เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายก้องหล้า พรมดวงดี พนักงานราชการ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการแข่งขัน  
2 นางไพวรรณ์ ยอดธรรมรัตน์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการแข่งขัน  
3 นางสาวพิมศิณี พุทธชาติ โรงเรียนขุขันธ์ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการแข่งขัน  
4 นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เจ้าหน้าที่ดูแลระบบจัดการแข่งขัน  
5 นายเกียรติศักดิ์ โพธิวัฒน์ ข้าราชการบำนาญอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
6 นายวรเทพ บุญจันทร์ ข้าราชการบำนาญอดีตรองผู้อำนวยการโรเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
7 นายทรงศักดิ์ พลศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ศก.เขต 3 คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
8 นายปรีชา บุญศักดิ์ ครูโรงเรียนละทายวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
9 นายรังสรรค์ จันธิมา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
10 นายทศวร ผ่องใส ครูโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
11 นายประสิทธิ์ ชมภูเขา ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
12 นางสาวพัชรวดี บุญมาก ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
13 นายวิทยา นามพันธ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
14 นายขวัญชัย จันทร์แดง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
15 นายวิทูล จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
16 นายประสาน เพ็งทอง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
17 นายสมศักดิ์ ชมจันทร์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
18 นายสมจิตร บุรมย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
19 นายธนะสิทธิ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  
20 นายจำนงศักดิ์ ธุลีจันทร์ ข้าราชการบำนาญอดีตรองผู้อำนวยการโรเรียนกำแพง คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
21 นายเสกสรรค์ ยุภาศ รองผู้อำนวยโรงเรียนส้มป่อยพิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
22 นายธวัชชัย ลือชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
23 นายบุญเลิศ พลชลี รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
24 นายมานิช ธรรมนิยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
25 นายวิชัย เสียไพร ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
26 นายสุทธิศักดิ์ เกตษา ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
27 นายปัณณวัฒน์ ทองดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
28 นายจารุณ ยะลา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6  
29 นายณัฐวุฒิ นามวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
30 นายอาคม วงษ์บา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
31 นายอภิชาติ ดวงสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
32 นายเพียรไพร เคารพ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
33 นางวรรณวิมล อินทรบุตร ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
34 นางวรัญญา คำภาบุตร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
35 นางเสาวคนธ์ เชื้อดี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
36 นายภูมิลักษณ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
37 นายทศพร มนตรีวงษ์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
38 นางศิวภรณ์ พันธุ์เพ็ง ครูโรงเรียนละทายวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
39 นางสาวภารดี พันธ์ไทย ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
40 นางณัฏฐนันท์ สินธุพงศ์ ครูโรงเรียนละลมวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
41 นางบัวดี สิงห์ลี ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
42 นางณัฐฐิญา หะโท ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
43 นางสาวณัฐยาภรณ์ ติละบาล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  
44 นางธีรารัตน์ กำจัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
45 นางเพชรรัตน์ ประทีปะเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
46 นางเรณู สีหะวงษ์ ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
47 นางรุ่งอโณทัย อ้อมแก้ว ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
48 นายภรภัทร เจริญธง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
49 นางสาวมาลินี แก้วยงค์ ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
50 นางสาวชิสาพัชร์ นีลธัญนันท์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
51 นางวรนุช หน่างเกษม ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
52 นางพรทิพย์ นาเรือง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
53 นางสาวพัชรินทร์ ศีลให้อยู่สุข ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
54 นางจริยา ศิลาบุตร ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
55 นายฉัตรดนัย พูลเจริญพาณิชย์ ครูโรงเรียนราษีไศล คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
56 นางนารีรัฐ หล้าธรรม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
57 นางสาวธันยพร แสวงผล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.1-ม.3  
58 นางจิรวรรณ นันทพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
59 นางนีระภา วิริยะบัณฑิต รองผู้อำนวยโรงเรียนกระแซงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
60 นายรัตนดิลก คำเพราะ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
61 นางแครทรียา วสุกาญจนานนท์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
62 นางสาวอริศศา ดาทอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
63 นาสาวชนากานต์ นุริตานนท์ ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
64 นายชาญชัย สุขสาร ครูโรงเรียนบัวเจริญวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
65 นางวรนุช หน่างเกษม ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
66 นางมยุรี บุญพบ ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
67 นางสาววลีรัตน์ คนหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
68 นาสาวพจนีย์ โนนกอง ครูโรงเรียนราษีไศล คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
69 นางสาวเสาวนีย์ แก้วรักษา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
70 นางราตรี แสงเอี่ยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC.) ม.4-ม.6  
71 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
72 นายธนากร ศรีดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
73 นายสุรชัย การะเกษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประฃาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
74 นางอิศราวรรณ ใจแจ้ง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
75 นายจิรายุ มโนธรรม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
76 นางสมพร กสิพันธ์ ครูโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
77 นางสาวอมรรัตน์ ตาดม่วง ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
78 นางนันทกา ดลปัดชา ครูโรงเรียนโนนค้อวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
79 นายชัยธัช อ่อนนิ้ม ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
80 นางสาวกวินนา หอมหวล ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
81 นางสกุลรัตน์ ทองแสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
82 นายสมพงษ์ คงกระพันธ์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
83 นางสาวกานต์ศินี เดชหาญ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
84 นางสาวมาลา วันทวี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
85 นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  
86 นายดนัยยุทธ พรรษาวนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวบก คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
87 นายธนากร ศรีดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
88 นางอรนุช นามเขียว ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
89 นางสมพร นวลรักษา ครูโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
90 นางภัสนันท์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
91 นางสาวภาติยา จิรังดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
92 นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
93 นายชัยกฤต อินทะโส ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
94 นางสาวอรรุจี สอสูงเนิน ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
95 นางสาวสุดารัตน์ สารโท ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
96 นางสาวจินตนา สมเสียง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
97 นางสาวสุรัตน์ สมศรี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  
98 นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
99 นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการละทายวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
100 นางสุนันทา บุญเอนก ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
