::sp-brm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางไพรจันทร์ มันไร่บ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นางธัญวรัตน์ คิมรัมย์บ้านหนองม้ากรรมการ
3. นางสาวสุวิมล สุขผดุงบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางจุฑามาศ จันทวงษ์วาณิชย์บ้านโพธิ์ดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวพนมวรรณ งามพิมลกุลบ้านหนองทะลอกกรรมการ
3. นายสมจิตร รสหอม อนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางจตุพร คำเพราะบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางภคมน ศรีธรรมาบ้านโคกวัดกรรมการ
3. นางพิกุล เพชรสูงเนินบ้านพระครูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญสิริ เศวตรพัชร์อนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ พาราษฎร์วัดสถานีหนองตาดกรรมการ
3. นางสุทธา ละมุลบ้านบริหารชนบทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ คาโสบ้านกระสังฯประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ภัสสร อารมรัมย์ วัดบ้านหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ ไชยรสวัดบ้านโพธิ์ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นางรวงทอง สิงห์พันธ์บ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงค์วิทยา)ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต สะโลรัมย์วัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางรัทภร เนาว์ประโคนบ้านหนองปรือ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นางรุจิกร ญาณโยธิน เขตการทางสงเคราะห์ ๕ ฯประธานกรรมการ
2. นางสุแพงศรี วิเศษวงษาบ้านสรีพรรณสันติภาพนาฝายกรรมการ
3. นางรุ่งทิวา ด้วงโพนทันบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นางจันทิมา เย็นทรัพย์บ้านโคกวัดประธานกรรมการ
2. นางโชติรส ปุยะโทบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสาวศิรินภา เกษศิริ บ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงค์วิทยา) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพรรณ เติมฤทธิกุลวัดบ้านเมืองฝางประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ วิเศษวงษาบ้านสรีพรรณสันติภาพนาฝาย กรรมการ
3. นางสาวอมรา เจริญศิริวัดบ้านกะชายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางสากล พิมพาชาติบ้านตลาดชัยประธานกรรมการ
2. นางศรุตา เอื้อประชาสันติวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางสาวสุณีพร สังข์รัมย์บ้านโคกใหม่หนองสวง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นางสาวจินดา ผาบุตรบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางพูนศรี ชอบธรรมบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวบุญตา เสาวพันธ์บ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นางชุติญา อันชื่นอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางประยูร ยืนยิ่งบ้านพะไลกรรมการ
3. นางสาวกฤติญา เกยมณีชุมชนบ้านหัววัว (ราษฏร์อุทิศ) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางอริศรา ศรีงานไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสมปอง ซารัมย์เสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นางบังอร แกล้วกล้าบ้านไผทรินทร์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางวีรยา ไชยพิศบ้านโนนศิลา ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา เดชดำรงรักษ์บ้านเสม็ดโคกตาล กรรมการ
3. นางปองลักษณ์ สายวงษ์อนุบาลลำปลายมาศ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล จีนปรีชา บ้านตาเหล็งประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงระวี อุรารัมย์บ้านหนองมะเขือกรรมการ
3. นางสาวจรรยาพร นครแสนวัดบ้านถลุงเหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสมลักษณ์ ศรีแก้ว สะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบุษพร โตหนึ่งบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
3. นางรัตติกาล สังคะรัมย์ไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายกณวรรธน์ จอมไธสงบ้านกลันทาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอรรถวุฒิ ลีประโคนบ้านหนองม้ากรรมการ
3. นางกาญจนาพร สิรัมย์ บ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นายวุฒิกร พุทไธวัฒน์ บ้านกลันทาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ ธีระชลาลัย บ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงค์วิทยา) กรรมการ
3. นางสาวนิสาชล พื้นพรมสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายพัทยา ทวยเศษบ้านซำแฮดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ชื่นใจ บ้านหนองยาง (ครุราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกิติชา โตประโคนวัดบ้านกะชายกรรมการ
3. นางสาววรรณนิศา ศรีอ้วนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางปรรณรัสสร เพเคอร์เซ็นบ้านตราดหนองพลวง กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเปรมจิตร หรั่งศรีสุขโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแกประธานกรรมการ
2. นายสิรวิชญ์ ดลโสภณโรงเรียนบ้านตาดหนองพลวงกรรมการ
3. นายภูรวิช ภรธนบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นายอนันท์ อินทะดกโรงเรียนวัดสถานีหนองตาดกรรมการ
5. นางลักษณศรี มนเพียรจันทร์โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนงลักษณ์ ฉายาโรงเรียนอนุบาลชำนิประธานกรรมการ
2. นายสมโชค บุญรอดรัมย์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการ
3. นายทองหลา มาตรคำจันทร์โรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
4. นางอารีย์ เมิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านบัลลังค์กรรมการ
5. นางมาลัย ปักเหนือโรงเรียนวัดละลวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ สมิงรัมย์โรงเรียนบ้านโกรกประดู่ประธานกรรมการ
2. นายอัตถภูมิ นราภิยวัฒน์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นางศิราภรณ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางสาวนุชนาถ ชุมพลวงศ์โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้กรรมการ
5. นางสาวอุษา ยิ่งนารัมย์โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนิพล อินนอกโรงเรียนบ้านลุงม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณา สุเวชเวทินโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางจีรวัฒน์ มนุษย์ชาติโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล เรืองประโคนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางพนิดา อะเพื่อนรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์กรรมการ
3. นางพัทยา อ้วนลานโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางบรรจบ วัฒนพงศ์ศิริโรงเรียนวัดบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร กระเชิญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการ
3. นางสมถวิล พรหมบุตรโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวประยูร กรุงรัมย์โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ อภิระติงโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
3. นางสาวเจนจิรา ชิดชอบโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกัญญาภัค ฉุนรัมย์โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา)ประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ สารรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหินโคนกรรมการ
3. นางสุภาวดี สำราญรัมย์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางทองจันทร์ ปะสีรัมย์โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ศรีโกตะเพชรโรงเรียนบ้านโคกซาดกรรมการ
3. นางยุพา ชุ่มเสนาโรงเรียนบ้านมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ ภักดีนอกโรงเรียนบ้านทะเมนชัยประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร ธนานุกูลโรงเรียนบ้านลุงม่วงกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ เกรยรัมย์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นายบัญชา บุญรอดรัมย์โรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
5. นางทองศรี วิสูตรตระการโรงเรียนบ้านสวายจีกกรรมการ
