เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
2 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
3 นายชาญชัย ไชยพิศ ผอ. รร.เสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
4 นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผอ. รร.ชุมชนบ้านหัววัว คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
5 นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผอ. รร.บ้านกระสังฯ (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
6 นายอรรถพล ชาติรัมย์ ผอ. รร.บ้านหนองปรือน้อย คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
7 นางธนพร ทรงรัมย์ ผอ. รร.บ้านสารภี คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
8 ว่าที่ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
9 ว่าที่ พ.ต. รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
10 นางสาวปริยากร ปักเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
11 นายสุเทพ ทรงประโคน ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
12 นายประกอบ เกิดนางรอง ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
13 นายมรกต ทาประโคน ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
14 นายวินัย หงษ์จักรเพชร ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
15 นางสาวบุณย์ศศิร์ เลิศเสนา ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
16 นายประยูร มิดแสง นักการภารโรงโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายเด็ดดวง กระจ่างทอง นักการภารโรงโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นายภูมรินทร์ ตาละสินธุ นักการภารโรงโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
19 นายอดิศักดิ์ มณีภาค ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
20 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
21 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
22 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
23 นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
24 นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
25 นางสาวสุจิตรา แกล้วกล้า ธุรการโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
26 นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
27 นางศุภลักษณ์ ศรีสันติธรณ์ นักวิชาการ การเงินและบัญชี คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
28 นางเกยูร ขึ้นเอื้อย พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
29 นางจันทนา ธีระเมตรสมิต ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
30 นายภูวนัตถ์ ชาญวาทิก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
31 นายทวีสิทธิ์ โลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
32 นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
33 นายสุวสันต์ ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
34 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
35 นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
36 นายสุดเขต บำรุงแคว้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
37 นายขจรพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
38 นางทรรศณีย์ พลพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
39 นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
40 นายทวีสิทธิ์ โลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
41 นางทรรศณีย์ พลพวก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
42 นางกัญญาภัทร เฉียบกระโทก ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
43 นางสาวบัณฑิฏา ปัดกอง ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
44 นางสาวจุติพร ทองแม้น ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
45 นางสาววิปัสสนี ภักดี ครู โรงเรียนบ้านหนองซอแซ คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
46 นางธัญรัศม์ วินิจวัฒนโกมล ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
47 นางสาวสุจิตรา แกล้วกล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
48 นางสาวรุ่งทิวา พลนอก ครู โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
49 นางวรรณรัตน์ วิสุทธ์ธรรมนาถ ครู โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
50 นางสาวหทัยชนก บุญเจริญ ครู โรงเรียนบ้านโคกสูง คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
51 นางปราณี ลีสม พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
52 นางสาวสมพร สุดชัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
53 นางสาวจุฑามาศ นวลมิตร พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
54 นางสาวปดิวลัดดา กลีบไธสง พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
55 นางสาวศิริพร แก้วหล่อ ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง คณะกรรมการกลาง รับรายงานตัว จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร รับผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
56 นางสาวอัยย์ระดา พลอามาตย์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
57 นางสาวภกาวดี เกรัมย์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
58 นางสาวสุจิตรา แกล้วกล้า ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปการแข่งขัน กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
59 นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และประชาสัมพันธ์ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
60 นายชนินทร์ ธีระเดชากุล ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และประชาสัมพันธ์ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
61 นายเทพฤทธิ์ บุญผาง ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และประชาสัมพันธ์ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
62 นายอภิชาต ชึดนอก ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และประชาสัมพันธ์ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
63 นายสมศักดิ์ บำรุงธรรม ภารโรง โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และประชาสัมพันธ์ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
64 นายนพเก้า ประยูรเมธา ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และประชาสัมพันธ์ กลุ่มการศึกษาพิเศษ(เรียนรวม)