101 นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
102 นางสาวสุภาภรณ์ แสงลับ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
103 นางสาวนิตยา กองทรัพย์ ครูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
104 นางสาวนภาพร อุดด้วง ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
105 นายคำดี ภักพวง ครูโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
106 นางสาวดานุวัลย์ ชุณหวงศ์สนิท ครูโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
107 นายปิยะนัฐ เสาเวียง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
108 นางสาวสุคนธิกา พวงมะลิ พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
109 นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  
110 นายอุดม ดำริห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
111 นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
112 นายธนากร ศรีดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
113 นางธนาวรรณ แผ่นศิลา ครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
114 นางมยุรี เหง้าโพธิ์ ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
115 นางสาวบุญล้อม กันตรง ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
116 นางพัชนิภา เหลื่อมอุไร ครูโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
117 นางสาวรัตนาภรณ์ สมพงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
118 นางสุรัชนา โพธินาแค ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
119 นางพัชรี มั่นทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
120 นางสาวสุวรรณี แก้วบัวเคน ครูโรงเรียนกำแพง คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
121 นายปิยะนัฐ เสาเวียง ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
122 นางสาวพิกุลแก้ว มีศิลป์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
123 นางสาวศิริพร คำรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
124 นายชนันท์สิทธิ์ มรรคสันต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  
125 นายธนากร ศรีดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล รายงานและจัดทำเกียรติบัตร  
126 นางชัญญ์ญาณ์ เที่ยงธรรมรุจน์ า ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทย คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล รายงานและจัดทำเกียรติบัตร  
127 นางราตรี แสงเอี่ยม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล รายงานและจัดทำเกียรติบัตร  
128 นางสาวนภัสวรรณ ศักดิ์วิจารณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล รายงานและจัดทำเกียรติบัตร  
129 นางสาวธันยพร แสวงผล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล รายงานและจัดทำเกียรติบัตร  
130 นางสาวสุรัตน์ สมศรี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล รายงานและจัดทำเกียรติบัตร  
131 นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล รายงานและจัดทำเกียรติบัตร  
132 นายชนันท์สิทธิ์ มรรคสันต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล รายงานและจัดทำเกียรติบัตร  
133 นายจิรศักดิ์ ใจเรือง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล รายงานและจัดทำเกียรติบัตร  
134 นางสาวมาลา วันทวี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผล รายงานและจัดทำเกียรติบัตร  
135 นายธวัชชัย ลือชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
136 นางลักษณา นัทธี ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
137 นางสาวสุภาพ เลิศกิ่ง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
138 นางสุวณี ลือชา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
139 นางศศธร ผาทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
140 นางสาวนัฏฐิณี สมสวย ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
141 นางสาวจันทร์เพ็ญ สินนาม ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
142 นางศิรินันท์ เผื่อแผ่ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
143 นางสำเร็จ สุนทรา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
144 นางปัชชา รัตนพร ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
145 นางวรุณธิดา ศรีโสดา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
146 นายนรินทร์ วงศ์บา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
147 นายประสิทธิ์ แสงสิงห์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
148 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ใจอ่อน ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
149 นางสุวณี ลือชา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
150 นางจินห์จุฑา มิ่งมิตรวิบูลย์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
151 นางศศธร ผาทอง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
152 นายกุลดิลก หน่อคำผุย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
153 นายกัณฑ์อเนก บุรมย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
154 นายวุฒิพงษ์ ประทุมวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
155 นายศราวุฒิ มุละสิวะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
156 นางสาวสิริโสภา เดชแพง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
157 นางสาวชาลิณีณฐกมล พลปลัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
158 นางสาวเบญจวรรณ บุตรน้ำรัก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
159 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์ไกร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
160 นางสาวพิมผกา ทุมดวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
161 นางสาวอัจริยา ประทุมวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
162 นางสาวสุภาพร อ่อนน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
163 นางกวินทราภรณ์ โกศล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
164 นางสาวหัทยา จิตสุภาพ พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
165 นางสาวประภัสรา มาสกุล พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
166 นายอภิชาติ ดวงสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
167 นายนรินทร์ วงศ์บา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
168 นางสมใจ เกษกุล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
169 นายพีระพงษ์ ชนะงาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
170 นางสาวจุฑามาศ บัวจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
171 นางสาวรัตนชนก ศรีกุล ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
172 นายอภิชาติ ดวงสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ  
173 นายทนง สืบนุการณ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ  
174 นางสาวภัทรา ตาอุด ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ  
175 นายทศพล แก้วอาษา ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ  
176 ว่าที่ พ.ต.สมศักดิ์ ชมจันทร์ ครูโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ  
177 นายณรงค์ศักดิ์ หาญกล้า พนักงานราชการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ  
178 นายถวัลย์ สุนทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
179 นายธนากร ศรีดารา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
180 นายจิรศักดิ์ ใจเรือง ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
181 นายวิทยา หาญบาง ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
182 นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
183 นายเยี่ยม ธรรมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
184 นายสุพล วรรณจู ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
185 นายบัญชา ติละกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
186 นายคณาวุฒิ พรหมทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
187 นายทวีศักดิ์ บุญสร้อย โรงเรียนขุขันธ์ ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
188 นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
189 นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
190 นายเนวินทร์ วสุกาญจนานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
191 นางยุพดี พรหมทา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
192 นายนคร เครือพงษ์ศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
193 นางขนิษฐา เจริญกิจ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
194 นายเฉลิมพล ยศธแสนย์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
195 นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
196 นายจักรินทร์ บุญเอนก โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
197 นายประจักษ์ นาจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน  
198 นายภวัต สุนทรกุลัทร ครู+โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งแข่ง  
199 นายอุดม ประสาร ครู+โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งแข่ง  
200 นายประมูล นามวิชา ครู+โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งแข่ง  
201 นายสิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ  