6. นางจันทนา ธีระเมตรสมิตโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
7. นางสุนันทา ศรีหงษ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางธัญญลักษณ์ ศรีอินทร์โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวลัยพร กนกแก้วโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คะชุนรัมย์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ อุทาพงศ์โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการ
5. นางกรวิภา สวนบุรีโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์)กรรมการ
6. นางศิริพรรณ โล่นารายณ์โรงเรียนบ้านหนองเพิกกรรมการ
7. นางสาวนุชนาฏ ทองอันตังโรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายชาตรี มีแย้มภักดิ์โรงเรียนวัดหนองปล่องประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฏฐ์ ศักดิ์ชัยกรณ์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์)กรรมการ
3. นางวรรธนา ธีระเดชากุลโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมทรัพย์ เรืองไพศาลโรงเรียนบ้านนากลางกรรมการ
5. นางสาวปิยา วิเศษนครโรงเรียนบ้านซำแฮดกรรมการ
6. นายอาคม ชนะจิตโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการ
7. นางจงรัก โสมวงศ์โรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นางจุไรรัตน์ สายเพ็ชรโรงเรียนวัดบ้านกระชายประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลฑีรา ตาทองโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ จันทร์ส่องศรีโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สะอาดรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ ประกอบศรีโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นางสาวนุชจรินทร์ อุ่นเรือนโรงเรียนพระครูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางศรีสุดา เตะประโคนโรงเรียนบ้านห้วยศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี เพชรเลิศโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บุตรฒิยากรัดโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายประพจน์ คอนรัมย์โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
3. นางสาวตรีรัตน์ ประทุมตรีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายคำภู หน่อสีดาโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ต้นหนองสวงโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางยุพาภัส มวลทองโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภัทราภรณ์ สุขหนาโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปุญชรัสมิ์ ประวันรัมย์โรงเรียนวัดหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางวิภารัตน์ โคตรจันทร์โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ เกตุชาติโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายวิชญสิทธิ์ เอกประดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ แก้วบุตรดีโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายฑิตฐิตา รัตนวรรณ์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญจิรา ทองเรืองโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายวรรณี วรรณชาลีโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูกรรมการ
4. นางสาวสุชญา ภะคะโตโรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการ
5. นายนารี ล้มรุกโรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมส่วน ชิงรัมย์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี สรรเพชุดาโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาววรรณภา ชำนิสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
4. นางสาวปวีณา สาระถีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายชยา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นายสุทธา ชาติประสพโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางสาวกัญญา ไผ่ดีนุกูลโรงเรียนบ้านบุขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญชนก กามะพรโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางสาววรัญญา สิงห์วารีโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกรรมการ
3. นางเปี่ยมพร สิงหเดชาสิทธิ์โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวกุหลาบ ปานกลางโรงเรียนบ้านหนองปล่องประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมเวียง วิเศษเนตรโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางกรรมการ
3. นางทิพย์สุดา ละมุลโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์โรงเรียนบ้านสมสนุกประธานกรรมการ
2. นางบังอร หวังชอบโรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
3. นายธรรมธาราธาร เข็มบุปผาโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จิรา ดียิ่งโรงเรียนไตรภุูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรชร สมพร้อมโรงเรียนบ้านผไทรินทร์กรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ เขียนนิลศิริโรงเรียนจันทราวาส(คุรุราษฎร์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวประวีณา เกษแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯประธานกรรมการ
2. นางสาวปนิดา เวียงนนท์โรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการ
3. นางมลฤดี เฮงขวัญโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางพวงผกา อุสาทรัพย์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภา โชยรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการ
3. นายสนอง หอมรวงโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ศิริสอนโรงเรียนวัดโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคทราภาณ์ สุขแม้นโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ ไวยุกรรณ์โรงเรียนบ้านหัวยศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางปทุมทิพย์ ศรีภู่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิติยา โพธิแสงโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นายกฤษฎา สุขจันทร์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
4. นายศิลปกร จุมพิษโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
5. นางจิตรอารีย์ ไชยสุวรรณ์โรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ วงศ์มนัสนันท์โรงเรียนวัดบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นายเพชรศิลป์ ปัดทุมโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
3. นางสาวพจมาลย์ นัยศิริธนาวงศ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
4. นางสาวพัฒนาพร ทองเปรียบโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นางศรีไพ สมฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ โพธิ์นอกโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ดวงจำปาโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
3. นางพิกุล น้อยจุฬาโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นายมงคล ทะนันไธสงโรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้กรรมการ
5. นางสาวบัณฑิตา ตะวันหะโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา โพธิงามโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สายลามโรงเรียนวัดสว่างบูรพากรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ อินรัมย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายไตรวัลย์ อนุรักษากรกุลโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยากรรมการ
5. นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทกโรงเรียนบ้านฝังงากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายบุญรุ่ง จันทวงษ์วาณิชย์โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวายประธานกรรมการ
2. นายพิศ คงเทียมศรีโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา โพธิศรีโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ศรีผดุงโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
5. นายชนาธิป หวองวิทยาโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวัชรี นาคินทร์ชาติโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ อาณาเขตโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
