรียนพอดีวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัยพร พนมแขตโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นายเรืองไชย อุดไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
7. นายแสงอุทัย ศักดิ์ศรีท้าวโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเย็นฤดี สีมาเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา เห็มภิระโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางวงเดิอน ศรีจินดาโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
4. นางสาวกัลยา รอบแคว้นโรงเรียนอมรสามัคีกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา เรียนไธสงโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
6. นางอ้อมเดือน แสนศึกโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายพสิษฐ์ วิชัยกิตติพศโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญฤดี แพงชารีโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ใจกล้าโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางพิสมัย อ่อนสุวรรณโรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
5. นางอุษณา พรมแสงโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
6. นางทิฆัมพร ยุทธเสรีโรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวพรหมนคร ขวัญศิวิไลย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นางพเยาว์ เยื้องกระโทกโรงเรียนวัดบ้านสวายตางวนกรรมการ
3. นายวิธวินท์ พะวิกกุณีโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางเกษร แป้นทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางสาวรัดดา ปิตานังโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
6. นางฉวี ไปหนี้โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งรวี ผิวคำโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
2. นายกานต์พิสิษฐ์ ศาลางามโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา เจ็ดรัมย์โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางเพลินพิศ เชือนรัมย์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางพุทธวรรณ วิทยาประโคนโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
6. นางณัชชา เชิญรัมย์โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัฐดาพร บับภาวรรณดีโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ทองสัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางสาวสุมนา คามดิษฐ์โรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
4. นางสมจิต แสงสว่างโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุนิสา ตีชายรัมย์โรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา ยศกระโทกโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางสาววรัฎฐา จงปัตนาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นายประเสริฐ ศรีนางรองโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี สุดประโคนโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นางศรีนภา ศรีโสภาโรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เจริญพันธุวงศ์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
4. นางชมพูนุท ปะวะระโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางอุทุมพร ปริเตนังโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริรัตน์ เหลือหลายโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ดอกพิกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นายวิปัศย์ สวนพันธ์นอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวดวงกมล วรรณะวีระโชติโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นางจิตราพรรณ อุ่นศิริวงศ์โรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชดา สีทาโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นางุสุปรียา หงษ์คามีโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ ฤทธิ์เดชรัมย์โรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
4. นายณพสิษฐ์ ตองติดรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายชุติเทพ ทองเรืองโรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
2. นายคิมหันต์ ดำขำโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกญาณกร เชิงหอมโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
4. นางประพิน ไลไธสงโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายภูวดล ศรีประดู่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
2. นางกรภัทร กองกัญญาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยเอกญาณกร เชิงหอมโรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
4. นางประพิน ไลไธสงโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
5. นายสุริยา มณีวรรณโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายภูวดล ศรีประดู่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
2. นางกรภัทร กองกัญญาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นายมิตรวันชัย วัดไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกญาณกร เชิงหอมโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
5. นางประพิน ไลไธสงโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ภู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านคูบอนกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ เดชเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาแดกกรรมการ
3. นางสาวกฤตยรัตน์ พรมนัสโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ มีผลโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ภู่ประเสริฐโรงเรียนบ้านคูบอนกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ เดชเอี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปลาแดกกรรมการ
3. นางสาวกฤตยรัตน์ พรมนัสโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ มีผลโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอมรรัตน์ พรสง่ากุลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
2. นางสุวรรณี ชินภาโรงเรียนบ้านละกอกรรมการ
3. นางบุญน้อม ฝาแก้วโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นางสุณี จันดารัตน์โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นางธิชารัตน์ จงปัตนาโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวรวัฒน์ ประมาโยโรงเรียนบ้านงิ้วกรรมการ
7. นางอุไร สีเลาโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
2. นายวินัย บุญโภคโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
3. นางรจนา วรรณโคตรโรงเรียนชุมชนบ้านสะแกกรรมการ
4. นางอริษรา โพธิขำโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นางอุดร สุวรรณวิโรจน์โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
6. นางดาราวรรน ศักดิ์ศรีท้าวโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
7. นางสาวปทิตตา ราษฎร์ศิริโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีระนันท์ อิสโรโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
2. นางสาวศิริพร บุญศรีทุมโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ ฐานะโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
4. นายบุรินทร์ วงษ์ลาดโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นายไพบูลย์ บุ้งทองโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวจารุวรรณ จันทร์ของแก่นโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย ปาละจูมโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
3. นางสุมาลี ธรรมรักษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางวราลักษณ์ ปรักษ์เจริญโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางพัทธ์ธีรา ขุมทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
6. นางปัณชญา เจริญราชโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายแหลมทอง ขุนแก้วโรงเรียนบ้านปะคำดงกรรมการ
2. นางสาวพิสมัย ปาละจูมโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ ปาวะภาโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นางสาวจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางละไม วรรณจักรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
6. นางกมล หลาวนอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
7. นายพัฒนพงศ์ เมิดไธสงโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ เทียบแก้วโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางสาวพิสมัย ปาละจูมโรงเรียนบ้านโนนธาตุกรรมการ
3. นางสาวพิสมัย ณรงศักดิ์โรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นางสาวมะลิดา แพงยาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นายสุพัฒชัย แสนจันทร์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
6. นายทรงศิลป์ พลแสนโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวปราวตี น้อยพรมโรงเรียนวัดสำราญราษฎร์กรรมการ
2. นางสาวคณิศร จูงามโรงเรียนบ้านโคกสุพรรณกรรมการ
3. นางสาวนฐวรรณ จงปัตนาโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
4. นางนิตยา เสาร์ทองโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายไพทูล ตะกูลรัมย์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นายภูมิรินทร์ ธิภาษีโรงเรียนบ้านปรือเกียนกรรมการ
3. นางสาวนฐวรรณ จงปัตนาโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
4. นายธนกรณ์ ตามแต่รัมย์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสุมิตรา ชุนรัมย์โรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
2. นางสาวมนทิรา ทอนรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นายราชัน โพธิขำโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ เนื่องโนราชโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางจีราพร จันทร์โสดาโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นายชัยอนันต์ สีส่องโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัยกรรมการ
3. นายราชัน โพธิขำโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ สิงห์นุชโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวปภัสรินทร์ รัชตะโรจน์ธนากูลโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่นกรรมการ
2. นางหทัยทิพย์ โพธิมาศโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายพัชรศักดิ โพธิขำโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางสาวณิชชารีย์ ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
5. นายภานุเดช ยืนยงโรงเรียนวัดไพรงามกรรมการ
6. นางสาวภัทรทิยา ยอดแคล้วโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
7. นางนิยม ไชยทิพย์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอนามัย บุญจันทร์โรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
2. นางวาสนา นามณีโรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ไชยสงครามโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
4. นายทรงชัย สุบุญมีโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
5. นางพรทิวา แก้วกาญจน์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
6. นางบุญมี ทาไธสงโรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
7. นางอารี วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
8. นางสาวสุมาลี รักสมบัติโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ ตุพิมายโรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
2. นางสาวนลินพร ชัญถาวรโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
3. นางนิตติยา ปรึกไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางสาวสุรางรัตน์ ขวัญทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ วงษ์เปรียวโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
6. นางสิริรัตน์ ดาราย้อยโรงเรียนบ้านโคกกุงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางชลธิชา บุญครอบโรงเรียนบ้านปะเคียบกรรมการ
2. นางไพรินทร์ ไชยสงตรามโรงเรียนบ้านโคกก่องกรรมการ
3. นางชนิษฐา ตั้งทรัพย์โรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางวีร์สุดา มะติยาภักดิ์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางจันทร์พร วิญญายงค์โรงเรียนวัดสมณาวาสกรรมการ
6. นางสาวนิตยา คุ้มเขว้าโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
7. นางเยาวภา รอดรักษ์โรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพิชญาภรณ์ จันทร์เพชรโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
2. นางอัมรา บุญทันโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางจีระพันธ์ แสวงชัยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางวีร์สุดา มะติยาภักดิ์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางวันเพ็ญ เกริกอำนาจโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
6. นางดาราวรรณ ศักดิ์ศรีท้าวโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
7. นางสมพิศ ศรีทองโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา เกื้อทานโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางศรีสุนันท์ เอกวารีย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ อุ่นภูษาโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางวีร์สุดา มะติยาภักดิ์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ตาเมืองโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
6. นายอเนก เอการัมย์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
7. นางนวลตรี พิมพ์ขาวโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางดอกมะลิ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านแพกรรมการ
2. นางรัตนาวดี กิ่งแก้วโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายทิวากรณ์ จ่าไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นายภาสกร บุลาลมโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางวนิดา ทองหล่อโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
6. นางสุทันต์ จันภักดีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาพร ลาภใหญ่โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นางสาวเรไร ฟับประโคนโรงเรียนบ้านโคกสิงห์กรรมการ
3. นางสาวธนาภรณ์ ลิ่งไธสงโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
4. นางกชภร แผ่นสุวรรณโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางรัมณีย์ ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน อังสนุโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
3. นางสาวนงนภัส โลนไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา อรรถจริยะวุฒิโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
5. นายชาญยุทธ งามสะพรั่งโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางรัมณีย์ ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
2. นางสาวรัญจวน อังสนุโรงเรียนบ้านหญ้าคากรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา อรรถจริยะวุฒิโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นายชาญยุทธ งามสะพรั่งโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นายยุทธนา พานิชรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นายสง่า อาจจำนงค์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นายบุญถม ต่างใจเย็นโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นายอาทิตย์ เมฆหมอกโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
3. นายคำปน ดวงมูลลีโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายบุญถม ต่างใจเย็นโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายทองพูน บุษบงค์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นายมานิตย์ กีรตินิตยาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายคำปน ดวงมูลลีโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายอานนท์ นานรัมย์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายทองพูน บุษบงค์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นายวรวุฒิ ดีสุทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกับกรรมการ
3. นายคำปน ดวงมูลลีโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นายอานนท์ นานรัมย์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุชารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์โรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นายจงกรณ์ สุทธสนธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นายเรืองวิทย์ จันขุนทศโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นายศิริชัย จันทร์ศรีโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
5. นายชำนาญ แฟมไธสงโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
6. นายอัยกรณ์ ปัดสำราญโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
7. นายพรพงษ์ ดูยอดรัมย์โรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวเกวรินทร์ ศิลาโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นายปิยภัทร ขาวงามโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
3. นายอนิรุตต์ วาทะยาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายสมพร คลองยุทธโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
5. นายชวลิต ชุมพลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
6. นายสามารถ นรินทร์รัมย์โรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายเวชศักดิ์ อุสาทรัพย์โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
2. นางสาวอัจฉริยา ฤทธิรณโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นางสาวนวลนภา แก้วบุดสาโรงเรียนอนุบาลวันนากรรมการ
4. นายสุดสาคร กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายนพดล ชิณภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
6. นางสาวรุ่งทิวา บินไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายเวชศักดิ์ อุสาทรัพย์โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
2. นางสาวอัจฉริยา ฤทธิรณโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นายสุดสาคร กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายนพดล ชิณภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา บินไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเวชศักดิ์ อุสาทรัพย์โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
2. นางสาวอัจฉริยา ฤทธิรณโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นายสุดสาคร กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นายนพดล ชิณภาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา บินไธสงโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมพาน จันทร์นวลโรงเรียนบ้านหนองเชือกประธานกรรมการ
2. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
3. นางสาวพรรณี ผลไธสงโรงเรียนอนุบาลวันนากรรมการ
4. นายเฉลิมพล เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา จันทะมาตย์โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
6. นางสาวบัวรัมย์ สนไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
7. นายปริญญา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมพาน จันทร์นวลโรงเรียนบ้านหนองเชือกประธานกรรมการ
2. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
3. นางสาวบัวรัมย์ สนไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางสาวนริศรา เดชคุณรัมย์โรงเรียนวัดเทพรังษีกรรมการ
5. นายเฉลิมพล เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
6. นางสาวจันทร์จิรา จันทะมาตย์โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
