สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กันทรลักษ์วิทยา 147 12 5 0 164
2 ศรีสะเกษวิทยาลัย 142 8 3 0 153
3 สตรีสิริเกศ 122 9 4 1 135
4 เบญจลักษ์พิทยา 120 46 19 4 185
5 ขุขันธ์ 117 18 5 2 140
6 กำแพง 112 10 7 0 129
7 กันทรารมณ์ 111 22 6 2 139
8 ปรางค์กู่ 98 19 8 5 125
9 ศรีรัตนวิทยา 92 25 11 4 128
10 ห้วยทับทันวิทยาคม 75 25 14 4 114
11 ส้มป่อยพิทยาคม 73 19 7 1 99
12 เฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 71 35 9 4 115
13 บึงมะลูวิทยา 69 26 11 5 106
14 เขื่อนช้างวิทยาคาร 63 35 10 4 108
15 ละทายวิทยา 47 30 13 5 90
16 ตูมพิทยานุสรณ์ 43 28 17 4 88
17 กระแชงวิทยา 41 21 10 4 72
18 โนนค้อวิทยาคม 40 21 8 1 69
19 ยางชุมน้อยพิทยาคม 38 15 7 2 60
20 ผักไหมวิทยานุกูล 38 12 7 5 57
21 ศรีตระกูลวิทยา 38 6 8 3 52
22 พยุห์วิทยา 37 17 9 5 63
23 ราษีไศล 34 15 7 3 56
24 สวงษ์วิทยาคม 33 19 10 3 62
25 วัดหลวงวิทยา 32 33 11 5 76
26 บัวเจริญวิทยา 32 23 9 4 64
27 นครศรีลำดวนวิทยา 30 22 11 7 63
28 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 29 22 15 5 66
29 บึงบูรพ์ 28 20 7 3 55
30 คลีกลิ้งพัฒนาทร 28 19 6 0 53
31 กันทรลักษ์วิทยาคม 28 16 7 7 51
32 น้ำเกลี้ยงวิทยา 28 14 7 3 49
33 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 26 14 10 6 50
34 บ้านกันทรารมย์ 26 10 5 3 41
35 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 25 25 9 7 59
36 สิริเกศน้อมเกล้า 25 16 11 3 52
37 ภูมิซรอลวิทยา 23 15 12 5 50
38 รวมสินวิทยา 23 15 11 3 49
39 เคียวนำ 23 14 6 2 43
40 ละลมวิทยา 21 16 9 2 46
41 น้ำคำวิทยา 21 15 12 4 48
42 จตุรภูมิพิทยาคาร 21 12 8 5 41
43 ขุนหาญวิทยาสรรค์ 21 11 2 1 34
44 ลิ้นฟ้าพิทยาคม 20 18 9 4 47
45 พรานวิบูลวิทยา 20 11 5 1 36
46 วรคุณอุปถัมภ์ 20 9 1 6 30
47 โนนเพ็กวิทยาคม 19 15 8 6 42
48 ราชประชานุเคราะห์ ๒๙ ศรีสะเกษ 19 14 13 2 46
49 สวายพิทยาคม 18 15 1 1 34
50 ไกรภักดีวิทยาคม 18 13 10 2 41
51 มารีวิทยา 18 7 3 1 28
52 คูซอดประชาสรรค์ 17 24 6 1 47
53 ทุ่งสิมวิทยาคม 17 14 6 1 37
54 มัธยมบักดองวิทยา 16 30 9 6 55
55 ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 16 19 8 5 43
56 ประสานมิตรวิทยา 16 17 4 2 37
57 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 16 7 7 8 30
58 หนองคูวิทยา 15 10 8 5 33
59 กุดเสลาวิทยาคม 14 2 1 1 17
60 ไพรบึงวิทยาคม 14 1 3 0 18
61 บัวน้อยวิทยา 12 14 5 2 31
62 ขุขันธ์ราษฎรบำรุง 12 8 3 1 23
63 ปรือใหญ่วิทยบัลลัง 12 7 10 4 29
64 กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 11 15 8 9 34
65 ไผ่งามพิทยาคม 11 14 10 3 35
66 บ้านตาอุด 11 14 6 3 31
67 โนนกระสังวิทยาคม 11 10 5 2 26
68 บ้านโดนอาว 11 6 5 0 22
69 บ้านเปือยประชาสามัคคี 7 13 4 2 24
70 เบญจประชาสรรค์ 6 7 1 3 14
71 กระดุมทองวิทยา 6 2 2 0 10
72 เกศเกล้าวิทยา 6 0 1 1 7
73 ลมศักดิ์วิทยาคม 5 8 2 4 15
74 โคกหล่ามวิทยา 5 4 0 3 9
75 มัธยมโพนค้อ 4 10 6 2 20
76 ร่มโพธิ์วิทยา 4 0 0 0 4
77 วัลลภราษฎร์บำรุง 3 1 1 1 5
78 วัดมหาพุทธราม 2 5 0 2 7
79 ศรีแก้วพิทยา 2 4 5 0 11
80 เกียรติแก้ววิทยา 2 3 3 0 8
81 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา 0 3 2 1 5
82 กันทรลักษ์ธรรมวิทย์ 0 0 2 1 2
83 มัธยมจุลมณีศรีสะเกษ 0 0 1 0 1
รวม 2,727 1,199 567 242 4,493