สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 0 0 0
2 003 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 5 10 8
3 004 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 6 18 12
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 19 38 32
6 016 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 8 19 11
7 014 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 6 9 9
8 015 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 12 16 14
9 017 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 8 13 11
10 018 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 6 10 9
11 019 โรงเรียนบ้านกวางงอย"รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์" 4 6 5
12 036 โรงเรียนบ้านง้าง 0 0 0
13 037 โรงเรียนบ้านช่อผกา 19 30 23
14 038 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 16 19 18
15 039 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 11 34 21
16 040 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 3 3
17 041 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 10 19 14
18 042 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 1 1 1
19 043 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 2 3 3
20 044 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 17 28 22
21 045 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 3 12 5
22 046 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 10 28 17
23 049 โรงเรียนบ้านตะเคียน 3 20 3
24 048 โรงเรียนบ้านตะโก 11 18 16
25 047 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 20 37 30
26 050 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 15 29 22
27 051 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 32 76 46
28 052 โรงเรียนบ้านตูบช้าง 18 40 27
29 053 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 3 4 3
30 054 โรงเรียนบ้านถาวร 12 21 12
31 056 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 14 21 20
32 055 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 7 18 13
33 058 โรงเรียนบ้านนากลาง 8 17 14
34 059 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 28 40 33
35 062 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 15 20 19
36 063 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 7 11 10
37 064 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 10 20 15
38 065 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 29 57 46
39 066 โรงเรียนบ้านประคอง 19 56 35
40 067 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 3 10 6
41 068 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 10 22 15
42 069 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 15 48 25
43 070 โรงเรียนบ้านฝังงา 8 13 13
44 071 โรงเรียนบ้านฝ้าย 2 3 2
45 072 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 2 5 4
46 073 โรงเรียนบ้านพลวง 2 2 2
47 074 โรงเรียนบ้านพะไล 3 3 3
48 080 โรงเรียนบ้านมะค่า 0 0 0
49 081 โรงเรียนบ้านมาบสมอ 2 2 2
50 076 โรงเรียนบ้านม่วง 2 4 2
51 078 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 3 9 5
52 079 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 10 28 19
53 077 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 9 15 12
54 084 โรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์" 33 58 41
55 086 โรงเรียนบ้านร่มไทร 1 1 1
56 087 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 10 20 17
57 088 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 46 90 64
58 089 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 4 5 5
59 090 โรงเรียนบ้านสมสนุก 10 29 17
60 092 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 4 19 8
61 093 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0
62 091 โรงเรียนบ้านสระเกษ 1 1 1
63 094 โรงเรียนบ้านสวายจีก 7 18 11
64 095 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 28 72 52
65 096 โรงเรียนบ้านสารภี 2 15 4
66 099 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 4 10 8
67 100 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 0 0 0
68 097 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 8 14 13
69 098 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 17 49 28
70 101 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 9 15 14
71 102 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 3 5 5
72 105 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 0 0 0
73 106 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 6 19 11
74 107 โรงเรียนบ้านหนองค่าย 9 26 15
75 108 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ 4 6 4
76 111 โรงเรียนบ้านหนองตราด 3 6 5
77 112 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 1 2 1
78 113 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 3 8 5
79 115 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 13 16 15
80 118 โรงเรียนบ้านหนองบัว 5 7 6
81 120 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 13 21 17
82 119 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 17 28 23
83 121 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 3 5 4
84 123 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 8 5
85 122 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 7 7 7
86 126 โรงเรียนบ้านหนองพะอง 6 9 8
87 131 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 16 23 21
88 130 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 10 16 14
89 132 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 0 0 0
90 129 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 29 44 40
91 133 โรงเรียนบ้านหนองม้า 5 14 9
92 135 โรงเรียนบ้านหนองยาง 15 18 15
93 136 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 4 4 4
94 138 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 3 3 3
95 140 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 7 20 8
96 141 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 7 21 10
97 109 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 10 19 10
98 127 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 5 9 7
99 128 โรงเรียนบ้านหนองเพิก 1 6 4
100 134 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 3 5 4
101 114 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 3 6 5
102 137 โรงเรียนบ้านหนองแวง 21 40 32
103 110 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 19 35 28
104 139 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 11 7
105 116 โรงเรียนบ้านหนองไทร 9 14 13
106 117 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 6 6
107 125 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 7 18 14
108 124 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 1 1
109 142 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 9 10 10
110 143 โรงเรียนบ้านหลักเขต 24 83 49
111 146 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 13 34 25
112 144 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 2 4 3
113 145 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 27 50 40
114 083 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 6 14 10