3. นางทัศนีย์ สำเร็จโรงเรียนวิมลวิทยากรรมการ
4. นางเพ็ญศรี บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านยตูบช้างกรรมการ
5. นายสว่างวิทย์ มะนิตรัมย์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางภคอร ทูลมาลาโรงเรียนพระครูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายษิฆราช สุขเสริมโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)กรรมการ
3. นางยุพาพิน แสงจิรัมย์โรงเรียนบ้านหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ วงศ์ศรีโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมหศักดิ์ แก้วนาพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา ไชยรสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นางสุมาลี กวินพิชญนันท์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายบุญมี เวียงนนท์โรงเรียนบ้านปัญจคามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประกาศิต รินไธสงโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางหนูพิน สาทักรัมย์โรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
3. นางกัลยา เวียงนนท์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางนพภัสสร โกษากุลโรงเรียนบ้านปรุบุมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศศิธร สรงสระโรงเรียนบ้านตาเหล็งประธานกรรมการ
2. นางศิริมนต์ ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวจุุติมาพร อุ่นจิตรโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
4. นางอารยา อุทองพงษ์โรงเรียนบ้านหนองกะทิงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา พรหมบุตรโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดา ผาบุตรโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการ
3. นางจินดา โกศลสุขบ้านดอนใหญ่กรรมการ
4. นางนิตยา ผงทวีโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายทินกร แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ประจำโรงเรียนบ้านโคกล่ามกรรมการ
3. นายออมสิน จรูญรักษ์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
4. นายจีระ ซ่อนกลิ่นโรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
5. นายวชิราวุธ บุญอำนวยโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
6. นางสุพันธรัตน์ เข้าเมืองโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทินกร แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ประจำโรงเรียนวัดโคกล่ามกรรมการ
3. นายออมสิน จรูญรักษ์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
4. นายจีระ ซ่อนกลิ่นโรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
5. นายวชิราวุธ บุญอำนวยโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อกรรมการ
6. นางสุพันธรัตน์ เข้าเมืองโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางอุไรรัตน์ หลอมประโคนโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางศรีเสาวลักษณ์ ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางอรอุมา ผลภักดีโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางอุไรรัตน์ หลอมประโคนโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นางศรีเสาวลักษณ์ ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางอรอุมา ผลภักดีโรงเรียนวัดบ้านโคกสนวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศศินา ทองสุกแก้วโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ สรงสระโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอรวิภา วัฒนะโรงเรียนวัดหัวสะพานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพวงทอง ปัญญาฉลาดโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กกรรมการ
2. นางนางลาวัลย์ ทิพย์มาศโกมลโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางเอื้อมพร บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทิน พุทไธสงโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางณัฐสุดา นาราชโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
3. นางวนิดา ข้อสกุลโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางผกานันท์ สร้อยสิริกุลโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทร์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ พูนกลางโรงเรียนวัดโกรกประดู่กรรมการ
4. นางวรรณพร ผลเกิดโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางใยสวาท พันธ์หนองหว้าโรงเรียนวัดละลวดประธานกรรมการ
2. นางบุศรา พิทยานันทกุลโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย จันทรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางอรพรรณ มรกตโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักษณ์ พันธ์ยุราโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)กรรมการ
3. นางบังอร สุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
4. นางสาววิภาภรณ์ เจกรัมย์โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายบุญมา บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ เปนะนามโรงเรียนบ้านหนองตราดกรรมการ
3. นายสมเดช สะเทินรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากากรรมการ
4. นายสุรพล ลือนามโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ ภักดีเกียรติโรงเรียนบ้านสระคูณประธานกรรมการ
2. นางธัญดา พะนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านสะแก๙ำกรรมการ
3. นางอำนวย ขวัญบุญจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีสนอง สวัสดิ์พูนโรงเรียนชุมชุนบ้านหัววัวประธานกรรมการ
2. นางสุมิตรา ปลื้มกมล โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายคำตัน เอกตาแสง โรงเรียนช่อผกากรรมการ
4. นายวิเชียร ศรีไสยโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ น้อยวัฒนาโรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ แว่วบุตรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาววันทนา แผ้วพลสงโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายหาญ พิทักษ์สาลีโรงเรียนบ้านหลักเขตประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ มีคมโรงเรียนบ้านซำแฮดกรรมการ
3. นายวราพล จังอินทร์โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
1. นายหาญ พิทักษ์สาลีโรงเรียนบ้านหลักเขตประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ มีคมโรงเรียนบ้านซำแฮดกรรมการ
3. นายวราพล จังอินทร์โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
1. นายหาญ พิทักษ์สาลีโรงเรียนบ้านหลักเขตประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ มีคมโรงเรียนบ้านซำแฮดกรรมการ
3. นายวราพล จังอินทร์โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
1. นายหาญ พิทักษ์สาลีโรงเรียนบ้านหลักเขตประธานกรรมการ
2. นายสำเร็จ มีคมโรงเรียนบ้านซำแฮดกรรมการ
3. นายวราพล จังอินทร์โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายธีรวัจน์ เจริญพันธ์โรงเรียนประชาสวัสดิ์กรรมการ
2. นายโสฬส โพธิ์ศรีโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายประจักษ์ ทานคำโรงเรียนบ้านผไทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลประธานกรรมการ
2. นางรัชนี เจษฏาภานุกุลโรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นายกมล วรามิตรโรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
5. นายมานพ ศรีโกตะเพชรโรงเรียนวัดบ้านโคกซาดกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายชนินทร์ ธีระเดชากุลโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ วันล้วนโรงเรียนโนนศิลากรรมการ
3. นางสาวสมพร ปรินรัมย์โรงเรียนบ้านหนองค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางวรรณา โรจนวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัตน์ วิสุทธ์ธรรมนาถโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์กรรมการ
3. นางสาวส้มลิ้ม สะเมนรัมย์โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ ประสงค์ใดโรงเรียนวัดหนองขุนปราบประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล สุขผดุงโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางผกากรอง ช่างทองโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวปัญญาพร แพนดีโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ประธานกรรมการ