65 ว่าที่ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์)
66 นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผอ.รร.บ้านกระสังฯ (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์)
67 นางสาวศุภรัตน์ เหลืองวิมลรัตน์ ครู รร.มารีย์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์)
68 นายยุทธศิลป์ สุดหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชำนิ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
69 นายสุริยา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสนวน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
70 นางสุภาภรณ์ สิทธิถนอมวงศ์ ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
71 นางจุฑามาศ เหมือนวาจา ครูโรงเรียนบ้านพะไล คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
72 นางปราณี สาทพลกรัง ครูโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
73 นางทองม้วน เพชรเลิศ ครูโรงเรียนบ้านท้องเรือ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
74 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
75 นายวสุพล ลือนาม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกสนวน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
76 นายธวัชชัย พะธะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านหนองพะอง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
77 นางสาวพนมวรรณ งามพิมลกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองทะลอก คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
78 นางสาวกถิน พะธะนะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดละลวด คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
79 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
80 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
81 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
82 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการ
83 ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
84 นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
85 นางสาวมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
86 นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
87 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
88 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
89 นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
90 นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
91 นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
92 นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
93 นางสาวปลิดา พันธวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
94 นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
95 นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
96 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการอำนวยการ
97 นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการอำนวยการ
98 นางอิศราพร พวงศรี นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
99 นางสาวเสาวลักษณ์ ทองพราว เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลชำนิ/บ้านโคกสะอาด คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
100 นางกรวารี ตัณฑวรรธนะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไฮ/วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
101 นายสุเทพ แย้มศรีจันทร์ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านทะเมนชัยและโรงเรียนบ้านบริหารชนบท คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
102 นางสาวสุรีรัตน์ บุญจริง เจ้าหน้าที่ธรการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)/บ้านโพธิ์ดอนหวาย คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
103 นายทศพล สิรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา/โรงเรียนบ้านหนองปลิง คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
104 นายชาญพัฒน์ รัตนแสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านม่วง,โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
105 นางสาวกานต์พิชชา วรรณวิจิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านหนองแวง/รร.วัดหนองเก้าข่า คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
106 นางสาวเจนจิรา จำปาแดง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
107 นางจิราภรณ์ ปะระทัง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
108 นายชัยพร ศรีพลี เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
109 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนรารัตน์ เหล่าบ้านเหนือ เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูล และรายงานผลการแข่งขัน
110 นางสาวปริยากร ปักเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์)
111 นายประยูร มิดแสง นักการภารโรงโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์)
112 นายเด็ดดวง กระจ่างทอง นักการภารโรงโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์)
113 นายภูมรินทร์ ตะละสินธุ์ นักการภารโรงโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์)
114 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการ
115 นายวิรัตน์ พรหมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกระชาย กรรมการ
116 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการ
117 นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ) กรรมการ
118 นางจวงจันทร์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กรรมการ
119 นายอรรถพล ชาติรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล กรรมการ
120 ว่าที่ พ.ต.รัชต์ชัย มุกดามณีวัลย์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ กรรมการ
121 นายนพดล เถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสำราญ กรรมการ
122 นางปทุมทิพย์ ศรีภู่ ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนแบบเดินตาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประธานกรรมการ
123 นางสาวนิติยา โพธิแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองยาง คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนแบบเดินตาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ กรรมการ