7. นายปริญญา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมพาน จันทร์นวลโรงเรียนบ้านหนองเชือกประธานกรรมการ
2. นายธงศักดิ์ ประเสริฐสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
3. นางสาวชมภูนุท ปะวะระโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายเฉลิมพล เสนาวงศ์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจันทร์จิรา จันทะมาตย์โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
6. นายปริญญา ผาดไธสงโรงเรียนบ้านแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ นัยลีโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย เหล่าศรีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางอุมาพร แสวงชัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
5. นายคำพันธ์ ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
6. นายวิศิษฎ์ ไคลศรีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ นัยลีโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย เหล่าศรีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นายคำพันธ์ ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นายวิศิษฎ์ ไคลศรีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายพิมล ไวยารัตน์โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ ตุ้มไธสงโรงเรียนพอดีวิทยากรรมการ
3. นางสุรัตน์ โพธิขำโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นายอุดม บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางสาวพันทิวา ปุราสะกังโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายพิมล ไวยารัตน์โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางสุรัตน์ โพธิขำโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นายถาวร กิ่งไธสงโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นายอุดม บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางสาวพันทิวา ปุราสะกังโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายพิมล ไวยารัตน์โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางสุรัตน์ โพธิขำโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นายอุดม บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางสาวพันทิวา ปุราสะกังโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ นัยลีโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย เหล่าศรีโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นายดำรง นามประกอบโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นายคำพันธ์ ไชยขันธ์โรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นายวิศิษฎ์ ไคลศรีโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายศุภกิจ ประสีระเกโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ศรีโคกกรวดโรงเรียนพอดีวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายปัญญา บุญทีโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางกนกอร สีหามาตย์โรงเรียนสามัคคีเทพกรรมการ
6. นายสอน ละเอียดโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
7. นายภิญโญ โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายศุภกิจ ประสีระเกโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ ศรีโคกกรวดโรงเรียนพอดีวิทยากรรมการ
3. นายอุทัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
4. นายครรชิต ประทุมทองโรงเรียนปลัดมุมกรรมการ
5. นายบรรเทิง อารีย์กุลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
6. นายปัญญา บุญทีโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
7. นางกนกอร สีหามาตย์โรงเรียนสามัคคีเทพกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ประสีระเกโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
2. นายอุทัย ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
3. นายปัญญา บุญทีโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางกนกอร สีหามาตย์โรงเรียนสามัคคีเทพกรรมการ
5. นายภิญโญ โพธิบัติโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางรำเพย จินตนสถิตโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายมนัส หนองสีโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นางสาวรัตนาวดี สุรัมย์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางรำเพย จินตนสถิตโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายมนัส หนองสีโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางรำเพย จินตนสถิตโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายมนัส หนองสีโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางรำเพย จินตนสถิตโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายมนัส หนองสีโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายพงศธร นันโชโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นันโชโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายพงศธร นันโชโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพงศธร นันโชโรงเรียนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นายจันทร์ทิพย์ ติมอญรัมย์โรงเรียนบ้านตามากรรมการ
3. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายศิวโรจน์ วงศ์หิรัณย์กุลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นายธนานันท์ บุบผารังโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
3. นายศิวโรจน์ วงศ์หิรัณย์กุลโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางสาวมยุรี ชาติมนตรีโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นางวัชรี สระสงครามโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางวันทนีย์ สิงห์ไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวมยุรี ชาติมนตรีโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
2. นางวันทนีย์ สิงห์ไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางอรุณี นามศรีพันธ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ชัย บำรุงธรรมโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นายธานินทร์ แสดรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย บำรุงธรรมโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นายธานินทร์ แสดรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ดวงคำจันทร์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พิมพ์จันทร์โรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายเรืองศักดิ์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายเดชา หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
2. นายเรืองศักดิ์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ บัวบานโรงเรียนวัดบัวทองกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ หอมวิเศษวงศาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นางสมหวัง ภู่ห้อยโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นายสุรีพงศ์ กาศไธสงโรงเรียนจุฬางกูรวิทยากรรมการ
5. นายเมธวิน พุทธินันท์เมธาโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
6. นางวัชรี สระสงครามโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
7. นายไสว พลสมโรงเรียนบ้านโศกกะฐินกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สมมุติรัมย์โรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
2. นางสาวสวงสุดา ยางยุทธ์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางสมหวัง ภู่หอยโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
4. นางกมล หลาวนอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางอวยพร ไชยอินทร์โรงเรียนบ้านปะคำสำโรงกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ หอมวิเศษวงศาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นายธีรัชชา แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นายสหกิจ ไกรเพชรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
5. นายเมธวิน พุทธินันท์เมธาโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
6. นายอำพร นามไธสงโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปัญญา เรียมไธสงโรงเรียนบ้านพรสำราญกรรมการ
2. นางสาวสวงสุดา ยางยุทธ์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นายธีรัชชา แสนเจ๊กโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นางกมล หลาวนอกโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
5. นายทองปิว สาไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวนิลวดี บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ หอมวิเศษวงศาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นางนงค์เยาว์ เสริมราษฎร์โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
4. นายสมชาย พลนามูลโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ เสริมราษฎร์โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
3. นายสมชาย พลนามูลโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพร ลิไธสงโรงเรียนโคกกุงกรรมการ
5. นางนีรนันต์ เย็นรมภ์บวรภัคโรงเรียนบ้านสระปะคำถาวรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางบุญญาณี หุ้มไธสงโรงเรียนบ้านโคกใหญ่กรรมการ
2. นายไพทอง ภูเสนาโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางอรวรรณ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางนงค์เยาว์ เสริมราษฎร์โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
5. นายสมชาย พลนามูลโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนีรนันต์ เย็นรมภ์บวรภัคโรงเรียนบ้านสระปะคำถาวรกรรมการ
2. นางนงค์เยาว์ เสริมราษฎร์โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