2. นางวศินี จินพละโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวไพรีราบ สันรัมย์โรงเรียนบ้านกวางงอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ประธานกรรมการ
2. นางธนพร ตั้งจรรยาธรรมโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางพัชนี พลทามูลโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ วงศ์เจษฏาวณิชย์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นายมานิต ไชยรสโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา จันทร์คงโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบัญชา ย่างงูเหลือมโรงเรียนบ้านหนองตราดน้อยประธานกรรมการ
2. นางภานิชา ศิลาชัยโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางอุดมศรี ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภา สุ่ยรัมย์โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์ชพงศธร ทวินันท์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสมควร มีศรีโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประหยัด โทนหงสาโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นางมินตรา ใจกล้าโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายสนั่น ประสงค์ใดโรงเรียนบ้านหนองขุนปราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรัตนาพร ชำนาญสิงห์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายวฒพงศ์ จันทะเมนชัยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางสาวอัณณ์ศิญา วงศ์อภิสุขโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบัญชา อามาตย์เสนาโรงเรียนบ้านตลาดควายประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ศรีโสภาโรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
3. นางสาวฐิติรภัค ไผ่ดีนุกูลโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนพแก้ว ประยูรเมธาโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ชัญถาวรโรงเรียนบ้านหนองทะลอกกรรมการ
3. นางสาวสโรชินี โสพิศวงโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายเทพฤทธิ์ บุญผางโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมนึก สินทองโรงเรียนวัดหนองขุนปราบกรรมการ
3. นางภัคนันท์ วาปีเก่าโรงเรียนบ้านเมืองแฝกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายรชต ลิไธสงโรงเรียนวัดบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โสมกุลโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ไชยศรีรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายผจญ โพธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกชญาภา ประธานโรงเรียนบ้านไผทรินทร์กรรมการ
3. นายวัฒนชัย ก้อนทองโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ คชรัตน์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ คชรัตน์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ คชรัตน์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ คชรัตน์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ คชรัตน์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ ดุจจานุทัศน์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ คชรัตน์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายพรตพิสุทธิ์ ดุจจานุทัศน์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยกรรมการ
3. นางสาววีรวรรณ คชรัตน์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายชลิต มณีวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายมรกต ทาประโคนโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายชลิต มณีวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายมรกต ทาประโคนโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายชลิต มณีวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายมรกต ทาประโคนโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายชลิต มณีวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายมรกต ทาประโคนโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายชลิต มณีวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายมรกต ทาประโคนโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายชลิต มณีวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายมรกต ทาประโคนโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายชลิต มณีวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายมรกต ทาประโคนโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายชลิต มณีวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายมรกต ทาประโคนโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายชลิต มณีวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายมรกต ทาประโคนโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูรโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายชลิต มณีวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายมรกต ทาประโคนโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาตรโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ บุญปกโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาตรโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ บุญปกโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ พุทธกลางโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จันทคณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ พุทธกลางโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ พุทธกลางโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จันทคณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ พุทธกลางโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ พุทธกลางโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จันทคณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ พุทธกลางโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ พุทธกลางโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จันทคณารักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยประธานกรรมการ
2. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ พุทธกลางโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายกรวิทย์ อินกะสังข์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
3. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการ
3. นายกรวิทย์ อินกะสังข์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายณรงค์ ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวินัย ยืนชนม์โรงเรียนวัดละลวดกรรมการ
3. นายกรวิทย์ อินกะสังข์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวชนัฏฏา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อินทาหอมโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อยกรรมการ
3. นายอำนาจ ชูชื่นโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕(ไตรคามสิทธฺศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวชนัฏฏา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อินทาหอมโรงเรียนบ้านโคกระกาน้อยกรรมการ
3. นายอำนาจ ชูชื่นโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕(ไตรคามสิทธฺศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนันทภพ หมั่นกิจข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)กรรมการ
3. นายบารมี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทภพ หมั่นกิจข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)กรรมการ