124 นายกฤษฎา สุขจันทร์ ครูโรงเรียนรวมมิตรวิทยา คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนแบบเดินตาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ กรรมการ
125 นายศิลปกร จุมพิษ ครูโรงเรียนบ้านประคอง คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนแบบเดินตาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ กรรมการ
126 นางจิตรอารีย์ ไชยสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านกะชาย คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนแบบเดินตาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ กรรมการและเลขานุการ
127 นายประสิทธิ์ วงศ์มนัสนันท์ ครูโรงเรียนวัดบ้านปราสาท คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ประธานกรรมการ
128 นายเพชรศิลป์ ปัดทุม ครูโรงเรียนวัดหนองปล่อง คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ กรรมการ
129 นางสาวพจมาลย์ น้อยอาษา ครูโรงเรียนอนุบ้านลำปลายมาศ คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ กรรมการ
130 นางสาวพัฒนาพร ทองเปรียบ ครูโรงเรียนเทศบาล 1 คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ กรรมการ
131 นางศรีไพร สมฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนประเภทระยะทางอัตราร่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ กรรมการและเลขานุการ
132 นายสมบัติ โพธิ์นอก ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ประธานกรรมการ
133 นายไตรวัลย์ อนุรักษากรกุล ครูโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ กรรมการ
134 นายมงคล ทะนันไธสง ครูโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ กรรมการ
135 นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทก ครูโรงเรียนบ้านฝังงา คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ กรรมการ
136 นางสาวบัณฑิตา ตะวันหะ ครูโรงเรียนบ้านหลักเขต คณะกรรมการตัดสินเครื่องร่อนนาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ กรรมการและเลขานุการ
137 นายบุญรุ่ง จันทวงษ์วาณิชย์ ครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ประธานกรรมการ
138 นายพิศ คงเทียมศรี ครูโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กรรมการ
139 นางสาวสุกัญญา โพธิศรี ครูโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กรรมการ
140 นางพรทิพย์ ศรีผดุง ครูโรงเรียนบ้านโคกสนวน คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กรรมการ
141 นายชนาธิป หวองวิทยา ครูโรงเรียนวัดบ้านกะชาย คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยางประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กรรมการและเลขานุการ
142 นางสุกัลยา โพธิงาม ครูโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยางบินนานประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ประธานกรรมการ
143 นางพิกุล น้อยจุฬา ครูโรงเรียนบ้านตาเหล็ง คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยางบินนานประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กรรมการ
144 นายสามารถ สายลาม ครูโรงเรียนบ้านหนองทะลอก คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยางบินนานประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กรรมการ
145 นายกฤษณพงษ์ อินรัมย์ ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยางบินนานประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กรรมการ
146 นางสมบูรณ์ ดวงจำปา ครูโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการตัดสินเครื่องบินพลังยางบินนานประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ กรรมการและเลขานุการ
147 นายสุคนธ์ แสนมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการ
148 นายสุคนธ์ แสนมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ประธานกรรมการ
149 นายอธิราช ชึดนอก ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
150 นายแสวง พิศาลวนิชย์กุล ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
151 นายอภินันท์ เนื่องคันธีร์ ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
152 นายอธิราช ชึดนอก ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
153 นายแสวง พิศาลวนิชย์กุล ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
154 นายอภินันท์ เนื่องคันธีร์ ครูโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
155 นายพีรวุฒิ คะเรรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
156 นายพีรวุฒิ คะเรรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
157 นายวทัญญู กั่วพานิช ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปการแข่งขัน ประธานกรรมการ
158 ว่าที่ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปการแข่งขัน ประธานกรรมการ
159 นางสาวจริยา บวรรัมย์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปการแข่งขัน กรรมการ
160 นางสาวพัชรี พูนสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปการแข่งขัน กรรมการ
161 นางสาวศุภรัตน์ เหลืองวิมลรัตน์ ครู รร.มารีย์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปการแข่งขัน กรรมการ
162 นางสาวสุรีรัตน์ บุญจริง ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปการแข่งขัน กรรมการและเลขานุการ
163 นางสาวปลิดา พันธ์วัน ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปการแข่งขัน กรรมการและเลขานุการ
164 นางธนพร ทรงรัมย์ ผอ. รร.บ้านสารภี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปการแข่งขัน กรรมการและเลขานุการ
165 นายสมาน กลมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ประธานกรรมการ
166 นายสมาน กลมกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ประธานกรรมการ
167 สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. รองประธานกรรมการ
168 สิบตำรวจเอกยรรยง ศิลาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. รองประธานกรรมการ
169 นายประชา ซึงศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
170 นายประภาส บรรลังก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะลอก คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
171 นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างบูรพา คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
172 นายปิยะ ศิลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
173 นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระกา คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