202 น.ส.พรนภาพรรณ สีหะวงษ์ ครู+โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
203 นางอัมฤทธิ์ วงษ์วานิช โรงเรียนขุขันธ์ กรรมการและเลขานุการ  
204 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ  
205 นางนิออนด์ รอบคอบ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
206 นายสมพร หมื่นแสน ครู+โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
207 นายอาคม กองธรรม ครู+โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
208 นายธนศักดิ์ เวทนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
209 นางอละสา เถาว์รินทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
210 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
211 นางสาวรัชช์ชา เจริญ โรงเรียนขุขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
212 นางสาวโศจยา ดวงสิน โรงเรียนขุขันธ์ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
213 นางศิริลักษณ์ พงษ์สุระ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน  
214 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ  
215 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ  
216 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ  
217 นางกาญจนา ยอดมาลี ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ  
218 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายอำนวยการ  
219 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายอำนวยการ  
220 นายบุญถึง ต้นงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายอำนวยการ  
221 นายยอดยิ่ง จันทะดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายอำนวยการ  
222 นางบุญเรือน คูณทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายอำนวยการ  
223 นายวิเศษ น้อยนิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายอำนวยการ  
224 นายเทพประทาน ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายอำนวยการ  
225 นายยงยุทธ พรหมทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายอำนวยการ  
226 นายนิทิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ฝ่ายอำนวยการ  
227 นางสาวอุบล ขาวสะอาด ครู โรงเรียนปรางค์กู่ ฝ่ายอำนวยการ  
228 นางสาวทราวดี ศักดิ์ศรี นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
229 นางสาวจันทิมา จันทาทอง นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
230 นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทาทอง นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
231 นางสาวปรารถนา พรหมคุณ นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
232 นางสาวชลธิชา พรมแดน นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
233 ยางสาวอรอนงค์ แก้วศรี นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
234 นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
235 นางสาวพัชราภรณ์ วรรณทวี นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
236 นายภาคีนัย วันตะโครตร นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
237 นางสาวสุวัจนีย์ เข็มบริบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
238 นางสาวศิริเกตุ ทราธร นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
239 นางสาวจันทร์จิรา ฉัตรวิไล โรงเรียนขุขันธ์ ฝ่ายปฏิคม  
240 นายศักดนัย สืบเสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายปฏิคม  
241 นางสาววิมลมาศ มุ่งสิน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายปฏิคม  
242 นางสาวบังออน จุลพล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายปฏิคม  
243 นางสาวรัตนธร ชุปวา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายปฏิคม  
244 นางสาววิรยา แก่นคำ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ฝ่ายปฏิคม  
245 นางวเรศ สาระพิชญ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
246 นางสาวศิระฟ้า จันทมุด ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
247 นางสาวลลิตา กอบมณีย์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
248 นางนันทกา ดลปัดชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม ฝ่ายปฏิคม  
249 นายนริศ ลำภา นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
250 นายสุทัศนากร สถาพร นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
251 นายสิทธิศักดิ์ สกุณีย์ นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
252 นายปฏิภาณ บัวสด นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
253 นายพินิจ พุฒตาลพงษ์ นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
254 นายศุภกฤต สังขาว นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
255 นายอนุสิทธิ์ ปินะกัง นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
256 นายทักษิณ รุ่งแก้ว นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
257 นายนคเรศ บรมสุข นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
258 นายสมชาย สังขาว นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
259 นายปิยะวัฒน์ จันทโสม นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
260 นายพัชร บุญเหลี่ยม นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
261 นายภควัตณ์ สมดอกแก้ว นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
262 นายณัฐิวัฒน์ คำผง นักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่  
263 นายสังวร สุนันท์ โรงเรียนขุขันธ์ ฝ่ายอาคารสถานที่  
264 นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุวรรณ โรงเรียนขุขันธ์ ฝ่ายงบประมาณ  
265 นางสาวพัชรวดี บุญมาก ครูโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
266 นางสาวกัญญุมา มุทุวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
267 นายปัญญา มาดี ครูโรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
268 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพิมล บานเย็น ครูโรงเรียนวัดหลวงวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
269 นายวสุรงค์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
270 นายณัฐสิทธิ์ กองรักษา ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
271 นายศักรินทร์ สุธาอรรถ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
272 นางสาวพุทธรักษา ตะเคียน ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
273 นายสำเริง บุญตา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
274 Miss YUKO YAMAJI ครูอาสาสมัคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
275 Ms. Ren Xiangyu ครูอาสาสมัคร โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
276 Ms. Xie Panpan ครูอาสาสมัคร โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
277 นางพิสมัย รักษาผล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
278 Ms. Xie Jiahui ครูอาสาสมัคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
279 Ms. Ma Xiaomin ครูอาสาสมัคร โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
280 Ms. Zou Xingxing ครูอาสาสมัคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
281 นางสาวอรอุมา ไพรพฤกษ์ ครู โรงเรียนยางชุมน้อยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
282 Ms. Ning Xinnan ครูอาสาสมัคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
283 Ms. Zhao Qinghui ครูอาสาสมัคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
284 นายอิสระ คำนนท์ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
285 Mr. Chen Miao ครูอาสาสมัคร โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
286 Ms. Huang Xinyong ครูอาสาสมัคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
287 นายธานินทร์ บัวเข็ม ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
288 นางสาวพิมพ์วิภา เหมือนตา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
289 นางสาวนรีพร เลิศนาลัย ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
290 นางสาววีรันทร์ศิตา มีหนองหว้า ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
291 Mr. Lee Won Hee ครูอาสาสมัคร โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
292 Mr. Geonwoo Nam ครูอาสาสมัคร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
293 นายไตรรัตน์ เชื้อทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
294 ว่าที่ร้อยตรีเพ็ง แซ่กัง ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
295 นายกฤดากร สมบัติกำไร ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
296 นายสำราญ ฤกษ์อุโฆษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
297 นายมงคล สีเหลือง ครูโรงเรียนบ้านกันทรารมย์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
298 นายเสถียร คำชมภู ครูโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
299 นางสาวภรณ์ทิวา รสสุนทร ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
300 นางจตุพร พรเกียรติคุณ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
301 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
302 นายชยพล คำสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
303 นางนุชญนันท์ ศรเจริญฐิติกุล ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