3. นายบารมี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ศรีโครตโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ธิธรรมมาโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ศรีโครตโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ธิธรรมมาโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา วงศ์แหล้รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชำนิประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางสาวดนตรีกานต์ แก้วกาหลงโรงเรียนวัดบ้านโคกปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา วงศ์แหล้รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลชำนิประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เผือกพันธ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นางสาวดนตรีกานต์ แก้วกาหลงโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเสริม เจริญศิริโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
3. นางพรวิไล จุลเสวกโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเสริม เจริญศิริโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
3. นางพรวิไล จุลเสวกโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอรัญ ปภพอัศวธาดาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางลำพวน ฤทธิ์แก้วโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการ
3. นายโสภณ ชุมพลศักดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรัญ ปภพอัศวธาดาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางลำพวน ฤทธิ์แก้วโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการ
3. นายโสภณ ชุมพลศักดิ์โรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ ปะโสทะกังโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝายประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกรณ์ การะพันธุ์นิตโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕(ไตรคามสิทธฺศิลป์)กรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ ปะโสทะกังโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝายประธานกรรมการ
2. นายวุฒิกรณ์ การะพันธุ์นิตโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕(ไตรคามสิทธฺศิลป์)กรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุดมศักดิ์ โครตประทุมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สายแววโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุดมศักดิ์ โครตประทุมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สายแววโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
3. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาตรโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ บุญปกโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาตรโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ บุญปกโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาตรโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ บุญปกโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบัญญัติ พิมพ์ละมาตรโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ บุญปกโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสกาวเดือน เอี่ยมสร้อยโรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พรหมทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา ปานะโปยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
5. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสกาวเดือน เอี่ยมสร้อยโรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พรหมทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกะหาดกรรมการ
3. นางสาวอรอุษา ปานะโปยโรงเรียนบ้านม่วงกรรมการ
4. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
5. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕(ไตรคามสิทธฺศิลป์)กรรมการ
3. นางอริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซกรรมการ
4. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสายชน คบทองหลางโรงเรียนวัดหนองกะทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕(ไตรคามสิทธฺศิลป์)กรรมการ
3. นางอริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซกรรมการ
4. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสายชน คบทองหลางโรงเรียนวัดหนองกะทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์สิริ คำจรโรงเรียนบ้านบุขี้เหล็กกรรมการ
3. นางปัทมา โอรสรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
4. นางพัชรี จันทกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
5. นางสาวโสภาวรรณ์ สอนภูงาโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์สิริ คำจรโรงเรียนบ้านบุขี้เหล็กกรรมการ
3. นางปัทมา โอรสรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
4. นางพัชรี จันทกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
5. นางสาวโสภาวรรณ์ สอนภูงาโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕(ไตรคามสิทธิศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
3. นางอริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซกรรมการ
4. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสายชน คบทองหลางโรงเรียนวัดหนองกะทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์๕(ไตรคามสิทธิศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
3. นางอริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซกรรมการ
4. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวสายชน คบทองหลางโรงเรียนวัดหนองกะทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายสหธรณ์ ปุญญปรมัตถ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนู เฮงขวัญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยุทธการ เสนากลางโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายสหธรณ์ ปุญญปรมัตถ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายมนู เฮงขวัญข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายยุทธการ เสนากลางโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางนฤภร พรหมบุตรโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กประธานกรรมการ
2. Mr.Patisen Gabialaโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวฐิติวรดา ดูเรืองรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางสาวณัฏฐพัชร์ ศรีเืมืองแก้วโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. MissNjongue Comfortโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวทิพย์พญา สายรัมย์โรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางกัลญาณี จำนงค์ประโคนโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมประธานกรรมการ
2. Mr.Andy Stampโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายจาฎพจน์ เกตุสำเภาโรงเรียนวัดโกรกประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. MissAngielyn Nunezโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางอนงค์นาฏ เถระวันโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวปัญญาพร วิโสรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองดู่ประธานกรรมการ
2. MissAngielyn Nunezโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวปารมิตา จะกลางโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางธณัฏฐา ทองใสโรงเรียนอุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชชา กรีรัมย์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางนฤภัทร กุ่มเรืองโรงเรียนวัดบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุลโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)ประธานกรรมการ
2. Mr.Sam Wesleyโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิลาวัณย์ ชัยสุวรรณ์โรงเรียนชุมชนหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา นิวัฒนุวงศ์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. Mr.Francois Briersโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกรรมการ
3. นางณัชชา กานต์นพกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางพุทธิมา ปราบริปูตลุงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissWang Yu gโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกรรมการ
3. นางณัฐชุดา อุ่นพิกุลโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวนวพร ธรรมกิจวัฒน์โรงเรียนฮั่วเคี้ยวประธานกรรมการ
