งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ณ .สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
ระหว่าง วันที่ .11 - 12. เดือน ตุลาคม. พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง PEER CENTER 11 ต.ค. 2561 9.00 - 11.00 เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียนแต่ใช้เวลาเท่าเดิม
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ป.4/1 11 ต.ค. 2561 9.00 - 11.00 เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียนแต่ใช้เวลาเท่าเดิม
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ป.4/2 11 ต.ค. 2561 9.00 - 11.00 เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียนแต่ใช้เวลาเท่าเดิม
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ส่งโครงงานรูปเล่มก่อน 2 สัปดาห์ และใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที และตอบคำถาม อีก 10 นาที
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ส่งโครงงานรูปเล่มก่อน 2 สัปดาห์ และใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที และตอบคำถาม อีก 10 นาที
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ส่งโครงงานรูปเล่มก่อน 2 สัปดาห์ และใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที และตอบคำถาม อีก 10 นาที
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ใต้ถุนอาคารโอภาส 100 ปี 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ส่งโครงงานรูปเล่มก่อน 2 สัปดาห์ และใช้เวลาในการนำเสนอ 10 นาที และตอบคำถาม อีก 10 นาที
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2561 9.00-11.30 เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียนแต่ใช้เวลาเท่าเดิม
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ต.ค. 2561 9.00-11.30 เวลาเริ่มแข่งขันอาจเลื่อนตามความพร้อมของกรรมการและนักเรียนแต่ใช้เวลาเท่าเดิม
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง สังคมศึกษา 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ใช้เวลาแข่งขัน 2 รอบ รอบละ 20 ข้อ ข้อละ 30 วินาที
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง 6/1 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ใช้เวลาแข่งขัน 2 รอบ รอบละ 20 ข้อ ข้อละ 30 วินาที
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องวิทยาศาสตร์ 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ใช้เวลาแข่งขัน 2 รอบ รอบละ 20 ข้อ ข้อละ 30 วินาที
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องป.4/3 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ไม่ระบุเวลาภายใน 1 วัน
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องคณิตศาสตร์ 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ไม่ระบุเวลาภายใน 1 วัน
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง iCt 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ใช้เวลาแข่งขัน 2 รอบ ๆ รอบละ 60 นาที
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ป.5/1 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป ใช้เวลาแข่งขัน 2 รอบ ๆ รอบละ 60 นาที
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ป.5/2 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป การแข่งขันเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ใช้เวลา 20 นาที ตอนที่ 2 ใช้เวลา 60 นาที.
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้อง ป. 5/3 11 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป การแข่งขันเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ใช้เวลา 20 นาที ตอนที่ 2 ใช้เวลา 60 นาที
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ต.ค. 2561 9.00-เป็นต้นไป การแข่งขันเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ใช้เวลา 20 นาที ตอนที่ 2 ใช้เวลา 60 นาที.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]