3. นายสมชาย พลนามูลโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นางพรชนก จันทร์วิเศษโรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวภรณัท ชังมังโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางสาวคณาธิป แก่นดีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นายจรัญ จันทวงษ์โรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นางสาวบุศษยรินทร์ หงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นายบุญเหลือ จันทรภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวภรณัท ชัยมังโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางสาวคณาธิป แก่นดีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุศษยรินทร์ หงษ์สิงห์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายบุญเหลือ จันทรภิรมย์โรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นายจรัญ จันทวงษ์โรงเรียนวัดสุคันธารมณ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายภูธร ดีมากโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
2. นายพิสิษฐ์ หอมวิเศษวงศาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นางสุกัญญา สีสมพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภาวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวจริยา สินปักษาโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นางสาวคณาธิป แก่นดีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางสุกัญญา สีสมพงษ์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
4. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภาวาโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางฐิติกาญจน์ เพชรเนตรโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
2. นางสุกัญญา มากดีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นางสาวณทิพรดา หนไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ วัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางปิ่นแก้ว ศรีตัมภาวาโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางอรุณรัตน์ ประนามะกาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางณัฐกัญญา เกศศรีพงษ์ศาโรงเรียนบ้านหนองเชือกกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ วัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางศริญญา เงินไธสงโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางวันวิสาข์ แก้วจุมพลโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นางยุพิน พลศิริโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
3. นางสาวณทิพรดา หนไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางฐานิตา จันทร์หยวกโรงเรียนวัดอิสาณกรรมการ
5. นางรำไพ วรรณะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
6. นางศริญญา เงินไธสงโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกิติยาภรณ์ เบ็ญจทรัพย์ไพศาลโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นางยุพิน พลศิริโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนกรรมการ
3. นางอรวรรณ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางรำไพ วรรณะโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
5. นายวุฒิศักดิ์ วิชิตโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายกลวัชร อินทราชาโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายกลวัชร อินทราชาโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางสมศรีพิสุทธิ์ ไกรอภัยวงษ์โรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางวงเดือน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
2. นางสาวสุดใจ สาวินาจโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เลียมไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางประทีป พันธุ์พงศ์โรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ สาวินาจโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ แฝงฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางจิราภรณ์ เลียมไธสงโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร โจไธสงโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นายสราวุธ ไปใหม่โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร โจไธสงโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นายสราวุธ ไปใหม่โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ บุญเสน่ห์โรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นางสาวปิยามรรัตน์ เศรษฐดาวิทย์โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณิศา เอี่ยมศิริโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางกรองทอง ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาแดกกรรมการ
3. นางทรรศนี ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณิสา เอี่ยมศิริโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางกรองทอง ชื่นศรีโรงเรียนบ้านหนองปลาแดกกรรมการ
3. นางทรรศนี ปะเมโทโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นางสาวกานดา อ้นไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร ทินวงศ์โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นางนงเยาว์ เจริญเกียรติโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย สิทธิวงศ์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางกิตติมา โพธิ์รามโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางสาวกานดา อ้นไธสงโรงเรียนวัดสุวรรณารามกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
2. นายนัฐพงษ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สีเขียวโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ ยศราวาสโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
2. นายนัฐพงษ์ จำปาชุมโรงเรียนบ้านยางน้ำใสกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ สีเขียวโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายวันชัย ปิ่นสกุลโรงเรียนบ้านหนองรักกรรมการ
2. นางประนอม ทมโคตรโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นายแสนย์พล อัสสาภัยโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ศรีทองโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นางประนอม ทมโคตรโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)กรรมการ
2. นายประดิษฐ์ ศรีทองโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางสาวสุวะพร ภิรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
2. นางสาวจันทร์นภา สีคำสาโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นางนริศรา คลาร์คโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ จำปาทองโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นางสาววารุณี นิลงามโรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
6. นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัยโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
7. นางวรินทร์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวปรัชญา พรมฮาดโรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
2. นางสาวนุชจรี นินนานนท์โรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
3. Mr.Henry Makubuyaโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นายกล้าณรงค์ สายเพ็ชรโรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
5. นางสาวฉัตรชนก เหล่าคนค้าโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นางสาวธาริณี พลายงามโรงเรียนวัดสระทองกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางรจนา ดีประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
2. นางกรณิศา เหลืองณัฐรัตน์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
3. นางนริศรา คลาร์คโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร บุรานันท์โรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
5. นายสุกฤษ สอนเพลียโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสำเรียน จินดารองโรงเรียนบ้านปรือเกียนกรรมการ
2. นางสาวชญาดา วิลัยฤทธิ์โรงเรียนบ้านแพกรรมการ
3. นายกรวิชญ์ ทุมพรโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวปราณี มารังรัมย์โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ โพธิขำโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
6. นางวันวิสาข์ โยงไธสงโรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
7. นางกรรณิการ์ เทียงดาห์โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)กรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา ชะราจันทร์โรงเรียนบ้านสระกุดกรรมการ
2. นางสาวลดาวัลย์ อังคะณีโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นายกรวิชญ์ ทุมพรโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิตราภรณ์ จันทร์สุขโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
5. นางสสินันท์ สิริเจริญมิตรโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
6. นายพิพัฒน์พงษ์ หมวกไธสงโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายอนุชิต ศิริสุขโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
2. นางสาวสกุลรัตน์ บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
3. MissJuanita Catina Borceโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางนงนุช กิจทะรักษ์โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวสาวิตรี ตระกูลสุขโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
6. นางสาวพรรษพร ศรีจันทร์โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์กรรมการ
7. นายมงคล ลุนไธสงโรงเรียนวัดบุปผารามกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางนภาพร บาร์เวลล์โรงเรียนบ้านคูขาดกรรมการ