2. MissZhang Su tingโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกรรมการ
3. MissHu Yueโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางพัชนี พลทามูลโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางละอองดาว สินศิริโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางสาวรศิกานต์ ขันเดชโรงเรียนบ้านหนองพะองกรรมการ
4. นางสาวดวงมณี โพธิ์สีดีโรงเรียนหนองโดนประสาทวิทย์กรรมการ
5. นางสุกัญญา หาดีโรงเรียนบ้านปลัดปุุ๊กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางขวัญเนตร บัตรรัมย์โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี คิดรัมย์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพัชชา กรีรัมย์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวสุชาดา ศุภเลิศโรงเรียนบ้านกะหาดกรรมการ
5. นางสาวรัตนา เชื้อรัมย์โรงเรียนบ้านหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายนพดล เถื่อนแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายวุฒินันท์ ดาทองโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการ
3. นายเทพตรีชา ศรีคูณโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางบุญญณันฐ์ รัตนประสิทธิ์โรงเรียนบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์ พิสุทธิ์ธรภัทร์โรงเรียนวัดจันทราวาสฯกรรมการ
6. นายธาตรี มีแย้มพักตร์โรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
7. นายมนตรี วิเศษรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นฯกรรมการ
8. นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตรโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนากรรมการ
9. นางสาวจุฑามาศ เหมือนวาจาโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ สมพร้อมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายณัฐกฤต ตันจุลนานนท์โรงเรียนบ้านหนองโสนกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ เกษเกษมโรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
4. นายจตุพงษ์ วงศ์งามโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
5. นายวัฒนชัย ชูณรงค์โรงเรียนบ้านกลางกรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ อินทุลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
7. นางสาวณัฐนิชา ศิรินานนท์โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกล่ามฯประธานกรรมการ
2. นายสาคร กางรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕กรรมการ
3. นายนรินทร์ อุสารัมย์โรงเรียนบ้านถาวรกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ แวงดงบังโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางธิรนันท์ มีสาโรงเรียนบ้านกระสัง "หรุ่นราษฎร์รังสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช หมวดประโคนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายกฤษณกัณฑ์ รัตนพานิชย์นวกุลโรงเรียนบ้านหัววัว(ราษฎรอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางวรรณรัตน์ วิสุทธิ์ธรรมนาถโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายชนเทพ สังข์ทองหลางโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางบุญหมาย ไชยศรีรัมย์โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางละเอียด มีคมโรงเรียนบ้านยาง"ครุราษฎร์รังสรรค์"ประธานกรรมการ
2. นางน้ำผึ้ง พิชัยกาลโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
3. นางกฤติกา บุญมนโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นางพชร พิมพ์เชื้อโรงเรียนบ้านกวางงอย (รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจีราภัทร ดวงกระจายโรงเรียนบ้านตลาดควายประธานกรรมการ
2. นางอรรถพร มรกตโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการ
3. นางสาวพรรณทิพา เสนาโนฤทธิ์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยอภิสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวกัญญนันท์ ปฏิเวชวัฒนางกูรโรงเรียนบ้านหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางตำลึงทอง น้อยพลีโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
3. นางสาวฉัตรแก้ว เปกรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ ประเทืองไทยโรงเรียนบ้านเมืองยาง(เอี่ยมโอภาสประชานุกูล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา หินชนะโรงเรียนวัดบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัทรา สลุบพลโรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางสาวสาลินี เชื่อมรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางปาลินีย์ ไชยชิวะกัมพลโรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายอลงกรณ์ ปู่พะบุญโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ละมุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการ
3. นางวรินทร ทองพิมายโรงเรียนเรืองทองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางยุพา ยอดอาหารโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา อ้อวิเศษโรงเรียนบ้านกระสังหรุ่นราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายกิตติกร ธรรมกิตติวัฒน์โรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายศรัณย์ โกษากุลโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว) ประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ พอกประโคนโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นายนพพล แสนบุญโรงเรียน อนุบาลธีรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิวัฒน์ อะรัญโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ประธานกรรมการ
2. นายสยาม มะริดรัมย์ โรงเรียนสามัคคีมีชัยพัฒนา กรรมการ
3. นางสาวญาณิดา ดีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโคกสูง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี ศรีสง่าโรงเรียนบ้านถาวรประธานกรรมการ
2. นายพนัส นครไชยโรงเรียนอนุบาลธีรา กรรมการ
3. นายวสันต์ โสภณศิริโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา โสตถิยาภรณ์โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นายจิระ ซ่อนกลิ่น โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวปริศนา งามโสม โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. นางศุภาวีร์ ศรีวีระพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายธรรมการ พรประชาธรรมโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายเอกณัฏฐ์ เกียรติมณีธรโรงเรียนประชาสวัสดิ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ มูลรังษี โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนันทิชา เกษจรัลโรงเรียนบ้านโคกระกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายปัญญา ทศกระโทก โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เจริญจันทร์ โรงเรียนวัดบ้านหนองพะองกรรมการ
3. นางสาววิลาสิณี โพธิ์วิเศษโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด ประธานกรรมการ
2. นายนิรุจณ์ บุญเย็นโรงเรียนหนองโดนประสาทวิทย์ กรรมการ
3. นายวัชระ มะรังศรี โรงเรียนบ้านซำแฮด(นักศึกษาประชานุสรณ์5)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤตินันท์ สอวิหค โรงเรียนบ้านโคกสนวน ประธานกรรมการ
2. นางอุมา เรียงไธสง โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย กรรมการ
3. นางสาวยลดา พันธุ์ไธสง โรงเรียนบ้านช่อผกา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางแวววลี สิริวรจรรยาดี โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธนายุทธ เติมทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองม้ากรรมการ
3. นางนพคุณ ทองบ่อโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายอฐิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ อะรัญโรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการ
3. นายสุริยา สุขวิเศษโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางกรรมการ
4. นางสาวกัญจนา สัณฐานโรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายอฐิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ อะรัญโรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการ
3. นายสุริยา สุขวิเศษโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางกรรมการ
4. นางสาวกัญจนา สุขวิเศษโรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายอฐิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ อะรัญโรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการ
3. นายสุริยา สุขวิเศษโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางกรรมการ
4. นางสาวกัญจนา สัณฐานโรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
1. นายอฐิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ อะรัญโรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการ
3. นายสุริยา สุขวิเศษโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝางกรรมการ
4. นางสาวกัญจนา สัณฐานโรงเรียนสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ ทัศนจิตรกรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางจรีภรณ์ แก้วรักษาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายราชัน อุตมะโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์พญา สายรัมย์โรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางสาวนงนุช ทะนุนารัมย์โรงเรียนบ้านกระเดื่องกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางวันทนา พลเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลชำนิประธานกรรมการ
2. นายวินิด เชือกรัมย์โรงเรียนบ้านเมืองแฝกกรรมการ
3. นายอุทิศ มีชำนาญโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ราชสีห์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นายประกอบ เกิดนางรองโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นายคณิต วงศ์ไพศาลสิริกุลโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางดาราพร ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสารภี มโนบาลโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางวนิดา ดาริกาภาโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอมรา บุญนำพาโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางศุภิสรา เย็นจะบกโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางราตรี เนตรรัตน์ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายไตรวัลย์ อนุรักษากรกุลโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดนตรีกานต์ แก้วกาหลงโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางธณัฎฐา ทองใสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ เอื้อสามาลย์โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา พลดอนโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางชำนาญ พูนมาลัยโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทรงพล ล้ำเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิระพงษ์ หงส์ดำโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
3. นายสนั่น ประสงค์ใดโรงเรียนบ้านหนองขุนปราบกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ละมุลโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายสุชิต จันทร์ส่องศรีโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภาคะเวทโรงเรียนบ้านหนองทะลอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณ์ ชุมสายโรงเรียนบ้านตะโกประธานกรรมการ
2. นางรัตนาพร ตุพิมายโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
3. นางสมนึก ลินทองโรงเรียนวัดหนองขุนปราบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางศรีประภา แจ้งไธสงโรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา บุญเพิ่มโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
3. นางสาวชูขวัญ ชัยกิตติพรโรงเรียนเทศบาล ๒ (อีสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วรรณ สเมทเฮิรสต์โรงเรียนบ้านโคกวัดประธานกรรมการ
2. นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตรโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนากรรมการ
3. นางวันดี กิ่งวิชิตโรงเรียนบ้านโนนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประทุมมาลย์ ศรีสาธรโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญ์นภัส คงเทียมศรีสิน โรงเรียนวิมลวิทยากรรมการ
3. นางนิรมล เนียมสุริยะโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา อักษรณรงค์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางศิริกาญจน์ บุตรศรีโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
3. นางธนพร บุญสุดโรงเรียนบ้านท้องเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์รัตน์ ตุพิมายโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญรัตน์ พรหมบุตรโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)กรรมการ
3. นางสาวสุนันท์ เสทียนรัมย์โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางธัญวรัตน์ คิมรัมย์โรงเรียนบ้านหนองม้าประธานกรรมการ
2. นางทองดำ ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
3. นางพวงเพชร วงศ์ทิมารัตน์โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอำพร มอไธสงโรงเรียนวัดละลวดประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จันทรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางนันทนา ชะวูรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเบญจวรรณ บูรณพันศักดิ์โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวายประธานกรรมการ
2. นางยุพา สีทัวนอกโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัน(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางนินทิยา รสจันทร์โรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา ยอดสิงห์โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝายกรรมการ
5. นายอรุณ ทรงแสงจันทร์โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางฉวีวรรณ ราชกิจโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางวิสุทธิ์ภร ธีธันยธรณ์โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
3. นางสุวรรณี สัสดีโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
4. นางเพียรพร แก่นชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
5. นางธนวรรณ ใยสิงห์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปิยะ ศิลากุลโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ร่มสบายโรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
3. นางธิดาภรณ์ ละอองเอกโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปิยะ ศิลากุลโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ร่มสบายโรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
3. นางธิดาภรณ์ ละอองเอกโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปิยะ ศิลากุลโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ร่มสบายโรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
3. นางธิดาภรณ์ ละอองเอกโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปิยะ ศิลากุลโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ร่มสบายโรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
3. นางธิดาภรณ์ ละอองเอกโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปิยะ ศิลากุลโรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์(บ้านบัว)ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล ร่มสบายโรงเรียนบ้านปัญจคาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