304 นายสุรพัศ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
305 นางสาวไอยเรศ โดดชัย ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
306 นางสาววันทนีย์ จันทร์หอม ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
307 นายมงคล สมาน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
308 นายธณรัชต์ ดีพูน ครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
309 นางสาวชญานิกานต์ ขันธ์เพชร ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
310 นางสาวธันยพร แสวงผล ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
311 นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตร ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
312 นางสาวกรณ์ภัสสร วงษ์เมษ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
313 นายพันธ์ศักดิ์ แสวงผล ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
314 นางสาวกฤศวรรณ จันทร์เพ็ชร ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
315 นายธีรศักดิ์ ชูแก้ว ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
316 นางสาวพัชราภรณ์ พิลากุล ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
317 นางสาวสุวรรณา กระโพธิ์ ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
318 นางสาวนภัสสร พรหมทา ครู โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
319 นายบุรินทร์ สุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
320 นางปฐมาวดี ศรีชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
321 นายศักดนัย สืบเสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
322 นายชูพงศ์ บรรทะโก ผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
323 นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนละทายวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
324 นางศิริวรรณ สาธุพันธ์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
325 นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
326 นางสุมาลี นาคกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
327 นางสุรัน พิมพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
328 นายบรรหยัด สุริพล ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
329 นายอาวิรุทธิ์ สีดา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
330 นางสาวปาริตา ดวงงาม ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
331 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
332 นายดาวหยาด ขันธ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
333 นายประจักษ์ นาจำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
334 นายนริศ อัมภรัตน์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
335 นายวิเชียร สืบวงศ์ ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
336 นายอดุลย์ แก้วภักดี ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
337 นายสมัชชา วุฒิพลไชย ครู โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
338 นางสาววิไลรัตน์ แต้มทอง ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
339 นายถาวร ณัฎฐภัทรเตชาธร ครู โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
340 นายไกรลาศ ผุดผา ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
341 นางปองกมล แก้วคูณ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
342 นายธงชัย ใจมนต์ ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
343 นายแสงทอง บริสาร ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
344 นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
345 นายฉัตรชัย สุวรรณพรหม ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
346 นายอนุวัตร สายเสน ครู โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
347 นายเตวิทย์ แสนสิ่ง ครู โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
348 นายสุขนิรันดร์ ทองมาก ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
349 นางสาวปนัดดา คำลีมัด ครู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
350 นายธีรยุทธ เด่นดวง ครู โรงเรียนโนนกระสังวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
351 นายเฉลียว ศิริดล ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
352 นางสาวอรอุมา วิสัย ครู โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
353 นายณรงค์ศักดิ์ กล้าหาญ ครู โรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
354 นางสาวสุทธิวรรณ กองจันทา ครู โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
355 นายขุนทอง สุขทวี ครู โรงเรียนกระดุมทองวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
356 นายสมคิด สุรมิตร ครู โรงเรียนมารีวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
357 นายชูชัย พรหมคุณ ครู โรงเรียนบึงบูรณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
358 นางสาวปริชาติ วงค์เจริญ ครู โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
359 นายวงศ์วรัณ คำนึง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
360 นางสาวกัญญาพัชร เกษก้าน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
361 นางสาวลักษณาวรีย์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
362 นางสุพรรณี ใจนวน ครู โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
363 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
364 Ms. Chen Mingyao ครูอาสาสมัคร โรงเรียนเคียวนำ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
365 นางสาวเกศินี บรรจง ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
366 นายกิตติพงษ์ อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
367 นางสาวจริญญา ศรแก้ว ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรค์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
368 นางสาวจิตต์อารีย์ บัญญัติ ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
369 นายสำเริง บุญตา ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
370 นายณัฐวุฒิ แว่นดำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
371 Ms. Yuka OMIZU ครูอาสาสมัคร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
372 นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
373 นางสาวพุทธรักษา ตะเคียน ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
374 Mr. Kohei OI ครูอาสาสมัคร โรงเรียนบัวเชดวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
375 นางสาวชัชชญา เวียงคำ ครู โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
376 นายอำนาจ เส้นคราม ครู โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
377 นางสาวมุกญาดา เกศวัฒนกุล ครู โรงเรียนเบญจลักษณ์พิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
378 Mr. Masataka Sasaki ครูอาสาสมัคร โรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
379 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
380 นายเอกชัย จันมนตรี ครู โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
381 นายวิจิตร ดวนใหญ่ ครู โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
382 นายธีระเดช ทองอินทร์ ครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
383 นายพชรพล ทินบุตร ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
384 นางสาวมยุรี บรรจบพุดชา ครู โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
385 นางสาวนาฏชฎา ทองบุบผา ครู โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
386 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
387 นายมานพศักดิ์ เนตรแก้ว ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
388 นายวิทยา นิยมพันธ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
389 นายทศพร เทพนิมิตร ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
390 นายสุชาติ ศรีภักดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน  
391 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/11 โรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
392 นายศักดนัย สืบเสน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
393 นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
394 นายนุชิต ศุภพินิจ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
395 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
396 นายทิว พจนา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
397 นางวริฐา มานะศรีสุริยัน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
398 นางสาวจารุพร แก้วลา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
399 นางสาวกิตติยาภรณ์ แน่นดี ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
400 นายชัยชนะ โสภา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
401 นายวุฒิพงษ์ พิมพร ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
402 นายอภิชาติ ประสิทธิชัย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
403 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
404 นางสุมาลี บุญเฮ้า ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
405 นายละออง สายสิงห์ ช่างไม้ชั้น ๔ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
406 นายประวิทย์ คงศิลป์ พนักงานบริการ รร.โนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