2. นางอภิญญา เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นายพศิน ศรีปานโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางสาวเอมมิกา สายธนูโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางรัชฎากร เนืองปัญหาโรงเรียนวัดทรงสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา มะลัยสิทธิ์โรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
2. นางวรัญญา โคมร้ายโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
3. นายวิษณุ พูนล้นโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิตอนันต์ กุมชาดครูโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
5. นางศิวภรร์ คำอาษาโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวธนวรรณ สิทธิรัชนีวรรณโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสาวสิริกุล ผิวอ่อนโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
3. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวธนวรรณ สิทธิรัชนีวรรณโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นายวิษณุ พูนล้นโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางวิมลมาศ ชำนิกล้าโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางสาวธารทิพย์ ยูงรัมย์โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรงกรรมการ
2. นางวรรณี ทวีทรัพย์โรงเรียนบ้านจิกกรรมการ
3. นางสาวรินระดา กรมไธสงโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นายประมาณ อุ่นพิมายโรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ โพธิขำโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ อรชุนโรงเรียนวัดชายอรัญกรรมการ
7. นางอุลัยวรรณ ดูยอดรัมย์โรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางม่านฟ้า กลอยประโคนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ เชอรัมย์โรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา ท้าวยาโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
4. นางสำรวย คนกลางโรงเรียนวัดโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินันท์ เกษศรีโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชูศิลป์ ทองบ่อโรงเรียนบ้านจะหลวยกรรมการ
2. นายวุฒิชัย พรมกิจโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
3. นายทรงวุฒิ ใหญโสมนังโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายประจักร ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นายบุญธรรม พงศ์ชนะโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางเสงี่ยม ฉวีวงศ์โรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
7. นายสมคิด รุจิระศิริกุลโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
8. นายสุพจน์ แสนเมืองชินโรงเรียนบ้านนาเชือกกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายสุขสันต์ โสภาพูลโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
2. นายศิริชัย วิชาพลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารกรรมการ
3. นายเสรี วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ใจกล้าโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
5. นายเพชรฎา พรไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
6. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
7. นายสิทธิพร ธรรมรักษาโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
8. นายกิตติพงษ์ ชะมัวรัมย์โรงเรียนบ้านหนองยางหนองจานกรรมการ
9. นายประจวบ อินทะแย้มโรงเรียนบ้านสำโรงพิมานกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ภาษีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
2. นายประจักร ศักดิ์คำดวงโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นายบุญส่ง กิจคติโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นายบุญธรรม พงศ์ชนะโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายพิชัย บุตรงามโรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายพิชญ์ สิทธิ์เสือโรงเรียนบ้านยางนกคู่กรรมการ
7. นายสดศรี สุดเต้โรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
8. นายณรงค์ เดชกล้าโรงเรียนวัดฤาษีสถิตย์กรรมการ
9. นายสุขสันต์ จวงพลงามโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กรรมการ
10. นายอนุชา ศรีวัฒน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
11. นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
12. นายสมภาร กุลสิงห์โรงเรียนบ้านโคกเมืองกรรมการ
13. นายประหยัด นามวงษาโรงเรียนบ้านนาลาวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ภาษีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
2. นางชูจิตร วรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
3. นายสงบ สารชาติโรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายสมเดช คำป้องโรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1)กรรมการ
2. นางสาวชนิกากาญจน์ ยวนยิ่งโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางชูจิตร วรรณวิจิตรโรงเรียนบ้านหนองติ้วกรรมการ
4. นายนนทกร แสงยะรักษ์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายสมเด็จ คำป้องโรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์ 1)กรรมการ
2. นางสาวชนิกากาญจน์ ยวนยิ่งโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางยุวดี แสงดาราโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
2. นางณหทัย ขุนแผ้วโรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
3. นางเธียรรัตน์ หอมวิเศษวงศาโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
4. นางเบญจวรรณ อาษากิจโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นางนงนุช เกไธสงโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายยุวดี แสงดาราโรงเรียนบ้านดงยายเภากรรมการ
2. นางสาวเมธิญา จิมพละโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
3. นายศักดาวุธ ไชยรัมย์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาติ วิเศษโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
5. นางวนิศา จารยุ้ยโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
6. นางพิชญ์ สายจีนโรงเรียนบ้านหัวขัวกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายพีระ ม่วงชาติโรงเรียนบ้านขามกรรมการ
2. นางชลดา สุวรรณปะภาโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นางพลอยชนก ทุนไธสงศึกษานิเทศก์ สพป.บร4กรรมการ
4. นางบุบผา ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางพัฒนา เชยรัมย์โรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
2. นายบุญเกิด ยวนยิ่งโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการ
3. นางประไพ ติระโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางชนากานต์ ประเสริฐโรงเรียนบ้านดงย่อกรรมการ
2. นางสาวเตือนใจ พนาจันทร์โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
3. นางนงค์คราญ เวทไธสงโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
4. นางสาวชมภูนุท ปะวะระโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
5. นางกัญนิตาดา ลาอ่อนโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
6. นายหัสดิน เป็นนวลโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ
7. นางสุวิจักขณ์ สุขเกษมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นายอัศวิน ดีมานนท์โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยากรรมการ
2. นางสาวหนึ่งนุช เต็นตารัมย์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
3. นางปดิวรดา ยอดเจริญโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ สมศรีโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
5. นายพรศักดิ์ จงเกษีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นางสาวนริสรา ประทุมอาจโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นายชิษณุ จีระอ่อนโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางอัฐธยาน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
4. นางนิติยา เพ็งพาจรโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววีระญา ขันแก้วโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ เวชกามาโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ สมศรีโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ สร้อยแสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมังกร คำสุวรรณโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
2. นายทานินทร์ แสดรัมย์โรงเรียนบ้านหัวช้างกรรมการ
3. นายธีรภัทร กองไธสงโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นางสาวอุบลวรรณ บุญทองโทโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ เม็งไธสงโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
6. นายจิรศักดิ์ สร้อยแสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายวิษณุ ปิ่นรัตนกุลโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
2. นางสายรุ้ง สอนรัมย์โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
3. นางสาวมยุรี ศรีโชคโรงเรียนบ้านบุ่งเบากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ เอี่ยมรัมย์โรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
5. นางนิติยา เพ็งพาจรโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
6. นายจิรศักดิ์ สร้อยแสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
7. นายคณิณนัฏฐ์ รอดจันทึกโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
8. ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร พลพุฒินันท์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สร้อยแสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นายวิษณุ ปิ่นรัตนกูลโรงเรียนบ้านโจดกรรมการ
4. ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์โรงเรียนบ้านทุ่งวังกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวศกุนิชญ์ บุญครอบโรงเรียนบ้านวังปลัดกรรมการ