115 082 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 6 15 11
116 103 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 13 31 18
117 057 โรงเรียนบ้านแท่นพระ 3 9 5
118 104 โรงเรียนบ้านแสลงพัน 2 6 2
119 020 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 10 15 11
120 022 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 13 21 14
121 021 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 13 27 20
122 024 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 12 33 19
123 027 โรงเรียนบ้านโคกระกา 4 5 5
124 026 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 2 2 2
125 028 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1 6 3
126 029 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 18 25 20
127 030 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 8 9 8
128 032 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 5 12 9
129 031 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 0 0 0
130 033 โรงเรียนบ้านโคกสูง 8 11 11
131 034 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 11 47 19
132 023 โรงเรียนบ้านโคกเก่า 1 2 2
133 025 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 3 3 3
134 035 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 7 12 11
135 061 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 11 11 11
136 060 โรงเรียนบ้านโนนแดง 10 15 11
137 075 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 2 2 2
138 085 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 1 3 2
139 150 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 0 0 0
140 151 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 7 11 8
141 152 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 0 0 0
142 153 โรงเรียนพระครูวิทยา 7 13 7
143 155 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 9 10 10
144 158 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 9 66 22
145 160 โรงเรียนวัดกะทิง 1 3 2
146 162 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 9 13 13
147 165 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 11 16 14
148 167 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 30 66 44
149 168 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 7 12 10
150 170 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 4 6 5
151 171 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 21 45 23
152 172 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 7 11 10
153 173 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 4 8 6
154 174 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 9 19 16
155 175 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 11 27 16
156 176 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 9 36 16
157 180 โรงเรียนวัดบ้านรุน 0 0 0
158 181 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 31 37 35
159 182 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 8 18 8
160 184 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 19 33 27
161 185 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 18 30 24
162 186 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 9 11 10
163 187 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน (คุรุราษฎร์บำรุง) 15 30 23
164 177 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 10 30 15
165 178 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 23 48 33
166 179 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 10 17 14
167 183 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 6 10 9
168 169 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด 6 14 8
169 189 โรงเรียนวัดละลวด 28 59 39
170 190 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 9 14 12
171 191 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 2 7 4
172 192 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 15 45 30
173 194 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 9 19 15
174 195 โรงเรียนวัดหนองครก 15 28 19
175 196 โรงเรียนวัดหนองปล่อง 19 43 33
176 197 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 7 15 11
177 193 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 14 21 19
178 199 โรงเรียนวัดหัวสะพาน 5 8 7
179 198 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 12 17 16
180 161 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 14 25 23
181 163 โรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร" 2 3 3
182 164 โรงเรียนวัดโคกสะอาด 4 29 11
183 166 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 5 9 7
184 188 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 22 58 39
185 200 โรงเรียนวิมลวิทยา 14 25 22
186 201 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 3 5 5
187 202 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 26 80 43
188 204 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 12 17 14
189 207 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 33 64 44
190 211 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 51 110 74
191 210 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 45 83 64
192 214 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 64 184 111
193 212 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 21 30 25
194 001 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 28 73 40
195 149 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 14 34 19
196 159 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 3 7 3
197 205 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 16 70 29
198 013 โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 0 0 0
199 206 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 3 10 5
200 007 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 41 81 64
201 008 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 19 41 28
202 009 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 14 43 27
203 218 โรงเรียนฉงจี้ 0 0 0
204 147 โรงเรียนบำรุงวิทยา 21 43 29
205 148 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 0 0 0
206 156 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 38 144 66
207 221 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 0 0 0
208 209 โรงเรียนอนุบาลธีรา 9 15 11
209 213 โรงเรียนอนุบาลรัตนะ 0 0 0
210 216 โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี 0 0 0
211 217 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 12 30 17
212 010 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
213 011 โรงเรียนเทศบาล2"อิสาณธีรวิทยาคาร" 0 0 0
214 012 โรงเรียนเทศบาล3 0 0 0
215 220 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา(วัดกลาง) 0 0 0
216 219 โรงเรียนพระปริยัติตลาดชัยวิทยา 0 0 0
217 154 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอิสาณราชวิทยานุสรณ์ 0 0 0
218 203 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 10 22 14
รวม 2183 4675 3208
7883

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]