407 นายอาทร สกุลมา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
408 นายอดุลย์ แก้วภักดี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
409 นายสมจิตร ขนันแข็ง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ในการแข่งขัน  
410 นางกัญญารัตน์ พรหมคุณ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
411 นางกรภัทร์ โชติเจริญปรีดา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
412 นางสาวอนัญญา ยอดจักร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
413 นายมงคล พันธ์แก่น โรงเรียนขุขันธ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
414 นายเฉลิม บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
415 นายทิว พจนา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
416 นางสาวพิสมัย พันดา ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
417 นางสุธาทิพย์ แสงงาม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
418 นางวรนุช ศรีภา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
419 นางชนิดา ไพบูลย์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
420 นางพิสมัย รักษาผล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์  
421 นายวิชัย ลาลุน ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
422 นางภานุมาศ ไชยสาร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
423 นางศิริรัตน์ แสนใหม่ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
424 นางธัญลักษณ์ จิรานันท์สิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
425 นางสาวพรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
426 นางซ่อนกลิ่น พิมเทพา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
427 นางสาวสมสกุล นึกชอบ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
428 นางสาวเนตรนภา บัวเกษ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
429 นางสาวเดือนฉาย แซ่จึง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
430 นางสาวอรุณี สายวงศ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
431 นางรัชนี กมล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
432 นางวิไลรัตน์ มณีนิล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
433 นายอุกฤต ทีงาม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
434 นายรุ่งอรุณ ศรีสุธรรม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
435 นางสาวภรณี จันทรชิต ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
436 นางสาวสมสกุล นึกชอบ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
437 นางสาวศิริพร นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
438 นายรัฐพล คำแก่น ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
439 นายพิทักษ์พงษ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
440 นางสาวเฉลิมรัก สดไสย ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
441 นายเจตนิพิฐ แท่นทอง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
442 นางสาวนวรัตน์ โสตศิริ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
443 นายสมศักดิ์ วันสุดล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
444 นางนุจรี ศรีประใหม ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
445 นางรุ่งระวีวรรณ ญาณวารี ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
446 นางกนกวรรณ สะกีพันธ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
447 นางสาววีนา โมทะจิตร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
448 นางบุญฐิตา ศรีภา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
449 นางสาวสุภรัตน์ แก้วพวง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
450 นางสาวอรุณีย์ อรจันทร์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
451 นางปทุมพร พลศักดิ์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
452 นางชินีวรรณ สมทรัพย์ ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
453 นางณัฐธยาน์ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
454 นางอุไร คงเมือง ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
455 นายวรวัฒน์ จิราธิวัฒนาณุกุล ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
456 นายเทอดศักดิ์ นาจำปา ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
457 นางเกศสุดา กำจัด ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
458 นายบรรจบ ไชยสาร ครูโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
459 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
460 นายสุรศักดิ์ พะประโคน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
461 นางสาวฐิติพร มีเดช ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
462 นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
463 นางนวลอนงค์ วุฒิเสลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
464 ว่าที่ ร.ท.ประหยัด หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
465 นายวิจักษณ์ ทองเพชร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
466 นายไกรสยาม น้อยมิ่ง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
467 นายศรีพงษ์ สมาน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
468 นายศุภชัย พิมทะปะทัง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
469 นายธนศักดิ์ ตยะพักตร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
470 นายสิทธิศักดิ์ โสลุน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
471 นายทัศพันธ์ จันประทัด ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
472 นายธนศักดิ์ เวทนา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
473 นายธนาวุธ ทองใบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
474 นายณัฐพล อ่อนศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
475 นายสายันต์ สหวงษ์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
476 นายวิทยา ชานนท์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
477 นายปิยะพงษ์ ป้องกัน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
478 นายสุรศักดิ์ บุญมางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
479 นางเกศรา จันทร์แสง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
480 นางปุญญพัฒน์ สุตะพันธ์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
481 นางสาวเกษราวรรณ เสาเวียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
482 นางสาวกาญจนา บุญเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
483 นางสาวอาทิติยา ดอกลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
484 นางสาวสุภาพร สายสมุทร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
485 นางสาวอภิญญา บุญขยัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
486 นางสาวกนิษฐา คันที นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
487 นางสาวอริสรา วงษ์นคร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
488 นายธนาวุธ ทองใบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
489 นายณัฐพล อ่อนศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
490 นางสาวฎายิน ลีลา ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
491 นางสาวสมกมล มีดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
492 นางสาวบังอร ศรีเนตร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
493 นายพงษ์ศักดิ์ ดอกพอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
494 นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
495 นางจงรัก ประทุมชาติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
496 นายพิเชฐ อินลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
497 นางสาวพรพิลา ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
498 นายศักดิ์ชัย อุไร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
499 นางสาวนวลจันทร์ อุไรสาย ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
500 นางสาววรรณภา ทองรอง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
501 นางสาวสมกมล มีดี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
502 นางปาริชาติ กองวัสสกุลณี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
503 นางรัตนาภรณ์ หัดโถ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
504 นางสาวชญานิษฐ์ เขตสกุล ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
505 นางจงรัก ประทุมชาติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
506 นายปิยะพงษ์ ป้องกัน ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
507 นายสรวิชญ์ สว่างภพ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
508 นางชิตพันธ์ มาตรคำจันทร์ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
509 นางสาวจามจุรี ซำบุญมี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
510 นางสุพัตรา อินลี ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
511 นายทวีชัย ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
512 นางปราณีต ใจพร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
513 นายศักดิ์ชัย อุไร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