174 นายกิตติ พรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค่าย คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
175 นายทวีศักดิ์ วงศ์ไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
176 นายนายอวยพร ศรีภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
177 นายนายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
178 นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
179 นางยุพาพิน แสงจิรัมย์ โรงเรียนวัดบ้านหนองตะลุมปุ๊ก คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
180 นายประชา ซึงศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
181 นายประภาส บรรลังก์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะลอก คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
182 นายฉัตรปกรณ์ ประชาธรรมากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างบูรพา คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
183 นายปิยะ ศิลากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
184 นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกระกา คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
185 นายกิตติ พรมดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค่าย คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
186 นายทวีศักดิ์ วงค์ไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
187 นายอวยพร ศรีภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
188 นายณัฐวุฒิ ประวันรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม้า คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
189 นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
190 นางยุพาพิน แสงจิรัมย์ รักษาการผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบ้านหนองตะลุมปุ๊ก คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
191 นางอิศราพร พวงศรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการ
192 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการและเลขานุการ
193 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการและเลขานุการ
194 นายวทัญญู กั่วพานิช ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
195 นางสาวจริยา บวรรัมย์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
196 นางสาวพัชรี พูนสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
197 นายวทัญญู กั่วพานิช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองค่าย/โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
198 นางสาวพัชรี พูนสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสว่างบูรพา/โรงเรียนบ้านหนองไทร คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
199 นางสาวจริยา บวรรัมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)/บ้านหนองม้า คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
200 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประธานกรรมการ
201 นายมานะ อักษรณรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
202 นายวรานนท์ กระสินรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปราสาท คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
203 นายสำเร็จ มีคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำแฮด คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
204 นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
205 นางสาวพเยาว์ ม่านทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
206 นายชัยรัตน์ กรมรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
207 นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
208 นางสาวกัญจนา สันฐาน ครู โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
209 นายสายันต์ ละอองเอก ธุรการโรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"/โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์๕) คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
210 นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์)
211 นางอมรา บุญนำพา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์)
212 นางภาวินี สรรเพชุดา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์)
213 นายอภินันท์ เนื่องคันธีร์ ครู โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์)
214 นายพีรวุฒิ คะเรรัมย์ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์)
215 นางสาวกัญจนา สันฐาน ครู โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
216 นายจาฎุพจน์ เกตุสำเภา ครู โรงเรียนวัดโกรกประดู่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
217 นายสายันต์ ละอองเอก ธุรการโรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"/โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์๕) คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
218 นางสาวสุรีรัตน์ บุญจริง ธุรการโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)/โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
219 นางสาวพัชรี พูนสวัสดิ์ ธุรการโรงเรียนวัดสว่างบูรพา/โรงเรียนบ้านหนองไทร คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
220 นายณรงค์ ศรีริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
221 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
222 นางธนพร ทรงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสารภี คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
223 นายจิรวิทย์ วงศ์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
224 นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
225 นายบรรยง วิชัยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝังงา (รักษาการฯ) คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
226 นายอรรถพล ชาติรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
227 นายกฤษณา เผด็จสุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
228 นายสมกิจ อาจจุฬา ผุ้อำนวยกาณโรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
229 นายจิรยศ จรดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเย้ยสะแก คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
