งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดกรอบการดำเนินงาน ให้สอดคล้องตามโลกาภิวัฒน์ บริบทสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาและนโยบายจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้

หลักการ

 

  1. ให้มีการจัดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ โดยจัดงานระดับชาติใน 4 ภูมิภาค
  2. ให้จัดการแข่งขันแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วิชาการ เทคโนโลยี และศิลปหัตถกรรม โดยให้มีความโดดเด่นทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งจากการประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ การแบ่งพื้นที่ การจัดการแข่งขัน และการดึงจุดเด่นของงานทั้ง 3 กลุ่ม ออกมานำเสนอต่อสาธารณชนให้เป็นที่ประจักษ์
  3. การจัดการแข่งขันในกลุ่มวิชาการและเทคโนโลยี ควรปรับให้สอดคล้อง ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 สภาพสังคมเศรษฐกิจ และการปฏิรูปการศึกษา  ที่เปลี่ยนไป และควรปรับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติ
  4. ให้ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี   ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”
  5. ผู้ที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค จะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติ
  6. กรณีที่ต้องคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติ จะเชิญผู้ได้รับรางวัลระดับชาติเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องคัดผู้แทนประเทศเป็นรายกิจกรรมไป

 

รายละเอียด ดังนี้
1. ประกาศ สพฐ.
2. ประกาศรายละเอียด(ฉบับแก้ไข)

 


 


ประชาสัมพันธ์จากสหวิทยาเขต 7 กลุ่ม 4
สหวิทยาเขต 7 จะดำเนินการ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับสหวิทยาเขต ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561
จึงแจ้งให้ทุกโรงเรียนดำเนินการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ควบคุม
และกรรมการตัดสินผ่านระบบ
ตั้งแต่วันที่ 7-17 ก.ย.2561 เวลา 16.30 น.
หากพ้นกำหนดระบบจะปิดการรับลงทะเบียน.
**** หนังสือราชการสหวิทยาเขต 7 *****

ปฏิทินดำเนินการแข่งขัน
7 - 17 ก.ย.2561 ลงทะเบียนนักเรียน/ครูผู้ควบคุม
7 - 17 ก.ย.2561 ลงทะเบียนกรรมการ
20 - 25 ก.ย.2561 เปิดระบบให้เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู
20 ก.ย. 61 ร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
21 ก.ย. 61  ประกาศคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
26 ก.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
ณ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เวลา 15.00 น.
28 ก.ย.-1 ต.ค. 2561 เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการ print บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน
2 ต.ค.2561 ดำเนินการแข่งขัน

mailดาวน์โหลดเอกสารเปลียนตัวผู้เข้าแข่งขัน
mailFacebook งานมหกรรมวิชาการครั้งที่ 68
ชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของ สพม.29
1. หนังสือราชการ
2. คำสั่งปฏิบัติหน้าที่
สถานที่แข่งขันระดับภูมิภาค

 
รายชื่อ admin ของแต่ละโรงเรียน ที่ลงชื่อไว้ในระบบมีดังนี้ครับ
1.โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา (สพป.) ยังไม่ได้ระบุรายชื่อ admin ของโรงเรียนในระบบ
2.โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก (สพม.)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางรัติกร คงนิล
3.โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ (สพม.) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางจิรายุ บุญสะอาด
4.โรงเรียนวารินชำราบ (สพม.) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นางสาวพชิรา บุญปัญญา
5. โรงเรียนวิจิตราพิทยา (สพม.) ยังไม่ได้ระบุรายชื่อ admin ของโรงเรียนในระบบ
6. โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ (สพม.) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางสุจิตรา เถาว์โท
7. โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร (สพม.)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางรัชดา วิลามาศ (ย้ายมาอยู่ รร.ลือคำหาญวารินชำราบ) ให้ทางโรงเรียนเปลี่ยนชื่อผู้รับผิดชอบใหม่ครับ
8. โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา (สพม.) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางอนุรีย์ ฤทธิแผลง
9. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ (สพม.) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นางจิตติมา วัฒราช
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 9
จำนวนทีม 625
จำนวนนักเรียน 1,483
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 949
จำนวนกรรมการ 618
ครู+นักเรียน 2,432
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,050
ประกาศผลแล้ว 193/243 (79.42%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 2
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 2
ทั้งหมด 70,830