2. นายคมกริช ฉิมมาโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
4. นางจุไรรัตน์ จันทะขาลโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
5. นางเพ็ญศรี วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนบ้านคู(คุรุราษฎร์วิทยาคาร)กรรมการ
6. นายกสิณ งามสนิทโรงเรียนบ้านเมืองแกกรรมการ
7. นางสาวอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
8. นายคมเดช ภูถาดลายโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายพยับ ไชยสงโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นายศิริชัย จันทะขาลโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นางสาวสุภัทรารัตน์ สอนวงษ์แก้วโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรานิษฐ์ บรรณประสิทธื์โรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวพัทธีรา ลำไธสงโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟกรรมการ
2. นายณัฐธีวิทธฺ์ ประวาสุขโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
3. นายภูวดล จำปาศรีโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์กรรมการ
4. นายพงษ์พันธุ์ รักษาทรัพย์โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ พรมนอกโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญากรรมการ
6. นายยุทธกิจ มะลิงามโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางอนันตพร ศรีชมพูโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นายปัญญา ลือโสภาโรงเรียนบ้านแคนกรรมการ
3. นายสุริยา ลาอ่อนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางสาวธวัลรัตน์ ยวงรัมย์โรงเรียนบ้านขามกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุขสันต์ ขำคมเขตต์โรงเรียนบ้านหนองดุุมหัวช้างกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญวิช ปินะทาโนโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางสาวธวัลรัตน์ ยวงรัมย์โรงเรียนบ้านขามกรรมการ
4. นายสุริยา ลาอ่อนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายไพทูรย์ กลมกูลโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางสุดา ปัดสำราญโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นายสุชาติ นาดีโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายนิติลักษณ์ เกลียววงศ์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นายพงศธร วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายสุชาติ นาดีโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายไพทูรย์ กลมกูลโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางสุดา ปัดสำราญโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
3. นายสุชาติ นาดีโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายนิติลักษณ์ เกลียววงศ์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นายพงศธร วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายสุชาติ นาดีโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายไพทูรย์ กลมกูลโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางสุดา ปัดสำราญโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
4. นายหัสบดินทร์ แสวงชัยโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายนิติลักษณ์ เกลียววงศ์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นายพงศธร วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นายหัสบดินทร์ แสวงชัยโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายไพทูรย์ กลมกูลโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางสุดา ปัดสำราญโรงเรียนบ้านหนองการะโกกรรมการ
3. นายหัสบดินทร์ แสวงชัยโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3
1. นายนิติลักษณ์ เกลียววงศ์โรงเรียนอนุบาลคูเมืองกรรมการ
2. นายพงศธร วงศ์แก่นท้าวโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายหัสบดินทร์ แสวงชัยโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายพรศักดิ์ หาญประโคนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ สายสกุลโรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
3. นางประกอบแก้ว ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
4. นายสุริยัญ ม่วงทาโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
5. นางประกาย พลทามูลโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ หาญประโคนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ สายสกุลโรงเรียนบ้านกระทุ่มกรรมการ
3. นายสุริยัญ ม่วงทาโรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
4. นางประกาย พลทามูลโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นางประกอบแก้ว ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางพิชญมนช์ ทองเรืองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นายชัชวาล ศรีรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
3. นางอำนวย กาแดงโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
4. นายอภิชาติ คำพิลาโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
5. นายกมล ชื่นไธสงโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
6. นายจำลอง เสนาราชโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพิชญมนช์ ทองเรืองโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางอำนวย กาแดงโรงเรียนบ้านหัวฝายกรรมการ
3. นายอภิชาติ คำพิลาโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
4. นายกมล ชื่นไธสงโรงเรียนวัดท่าเรียบกรรมการ
5. นายชัชวาล ศรรังโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์กรรมการ
6. นายจำลอง เสนาราชโรงเรียนบ้านปลัดมุมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรชร แจ่มใสโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นางทัตติกา จำปาศรีโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชุ่มเสนาโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นางวณัชญา จำปาศรีโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรชร แจ่มใสโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
2. นางทัตติกา จำปาศรีโรงเรียนบ้านพลับกรรมการ
3. นายศรายุทธ ชุ่มเสนาโรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นางวนัญชญา จำปาศรีโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสกลพัชร พัชรบุญทีโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
2. นายทองพูน แซ่โล้วโรงเรียนบ้านโคกสิงห์กรรมการ
3. นางนิราพร ประทุมทองโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางประทีป เสรีเรืองยุทธโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายสัญชัย มาลีโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสกลพัชร พัชรบุญทีโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
2. นายทองพูน แซ่โล้วโรงเรียนบ้านโคกสิงห์กรรมการ
3. นางพัทยา แก้วผงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นางประทีป เสรีเรืองยุทธโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายสัญชัย มาลีโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายกฤษณะ โททัสสะโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
2. นายอภิชาติ ปิยะกุลโรงเรียนบ้านทองหลางกรรมการ
3. นางทัศนีย์ หลักเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายธรรมธร ทองสุขโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ โททัสสะโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบกรรมการ
2. นายคณินธิปรัชต์ พรหมราษฎร์โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
3. นางทัศนีย์ หลักเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายธรรมธร ทองสุขโรงเรียนบ้านเพียแก้วกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางบังอร สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
2. นางวรรณนิภา พาโคกทมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นางจันทกานต์ ผุยลานวงศ์โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นางภัทราภรณ์ เกไธสงโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางบังอร สร้อยสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
2. นางวรรณนิภา พาโคกทมโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นางระพีพรรณ นานรัมย์โรงเรียนบ้านสระบัวกรรมการ
4. นางจันทกานต์ ผุยลานวงศ์โรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
5. นางภัทราภรณ์ เกไธสงโรงเรียนวัดธาตุกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสาวเขื่อนแก้ว อันแสนโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
2. นางนวรัตน์ พุทธานีโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ไพรสินธุ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางเบญจพร ติณนรเศรษฐ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวเขื่อนแก้ว อันแสนโรงเรียนบ้านหนองขวางกรรมการ
2. นางนวรัตน์ พุทธานีโรงเรียนบ้านกระสังกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ไพรสินธุ์โรงเรียนบ้านดงพลองกรรมการ
4. นางเบญจพร ติณนรเศรษฐ์โรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นางสุภลักษณ์ ยีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
3. นางอัฐธยาน์ พิพัฒนไกรกูรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางอัสนีย์ ตุ่ยสีมาโรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย ณรงค์ศักดิ์โรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
2. นางสุภลักษณ์ ยีรัมย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคากรรมการ
3. นางอัฐธยาน์ พิพัฒนไกรกูรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(ประชานุกูล)กรรมการ
4. นางอัสนีย์ ตุ่ยสีมาโรงเรียนวัดฤๅษีสถิตกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนิภาพร ปะนามะโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