230 นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฏร์อุทิศ) คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
231 นางจุฬาพร คำพิมูล ศึกษานิเทศน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
232 นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
233 นางลำพวน ฤทธิแก้ว ครูโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม คณะกรรมการดำเนินงาน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
234 นางพัชรี พลทามูล ครูโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
235 นางสาวสุภาวดี คิดรัมย์ ครูโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
236 นางสาวณัฐกานต์ บุญนวพงศ์ ครูโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
237 นางสาวศศิกานต์ พรมประโคน ธุรการโรงเรียนบ้านตลาดควาย คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและเกียรติบัตร (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
238 นางธณัฏฐา ทองใส ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน คณะกรรมการประเมินผลและสรุปการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
239 นางกัลญาณี จำนงค์ประโคน ครูโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม คณะกรรมการประเมินผลและสรุปการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
240 นางสาวชนัญชิดา ปภัสโร ครูโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร คณะกรรมการประเมินผลและสรุปการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
241 นางสาวธัญธิตา พุฒิไชยรัมย์ ธุรการโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา คณะกรรมการประเมินผลและสรุปการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
242 นายภูวนัตถ์ ชาญวาทิก ธุรการโรงเรียน(ไตรภูมิวิทยา,บ้านตราดหนองพลวง) คณะกรรมการประเมินผลและสรุปการแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
243 นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์สิน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
244 นางวิลาวัลย์ ตาละคำ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
245 นางสาวอุษณีย์ เดชวิทยาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
246 นางนุศรา ชะปูแสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
247 นางมุนินทร์ ทะนารี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
248 นางสาวปริยากร ปักเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
249 นางสาวอรทัย พลรัมย์ ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
250 นายเด็ดดวง กระจ่างทอง นักการภารโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
251 นายประยูร มิดแสง นักการภารโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
252 นายภูมิรินทร์ ตะละสินธ์ุ นักการภารโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)
253 นายชาญไชย ไชยพิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
254 นายจิรวัฒน์ เทศแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
255 นางสาวอรทัย พลรัมย์ ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
256 นางวนิดา ข้อสกุล ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
257 นางบุศรา พิทยานันทกุล ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
258 นางวรรณพร ผลเกิด ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
259 นายมรกต ทาประโคน ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
260 นางกัญติมา ปะรินรัมย์ ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
261 นางสุวรรณี สัสดี ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
262 นางสาวบุณย์ศศิร์ เลิศเสนา ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
263 นางสาวปริยากร ปักเกตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
264 นางมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
265 นางสาวปริศนา วงศ์อิน ครูโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
266 นางประกอบ เพชรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
267 นายสมศักดิ์ พิมพ์ภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วง คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
268 นางศริญญา คุณประทุม ครู โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
269 นางศศิธร ลิ้มตระกูล ครู โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
270 นางจันทนา ธีระเมตรสมิต ครู โรงเรียนไตรภูมิวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
271 นายเกียรติศักดิ์ อภิระติง ครู โรงเรียนบ้านตะเคียน คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
272 นางสาวนารี เพชรเลิศ ครู โรงเรียนรวมมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
273 นายน้อย ชาติประเสริฐ ครู โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
274 นายบัญชา บุญรอดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านสารภี คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
275 นางสาวสุภาพ อาญาเมือง ครู โรงเรียนบ้านช่อผกา คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
276 นางสมพิศ หมวดประโคน ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
277 นางสาวปิยา วิเศษนคร ครู โรงเรียนบ้านซำแฮด คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
278 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
279 นางสาวนุชนาถ ชุมพลวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
280 นายวิทยา สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรีียนบ้านโนนศิลา คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
281 นายวิศิษฐ สายจันทร์หอม ผู้อำนวยการโรงเรียนกลันทาวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
282 นางสาวอรุณี นิลสระคู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
283 นางละม่อม อินทะกนก ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
284 นางวารุนีย์ พันธ์ศรี ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
285 นางสุพิชชา เพชรวงศ์ชัยศรีกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
286 นางนิรชา จัตุกูล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
287 นางนฤมลลักษณ อินตา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
288 นางสาวปรัสยาลักษณ์ เชื้อมุข ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