514 นางจิรวรรณ ศรีนาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
515 นางประพิศ งางาม ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯศรีสะเกษ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
516 นายวุฒินันท์ ละยศ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
517 นายทศพร เทพนิมิตร ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
518 นางสาวอัญญาณี สายสั้น ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
519 นางสาวปิยะบุตร จันทร์ธรรม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
520 นายนิธิพงษ์ ครสาย ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
521 นางศรินชา เปี่ยมอักโข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
522 นางสาวนฤมล โททอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
523 นางสาววิสุดา ป้องกัน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
524 นายประหยัด แถลงสุข ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
525 นางสาวดาวเรือง ศรีระษา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
526 นางพรทิพย์ เกียรติวีรวัฒนา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
527 นางนันทกา ดลปัดชา ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
528 นางสาวดารารัตน์ นาห่อม ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
529 นางสาวอารดา สายทอง ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
530 นายวีระชัย แต่งตั้งรัมย์ ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
531 นางสาวจิรดา บุญมาก สตรีสิริเกศ คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
532 นางเกษร แสนเพชร ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
533 นางสุมาลี บุญเฮ้า ครู โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
534 นายธนวัฒน์ มูลศิริ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
535 นางสาวกชกร อินธิยาย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
536 นางสาววราภรณ์ จันทร์แดง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
537 นางสาวกัญญาวีร์ แก้วใสย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
538 นางสาวฐิติมา สอนจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
539 นางสาวจุฑาทิพย์ อาจจะบก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
540 นางสาวฉัตรกมล มิกราช โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
541 นางสาววิราพร เรืองฤทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
542 นางสาวสุพิชชา เรื่อเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
543 นายสิทธิพล ธรรมวิเศษ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
544 นายเชษฐิพัฒน์ นามวิชา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
545 นายนัฐวุฒิ จันทร์กล้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
546 นางสาวณัชชา ทองบุราณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
547 นางสาวพรปวีณ์ พลสมบัติ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
548 นางสาวจารุตา นาราช โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
549 นางสาวสิริวลี รุ่งแสง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
550 นางสาววรัญญา จันแดง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
551 นางสาวเนตรนภา คณาบุตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
552 นายทวีชัย ดวงสีมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
553 นายสิรพบ สินสุพรรณ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
554 นายนภัสกร รัตนะวัน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
555 นายวงศ์วรัณ คำนึง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
556 นางสาวปวันรัตน์ พิมพ์ทอง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
557 นางสาวฐิติมา กะตะศิลาชัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
558 นางสาวกนกพร สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
559 นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
560 นางสาวแสงแข จันทรศรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
561 นางสาวกัญญารัตน์ คำแพง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
562 นางสาวมลชิฎา หาจักร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
563 นางสาวธารทิพย์ ปัญญาใส โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
564 นางสาวดาริกา วงศ์พิทักษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
565 นางสาวณภัทร จตุพรรัตนะพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
566 นางสาวชลดา ใจแจ้ง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
567 นางสาวกรกนก พรหมคุณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
568 นางสาวกัญญาพัชร เกษก้าน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
569 นางสาวอนัญญา ผ่องสำอาง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
570 นางสาวธนิษฐา เลิศพันธุ์พรหม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
571 นางสาวอิสราพร ประครองใจ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
572 นางสาวเบญญา สุรวิทย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
573 นายยศธร ศรีเมือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
574 นายราเชนทร์ มะโรณีย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
575 นายนิพิฐพนธ์ คันศร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
576 นางสาวพนิตนันท์ เสนาฤทธิ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
577 นางสาวปวีณา อุตตะมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
578 นางสาวอารียา ยูระทัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
579 นางสาวพิรุณทิพย์ แสนทวีสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
580 นางสาวสุลักษมณ มหิษานนท์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
581 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
582 นางสาวณัฎฐมน จำปาเรือง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
583 นางสาวณิชาภัทร พิทักษา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
584 นางสาวทิตฐิตา ฤกษ์รื่น โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
585 นางสาวดลรัตน์ บุษบงก์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
586 นายพาดา แก้วกลม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
587 นายณัทภัค วรรณวงศ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
588 นายวชิรพล ศรปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
589 นางสาวกาญจนา บึงไสย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
590 นางสาวจิราภา สารพล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
591 นางสาวนัยนา หาจักร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
592 นางสาวนวรัตน์ นิลเพชร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
593 นางสาววงตะวัน อินธิเดช โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
594 นางสาวชนกนันท์ พันธมี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
595 นางสาวอุบลวรรณ ดวงวัง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
596 นางสาวอภิรดี วิวาห์สุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
597 นางสาวสุรนันท์ พันธ์เพ็ชร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
598 นางสาวสุจิตรา สายจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
599 นางสาวปุญญิสา ภูกาบิน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
600 นางสาววลัยลักษณ์ เป็นสุข โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
601 นางสาวปิยะดา โสระ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
602 นางสาวภรณี สุริพล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
603 นางสาวนวมินทร์ พลทองมาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
604 นางสาวสุภคินี โพธิ์สูง โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
605 นางสาวรัตน์ประรันดร์ สุเมธิวิทย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
606 เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรไชย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
607 เด็กหญิงปิยะธิดา สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
608 เด็กหญิงธีร์ยาน์ น้อยพรหม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
609 นางสาวจิรัชญา ทนทาน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
610 นางสาววณิชยา ธรรมพร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
611 นางสาวสุธินี มณีสาร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
612 นางสาววิภาวินี บุญมา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
613 นางสาวพิมพ์ชนก สุภาพ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
614 นางสาวพิชยา สีแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
615 นางสาวณิญาพัณณ์ ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
616 นางสาวเคียงชลัท อ่อนคำ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