2. นางศศิร์อร เดชาปภากรโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
3. นางศรีสุวรรณ์ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
4. นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูลย์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
5. นางยุวธิดา วลัยศรีโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนิภาพร ปะนามะโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
2. นางศรีสุวรรณ์ ชัยประเสริฐโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
3. นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูลย์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
4. นางยุวธิดา วลัยศรีโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
5. นางศศิร์อร เดชาปภากรโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวประไพ แถวโสภาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
2. นางสุวิมาลย์ ยืนยั่งโรงเรียนบ้านโสกแต้กรรมการ
3. นางสาวเพชรดา สวยกลางโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์กรรมการ
4. นางปัณชญา วิเชียรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
5. นางจริยาภรณ์ เวหาโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
6. นางศุภร ลิ้มอุบัติตระกูลโรงเรียนวัดหลักศิลากรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพาลโรงเรียนบ้านนาแพงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภาวดี ตรีเหราโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)กรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ เอียการนาโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
3. นางสาวมะลิวรรณ์ ประทัดโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์กรรมการ
4. นางนันทิรา เฉลิมวรวงศ์โรงเรียนบ้านโนนกลางกรรมการ
5. นางพรทิพย์ แก้วลอยโรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
6. นางนภัสสร เทียมไธสงโรงเรียนวัดสุคันธารมย์กรรมการ
7. นางพจนาถ แปไธสงโรงเรียนอมรสิริสามัคคีกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ จือศานติโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เจริกรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
4. นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูรย์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ จือศานติโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เจริกรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
4. นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูรย์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ จือศานติโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นายปิยะณัติ เจริกรัมย์โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคีกรรมการ
4. นางนันทนิตย์ ปัญญาวชิรไพบูรย์โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทัศนีย์ จือศานติโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ อาษากิจโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางศิริญญา เงินไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ จือศานติโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ มีผลโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางศิริญญา เงินไธสงโรงเรียนบ้านคูณสระแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ จือศานติโรงเรียนบ้านร่อนทองกรรมการ
2. นางสาวฬุทัยญา คงรีรัมย์โรงเรียนบ้านคูบัวกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ อาษากิจโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา บุญงอกโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
2. นายณรงค์ จิตรัมย์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
3. นางศศิธร เวียงคำโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา บุญงอกโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
2. นายณรงค์ จิตรัมย์โรงเรียนบ้านขามพิมายกรรมการ
3. นางศศิธร เวียงคำโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา บุญงอกโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
2. นางราตรี สังสีแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร เวียงคำโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา บุญงอกโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
2. นางราตรี สังสีแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางศศิธร เวียงคำโรงเรียนบ้านเป้ากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร โจไธสงโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา จันสระบัวโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นางสุวิมล กัณหาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร โจไธสงโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา จันสระบัวโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นางสุวิมล กัณหาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุภาพร โจไธสงโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา จันสระบัวโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล กัณหาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
4. นางสาวสุริย์ศรี วินทะชัยโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวขวัญฤดี มั่นจิตโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา จันสระบัวโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวสุริยัศรี วินทะชัยโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล กัณหาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวขวัญฤดี มั่นจิตโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณา จันสระบัวโรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวขวัญฤดี มั่นจิตโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
2. นางชนิกานต์ แน่นชารีโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
3. นางสาวบุบผา ฉาไธสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
4. นางกนกพัชร แสงเนตรโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตรกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญฤดี มั่นจิตโรงเรียนบ้านตาหล่ำกรรมการ
2. นางชนิกานต์ แน่นชารีโรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือกรรมการ
3. นางศรัญญา ภักดีบุญมาโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางชาลีณัฐฎ์ เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
2. นางรจนา นนทบทโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นายสุพัฒชัย แสนจันทร์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นางสุมาลี ธรรมรักษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางชาลีณัฐฎ์ เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
2. นางรจนา นนทบทโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นายสุพัฒชัย แสนจันทร์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นางสุมาลี ธรรมรักษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชาลีณัฐฎ์ เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
2. นางรจนา นนทบทโรงเรียนบ้านดงเค็งกรรมการ
3. นายสุพัฒชัย แสนจันทร์โรงเรียนบ้านยางทะเลกรรมการ
4. นางสุมาลี ธรรมรักษาโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวนริสรา ประทุมอาจโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสุวรรณา โสบุตรโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โยธาภักดีโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
4. นายสุดสาคร กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
5. นายประดิสรณ์ จันทร์หยวกโรงเรียนวัดวนาสันต์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสาวนริสรา ประทุมอาจโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสุวรรณา โสบุตรโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โยธาภักดีโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
4. นายสุดสาคร กัณหาโรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวนริสรา ประทุมอาจโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสุวรรณา โสบุตรโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โยธาภักดีโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
4. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวนริสรา ประทุมอาจโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสุวรรณา โสบุตรโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โยธาภักดีโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
4. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวนริสรา ประทุมอาจโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสุวรรณา โสบุตรโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี โยธาภักดีโรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
4. นางคณามาศ สอนไธสงโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
5. นางพลอยธมาศ ทองแม้นโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวนริสรา ประทุมอาจโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสุวรรณา โสบุตรโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นางธัญทิพย์ วัฒนพัฒน์กุญธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายบุญมี ลุนไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนริสรา ประทุมอาจโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสุวรรณา โสบุตรโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นางธัญทิพย์ วัฒนพัฒน์กุญธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายบุญมี ลุนไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นายบุญส่ง ทองแม้นโรงเรียนวัดพลสุวรรณกรรมการ