289 นางสาวสมจิตร มักทองหลาง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
290 นางสาวกันติมา อดุลกลาง ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
291 นางสาววริษฎา แพงเพ็ง ครู โรงเรียนบ้านโคกสนวน คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
292 นางเจนจิรา กัลยา ครู โรงเรียนบ้านนากลาง คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
293 นางจุรีย์พร เติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
294 นางภัทราพร ชวีวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
295 นางบุญล้อม ถิ่นทัพไทย ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
296 นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
297 นางฉวีวรรณ ราชกิจ ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
298 นางรุ่งนภา เหมือนวาจา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน สาระการศึกษาปฐมวัย
299 นายวทัญญู กั่วพานิช ธุรการโรงเรียนบ้านหนองค่าย/โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน สาระการศึกษาปฐมวัย
300 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สาระการศึกษาปฐมวัย
301 นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สาระการศึกษาปฐมวัย
302 นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สาระการศึกษาปฐมวัย
303 นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สาระการศึกษาปฐมวัย
304 นางมุนินทร์ ทะนารี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน สาระการศึกษาปฐมวัย
305 นางบุญล้อม ถิ่นทัพไทย ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
306 นางสาวปภัสนันท์ หินจำปา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
307 นางสาวพรพรรณ ริยะวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
308 นางสาวหทัยชนก ชำนิไกร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
309 นางสาวปวีณา แทนหอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
310 นางสาวธนาภรณ์ นุยอนรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
311 นางสาวภาวิณี บุญเฮ้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
312 นางสาวสุวิภา การเกษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
313 นางสาวนิศารัตน์ ศิลปศิริวัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
314 นางสาวชดามาศ กุมผัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
315 นางสาวนิภาพร ชูอิฐจีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
316 นางสาวพัชรา ทมธิแสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
317 นางสาววิชุดา ตองติดรัมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
318 นางรุ่งนภา เหมือนวาจา ครู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/ปฏิคม โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
319 นางสาวกชพร ราชธรรมมา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา) / บ้านหนองแต้พัฒนา / บ้านดงเย็น คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
320 นางสาวจำนันทน์ ไพรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
321 นางสาวสุภารัตน์ เหลืองรัตนวิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
322 นางสาวรพีพร พรลุชะ ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
323 นางสาวปราณี แสงรัมย์ ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
324 นางปิยะนุช สังข์ทองหลาง ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
325 นางสาวมะลิ ทนกระโทก ครู โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
326 นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการการเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
327 นางนุศรา ชะปูแสน นักวิชาการการเงินและพัสดุชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการการเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
328 นางมุนินทร์ ทะนารี นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการการเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
329 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการการเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
330 นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการการเงิน (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
331 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำนเินงาน กิจกรรมท้องถิ่น(ศิลปวัฒนธรรมอิสาน)
332 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำนเินงาน กิจกรรมท้องถิ่น(ศิลปวัฒนธรรมอิสาน)
333 นายมนีส วาปิโส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา คณะกรรมการดำนเินงาน กิจกรรมท้องถิ่น(ศิลปวัฒนธรรมอิสาน)
334 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำนเินงาน กิจกรรมท้องถิ่น(ศิลปวัฒนธรรมอิสาน)
335 นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำนเินงาน กิจกรรมท้องถิ่น(ศิลปวัฒนธรรมอิสาน)
336 นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการดำนเินงาน กิจกรรมท้องถิ่น(ศิลปวัฒนธรรมอิสาน)
337 นายมานะ อักษรนรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ สพฐ.
338 นายสุชาติ บุญวีรบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ สพฐ.
339 นางสาวพเยาว์ ม่านทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ สพฐ.
340 นายชัยรัตน์ กรมรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ สพฐ.
341 นายสมัคร รู้รักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบริหารชนบท คณะกรรมการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ สพฐ.
342 นายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ สพฐ.
343 นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศน์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 คณะกรรมการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ สพฐ.
344 นางสาวสุกัญญา สิงหาหล้า ธุรการโรงเรียนบ้านโคกวัด และโรงเรียนบ้านหนองโสน คณะกรรมการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ สพฐ.
345 นางสาวนนทิกา แก้วปริ่มปรัก ธุรการโรงเรียนวัดกะทิง โรงเรียนวัดบ้านตะขบฯ และโรงเรียนวัดโคกสะอาด คณะกรรมการดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์ สพฐ.

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]