งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 2 - 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   2 ต.ค. 2561   3 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 3 ห้อง ป.1/10 2 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 3 ห้อง ป2/9 2 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 3 ห้อง ป3/10 2 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป4/6 2 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 2 ต.ค. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 2 ห้อง ป3/1 2 ต.ค. 2561
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารยอกิม ชั้น 1 2 ต.ค. 2561
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ห้องคอมพิวเตอร์หลังหอประชุมวันทา 2 ต.ค. 2561
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 2 ห้อง ICEP 1 2 ต.ค. 2561
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 2 ห้อง ICEP 2 2 ต.ค. 2561
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 2 ห้อง ICEP 3 2 ต.ค. 2561
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 3 ห้อง ป3/7 2 ต.ค. 2561
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารดอมินิก ชั้น 3 ห้อง ป3/8 2 ต.ค. 2561
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 2 ต.ค. 2561
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น ม.1/2 ห้อง ม.1/2 2 ต.ค. 2561
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 2 ต.ค. 2561
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 2 ต.ค. 2561
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อาคารโจเซฟ ชั้น 3 ห้อง ม.2/2 2 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ห้องประชุมวันทามารี 2 ต.ค. 2561 09.00 - 16.30
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ห้องวิทยาศาสตร์(ชั้นล่างตึกยออากิม) 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ชั้นล่างตึกยออากิม 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ชั้นล่างตึกยออากิม 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ชั้นล่างตึกยออากิม 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ชั้นล่างตึกยออากิม 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โดมอาคารอนุบาล 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ โดมอาคารอนุบาล 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561 09.00-18.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561 09.00-18.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561 09.00-18.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561 09.00-18.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561 09.00-18.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561 09.00-18.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561 09.00-18.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561 09.00-18.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 2 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 ต.ค. 2561
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 ต.ค. 2561
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 ต.ค. 2561
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 ต.ค. 2561
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 ต.ค. 2561
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 ต.ค. 2561
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 ต.ค. 2561
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 2 ต.ค. 2561
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสุขสมใจ 2 ต.ค. 2561
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสุขสมใจ 2 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 2 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 2 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสุขสมใจ 2 ต.ค. 2561 09.00 -18.00
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสุขสมใจ 2 ต.ค. 2561 09.00 -18.00
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 2 ต.ค. 2561 09.00 -18.00
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 2 ต.ค. 2561 09.00 -18.00
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสุขสมใจ 2 ต.ค. 2561 09.00 -18.00
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสุขสมใจ 2 ต.ค. 2561 09.00 -18.00
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 2 ต.ค. 2561 09.00 -18.00
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี 2 ต.ค. 2561 09.00 -18.00
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 หอประชุมพิมานพรหม 2 ต.ค. 2561 09.00 -18.00
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 หอประชุมพิมานพรหม 2 ต.ค. 2561 09.00 -18.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]