3. นางธิดาภรณ์ ละอองเอกโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นายอนันตกรณ์ จันทร์นพคุณโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา การกระสังโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นายอนันตกรณ์ จันทร์นพคุณโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา การกระสังโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นายอนันตกรณ์ จันทร์นพคุณโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา การกระสังโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นายอนันตกรณ์ จันทร์นพคุณโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา การกระสังโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นายอนันตกรณ์ จันทร์นพคุณโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา การกระสังโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจารุวรรณ คาโสครูผู้ทรงคุณค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจิต เหลืองชัยศรีโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ลับโกษาโรงเรียนวัดบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจารุวรรณ คาโสครูผู้ทรงคุณค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิจิต เหลืองชัยศรีโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ลับโกษาโรงเรียนวัดบ้านหนองปรือกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววิชุดา สมหมายโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นางทิพาพร บำรุงแคว้นโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางนุสรา บุตรเกิ่งโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพาพร บำรุงแคว้นโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา สมหมายโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
3. นางนุสรา บุตรเกิ่งโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางกันลย์ระพี คงนาโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟประธานกรรมการ
2. นายกษิดิ์เดช จุลเสริมโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ทิพย์มาศโกมลโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกันลย์ระพี คงนาโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟประธานกรรมการ
2. นายกษิดิ์เดช จุลเสริมโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ทิพย์มาศโกมลโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกันลย์ระพี คงนาโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟประธานกรรมการ
2. นายกษิดิ์เดช จุลเสริมโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ทิพย์มาศโกมลโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกันลย์ระพี คงนาโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟประธานกรรมการ
2. นายกษิดิ์เดช จุลเสริมโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ทิพย์มาศโกมลโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางกันลย์ระพี คงนาโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟประธานกรรมการ
2. นายกษิดิ์เดช จุลเสริมโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
3. นางลาวัลย์ ทิพย์มาศโกมลโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกันลย์ระพี คงนาโรงเรียนบ้านห้วยมะไฟประธานกรรมการ
2. นายกษิดิ์เดช จุลเสริมโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี กรรมการ
3. นางลาวัลย์ ทิพย์มาศโกมลโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดบ้านหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เผือกพันธ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นายปรเมศว์ นิ่มนาโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดบ้านหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เผือกพันธ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นายปรเมศว์ นิ่มนาโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดบ้านหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เผือกพันธ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นายปรเมศว์ นิ่มนาโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมณีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ การเกษโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ การเกษโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดบ้านหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เผือกพันธ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นายปรเมศว์ นิ่มนาโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดบ้านหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต เผือกพันธ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นายปรเมศว์ นิ่มนาโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุดเขต บำรุงแคว้นโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นางมนิดา ปักเคธาติโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสาวสุนี บุญเหลือโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง กรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศรีประภา แจ้งไธสงโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สิทธิ์ กมลภูผจงศักดิ์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสุดา เวียงศิริโรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิรดา ปรัชญาวงศ์ชัยโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาศรี บุญรอดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา อาจรัมย์โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร ศุภพันธานนท์โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล มารัตน์โรงเรียนวัดหัวสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายสิทธิกร ศุภพันธานนท์โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล มารัตน์โรงเรียนวัดหัวสะพานกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวสันต์ ปัดกองโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ภักดีหาญโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแกกรรมการ
3. นางสาวพัชรีภรณ์ สวัสดิ์รัมย์โรงเรียนวัดบ้านโคกระกาน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิรดา ปรัชญาวงศ์ชัยโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาศรี บุญรอดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านโคกกลางกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา อาจรัมย์โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย สืบค้าโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ ลิ่มนิจโพธิ์ขำกุลโรงเรียนบ้านสวายจีกกรรมการ
3. นายอดินันท์ บุญแจ้งโรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชาติชาย สืบค้าโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ ลิ่มนิจโพธิ์ขำกุลโรงเรียนบ้านสวายจีกกรรมการ
3. นายอดินันท์ บุญแจ้งโรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย สืบค้าโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์รองประธานกรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ ลิ่มนิจโพธิ์ขำกุลโรงเรียนบ้านสวายจีกกรรมการ
3. นายอดินันท์ บุญแจ้งโรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ เยี่ยมสวนโรงเรียนวัดโคกล่าม "สิริประภาวิชาคาร"ประธานกรรมการ
2. นายเสนีย์ ดีกาโรงเรียนวัดโนนสำราญกรรมการ
3. นายวราพล จังอินทร์โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ ทับทันธนากูลโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์กรรมการ
3. นายธรรมนูญ แก้วเพ็ชรโรงเรียนวัดหนองขุนปราบกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทร์จอหอโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทร์จอหอโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
3. นางนุชนาถ คอนรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
3. นางนุชนาถ คอนรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทร์จอหอโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างประธานกรรมการ
2. นายธรรมประยูร สถิตรัมย์โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทร์จอหอโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
3. นางนุชนาถ คอนรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
3. นางนุชนาถ คอนรัมย์โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
4. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์ฯ)กรรมการ
5. นายสมเกียรติ เกษมลักษณ์โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างกรรมการ
3. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
4. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์ฯ)กรรมการ
5. นายสมเกียรติ เกษมลักษณ์โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]