6. นางสาวจุรัตน์ ผาดไธสงโรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนริสรา ประทุมอาจโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสุวรรณา โสบุตรโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นางธัญทิพย์ วัฒนพัฒน์กุญธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายบุญมี ลุนไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
5. นางสาวอรัญ บุญเฮ้าโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรัชดาวรรณ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางชารีณัฏฐ์ เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางธัญทิพย์ วัฒนพัฒน์กุญธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายฐิติพงษ์ กุลไธสงโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางรัชดาวรรณ ผลเจริญโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางชารีณัฏฐ์ เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นางธัญทิพย์ วัฒนพัฒน์กุญธรโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นายฐิติพงษ์ กุลไธสงโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสาวปวีณา พลแสนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางชารีณัฏฐ์ เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นายอำนวยวิทย์ วงศ์วาศโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
5. นางมยุรี รองทุ่่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา พลแสนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางชารีณัฏฐ์ เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านหนองครกกรรมการ
3. นายอำนวยวิทย์ วงศ์วาศโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นายอาณุรักษ์ สุปะทังโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปวีณา พลแสนโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
2. นางชารีณัฏฐ์ เพียสุพรรณโรงเรียนบ้านท่าม่วงกรรมการ
3. นายอำนวยวิทย์ วงศ์วาศโรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคนกรรมการ
4. นายทองปิว สาไธสงโรงเรียนบ้านดอนตูมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ศิริจันทร์โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
2. นางสาวพรพรหม โมทศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
3. นางสาววนิดา พูนวงศ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางมยุรี รองทุ่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ศิริจันทร์โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
2. นางสาวพรพรหม โมทศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
3. นางสาววนิดา พูนวงศ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ศิริจันทร์โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
2. นางสาวพรพรหม โมกศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
3. นางสาววนิดา พูนวงศ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
4. นางมยุรี รองทุ่งโรงเรียนวัดสิริมงคลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพิสมัย ศิริจันทร์โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
2. นางสาวพรพรหม โมทศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวควายกรรมการ
3. นางสาววนิดา พูนวงศ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมังกร คำสุวรรณโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา จันทะมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นางสาววนิดา พูนวงศ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมังกร คำสุวรรณโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา จันทะมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นางสาววนิดา พูนวงศ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมังกร คำสุวรรณโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา จันทะมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ
3. นางสาววนิดา พูนวงศ์โรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมังกร คำสุวรรณโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์กรรมการ
2. นางสาวอัจจิมา จันทะมาลาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์กรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนิตรา ที่รักโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา แสนมณีโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนิตรา ที่รักโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา แสนมณีโรงเรียนบ้านคูณสะแก้วกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนิตรา ที่รักโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางพุทธิชาติ พัฒนพิบูลย์ไพศาลโรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางอัฐธยาน์ พิพัฒนไกรกูรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุนิตรา ที่รักโรงเรียนบ้านสาวเอ้กรรมการ
2. นางพุทธิชาติ พัฒนพิบูลย์ไพศาลโรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์)กรรมการ
3. นางอัฐธยาน์ พิพัฒนไกรกูรโรงเรียนอนุบาลพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชนีกร เดิมทำรัมย์โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวรกรรมการ
2. นางสาวบานเย็น เดชโคบุตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นางวรรณวิภา พวงโตโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางสาวภาวิณี สุขศรีโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง)กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธนัชญา เดิมทำรัมย์โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวรกรรมการ
2. นางสาวบานเย็น เดชโคบุตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
3. นางวรรณวิภา พวงโตโรงเรียนวัดท่าเยี่ยมกรรมการ
4. นางรจนา บุตรพหรมโรงเรียนวัดศรีสุนทรกรรมการ
5. นางสุนิทรา ลิไธสงโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชนีกร เดิมทำรัมย์โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวรกรรมการ
2. นางสาวบานเย็น เดชโคบุตรโรงเรียนบ้านขี้เหล็กกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธนัชญา เดิมทำรัมย์โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวรกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ เพ็ชรกล้าโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
3. นางสุนิทรา ลิไธสงโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวรัชนีกร เดิมทำรัมย์โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวรกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ เพ็ชรกล้าโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
3. นางสุนิทรา ลิไธสงโรงเรียนวัดวรดิษฐ์กรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิเดช คำจันทราชโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ เพ็ชรกล้าโรงเรียนอนุบาลแคนดงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญยงค์ พงษ์สุระโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
2. นายรณภูมิ หนองพร้าวโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบุญยงค์ พงษ์สุระโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
2. นายรณภูมิ หนองพร้าวโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอภิเดช คำจันทราชโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วงกรรมการ
2. นายรณภูมิ หนองพร้าวโรงเรียนบ้านสตึกกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอรุณรัตน์ ประนามะกาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณรัตน์ ประนามะกาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอรุณรัตน์ ประนามะกาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางสาวจีรนันท์ แสนจันทร์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ พัฒนะแสงโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุมาต มีพิษโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นางนิชชาวัลย์ ครองสุขโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชานุสรณ์)กรรมการ
3. นางศรีวภา หลวงสนามโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณรัตน์ ประนามะกาโรงเรียนบ้านหนองดุมกรรมการ
2. นายจันทา บุญสอนโรงเรียนบ้านพงแขมกรรมการ
3. นางศรีวภา หลวงสนามโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสมรัก ข่าขันมะณีโรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
2. นายสมภพ จันทอุตส่าห์โรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายทองคำ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสมรัก ข่าขันมะณีโรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
2. นายสมภพ จันทอุตส่าห์โรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสมรัก ข่าขันมะณีโรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
2. นายสมภพ จันทอุตส่าห์โรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายทองคำ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสมรัก ข่าขันมะณีโรงเรียนบ้านโนนมาลัยหัวฝายกรรมการ
2. นายสมภพ จันทอุตส่าห์โรงเรียนบ้านป่าหนามกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายทองคำ บุญครอบโรงเรียนวัดบ้านเบาน้อยกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ ปัญญาวัชิรไพบูลย์ผ.อ.โรงเรียนบ้านดอนกรรมการ
2. นายปัญญาวี เวหาผ.อ.โรงเรียนบ้านข่อยกรรมการ
3. นายอัมพร กิ่งไธสงผ.อ.โรงเรียนวัดหงษ์กรรมการ
4. นายสงวน นนท์ธีรโชติผ.อ.โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์กรรมการ
5. นายประกอบ แสนกุลผ.อ.โรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
6. นายอุทยาน ปิตามาตาผ.อ.กลุ่มนิเทศก์ฯกรรมการ
7. นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.บ.ร.เขต4กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]