617 นางสาวปราณิสา สุทนต์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
618 นางสาววนาลี ศรีคราม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
619 นางสาวไปรยา ไชยพรรณา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
620 นางสาวษมากร ทองเพชร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
621 นายภคพงศ์ วงค์อำมาตร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
622 นายบุณยกร เต็มเอี่ยม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
623 นางสาวชวิศา อินธิเดช โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
624 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
625 นางสาวโสภิดา ไชยปัญญา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
626 นางสาวสุภาภรณ์ จันสมุทร โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
627 นางสาวณัชชา สวยสะอาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
628 นางสาววนัสนันท์ พันธ์หนองโพน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
629 นายชนินทร์ โพนทะนา โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
630 นายณัฐวัศ สาธุพันธ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
631 นางสาวจุฑามาศ พุฒซ้อน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
632 นายอรรถยา ชาภักดี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
633 นางสาววชิรญาณ์ เดชากุลตระกูล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
634 นางสาวสุรีย์พิมล คำเคน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
635 นางสาวเบญญาภา สุรวิทย์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
636 นางสาวจิราวรรณ ธรรมเนียม โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
637 นางสาวกัญญาภัค วรรณวงษ์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
638 นางสาวพินทุณิชา รอดแก้ว โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
639 นางสาวศศิประภา พาลี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะกรรมการจัดการเเข่งขัน  
640 นางสาวนราภรณ์ ต้นพุดซา ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
641 นางสาวเพ็ญพิชชา อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
642 นางวรนุช หน่างเกษม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
643 นางสาวศิริลักษณ์ เครือมาศ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
644 นางธัญวรัตม์ มันดินแดง ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
645 นางสาวนุชนาฏ รชตธำมรงค์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
646 นางสาวทินมณี จันโท นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
647 นางสาวศศิธร ไกยสิทธิ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
648 นางสาวประภัสสร อสิพงษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
649 นางสาวสุพพตา สิทธิรักษ์ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
650 นางสาวววริษา ศรีเลิศ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
651 นางสาวสุนีย์ ดอนเหลือม ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
652 นางทัศนีย์ ประจำ โรงเรียนขุขันธ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
653 นางจงกล บัวสิงห์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
654 นางสุธาทิพย์ แสงงาม ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
655 นางสุพัตรา ดาวหน ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
656 นางนฤมล สินธุรัตน์ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
657 นางยุภาภรณ์ เสาโกมุท ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
658 นางสาววรรณสา แก้วพวง ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
659 นางนิออนด์ รอบคอบ ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและตรวจเอกสาร  
660 นายรชต ศรีชัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
661 นางสาวอดิรัตน์ อารยะ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
662 นายพิพัฒน์ แสงนคร โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
663 นางสาวบุญฑวรรณ นัยนิตย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
664 นางสาวชลธิชา สำรวจใจ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
665 นางสาวปราณปรียา ส่งเสริม โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
666 นางสาวศานันทิณี นามวงศ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
667 นางสาวจิรดา บุญมาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
668 นางสาวสุกัญญา ลาเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
669 นางสาวหัสญา ศรีภักดี โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
670 นางสาวปัฐพิชญาลักษณ์ โคตรอาษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
671 นางสาวกรรณวิภาร์ สังข์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
672 นางสาวจิริญา ตะลาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
673 นางสาวอาทิตยา บึงไกร โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
674 นางสาวพุทธรักษา อภัยศิลา โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
675 นางสาวภควดี ทวี โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
676 นางสาวพิมพ์อร ห่อทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
677 นางสาวพิมพ์อร ห่อทรัพย์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
678 นางสาวภัณฑิลา จันทร์นิยม โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
679 นายญาณพล นิธิกุมภ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
680 นางสาวกรรณิการ์ โพนปลัด โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
681 นางสาวสุดารัตน์ ดวงรัตน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
682 นางสาวอริชา สุวรรณฤทธิ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
683 นายกรวิชญ์ ขันวงษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
684 นางสาววิไลลักษณ์ พฤกษา ครู โรงเรียนขุขันธ์ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
685 นางสาวดวงสมร กาบมาลี ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
686 นางสาวชลณัฐ บุปผาชาติ ครู โรงเรียนปรางค์กู่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการแข่งขัน  
687 นายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
688 วัชระ กรมพะไมย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
689 ธวัชชัย ลือชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
690 สุปรีชา จำปารัตน์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
691 บุษบา แสงศิริ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
692 อาคเนย์ มีคุณ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
693 ทิชากร อาจเอี่ยม ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
694 คมคิด ศรีสุข ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
695 มานะ แสงศิริ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
696 บรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
697 วิชุดา ตำหนง ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
698 บรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
699 ปริชาติ วงค์เจริญ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
700 นิศาชล คำมอน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
701 กนกวรรณ เคนสิน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
702 ทรรศญา พละศักดิ์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
703 วัชราภรณ์ ศาลารัตน์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
704 วิชุดา โพธิ์ทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
705 วราภรณ์ ประสานวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
706 วิชุดา ตำหนง ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
707 วัชระ กรมพะไมย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
708 มานะ แสงศิริ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
709 วรวุฒิ อินทรา ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
710 ธนวัฒน์ แสงตะวัน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
711 วัชราภรณ์ ศาลารัตน์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
712 เวชกรณ์ กรมพะไมย พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
713 ชนะพล เนตรแก้ว พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
714 ธวัชชัย ดวงมณี ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
715 ฉวี ภัยปัด นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
716 ประยูร วิชา นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
717 ถาวร พันธ์ดี นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
718 ไพบูลณ์ สุวรรณคำ ยาม คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
719 ทัดดาว บุตรดาพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
720 ปนัดดา สลักคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
721 เสาวลักษณ์ ชาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
722 วราภรณ์ ประสานวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
723 สุจิตตรา บุญไฮ้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
724 นิรุช เชื้อเคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
725 แพรวพรรณ ละอองทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
726 นารีรัตน์ ทองเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
727 ศุภาดา นันทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
728 ธนาวิท แสงสุกใส ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
729 วิชุดา ตำหนง ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
730 ปริชาติ วงค์เจริญ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
731 อุบลรัตน์ เจตินัย ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
732 อินทร์ธุอร นิกพิมพ์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
733 กนกวรรณ เคนสิน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
734 นิศาชล คำมอน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
735 วัชราภรณ์ ศาลารัตน์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
736 กฤตเมธ ชัยกวงชา ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
737 มุกญาดา เกศวัฒนกุล พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
738 มะณี ศรีสันต์ ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
739 ฐิติพร โพธฺิ์ทิพย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
740 ทัดดาว บุตรดาพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
741 เสาวลักษณ์ ชาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
742 วราภรณ์ ประสานวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
743 สุจิตตรา บุญไฮ้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
744 นิรุช เชื้อเคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
745 แพรวพรรณ ละอองทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
746 นารีรัตน์ ทองเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
747 ศุภาดา นันทา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
748 ศจีพันธ์ เนตรแก้ว ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
749 พิมพ์ใจ ภูหัตการ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
750 วันวิสา ไกรเพชร ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
751 วิชุดา โพธิ์ทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
752 กุลธิดา ดวงแก้ว ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
753 ยศพันธ์ สุขกาย ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
754 อานุภาพ ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
755 สุจิน คูณเมือง ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
756 เวชกรณ์ กรมพะไมย พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
757 ไพศาล พุฒพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
758 บรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
759 นิศาชล คำมอน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
760 ทรรศญา พละศักดิ์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
761 กฤตเมธ ชัยกวงชา ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
762 วัชราภรณ์ ศาลารัตน์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
763 กนกวรรณ เคนสิน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
764 วันวิสา ไกรเพชร ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
765 วิชุดา ตำหนง ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
766 ปริชาติ วงค์เจริญ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
767 บรรจง สีคำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
768 สริดา จำปาหอม ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
769 นิศาชล คำมอน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
770 พิมพ์ใจ ภูหัตการ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
771 มาริษา พานจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
772 กนกวรรณ เคนสิน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
773 จารุวรรณ จิระนวคุณ พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
774 ศจีพันธ์ เนตรแก้ว ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
775 ฐิติพร โพธฺิ์ทิพย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
776 ทัดดาว บุตรดาพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
777 ปนัดดา สลักคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
778 เสาวลักษณ์ ชาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
779 วราภรณ์ ประสานวงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
780 สุจิตตรา บุญไฮ้ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
781 นิรุช เชื้อเคน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
782 แพรวพรรณ ละอองทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
783 นารีรัตน์ ทองเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
784 วิชุดา ตำหนง ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
785 วิชุดา โพธิ์ทิพย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
786 ยศพันธ์ สุขกาย ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
787 วรวุฒิ อินทรา ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
788 ชนะพล เนตรแก้ว พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
789 เวชกรณ์ กรมพะไมย พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
790 บุณิกา สุริยะลังกา ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
791 ธวัชชัย ดวงมณี ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
792 พืทยา ชาคาร ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
793 ประจักษ์ สะอาด ครูช่วยสอน คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
794 สุวภรณ์ ชื่นจำปา พนักงานราชการ คณะกรรมการดำเนินการ ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
795 ปนัดดา สลักคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการเล่านิทาน ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
796 คัคนางค์ พื้นผา ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการเล่านิทาน ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
797 กฤษฎา เขตสกุล ครูโรงเรียนบัวเจริญวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการเล่านิทาน ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
798 กฤตเดช พลเยี่ยม ครูโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการเล่านิทาน ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
799 สริดา จำปาหอม ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการเล่านิทาน ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
800 สมจิต พ่วงจีน ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
801 ภัสนันท์ เขียวอ่อน ครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
802 อรพินทร์ สิงห์วิชา ครูโรงเรียนวรคุณอุปถัมป์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
803 นุชชะรี คมศรี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
804 ไพศาล พุฒพันธ์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
805 ศิริญญา สุตันตั้งใจ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
806 สิรินพร หนูยอด ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
807 นงลักษณ์ สุวรรณเทน ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
808 สัณธิฌา สายจันทร์ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
809 สมชาติ ทะนันชัย ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
810 สุภินันท์ ไชยธานี ครูโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
811 บุษบา แสงศิริ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
812 ปริชาติ วงค์เจริญ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
813 ณิชาภา นารินรักษ์ ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
814 ธนาวิท แสงสุกใส ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
815 สุรัรัตน์ ศักดิ์วิจารณ์ ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
816 มานะ แสงศิริ ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
817 วิทยา นามพันธ์ ครูโรงเรียนศรีรัตนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
818 อัมพร โกศล ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
819 สุวิทย์ มีฤทธิ์ ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
820 อุทัย สิงหาภู ครูโรงเรียนกันทรารมณ์ คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
821 เสกสรร สายเสน พนักการราชการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
822 รัตนาภรณ์ มะลัยทอง ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
823 นิภาภรณ์ ยุวะบุตร ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
824 ดวงตา ท้าวด่อน ครูโรงเรียนกระแชงวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
825 อภิชญา อ้วนคำภา ครูโรงเรียนบึงมะลูวิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
826 พชรมน ศิลาชัย ครูโรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
827 ชนิดา เนตรแก้ว ครูโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]